SCHIEDAM FEEST UITBUNDIG Schie Penning voor J. G. Hakkert V eteraneii wielerkamp bezorgde veel plezier 1 DUIZENDEN WAREN BIJ SCHOOLSPORTFINALLES Lampionoptocht werd maar een kleine ronde Kethel vierde waardig feest belangstelling voor vele evenementen AAN DE wring eer geslaagd DANKDIENST WAS STIJLVOL Ereivedstrijden geen succes Inzameling - spelen - optochten is Helaas een valpartij Zaterdag misschien toch nog SMARAGD heetmanN|j 0 DL VELE PRIJZEN VOOR KINDEREN DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 1 MEI 1962 ROOK.... LACHERTJE.... VLOT WERK verf van de vakman -«ft Examen voor vijftien judoka's succesvol nubeduidend goedkoper Man tegen portier op Vitslasen steen van de maand mei yooR ■M m het middelpunt der belangstelling Lange stoet 3 tol en mei 12 mei 1962 fentoonsfelling „Vlaardingen presenteert zich - broek weg TWEE mannen bemerkten zaterdag, avond om half res op net dak van pand Vriendsc.'Uipstraat 11 in Schiedam een he vis; rokende schoorsteen, beneden stond de 'buurt ..Schei er nou mee uit joh", riepen de kennissen. ..straks kom; de brandweer en dan krijg je nog een bekeunn,-; ook". De mannen gmgon dour, naar boven riepen dat er nu al vuur in hun kamer viel nok „Ik zag ren enorme bert' rook en toen een heleboel vuur bovenop de schoorsteen", vertelde een overbuurman aan gretige nieuwsgierigen overbuurman aan gretige nieuwsgierigen „Maar ja. hè. je wilt je er niet mee bemoeien hé." besloot hij. terwijl in middels de mannen trachtten het roken te doen staken. f.V de Koopmansbeurs te Schiedam hebben velen een schot gewaagd "s vandos De taptoe werd namelijk een voortreffelijk sluitstuk. Toen lieten de vele corpsen op de over-' volle Grote Markt de muziek horen voor een groter gezelschap met o.a. mr. J W. Peek, gemeentesecretaris mr, M J. Blek en echtgenoten. dat had plaats genomen op een podium aan de lange zijde van het stadhuis. Advcrten'ie Tr d° K rtA,e ?-1'. (Van «Hl «nier redacteuren) j de brandweer zich horen. Dat be- teker.de nog niet dat de brandweer arri-1 sJnct.inks de dreigende regen en kpuj veerde. Wel schoof een personenwagen Koninginnedag uitbundig gevierd in de straat m en een man zette een pet opSchiedam Wel is er "s avonds slechts ziin hoofd da' is tie", ze; het publiek i drukte open om de Grote .Markt ee- i J/forf*,/ en inderdaad dat was de brandweercom- «eest met tval kabaal in het centrum mandant: de brandweerauto loeide, kla-van de riad maar voorbet m-eri». :0ulït'nden zijn in de morgenuren naar geluk, dachten wij. want de auto kon me Ie cdtl« r ove.ige was, spt>rtpark Harga gegaan om de finales door de Mar,astraat. er stonden te veeL e,r T dag dot.r overa grote eti gepareerde auto's in de weyj. Daarna UeiangSieilmg voor de event*- geraakte de ladderwagen klem op dementen. De talrijke functionarissen benauwde hoek van de Mariastraat en de van de Vereniging Nationale Feest- en; VnencDchapsu-aat. Zo werd het brandje G.denkdagen en htm evenzo vele mede- j .werkers kunnen trots zijn. De voor het publiek een lachertje J.VMXDDELS waren de heer Keuzen, kamp en zijn mannen langs de huizen gelopen, siaande op deur mrmmer 9 van de «52-jarige L de Noy marcheerden de gehelmde!! naar binnen. 7.ij droegen daarna de kachel naar buiten en inmid dels werd de 'adder van de ladderwagen HT■JESZFFkVEF uitgedraaid Een brandweerman kroop fu. küken. over de ladder naar de schoorsteen thémaandagmorgen al inmiddels het roken had gestaakt. ..Kom je leest het we! in de krant", zeiden de toeschouwers toen. En dat is dan ook zo. Er is geen schade, maar brandmeester Keuzekamp heeft een stookverbod opge legd. meldde de politie vandaag nog van de sehoolsportwecLtrijdeii te zien In het Volkspark lieten zeventien leden van de vereniging Schiedatr.-Kethel van de Ned Ver. v. Luchtvaart hun fraaie modellen van vliegtuigen snor ren. De 1. 2. 3 of 3 cc moesten trach ten bij de tegenstanders repen linten van de vbegtuigvleugels te snijden. va.nOm twaalf uur vond een gezelschap autoriteiten de leider van het musice rende ONT rn het St. Lidumabejaarden- tehuis aan de Nieuwe Haven waar de voorzitter van de Schiedamse Gemeen-' schap, de heer F. A. de Wolff, met waardering van hei werk van de heer J. G Hakkert heeft gesproken. Inmiddels stonden dichte drommen tei kijken naar de spelen in de Westtran- vroeg door de wijken van Schiedam; keiandsestraat. kregen ook de overige: toen de serpsen op weg gingen naar kinderspelen in Schiedam en Kcthel het stadhuis waar de aubade is gehou- aandacht den. die burgemeester mr, J. W, Peek met eer. gezelschap, waaronder hel o, gemeenteraadslid G. Westerveld. van-ijlWalieKenen af het bordes heeft aangehoord. De;Een belangrijk evenement werd het «Van een onzer verslaggevers» Een .stijlvolle Dankdienst ter gelegen- beid van het zilveren huwelijksfeest van; H M. de Koningin en Z.R.H. Prins Bom hard is zaterdagavond in de Dorpskerk; •in Kethei-Schiedam gehouden. Voorgan-; ■ger was ds. J. E. L Brummelkamp, ter-j 1 wijl organist C Dubbeld bekwaam het; orgel heeft bespeeld. j De gemeente heeft bij de aanvang ge-t zang 30ö gezongen. Het koor liet zich j daarna horen met Bripe Me van Orlan-! do dl Lasso en Domine Ad Adjuvrndum van Haendl. De samenzang vervolgde met gezang 146. Daarna heeft ds. Brum-| meikamp gesproken naar aanleiding van psalm 72 1—11. 13. 19 en psalm 121. Het! koor zong het Engelenkoor van Men delssohn. Daarna werd nog gemeen schappelijk gezongen de gezangen 303. 304. Het koor zong Heer Jezus heeft een Kolken en het bekende ritmische Sal- vum Fac Kegem van Sacclüne. Ds. Brummelkamp sprak over psalm 65 6. 9—H. Na het zegengebed hebben' allen het Wilhelmus gezongen. Aan deze J mooie dienst heeft het dameskoor Excel-; sior uit Terbregge onder leiding van; dirigent Herman P. de Sterke, goede medewerking verleend. j »jn. De vieringJ van de Koninginnedag is geslaagd, i Bijzonder trots kunnen de leden de Evang. Grref. Kerk stichting Jeugd haven in de Wwtfrankelandsestmat lijn want zij organiseerden op voortreffelijke «U«e kinderspelrn die de waardering kregen van velen. Er standen dan ook de gehele morgrn dikke rijen tnevrhoo- «er* rond het afgezette stukje wedstrijd-! DE KROON" Eendraehtstr. It - Tel. I7SS **T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE, GOEDE HOEK" n.v. Floris de Vijfdeiaan 134 iPromejtd^r Wat) Tel. «10 /AOK re eranen kunnen een hoog tem-o rijden, dat zagen vele Schiedammers op Koninginnedag en deze foto toont de ojtde coureurs in de stnjd. (Van een onzer verslaggevers) Voor wielrennen is er misschien geen mooier parcours dan het traject met1 niveauverschillen op de Vlaardingse-' >lijk. Troelstraiaan, Hon. Greteiaan en Nieuwe Damlaan in Schiedam. Daar! heeft de rennersclub .Schiedam" naar 1 goede traditie dan ook weer prachtige j w edstrijden georganiseerd ter gelegen- Iheid Tan Koninginnedag. Vooral de veteranen wedstrijd heeft de toeschou wers veel pleizier bezorgd- Helaas ontstond er in de laatste ronde in de Burg. Honnerlage Greteiaan een val partij waarbij de kanshebber Hordijk w erd uitgeschakeld en de Amsterdam mer Ruiter naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Om twee uur reden de adspiracten de belangstelling was minder groot dan ■ém lOggj straattekenen waarbij honderden in de mgr. N'oleoilaan zagen boe kinderen heel knap ren hert tekenden, of hoe rij abstracte «erken creëerden maar dan toch het motief van bet 25-jari^ huwelijksfeest in taan werk brachten, hoe een kind heel lief een Jongen en meisje tekende dat de twist beoefende, duidelijk was ook te zien dat de leer lingen van de konstktas van Luuk Schollen de beste ervaring hebben. Op diverse plaatsen in Schiedam heböen. maandag vertseuftle kinderen hun -. *r diende P'iJs in ootemngst towr nemen, Firactio- lurinea van de VNFG hebben deze prijzen na afioop van de kinderspelen uitgereikt. Prijswinnaars ztjn: Versierde fletse»: Schoooeveld, 3. Krabbendam. 3 Brokbnz" Wagstekea eerste groep: t. Nefkecj. 2 Tan der Broek. 3. Ouwens. 4. Boeüe. 5. D Ebben. 5 A. van Amir.en. 7. N. van der Kndf. Z- T. Schrooï. "S Hia Kraïabendam; tweede grpep: t. B Buurman. 2. G Koning, 3. A. Kareis. 4. A Kmjwenhfrver. S A. Maan. J Kemper. 7. T Droge. K Du\ï .tach tig deelnemers' VUe«tai«Btodei)ea: t. L C. Pieter* 207 pnt, 2. J Groot '.90 pn:. 3. J. K.e- viOt 185.3 p.n*. 4. L. C. Pieters 134 pr.t. 3. 3 Hogenwerf 17Z.S pnt. A. Sey ;7S.S pet. 7 J. Zamtterzen 172,5 put. S P. Vermoort :i«.S pnl «Zevenben deelnemers, een uitgescfla- keld». Straattekenea: F. Tom. 2 A. Ba- telaar 3 S Mandemaker. 4. A. Schmitl. 5 D Caliche-; bekerwinnaar Erasmussctvbol i» deeiaemersi. Bordjeslopeu1, G. den Boer. 2. C van Tared- 3 S Ouwrrkrrk, 4 J. Mak. 3. F Duurkamp, 8. E. Hetnsbroek. 7. J. van HoMt, 8 R. de Lange. 9 A Voor end. HM deelnemers!. Kalsekaauea met hia- dezzfcseu: 1. W. van Dijk. Z. M. Boele. 3 F Sprong. 4. T. Mets 3. 3. van der Vlies. 6. S Koster. 7 F Steffens. Z. N Notenboom. Meer dan tweeduizend belangstel lenden hebben genoten van de finales van de scbooisportwedstrijden in sportpark Harga in Schiedam, s* Mor gens at vroeg was de fietsenstalling bij Hermes DVS overbelast. Dikke rijen toeschouwers hebben dan ook rond de velden gestaan om te zien welke scholen de ereprijzen zouden behalen in het Vijftiende Paastoer- nooi van de VNFG. Verrassingen kwamen voor want bij de voetbal- J Iers werd niet eerste de Willem de Zwijger ULO. die al door de RHBS was uitgeschakeld maar ook de stevi- i ge knapen van de Rijks HBS grepen vergeefs naar de beker. Het werd het team van de bedrijfssebooi van Wil Voor het afleggen van bekwaam- heidsproeven waren EO bruine- en 10 zwarte banddragers zaterdag naar ■Schiedam gekomen om de zwarte jband. resp. de 2de dan te behalen, s Van~de" hedriifssclKHji vaa'ffii-i ren bruiloft wordt gevierd. Mr. Peek no- j Vijftien judoka's, onder wie enkele da- j Fijenoord die sinds enige tijd m-Algde aUe kinder«'n uit deelgenoot te zijn mes. slaagden voor dit examen Als j van het feest van het bezoek van H.K. intermezzo demonstreerden Ar.toor. Gee- Sch edamse combinatie boog eerst n» verlenging met voor bet Rotter dams team. Bij de voetballers zagen de velen slechts machteloos voetbal. Het Schiedamse team toonde nog de beste combinaties maar verder dan de derde man kwam de bal meestal niet. Ook een crack als Aad Oosterholt top de rechtsachterplaats» kon ditmaal niet uitblinken. In de eindfase scho ten de Rotterdammers op doortasten de wijze over rechts tweemaal in. Om half twee heeft burgemeester mr. J. W. Peek de prijzen uitgereikt. De burgemeester wees op de betekenis van deze heuglijke dag waarbij niet alleen de verjaardag van de Koningin wordt gevierd maar waarbij tevens de zilve Ij"FV dr spelletjes :ti de Wcsl- frankelandsestraat U'as hef letter reïten traardoor de naam ran on:c Vorstin ontstond fbarer.j en het Schiedamse straattekenen kreeg zelfs van heel dichtbij belangstelling. sink en Hem oefeningen. Ess'rtk neg een aantal I De erewedstrijden werden geen suc ces. B.j de har.aoaLers werd nog ener verend voor de winst gestreden. De t Advertentie l aan Schiedam iKé- in de tweede helft van een snelle race over 23 km Over zeventien ronden deden zij 35 minuten en 20.4 sec. De Hagenaar N Bertou won de sprint van dc kopgroep, tweede werd t W Bravenboer «Rotterdam» 3 F j Finklenberg (Den Haag». 4 B Verveer; Rotterdam5 J de Zwart (Rotter-: dam). 7 W van der Knaap «Rijswijk). 3 P. Vos «Den Haag). 9. F. Mesters! «Den Haag». 10 C van Straten «Schie-; dam) j De veteranen zijn serieuze renners die j zelfs bij grote achterstand niet aan op- geven denken. Zo kwam de Amsterdam- mer Konstapel anderhalve ronde te Iaat 3,-in start maar hij reed de koers rustig uit. Anderen trapten rustig ver achter het peloton aan niet luisterend naar de aanmoedigingen van de vele honderden die meenden met -hup opa" meer stimu. j lansen te Verstrekken De veteranen re-1 den zeer snel. namelijk vijftig kilometer i in een uur en vijftien minuten. i In de aanvang leek het of onze stad genoot Piet Helster ver zo«i uitlopen maar later deelden Henk Hordijk en Kees Verstraten de lakens uit. Overigens lie- ten de oudjes het heel slim op de eind- j sprint aankomen en toen sprongen en- j kelen verrassend naar voren. Voor de 58-jarige Piet van der Broek werd het doorzetten beloond, hij plaatste zich met een honderd meters achterstand nog tien de nadat hij constant alleen gereden had op een halve ronde. Aan het slot waren er voor de oude prijswinnaars waardebonnen en voor dc ad&piranten i»re-metalen Na het onder zoek is gebleken dat de Amsterdammer J. de Ruiter met een gebroken sleutel been en een gat in het hoofd naar huis (op de brancard) kon worden vervoerd. Prijswinnaars zgn: B-veteranen (ouder dan 45 jaar): 1. J. Heiden (Rotterdam). Z M de Bruin (Rozendaal), 3. P Wishof (Rotterdam). 4 W. de Ridder (Terheide). 5. G. Kramer (Amsterdam). 8. M. Oerie- raans (Tilburg). 7. J. Timmer (Rotter dam). 8. G. Tonder (Rotterdam). 9. J. Smits (Tilburg). 10. P. van der Broek (Rotterdam). A-veteranen: 1. C. van Stro- ten (Breda). 2. H. van Tergouw (Utrecht). 3. A. Lansen (Edam), 4 Bas van Krim. j pen (Zwijndrecht). 5. A. Post (Baarn). 8. Piet Heyster (Schiedam). 7. H. Ouwer- kerk (Aalsmeer). 8. J" Harmsen (Rotter dam). 9. A. van der Berg (Utrecht). 10. A Geelhoed (Zwammerdam). VOORZITTER van de Schie damse Gemeenschap, de heer F. A. de Wolff, verraste de dirigent van ONT de heer J. G. Hakkert met de I penning van verdienste van de SG. .Sedert 42 jaar musiceert de heer Hakkert met zijn ensemble ONl be- i tangeloos in de ziekenhuizen en be jaardentehuizen tijdens Konlnginne- idag. De laatste jaren woont de heer 1 Hakkert in Ermelo maar deson- danks komt hij iedere dinsdagavond jen op de hoogtijdagen naar Schle- ;dam. Hij was vroeger in Schiedam i een befaamd dirigent en organist. Advertentie Ga er nu op uit en koop de mooiste Yoorjaarsstoffen voor prijzen, minder dan de helft van de normale. Want morgen beginnen wij mee de verkoop van duizenden me ters hoogst modieuze dubbel- brede stoffen, een grote fabrieks- partij, meter voor meter van dit voorjaar 1962. De 22-jarige Vlaardingse bromfiets- bestuurder J. Jan son is maandagmid dag op de Broersvest in Schiedam om kwart over vier tegen het linker por tier van de personenauto van de be diende H. P. K gebotst, toen deze het portier onvoorzichtig opende. De heer Janson heeft een snijwond boven het linker oog. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze dubbeibnede voorjaarsstoffen toe 150 cm breed toe, nu door el kaar per meter voor. De resultaten van de finalewedstrij- (Van een onzer verslaggevers» j Een „tekortkoming" heeft de Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen in Schiedam en dat is dat deze voormalige Oranjevereniging het «eer niet in de hand heeft. Dat weten de functionaris sen tot hun verdriet dan ook wel maar heel vreemd moesten zij zaterdagavond re!N bemerken dat het bun toch kwa lijk wordt genomen. De tampkmop- Uk iit kon namalljk geen vrolijke op tocht werden omdat het te koud was. Vee; Schiedammers vonden het bij voorbaat ai te koud, zij zijn zonder meer weggebleven. i Waren vorig jaar ongeveer drieduizend Schiedammers naar de Swarr.mer- damsingci nu gaven om half negen en- ke.e rtoadeMcn ouders mei kinderen ca fleurige larnjn iris acte cle presen- c< De kinderen ra'et! diep gedoken sn warme kledij. Toch leek het niet a o: te öeee'.en V toen! alsnog te hou den. maar de fluiters en trommelaars van uarnniiiie Aaien r<> enlhotmas; d.o ze „een klem rondje" door oost rit gemaakt. 1 Getracht ra! worden dc lampioncptocht alsnog te houden. Zaterdagavond wor den ai ie kmde-cn met lampions ver wacht »angs de Swamrnerdarr.singel. Vandaar gaan ze met muziek naar de Si. L-du.n.astraat. H.er zullen zij zich' opstellen even later de grootste Lichts toet van na de bevrijding «meer dan zestig deelnemers» aan z;ch voor bij te zien trekken. "Steen der geliefden' noemden de oude egyptenaren de diepgroene smaragd, waarin kleine, ijle wolkjes lijken te zweven Misschien omdat een sieraad met deze wondermooie steen een geschenk is dat eik vrouwenhart sneller doet kloppen' filiaal: gouden sieraden mei smaragd van af 150.- edelsieenkundige f.g.a. diamanteipert g.i.a. IIJNBJUN 32 oos'zeedi|k 155-157, rotterdam strijden zijn: Handbal Willem de Zwij- t ger bi- Voetbal •Willem de Zwijger a4 31; St, MariaCornelius b oa j strafschoppen 32; handbal Willens de Zwijger a4Mater Dei S 5l; handbal Willem de Zwijger aiMater Dei 1 (Ie prijsi 0—3: handbal Willem de Zwijger olMater Dei 5 71; handbal Schiedams teamRotterdam 6—7; voetbal St. Aloy- siusKlaas de Vries a 03; Rijks-HBS i Wilton Fijenoord 45 na strafsch.: Dom i Sav-.oSt. Thomas le en 2e pr. 3I a strafsch.: RKTS 2n—RHBS 4 1—0: Schie- I dams team-Rotterdam 02: Dom Savio j 2St. Aloysius 2 10: Dom Savio 3 St. Tpma» 3 4—0; RK ÜLO 4—TSS 9 34 na sir. sch.; St. Aloysius 2St. Thomas 2 2—0; handbal: jongens Dom SavioJ. H. Gunning 33; meisjes Burg. i VerveenSt. Martmus 0—3; jongens j. H. Gunning—St. Alousius 30: meisjes Dom Savio—St. Martmus 2 9l; jongens Dom SavioSt. Martinus 43: St. Mar- tinus imeisjes»St. Jacobus 1—2. het echtpaar Van Marsber-j gen-Goutbeek in de Oosterstraat I 123 in Schiedam werd het maandag! een grootse dag want niet alleen dat; het echtpaar het zestigjarig hnwe-j lijksfeest kon vieren bovendien kwam de burgemeester van Schie-i dam, mr. J. W. Peek, 's middags zijn felicitaties aanbieden. Zo werd deze Koninginnedag een onvergetelij ke dag voor de familie Van Mars bergen. Links mevrouw I. Peek- Linthorst, dan de burgemeester die zijn felicitaties voor dit diamanten huwelijk aanbiedt aan mevrouw Van Marsbergen en rechts de heer Van Marsbergen. (Van een onzer verslaggevers) 1 met drie losse hobbelende tonnetjes, rfernissen Krtt.fl heeft op waardige wijze bljge- koekhappen. plankjes vervoeren, dragen aan de feesten van de VNFG In j pe uitslagen zijn: meisjes eerste klas Schiedam. Eigenlijk wan men reeds za- Arjen van Delden. 2 Alie van N'nor- terdac h» Kethel actief. Mevrouw dennen. 3. Willy Poot. 4. Marjan van Jh kwamen er no,; cnkt'ic deci' F meisjes 1 Nelly Gros. 2, De sfeer bij deze feestviering was Els de Wit. 3. Nelly Sondcrse: jongens 1 uitstekend. Elke inwoner van Kethel 1. Nico Klaaxsen. 2 Christiaan 3Iar-1 bleek bereid ztjn medewerking te ver- kens. 3. Wirn dc Wit. 4. Peter Wijs-tienen bij de organisalie en andere ac- broek Om kwart over een heeft '.verf-tlvltriten. Daardoor verliep alle» vlot. stnjdleider A. var, Mill de prijzen be- Jammer was het dat een muziekgroep» nemertjes d:e verbaasd naar meer brandende lampers jachten op rfe e S .v. mm ei' li n; s.je! T.en mi nuten la:er echter kwam de mnzuk me: de stoet locli uit rfv Van 5'.vin den straat Üir er nog balten was liep nifl de mu ziek mee en zo ontstond er op dc Marconistraat achter het rloiigemaal toch nog een aardige formatie met mooie oranje bogen van Juliana, een dappere groep trommelaars van DOK en dan de handvol toeschouwers. Terecht liet de VNFG omstreeks negen uur iedereen afmarcheren, ronder kc- reretde optocht, maar diverse ouder» bleken boo* dat de optocht niet door- *mg De VNFG heeft het korps van S'. Ambtosius re'fs niet uit Arcade Ia! »'d vertrekken. De temperatuur was '.verkeiijk te laag. i I end heeft hl F - -e,i sistaandu mt etui s, ballen, spelmateriaal, 'Je meende niet In het kader van de KPiorsd dat Kethel ?er!?-ea] .t tCr ïom i 1 bums uitgereikt. Ongeveer twee-1 samen werklnp met de Vereniging Na-, gedragen aan de actie Knitinkliik Üe Arnu Lnnkestcr. 4. I htvndord kindvrcu van dc v;er scholenttonale Feest- en Gedenkdagen op het damse Comité Kustense; tweede klas meisjes:^auh»- hcbbcn deelgenomen. pleintje bij dc Pcrcnlaan muziek te Paar. Leden van de *y>n**sti pcdwedstrijden 1 Bc la Heyster. Ne-1 •«- jvticidaRH heeft Animo zich met'moeten ;aan maken, ring Animo en van de Herv. Prema j ra Vcrspeek. Jongens: 1 Paul de Kok. a L I« -If Acs* I.,wl# aan kllltt A .i *k f*-... k't- a.,.1^ T" v. «s s" i ppn mars dnor hnt dorp op gnode wij*, hebbrn vanaf half rif tot half ren nuis 2. John Both. 3. Gert Nieuw straat. 4. voor bet eerst met de drumband i Voor de mooiste lampions zijn prij- aan hul» een bljdrajre gevraagd, vöor Kees Nieuw end ijk, 5. Ben Jansen, der- j gepresenteerd. Tamboer-mnitro Wil de beschikbaar ge.steld die later zul- het nationaal geschenk. Het P011"™"" de klas autoped wedstrijden: meisjes I. Gtcjs maafctP hierbij 7iyt\ debuut. Het ^en w«**den uitgereikt. Gestart werd in Hekcorps musiceerde terwijl de collec- jcorry van der Kruit. 2. Joke van Beur (anten het oude dorp, de vogelwijk e.d. jden; jongens: 1- Henk van der Mark. bezochten. In de Rank is daarna de j2. Rolf Pelleboer. J. Kees de Ridder, 4. koffie gebruik;, men kon tevreden zijn, jan van Vliet, 5. Hendrik Nuberman. 6, het was goed gegaan. jan van Liesveld; vierde klas kruiwa- Maandagmorgen om half negen genrijden meisje* 1. Jilske Vuyk, 2. wekte St. Radboud de laatste slapers!Anjo van Vliet. 3. Ci ia Schaap; jon- rnet vrolijke muziek. Om negen uurjgens 1. Jan van Schfjndel, 2. Ben de begonnen dc kinderspelen in de le-Kok; vijfde klas kruiwagenrijden; 1. nlaan. Er werd van allerlei gedaan Rita Hofntan. 2._Greetjc van Hcynm- i pei als autoped wedstrijden, hardlopen met hindernissen dat bestond uit een appel uit een emmer water halen, een bal- lontje opblazen, ccn kruiwagen rijden gen. 3. Trudy Groenewegen. 4, Joke Vcrspeek. 5. Dineke Vuyk; jongens: 1. Flip van der Berg. 2 Jos Giesen. 3. Dick Heydra, zesde klas hardlopen bin- dorp, dc bezocht vogelwijk, tuindorp werden dc Limdeyerstraat waar de stoet ook later werd ontbonden. Tevens hebben |de deelnemers met het muziekcorps 'een aubade gegeven bij de woning jvan de voorzitter van de Oranjevereni- 's Avonds hebben wel vierhonderdging Wiihelmina de heer J. Vlugman kinderpij met mooie lampions waaron-idie ook op 31) april jarig is. der fraaie zelfgemaakte deelgenomen Prijswinnaars zijn; L de groep Van in een lange stoet aan de lampionop- j Delden. 2. Tineke van der Water. 3,1 tocht. Voorop liep het korps van St. iKrancina de Groot. 4. Hans Vermaal,' Ambrosms en achteraan zorgde dc;Andre van der Water. 6. Arjen van! drumband van Animo eveneens voor Delden, 7. Marjanne van Lier. 8. Ma-j het ritme. Ditmaal werd ook het Bij- ricsse van Straten. 9. Kees Penning, dorp bezocht. 110. Hanneke de Groot,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1