Puntgaaf fundament van graanschuur ontdekt Noad wint zijn eerste degradatiewedstrij d SCHIEDAM ZAL VRIJDAG ZIJN DODEN HERDENKEN PPSC weer eens in zicht van haven gestrand? SCHOTS EN SCHEEF DOOR SCHIEDAM &©#f Resultaten opgravingen in Kethel Weer mars naar monument Gewonden tijdens wedstrijden Man lag gewond - uur langs weg Man tracht schuld van lid te innen... Vooruitzichten nu gunstig 5 Waterpoorter" heeft het druk Competitie- en ander voetbal Vuur richt grote schade aan Oproep voor herdenking Groei- Briüanten de rotterdammer F eengehied was rond jaartelling intensief beivoond PAGINA WOENSDAG 2 MEI 1962 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f. 39©.- bij de speciale Frigidaire-dealer Veel haast AAN TE RADEN WINNAAR WEER VOOR DE LANGE FR IGIDAIRE- EEN PRO O U KT VAN GENERAL MOTOR S Kansloos Programma 295 c Uit eerbied Bij de handbalwedstrijden en demon, straties van de Schiedamse vereniging Wilton-Fijenoord en de K.K. Quintus uit Kwintsheul die ter gelegenheid van Koninginnedag op het Esonplein zijn gehouden, is het achttienjarige meisje Annie Zuiderwijk uit Kwintsheuï geval len. Zij is met een gescheurde spier naar de Noletstichting gebracht. Later kon zij met haar clubmakkers n do touringcar naar huis toe gaan. Bij de wielerwedstrijden m Schiedam zijn enkele deelnemers gevallen De «-jarige Amsterdammer J, C. M. de Ruiter is met een hoofdwond, schaaf wonden aan het linker been en een sleutelbeenfractuur naar het: Gemeen teziekenhuis vervoerd. De EHBO heeft de 15-jarige Chrisliaan Kibbing uit Den Haag verbonden. Hij had bloeduitstor tingen aan het rechter dijbeen en de rechter enkel. Frist. Duyvenbode, een 16-jarige Schiedammer, had schaafwon- den aan de iinker knie en de imker elleboog bij zijn val. De commissaris van politie te Sehie- da mver2oekt getuigen van een ongeval dat zaterdagnacht in het Volkspark is geschied, zich te willen melden aan Nicuwstraat. Om half tvvee is in de Willem de Zwijgerlaan bij het voetbalterrein van Martinit in bewusteloze toestand aan getroffen de 21-jarige matroos M. de G., d-e in de Rozenburgsestraat woont. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht waar bleek dat hij een hersenschudding heeft. Vermoedelijk heeft de heer G. een uur lang langs de kant van de weg gelegen, in de buurt van een lantaren die niet brandde. De heer G. heeft later meegedeeld dat hij rechts van de weg liep. Hij zou een bromf.ets hebben horen nade ren en toen plots ui de rug zijn aange reden. Een onbekende mari heeft gisteren bij een lid van de Schiedamse zwemvereni ging ,,De Watervrienden'" geprobeerd voor 7.50 nan contnbutiegciden te in nen. Toen hem werd verteld dat het be treffende lid helemaal geen contributie- schuld had. maakte de man zich ijlings uit de voeten. (Van een onzer verslaggevers) Geen duidelijker bewijs dat mensen achttienhonderd jaar geleden zich reeds bewast waren van de moeilijk heden die de drassige landen te bie den hebben dan wat de jongste op- gravingen aan de Hargsingel in Kethel-Schledam getoond hebben. Daar kwam namelijk een puntgaaf fundament v <n een Spicarium te voor schijn, Dit bouwwerk bleek geen schuurtje rustend op palen in de weke grond maar de graanschuur was wel overwogen opgebouwd. Het houtwerk was nog so ongeschonden alsof de in heemse stammen het veengebied gis teren verlaten hadden. Op de natte grond hadden zij ter bescherming van hun voorraad voedsel dikke balken op de grond gelegd. ïn deze balken waren vierkante gaten gemaakt. In deze gaten staken weer zuiver op tnaat de opstaande balken die het af dak van de graanschuur moesten tor sen. Goed vakwerk is er aan te pas geko men voordat de vroege bewoners dit houtwerk zo maatzuiver konden ma ken. De balken lagen op een onderlinge afstand van 2,60 meter van elkaar af. In de ene balk zaten zes en irt de an dere vijf vierkante gaten. De balken waren ongeveer drie meter lang. Deze opgraving verricht door de leden van de archeologische' werkgemeen schap „Heliruum" toont wederom aan dat het Zuid-Hollandse veengebied rond de jaartelling intensief moet zijn be woond ook al kenden de toenmalige bewoners de bezwaren van het wonen in het waterland. gegraven. De graanschuur is aange troffen aan de rand van de Hargsingel bij de r.k. kerk. Met leedwezen zagen de archeologen dat het bouwwerkje zich precies onder de perskade be vindt. Aangezien verwacht wordt dat het op spuiten met zand dezer dagen gaat be ginnen dienden de opgravingen niet te uitgebreid te zijn. Dat viel te meer te betreuren omdat bjj de verdere on derzoekingen bleek dat de graanschuur heeft gestaan aan het eind van een wo ning, die duidelijk onder de perskade ligt. Advertentie) In de rand van de perskade zijn name lijk de restanten van de fundamenten; van een grote inheemse woning ge-1 vonden, die gebouwd in de richting van het oosten -dus vlakbij het wegdek van j de Hargsingel ligt. Onder deze kade' zijn ook sporen van haardplaatsen ge vonden waar de leden van Helinium de potscherven maar voor het oprapen hadden. Veel inheems en weinig terra slglllata behoorde tot de buit Vier fibulea zijn 'opgegraven, versierd met minus kraal tjes maar het metaal was al te ver ge- oxydeerd om te kunnen worden ge conserveerd. ZIE FRIGIDAIRE NU 7»terd»gavond was Noad in de Beurs te Schiedam gastheer van Elan 2 die kampioen was geworden in de eerste klas en tegen Noad aan móest treden voer zijn eerste degradatiewed strijd tafeltennis. Het ts een uitermate spannende en sportieve wedstrijd ge weest. Deze wedstrijd bracht alles wat een dergelijke strijd maar bieden kan. Spanning, sensatie, zelfbeheersing en een van de spelers vragende uiterste concentratie. In de twee laatste onder delen was Noad het sterkst. De spelers waren mentaal beter tegen deze wed strijd opgewassen. Jaareer, won bet team. De amateur-archeologen hebben veel haast moeten maken tijdens deze op graving. De gemeente stelde dan ook een waterpomp beschikbaar. De graan schuur is volledig Moot gelegd. Daar voor moest de grond enkele meters diep worden weggegraven en ook fs een groot oppervlak in het terrein weg- I/OOK VLAARDINGEN is het mor- gen een bijzondere dog. Dan opent de Commissaris van de Konin gin een grootscheepse expositie. „Vlaardingen presenteert zich is de naam van deze tentoonstelling en wij kunnen een bezoek u>e! aanraden omdat men te zien krijgt wat er alzo te doen ts in Vlaardingen. Bovendien worden ook activiteiten getoond van industrieën buiten Vlaardingen. Te vens kunt u er een hoekje van onze krant zien. Deze stand zal mogelijk enige indruk geven van de betekenis en de structuur van de krant Neg te nu met de grote tentoonstelling. In Schiedam gebeurt er te weinig op dit gebied. IN WEZEN is het onbegrijpelijk dat Schiedam niet van die grote ex posities heeft want jüren geleden is cr weieens een dergelijk grootscheeps gebeuren gehouden. Toen was er de JnHaBè". Dat was een mooie tentoonstelling in enk Je hallen op het koolas van de Gedempte Broe soest bij de Ruïne van MathenesseMen dfde het zelfs aan om enkele lama's in een feeëriek licht rond de voormalige burcht van Mathenesse te laten rondstappen. Zo groot was het succes dat men enthou- weinigen weten dat een christelijk-na- nasi besloot in het vervolg dergelijke tionaal dagblad in het Waterwegge- beurzen voor de middenstand en het bied edities heeft voor elke plaats, i bedrijfsleven te gaan houden. Het is Voor Vlaardingen is er de Vlaarding-)er nooit meer pan gekomen. Er is se pagina, voor Schiedam de Schie- hier geen geschikte hal, als er eerst damse pagina, voor Rotterdam zelfs meer pagina's en dit alles vraagt veel nauwgezet, altijd spoedeisend werk. In wezen is ook de krant een soort dag-en-nacht-apotheek want de man van de krant zal 24 uur per dag het nieuws ten gerieve van de lezers wil len verzamelen. Facetten van dit werk zijn op de stand van De Rotter dammer aan de Broekweg te zien. TF''E GUNNEN Vlaardingen veel vertier maar we betreuren het toch dat een dergelijke expositie niet in Schiedam wordt gehouden. Vlaar dingen streeft Schiedam ivoorbijDat is nu al te zien maar het zal in de toekomst zeker zo zijn. Vlaardingen gaat een stad worden van 165.000 in woners lazen we en dat betekent dat Vlaardingen dan groter is dan Schie dam. Het bevolkingstotaal van onze ingeklemde stad zal niet groter zijn dan 120-140.090 inwoners. Dan is Vlaardingen ,van het kleine dat eeuwenlang vetes had sterkere buur Schiedam de geworden. plaatsje met de winnaar HET IS JAMMER en sommige Schiedammers zullen er kregel van worden maar het is toch zo dat Vlaardingen ons weer voor is. V' r- dirigen liet ook eerder een documen taire maken. Nu kan men wel stellen dat het niet zo'n bijzonder mc film is maar die documentaire is er dan toch maar. In Schiedam komt het filmwerk er m pas. Vlaardingen beschikt over prachtig propaganda materiaal, zo is er een fotoboek over Vlaardingen. Vlaardingen heeft zich 20 «-1 eerder gepresenteerd dan alleen maar een sporthal is mompelt men maar we geloven dat het ook zonder die hallen mogelijk is. Het gaat pri mair om het nemen van initiatieven en dat het lukt met wat activiteit gaat Vlaardingen dan nu maar weer eens bewijzen. 0 Doordat de bloemenkoopman H. K. zaterdagmiddag om een uur geen voor rang gaf aan de monteur A. H. is een botsing ontstaan op de kruising Gerrit Verboonstraat in Schiedam. De brom fietser H. had een gekneusde linker- en kei. Hij is naar de dr. Noletstichting gebracht. Een Maas- en een Vechtkruiser, eigendommen van de heren V. en P zijn op de kade van de scheepswerf Ouwens aan de Havenstraat te Schie dam beschadigd. Van een der schepen was de deur opengebroken. Er is voor honderd gulden schade. In de eerste partij al verloor Arnold Braak van Kesselring en stonden de Schiedammers al ineteen met 10 ach ter. Debutant Cor Joustra trad toen aan tegen Tiggelhoven en in deze partij bleek de zelfbeheersing en juiste taktiek de beslissende factor te zijn. Een stug ver dedigende Nöadspeler liet zich niet tót de aanval verleiden en een zege van Joustra bracht de partijen weer gelijk. Henk Aben had hierna geen moeite met de sterkste speler van Elan, Be- rena en een vlotte twee games zege deed de balans In bet voordeel van Noad overslaan. Kesselring die moed had ge kregen door zijn overwinning op de Nöadspeler Braak speelde toen makke lijk Cor Joustra naar de nederlaag en weer was de stand gelijk 2—2. Hierna kwam een duel dat de span ning ten top voerde. Arnold Braak te gen Berens. De langste partij van de avonddie bovendien ook de zenuwen van de talloze supporters op de proef stelde. Ook een aantrekkelijke partij om te zien. De spanning steeg hierbij ten top omdat hier een derde game nodig was en beide spelers maar weinig krachtsverschil toonden. Stil was het In de beurs toen de stand 1816 was voor Braak, door een kant en daarna net- bal kwam de Elanapeler met 19—18 voor na vele minuten weer 19—19. Braak gaf toen in een moment concentratieverlies een serveerbal weg en stond daardoor met 2019 achter. Weer werd het gelijk, Braak verloor de moed niet en bleef volhouden 2020 werd de stand. De spanning werd on dragelijk 21—20 voor Braak en toen hij even daarna bet geluk had een kantbal mee te krijgen was de Nöadspeler met 22—20 de gelukkige winnaar. De sensatie zou echter nóg een duit in het zakje doen. Door de overwinning van Braak was de stand 3—2 in het voordeel van Noad geworden en nu zou Henk Aben ongetwijfeld de stand op 4 2 brengen want iedereen was er van overtuigd dat hij van de zwakste Elan- speler wel zou winnen. Henk Aben won inderdaad de eerste game van Tiggel hoven met 2116 maar in de tweede en daarna beslissende derde game was hij nergens meer. Tiggelhoven die over moedig zijn aanval sspel hanteerde sloeg Aben naar een nederlaag. Inplaats van 42 voor Noad werd het nu 3—3. te dat. Hij liet zijn tegenstander komen en deze zag geen kans de hechte ver dediging van de Naadspeler te doorbre ken en met de stand 54 voor Noad brak het belangrijke dubbelspel aan. Zonder noemenswaardige inspanning wonnen Braak en Aben het dubbel en het leek wel aan dg tegenstand van de Elanspelers te zien of zij zich al bij voorbaat bij de nederlaag hadden neer gelegd. Geen moment waren zij gevaar lijk en het Noadduo dat toch heus niet zo vaak in dit seizoen had samenge speeld won in twee games en onder grote vreugde van al wat Noad was werd dus de eindstand bepaald op 6—4 voor onze stadgenoten. Zaterdag gaat Noad naar Dordrecht om de kampioen van de eerste klas te ontmoeten, zelfs bij een gelijkspel is Noad al zeker van behoud van de over gangsklasse. De vooruitzichten zijn .dus wel, bijzonder gunstig al moet men in het'Noadkamp de strijd niet onderschat ten. FRIGIDAIRE PiETERSEN, Nw. Binnenweg 71—77, Rotterdam, tel. 352P0 Filiaal: Broersvest 74—76, Schiedam, tel. 69404-61459. Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, 7159o Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban. „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200. „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesingel 35-37, R'dam, tel. 110302 Het Schiedamse draaiorgel ..De Wa terpoorter" heeft tijdens de hoogtijda gen druk werk. De faam van het in strument gaat geleidelijk door het land. Dezer dagen werkt het draaiorgel mee aan de feesten voor Koninginnedag en Bevrijdingsdag in IJsselmonde en Ro zenburg. Op maandag 25 juni zal het orgel een Speciale gast in Amsterdam zijn. De Waterpoorter zal in enkele wijken spe len ets daarna op uitnodiging van een stüdentencomité meedoen aan een van de grootste draaiorgelconcoursen. De jury heeft echter beslist dat het orgel buiten mededinging meedoet omdatd e kwaliteiten, van het Schiedamse orgel door de anderen niet te benaderen zijn. Aan dit concours doen de beste or gels uit den lande als De Arabier, Turk e.d. mee. Voor deze medewerking ver krijgt De Waterpoorter wel de ereprijs. Men kan de pierementen waarschijn lijk in het TV-joumaal zien. Deze tegenslag verwerkte het Noad- team echter uitstekend zelfs toen Cor Joustra geen verweer had tegen Be rens en kansloos verloor (43 voor Elan). Aben ging nu de strijd aanbin den tegen Kesselring, de Elanspeler die in dit duel nog niet had verloren. Nu bleek de juiste mentale instelling van Aben. Zelfverzekerd trad hij zijn tegenstander tegemoet en liet Kessel ring volkomen kansloos. Aben had zich dus prachtig van zijn tegenslag her steld: 44 weer gelijk dus. Braak ging nu dus trachten door een overwinning op Tiggelhoven de laatste enkelpartij in winst om te zetten en zo Ie zorgen dat Noad In ieder geval een gelijk spel zou behalen. Inderdaad luk- (Van een onzer verslaggevers) Gebrek aan schotvaardigheid heeft de kansen van PPSC plotseling wel zeer sterk gereduceerd. Wel moet de Schiedamse clnb uit het afdelings voetbal van de zaierdagcompeiitie nog vijf wedstrijden spelen maar nu Insu- linde wel en PPSC niet gewonnen heeft is de achterstand vijf punten gewor den. Dat zal vrezen wij onoverbrug baar blijken zodat PPSC weer eens in het zicht van de haven is gestrand. PPSC toonde zich ook niet sterker dan Rhoon. De thuisclub gaf PPSC niet veel gelegenheid het goede spel te ontplooien en als de Schiedammers dan in het strafschopgebied kwamen faalden de schutters in het aanvais- kwintet wardoor de bal verkeerd of onzuiver naar het Rhoonse doel werd gezonden. Rhoon daarentegen speelde feller dan; PPSC en met dit enthousiasme kwa men de gastheren dan ook tien minu ten voor tijd aan een doelpunt toen de middenvoor zo zuiver inschoot dat doelman Jungerius de bal langs zijn handen moest laten gaan. Vergeefs heeft PPSC in de laatste minuten ge> tracht de 10 achterstand weg te werken. In het Vondelpark hebben de twee Schiedamse voetbalclubs Martinit en HBSS zaterdagmiddag een vriendschap pelijke wedstrijd gespeeld. Hoewel HBSS overwegend in dc aanval was greep Martinit de winst omdat de aan vallen met Martinit met meer enthou siasme goede stootkracht kregen. Bjj HBSS werden enkele nieuwe spe- Iers opgesteld. Zo stond de jeugdige Jan van Heest weer In doel. Als mid denvoor fungeerde Nico Mulder die weer tijd heeft Mulder In de KNVB-emallen van SVV gespeeld. Op de linksachterplaats debuteerde Piet van Winden. Verder stonden in de voorhoede nast de geroutineerde Chris Scheffers de jeugdigen Groeneweg, Van Veen en John Schop. Ondanks een over wicht van HBSS maakte Martinit in de eerste helft een doelpunt. Ook in de tweede helft was HBSS veelal in de meerderheid maar T. Koppenhagen maakte uit een strafschop het tweede doelpunt toen Piet van Winden hands maakte in het beruchte gebied. Nico Mulder vierde zijn rentree met een doel punt. Het werd bijna 2—2 toen Chris Scheffers een strafschop kreeg toe gewezen. Hij schoot goed in maar de doelman sloeg het leer neer. wel liep Scheffers snel toe maar de keeper kon het leer tot hoekschop werken. Zo bleef het 21, Chris Scheffers raakte eenmaal hard de linkerpaal. Een fikse brand teisterde dinsdag avond omstreeks 8.30 uur de woning van de familie H. J. H. aan de Rhoon- sestraat te Schiedam. Het vuur richtte een schade van ongeveer ƒ7000 aan in boedel. De verzekering dekt de schade. De oorzaak van de brand moet vermoede lijk Worden geweten aan het niet goed functioneren van de brandende olieka chel. Het vuur werd ontdekt door de omwonenden, die de brandweer waar schuwden, De heer des huizes was tij dens het uitbreken van de brand niet aanwezig. De brandweer moest met twee hoge druk-nevelstraien het snel om zich heentastende vuur te lijf. maar men kreeg het vrij spoedig in bedwang. Ook aan het pand werd enige schade toege bracht. Bij de Rijkspostspaarbank is op de Vlaardlngse postkantoren in de maand april 290.515,62 ingelegd en 2568,587,02 terugbetaald. Dit betrof 1512 inlagen en 793 terugbetalingen. Er werden 59 nieu we boekjes uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) TAUIZENDEN' Schiedammers worden •*- (vrijdagavond in het centrum van de stad verwacht, niet om feest te vieren, niet om ergens ,,naar te kij ken", maar om in een gezamenlijke manifestatie bij de Zeventiende Her denking van de Gevallenen te getui gen van onze eerbied voor de Neder landers die in de donkere jaren van de bezetting hun leven gaven voor ons en voor het vaderland. Hopenlijk zullen vele stadgenoten zich vrijdagavond willen opstellen in de stoeten op Broersvest en in Bo- terstraat, Kreupelstraat. Het deelne men aan de mars en het daarop vol gend leggen van de bloemen aan de voet van het Bevrijdingsmonument wordt zo een eervolle getuigenis van onze eerbied en dankbaarheid. De kop van de stoet wordt gevormd door tamboers en harmonie van Cres cendo, met -daarachter burgemeester, wethouders, commissaris, comité her denking gevallenen, familieleden geval lenen, vervolgens Stichting 1940-1945, geestelijkheid, leden van de gemeente raad, de groepen van de NVEPG en WK, het oud-Bataljon van de SG, Nd. Oorlogsgraveneomïté, Schiedamse Ge meenschap, VNFG, oud-onderofficieren, oud-strijders, politie. Rode Kruis, EHBO, brandweer, vak- en standorganisaties, die zich m volgorde van aankomst op stellen in Boterstraat via Kreupelstraat. Daarachter de niet georganiseerden m de Boterstraat. Dan Oranje-Garde, sport en jeugdverenigingen. Op het -parkeer- plein Broersvest steüen-'de onderwijzers zich op met de klassen leerlingen van de scholen. Zij zullen* naast het eerste gedeelte van de stoet meelopen. Het programma voor vrijdagavond is als volgt: 18 uur: De vlaggen worden overal halfstok gehesen (in ieder gei al bij alle deelnemers thuis)19 uur: Be gin van opstelling zoals hierboven aan gegeven; 19.35 uur: Begin mars naar het monument m de Gerrit Verboon straat; 1925-19.40 uur: Luiden der klok ken voor de eerste maal: 19.39 uur: Vaandeldragers stellen zich op bij het monument; 19.30-19.45 uur: Bij het mo nument speelt de kapel van „Het Leger des Heils" gewijde muziek; 19.45 uur: Aankomst en opstelling van de stoet bij het monument. De kapel van ,,Het Le ger des Heils" neemt de treurmarsmu- ziek over tot het geheel is opgesteld; 19.45-19.59 uur: Luiden der klokken voor de tweede maal; 19.60 uur: Leggen van kransen en bloemen: 1. door de burge meester na'mens het gemeentebestuur, 2. familieleden, 3 verenigingen, bon den, enz., 4. scholen; 20 uur: hoomsig- naal voor: 2 minuten stilte (vaandels en vlaggen nijgen), het Wilhelmus (2 coupletten) door allen mede te zmgen, vaandels en vlaggen nijgen. Hierna af mars. Tijdens de opmars en de plech tigheid: STILTE. De commissie van voorberei ding voor de plechtigheid Ibij het Monument voor de Gevallenen in de Plantage in Schiedam wijst er op. dat zij, die persoonlijk aan de stille stoet op vrijdagavond wil len deelnemen, uiterlijk om kwart over zeven- aanwezig moe ten zijn in de Boterstraat, ach ter het Stadhuis.' Verenigingen, scholen e.d. heb ben hun vaste opstelplaats. De stoet vertrekt om 19.25 precies vanaf het Stadhuis. De commissie vertrouwt er op, dat velen, vooral ook grote ren, aan de stoet zullen deelne men om te tonen, dat onze ge vallenen niet vergeten zijn. Voor familieleden is in de stoet voor aan en bij het monument een af zonderlijke plaats gereserveerd. Familieleden, die wensen deel te nemen en door omstandighe den, b.v. vestiging of verhuizing, geen uitnodiging hebben ontvan gen, kunnen zich alsnog in ver binding stellen met de Secr. van de V.N.F.G., de heer J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52b, tel. 67406. De oud-commandant van de v.m. B.S.-S.G., VT Bat., in Schie dam de heer P. Mak. verzoekt de leden van het v.m. Bat. VT, dxpJ ger.d om in grote getale deebrie nemen aan de stille stoet. 24j worden om uiterlijk 19.15 ver wacht bij het Raadhuis. De Hervormde predikant ds. A. D. Klaassen zal het woord voeren tezamen met het hoofd van de rooms-katholieke kerk in Schiedam, deken A. van der Boog. Muzikale en vocale medewerking verleent de harmonie ..Oefening Baart Kunst" onder leiding van dirigent Dick Koster en de Koninklijke Mannenzang- vereniging „Orp'neus" onder leiding van dirigent Leo Smit. De toegang tot de kerk is vrij, de herdenkingsdienst begint or half negen. (Advertentie) VOOR ROTTERDAM N I E V W Bij aankoop van een GOUDEN KING MET BRILLANT ontvangt U een CERTIFICAAT VAN ECHTHEID dat U bovendien recht geeft de door U gekochte ring bin nen 12 maanden na de koop van de ring om te ruilen vpor een ring van duurdere prijs klasse. SCHIET) AMSSWEG 125 0 in de vergaderzaal van het pand Korte Haven 27 te Schiedam is af scheid genomen van de heer A. Kruit, opzichter bij de afdeling smederij van de dienst gemeentewerken. De heer Kruit is op 1 mei 1909 in dienst getre den en -heeft dus 53 jaar bij genoem de dienst gewerkt. De directeur, de heer ir. J. C. Broeyer, sprak de heer Kruit in waarderende woorden toe en schetste diens leyenslöop bij gemeen tewerken. Ook de chef van de smede rij, de heer Unk, en een collega, spra ken de heer Kruit toe, onder aanbie ding van een cadeau. Mevrouw Kruit werden bloemen aangeboden. Namens de personeelsvereniging richtte ten slotte de heer Van Damme nog het woord tot de scheidende functionaris. De heer Kruit dankte de sprekers voor de vriendelijke en waarderende woorden tot hem gericht. 0 Er is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor de aanleg van het volkstuinen-complex ten .noorden van het Prinses Beatrixpark in Schie dam. De Paasvacantie heeft de.jeugd van het Sport Centrum van Reimer Huls- ker in Schiedam goed gebruikt. Op de dagelijkse training waren steeds een bevredigend aantal jeugdige judoka s op de mat, vooral de lagere banden. De hogere banden, d.w.z. oranje en hoger, hebben de trainingen bijna met eevol»d. Het resultaat is dan ook ge- weest, dat vele witte banden nu voor taan zonder rode slippen gedragen mo gen worden en ook verscheidene jon- g»ns en meisjes nu met gele slippen of" zelfs met gele banden voortaan ge tooid zullen zijn. Het aantal te groot om alle namen te vermelden. Het volgend examen voor de jeugd zal in de Pinkstervacantie plaats vin den en dan nog één keer in de komen- de judoweekeindkampen in Oost- voome, die evenals vorig jaar weer gehouden zullen worden. 1 Het is teleursteEend voor de Schie dammers geweest, dat met een Judo ka aan het examen voor zwarte' band heeft deelgenomen. Herman Kuyi beeft door te weinig training (hij is nog enkele weken m militaire dienst) met Fred Engers, .die zwaar gehandi capt is door continue-diensten zich te ruggetrokken. Ook andere judoka's, programma voor donderdag 5 juli is nog niet bekend. Besloten wordt op donderdag 6 september met een be zoek aan „Groenendaal" in Heem stede. die voor zwarte band examen hadden 0 De „Grote Florida-Show" uit Den kunnen doen hebben deze laatste ge legenheid van dit seizoen helaas voor bij moeten laten gaan door ziekte of verblijf in het buitenland. Voor de leden van de Gereformeer de Kerk in Schledam-Nleuwl and zal woensdag een contactavond worden gehouden in het wijkcentrum Nieuw- lana. Ds. J. Nawijn zal spreken over Haag o.l.v. Kees Nouens zal op za terdagavond 12 mei in gebouw Arca de de bezoekers plezier bezorgen tij dens het 44e jaarfeest van de Kon, Ned. Ver. EHBO. afdeling Schiedam. Medewerkenden zijn conferencier Harry Touw, accordeonduo De Rat- tinies, parodist Tonny Heijen, Les Tardona's aan de trapeze, Tony en de oecumene, in het bijzonder over de José, komische acrobatiek, verhouding tot de Ned. Herv. Kerk. Abusievelijk is ons medegedeeld dat le den van de dhr. gyrnn. ver. „Juliana" I Tijdens een samenkomst van leer lingen van de lagere scholen in Schie dam zal de burgemeester mr. J. W. Peek vrijdagmorgen om tien uur symbolisch in de aula van het Stede lijk Museum het boekje „Volk in. ver drukking en verzet 1940-1945" uitrei ken aan alle kinderen die binnenkort de lagere scholen zullen verlaten. 0 De Schiedamse volleybalclub hield een contactavond, die bijzonder gezel lig is verlopen en zodoende volledig geslaagd genoemd kan worden. De leden hebben elkaar nu eens niet in de wedstrijdzaal doch op de dans vloer kunnen benaderen, hetgeen de sfeer in de vereniging stellig ten goe- de zal komen ft De heer VI. t H. deed aangifte van Ook in de maand april waren de diefstal van een kerstkribbe met-beel- Schiedaminers weer zeer spaarzaam, den en enige hmsaxnidelijke artikelen Bij de Rijkspostspaarbank te Schie- ui-t zijn pakhuis in de Nieuwe Buurt dam" werd in 1962 handelingen te Schiedam. 375.191,44 ingelegd, uitbetaald werd ft De heer W. W% v. d. H. deed aan- m 1001 handelingen ƒ287.857,86. zaterdagavond in de Lampion-optocht in Schiedam acte de presence gege ven zouden hébben met keurige oran je 'bogen en lampionnen. Dit is even wel onjuist, dames van de chr. gym nastiekvereniging DOK hebben dit prachtige werk verricht. Zaterdag avond waren dan ook de drumband van DOK en veel leden in de Marconi straat aanwezig. Evenals vorig jaar doet DOK zaterdag ook weer mee aan de Lichtstoet en men zal nu trachten het materiaal, dat voor de Lampionop tocht vervaardigd was, te gebruiken voor de groepen van DOK die aan de Lichtstoet deelnemen. gifte van diefstal van een motorblok dat op het voormalige Hermes DVS- terrein aan de Damlaan te Schiedam lag. De winkelier N. P. deed aangif te van diefstal van ongeveer 250 rol len snoep uit zijn automaat in de por- 0 De tochten van het Comité Auto- en Boottochten voor gebrekkigen in Schiedam gaan weer beginnen. Op donderdag 10 mei zullen de tiental len personenauto's met pupillen 's morgens uit Schiedam vertrekken voor een bloembollen-tocht, waarna de maaltijd wordt gebruikt in de Seinpost in Noerdwijk. Op donderdag 0 Opgave van m Schiedam gevonden 7 juni wordt een bezoek gebracht voorwerpen: Te bevragen aan het aan 't Golfie" in Rockanje. Het hoofdbureau van politie tuissen 9—12.30 •tiek van zijn winkel, gevestigd op de hoek Jan Vermeerstraat-Van Ostade- laan. uur en 26 uur: ring met sleutels; houten stepje; beugel voor spastisch kind; Te bevragen bij de vinders: Fiets.-po-m.pjc Kooy Populierenlaan 48 Kethei; getuigschrift v.d. Toren Nieu we Maasstraat 22; stuik lood v.d. Scha lie Nieuwe Maasstraat 22; kimderman- teltje v.d. Bijl St J-anshofje 1; mohair sjaal Boogert Singel 162; rugzak met inhoud Van Roest Emmastraat 11; le deren kinderschoentje (R) Korver Lan ge Sinigelstraat 106b; wollen sjaal Ho- des Tuinlaan 20a; overall Collignon Van Le-euwenhoeckstraat 10; lap stof Sitton Dr. Zamenhofstraat 149; sokje v.d. Linden Lorentzlaan 37a; sjaal v d Toom Koekoekslaan 58 Kethel: kin- der®choentje (L) Magazijn Téba Dr Wibautplein S3; zijden damessjaal De Klerk Jan Steenstraat 33; rood-igele autostcp De Groot Edisonsfcraat 64a: tennisbal Blok Nieuwe Haven 21; speelpop Lelieveld Ecn-d-rachtstraat 28 b; speel-gbedtrompet Noevers Gasstr. 30; kinderportemonee met inhoud v.d. Windt Dirk van Wassenaarstraat 23b; kinderportemonnee met inhoud Figee Heenvlietsestraat 47b; akten-tas met inhoud Broekman Lemkestraat 33c Rotterdam; portemonnee met inhoud Hod es Tuinlaan 2Ga; parapluie Olysla- ger Julianalaan 90a; boodschappentas met inhoud Tettelaar Dr Kuyperlaan i 107; contactsleutel voor motor Baks - Broersveld 113a; tel. 69510; bril int étui Bisschop Th. a Kempisstraat 18b; bos sleutels Magazijn Téba Dr Wibaut plein 63; ring met sleutels Apotheek' Goufea Hoogstraat 29; zonnebril in i étui Boeier Binnensingel 45a Vlaardin- gen; gouden kinderrin-getje Mulder Schimmelpenninckstraat 9; zilveren kokertje Van Adrichem Ge-ervlietsn- straat 22a; broch-e Zetteler Singel 172; herenpolshorioge Boekhorst Korte Ha- ven 40; schakelarmband De Mos Scha- perlaan 78; zilveren hangertje Dijk-, stra Nieuwe Haven 77; gouden man-1 ohetknoop Schuurmans Huyseman-sstr 42c; bruine langharige hond v.d. Sloot i Vlaardingerdijk 305; vogel v.d. M-eu- - len, Rotterdamsedijk 4SS; lichtbruine bond Dierenasyl St. Anna Zusterstraat 1 47. I Naar goede traditie is de Grote Kerk te Schiedam ook vrijdagavond weer de plaats waar de jaarlijkse dodenherden king wordt gehouden. Het is helaas al weer zo dat velen de herinnering aan de bezettingsjaren al vrijwel zijn verge ten. Voor de jeugd is er zelfs geen her innering aan een geteisterd vaderland. Toch hopen de organisaties Voorma lig Verzet Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen dat velen vrijdagavond naar de Grote Kerk zullen komen nit eerbied voor hen die hun leven gaven voor ons, voor on ze vrijheid, voor dc democratie, voor de hoogste waarden die de mens kent. Iets van tvat hun grote opofferingen be tekenden zal duideiijk worden zoals ook deze gemeenschappelijke samenkomst de gedachten kan doen uitgaan naar een tijd waarin ons volk een eenheid vormde ter bescherming van onze ge meenschap. I t'nfiaa™ Chr. Sociale Belangen: NCBO Jaar» vergadering, 20. Wijkcentrum Nieirwland: Geref. Kerk, Wijkavond, 20. EN MORGEN Irene: NCVB-Centrum, Jaarfeest, 20. EN DAGELIJKS Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64S66; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Singel hoek Emmastraat op 28, 29, 30 april daar na Nieuwland, Dr. Wibautplein. Sted. Museum: Ned. Opgravingen in Egypte (tot 25 juni); werken van Michael Podulke B De Stichting Vlaardingsc Gemeen schap vo=tigt er de aandacht op. dat in verband met de beëindiging van het winterseizoen de samenstelling van de culturele agenda ten behoeve van cul turele verenigingen, personeelsorgani saties e d onderbroken zal worden tot september. Adver, tntte l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1