Officier vindt stelling vibrosysteem onveilig Kapper werd slachtoffer van ondeugdelijke auto I I fUVANÏ KOOI Ji l I i BOTTERDAM Speumverk draagt vrucht Jongen (op overweg door trein geraakt) ontsnapt Heien nog gevaarlijker dan men denkt Ij i VERMEULEN Redder (17 jaar krijgt hulde Lampionoptocht voor kinderen zaterdagavond Geronkomt met blijspel op toneel Onze krant op de expositie! SVC-teams aan einde competitie „Aannemer had gelukki pech m Burgerlijke stand de rotterdammer H1 GROOT PROGRAM HUISVROUWEN SCHERVEN, POTTEN, STENEN BIJEEN, VEIEIGHEIDSSPEEBEN PROGRAMMA VOOR .5 MEI Korfbalprogramma voor ODI-teams PAGINA 5 DONDERDAG 3 MEI 1962 Aardig onderuit \P\ Is dat nodig lËftgSfiCS BOOS. GERUCHT GRAAG STILTE GOED VOORBEELD Verwarmingsspecialist Meerkamerverwarming Shell-P.K. levering per tankauto. Verbeurd Westlanddek Uniek CZdkWg kM'Jxwrbwlluiiukl VLAARDINGEN. Tel. 2075 andaas ....en morgen ..en dagelijks 0 De Schiedamse zenuwarts H. M. van Praag, zoon van de bekende mr. dr ir. M. M. van Praag 'oud-directeur Wonmgdienst en plv. kantonrechter'! zal op dinsdagmiddag 15 mei 's mid dags om kwart over vier promoveren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 0 De predikant van de Evangelisch-Lu- iherse Kerk in Schiedam, ds. S G. van der Haagen, heeft bedankt voor het beroep dat op hem is uitgebracht voor Amsterdam, wijkgemeente 10. 0 Op woensdag 9 mei organiseert de N.V. Werf Gusto m gebouw Irene in Schiedam een voorlichtingsavond over de bedrijfsopleiding. Tevens wordt een film vertoond over de sleephopperzui ger ..Johannes Gahrs" die bij Gusto gebouwd is. Er worden verder Be- meteldiploma's uitgereikt. Na de pau ze zal de film ..De verovering van het heelal" een film over de ontwikke ling van de raket van de oude Chi nese wapens uit de dertiende eeuw tot J keerd. Daardoor (Van een onzer redacteuren) Heien is nog gevaarlijker dan men denkt. Tenminste dat zou men moe ten concluderen uit de verklaringen van de groep deskundigen, die woens dag voor het kantongerecht te Schie dam uiteenzetten dat borgpennen van tvyee, drie kilogram met regelmaat uit de heiblokken van de vibro- heistellingen vallen. Als verdacht van onachtzaamheid stond terecht de be drijfsleider Van P. van de firma Nederhorst. Hij zou niet gezorgd hebben dat een heistelling in goede staat van onderhoud zou hebben ver- de huidige viertrapsraket 0 De Schiedammer F. W. mist zijn fiets die hij op de Hoogstraat in Schie dam had gezet. 0 Th. J. Z. uit de Lange Singelstraat in Schiedam is woensdagmiddag om vijf over half vier aangereden op de Broersvest hoek Singel. De 7-jarige jongen liep de weg op toen de auto mobilist C. v. O. uit een uitrit reed. Met een. gekneusde linker voet is het knaapje naar huis gebracht. 0 In verband met de dodenherdenking op vrijdag 4 mei zal de weekmarkt te Schiedam om 16 uur eindigen. 0 De Chr. Leesbibliotheek, Geref. Jeugdhuis. Lange Haven 97. Schie dam is op 5 mei gesloten 'Vrijdagmiddag om half vijf zal burge meester mr. J. W. Pgek de zeventien jarige Schiedammer Dirk Christen huldigen namens het Carnegiefonds Dirk Christen presteerde het om met levensgevaar in de eerste dagen van januari een kind onder het ijs van de Vellevestsingel in Schiedam vandaan te halen. Dirk Christen die op de Rotterdamsedijk 98 c woont heeft nog steeds een goed contact met de geredde, hij geeft het kind nu zwemles. Dirk Christen wil later sportleraar worden. kon op woensdag o december op de Mesdaglaan in Maassluis „een ijzeren muts" uit het heiblok vallen waardoor een arbeider geraakt werd. Het slachtoffer was uiteraard zwaar gewond. Op verzoek van de verdediger, jhr. mr. Quarles van Ufford. kwam woensdag een hele serie getuigen vorklaren dat het systeem van de vibrohoistelling zo is dat de zware borgbouten wel uit de heistelling moeten vallen. De trilling is 7.0 groot dat de bouten soms in enkele minu ten. maar in het uiterste geval toch binnen een uur afknappen en naar de cliopte vallen. Zonder borgbouten zou het nog beter gaan maar dan bestond echter het ge vaar dat een deel van het heiblok 'bijvoorbeeld de „ijzeren muts") naar beneden viel, maar dat was ..slechts" tweemaal gebeurd, eenmaal zonder on gelukken en op zes december met nadelige gevolgen. Tijdens de zitting werden veel tech nische termen geuit. De heier zou m Maassluis ernstig gewond zijn als gevolg van een complex van factoren. De borg- bout ontbrak, daardoor kon de muts van het heiblok losraken maar toch zou het blok rechtstandig tussen de geleiders naar beneden zijn gevallen ware het niet dat een uitstekende bout in de weg zat. Heibaas J. L. B. (44), verklaarde dat de borgpennen vrijwel altijd naar be neden vallen. Meestal na tien minuten. Daarna laten ze het maar zo Hij droeg een helm. maar hij vond dat hij er „aardig onder uit was gebleven". Na het ongeval zijn pennen met plastic bekleed gebruikt maar ook deze bouten braken. Nu heeft de chef van de bankwerkerij staaldraad toegepast en dat voldoet vnj aardig. Nederhorst werkt vanaf 1939 met het vibrosysteem, toen slechts één stelling, na de oorlog gemiddeld vijftien i stellingen en tegenwoordig 25 stellingen 1 Uitvoerder J. G. E. (31) uit Hoog vliet, vond het gevaarlijker met pen-j non te -verken dan zonder omdat die' ijzeren bouten toch altijd uit dei j machine vallen. Ook m Duitsland, waar de voorschriften nog strenger! zijn had men mets tegen het vallende staal kunnen doen. Heier G. de K. (47) uit Reeuwijk stelde dat het heiblok met zo spoedig naar beneden valt, de bouten vallen echter altijd wel. De chef van de bankwerkerij van Nederhorst, de 62-jarige P, P. H„ ver telde dat hij al jaren naar de goede op lossing had gezocht, In bed had hij plotseling aan staaldraad als een soort el van Columbus gedacht. De machine wordt uit Engeland geleverd. De verdediger toonde daarna een ge broken bout die uit de originele machine afkomstig is. De arbeidsinspec tie had de toepassing van staaldraad goedgekeurd Werktuigkundige AGS (31) uit Rotterdam zette uiteen dat de bout -een spanning van 2580 kilo moet verdragen. Bij een klap van de 350 ton van het heiblok op de muts verandert het materiaal door de trillingen. Er treedt vermoeidheid op, bij het kantelen van het blok is de spanning twee maal zo hoog en dan moeten de bonton afknappen jï V - vV;ti De subst-officier an justitie mr. J. L. F. van Mooi se! sprak er zijn vreugde over uit dat het personeel van Nederhorst dan nog in levende lijve aanwezig ts. Hij achtte de vibroheistel- hng een onveilig apparaat. Hij vroeg zich af of het nodig is dat het personeel bij voortduring aan levensgevaar moet blootstaan. Hij eiste dan ook een boete van honderd gulden of twintig dagen hechtenis. De verdediger mr. jhr. mr. Quarles van Ufford zei dat het heiblok 3,5 ton weegt, de heimachine trilt, er kan van alles los raken, de veiligheidswet eist niet dat er in het geheel geen gevaar zou zijn. Hij vroeg vrijspraak. De plv. kantonrechter, mr. A. F, A. van Vel- zen, zal schriftelijk vonnis wijzen. ff ET BEGIN van mei doet altijd niet alleen aan de zomer denken maar tevens is het de meek voor twee feest dagen en een herdenkingsdag. Konin ginnedag is goed gevierd in Schiedam ook al kon de Lampionoptocht niet voorden gehouden. Het is slechts on begrijpelijk dat men boos werd omdat de organisatoren de kinderen niet in de kou over straat wilden laten lopen. Dan zetten ze in de krant met grote letters: Kom. naar de lampionop- tochtzeiden boze moeders die niet bekend zijn met het feit dat het niet de organisatoren zijn „die iets tn de krant zetten", maar dat het de ver slaggevers zijn die het evenement be langrijk genoeg vonden om het uit dienstbetoon aan het publiek in de krant te vermelden. IEDER FESTIJN moet kennelijk de nodige luidruchtigheid meebrengen. Allerlei jongelui lieven onnodig te schreeuwen, sommige botsten storend tegen de voorbijgangers aan en ook kwam het vervelende smijten met de elastieken belletjes weer voor. Eén troost is er, deze jongens smijten over twintig jaar niet meer. maar beter ware het als ze de waardigheid zouden kunnen opbrengen om in het geheel niet vervelend te zijn. f)E STILTE ts vrijdag in ieder geval gewenst. Met de dreiging van diverse dictaturen weer nauw voelbaar beseffen we dezer dagen extra goed wat de dapperen in de dagen van de onderdrukkers voor ons gedaan heb ben. Het is vrijwel niet mogelijk om Daar de lampion-optocht voor kinde ren zaterdag-avond in Schiedam niet kon doorgaan, is besloten deze zaterdag avond, 5 mei, te houden. Om de kinderen in de gelegenheid te stellen de Licht- stoet ook te zien is de volgende rege ling getroffen: Opstelplaats niet in de Swammerdam- singel, maar in de Marconistraat, waar men uiterlijk 20.15 aanwezig zal moeten ziin. Het vertrek is bepaald op plm. half negen. Het is dan nog niet geheel don ker, maar dat wordt niet zo'n bezwaar geacht. De route is: Korte Sïngelstraat, Broers- vest, Lange Kerkstraat, Hoogstraat, Korte Dam, Dam. Vlaardingerstraat. Nieuwe Damlaan, Mgr. Nolenslaan. Park weg. Hier, ongeveer bij de Branders- brug of Ooievaarsbrug zal de lampion optocht stilhouden en aan weerskanten van de weg worden ongesteld. Vrijwel tegelijkertijd is daar de Lichtstoet aan gekomen. die dus door de haag van; kinderen heentrekt. Is de Lichtstoet ge passeerd. dan wordt de lampionop tocht ter plaatse ontbonden. Ouders kun nen hun kinderen desgewenst dus aan de Parkweg afhalen. De op Zaterdagavond te houden Licht stoet in Schiedam is tweemaal zo lang als vor'g iaar. Het aantal deelnemers is groot ditmaal. Deelnemers dienen uiterlijk om half negen op de opstel plaats. Boerhaveplein aanwezig te zijn. komende vanaf de Rotterdamsedijk. Vertrek om 21.00 precies. Route: Kot- terdamsediik. Broersvest, Lange Kerk straat, voor het Stadhuis om, Ooievaars- steeg, Spinhuispad. Parkweg. Mgrs. No- lenslaan (.plm. 21.20). Dr. Wi'bautolem; P. J. Troelstralaan: Rerribrandtlaan, Westfrankelandsestraat. Aleidestraat, (Dim. 21.30 Rust en bekendmaking_van de priizen). B. Knappertlaan. Den Bom- meisestraat. Nieuwe Maasstraat. Lek straat. Hoofdstraat, Lange Nieuwstraat, aan het einde bij gebouwtje V.V.V. ont binden. onze dankbaarheid jegens de gevalle nen te tonen. Het is zelfs nu al moei lijk om in deze dagen van de hoog conjunctuur te beseffen wat de vrij heid, het hoogste goed precies voor waarde heeft. Stil eerbetoon in alle deemoed is gewenst. 'TATERDAG zal er weer gefeest wor den. Dan gaan de gedachten naar de dagen dat wij op de Rotterdamse dijk stonden uit te kijken naar de komst van de gemotoriseerde geallieer den. Hopelijk zullen de Schiedammers weer eensgezind feestvieren zoals het I vroeger ook geschiedde. De Jeugd- j haven in de Westfrankelandsestraat en de bewoners van Kethel toondenj maandag hoe men als een actieve ge- meenschap tezamen kan feestvieren. Zo zou het in alle wijken moeten ge- schieden. Slechts enkelen hebben in deze dagen hun panden verlicht. Uiter aard heeft de heer C. Molenaar op de Broersvest weer het goede voorbeeld gegeven. Zijn huisje is in de waterval van licht uniek. Mogelijk dat zater dagavond vele verlichtingen, lampions en nog meer deelnemers aan de Licht stoet aanwezig zullen zijn om te tonen dat we ons gezamenlijk verheugen over de bevrijding. (Van een onzer verslaggevers) „Ik ben blij dat ik bekeurd ben", zei de Maassluisse kapper X. woens dagmorgen voor het kantongerecht in Schiedam. Hij uitte daarna nog en kele malen zijn vreugde over het feit dat hij in de kamer van de grif fier in het gebouw aan de Lange Ha ven terecht was gekomen. De Schie- damse advocaat mr. A. F. A. van Velzen, die als plaatsvervangend kan tonrechter fungeerde, heeft met be langstelling geluisterd naar de be weegredenen van T. „Ik ben in het schip genomen", zei hij en de kenne lijk gedwongen vaartocht sloeg op de verkeerde aankoop van een ogen schijnlijk goede auto. Op 13 februari was T. aangetroffen in een Simca met gebroken stuurinrich ting, ondeugdelijke rem. de afgewerk te gassen verdwenen niet in het lucht ruim zoals het hoort en de loopviak- ken van de banden waren versleten. Dit zou nog slechts een beperkt resu mé zijn van de verdere gebreken van de auto. Verdachte vertelde dat hij het wel zo'n beetje wist, hij wist niet dat de bouten van de stuurinrichting afgebroken waren. )7öór zijn beroep had hij de auto drin gend nodig, daarom liet hij de wa gen steeds goed nazien maar men had hem niet op de gebreken geattendeerd. Anderhalf jaar geleden had hij de vrij nieuwe wagen gekocht voor (Advertentie) Oosthavenkade 14 Vlaardingen 3500. Een bank schoot het geld voor Maandelijks moest T. zorgen dat het geld er was. Hij dacht de auto gekocht te hebben van i een betrouwbaar iemand maar al spoedig ontdekte hij de mankementen. Toen moest hij blijven rijden om zijn schuld te kunnen afdoen. Na veertien dagen had hij al een nieuwe motor moeten kopen. De officier meende dat de auto al wel 175.000 km gereden zal hebben. Geen kleinigheidje. Hij had begrip voor de moeilijkheden en daarom werd het slechts een boete van viermaal tien gulden of twee dagen hechtenis en te vens zal de auio verbeurd worden ver klaard met aantekening dat de op brengst ten goede komt aan de kap per T. ,,U brengt het verkeer in gevaar", zei mr. Van Moorsel, die stelde dat hij heel clement was om de baten, die wel „geringer" zouden zijn dan bij normale verkoop, af te staan. Dat vond verdachte ook, hij uitte zijn er kentelijkheid, en hij verdween met de mededeling dat hij nu maar voor de veiligheid „solext". „Die behoort zeker tot de bekende kneusjes", veronderstelde de plaatsver vangend kantonrechter, mr. A, F. A. van Velzen, woensdag toen hij uit de dagvaarding voorlas dat de auto van de Schiedammer T. J. S. onklaar had ge staan op de Nieuwe Maasstraat. Verdachte ontkende hevig. „Wel nee, als hij een reserveband had omgelegd had de auto zo kunnen rijden." „da, dan had je nog een bekeuring gekregen, omdat de wegenbelasting niet is be taald", stelde de officier, mr. J. L. F. van Moorsel adrem en mr. Van Velzen ging dan ook akkoord met de eis van 15 boete of drie dagen hechtenis. Geron, Schiedams Geref. toneelvereni ging, die sinds jaren aan de top van het amateurtoneel staat in Schiedam en omgeving, zal op dinsdagavond 15 mei en woensdagavond 16 mei voorstellingen geven van het blijspel „George en Mar garet" van Gerald Savory. "Woensdagavond 9 mei kunnen de plaatsen worden besproken in de con sistorie van. de Oosterkerk waar moge- „'n Standvastige krant in een woelige wereld", dat is de ma nier waarop uw krant zich op de tentoonstelling presenteert. Rusteloos mogen de koppen van Kennedy en Chroestjew op de wereldkaart ronddraaien, „De Rotterdammer" blijft „stantvastich" ais „ons hert in teghenspoet". Dat kunt u zien in stand 62 op „Vlaardingen presenteert zich", waar a vanaf vanmid dag elke dag kersvers óók het wereld- en plaatselijk nieuws tot u kunt nemen voor het ge val u (nog) geen abonnee van ons blad mocht zijn. In dat geval is er speciaal voor u het boekje „Dat zit zo", boordevol met ongelooflijk han dige wenken dat u helemaal cadeau krijgt als u een proef abonnement van vier weken voor het sterk gereduceerde be drag van ƒ2,35 aangaat. Onze medewerkers in de stand kun nen u er alles van vertellen. Het tweede motto waarmee wij ons bij u op deze expositie presenteren is dat van de „krant met vaart en diep gang". En het is niet alleen een motto, u kunt het consta- téren. U ziét de vaart, de be wegende vaart en u ziét de diepgang, de lévende diepgang. Komt u kijken? Wij zitten te genover het Rode Kruis! Tot ziens op „Vlaardingen presen teert zich"! (Van een medewerker) Drie teams van de Schiedamse Vol leybal Club kwamen in de afgelopen dagen in het veld. Twee van deze teams «peelden hun laatste competitie-wed strijd. Dames 1 speelde haar laatste wed strijd tegen Z.V.C. 3. Voor beide ploe gen stond er niets meer op het spel, zodat de einduitslag 22 voor beide partijen geen wijziging in de rang schikking meer bracht. S.V.C. won de eerste en de laatste set; beide tussen liggende sets waren voor Z.V.C. 3. (13 15. 15—13, 15—13, 2—15). Heren 2 won voor de 18e en laatste maal met 30, ditmaal zeer gemakke lijk door het met opkomen van de te genpartij. Het juniorteam stelde enigszins te leur door tegen een met enkele inval lers uitkomend Juiiana-team niet verder 'te komen dan 22. De junioren met twee dagen school- voetbal en handbal nog in de benen, speelden veel te lusteloos om meer dan een punt te kunnen bemachtigen. Set standen: 1115, 1513, 15—7 en 115. Deze week worden de laatste compe titiewedstrijden van S.V.C. gespeeld; Hou Stand 1—S.V.C. 2; Tenaco 1 S.V.C. 3; dames Hermandad 1S.V.C, 3 heren. Daarna start S.V.C. met een groot aantal vriendschappelijke wedstrijden voor de lagere teams, alsmede op 11 mei met haar traditionele nederlaag- tournooi, waaraan 7 verenigingen deelnemen met hun eerste en tweede dames- en herenteams.; D.R.L., Aggre- dior, Z.V.C., Smash, Hou Stand, Spel. Hillegersberg en Juliana. Voor de leden van de afdeling Schie dam van de Ned. Ver. voor Huisvrou wen is voor de maand mei weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Vanmorgen hadden de dames een con tactochtend met de nieuwe leden. Mor gen wordt een koffieuurtje gehouden In het paviljoen van Van Houwelingen. Op dinsdag 8 mei komen de heer H. G. Dijkerman en mej. Niemantsverdriet van de boekhandels Van Leeuwen en Niemantsverdriet naar maison West huis waar een boekbesprekiagsiniddag zal worden gehouden. Speciaal de nieu we boeken zullen -worden besproken. Pieter Revet de voordrachtskunstenaar uit Gouda komt op maandagmiddag 14 mei naar maison Westhuis. Hij zal de aanwezigen ook op eenvoudige wijze in contact brengen met het pantomime- spelen. Op donderdag 17 mei wordt een be zoek gebracht aan de koksschool in Lei den. Vertrokken wordt oxn half negen vanaf het postkantoor. 's Middags wordt eventueel een 'bezoek gebracht aan Katwijk. Voor donderdag 24 mei staat een excursie naar de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam op het pro gramma. De dames komen om twee uur voor de fabriek aan de Buitenha venweg bijeen. lijk nog plaatsen voor deze uitvoeringen in Musis Sacrum beschikbaar zijn- De regie van dit spel heeft de be kende beroepsacteur Onno Molenkamp. Koos de Groot, Jo Wilbrink-Bronkhorst, Mar Hemminga, Mieke Soeters, Cor van der Hul, Jan Dienske en Hanny Vroegb vertolken de rollen. tVan een onzer verslaggevers) DAT er nog enkele merkwaardige oudheidkundige vondsten onder Kethel konden worden gedaan is te danken aan het feit, dat een wedloop tussen moderne techniek en oudheid-onderzoekers door de laatsten is gewonnen. Op het ter rein van oud-middeleeuwse ont ginningen worden namelijk pers kaden aangelegd en, zoals de heer C. Hoek in Rotterdam tot de leden van de archeologische werkgroep „De Nieuwe Maas" zeide: „de aan nemer had gelukkig pech..." Overschie en Kethel behoorden tot de middeleeuwse parochie Vlaardingen en men had er terpjes liggen, waarop zich woonlagen moeten bevinden. Op een dier terp jes, die ai ten dele door een drag line was bewerkt, heeft men nu nog zevende eeuws aardewerk kunnen vinden en kogelpotgoed, dat uit de twaalfde eeuw wordt gedateerd. Men denkt aan markt waar, uit Zuid-België afkomstig en door de bewoners op de Vlaarding- se markt gekocht. Dicht bij die terp moet een schuur hebben gestaan, op de plaats waarvan opvallend veel inheems aardewerk is aangetroffen. Dicht daarbij loopt een kreekrug, die niet veel opleverde, maar aan de voet ervan trof men nog wat dertiende eeuws aardewerk aan, Een paar honderd meter daar vandaan vond men weer kogelpotgoed en frag menten van een of twee andere potten. De grondlagen toonden, dat er in de twaalfde eeuw een overspoe ling is geweest. Tegen deze eeuw was het gebied bij Kethel nog be woonbaar. In ongeveer 1150 heeft de abdij van Egmond er op haar kosten een dijk laten aanleggen. Na de overspoeling bleek de terp te zijn opgehoogd, maar niet lang daarna is hij verlaten. De thans gedane vondsten kloppen aardig met heteeen men reeds'omtren. de historische ontwikkeling m dit gebied had vastgesteld. (Van een onzer verslaggever) CC HER VEN, grote potten, stenen ■D bijlen, veiligheidsspelden uit de Romeinse tijd, funderingen van wo ningen uit het begin van onze jaar telling, dat zijn de vruchten van een moeizaam maar dankbaar speurwerk in de drassige terreinen rond Schie dam en Vlaardingen van de werkge meenschap „Helenium", wier voor zitter, de heer H. Apon, met woord en dia daarvan iets toonde» aan de buur-groep „De Nieuwe Maas" in het gebouw van het Instituut Stad en handschap van Zuid-Holland aan de Delftsestraat in Rotterdam. De heer Apon vertelde eerst iets van de bodemvorming. Aanvankelijk werden grote gebieden overspoeld door de zee, waardoor zich een dikke zeekleilaag afzette. Daarop groeide riet dat veen vormde en hierop ont stond boom- en mosgroei. Latere zee inbraken legden daar weer een zee kleilaag overheen. Bij het terugtrekken van het water bij eb werden kreken uitgeslepen die zich later weer met klei vulden; de ran den werden kleiruggen, waarop de eer ste bewoners van het Vlaardmgse ge bied zich omstreeks 2250 jaar voor Christus vestigden. Nieuwe overstromin gen verdreven deze bewoners en op de nieuwe kleilagen vestigden zich later weer anderen met een geheel verschil lende kuituur. Deze bewoners laefden in het stenen tijdperk; een prachtige stenen bijl, gevonden door een aanne- merszoon, getuigt van de wijze, waarop zij hun bomen velden. ONGEVEER 300 jaar voor Christus verkeert men in de ijzertijd; ook uit deze periode zijn vondsten gedaan. Deze bevinden zich onder een kleilaag, die op nieuwe overstromingen duidt Daarboven liggen dan de vondsten uit de bewoning ten tijde van de Romeinse bezetting. Ten slotte komt de grote overstro- ming van rond 250 waardoor zich tot i omstreeks het jaar 800 een dikke laag geelbruine klei, het zgn. Westlanddek afzet. Omstreeks het jaar 1000 is de grond dan weer droog en komt men tot de middeleeuwse nederzettingen. Na deze inleiding toonde de heer Apon beelden van de opgravingen, waarvan een der merkwaardigste die in de om geving van Schiedam is geweest. Men trof daar bij een uitgraving aan een grote vestiging, bestaande uit mu ren van overlangs opgestapelde boom stammen, de bouwwijze van een blok hut. Ter weerszijden daarvan bevond zich een aanbouw van overeind staande palen die waren overgebleven van ge- vlochte muren. De kieren bleken te zijn gedicht met koemest en de enorme hoeveelheden vliegen, die men in de mest-resten aan trof bewezen, dat de nederzetting ge plaagd moest zijn door wolken van deze insecten. Onder de stookgeïegenheid van klei trof men een complete grote pot aan, die in scherven was gebroken. De paalresten toonden verder, dat de woning aan een hoek telkens was ver zakt. hetgeen door de bewoners werd verholpen, door de vloer te verhogen en de palen, die het dak schraagden, regel matig te vervangen. Voorts werd onder de vloerlaag een knuppelwegje aange troffen, waarvan men het doel nog met heeft kunnen vaststellen. Zowel de blokhutbouw en het knuppel- wegje zijn uniek onder de oudheidkun dige vondsten In Nederland. Merkwaar-' dig was ook, dat men onderin de bo demlaag resten van inheems aardewerk aantrof en bovenin een hele serie scher- ven van Romeins aardewerk. Men con cludeert hieruit dat of de bewoners langzamerhand tot welstand kwamen of dat zij, tijdens de bewoning van het buis, in aanraking kwamen met de Ro meinen en hun cultuur. Van deze merkwaardige fundamen ten is niets meer te zien. Toen o"e onderzoekers van het Oudheidkundig Bodemonderzoek hun werk hadden gedaan was het grondwater niet lan ger tegen te houden, en hernam zijn domein De heer Apon had tal van vondsten uit verschillende voorhistorische kmtuur- perioden ter bezichtiging meegebraent. Advertentie Fransenstraat 23 - Tel. 6436 y Vlaardingen Advertentie Modem en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 Het feestprogramma voor Be vrijdingsdag 5 mei m Schiedam luidt als volgt. 7.30 uur Alle vlag gen uit. 10—11 uur Cor Don be speeld het carillon. 11 uur Atle- tiekveldloop in Volkspark. 15 uur Dressuur- en springconcours door Maaslandse Maasruiters op de Zandvlakte. 21 uur Boerhaave- plein Vertrek Jubileumlichtstoet, In KETHEL: 9 uur Voetbal- en handbalwedstrijden voor de zes de klassen van de lagere scho len. Het programma voor de twaalftallen van. de chr. korfbalver. ODI in Schie dam is voor zaterdag met de opstellin gen als volgt; D.I.O.O.D.I. Scheidsre ter; Den Hartog Aanvang: 4.15 uur, terrein Schulpweg. Rotterdam. Vertrek 15 uur vanaf Grensflat.Dames: M v.d. Brugge, N. Robberecht, M. Sluimer, I. Sonneveld, R. Sonneveld. N. Stam. He ren: X. v. Keulen, C. v. Kooy, H. Nagte- gaal, N. Sleeuwenhoek, F. d. Vlieger, W. v. Leeuwen. Reserve: C. Toussaint. Roest. Vertre 1.00 uur vanaf Grensflat per fiets naar C.S. verder met bus. Aan vang 2.30 uur. Terrein: Sportterrein v.d Gem. Techn. School a.d. Verbindingsweg 4 te Krimpen- a.d. IJssel, Dames: N. Adams, JT. Houtman, A. Jansen, D. Sluimer, N. Vonk, R. v.d. Wel. Reserve: J. Vonk. Heren; T. Bos, J. v. Otterloo, B. Sleeuwenhoek, C. Toussaint, A. d. Vlieger, F. d. Bruin. Reserve: 3. d. Vries. Weidevogels 1O.D.I.3 Scheids rechter: Kalkman Terrein; Bleiswijk. Aanvang: 16.15 uur. Vertrek: 14.45 UUR VANAF Grensflat. Dames: L Donkerslo T. Sluimer. L. Sonneveld, L. Spaan, E. Tuin, J. Vonk. Reserve: L. Breevoort. Heren: R. Brinkman, H. v. Houte, G. Siemons, H. Verhey, R. v. Zomeren, E. Sonneveld. Reserve: D. v.d. Hoeven. O.D.I.bT.O.P.c Aanvang: 4.15 uur. T rein: Spieringsnoek. Dames: A. v. Am- mers, C. Grundel, I. Grundel, T. Sonne veld, R. v. Veen, B. Moorhof. Reserve: E. v. Dijk. Heren: P. Bastiaanse, C. B FDoolaard, H. Kalkman, J. Siemons, K. Speksnijder. Reserve: L, Bastiaanse. Irene: NCVB-Centrum, Jaarfeest. 20. Dodenherdenking: Opstellen stoeten in Bolerstraat, Kreupelstraat; Broersvest, parkeerplein vanaf 19 uur. Mars naar het Monument der Gevallenen om tien voor acht. Grote Kerk: Herdenkingsdienst, 20.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie te!. 64154 b.g g. tel. 115388 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Alerdastraaf 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef, 125588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64666: G.G en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Singel hoek Emmastraat op 28. 29. 30 april daar na Nieuwland. Dr. Wibautplem. Sted. Museum: Ned. Opgravingen m Egypte (tot 25 juni); werken van Michael Podulke. UURKOOPZWENDEL-op-grote-schaal is in de afgelopen drie jaar het be roep geweest van een 48-jarige Amster dammer (hij noemt zichzelf koopman vertegenwoordiger), die begin maart in Rotterdam werd gearresteerd. Het dikke proces-verbaal, dat de recherche tegen hem heeft opgemaakt en dat dezer dagen werd afgesloten, is een trieste op somming van een serie omvangrijke verduisteringen. De Amsterdammer heeft ten minste vier mensen opgelicht voor een bedrag van ongeveer honderd- zeventigduizend gulden! Zo ging de man ongeveer te werk: hij plaatste een advertentie in de krant om contact te zoeken met mensen, die bereid waren zijn (zogenaamde) handel in ringen en horloges te financieren. De voorwaarden waren aantrekkelijk. M. verkocht de ringen en horloges in huurkoop en maakte daarbij honderd procent winst. De helft was voor de financier Drie jaar heeft hij zijn goedgelovige slachtoffers een rad voor de ogen ge draaid; drie jaar hebben de „financiers" van het handeltje nog een vleugje hoop gehad een gedeelte van het geld. dat zij hadden uitgeleend, terug te krijgen. IJdele hoopDe Rotterdamse politie zegt: „Dat de man zijn praktijken zo lang heeft kunnen volhouden, heeft hij te danken aan de onwil van zijn slacht offers aangifte bij de recherche te doen." HET Hotel Metro van de afdeling Rotterdam van de Nationale Chris telijke Geheelonthouders Vereniging, dat aan de Delftsestraat verrijst, wordt waarschijnlijk in augustus van dit jaar geopend. Gistermiddag bereikten de bouwers het hoogste punt, wat voor de N.C.G.O.V., zoals bi; een dergelijke ge legenheid gebruikelijk is aanleiding was om voorzitter ds. M. J. C. Visser de vlag te iaten hijsen. Ds. Visser, die de koude tocht naar boven samen met de genodigden maakte, zei na afloop in het zaaltje van de Vrijmetselaarsbeweging aan de Delftsestraat 9, dat de afdeling Rotterdam ais eerste een hotel in hoog bouw liet optrekken. „We hebben hier een gunstiger plekje gekregen dan we ooit hadden kunnen vermoeden", zo zei ds. Visser. „Over een paar jaar bevindt zich vlak voor de deur een metrostation, terwijl het hotel verder dicht bij het N.S.-station, het busstation en het cen trum ligt. We zijn er erg dankbaar voor", zo vervolgde ds. Visser, „dat het door omstandigheden, die we zelf niet in de hand hadden, allemaal zo gelukkig is gelopen." IN de laatste dertien jaar beeft Unilever N.V. te Rotterdam een enorme ont wikkeling doorgemaakt die onder meer blijkt uit het feit dat het geïnvesteerde kapitaal steeg van 2,9 miljard in 1949 tot 6,5 miljard gulden in 1961, terwijl de omzettoenam van 8,5 miljard tot ruim tien miljard. De winst voor aftrek van de belastingen groeide van 400 mil joen tot boven de een miljard gulden, de uitkeringen aan dividenden op ge wone aandelen namen toe van23 mil joen tot meer dan '150 miljoen gulden. Ten slotte steeg het aantal werknemers het afgelopen jaar tot boven de 300.000. In de gisteren in Rotterdam gehouden jaarvergadering heeft de voorzitter van de Raad van beheer, de heer F. J, Tem pel, aan de hand van deze cijfers een overzicht gegeven van de groei van het concern, dat nu ongeveer vijfhonderd dochterondernemingen in meer dan vijf tig landen omvat, welke alle ressorteren onder de twee "moedermaatschappijen Unilever N.V. te Rotterdam en Unilever Ltd. te Londen. 0 SCHIEDAM. Getrouwd: C. Arons, 25 jr. en A.M. van Potten, 24 jr, H.A.J. Beijle- veld. 24 jr. en J. Vuijk, 21 jr. J. A. van. Krim pen, 25 jr. en C. Luijendiak, 21 jr, G. B. Hes hof 23 jr. en M. M. C. de Vette, 19 jr., M. Smulders. 26 ar. en N. J. G. Sassen, 23 jr., W. H. Veldhuizen, 21 jr. en E. E. Zuidgeest; IB jr., W. H. A. Stubbe, 25 jr. en E» de Kie- vith. 23 ar.. L. Filius. 24 jr. en E. F. Bastian, 22 jr., B. Kooij, 27 jr. en J. B. Onink, 40 jr., G. C. Maagdenberg, 25 jr. en C. M. Kemper, 25 jr., G. H. Stam, 22 jr. en C. van der Meer, 20 jr., H. Hoppe, 23 jr. en P. Ingen- kamp, 22 jrB. J. Koppenaal, 20 jr. en W. J. van der Touw. 18 jr.. G. Koorengevel. 26 jr. en S. Goedhart, 25 ar. Ondertrouwd: A. van den Berg, 25 jr. en C. Güle, 24 jr., J. Beze- mer, 22 jr. en M. Opschoor, 22 jr., W. Jansen, 19 jr. en M. E L. Melief, 19 jr., K. F. B. v. Leeuwen, 22 jr. en C. J. Naterop, 18 jr.. H. W. van der Lekj, 27 jr. en HJH-M. Bonefaas, 22 jr., H. A. 3. Mabels, 26 jr en M. Brouwer 18 jr.. H. J. Moerer, 23 jr. en W. L. M. Hoo- gerwerf, 21 jr. L. P. Reurich, 26 jr. en F. v. Kaalte. 21 jr. G. Stroeve. 31 jr. en E. de Winter, 23 jr., A. van der Veen, 29 jr. en A. Gerritsma. 25 jr., H. F. Wahl, 23 ar. en T. E. van Katwijk, 21 jr., W. E, Westerveld, 24 jr. en J. van Keest, 24 jr. A. Wiegef, 20 jr. en G. van Oort. 20 ar. J. T. A. M. Zwager, 29 jr. en J. J. Verver, 23 jr. Geboren: Richard z.v. P. H. Kreischer en J. A. M. van Veggel. Arthur J. M. z.v. M. P. Kloppers en E. M. Duim el. Maria L d. v P. J. J. van Mil en W, M de Vette SCHIEDAM Geboren: Ronald, zv M W J de Nobel en L Visser: Johannes A J, z v T Elderkamp en P M Brokling; Monica H J, d v H C Groen en M J L Swartjes; Theodorus J, z v J Buisman en T J Kui ters; Ivonne, d v G Vermeij en, C Mulder; Sonja W, d v W Kortman en J Bijleveld; Nancy, d v A Rietveld en C Zevenbergen; Anna M. d v T W van Son en A C L de Jonge; Wilmientje C, d v M Marlissa en C M de Keizer; "William, z v G de Jong en J J Vieghert; Johanna W, d v M Smalbroek en H P Post; Anna C L M. d v H J Oos- terveer en J M J van Baarle; Pim, z v A C L Pronk en M A Rink; Hermanus H A, z v H K A Buurman en J de Smits; Chris tina M. d v A D M Heetkamp en C de Kok; Wilhelmina M, dv A C van Duijn en C J Heinsbroek; Gerdlena, d v .C Tettelaar en H de Waal; Maarten H, z v B T Liefrink en A E van Eek; Tom, z v M Hoornweg en M SIC van Kempen; Theodora A, d v G T van der Raaf en M van der Giessen; Ir- manda M, d v NL van der Vliet en M J Rurjzenaars; Stephanus H J, z v J W Jan sen en C M T van Winden; Jacob R, z vP R Rondhuis en H B Berdenis van Berlekom; Robertus, z v M Wansleeben en P A van der Stap. Overleden; W J Breetveld, 86 jr, wed v C A Bleeker; A Zagwijn, 93 ar, wed v A K Graper; J B Bernaert, 62 jr; M van den Bos. 82 jr, wed v J Kool; T van Wijmen, 60 jr, eehtg van F Sparreboom; J A Adri- aanse, 77 jr. (Van een onzer verslaggevers) Uit een ondetzoek van de Schiedamse politie is gebleken dat de 17-jarige N. Rissema uit de Copernicusstraat op het nippertje aan de dood is ontsnapt dinsdagmorgen. De jongen fietste om vijf voor zeven op zijn bromfiets over de Kerkwe" in Kethel in de richting van De Kandelaar. De lichten van de overweg en ook de waarschuwingsbel functioneerden niet, maar wel brandde het oranje waar- schuwingslicht met vermelding „buiten dienst". Vermoedelijk heeft Nico Rissema vanwege het opkomende zonlicht het oranje licht niet gezien. Hij reed de overweg op waarna hij dit de richting Schiedam de trein naar Delft zag komen. Trappend op zijn brommer poogde hij de snelheid te verhogen, maar zijn fiets werd nog aan de achterzijde geraakt, waardoor Nico met zijn bromfiets tegen een lichtmast werd geslingerd. De trein kwam honderd meter verder tot stilstand. De bromfiets is vernield. Nico Rissema lag gewond aan de zijde van De Kandelaar. Hij is met een gekneusde rechter arm en rechter enkel alsmede met schaafwonden in de trein gedragen. In Delft is hij medisch behandeld, waarna hij naar de ouderlijke woning in Schiedam is vervoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1