fc ngelui H Ml PERSONEELSZAK 31 I AUSTRALIË MEDEWERKER ENIGE ENERGIEKE JGNGIELÜI TIJDWAARNEMER Academisch Ziekenhui Vrije Uni rersitei! 2e KOOKSTER EERSTE PONSTYPISTE ENKELE PONSTYPISTES Weet j'e wat achter de kiessch ADJUNCT-DIREKTRICE r een Verpleeghulp Assistente in de huishouding GRATIS 10-DAAGSE VAKANTIEREIS „Centraal Bureau'9 Bekwaam MACHINEZETTER Koerier Prima adm. kracht (vrL) (Pp <ppi ASSISTENTE DOCENTEN voor: TELEFOONDIENST IN HET DISTRICT ROTTERDAM AGENT of ADJ. INSPECTEUR ONDERWIJZERES ONDERWIJZER b. BEDIENDEN (mnl.) c. JONGSTE BEDIENDE (mnl.) d. ASSISTENT WATERKLERK Nul ifeleffonlstee kent geen hindernissen VOOR INKOOP EN MAGAZIJNBEHEER. NIEUWPOORTWEG 12 SCHIEDAM. DE ROTTERDAMMERPAGINA 6 Jj IG 5 1 PTT «administratieve functie AMSTERDAM Voor ons Ziekenhuis, dal zich in volle opbouw bevindt en in de toekomst een personeelssterkte van ca. 1200 personen zal hebben, zoeken wij een Deze functionaris zo! de Directie moeten adviseren en bijstaan bij de formulering en de uitvoering van het personeelsbeleid. LEERLING-VERPLEEGSTERS en -VERPLEGERS N.V* DAGBLAD „DE ROTTERDAMMER" een uitstekende werkkring voor technisch personeel! In een aantal belangrijke industrieën Sn Australië zïjr plaatsingsmogenjkheder voor Pf.AA 'WERKERS ELECTRiCIENS AUTOMONTEURS LASSERS SMEDEN Voor deze beroepen shet vastgestelde minimum loon bij een 5-daagse verkweek van 40 uur 156.40. Twee weken betaalde vakantie per jaar; goeae sociale voorzieningen. Wendt u voc liichtingen tot de Australische Ambassade Migratie afdeling, APOTHEKERS-ASSISTENTE CLASSIFICEERDERS TERREiNWERKERS WAGENWASSERS Stichting Diaconessen Inrichting te Voorborg leerling verpleegsters N.V. Nederlands Transport Bureau a. EEN AANK. EXPEDITEUR INTERNAAT KLEIN TADEMA STATE INTERESSANTE POSITIE IN HUIZE RUSTOORD Een Eerste Hollandse Levensverzekeringsbank N.V. sterman* SCHIEDAM - ZOETERMEER - OOSTERWOLDE (FR. Voor ons hoofdkantoor te Schiedam vragen wij een Wij zoeken daartoe een jongeman van ca. 25 jaar, die zich met ijver en energie op een zelfstandige taak wil toeleggen. H.B.S.-nfveau noodzakelijk. Met gemaakte vacantie-afspraken wordt rekening gehouden. Met de hand geschreven sollicitaties te zenden naar ons kantoor eter ma n„ CHR. LYCEUM DORDRECHT Voor met diplom» MULO, Hindelsdagschool, 5-jsrije middel bar* Handelsavondschool, bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS of Gymnasium of een andere gelijkwaardige ontwikkeling, is plaatsing mogelijk in een bij hit Girokantoor 's-Gravenhage op aantrekkelijke voorwaarden. I prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 of 5 jaar dienst als regel wordt op zaterdag niet gewerkt vakantic-ultktriag van 4% datum van Indiensttreding in overleg te bepalen. Aan gegadigden, die in verband met hun woonplaats dage lijks heen en weer kunnen reizen, worden binnen het raam van de daarvoor geldende regeling de reiskosten vergoed. Is dagelijks heen en weer reizen niet mogelijk, dan dienen gegadigden zich te 's-Gravenhage of naaste omgeving te vestigen. In dit geval kan een pensiontoelage worden toe gekend en bestaat ér een regeling ten aanzien van ver goeding van reiskosten voor bezoek aan het ouderlijk huis. Voor een goed pensionadres kan worden zorggedragen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spaarneplein 2 te 'i-Gravenhagt. De taak zal in grote lijnen omvatten: de personeelsformatie (bijv. personeels- begroting, werving, remunerate, overplaatsing), de personeelsadministratie en het toezicht op de uitvoering van wettelijke en andere voor het Ziekenhuis geldende regelingen. Bfj de uitvoering van zijn taak zal hij nauw moeten samenwerken met de hoof dei van dienst en bovendien veel contact hebben met het Hoofd van de Perso neelsdienst der Vrije Universiteit. Wij zoeken iemand van protestants christelijke levensbeschouwing, di< door opleiding en ervaring deze functie met grote zelfstandigheid kan vervullen. De salarisgrenzen zijn momenteel f 933.50—f 1.216.50 per maand (exclusief toeslagen); aanstelling boven het minimum is mogelijk. Brieven vermeldende opleiding, praktijk, leeftijd, godsdienst en verder van belang zijnde bijzonderheden (vergezeld van een recente pasfoto) te zenden aan de Directie van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, De Boele laan, Amsterdam-Z II. Voor onzi cursus, die opleidt voor het diploma Zieken verpleging-B, kunnen nog worden geplaatst. Zij moeten prot. christelijk en 16 jaar of" >uder zijn. 17-jarigen kunnen de vóór-opleiding reeds volgen. Nadere inlichtingen en een geïllustreerde folds;- k u aanvragen bij de Geneesheer-Directeur van het psychiatrisch ziekenhuis „VELDWIJK" te EHMELO. IN HET VAN ITEKSON-ZIEKENHUIS TE GOUDA IS PEE 1 JUNI A.S. VACANT DE PLAATS VAN Sollicitanten moeten in staat zijn de kok, in zijn afwezigheid, zelfstandig te vervangen. Sollicitaties aan de adjunct-directrice /oor iet verkrijgen van mondeling» toelichtingen kan de- fonisch en afspraak gemaakt worden. (01820-5045) ROTÏEIHJAM-CHARÏ.OIS Gevraagd aan de JUUANASCHOOL VOOR L.O. Haastunnelplein 42, een Kweekschool diplom» S0— Diploma schoolraad ISO. De hooi heeft moola gezellige lokalen me ieirw meubilair. Jong personeel. Soil ian het hoofd Ier school F. G. .Se ong. Maastunnel plein 70B, Tel. 76230. tl i Een zakenman mei wijs beleid plaatst »en KOERIERTJE op zijn tijd POSTBUS 948 ROTTERDAM In verband met de omschakeling van onze administratie naar het ponskaartens; teem kunnen oij ons geplaatst worden: leeftijd circa 20 jaar met ervaring, die in staat is leiding te geven aai enkele typistes; aan I aispraan onuw aa.vv.vu, lvoo«.i -• leeftijd 16 tot 18 jaar, goed kunnende typen; daar in iet bedrijf de opieidtr e-rzorgd wordt, is ervaring met noodzakelijk. Er zal worden gewerkt met moderne electr. I.B.M. machines: goed- salariëring. Ook dit jaax kan op de volle vacantie worden gerekend. Schriftelijke sollicitaties met inlichtingen over school-opleiding, verrichte werkzaamheden, leeftijd n godsdienst aan le st iel g »n elszake domdellnge soil: utatiea na t rtefamscbg afspraak onder 5.88, toestel 60 (na 18 u. onder no. 19.23.25) Een wereld van elektrotechniek: konstruktie- en schakeltechniek van telefooncentrales, versterkertechniek, draaggolftelefonie, straalzenderverbindingen en vooral Voel je daar iets voor en wij je er meer over weten? in Rotterdam is een PTT- bedrijfsschool gevestigd, waar lechnici voor hun belangrijke laak worden opge leid. Het zijn jongelui met LTS-opleiding, elektriciens, instrumentmakers., fijnbank werkers, die daar geschoold worden volgens programma's van de leerlingen- stelsels voor technische functies bij de tele foondienst in het district Rotterdam. De opleiding is gratis en bovendien ontvangen de leerlingen het normale loon. Voor ver goeding van reis- en of pensionkosten is een gunstige regeling getroffen. Sollicitaties: schriftelijk aan de directeur van de telefoondienst in het district Rotterdam. mondeling bij de heer Le Maitre. Westblaak 5 te Rotterdam, telefonisch (010) 13 94 40 toestel 306. Inlichtingen worden verstrekt op woensdag 9 mei en vrijdag II mei telkens van 19-21 uur in de PTT-bedrijfsschooI te Rotterdam {Delftseplcin 36 nabij Centraal Station). De reiskosten worden vergoed. Ook de ouders zijn welkom. Javastraaf I, Den Haag Gevraagd voc halv of helt lagen en een vacantle-i slstente. APOTHEEK PERNIS. Burg. van. Esstraat 25, Pemis, telefoon 162157 (010 BOOIJ TANK- EN SCHOONMAAKBEDRIJF vraagt Aanm.: BURGEMEESTER HOFFMANPLEIN 60 B, Voer ons Ziekenhuis, dat In net najaar van 1968 ta gebruik zal worder genomen vragen wy reeds thans een aantal tie. in onderü verleg voor een gedeel te van hun op ding in een nder zieken huis zuller orden geplaatst. Indiensttreding I september 1962. Meisjes van 18 jaai ouder worde; uitgenodigd, zich schriftelijk voor Inlichtingen en/of sollieitati te wenden tot de directie, Fonteynenburghlaan 5. Voorburg vraagt bekend met >verzee-ex! werkzaam heden Minimum opleiding MULO, goede kennis van Duits en Engels. cargadoorsa fd eling. voor de afd, expeditie Briever met uitvoerige inlichtingen Willemskade no. 17, Rotterdam, telefoon 114480. ARNHEM In dit internaat voor meisjes van 12 18 jaar wordt gevraagd een met diploma huihoudkundige voor inrichtingen, van pos. chr. beginselen: leeftijd a: 35 jaar. Dê meisjes in dit internaat volgen middelbaar onderwijs aan de Van Limburg Stirumschool. Sollicitaties met opgaaf van referenties aan rnej. M. JONKER, direktrice, Roellstraat 2, Arnhem, tel. 08300—22110. aangeb .et aan actieve personen bekend met acquisitie als bij financiële instelling. Voor deze laatste functie dient men ver organisatievermogen te beschik ken te vij de eerste functie even tueel als bijverdienste v< i vuld kan worden. Vooi goede opleiding wordt zorggedragen. Gegadigde: gelieve hun uitvoerig: sollicitaties te richten inde:, ar. 7074 bureau van dit blad. Rusthuis der Herv. gemeente te Voorburg worden gevraagd: en. een in- of uitwonend. Opleiding tot - bejaardenhelpster - mogelijk Sollicitaties aan de directrice, Herenstraat 4, Voorburg. Telefoon 07077 83 30 OOK U HEBT KANS OP EEN als U VOOR 10 MEI v..s. BOEKT op één van onre goedverzorgde reizen. VERTREK 1ste REIS N«AR ITALIË EN LUXEMBURG OP 14 MEI! KEUZE UIT MEER DAN 25 STANDPLAATSEN Vraagt inl. bij „DE SNELLE VLIET" N.V. SCHIEDAM ROTTERDAM HARDINXVELD—G'DAM KottrrdamsrdUkt?; Plrinweg 211 A Rivlei Ik 33* 6! 1896-66322, b g. 77172 tel. 13708 ».g.g. 77172 tel. 01*46—210S—2323 Of NATIONALE COÖPERATIEVE AAN- EN VERKOOPVERENIGING VOOR 0E LANDBOUW HARINGVLIET 1ÖO - ROTTERDAM vraagt in verband met het in gebruik nemen van een nieuw kantoor gebouw aan de Slaak enige Mulo-opleiding en enige administratieve ervaring gewenst. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van opleiding en ervaring te richten aan het Centraal Bureau, afd. Personeelszaken, postbus 182 te Rotterdam. Een mooi tand, een mooie plaats om te wonen en f 185.- p.w. als begin salaris bieden wjj aan een rr ij gezel of klein gezin, liefst met enige kennis an Engels alhoewel dit geen eerste vereiste is, maar de man moet zijn machine kennen. Prot. Godsdienst Land: Zuid-Afrik» Plaats: Potchefstroom. De drukkerij staat onder bestuur van Nederlanders Stuur uw sollicitaties mmiddellijk aan de Heer S. van der Spoel Sr, Directeur Potch. Herald en Van der Spoel drukkerijen. Tijdelijk adres de heer J. de Jong, Leeuwarderst iatweg 47, Franeker. Uit sollicitanten zal voor 18 mei nog een keuze worden gemaakt, en deze zal dan persoonlijk worden bezocht WESTBLAAK 32 ROTTERDAM vraagt: voor rekening-courant boekhouding. Gewend om accuraat te werken. Leeftijd 20-25,J, Gunstige arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties gaarne aan ons kantoor: Westblaak 32, teL 124789, Rotterdam. OOSTWOLDE Gevraagd oo; APOTHEEK LANSBERG ZN N.V. 'ijnackerplein 3 een Aanmelding schriftelijk of mondeling. Halmaheiraplein 5 OPNIEUW HERHAALDE OPROEP Gevraagd met ingang van de cursus 1962-1963 KLASSIEKE TALEN NEDERLANDS FRANS NATUURKUNDE WISKUNDE Voor bevoegden wordt gezorgd voor een geschikte woning. Soli, met volledige inlichtingen zo spoedig mogelijk aan de Rector. SCHIEDAM ZOETERMEER Wij zoeken voor ons bedrijf te Schiedam ter vervulling van, eventueel ter opleiding tot de functie van (arbeidsstudies) Geboden wordt: Een opleiding tot een belangrijk beroep. Een interessante werkkring in een bloeiend bedrijf. Een goede salariëring. Gevraagd wordt: Arbeidslust en doorzettingsvermogen. Gezond verstand en goede omgang met mensen. Mulo en/of technische opleiding. Met rnaakte vacantie-afsprsken wordt rekening gehouden. Wanneer U hieraan kum voldoen gelieve Uw eigenhandig geschreven sollicitatie met uitvoerige gegevens te zenden aan Glasindustrie Pieterman N.V., Nleuwpoortweg 12, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1