„L C iITSTOET" WAS GROOTS MêliÈÈÈÊmÊI (mefiook hee*tl fj Monsterzege van PPSC OP ZBVH met 7-0 Klant stapte door deur van glas de zaak uit Zeer druk op expositie M Drukte in Schiedam op bevrijdingsdag ..««r v -• e Ssi -s Veldloop niet doorgegaan misverstand Schiedams zaterdagvoetbal Meisje schrikt van claxon: bij botsing gedood Hij dacht dat de deur open was N, Nijman vijftig jaar Geld ontvreemd uit sclieepshut PRIJZEN IN LICHTSTOET meesterlijk "de schatkamer To onder-de lijnbaan' iillf Vandaas DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 7 MEI 1962 niJbeduidend :04 goedkoper poVy®!^s WA vlaardlngen presenteert zich!" Optochten MOEDERBRIL VERWARRING SNOEPEN DIE ANDERE Mooie attractie PPSC-ZBVH 7-0 ^«0 Sip r= -ir#? «Si Piershil-GSS 3-0 Vèijf van de vakman - en morgen tlagelijks Advertentie Polyester marquisette, juist voor onze hardwerkende Rot- damse huismoeders... zo ideaal omdat Polyester vitrage behalve veel solider dan welke vitrage ook... in 'n wip na gewassen te zijn. zonder strijken weer voor de ramen kan. Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder mooie Polyester fantasie marqui sette van een uitzonderlijk mooie kwaliteit, met ingeweven dessin, 80 en 90 cm breed. Een marquisette die U overal kunt kopen voor 3.45, nu als bijzondere aanbieding per meter voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zonder mooie Polyester fan tasie marquisette, in diverse dessins en in twee verschillende breedtes voor Jg AA één prijs, nu ff per meter voor ff Céén ttf. of iehrifu i>«t. r^r- !Xan een onzer redacteuren jJE Lichts toet 1962 heeft op grootse wijze bijgedragen aan een waar dige viering van de Bevrijdingsdag. Een teleurstelling was het dat de veld- loop niet kon doorgaan maar de orga nisatoren wjjten dit aan het feit dat was aangekondigd dat sterke atleten zouden deelnemen. Daardoor is een misverstand ontstaan want het was juist de bedoeling dat de leden van de ^f5amSe/portvcreniSinKen en niet geroutineerde atleten zouden deel- Jammer was ook dat er zo weinig slnfuPi g T15 voor de show van sluitstuk van de feestviering op de hoogte gebracht. vfni?,a!S,ruit?.rs uit Maasland op de zandvlakte. De ruiters hebben de 16 nP.ir.' V ln mooie figuren over het veld it.l d,r:iven- er werd duchtig gespron- gen. tal van fraaie staaltjes van rijkunst werd enuitgevoerd. 's Avonds is het bijzonder druk geweest in de Schie damse straten, de talrijke muziekkorp- Achter he" ^eljeel Schiedam van het nistraat cfnnH j® aan de Marco- zaterdagavond honder- was ookemn,mu prachtl2e lampions. Er ïita, muziek en zo beleefden deze inderen dan toch nog hun lampionop- HT'WEE onderdelen van de lichtstoet in Schiedam: lad derwagen brandweer (boven) en vrolijke jeugd in versierde wa gentjes (onder). VEN prachtige sprong tijdens het concours dat zaterdagmiddag op de zandvlakte te Schiedam gehouden werd. Grootbedrijven: 1. Wilton-Fiie- noord. 2 Coop. „D.EjS.". 3. Simon Hijnbende. Middenstand: 1. auto- spuitbedr. Dries. 2. kaatoorb. „Mer- curius" 3. garage „Unique". 4. Aann. D. Baron. 5. ,J2urotax*\ 6. icindermag. Forehead. 7. Penning en Gemts. 8. Fa. J. Mak Zn. Broers veld. Verenigingen, scholen: 1 Chr gymn. ver. „D.O.K.". 2. Huis- houd- en Ind. school, pr. Maurits- straat. Overige deelnemers: 1. Com. Opgeruimd staat netjes. 2. Brandweer. De ere-prijs, de prijs voor het hoogst aantal punten van het ge- heel werd toegekend aan Wilton- Fijenoord. De door de Commissie beschik baar gestelde „prestatie-prijs" werd toegekend aan „Gusto". ff *a «II i t **1 -j Advertentie ff tocht. Zoals bekend kon de optocht op Koninginnedag niet doorgaan wegens de kou. Nu zijn de kinderen vrolijk naar de Ooievaarsbrug gemarcheerd waar ze even later de Lichtstoet aan zich voorbij zagen trekken. In de lampionoptócht reed één prachtig versierde fiets mee, de jongen fietste dap per door maar het leek er toch od of hij tussen al die wandelaars verdwaald was en of hij eigenlijk bij de Lichtstoet thuis hoorde. Er was nog een rijdend voor werp een levensgrote tank van bordkar ton, groen en dreigend, gelukkig hadden de jongens de letters USA op dit oorlogs tuig geschilderd zodat het geheel minder angstaanjagend leek. tentoonstelling van middenstandgemeente nijverheid visserij en industrie Omstreeks half negen reden tal van versierde voertuigen in de straten van Schiedam-Oost. De organisatoren verdie nen de grote waardering voor hun per fecte regeling. Op de straten was aange duid waar de verschillende deelnemers moesten staan en zo kwamen de voertui gen netjes achter elkaar op de Boerhaa- velaan en Buys Ballotsingel. Daar tussen in kregen de muziekkorpsen van ARMA- Crescendo flater St. Hadbboud), van DOK. van Wilton Fijenoord, van Excel sior en van de firma Van der Bor, die een Vlaardings gezelschap (HVO) had geëngageerd. Een kostelijk geïllumineerde en geïllu streerde stoet vertrok om negen uur voor een tocht die meer dan een uur in beslag nam. De colonne van meer dan vijftig deelnemers trok door Schledam-Oost langs het stadhuis met de autoriteiten naar Nieuwland en zo naar de Gorzen waarna de stoet tenslotte in da Lange Nieuwstraat ontbonden werd. Veel bloemen en zoals het behoort veel lampjes zijn toegepast. Wilton Fijenoord reed met een prachtige boot van bloemen huishoudschool waren op leuke wijze in actie en zo werd deze lange, lange stoet, een mooie attractie voor de duizenden kijkers, die slechts kunnen hopen dat de Lichtstoet volgend jaar weer groter zal mogen zijn. VI. -HVB.Wiro ANKIE'S MOEDER is een lieve moeder, maar zoals veel clames 9 ook zij niet vrij van de zo typisch rouwelijke ijdelheid. Ankie's moeder raagt nog niet zo lang een bril, sinds •nkele jaren en zij draagt het voor oerp eigenlijk heel weinig. De bril is 'oor „het ver zien'' en daarom iraagt Ankie's moeder het apparaat 11 een maar bij de wandeling op traat. Het liefst tooit zij zich zoals 'e natuur haar heeft geboetseerd oant zij meent dat die brillen „toch naar lelijk" maken. Dat kan tot '(implicaties leiden. ZO stichtte Ankies's moeder onlangs verwarring in kinderzielen. Nu egt men dat dronken mensen en klei- 'e kinderen de waarheid spreken. Ge- deken is evenwel dat zelfs die abso- ute waarheid van de erkende gezeg- len aan te tasten is en daarom spre ien we maar niet over de dronken '■eden. Het geschommel van dergelij- '■e onmachtigen lijkt ons een aanlsting >an de menselijke waardigheid. Daar in liever over de kleine kinderen uit Ie buurt. Het zijn schotjes zoals kin leren overal ter wereld lieverdjes ii:in. HET IS wa tjammer voor die kin deren dat alle mensen de mensjes 'o aardig vinden. Daardoor krijgen de tinderen meer te snoepen dan goed ioor ze is. Dagelijks gaan de kaken van de meisjes en knapen op en neer. Vertederd zien de moeders uit de buurt toe. Wat zijn het toch een schat- 'erdjes. En dan volgt weer een la- 'ting van liefheid. Ze sturen de kin deren ook in ensemble naar de krui denier voor al of niet noodzakelijke boodschappen. Dat gehikt altijd wel. De kruidenier deelt uit waardering moepjes uit en bij afgifte van de boodschappen krijgen de kinderen uit waardering wat muntstukken zodat nok dit in snoep kan worden omge zet. ZO verkrijgen de kinderen heel wat suikerwaren en ze wennen zo aan het systeem dat een groep van drie dapperen, nauwelijks ouder dan tien jaar in totaalbij de kruidenier naar i binnen stapte zonder boodschappen te bestellen maar wel met het verzoek om tot leverantie van snoepwaren over te gaan. De geschiedenis vertelt niet of de toeleg geslaagd is. Ankie's moeder maakt zich weieens boos over deze te ijverige distributie van sui kerwaren en daarom houdt de moe der veel toezicht over Ankie als het kind op straat verblijft. Die moeder moet ook werken binnenshuis en dan draagt de moeder de gehate bril na tuurlijk niet. De kinderogen zien An kie's moeder voor de tochten buitens huis altijd wel met bril. Toen de moe der laatst naar buiten rende om An kie te bepedagogen, het zal wel een snoepverbod zijn geweest, zag een der kinderen het ontbreken van de bril. „Hè, waar is die andere moeder nou?" vroeg het kind. Later begrepen de volwassenen dat het buurmeisje dacht dat Ankie twee moeders had, die ene die altijd met bril op de straat uit en ingaat en die andere die alleen maar de deur uitkomt vanwe ge vermeend noodzakelijk toezicht. Ter gelegenheid van haar tweede ver- jaardag hield de ..Kan Tan Kye" stam 'van de Nederlandse Padvinders Vereni ging groep 4 - Schiedam een feestavond in de'kantine van de kartonnagefabriek aan de Burgem. Honnerlage Gretelaan in Schiedam. Na het korte welkomstwoord van de groepsleider, de heer Joh. M. N. Adri- aanse, brachten de voortrekkers een programma van zang. spel, muziek en dan's. Tot slot werd tijdens een kamp vuur gewezen op de noden in de wereld, zoals gebrek aan vrijheid, en honger: „padvinders moeten deze moeilijkheden onder ogen durven zien om hun dienen de taak'te kunnen verrichten." Toen de 42-jarige P. L. met zijn per sonenauto zaterdagmiddag om tien over vier op de Broersvest links voorsorteer de om naar het Heerenpad te rijden, kon de bromfietser J. Mulder niet tijdig meer stoppen. Hij botste tegen de auto aan. De bromfiets werd zwaar bescha digd. De heer Mulder is met een ge kneusde rechtervoet naar het Gemeen teziekenhuis vervoerd. en lampjes mee. Gusto liet op vier wa gens zien wat het werken en leren in de bedrijfsschooi is. Enkele drankindustrieën hadden fonke lende glazen en flessen bij zich, de brand weer ontbrak niet met een fraai aange klede ladderwagen, de actie „Houdt uw stad rein" presenteerde zich op kostelijke wijze met schoonheidsapparatuur, er wa ren de prachtige bruidsauto's van de Roode Kruis dat wees op de belangrijk taxibedrijven, een presentatie van het heid van het bloed, de sport ontbrag niet, er was een mooie auto van DOK, een presentatie van de zustervereniging r.k. Excelsior met turners op de brug, het judoën van Hulsker, kampeerartikelen van Ter Braak, een uitstalling van wat er te koop is bij de kinderwagenverkoop van de heer Forehead die zeventien jaar geleden Schiedam binnenkwam als ge allieerde strijder, vrachtwagens van di verse ondernemers, een uitstalling van een lakspuitinstallatie, de meisjes van de Op tragische wijze is de zesjarige Edith Astrid Elizabeth Willebrand uit de Oranjestraat 2 in Schiedam zondag middag om het leven geko-men. Hei meisje reed om half twee met haar ne genjarig broertje Ronald over de Marco- niweg. Beide kinderen fietsten, Ronald twee tot drie meter voor zijn zusje uit. Ronald wa" aan het voorsorteren met de bedoeling bij de Swammerdamsingel linksaf te slaan naar de Van Swinden- singel. Toen Ronald omkeek tvas er geen verkeer te zien. Het meisje volgde haar broertje, maar bij de kruising kwam de 22-jarige J. S. met zijn volkswagen ach ter de kinderen aa. Toen hij op een afstand van twintig meter was, gaf hij een signaal met -de claxon. De aufo had voldoende gelegenheid om rechts te passeren. Toen hij tot op tien meter genaderd was, week het meisje plots naar rechts uit. Wel remde de heer J. S. krachtig, maar het kind werd op de linker zijde van de auto over een afstand van tien meter voorwaarts geslingerd. Ernstig bloedend is het slachtoffertje naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar het kind om drie uur is overleden. Het meisje 'had donderdag haar zesde ver jaardag gevierd. TN de omgeving van het D.H.S.-ter rein in Kethel, waar een onder deel van het Bevrijdingsdagprogram ma uitgevoerd zou worden, waren maar weinig levende wezens om deel te nemen. Het enige dat de fotograaf kon ontdekken bestond uit een koppel hele kleine eendjes die alleen met, hun moeder in hun sloot hun bevrijding uit het ei aan het vieren waren. Voor lopig wensten ze echter geen publici teit, zoals de zwemrichting duidelijk toont TVjEX een monsterscore van 70 op ZBVH heeft PPSC nog eens ge toond dat liet Schiedamse team bij de sterken behoort in de eerste klas van de afdeling. Gevreesd moet worden dat PPSC ook ditmaal het zaterdagvoetbal van de KNVB niet meer zal benaderen omdat leider Insulinde ook won. Er is nog enige hoop omdat Insulinde in de eindfase nog tegen PPSC in het veld moet. Voor GSS staat niets meer op het. spel maar toch valt het te betreu ren dat de schotloosheid van de G'isto- mannen tot gevolg had dat de stadge noten onfortuinlijk van kampioen Piershil verloren. Plots draaide de aanvalsmachine van PPSC weer soepel. ZBVH werd daar het slachtoffer van. Voor rust hebben de be zoekers nog wel gepoogd het Schiedamse gebied te bedreigen maar toen was de Schiedamse verdediging onverzettelijk en Advertentie Een stoere, sportieve verschijning met turho-ge- koeido motor en staten frame in aantrekkelijke kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645.. inclusief alie accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: AFD. MOTOREN ST. LED UIN ASTRAAT Sb Telefoon 6 43 13 SWAMMERDAMSINGEL 25 Telefoon 6S548 Betaling desgewenst in overleg. Z°<^£wL!Ü de eJazen deur v-an Dijkstal's schoenenwinkel, Broersvest 135 in If f' 1 J*J 39-jarige kantoorbediende E, H. D. er vrijdagavond omstreeks zes uur finaal doorheen stapte, toen hij de winkel wilde verlaten Sinds enice tiiri rte varlg.las ln-het verbouwde pand geplaatst. Enkele malen al veesten de bezoekers zich toen zij meenden dat de deur gepoend was maar het i--t nop- "niet - 4e ienPfnegnddaTdSé dlur opln'st de bezoekers zich toen zij meenden dat de deur gepoend was maar het rt ie a 3\d doo7 h« Sias stapte in de mening daT dé deur opL stond De heeft hem ter plaatseJverbonden5 waarmTij'lf^/de dr NMetetichthig if'vervoeéd' Zaterdagavond is voor personeel en klanten het 50-jarig bestaan van de N.V. Stoom- en Chemische wasserij Nico Nij- dam thans te Schiedam feestelijk gevierd met een cabaret-avond gehouden in het dakpaviljoen van het Groothandelsge bouw te Rotterdam. De bedrijfsleider, da heer C. J. W. van Hattum heeft namens het personeel een bronzen plaquette van omstreeks twee meter aan de directie (Van een onzer verslaggevers) DE tentoonstelling: „Vlaardlngen pre senteert zich" heeft tot nu toe oen overweldigende belangstelling gehad. Het juiste aantal bezoekers sinds de opening op donderdagmiddag is nog niet precies bekend, maar wel staat vast dat zaterdag ruim drieduizend per sonen een bezoek aan de expositie heb ben gebracht. Vooral zaterdag avond was de drukte enorm groot. Op som mige momenten ston den honderden in de rij om een kaartje te bemachtigen. Om een een ander zo snel mo gelijk te laten verlo pen werd het aan tal kaartverkoop- sters van twee tot vijf uitgebreid. Onge regeldheden hebben zich niet voorgedaan, hetgeen ongetwijfeld aan een perfecte or- ganisatie moet word m toegeschreven Behalve inwoners van Vlaardingen zijn bijzonder veel Westlanders op de expositie gesignaleerd, terwijl ook uit andere plaatsen (zelfs van buiten' Zuid- Holland) tientallen bezoekers aanwezig waren. Hun grootste stimulans om „Vlaar dingen presenteert zich" te komen zien, zoals enkele van hun woordvoerders het tentoonstellingscomité hebben meege deeld, zijn de klankbeelden van de ope ning geweest, die de NCRV en de VARA vrijdag hebben uitgezonden. In het tentoonstellingsrestaurant en de recreatiezaal was het zaterdagavond aanhoudend stampvol. De beursbio en het diazaaltjc van het Convent van Ker ken hadden constant overvolle voorstel lingen. Standhouders die een of andere demonstratie gaven hadden steeds drommen belangstellenden. Naar wij vernemen zijn de midden standsorganisaties uit Delft bezig met de voorbereiding van een georga niseerd bezoek aan de Vlaardingse ex positie, omdat zij voornemens zijn een soortgelijke manifestatie in de Prin- Advertentie dames mode keizerstraat rotterdam senstad te organiseren. In de recreatiezaal van „Vlaardingen presenteert zich" treden vanavond op het Jeugd-orkest Leen van Dijk met in termezzo's van Gerrie van Dijk en de Mauna Loa Hawaiians met Stille Zuid- zee-muziek. Om half negen geeft verder de gym nastiekvereniging „Leonidas-Dovido" de demonstratie die wij reeds eerder aan kondigden. De expositiehallen zijn tele fonisch aangesloten onder nummer 3322. De winnaars van de verkeersprijs- vraag op de tentoonstelling „Vlaardin gen presenteert zich" voor 3 mei zijn: R. Schaper, Van 's-Gravendijkplein 54, W. Bilderdljk, Molukkenstraat 47, L. den Hoedt, Julianasinge] 27, H, Baren- dregt, Borneostraat 17 en J. v. d. Wal- le, Broekweg 66. Zij ontvangen hun prijs thuis. aangeboden. De aanbieding geschiedde op een zorgvuldig voorbereide wijze. Een schip (het fabrieksmerk) waarin twee meisjes, kwam de zaal binnen rijden. In de mast bevond zich de plaquette waarop de afbeelding van de heren N. en J. Nijman en een scheepje. De heer J. Nijman heeft namens de di rectie het cadeau dankbaar aanvaard. Het cabaretgezelschap Frans Waaien met medewerking van de Wama's; een aerobatennummer en de Pico's een ac cordeonduo verzorgden de gezellige avond. Volgende week zaterdag zal de direc tie van 1113 uur recipiëren aan boord van het ms. Erasmus aan het Schiedamse Hoofd te Schiedam. 's-Middags volgt een rondvaart voor genodigden. in de tweede helft kon. zelfs geheel PPSC op de helft van ZBVH blijven vertoeven. Uit het grote overwicht kwamen de tref fers dan ook met regelmaat. In de tiende minuut opende Piet van Veen de score nit een doorloopbal. Het duurde tot de 35e minuut voordat de meerderheid met een tweede doelpunt werd uitgedrukt. Het was Degeling die met een kopbal scoorde. Reeds in de derde minuut van de twee de helft schoot Loetje Kalden met een omhaal raak, twee minuten later bracht Ravens die de verdediging achter zich liet de stand op 40. Een kwartier later schoot Ravens nogmaals raak. In de 27e minuut joeg Kalden het leer naar de touwen en vijf minuten voor tijd werd het 70 door Van Veen. Bij de aanvang van de strijd bood aan voerder C. Groenewegen van GSS aan Piershil een bloemstuk aan vanwege het behaalde kampioenschap. Hoewel GSS technisch beter was slaagden de Schie- dammers niet in de aanval ondanks de uitstekende manoeuvres van Prins. In de achterhoede verrichtten Schop en Koe vermans voortreffelijk werk. Toch was het Piershil dat aan de voorsprong kwam toen de middenvoor vijf minuten voor rust de bal met de hand speelde. Hij kreeg daardoor de kans in te schieten Ook in de tweede helft had GSS het overwicht maar de schoten van de Gustomannen werden keurig gestopt door een in vorm zijnde doelman van de thuisclub. Toen de doelman bij de aanvang van het laatste kwartier een bal verkeerd beoordeelde werd het schot van de rechtsbuiten een treffer en even later had de linksbuiten' van de gastheren op dezelfde wijze succes (3—0), (Van een onzer verslaggevers) Veertig biljetten van tien (gulden en twaalf vijf ponds biljetten zijn ont vreemd uit de but van de kapitein van net motorschip «Jofos Stöve dat dit week* emde aan de steiger van de Tankerclea- nmg m de Wilhelmmahaven in Schiedam heeft gelegen. Via de brug was de slaap- bctreden'an kapitem gemakkelijk te Een Amerikaan beeft aangifte gedaan van vermissing van zijn zwart lederen koffer, inhoudende een herencostuum en een gouden ring. De heer L. Ch. stond zaterdagavond om half zeven op het Rubensplein op een kennis te wachten •bij de bushalte van de R.E.T. Om zeven uur is hij met deze kennis naar de Ru benslaan gegaan. In die tijd moet de koffer zijn weggenomen. (Advertentie) Advertentie een fascinerende tentoonstelling voor iedereen die van mooie dingen houdt toegang vrij! edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 - rotterdam Zaterdagavond leverde de letter E van de lichtreclame van het café Centrum, Broersvest 9b te S e h i e d a m, een onge wenst aandeel aan de bevrijdingsfestivi- teiten. De letter E stond in brand. De gevel en het houtwerk zijn beschadigd. De brandweer heeft de electriciteit uit geschakeld. Die 18-jarige matroos W. K. mist zijn bromfiets ter waarde van 795,—, die hij zaterdagavond op de Lange Haven bij de Appelmarktbrug in Schiedam heeft gezet. Voor de aquarium vereniging „Natuur genot in huis zal de heer J. S. Jansen woensdagavond een lezing houden onder de titel „Van sprookje tot werkelijkheid". De lezing wordt gehouden in de beneden zaal van de Amstelbrond, Broersvest te Schiedam. De heer Jansen zal spreken over planten en dieren die in het terra rium gehouden kunnen worden en de "^""7 ln, cn oni het terrarium. Hij be handelt daarbij inlandse en exotische reptielen en amfibieën. Vrijdagavond komen de leden van de Aquarium- en Terrariumvereniginf Ak- wafauna bijeen in gebouw Irene in Schiedam. De heer G. G. P. Wouda uit Den Haag zal spreken over de Hv- phessobrycon Innesi" of Neon Tetra's" Hij zal daarbij bespreken de ontdekking van deze lichtvisjes, de bestrijding van de vindplaatsen, de verzorging van de visjes m het aquarium en hoe men de beste kweekresultaten kan verkrijgen. "■DE KROON"* Eendrachtstr. 29 - Tel. 275$ "TT VERFCENTRUM" i Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DÉ GOEDE HOEK" n.v. FlOfis de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 Aula Stedelijk Museum: Verkenningen van kunst ,,De lange stroom van de tijd", Irene: Tropica, Bijeenkomst, 20. Sursum Corda: Wijkgemeente 4 Ned, Herv. Kerk, Ontmoetingsavond, 20. Malson Westhuis: Ned. Ver. v. Huis vrouwen Boekbespreking. J. S. van Leeuwen en Niemantsverdriet, 14.15. Dagblad „Dc Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.«» t.1 llaa88 toestel 51 (b.g.g. 80037? alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost. Aleidastraat vertit,;i 0451 <ai'een voor klachten, ad- I?5588> Cn abonnementcn b-g-§- telet Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123: Politiealarm 04666' G G en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Jansen, Swammcrdamsin- gel hoek van Russen broekstraat. btoa. Museum: Ned. Opgravingen in Podulket0t 25 ;'uni); werken van Michael

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1