Meer dan 1400 kinderen in jeugd verkeer sexamen Gemeentebestuurders 16 mei in Schiedam bijeen ft Diamanten echtnaar Uitleen boeken G.OX.B. in april iets minder Recreëren aan Maaskant m Vele hindernissen in Schiedam-Zuid j ROTTERDAM Onze woensdag tip VAUXHALL VAN GORP Geleidelijk kleiner aantal Kreymborg Harmonie groeit naar goede vorm Bevrijdingsmars Liberty van Spaarbank: weer flink overschot j T eleurstellend NOAD bij Dordt V. d. Watering met 6 punten aan kop mmm m ALBLASSERDAM KORTE BROEK fff DE ROTTERDAMMERPAGINA 4 - DINSDAG 8 MEI 1962 "li Traject r Meisje aangereden DAPPER DE PUZZELEN. ZAKGELD MOEDERDAG MlilHP V ergadering-concert van Mij. Toonkunst in het middelpunt der belangstelling 6 CYLINDER Damkampioenschap en morgen iauelijks -jr Advertentie De prljsuitreik.ng van de evenemen ten die ter gcétger.he.d van de vie ring van Koninginnedag en Bevrij dingsdag in Schiedam zijn gehouden geschiedt "P vr.'dagavond !ti mei in de benedenzaal van De Amsteibron. Om zeven uui ki m.T. de kinderen, om kwart over acht bcg.nt de prijsuitrei king van LieMrTue.. schietwedstrijden c.d. voor de volwassenen. Op 3 mei l"S2 slaagden voor het i diploma A Ziekenverpleging in het Gemeen' o-zickor.huis te Schiedam: zr, Z. Badman. gr. W. J. van Gin- kei, zr. L. V. Puim, zr. A. Voogl, br. J. den Haan. 0 Op de tennisbanen in het park Spie- ringshoek in Sclvcdam zijn zaterdag de "lawntcnnisivcdsintrien weer begon nen. De uitslagen zijn: Vice Versa 1 De Rammelaars 2—3: Vice Ver-a 2 —ICC 13 4—1: Vice Versa 3—ROVS -3; Vice Versa 4 --Krimpen 3 14 (Van een onzer verslaggevers) ALEER dan 1400 kinderen zullen dezer iu dagen weer Ingespannen over het, stuur van hun flets uitkijken naar de verkeersproblemen die de Schiedamw politie hun heert gesteld. Het zijn de! deelnemers aan de jaarlijkse Jeugdver-'i keersexamens die ditmaal in Schiedam- Zuid veie hindernissen moeten nemen, "si aantal deelnemers wordt geleidelijk Vice Versa 5—TSF 3 14; Keep Smi- iets minder dan vorige jaren. Twee jaar ling l—Thor Rood Wit 0—2; Lemonias geleden werd het record bereikt maar 4—Ace 3—5; DIBKeep Smiling 3 8.toen namen de zesde klassers „van de 0. geboortegolf" deel. uitgezet, dat veel van de opmerkzaam heid van de kinderen vraagt, We zullen het traject niet verklappen omdat nog meer kinderen de examens moeten afleggen, maar ook volwassenen falen als ze voor de tijdelijke stoplich ten komen bij de Groenelaan, als ze een stopbord zien. als ze door een haag van verkeersborden met diverse aan duidingen moeten rijden. De kinderen rijden langs uitgezette gele pijltjes door allerlei straten in de richting van de Bethelkerk, waarna ze via de IJssel- mondesestraat naar de Dwarsstraat gaan. Op tal van hoeken op de straten In het TAONDERDAG zal de gemeenteraad van i D Rotterdam een zeer belangrijk voor-i stel behandelen, namelijk tot het votercr.1 van een krediet van een half miljoen! gulden ten behoeve van het aanschaffen; van apparatuur o.a. voor de tluoridering i s! y»n het drinkwater. B. en W. zeggen in; niet duidelijk zichtbaar de punten te noteren van de verrichtingen van de deelnemers. Commissaris K. Rjjpma en Inspecteur J. J. Knook zagen vanmor gen hoe de jeugd op goede wt)ze de verkeersregels In praktijk gebracht. De kantoorbediende F. J. W. heeft aangifte gedaan dat de flets van zijn zoon is ontvreemd uit de Archimedes, straat in Schiedam. 0 Het personeel van de PTT in Schie- j dam heeft zaterdag een prettige tocht' per touringcar naar de bloembollen- velden gemaakt. Dit uitstapje is de PTT-ers aangeboden ter gelegenheid van de viering van het 63-jarig be- staan van het touringcar-bedrijf ,.De Snelle Vliet". De jeugdverkeersexnmens worden de zestiende maal gehouden en ook nu weer is er veel animo. Vanmorgen al vroeg stonden tientallen kinderen met hun in goede staat verkerende fietsen bij de Koningin Wilhelmina kleuter SCHIEDAM is de plaats waar de afdeling Zuid-Holland van de Ver Advertentie) school in de Dwarsstraat Daar zetelt eniging van Nederlandse Gemeenten vandaag, morgen en donderdag het ditmaal de jaarvergadering zal hou- startbureau. - - op WO KNS DAG J) MF.I om S UUR n.m. wordt irt het DOUPSHl.'IS te AlbUs- scrd.im een grote EVANC.ELrs.VTIE-DfENST gehouden. Spreker: Ds. O. TOORNVLIET van Kntiio BLOEM ENDAAL. Onderwerp: „Wij hebben een machtige Heiland". Verder werken mede JOHN BUUR MAN. solist en zang leider, en FLIP DE KON'ïNG. electronisch orgel. Muziek en samenzang. Toegang vr\f. U bent hartelijk welkom. den. Op woensdagmorgen 16 mei ko men de burgemeesters, wethouders, plaatsen uit Zuidltolland naar Schie- r„rnMfS; gemeentesecretarissen uit tal van Molenaar geeft de meisje» en jongens dam, waar zij s morgens hun auto s dan om de beurt het sein voor het ver- zullen parkeren op het nieuwe par- trek. Ze mogen niet tezamen rydenkeerplein op het Emmaplantsoen. omdat ze dan „kunnen spieken". Als eersten kwamen vandaag de kinderenoor e rneer dan 3u0 gasten is een van de openbare lagere school Dwars-1 geheel dagprogramma samengesteld. - - - - In het Passage Theater wordt "s mor gens de jaarvergadering gehouden. Dan bezoeken de dames inmiddels een tweetal distilleerderijen, s Middags om half één zal burgemees ter mr. J. W. Peek het gezelschap of- Hier krjjgen de kinderen een nummer bordje om de hals, ze worden Inge straat en van de St. Willibrordnsschool aan de beurt. hun voorstel tot de overtuiging te zijn gekomen dat het van veel belang is ..over te gaan tot het toevoegen van fluoride aan het drinkwater". Het college noemt daarbij het rapport van de voorzitter van de Gezondheidsraad. Het heeft overwo gen „dat bij nagenoeg de gehele Neder landse bevolking tandbederf voorkomt, soms in geringe, maar meestal in ernstige mate. Bij mensen van 15 jaar en ouder behoort een gaaf gebit tot de uitzonde ringen. In deze situatie wordt het voor komen van tandbederf een gebiedende eis." NU is het zo langzamerhand ook uit publicaties in onze krant bekend dat de fluoridering een hoe langer hoe moeillijker kwestie is geworden. De we tenschap weet er niet goed weg mee. Men weet ook dat de proeven, genomen in Tiel en Culemborg, goede uitkomsten had den. Maar. zo zeggen deskundigen, er schuilt in fluoridering ook eer. groot ge vaar. En men wijst dan in artikelen en bezwaarschriften (aan gemeenteraden r d l op eventuele fluorvergiftiging. De fiüoridering, zo zegt men" ook. is in Amerika niet zo algemeen als velen wel het Stedelijk Museum op de Hoog straat. Om half twee zullen de gas ten de lunch gebruiken in het restau rant Europoort aan de Maasboule vard. Daarna zullen de gasten in touringcars een tocht maken door Schiedam. Oud- Sehiedam wordt bekeken, de Maas boulevard. de Spuisluis, de haven, de nieuwe wijken en de nieuwe gebou- gaoven. Het is een moeilijke kwestie, wen, ook wordt een tocht gemaaktwaarbij dan nog komt dat de vraag be door de groengordel waarbij de sport- alleen geldig 9 mei a.8. Ijzersterke katoenen yeans in no-lron finish; multicolors, 5 jaar kieine stijging p. m. Binnenweg 128 Nieuwe Binnenweg/Aelbreehtskade Zwart Janstraat 60-64 Beijerlandselaan 87-93 ROTTERDAM Om half tien zag het hoofd van de Ko ningin Wiihelminaschool, de heer M. B. van Herwijnen, hoe zijn meisjes en jon gens keurig aart de rechter kant van de Dwarsstraat wegreden om dan met een niet te korte bocht langs het waakzame oog van de daar controlerende politie man iinks de Ploegstraat in te rijden.; Daarna krijgen de deelnemertjes het: nog heel moeilijk in Schiedam-Zuid; want er is ficieel welkom heten in de aula van parken eveneens de aandacht krijgen. Tenslotte gaan de bezoekers naar de werf Wilton-Feyenoord. i Een nog onbekende wielrijder heeft een "ingewikkeld parcours! maandagmiddag om kwart voor twee op het rijwielpad van de Oranjestraat in Schiedam de 16-jarige Rotterdamse wielrijdster Gijsbertha F. aangereden. Het meisje brak het linker onderbeen. Zij is naar de dr, Noletstichting ver voerd. MAANDAG 28 mei was het echtpaar De Vries-van Waart. Gas.straat 20 in Schiedam zes tig jaar getrouwd. In het wijklo- kaal van de Bethelkerk is eer: gezellige receptie gehouden. Ook de burgemeester van Schiedam mr. J. W. Peek kwam zijn ge lukwensen aanbieden. Tevens hebben vele leden van de Evan gelisch Lutherse Gemeente hun felicitaties aangeboden. Het Schiedamse Tamboers- en Pijper korps ..Harmonie" groeit naar een uit stekende vorm. Niet alleen dat de leden werving resultaten heeft, er zijn een vijftigtal leden, maar tevens toonden „Jong Harmonie" en „Harmonie" onder leiding van de heer Den Breeyen op de feestavond dat de kwaliteit van het korps goede vooruitgang boekt. Voorzitter H. Jongman kon tot zijn vreugde meedelen dat ..Harmonie" in Rotterdam in de eerste afdeling de twee de prijs heeft behaald met 735 punten. Dit is een bijzonder mooi resultaat om dat „Harmonie" vorig jaar voor het eerst meedeed. Toen behaalde „Harmo nie" in de tweede afdeling de eerste prijs. Hoe goed de vooruitgang is, liet „Harmonie" daarna in Arcade horen door met een voortreffelijke ritmiek een aantal vlotte melodietjes te spelen. „Harmonie" hoopt echter dat meer le den en donateurs zich zullen aansluiten, omdat de aanschaffing van de kostbare instrumenten geen sinecure is. Met vreugde kon dan ook tijdens deze uit voering in Arcade een nieuw groepje worden gepresenteerd. De toneelgroep „Ons Doel Getrouw" van de CJV heeft bij deze geslaagde avond een goede re prise gegeven van het toneelspel „Rob bedoes" dat we reeds eerder bespraken. \E wachtkamer kreeg een moeder met kind. niets ongewoons maar wel ongewoon is dat dit kind geheel stijl was. Het (ongeveer tienjarig) jongetje was gevallen in het Sportfondsenbad. au kon hij zijn heup. zijn rug en nauwe lijks zijn benen bewegen. Het meet pijn gedaan hebben maar dapper strompelde hij aan de arm van zijn moeder de wachtkamer in. De knaap was niet onder de indruk van het teit dat het met zwemmen of met ander ra votten voorlopig wel gedaan zal zijn. Hij babbelde er lustig op los. NU kan ik fijn gaan puzzelen", zei de jongen, maar zijn slotaccoora ..hé, mam'?" kreeg geen gunstige weer klank want zijn moeder stelae: ,,Ja. dat is goed, als je dan maar met voort durend alles aan mij vraagt want ik weet ook niet aHes". De jongen naa geen waardering voor deze openhartig heid. Het gebeurt niet veel dat ouaers en ook wel ouderen zonder meer erken nen dat ze niet alie wijsheid bezitten. Deze moeder ontnam de jongen al vroe^ de illusie, maar mogelijk dacht moeder aan het feit dat zc al eerder was gecon fronteerd met een toestand van hope- j loosheid want het moet geen sinecure zijn voor moeders die hulpeloos naar on- afgewerkte puzzels met acadabrawoov- j den staren. Daarom was de serlijKnem van deze moeder ook een vorm van i genbelang. DE jongen echter zag geen moeilijk heden. ..Nou geef me dan ge-a. dan koop ik een puzzelboek en daar kan Ie alle woorden m vin-den cn 02. ken 'ik het zo invuRcn". zei hu slim cn practisch dan met het Jul*'- begrip voor ds betekenis van he. lu'"e~ len. De moeder zag de negatie van aai begrip niet, zij zag slechts de uitwegm de lastige vragenbrei. „Ja- k(>t>P boek maar", zei ze, „maar waarom do je het niet van je zakgeld?" 1.25, dat is ook wat. die ben je met zo kwijt, ik moet altijd zoveel betalen zei-de jongen zuchtend. 'PR ontstond daarna de bekende dia- L loog. Moeder zei dat de jeugd vrce- ger veel minder zakgeld kreeg, helemaal niet. moeder zei dat de leuSd vroeger wel tevreden was, moeder dat 1,25 toch een heleboel geld was. De jongen was het er niet mee eens, de jongen zei net als de ouderen dat het toch wel een heel dure tijd is te genwoordig. Maar moeder zag dat bet nog wel even zou duren voordat ze bij de dokter zou moeten komen met haar geblesseerde zoon en daarom trachtte ze alsnog van die 1.25 af te komen. Ik begrijp het niet. hoor. waar Iaat je dat geld dan toch?" De knaap capitu leerde hierna, hoewel het ook een over winning tot gevolg kan hebben want hij zei: ..Ncu ja je weet toch zelf ook wel dat ik nog geld moet overhouden voor Moederdag ook". 'Fit'tiifeillPI SCHIEDAM Geboren: Sorja E d v H C van Dooren en W Oprei; John z v J Lcwea en N de Bruin; Simone T A d v J Oranje en G A M Svvartjes; Francises A d v H Ove-heul en M J van den Koek; Abraham t v P C van der Gaag en T van der Ende; Petrus J t v H G P Rtjntjes en M P L Schenk. De afdeling Schiedam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst zal vrijdagavond 18 mei de algemene ledenvergadering houden in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven in Schiedam. Op de agen da staat de bestuursverkiezing, in de vakature ir. A. W. Bruins wordt kandi daat gesteld dr. A. Q. C. Klomp. Te vens zal het programma voor 19621963 worden besproken. Na afloop zullen Jaap Stotijn, oud-so- lohoboist van het Residentie Orkest en Hans Goverts, piano, in de historische zaal concerteren. Uitgevoerd wordt: 1. Sonate in G gr.t. G. Sammartini '1730- 1777) a. Andante-AUegro assai b. Andan te lento-Allegro. Hobo en piano. 2. Me lodie. S. Rachmaninoff (1873-1913). Op. 34. No. 14. Hobo d'amour en piano. 3. Divertissement. Eugène Bozza (1905) Op 39. Althobo en piano. 4. Sarabande en Allegro. Gabriel Grovlez 1879-1S44>. Ho bo en piano. 5. a. Pastorale, Alexan der Voormolen (1895). b. Ballade, Hen drik Andriessen (1892). Hobo eri piano. 6. Vier Siciliaanse Miniaturen, A. Gibi- laro (1899). a. Capriccetto. b, Zang in de morgen, c. Siciliaanse Voerlieden, d, Siciliaanse Fluitspelers. Hobo en piano. Advertentie 3 tot en met 12 mei 1962 tentoonstelling „Viaardingen presenteert zich - broekweg Rond 750 deelnemers nebben zater dagmiddag deelgenomen aan de „Be vrijdingsherdenkingstocht 1962", een wandelmars, georganiseerd door de Vlaaröingse Wandelsportvereniging „Li berty". Het succes was aanmerkelijk groter dan het vorig jaar. De opbrengst van deze tocht komt namelijk ten goe de aan de „Bond van Nederlandse mi litaire oorlogsslachtoffers" en de baten bedroegen ditmaal 12o (vorig jaar 85>. „Liberty" had de mars uitstekend georganiseerd en mede dank zij de wel willende medewerking van de E.H.B.O. hebben alle deelnemers de finish ge haald. Van heinde en ver was men ge komen om individueel of in groepsver band aan de interessante tocht deel te nemen en overal was de stemming op perbest, evenals de weersomstandighe den ideaal waren. Een groep wandelaars van de W.S.V. „Prins Bernhard" uit Leerdam kwam in het bezit van de grote beker, be schikbaar gesteld door het Vlaardings Comité Nationale Gedenkdagen. De Prinses Ireneschool te Schiedam kwam goed voor de dag, want van de tien deelnemende scholen in de 15 km af stand behaalden de leerlingen het mees- te aantal punten. l De heer P. Denenkamp. bondsvoorzit ter van de Z.H.W.B. heeft zaterdag na afloop de prijzen uitgereikt in de kan tine van de voetbalvereniging Hollan-j diaan, waar vanuit de start plaatsvond. De uitslagen luiden; 5 km: 1. Wete- ringschool (Vlaardingen)2. Savio- school (Vlaardingen); 3. W.S.V. „Hoog vliet". 10 km: 1. W.S.V. „Prins Bern hard" (Leerdam); 2. W.S.V. „Goreum", 3 en 4. W.S.V. ..Hoogvliet". 15 km: 1. W.S.V. ..Op Mars" (Ameide); 2. W.S.V. „D.I.O." Noordwijkerhout)3. W.S.V. „Gorcum" 25 km: 1. W.S.V. „Wandel vrienden" (Schiedam)15 km: scholen: 1. Prinses Ireneschool (Schiedam). Bfj de Spaarbank anno 1820 te Schie dam werd in april 1.517.544,63 inge legd, terwijl 1.195.276,33 werd; terug- I betaald. Een infegoverschot dus van 322.268.30, tegen 155.547,71 in april j 1961. Het tegoed van spaarders steeg tot j ruim 36,9 miljoen, het aantal spaar-1 der? tot 50.878. j Het aantal deelnemers aan het spa- j ren Ingevolge de Jeugdspaarwet be-1 droeg ultimo april 2157 met een geza menlijk tegoed van 816.497,40. Door de afhaaidtenst werd In april een bedrag van 65.341,50 opgehaald, met behulp van spaarbnsjes werd 23.329,21 gespaard, terwijl bij bedrij ven spaargelden tot een bedrag van 14.767,50 op het loon werden ingehou den. De door inleggers toevertrouwde be dragen en de reserves waren voor 25.536.612.60 belegd in effecten, voor j 5.973.082,45 in hypotheken en voor f 8.410.426,71 in onderhandse leningen aan of gegarandeerd door de overheid e.d. staat of de overheid het recht heeft de bevolking te dwingen geneesmiddelen in te nemen als het niet gaat om het bestrij den van een besmettelijke ziekte. Voor velen is het toevoegen van fluoride aan het drinkwater op deze grond onaan vaardbaar. Daarom wordt allerwegen uitgezien naar de beslissing van Rot terdam. HET WITTE HUIS, voor de oorlog een der meest markante punten van het oude Rotterdam, zal niet worden gesloopt. De kans dat het ruim zestig meter hoge gebouw zou moeten verdwijnen bestond nog steeds. Maar nu is gebleken dat de aanleg van de Wülemstunnel en de spoorwegtunnel door de Maas de funda menten van het bouwwerk niet zullen aantasten. Het Witte Huis 'nu ruim 60 jaar oud) is het oudste torenflatgebouw van de Maasstad. Het was de „eerste wolkenkrabber van Europa" en het Witte Huis werd voor de oorlog afgebeeld op het handelsmerk van alle mogelijke pro- dukten van kantoorblocnotes tot pakjes zeeppoeder toe.Nu is het Witte Üuis al lang geen markant hoog punt meer aan de Maas, het werd overvleugeld door andere torens van beton en staal. Maar het „monument" krijgt nu zijn eigen plaats, netjes met parkeerplaatsen en plantsoenen er om heen.„ (Van een medewerker) De tweede wedstrijd die het Schie damse tafeltennisteam Noad speelde te gen Dordrecht heeft een teleurstellend verloop .gehad. De Schiedammers-hadden slechts een gelijk spel nodig om zich. te handhaven in de overgangsklasse; het is hun niet gelukt, hoewel de overwinning meestal slechts op het nippertje aan Dordrecht was. De sterkste speler van Noad, Henk Aben. was in (bijzonder slechte vorm; hij maakte een onzekere indruk en van zijn befaamde aanvalsspel was niets te zien. Slechts één partij van de drie wist hfj te winnen. Met Cor Joustra was het slechts weinig toeter gesteld, hoewei IN de maand april vertoont de uit-14(153). Filiaal Dwarsstraat. Romans 901 leen van boeken bij de Gemeen-iiv.j. 873), studiewerken 233 (v.j. 186) telijke Openbare Leeszaal en Biblio- jeugdwerken 692 (v.j. theek in Schiedam een geringe daling ten opzichte van april 1961. Uitge- 698), totaal 1826 iv.j. 1757), Jeugdafdeling. Jeugdboeken 1637 (v.j. 209S). jeugdstudieboeken 1179 (v.j. 1406). totaal 2816 (v.j. 3504). FHIaal leend werden 23.128 werken tegen j Kethel. Romans 789 (v.j. 701), studie- 23.433 vorig jaar. Hiervan zijn 9222 verken 253 (v.j. 209). jeugdboeken 867 romans (v.j. 9766), 6955 studiewerken j (v.j. 836), totaal 1909 (v.j. 1746). TJit- (v.j. 5914) en 6951 kinderboeken (v.j. leenpost Limlenhot. Romans 14 (v.j 28) 7753). Het aantal houders van lees-T,Mwó- warwirStheg tVtn AA13 .n?arif5708, mans 285 (V.j. 280). studiewerken 9 het boekenbezit breidde zich uit vani(v j s> totaJai 394 <v.j. 289). Ultleen- 61644 naar 62218. j post st. Jacobsgasthuis. Romans 65. ".studiewerken 21. totaal 86. Houders van Veroeeld over de filialen is de uiLeen :,eeskaarten 5708 (v.j. 5343). Boekenbezit als volgt: Centrale Bibliotheek Lange ir22!8 (v i 61644) Haven. Romans 4587 (v.j. 5071). stu diewerken 4593 (v.j. 3589), totaal 9180 (v.j. 8660). Filiaal torentzlaan. Ro mans 1106 (v.j. 1201). studiewerken 707 (v.j. 728), jeugdboeken 751 (v.j. 721 totaal 2534 (v.j. 2650). Filiaal Dr. Wi- bautplein. Romans 1370 (v.j. 16121, studiewerken 1137 tv.j. 1193), jeugdboe ken 1667 (v.j. 1848). totaal 4174 (v.j. hij in twee partijen heel dicht bij de overwinning "was. Arnold Braak was de enige die Noad gloedvol verdedigde, en die dan ook ongeslagen bleef. Bij de aanvang van het dubbelspel was de kans gelijk te komen met Dor drecht dus nog niet helemaal verkeken, maar ook deze partij verloor Noad, met 218 in de derde game. Met 64 voor DorCïecht betekende dit dus het einde van dé 'bijzonder spannende, maar voor de Schiedammers teleurstellende, wed strijd.,. Zaterdagavond zal Dordrecht m Rot terdam de strijd aanbinden tegen Elan 2. Als Dordrecht deze wedstrijd wint. of gelijk speelt, gaat de club over naar de overgangsklasse, en is tegelijkertijd No ad van zijn plaats verzekerd. Verliest Dordrecht daarentegen, dan staan de drie teams gelijk en begint de strijd weer van voren af r ,n. Advertentie ROTTERDAM: Gaesbeskstraat 98. Ta!. 72900 Wijnstraat 84-86, TeL 134815 00R0RECHT: Bstdelozapad 76, Taf. 4344 Hoofdkantoor; Rotterdam, Soerweo 21-25, Tal. 176800 De vierde ronde voor het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam gaf maar een wedstrijd tussen J. J. Cabri en J. J. Cuyk die in het voordeel vart Cabri afgebroken werd. De vijfde remde ia vod- ledig uitgespeeld, zodat nu wel enige tekening in deze kamp komt. Theo Vrijland wist na taaie strijd niet de juiste voortzetting te vinden en. moest het onderspit deiven tegen J. P. v. d. Watering, die thans met zes punten bo venaan. is komen te staan. Louis Vrijland deed het beter dan zijn broer en kwam in een klassieke stand op fraaie wijze tot winst ten koste van J. Westelveld. J. C. Onink kwam .tegen J. J. Cabri met een prachtige combinatie snel tot winst en W, Sprayt wist al gauw tegen A. v. Dort de punten binnen te De stand luidt thans: 1. J. P. v. d. i Watering 6 uit 4; 2. J. Westerveld en J. halen. I C. Omnk beuiden 5 uit 4; 3. W. Sprayt 14 uit 3; 4. L. Vrijland 3 uit 2; 5. A. van Dort 2 uit 2; 6. Theo Vrijland 2 uit 4; 7. J. J. Cuyk 1 uit 2; 8. J. J. Cabri 0 uit 3. Bordenwedstrijden: F. W. Rademaker 1M. van Erkel 02, J. van Straaten—J. Bogerd 20. J. P. v. d. WateringA. Ris- seeuw 11, j. p. MoetE. Breman 20, M. den Houting—J. de Wilde 0—2, J. P, MoetJ. Bogerd 02. (Van een onzer redacteuren) TTOEWEL nog weinigen het geloven Is de zomer toch in aantocht. Dat toont de flora het bebte en daarom wandelen de enkele dapperen In Schiedam vrij regelmatig in de nog steeds stille parken, in Volkspark, Julianapark, Prinses Beatrixpark en ook in het restantje van het Sterrebos waar Wilton Fijenoord nu de baas is. Daar is het heerlijk toeven tussen de bomen met een prachtig uitzicht over de rivier. Het zal echter niet lang meer duren dat men aan deze zijde van de ri vier van het groen en de stilte ge nieten kan want het ziet er nu naar uit dat de werkzaamheden voor het graven van het grote bouwdok aan de Maaskant weer ter hand zullen worden genomen. Irene: Voorlichtingsavond over be- drijfsschool scheepswerf Gusto vertoning films „Johannes Giihrs" en ,.De ver overing van het heelal", 20. Chr. Soc. Belangen: Contactavond, 20. Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton Fije noord. Amsteltoneel vertoont „Mijn broer David". Amsteibron: Natuurgenot In Lezing over terraria. 20. Sportfondsenbad: Afzwemfeest. 20. Huis t Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie te! 64154 b.g a teL 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactle-aanpeleg'enliedeii. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel, 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g telef 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64666: G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Jansen, Swammerdamsin- gel hoer: van Russen broekstraat. Stcd. Museum: Ned. Opgravingen in Egypte 1 tot 25 juni); werken van Michael Podulke.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1