Nw.-Guinea Koninklijk Dorpen bezoek aan de provincies stroomden leeg voor massaal eerbetoon f 3 *~Diro^iiLT4^""'','S s? «ras. Ben Pon en Rob Gorris doen het uitstekend «*V Grafische c.a.o. afgekeurd 1 -s jgj 3 Het Noorden laat stroefheid varen wmMt Het Noorse elftal tegen Nederland Eindelijk winst voor Fischer fej denk aast PE rotterdammer PMilNA 3 IKNSPAG 8 MEI 1%2 (Advertentie) (Vervolg van pag. Guirma i) Gevaarlijk Wie meent dat men in het noor den niet uitbundig kan feestvie ren, is gisteren wel bedrogen uit gekomen bij de tweede dag van het be2oek dat het Koninklijk ge zin aan de provinciale hoofdsteden brengt. Nimmer zijn zoveel mensen in de noordelijke provincies op de been geweest. Uit de kleinste ge huchten was men naar de hoofd steden getrokken. Vooral de Prin sessen waren getroffen door de enorme mensenzee, die samenge stroomd was ter ere van hun ouders. Deze tweede da? leidde ditmaal naar Leeuwarden, Groningen en As sen. En feite was bet zo, dat de pro vincies naar de Koninklijke familie kwamen als bruiloftsgasten en de straten en pleinen fungeerden bij dit feest als secepüeplaatsen. Het is dan ook na weer een dag van defi- Jté's geworden. De- drie provincies de den het elk op hun eigen wijze. Friesland spande de kroon met een defile, dat een lust was voor het oog. Men zag er letterlijk Hes. 0e provin cie heeft het Koninklijk gezin een fris visitekaartje gepresenteerd, waarop de organisatoren met recht trots kunnen zijn. De Friese koffietafel, het sluitstuk van de receptie in Friesland, was door zijn eenvoud en hartelijke sfeer een ge- beuren, dat de Koninklijke familie, zoals een lid van de hofhouding gister avond zei, bijzonder goed heeft gedaan. Mea heeft tijdens deze eenvoudige bo- <a>., t Objectief 0 Jouice De 14e internationale Tulpenrallye Aavertentie bandit baqhari ROBERT PIGUET Eenheids fron t Trouiv blijkt (Advertentie) Ejl moederdag Moederdag, de dag van alle Rotterdamse moeders, """die *s morgens het eerst op zijn en 's avonds het laatst naar lied gaan en die *s Zondags als iedereen thuis is nog méér moeten doen. WW Scooter tegen boom: dode en gewonde Loodgieter viel van de Wester toren ki'.NA Wat is typerender voor Neder land dan een regenbuitje! Toen 's ochtends in Leeuwarden het défilé in volle gang was vielen plotseling de druppels en moes ten er paraplu's aan te pas komen. Op een persconferentie in New Vork heeft de afgevaardigde van Opper-Voltn; bij de VMS.. Frederic Guirma (die on-| langs met de afgevaardigde van Daho mey. Max Zollner, een bezoek aan. Nieuw-Guinea heeft gebracht i gezegd, dat het niet gaat om de vraag, of de Papoe- j a's tot Nederland dan we! tot Indonesië j behoren, maar om de beste manier om de Papoea's op het peil van onze eeuw te brengen. Daarvoor lijkt een tijdelijk bestuur door de Ver. Naties de beste I oplossing. j „De kwestie Nieuw-Guinea is meer een) menselijk dan een politiek vraagstuk. Het is een schande, dat in onze atoom- j tijd bevolkingen nog in het stenen tijd- perk leven Buiten de steden en de; kustgebieden weten de meeste Papoea's niets van de terwtlle van hen opgewor pen politieke vraagstukken. Zij hand haven een primitieve status, die in geen 3000 jaar is gewijzigd", aldus Guirma. „In deze omstandigheden", zo ver volgde hij, „kan men moeilijk zeggen, dat deie bevolking door wie ook kan worden opgeëist De weinige ontwikkelde Pa poea's geven blijk van een groeiende belangstelling voor de bewoners van het oostelijk deel van het eiland. Ik acht de stelling, dat de grenzen van een pas on-i afhankelijk geworden gebied noodzake-! lijkerwijs moeten overeenkomen met het i oude koloniale gebied, gevaarlijk en oorlogszuchtig. Talloze koloniale grenzen vooral in Afrika waren kunstmatig. En het verenigen van Westelijk Nieuw- i Guinea met Indonesië kan tot gevolg i hebben, dat de kunstmatige verdeling; van het eiland wordt gesanctioneerd.) Voor Indonesië is het opeisen van Nieuw-1 Guinea net zo logisch als het opeisen van naburige eilanden, van Australië of de Phllippünen". G«*f Mo«d**r oJtijd weef «ven fijn vindt Vêrw«n haar maf de lekkerste Eau d« Cofopne, met de geurig»to toiletzeep. Verra» haar met heerlijke parfum, met kostelijke Crèmepoeder. Maak Moeder blIJ met Bofdoot, De heer Guirma zei te geloven. dat de meerderheid van de ontwikkelde Pa poea's teen voorstander is van aanslui ting bij Indonesië. Naar zijn mening moeten de Ver. Naties gunstig reageren op het Nederlandse verzoek de zorg voor Westelijk Nieuw-Guinea op zich te nemen tot de bewoners zich voldoende bewust zijn van de politieke, economische en andere vraagstukken om over hun toe- komst te kunnen beslissen. Hij onder- streepte, da: hij de uitnodiging van Ne- I derlnzid om een oriéntauebezoek aan Nieuw-Guinea te brengen in grote ob ject, viteit had aanvaard. Op een vraag waarom hij ook niet naar Indonesië was gereisd antwoordde Guirma. dat hij niet, was uitgenodigd, maar er gaarne heen zou gaan. als hij een verzoek daartoe zou, ontvangen. j De persconferentie werd ook bijge- wound door ambassadeur Diallo Telii van Guinee, die aan bet einde bet spreekge- stootte beklom om te verklaren, dat aijn j land zich kantte tegen de zienswijze van Guirma. „Ik verschil op dit punt totaal van mening met mijn breeder uit Opper- i Volta", zo verklaarde Telii. Guirma rea- geerde goed gehumeurd en zei. dat dit I alleen bewees, dat verschillende Afri kaanse landen ook verschillende ziens wijzen op de kwestie hebben. EAU DE COLOGNE - PARFUMS - KQSMET1CA Prinses Irene volgde het voor beeld van haar moeder; toen zij na de lunch in Leeuwarden de erehaag van in Friese costuums gestoken meisjes passeerde, toonde ze de grootste belang stelling voor de halsketting van een der dames. terham kunnen spreken met vertegen- woordigers uit vrijwel alle maatschappe- 3 ,en "e Stadsschouwburg. waar het lijke groeperingen. Het was met recht spe' "Een melodie zonder grenzen" noemde. Voornamelijk de jeugd was Een bijzonder hoogtepunt vormde wel hier aan het woord. Het gebeurde niet de ontvangst op de Grote Markt aan de voet van de ,,OUe Grieze", zoals men zo graag ir. Groningen de Martini-toren noemt. Hier geen défilé met praalwa gens en dergelijke, maar een simpel voorbijtrekken van groeperingen uit el ke Groninger gemeente. Aan het hoofd van iedere groep de burgemeester met naast zich een wethouder, een dominee, eer. Groenekruiszuster, maar ook een landbouwer, een smid of een schoenma ker. Dit défilé zonder pretenties heeft niet nagelaten grote indruk op het koninklijk gezin te maken door zijn nuchtere hartelijkheid. Het gebeurde maar zelden, dat zo'n deputatie bij het voorbijtrekken langs het podium. Eveneens in New York voor de V.N.-commissie voor de nietzelfbestu- j rende gebiedsdelen heeft de heer N. Jouwe, lid van de Nieuw-Guinea Raad, j o.a. gezegd, dat deze raad een recht streekse invloed zal hebben op alle be langrijke politieke beslissingen, dte in en uit naam van Nieuw-Guinea worden genomen. Hij zei te hopen, dat de erva ringen, die in de raad worden opgedaan, de dag naderbij zullen brengen, waarop de Papoea's de volledige verantwoorde lijkheid voor het bestuur van hun land op zich kunnen nemen. In Djakarta heeft de chef-staf van de „bevrijdingsoperaties" voor Nieuw- Guinea, generaal-majoor Jani, de Ne derlandse klacht bij de V.N. over de Indonesische agressie overdreven ge noemd. Hij vond. dat Nederland daar mee de wereldopinie wil beïnvloeden. Jani gaf toe. dat de Indonesische lucht macht de operaties rond Nieuw-Guinea heeft uitgebreid, maar „dat is niet meer dan normaal". De Indonesische strijdkrachten staan gereed om Soekar- jno's bevel Nieuw -Guinea te „bevrijden" uit te voeren, aldus Jam. PA R -F U V 5 (Van onze soe.-econ. redactie) Op vier ponten heeft het College van Rijksbemiddelaars bezwaar gemaakt tegen het «ntwerp-c.a.o. voor toet gra fisch bedrijf. Het college heeft hiervan thans officieel de partijen betrokken bij deze c.a.o. op de hoogte gesteld. werkgevers- en werknemersvertegen woordigers, samenwerkend in het Cen traal Bureau voor het Grafisch Bedrijf, komen morgen in Amsterdam bijeen om zich nader te bezinnen op de thans ontstane situatie. De vier bedenkingen, die het college al geruime tijd had tegen de grafische c.a.o. en die nu ook na de hearing met, partijen gehandhaafd blijken te ziin. i betreffen de volgende punten: Fn j'eo'aan-i nationaie elftal dat woensdac De loonsverhoging moet met één centa"?e. s_ i?-*,11? hebben „_,.g per uur verminderd worden tot zeven opgericht het Eenheidsfront Papoea Barat Merdekka. Doei van dit front is: het weerstaan van de vijand met alle beschikbare middelen en het bereiken De Noors; voetbalbond cent. Het personeel bij de dagbladen, dat ook nog op zaterdag werkt, zal niet gemiddeld 42G uur maar 45 uur per week moeten werken. De toeslag van heeft het 16 mei in Oslo tegen Nederland speelt, als volgt samengesteld. Doel: Sverre Andersen (Viking! Achter: Ame Bakker (Asker) en van onafhankelijkheid door samenwer-)Ragnar Larsen (Sandaker) waarop de hoge gasten gezeten wa-M"® pci" za' zaterdag jas na driemet Nederland op het punt van de Midden: Roar Johansen (Frederik reneen aeiuich aanhief Som? heel uur,en niet na 1 ,uur betaald mogen j zelfbeschikking, stad>. Torbjorn Svenssen. (Sandefjord; aarzelend9 kwam de tJ aLmnnl h«"h*SS leM? - Trygve Anderssen cBrann) aarzelend kwam de hand omhoog, j bezwaar tegen de voorgestelde toeslag werd een hoed of pet gelicht, maar voor ploegendienst. de hartelijke glimlach, die men de Koningin en Prins en de Prinsessen Bij feesten nis deze zijn kleine mensen in het nadeel vergeleken bij hen die van groter postuur zijnmaar als je nog heel klein bent telt dat nadeel niet. Dan kun je plat op je buik gaan liggen en tussen de benen door zien wat er te zien valt! schonk, was gemeend en oprecht. ..Groningen is een lied", zong een Groninger advocaat op de Grote Markt voor het zilveren bruidspaar. Een lied, dat begeleid werd door carillonklanken van de standsbijaardier Jacob Everts. Meisjes in Groninger kostuum gesto ken, namen de witte hyacinthen in ont vangst van de defilerende gemeenten en schikten die tot een spreuk die de tien duizenden Groningers op dat moment op de lippen lag: „Trouw blijkt". Een simpele spreuk, maar puur Gronings. Het avondlijk bezoek lag in Drenthe. Assen bood het zilveren bruidspaar de gelegenheid te recipiëren temidden van tienduizenden Drenthen. Reeds bij de aankomst op het station overstemde het glasgerinkel van stationsruiten, die het begaven doordat nieuwsgierige mensen er te zwaar tegenaan leuden, de wel- komstmuziek van de Johan Willem Fri- so kapel. Misschien kwam het doordat de Ko ninklijke trein twee minuten te vroeg binnenliep, maar vast staat, dat de wachtkamerdeur van het Asser station nog op slot zat en de vijf meisjes, die bloemen moesten aanbieden, noodzaakte door het raam te kruipen om tijdig ie Koningin en Prinsessen hun bloemen hulde te presenteren. Overigens was het leuk in Assen. Dat gold zowel voor de zanghulde, die hon derden Asser schoolkinderen brachten, als voor het défilé, waar industrie, re creatie en sport manifesteerden. Intiem was het slotfeest, dat de Ko ninklijke familie bijwoonde in de Garnl- zoenskaniine. Muziek en spel wisselden elkaar hier af. Het was al erg donker In Assen, toen de Koninklijke familie met de Koninklijke trein naar Baarn vertrok om daar na een korte nacht rust zich gereed te maken voor de vol gende Koninklijke marathon: Middel burg - Den Bosch - Maastricht. In Assen hier was het weer droog tcaren de koninklijke gasten getuige van een folkloris tische optocht. Scheep vaar,desk una: gen uit de Navo- j p lauden komen vandaag en morgen te;R sf B.rEer Pcdersen en Rcald Jemen Washington bijeen ter voorbereiding vanif^frfon Rrinni een programma voor het gebruik vanj hun koopvaardijvloten in geval van oor-; Reserves: Kjell Kasperen (Skeid).Tom j log. De vergadering wordt achter geslo-Jo&ansen (Fr'ederikstad), Ariid Gulden Hen deuren gehouden, (Lyn) en Bjom Oddmar Andersen (Orn). wM„, WM ik. Si f Er Is geen koe zo bont. of er is wel een vlekje aan. Of, om het duidelijker te zeggen: er Is geen gendarme zo be kwaam of hij Uat wei eens een steekje vallen. De Nederlandse Mercedes-equipe Van Dongen-Blomjou* kan erover mee praten. Zowel over de koeien ais de gen darmes. Maandag Iaat in de middag ge hemde het Bij de voor de Tuipextraliye inmiddels klassieke klim naar de Ballon d'Alsace, ditmaal de derde klassements proef van de sterrit, moest de Mercedes plotseling met gierende remmen tot stil stand worden gebracht. Vijf bijzonder eigenwijze koeien had den zich van alle moiorgevreid niets aan getrokken en bezit genomen van de weg die naar de top voert Twee kostbare minuten heeft het die Nederlanders in de proef gekost, toen was de weg vrij en kon de rit worden voortgezet. Voor een goede plaats in het eindklassement komt de Nederlandse combinatie nu ui teraard niet meer aanmerking. Gelukkig waren er ook Nederlanders, die meer fortuin hadden, zoals Ben Pon. de jeugdige rallyerijder en coureur uit Amsterdam, en de Rotterdamse crack Rob Gorris. die met eert snelle porsche Carrera de tocht naar Monte Carlo en terug maken. In de klasse van de Porsches was de' Duitser Hans Joachim Walter, vorig jaar j al dagen voor de rit was afgelopen als) winnaar gedoodverfd, ook nu aanvanke-) lijk verreweg de snelste. Op de West-i duitse Nürbergring kwam de ISOOcc Porsche ze'fs tot de allerbeste tijd. On-| danks de 3000 cc. waarover Austin Healy-: rijder Dave Morley. winnaar in '053. kon' beschikken, moest hij in Walter zijn' meerdere erkennen. In de tweede proef echter, die maar dag in de middag werd afgelegd, draai-1 de de Porsche van Walter kapot, waar-1 door de Nederlanders een geduchte con current verloren. Een bijzonder gelukkige omstandigheid voor Pon en Gorris is voorts, dat zij in de klasse C de beschikking hebben over) verreweg de sneiste wagen. Iets wat bii- zonder belangrijk is. aangezien de pres tatie, in de klasse geleverd, de plaats in het eindklassement bepaald. Het zou echter van een grenzeloos op-, timisroe getuigen, nu meteen de kundige) Nederlandse combinatie als grote kans-: hebber voor de eindzege aan te merken, I Daarvoor zijn er nog teveel rijders vani grote Masse in de strijd, daarvoor ooki kennen de volgers, nu de organisatie om i combines te voorkomen de meeste tijden geheim houdt, te vreinig gegevens. Echt moeilijk hebben de rijders het in: de eerste 1041 kilometer ruim een kwart van de railye naar Champag-i rsole, waar hotel Ripotot 2oals gebrui kelijk het centrum van de sierritnetivi-1 teiten was, nog niet gehad. Slechts een viertal equipes heeft deze eerste dag dei strijd moeten staken. Triest was hot voor het Mercedes-fabrieksteam, dat uit gerekend Kuhne en Wencher door een defecte achterbrug tot dat viertal be hoorden. De enige Nederlandse equipe. die tot nu toe uitgevallen is. is Van i Hest-Dijkstra. Na de tocht door de Eiffel, de Vogezen en de Jura volgde in de nachtelijke uren het gevecht tegen de listen van het Alpentraject. Vier klassementsproeven moesten de rijders in de tocht door de Franse Alpen afleggen. Vandaag wordt, nadat de Alpes Maritiemes uitgebreid zijn doorkruist, het zonnige Montg Carlo bereikt, waar Piet Nortier zijn vermoei de meute genadiglijk een rust van 18 uur toestaat. Maandag zijn de afgebroken partijen uit de derde en vierde ronde van het k and id alenschaaktomooi in Willemstad gespeeld. De uitslagen waren in de derde ronde: Fiseher (V.S.)—Filip (Tsj.J 1—0. Vierde ronde: Kortsnoj (Rusl)Benkoe (V.S.) Fischer tV.S.)—Tal (Rusl.) V-!i. De stand ziet er als volgt uit: 1, 2, 1 en 4. Petrosjan. Keres. Geüer, JMnkoe allen Itj pnt; Int Filip en Kortaoj beiden 3 pot; 7. Fischer lhi pot; Tal Vi pnt i SUP Voor die Moeders hebben vrij een speciale aanbieding prach tige wollen tafelkleden in drie maten, 120 x 150 cm,... 135 x 165 on en 140x170 cm. in leuke moderne dessins en kleur stellingen, met een mooie witte franje. Wollen tafelkleden van 11.25, morgen voor alle moeders, voor nog géén zes gulden. Vt'u., J--.iiorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen handweeftafelkleden in drie maten, door el kaar voor één prijs. voor_ Giin fl. ef schrift, best. In de afgelopen nacht is op de Arn hemse Bovenweg te Driebergen een scooter met twee militairen tegen een links van de weg staande boom gebotst. Een van de militairen, de gehuwde 21 jarige hofmeester eerste klasse J. E. W. Snieets uit Treebeek, gelegerd in het marinierskamp in Doorn, is aan de ver wondingen os wieden. De andere mili tair. A. C. v Son, ook hofmeester eerste kiasse, is met een hersenschudding in het militair hospitaal in Utrecht opge nomen. De 22-j»rige loodgieter D. J_ Koopman is giidermicidag bij herste!werkzaamhe den aan de toren van de Wexterkerk te Amsterdam mot de trap waarop hij stond, acht meter naar benoden gevallen. Hij kwam op hot dak van de pastorie terecht. In samenwerking mot de G.G.D. slaagde de brandweer er rra drie kwartier d« man op een brancard van het dak te ha- IonMet ernstige verwondingen is hH naar liet ziekenhuis vorvoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2