Veelzijdige werk weer komt op gang HOTTERDAM W.F. staat steeds meer in de belangstelling 6fa.ekook.hwi Tweede vergaderin van Protestant Schiedam SZC klopte „hogere" Gouwe met liefst 6-3 Schiedammers kunnen zelf ook helpen BOOGAARD i Stad deelt golf van vreemdelingen Brommer reed scooter aan ostenstijging bij R. S. Stokvis Ook Koningin komt kijken C-teams aan einde competitie Energiek en eensgezind samenwerken Ploeg gewend aan nieuwe bepalingen Auto vernield bij botsing Proenoord gaat zaterdag open Bevolking traag j naar 81.000 I II de rotterdammer in vlaardingen presenteert zich!" HEB EF belangstellenden hoorden hoe i V meesterlijk K*.i WOENSDAG MEI 1962 ij ven Advertentie TACHTIG LOGICA TROEF VOORUIT MAAR ;de mededelingsblad van de drie sa- Iandaag en morgen ...en dagelijks ERRES CIROde Luxe knapt het voor U op! Naar behoren Minderheid Eensgezind il'jj1] yi T'ji i f„:i i' T !i:lf (Mfjfflii'iilriBM: 8!! ■WKifei-sOtia.ilrasaS-l:!!:'. 7RRES GIRO DELUXE fl85^ üi stel •lui (Van een onzer verslaggevers! \|ET de eerste zomerse zonnestra- 1,1 len richten vele Schi -dammers hun srhreden naar het gebouw van de VVV, dat tussen de bomen aan de kop van de Piantage ligt. Men gaat aan de vakanties denken en wie kan beter inlichtingen verstrekken dan de deskundigen van de VVV» Waar dan medewerking zal verlenen. Daar voor is vereist dat ie Schiedammers die ruimte voor tijdelijk onderdak heb- J™J'1, meedelen aan het Bureau van de VVV, Ook stadgenoten die voor lan gere ;,ijd pensiongasten kunnen hebben, of die geregeld kamers verhuren die nen naam, adres en mogelijkheden kenbaar te maken aan de VVV kan ik een zomerhuisje huren, welke ken met de VVV. trein *ou Ut kunnen nemen, hoe mo ten wij een autobus huren voor dit; of voor dat. Kan ik een kampeer kaart krijgen? Bij de laatste vraag! bedoelen de jeugdigen gewoonlijk dat »e lid willen worden van de Nedft landse Jeugd Herberg Centrale en ook dan is het personeel van de VW de bezoekers van dienst. Dit materiaal wordt genoteerd op een lijst en 7.0 kan de WV het dienstbe toon verlenen aan bezoekers en stadge noten. Het is wel van belang dat de lust ,.btj blijft" omdat het niet mag voorkomen dat personen worden, ge. stuurd naar adressen die reeds vol doende pensiongasten hebben of die geen kamers verhuren. Daarom dienen de Schiedammers goed samen te wer- een onmisbare instelling die het toeris me naar en uit onze stad bevorderen kat: Het is ook eon pracht dienstverle nende instelling aan de burgerij, aan de middenstand en de bedrijven. Helaas beschikt de Schiedamse VVV over te weinig financieële middelen en daarom zou het goec zijn als de Schiedam mers. de middenstanders en de zaken lieden dezer dagen eens wilden over wegen bijdragen tc gaan verstrekken voor dit werk. De burgerij kan voor enkele guldens per jaar lid worden en zo een goed werk steunen. De middenstand profi teert van de activiteiten van de VVV, hier zou en donatie van enkele tien- tallen guldens per jaar op zijn plaats aijn. Van de grote bedrijven mogen ook grote bijdragen worden verwacht omdat niet alleen hun Industrieën in de belangstelling worden geplaatst, maar ook hun organisatie en hun personeel steeds maar weer vele diensten worden (Van een onzer verslaggevers) Met ongeveer een snelheid van dertig kilometer per uur botste dinsdagmor gen omstreeks acht uur op de Koemarkt in Schiedam de bromfietsberijder C. S. tegen de scooter, bestuurd door A. M. de N.. uit Rotterdam. C. S. liep een her senschudding en enige schaafwonden op. De G. G. en G. D. vervoerde hem naar het Gemeenteziekenhuis. A. M. de N. kreeg enkele schaafwonden. Het ongeluk gebeurde toen de scoo- terberijder net voor de verkeerslichten op de Koemarkt ter hoogte van hotel 'De Kroon in de richting Gerrit Ver- boonstraat optrok Op dat moment kwam S. van de richting Hoogstraat aanrijden en reed de scooter in de flank. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. De stijging van de bedrijvigheid bij, R S. Stokvis en Zonen N.V. heeft zich. dergelijke leergangen in Rotterdam zal zij het in sterk verminderde mate. in houden en bovendien nog elk jaar een 1961 voortgezet. Hiertegenover stond een twee dagen durende vakantieleergang. fi BOUW van de metr in Rotterdam begint zo langzamerhand een aardige trekpleister te worden voor de toeristen j die Rotterdam bezoeken en ook voor vaklieden op het gebied var: bouwnij verheid en verkeerswezen. Vanmiddag zou de stichting vakopleiding bouwbedrijf in Rotterdam een voorliehtings-leergang houden, bedoeld voor leraren bouwkunde van de lagere technische scholen en de u.t.s.-en in Zuid-Holland» met rondleiding door het bouwdok aan het Weena en het station Leuvehaven en met een theorie- toelichting in het metro-vooriichtingsge- bouwtje aan het Weena. De stichting vakopleiding bouwbedrijf heeft reeds aangekondigd, dat zij jaarlijks drie van Bedrlj,™ vragen het bureau tijde- het Iwd a" beW?e°* dienst Schiedam de-reserveringen resulteerde een nettowinst r,J®0-d.a**5 n,?t aUeen Itebruik te maken an 7.11 min jaar 6 nli aanzienlijke stijging van de kosten. De exploitatiewinst nam toe van 12.24 mlr.. tot 13.99 min. Na afschrijvingen en Kinderen komen informeren naar de dagtochten van de SG Kinderen komen straks: kaartjes koper voor de festiviteiten tijdens de vakantieweek Vreemdelingen kijken onderzoekend gelijkheden voor bezoeken aan Schie dam. In het gebouwtje worden fol der» uitgereikt, folders verzenden, nieuwe folders ontworpen. Nlet-Schle- lammer» en Schiedammers ontvat ei» zo massa's inlichtingen. van de diensten van de VVV snaar de- i Voorgesteld wordt het dividend te ver- ze service ook naar waarde te onder- lager van 12 op 10 pet. over het van 32,8 min. tot 41.0 min. verhoogde steunen. Piattegrondjes van Schiedam uitgereikt, gidsen van Schicdar worden verkocht, dë folders verteiien \a.-i Schie" dams mdustrieën. van de parken, van i de Maasboulevard met restaurant Eu- rond en komen d'ar. na ar" binnenkom 1 d£ °ud* «^bouwen vanj te vragen naar de beziensw-iardi.h» i2 .mu®.eum-, Met genoegen schrijven: den van Schiedam nlar slieciale rof.:alDjnct'onanss?r' Schiedammers in als tes en naar adressen Hi h eu1 VOO!I 0,1 Schiedamse Gemeen- j verstrekt bun schap'donateurs ontvangen dan e" Kt" maandelijks het blad van de SG zodat Binnenkort komt er o«>k weer eenwer^ van SG steunen, j stroompje vreemdelingen over Schie-°P ho©8t* blijven van de< dam Dat is een deel v ar. de golf X1 c,nUvl!ckel,n« van «Ud. met Pinksteren over ons land zal spoe ■en. Dan dienen deze vreemdelingen C itOreiding krijger»' De" ^TSoopfdm de burgenjno^me^l' worden echtei het is 7E tra reu betden wel tachtig en ze beschikten beiden kennelijk over veel tijd want ze bleven ritten ook toen de kapper hun schaarse haar dos had bewerkt. Ze waren echter van verschillende structuur want de een greep ongevraagd de bezem om de zaak wat bij te vegen maar de an der vertelde dat onze jongens zich niet zomaar weg zouden laten jagen in de Oost. ..Tien van die knapen te gen een mannier" zei hij maar voor dat de wereldpolitiek er in betrokken werd kregen de twee bejaarden het Besprek op vroeger en nu. Dat is on vermijdelijk maar ditmaal stemden de ttsfte telkens tegenover elkaar want de ren vond wei goed wat de ander min der juist achtte. je de een en de erkende: -Ja. jij het dan nou niet goed, hebt toch ook je AOW?" zei ander, norse tachtiger jfrots. ja. dat wel. dat met die hekke en ik dacht„nou i vooruit maar" en toen trok ik ineens die lantaarnpaal om. maar laat daar nou juist die staan" en lachend noemde hij de bijnaam van een co ryphee uit het vroegere politiecorps. I~\E kleme man geraakte goed in zijn verhaat want hij poneerde de stelling dat er vroeger ook geen poli tie was 's nachts, Dan .zaten ze al lemaal daar achter die Konijnebuurt bij de branderijen en dan 's morgens waren ze met zo best, dan melden ze :wh nog geeneens af, dan riepen ze meer tn de deuropening van het bu reau: ..present'" en ze gingen er gauu> vandoor", vertelde de kleine, maar de norse man zei dat er toen minder gestoten werd. ,Ja dat is ook zo trant er rie! niets te stelen en Schiedam was toen piepklein" zei de ander. ...Vou ire behoorden toch tot de grote stedenstelde de tachtiger .Ja. goed maar ze stelen tman, maar tegert- we., tcoordig gaat toch alles met machi- tegenwoordig zo. je nes. Bij die politic hebben ze toch -iet tegenwoordig geen politieagent'auto's, motoren, bromfietsen" zei de meer je moet der tig straten loper kleine man en met een uzraaklachje! voordat je een agent pet. vroegertspeelde hij zijn grote troef uit: .Ze' was dat anders toen liep er m eike lhebben ie tegenwoordig direct te pak straat zo n dienderhu zag het ge-.ken hoor" zei hij maar de oudste hoor met direct de logica tussen AOY i stadgenoot bleef star: ,Ja, om;" zei en politieapparaat maar de opponent j ie ..op onze leeftijd" en hij keek liet prompt een soortgelijke woorden- vaag in de verte alsof hij 'ich stroom los. Hij vertelde dat hij vroe- ger 115 uur per weck icerkte voor dertien gulden. Het was toen hele maal niet mooi en de man loste nog meer anecdotes die uitermate ge schikt zouden zijn voor het boek dat nog over de brandersindustrie ge schreven moet worden. vroeger het paard beslagen werd bij de smid maar hoe naast de sme derij een groot rat stond rol met je never. Dat haalde de smid met em mers vol toch gratis teeg in de bran derij voor zijn klanten. Het gehoor was het er over eens dat ,.het toen als knaap jag wegrennen over de pc derdijkjes, wegrennend voor de oude tegenstander, de Schiedamse politie, «Vaa een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebbes hou «mpetltleu» strijden achter de rug. I me» 3 deel. i de ia de laatste wedstrijd roet Hou Stand 1 da punten <Z—2> na. de set-stan- i den 16—18. 15—12, 15—4 en 1416. Ook toch. ook jeen tijd was" De man ver- ™r*Tz rotyae zem betoog en hij kwam :o|w i, weer automatisch bij de politie fe-l Heren 3 tenslotte verloor met 3—0 recht. Jaen toen ree ik met die l van Hermandad 1. hekkewagen over het spoor van de| Op vrijdec It mei start S.V.C. In paardetram in de Lange Nieuwstraat. het Oude Kerkhof met weet je nog wel, ik kwam toer, klem \'ta wedstrijden voor het jaarlljk- i -/y Ue fuederiaag-tournoot tegen het sterke D.R.L. uit Rotterdam, lie Schiedam mers zullen een flinke krachtslnspan- i nlng moeten keveren om tegen deze (ploegen goede resultaten te behalen. Tijden* de jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten, afdetiag Zuid-Holland in het Fas- sagetheater tn Schiedam sal de con servator van het Stedelijk Museum, de heer P. L A. Janssen ln de anla van het museum voor de ismes een cau serie houden. Dit geschiedt omstreeks Donderdag zullen zestig kapiteins en majoors der genie uit geheel Nederland de metro-werken bekijken en op 15 mei zullen dertig westlandse aannemers te Rotterdam op bezoek komen. En op Op bouwdag zal de in aanbouw zijnde metro een groot aantal redacteuren van Bel gische verkeers-tijdschriften ontvangen. HET BESTUUR van de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijke Zorg heeft bij B. en W. van Rotterdam een voorstel ingediend tot herziening van de normen en toeslagen. Het dagelijks be stuur van Rotterdam heeft dit voorstel, dat ingediend is in verband met de ver hoging van de A.G.W.-uitkeringen per 1 juli. nog in studie. In antwoorr; op des betreffende vragen van de heer G. Spruijt (soc.h Lid van de gemeenteraad, delen B. en W. nog mee, dat bij de gemeente- raad een voorstel zal l-orden ingediend «Penbare vergadering in Schiedam, tot het verlenen van een aanvullend kre-laats van samenkomst is in diet in verband met de verhoging van de het Gereformeerd Jeugdhuis Lange ondersteuningen. Haven. Dit wordt gemeld in het twee- fcntoeiuttlling van miM«nji«n- gtmceni*- nijv*rli*ii{- vititrii inJuifrl» (Van een onzer verslaggevers) WOENSDAGAVOND 23 mei houdt „Protestnt Schiedam" de tweede testant Christelijk ziekenhuis Eudokia in Rotterdam, op de hoek van de Berg- singel en de Vcurstraat is ma zeer grote vertraging) glasdicht en uit de -teigers. N.V. Aanneming Mij. J. P. van Eesteren hoopt ir. de nazomer me: de bouw gereed te zijn. Het is de bedoeling dat dan de grote keuken in het sousterrain onmid dellijk in gebruik wordt genomen. In het najaar zal waarschijnlijk een groot scheepse verhuizing geschieden. Nog voor de komende winter roopt men dan de nieuwe vleugel geheel ingebruik te kun nen nemen. Op de Goudsesinge! ter hoogte van de Kipstraat in Rotterdam is de 82-jarige veehouder J. P. 'ie Jong uit Moordrecht dinsdag omstreeks het middaguur met zijn fiets tegen een personenauto gebotst. Met vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur werd hij buiten kennis naar het Dijkzigtziekenihuis gebracht. menwerkende partijen (AR-CHU SGP) dat deze week is verschenen. Gevraagd wordt aan de ruime aan hang om in de komende weken op zo veel mogelijk adressen raambiljetten te willen ophangen die de Schiedam mers attent maken op lijst 3. Tevens wordt medegedeeld dat het stemmen bij voorkeur ook mogelijk is. De kandidaat van lijst drie die meer dan zeshonderd stemmen krijgt komt in aanmerking voor een plaats in de raad. Het streven van „Protestant Schie dam" is te kom-n tot een kwart van het totaal van 4e Schiedamse stem men. dat zou tienduizend zijn. Een kwart van het aantal zetels in de raad is 37 4 is negen zetels. De drie samenwerkende groeperingen zouden dus twee zetels meer in de raad krij gen en bij een wat gunstig stem de restzetels nog wel kans op meet maar dan dient" proL chr. Schiedam mentoiaai is er mei de verdeling van ook de goede medewerking te verle nen. (V*u een onzer verslaggevers) Regelmatig worden excursies gehou den naar Wilton Fijenoord in Schie dam. Geen week gaat er voorbij of leer gierige kinderen komen naar de .grote scheepswerf. Volgende week zullen de gemeentebestuurders van Zuid-Holland i in Schiedam te gast) de werf bezich tigen en in september komt de Konin gin. Voor sommigen lijkt al deze be langstelling wel wat overdreven. Zij poneren dat Schiedam toch nog meer bedrijven heeft. Inderdaad, maar Schiedams grote scheepswerf geeft aan zesduizend wer kers het dagelijkse brood. Het is on tegenzeggelijk het grootste bedrijf in onze stad. Er vait dan ook zoveel te zien dat de excursies steeds weer nieu we activiteiten kunnen gaan bezien. Voor de buitenstaander is Wilton Fijen oord een indrukwekkende wereld. Men kan zeifs met de auto's door de gebou wen rijden. Vandaar dat WF is verko zen voor het koninlijk bezoek in de tweede helft van september. Zelfs bij slecht weer kan H. M. Julia na veel van WF zien. Dan kan zij bij voorbeeld door de omvangrijke machi nefabriek rijden waar ze huizenhoge schaaf-, frees en boorbanien als op bij gaande foto in werking kan zien. Heus. Schiedam kan trots zijn op „het bezit" van een dergelijk imponerend bedrijf. (Van een onzer verslaggevers) HET SCHIEDAMSE waterpolo team SZC heelt zich bijzonder goed we ten aan te passen aan de nieuwe be palingen, die de KNZB in de water- •oiospelregels beeft ingevoerd. Want b de dinsdagavond in het Sportfond- senbad gespeelde vriendschappelijke wedstrijd tegen Gouwe uit Waddiax- veen boekten de Schiedammers een gedecideerde overwinning. Na een zeer felle strijd werden de tegen standers, die in de competitie een klasse hoger uitkomen, met 63 ge klopt. De uitslag is geenszins geflat teerd te noemen. SZC was duidelijk de sterkere ploeg. Voor het eerst speelden de stadge noten deze wedstrijd dus volgens de nieuwe bepalingen. Er mocht gebruik tien uur. daarna bezoeken de datrtes in twee groepen de distil leerderfjen De Kuyper en Rijnbende om tegen half een «eer terug te komen voor de of ficiële ontvangst door het Schiedam se gemeentebestuur. Advertentie Irene: Voorlichtingsavond over be- drijfsschoo! scheepswerf Gusto vertoning films ..Johannes Giihrs" en ..De ver overing van het heelal 20. Chr. Soc. Belangen: Contactavond. 20.; Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton Fije noord, Amsteltoneel vertoont „Mijn broer i David", Amstelbron: Natuurgenot In Huis Lezing over terraria, 20. Sportfondsen bad; Afzwemteest, 20. t Passagetheater. Schiedamse Kunst-; kring. Toneelgroep Theater speelt „De! leugenaar" van Goidoni, 20. i i Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tet- 115388 toestel 51 (b.g.g. 80037) «Heen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost Vlo:dastraal 23. lel. 63451 (alleen voor klachten» ad vertenties en abonnementen b.g.g. teleL 115388». Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politlealarm 64666; G.G. «n G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Jansen. Swammcrdamsin- «ei hoek van Russenbrockstraat. Sted. Museuro: Ned. Opgravingen ln Jgyptc (tot 25 juni); werken van Michael Podulke. INWRIJVEN, UITBORSTELEN POLIJSTEN TOT HOOGGLANS 5 In Schiedam zijn de volgende voor werpen gevonden: te bevragen aan het Hoofdbureau van F-olitie te Schie dam tussen 912.30 uur en 14—18 uur: étui met sleutels; kinderjaek; stel overgordijnen: sjaal: wieldop van auto; (Aan het hoofdbureau van Politie Utrecht:) bos sleutels TX-15- 80 autosleutels; te bevragen bij de( vinders: schepje. Stevens. Ruys de! Berenbroueklaan 12: Ieren, bal, v. d.f Heiden. Spieringshoekfalt 1246; licht-! blauwe autcstep, v. d. Most, Mgr. I Nolenslaan 792: speelpop, v. d. Vlies, t Rotterdamsedijk 309a: plastic bal. j Schouten. Berkenlaan 16 Kethel: rood stepje. Van Steijn. Mgr. Nolens- j laan 742; stepje Houtbraken, Park-j weg 148; zadeldek van bromfiets. Blomsteel. Broersvest 70b: domme-; kracht. De Geest. Westvest 24; gla-; cé herenhandschoen. Van Vliet. Ri-| beslaan 17, Kethel: blauwe jas. Be rends. St. Liduinastraat 89: trouw ring, Groobel. P. K. O laan 138a: uniformpet. Doelstra. Mgr. Nolens laan 550; witte sjaal. Maan, St. Li- duinastraat 4a; plastic kindercape. v. d. Velden. Havendijk 136; pad- vindersriem. Duifhuizen. Goereesche- straat 7a; colbertje, Woermeier. Sin gel 102a: Sjaal. v. d. Boogaard, Pol derweg 75, Kethel; ceintuur, Vering- meijer, Plein Eendracht 35a; pen met handgreep. Leenderts. Nieuwe Haven 27; ring met sleutels, v. d. Maat. Schiedamseweg 19. Kethe!; autosleuteltje. Tettelaar, Rotterdam sedijk 254; zonnebril in étui, Vclie- koop. Schaperlaan 92; étui met sleu tels Born. Alb. Thijmstraat 75c, zil veren kettinkje. De Hartog. B.K.laan 221b: nktentas met inhoud. Van Wa mden. Parkweg 122. aktentas met inhoud. Noor dijk. St. Anna Zuster straat 64a: damesparapluie. Kouwen- hoven, Lorentzplein 10a: herdershond. Klootwijk. Pernissestraat 18b; groe ne parkiet. Van Kappel. Populieren laan 24. Kethel. gemaakt worden van een viertal wis selspelers, terwijl gespeeld werd in vier tijden van elk vier minuten, waardoor de wedstrijdduur iets lan ger geworden is. Al direct na het aanvangsfluitsignaal van scheidsrechter B. Arons, die voor het aerst een officiële wedstrijd leidde en dat' naar behoren deed. kwam SZC tot een duidelijk overwicht. De eerste speeltijd eindigde dan ook met een 3—0 voorsprong voor SZC. Het was M. Zijl stra. die een combinatie tussen Magito en Van den Boom afrondde. En dat be tekende de openingstreffer. Kolmeijer kwam spoedig hierna op- zrwemmen en verraste de Gouwe-kee- per met een fraaie drukbal. Toen de Gouwe-spil de arm van De Bruin tracht te af te klemmen, vocht deze zich toch nog 'rij en zijn loeiend schot van kor te afstand afgevuurd, was de Gouwe keeper te machtig: 3—0, In deze speel tijd kwamen de Waddinxveners spora disch tot gevaarlijke aanvallen. Ik de iweedë speeltijd begon de strijd steeds feller te worden. De Go» we-spelers zaten toen niet alleen fel ler op de bal, maar ook op de man. En dat lieten de Schiedammers niet zc maar over zich heengaan. Het ge volg was dan ook, vooral tegen het einde van de wedstrijd een af ten toe onplezierige stemming. Maar scheidsrechter Arons hield ge lukkig de touwtjes stevig in handen. Gouwe kwam op 31, nadat de SZC- verdediging vergat in te grijpen. Het ■werd zelfs 3-2 via een strafworp. Van den Boom zat toen wegens een door hem begane overtreding op het straf- bankje. SZC begon de derde speeltijd met een nummerieke minderheid. Magito had. de kant moeten opzoeken. Maar toch kwam de ploeg op 4—2. doordat •De Bruin een van de paal terugketsen- de bal in het doel kon werken. De Wad- dinxvener maakten hun laatste goal in de vierde speeltijd, juist toen een spe ler van hen uit het water was gestuurd. Maar verder stond SZC niets toe. De Bruin en Kolmeijer zorgden respectie velijk voor 53 en 63. Bij de raadsverkiezingen Ln 1956 wer den 42880 stemmen uitgebracht» bier- var: kreeg'AR 4008, CHU 450.1 en. SGP werkte toen reeds samen met AR. Het totaal was toen 8509. Bij de onlangs gehouden Statenverkiezingen was het totaal voor de drie 7693. Aangezien de kiesdeler ongeveer 1200 stemmen zal be dragen dient prot. chr. Schiedam «ter giek en eensgezind te streven naar stemmenwinst omdat anders het aantal zetels niet wordt uitgebreid, In het voorwoord van dit tweede me dedelingenblad zegt wethouder W, Kok: Waarom stemmen wij Protestsa»;; Schie dam (Chr. Samenwerking)? Omdat het Christendom de ware wetenschap van de menselijke dingen is en omdat po litiek zonder dat geen waarde Reeft. Eén van de belangrijkste doelstellingen tart het samenwerken van de Christelijke kiesverenigingen is God te erkennen in al onze daden, en eendrachtig zijn naam te belijden, ook in de politiek. Hiermee willen wij manifesteren, dat het geloof bet enige juiste Is ie- gen de crises in het leven van Je vettere» en in be: karakter r%a de mens Be mefès, die zm kt jmi staat zichzelf te vernietigen, ntidti hij alleen op zijn verstand vertrouwt. Levende in de overtuig vug, dat het menselijk kunnen afhankelijk is van de voorbeschikking, kaas kracht ea wijs heid alleen geput worden uit de inner lijke leiding Gods. Zodoende zei Wijken» dat vele - it eb garanties, zoals die zo graag door andersdenkenden worden aangeprezen, loos. alarm. zijn. De -waar-, achtige levenskunst kunt u. beleven iöjde Christelijke Samenwerking -,,Protestant Schiedam". De 58-jarige heer D. C. Kaptein van de Puzsebocht is dinsdagmiddag met zij personenauto pp de Boi goensestraat. bij de Wolphaertsbochi te Rotterdam tegen een tramtrein van de R.TJM.» bestaande uit een motorwagen en vijf rijtuigen, gebotst. De auto werd hij de botsing vrijwel geheel vernield, maar .de bestuurder kwam er betrekkelijk goed af. Hjj klaagde over pijn in het linker been en werd naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. De rechter voorkant van de motor wagen werd licht beschadigd. SCHIEDAM:. Geboren: Theodoras J. z.v, T. Neijerweert en I. P. Biscebops, Ja» z.v. M. Gerkema en A. Kegel. Eraie, C. z.v. C. A. van Rutten en EL Rodenberg, Bulda A. d.v. W. de Hegt en KA. Paan*, Raymond z.v. M. H. GersonJus en SI, Qmwndijk, Mar- got d.v. C. B. Dagevos en M. Everzen. JHa- ria A. d.v. R. Hartog en M. M". des. Brinker. Alexandra S. M. ri D. Khaïnovs&y en J. K. M. van Maanen, Jacobus C. z.v. J. H. W. Mulder en C. C. Hills. Bernard z.v. J. H. K. Verkaaik «as A. vao der Spuij.Faulus T. r.r. J. H. C. Fiolet en P. C. M. Boks. Willem z.v. J. C. Noevers en M. de Jong. Elisabeth d.v. J. R. Sjoer an J. A van der Heiden .Martin z. v. C. Gricwis en. H. Schuemie, Johannes B. z.v. M. Krommenhoek en D. J. Hoogwerf. Geertruida E. M- d.v. G. H, van der T.mrU»n en A. H. M. de Vette. Geertruids W. «i, v. W. in 't Veld en M. Floryn. Pieieraeïla A» v. A. A. M. Leeggangers en G. I» Vorstenbos. Anna M. C. d.v. P. Kop en A. M. C. van Vugt, Greta G. d.v. L. G. Kramer gezegd Fr oh er en G, Udink, Bastiaan J, z.v. M. van de7 Bos en M. van Hees. Overleden: A. E. Verhnde. 79 Jr. wed. van L. van der Waal, M. Deorduijn. 78 jr. wed. van J. C. A Hoo- gendam, J. M .Scluppers. 73 jr. wed. var A. Bijloo. SCHIEDAM. Geboren: Petrus J C z.v. W M A van der Heiden en M L van Steenoven: Falco J z.v. G T Brands e» J P Travis: Franciseus C A z.v. H F Daal meyer er, A de Vries. Overleden: M Meurs. 30 jr echtg van P J Visser; M Ruigrok. S9 jr echtg- van G Lans bergen; K Krommenhoek, 65 jr echtg van P M Offerman; I M Kouuenbergh, 30 jr scfttü; van F B van der Raaf; H Witte. 84 jr: LOp- schoor. 53 jr: E A E Willebraijd. 7 jaar: Van Leeuwen, A 71 jr -tved van X. J M Latu bergen. v. Hogendorplaan 33, tel. 4996 Schiedamseweg 41, tel. 6006 VLAARDINGEN Zaterdagmorgen om half zeven zullen de hekken var» ..Bad Groenoord" in Schiedam voor het zesde seizoen wor den ontsloten. Hard is er in de laatste tveken gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor de ontvangst van de duizenden bezoekers, die thans nog hoopvol uitzien naar eer zwemseizoen met veel zon. Hoe het ook zal zijn. de traditionele ..beren "-ploeg zal ook in de vroege zaterdagmorgen van 12 mei *e»r present zi;n om met een fikse duik het ijs te breken. Een gebeurtenis die geen der ..leden" za] willen missen. Velen hebben zich reeds voorzien van een seizoenabonnement tegen geredu ceerd tarief. Tot en met uiterlijk 11 mei, 18 uur. zijn de abonnementen nog tegen gereduceerd tarief aan het loket van „Bad Groenoord" verkrijgbaar. (Van een onzer verslaggevers! Het bevolkingstotaal van Schiedam j nadert langzaam de 81.000 inwoners. In de maand maart is het totaal met 72 inwoners gestegen. Schiedam telt nu j 40026 mannen en 40802 vrouwen, in to- taal 80828 inwoners. In maart werden 59 jongens en 61 meisjes geboren, er overleden 39 mannen en 26 vrouwen, er vestigden zich 157 mannen en 134 vrou wen in Schiedam, uit de stad vertrok ken 142 mannen en 132 vrouwen. Het teboorteoverschot bedraagt 55 kinderen ;n er is weer eens een vestigingsover schot n.| van 17 personen. Beneden de leeftijd van een jaar overleden twee kinderen, in de leeftijd van 50-59 overleden negen stadgeho'en. er stierven zeventien Schiedammers ouder dan zestig jaar. elf stadgenoten waren ouder dan zeventig jaar on 22 Schiedammers waren ouder dan tachtig jaar Er traden 38 Schiedammers in het huwelijk, vijf echtscheidingen wer den uitgesproken. Binnen de stad ver huisden 123 gezinnen met in totaal 494 personen. Een stoer», sporreve verschijning met turbo-ge koeld» motor en stalen frame in aantrekkelijks kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645.. inclusief alk, accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: AFD. MOTOREN ST. LIDUrNASTRAAT 51 Telefoon 64313 SWA.-VEV1EKDAMSINGEL SS Telefoon 66541 Betaling c.:-a®ewenat ln overleg. ItSI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1