Scliiedamse jongeren met mooi werk begonnen pm 141° (Hiet m E3 O lO O OT te CAB bracht invaliden fijne dag Verhoging AOW wordt gelieel ingevoerd Onrust in Spanje Wet H. DE RON ZN mm Volgende tocht gaat naar Roekan je Dienstverlening in opdracht van Christus Initiatief van g espi ekskring ~x kunstenaar denk acttz W] moederdag vervetal sterk... prachtig DE ROTTERDAMMER VRIJDAG 11 MEI 1962 en tneisjesregenjasjes ROTTERDAM: Hechte organisatie Dienstbetoon Vrijivillig VEELBELOVEND SOCIËTEIT HET ZOU zo moeten zijn dat die kunstenaars, mogelijke artiesten of misschien wel pseudo-schüders-dich- ters-schrijvers-bceldhouwers enz. een kans kregen zich te uitenMen streeft er naar te komen tot een sociëteit voor Advertentie KLIMAAT EAU DE COLOGNE - PARFUMS - KOSMETICA X ,400-^ ERRES CIROde Luxe knapt het voor U op ERRES CIRODE LUXE 185, Zee en strand Vandaag en morgen Opgebroken ivegen ^^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88- 90 - VLAARDINGEN *..'n goed advies op het gebied van woninginrichting: Advertentie 'PIEN enthousiaste Scliiedamse jon-" geren zijn i mooi werk be gonnen. Het zijn nog: jongeren uit Hervormde kring uit alle wijken, maar zij hopen dat ze binnenkort de medewerking zullen verkrijgen van tongeren van alle gezindten. Zij zul len de „Dienstverlening in opdracht van Christus" in de praktijk gaan brengen. Dat geschiedt onder auspi ciën van de Oecumenische Raad van Kerken. De jongeren zien het als een stimulans tot vernieuwing. Zij hopen dat door hun eensgezinde optreden Mï worden meegeholpen aan het slechten van de kerkelijke scheids- Advertentie) Fantastische - aanbieding in JOR5" Jas en capuchon geheel dubbel pope line, Drï-Sil 2-7 Jaar alle maten voorradig, kL maat Zolang it voorraad jtrekc. 3— sc.p.imat Geen tel. of schrik, orders. Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudjr- srngel Katendr. tagedijk lik. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Slotlaan 158-160 VLAARDINGEN: liesveld 7-9 T muren, omdat de jongeren zo de een heid in eigen kring gaan beleven. Verheugend is bijvoorbeeld dat de Gereformeerde Jeugdcentrale heeft medegedeeld dat „dit streven moet leven bij de jeugd" en hier heeft de centrale gedoeld op het werk dat de j jongeren als dienstverlening ten op- i zichte van de naaste gaan doen. De gesprekskring West (een oecume- ntsche gesprekskring) heeft het idee ge opperd. Tien jongeren zijn aan het werk gegaan. Zij kwamen in het St. Jacobsgasthuis waar ze nu geregeld werk verrichten. Het eerste .karwei was net strijken van de gordijnen, daar was men wegens personeelsgebrek niet aan toegekomen. Ook het koper was in lang met gepoetst. De vloer is in de was ge zet het ontbijt van de bejaarden is verzorgd, mecmholpen werd aan de af was en hulpb: vende bejaarden kre gen de hulp vl de jongeren. Dit werk dient uitgebreid te worden. Gratis zal steun worden verleend waar dat nodig is. bij particulieren zowel als in. tehuizen. Gedacht wordt aan werk op elk terrein dat de jongeren kunnen doen voor de medemens in nood. Het werk wordt gratis gedaan, maar even tuele bijdragen zai het team beschik baar stellen voor oecumenisch werk. Zo hoopt het Oecumenisch hulpteam van jongeren* te komen tot een hech te organisatie met contactadressen, maar dan is het nodig dat jongeren van alle kerken zich melden voor me dewerking en dat de adressen worden verkregen van personen en instellingen waar steun moet worden verleend. De leeftijd van jongeren is van ongeveer 1; tot dertig jaar. in het algemeen zij die juist belijdenis hebben gedaan. De jongeren zijn uitgegaan van de gedachte „slechts als we iets doen is er de kans dat we dichter bij elkaar komen". Zij willen doen wat de Bij bei leert. De Blijde Boodschap stemt tot dankbaarheid en enthousiasme voor datgene wat Christus leert, ui. God Hef te hebben "bovenal en onze naas te gelijk onszeive. Daarvan willen de ze jongeren nu gaan getuigen door de naaste te dienen. Reeds lang leefde bij de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam de wens. een hulpdienst van jongeren uit de verschillende plaatselij ke kerken in het leven te roepen. De eerste stimulansen daartoe ontving de Raad vanuit de Jongeren Conferentie, in de zomer van 1960 te Lausanne ge houden, waar werd opgeroepen tot een bewuster deelname van jongeren zowel als van ouderen aan het leven der Kerk en tot het verrichten van gezamenlijke dienst aan de medemens. Ook de Jongerenconferentie van de landelijke Oecumenische Jeugdraad, die in februari 1961 in de gebouwen van Wilton-Fijenoord is gehouden, riep de jongeren op tot gemeenschappelijk dienstbetoon aan de wereld. Ten slotte heeft vooral de Assemblee van de We reldraad van kerken, eind 1981 te New Delhi gehouden, de zaak van het prak tische hulpwerk in oecumenisch ver band als één der voornaamste facetten van het werk van de hedendaagse Kerk aan de orde gesteld. Het was prettig de ontdekking te doen, dat, stellig mede onder invloed van de bovengenoemde conferenties, te gelijkertijd ook bij de jongeren zelf oen verlangen naar dienstbetoon ontwaakte en dal zij bereid bleken in dit opzicht zelfstandige initiatieven te ontplooien. Toen de plaatselijke Raad dan ook be sloot een poging in de richting van een totstandkoming van een hulpdienst door jongeren in Schiedam te ondernemen, sloeg dit bij de jongeren direct aan. Reeds voor de aanvang van de As semblee te New Delhi had de plaatse lijke Raad zich in zijn oecumenische ge-sprekskringen, waarin Hervormden. Unhersen, Gerformeerden Oud-katho lieken, Doopsgezinden en Remonstran ten met elkaar een gespreksgroep vor men, in net bijzonder beziggehouden met de drie onderwerpen van de confe rentie: eenheid, getuigen en dienen. Toen de gesprekskring-west op 29 no vember 1961 het onderwerp „Dienen" in behandeling ging nemen en één der daar aan de orde gestelde punten be trekking had op de persoonlijke dienst *an de medemens hetzij op eigen ge legenheid, hetzij tezamen met andere christenen, nodigde de kring een aan tal jongeren uit om daarbij tegenwoor- 1dig te zijn. Dc vraag zou ni. aan dc orde komen, of en in hoeverre zulk een vorm van dienstbetoon door jongeren hier in Schiedam gestalte zou kunnen krijgen. De jongeren, die deze bijeenkomst bijwoonden voelden er allen voor te trachten, zulk een hulpdienst in het le ven te roepen en besloten spontaan de banden ineen te slaan en een poging daartoe te ondernemen. Er werd staan de de bijeenkomst een werkgroep ge vormd, die zich nadien nog tot enkele andere jongeren wendde en erin slaag de, ook hen voor dit werk aan te trek ken. Zo ontstond het „Oecumenisch Hulp- verleningstearn van Jongeren", dat mo menteel uit 10 mensen bestaat en zijn werkzaamheden zal verrichten onder auspiciën van de plaatselijke Oecume nische Raad/ Voorzitter van het team is Huug Smits. Stadhouderslaan 66. te lefoon no. 69867, secretaresse Mar greet Korpel. Nieuwe Maasstraat 57. £EZEND-in een oud deel van het literaire tijdschrift Maatstaf" za gen wij deze week tot ons genoegen dat de prot.chr. dichter Ad den Besten ovre stadgenoot Fred Pfeifer een veel belovend dichter noemde die wel meer van zich dient te laten horen. Ad den Besten plaatste al eerder werk van Fred Pfeifer in zijn Dichters van Mor gen en als deskundige heeft hij recht tot oordelen. Helaas we horen tegen woordig niet meer van de dichter Pfeifer en dat is jammer voor Schie dam en de dichtkunst, hoewel Schie dam overigens ibel voordeH heeft van Pfeifers arbeid want als adj.-directeur van de SG bereidt hij vakantiefeesten voor, werkt hij aan kindervakantie- tochten, naar Hoek van Roland, laat l'-Ü geregeld hét maandblad van de Scliiedamse Gemeenschap uitkomen. Wie er meer van wil weten make een babbeltje bij de functionarissen van de SG in het gebouw aan de kop van de Plantage. JgE BETEUREN valt dat men zo wei nig hoort van Pfeifer als kunste naar maar is. het met. veel Schiedam mers niet soortgelijk? Er komen steeds meer kunstenaars naar Schiedammers, Pier, meent in de kern van de oude stad een speciale sfeer te vinden. Er komt zo hier een speciaal klimaat, zeker wanneer ook nog de cineast Jan Schaper met zijn horde getrouwen hier gaat filmen en werken. Dan lelt Schiedam tientallen schilders, teke naars, en ook vele pennevoerders. deze lieden. Dat zou bij de Oude Sluis of aan de Korte Haven gaan gebeuren. Inmiddels werken deze knapen en thousiast in hun kersverse ateliers als Nico van. Welzenes en anderen in de buurt van de Roosbeek en Grutters- steeg, Frans v. d. Heiden -e.ee. werken in de Zeestraat. Daan van Golden pas terug uit Amerika en nu op weg naar Japan werkt met Dick Bos op zolders aan de Lange Haven, Wiegman toont zijn alpino op Broersvest en in Pas sage, Octave de Conink laat zijn fijne tekeningen van het potlood rollen. Zo werken er velen, we denken aan het mooie werk van de glazeniers Hen- drickxaan het werk van Herman Sey die in lang niet geëxposeerd heeft. CR IS PLOTS EEN KLIMAAT voor kunstenaars gekomen in Schiedam maar de vele stadgenoten weten en zien het niet. Het zou daar om goed'zijn ais de gemeente en de verdere bedrijven, instellingen e.d. de jongelui wilden activeren door opdrach ten te verstrekken. Er kumien toch in de nieuwe gebouwen vele wanddeco raties worden vervaardigd. Er zou daarnaast in Koopmansbeurs of op het parkeerplein Emmaplantsoen een grootse kunstbeursmoeten worden georganiseerd. De bedoeling is dat zij, die zich voor dit werk hebben aangemeld en dit in de toekomst nog zullen doen. zich vrijwil lig b.v. eenmaal in de veertien dagen 's avonds, "s zaterdags of 's zondags en kele- uren beschikbaar stellen voor het verrichten van hulpdiensten op het ge bied van ziekenhuiswerk. bejaardenhulp, boodschappendienst enz., aan hen. die daaraan behoefte hebben: in het alge meen dus voor activiteiten, die vallen buiten de werkingssfeer van charitatieve en kruisverenigingen. Het ligt verder in de bedoeling, in de toekomst, indien daaraan behoefte mocht ontstaan, zo mogelijk één of meer vaste hulpposten in to richten, van waaruit de hulpdienst wordt geleid. Het is rm zo ver, dat het eerste object momenteel onderhanden is. Het kwam tot stand na een prettige bespreking met de Direc trice van het Sint Jacobs Gasthuis, Ten einde in de toekomst echter doelmatig het hoofd te kunnen bieden aan meerdere verzoeken om hulpver richting, is h©t noodzakelijk het aan tal medewerkers aanzienlijk uit te breiden. Bovendien zouden de jonge ren het team, dat momenteel nog hoofdzakelijk bestaat uit Hervormde jongeren, die daartoe het initiatief hebben genomen, graag volledig oecu menisch willen maken ook ta die zin, dat door jongeren uit alle kerken wordt deelgenomen. Zij hopen dit doel te kunnen bereiken door het geven van meer bekendheid aan ■deze nog jonge tak van oecumenische activiteit en wensen daarbij een beroep te doen op de plaatselijke pers, hen hierbij te helpen. Het is prettig dat de jongeren, onder auspiciën van de ouderen, die zich in dezen zoveel mogelijk op de achtergrond houden, iets op touw hebben gezet en de ze taak zien als een opdracht, door Je zus Christus aan hun verleend, een op dracht. die zij in gehoorzaamheid aan de Koning der Kerk mogen en willen uitvoeren. Zij vertrouwen erop. dat zij dit werk kunnen blijven voortzetten dat het zich gestadig zal uitbreiden, dat zij steeds meer medewerkers zullen kunnen aan trekken en dat deze jongerendienst aan de medemens een vaste plaats in het midden der gemeente zal kunnen ont vangen. V* - -X Geef Moeder wat ze aitijti weer even fijn vindt. Verwen haar met de lekkerste Eau de Cologne, met de geurigste •toiletzeep. Verras haar met heerlijke parfum, met kostelijke Crèmepoeder, Maak Moeder blij met Boldoot. (Van een onzer verslaggevers) Een lange colonne van 41 auto's van Schiedamse middenstanders en zaken lieden reed donderdagmorgen tegen half tien over de Maasboulevard, de geelzwarte stadsvlag op de kop van de auto en aan de achterzijde de num mers van het Comité Auto- en Boot tochten voor gebrekkige!». Voor het eerst in het seizoen gingen de men sen van de CAB meer dan tachtig stadgenoten weer een vreugdevolle dag bereiden. Voor gezonde mensen is het moeilijk te beseffen welk een levensvreugde deze gebrekkigen erva ren als ze de zon weer kunnen zien, als ze de bomen in lentetooi mogen zien kleuren als ze de activiteiten in Zuid-Holland mogen zien. Immense dankbaarheid was dan ook de beloning DE VERHOGING van de AOW zal in Schiedam in zijn geheel worden in gevoerd. Zoals bekend bestaat er de vrees dat Sociale Zaken de aanvullen de steun in minderen zou brengen. Dat zal in Schiedam niet het geval zijn, hier wordt de volle vijftien procent bij betaald. De directeur van Sociale Zaken, mr. G. J. Roeiofse, heeft ons medegedeeld dat ook voor de niet-bejaarden die bij Social.- Zaken ondersteund worden de financiële bijstand zal worden verhoogd •met een gelijk bedrag als bij de be jaarden. Tevens zal met ingang van 1 juli het kolengeld worden verhoogd van Advertentie INWRIJVEN, UITBORSTELEN POLI1STEN TOT HOOGGLANS 4.85 per week tot vijf gulden per week gedurende 26 winterweken per jaar. Het kledinggeld van vijftig gulden per persoon per jaar zal worden gebracht op anderhalve gulden per persoon per week. halfjaarlijks uit te keren. Boven dien zal de steun aan de z.g. kostgan gers worden opgetrokken tot dertig gul den pei week. Dit betekent dat de bejaarden echt paren per 1 juli in Schiedam onge veer zes gulden meer zullen ontvan gen, de verhoging voor de AOW-uit- kering bedraagt 5.40. Deze uitkerin gen zullen de gemeente 128.000 per jaar gaan kosten. De nieuwe normen voor de steun zijn daardoor gebracht op 39.70 voor een echtpaar, 25.80 per week voor een alleenstaande en 30 voor een kostgan ger. terwijl de bejaarden voor alle drie categorieën een gulden per week meer krijgen Daarboven komen dan de ge bruikelijke bijslagen voor huur, kolen, kleding, ziekenfondsen, medische ver zorging. enz. die geval voor geval apart bekeken en beoordeeld «'orden. Overigens wekt de vraag van de heer Engelsman voor insiders gedaan te zijn met het oog op de komende verkiezin gen. Het is meer een leuze voor de tri - bune want verwacht werd wel dat het Icollege het 'goede gebaar znu maken, j Schiedam neemt namelijk bij de ver zorging van bejaarden en andere on- Ulersteunden een unieke plaats in. Vo rige «eek nog werd Schiedam in het landelijk orgaan van de Alg. Hond van Bejaarden ah voorbeeld gesteld. Schie dam is namelijk de plaats waar de be jaarden nog kolengeld kregen toen het koud bleef ook al was het seizoen al voorbij. voor dit werk en toen de Schiedamse colonne omstreeks zes uur weer in de stad was gingen de gesprekken en gedachten alweer naar de volgende tocht die zal leiden naar Kockanje. De initiatiefnemer eh de ziel van het CAB-werk veteraan K. J, Heyboer, ont brak uiteraard niet. Hij reed voorop tezamen met voorzitter A. Th. Schudde- beurs. Via Oversehie, Delft, Rodenrijs, Zoetermeer zijn de stadgenoten naar Noordwijk gereden. Wat hebben de pas sagiers genoten van de kleurenpracht van de bollenvelden. Uitroepen van vreugde klonken toen ze de duinen mochten zien, toen ze de zee zagen. Telkens weer klonken dc uitroepen over de.variatie van schoonheid van de kleu- rigste velden. Omstreeks een uur kwam de stoet in De Seinpost op de Noordwijkse boule vard aan. Als ervaren verplegers hebben de leden van de CAB de gebrekkigen uit de personenauto's getild en daarna naar de heerlijke zetels in het restaurant gedragen. Daar werd koffie en thee ge dronken, de lunch werd gebruikt, er werd gezellig gebabbeld, een twaalf jarige knaap uit Noordwijk speelde op Stedelijk Museum. Opening tentoon stelling Groep Mart. 20. Chr. Sociale Belangen, Werkende Jeugd. Speurtocht door Schiedam. 19.30. Irene Koor, Opstandingskerk. Jaar feest. 20. Musis Sacrum, Pers.ver. Gemeentewer ken. Toneelavond, 20. Volksgebouw. Schiedamse Jeugdraad. Vergadering ,20. Irene. Cefa vertoning Het houten paard. 20. Arcade, Kon#Ned. Ver. E.H.B.O. Feest avond. 20. Musis sacrum, Alberdinck Thijm, To neelavond. 20. Wijkcentrum Nienwland, Gerepatrieer- den, contactavond, 20. Advertentie zijn accordeon en uiteraard keek Schie dam naar de kalme zee en het stille strand, oorden die vrijwel nimmer be keken kunnen worden door de mensen die thuis in de stoel moeten zitten, die in het Zonnehuis verblijven o£ die zich moeizaam in invalidenwagens kunnen bewegen. Voorzitter A. Th. Sehuddebeurs maakte vele grapjes bij zijn welkomst woord. Hij wees er op dat de „vader van de CAB", de heer K. J. Heyboer, op 24 april tachtig jaar is geworden. Tevens deelde hij mee dat deelnemer Zoetmulder jarig was. Iedereen zong „Lang zal ie leven" en „O was ik maar bij moeder thuis gebleven" kwam ook aan bod hoewel men zelfs na drie uur nog niet uit Noordwijk wilde. Leden van de CAB wandelden over de boulevard, anderen speelden midgetgolf en de pupillen zaten heerlijk achter glas hoog op het duin uit te kijken over de badplaats Veteraan Heyboer heeft zijn vrienden bedankt voor de grote belang stelling bij zijn verjaardag. De heer M. P. Heyboer deelde mee dat hij het werk van zijn. naamgenoot gaat overnemen. Voor het CAB-werk wordt het adres dan ook in de toekomst M. P. Heyboer, Louise d Colignystraat 33. Het teruggaan verliep sneller dan dc heenreis. Nu echter splitste de colonne zich al spoedig achter Noordwijk Opge broken wegen braken de lange colonne in delen, maar allen kwamen toch door de bollenvelden langs Lisse. Hillegom, langs de drukbezochte Keukenhof naar Wassenaar en ten slotte reden de groe pen over de boulevard in Seheveningen, waar de pupillen voor het eerst de pier zagen. De vissershaven werd bekeken, daar na werd de tocht gemaakt langs de druivenkasscn en de groententelers in het Westiand. Om zes uur passeerden de auto's Vlaardingen en daarna hebben de werkers van de CAB hun pupillen naar de woningen en tehuizen gebracht. De CAB hoopt dat meer Schiedammers dit werk willen steunen en dat ook meer bezitters van auto's in het vervolg be langeloos willen meerijden met de toch ten omdat nog zoveien moeten thnis blijven. In De Seinpost heeft de heer D, Forehead met een levensgrote per gecol lecteerd voor de CAB' en allen gaven gul voor het goede doel. Advertentie Dit is geen aanbieding van ge- wonekousen, nee, voor Moeder dag is het beste nauwelijks goed genoeg. Morgen begint de extra Moeder dag-verkoop van naadloze Ny lons, de meest gevraagde, vooral irt de zomer. Twee van de meest verkochte soorten... de Angelina 20 de nier van 1.95 in micro (net) er, plain... en de bekende Beauti ful, 30 denier van 2.25. Beide soorten in alle maten en modekleuren, door eikaar voor één prijs, per paar voor nog géén gulden! v. Hogendorpiaan 33 - Tel. 4996 Schledamseweg 41 - Tel. 6009 VLAARDINGEN Advertentiën (Vervolg van pag. 1) Sinds woensdag hadder. 86 hongersta kers zich in de cantine van de universi teit opgesloten om kracht bij te zetten aan hun eis. dat de regering zich zal onthouden van inmenging in de activi teiten van de studenten. De studenten werden uit de cantine verwilderd. Er werd geen melding gemaaktvan inci denten. Tevoren waren de studenten be-" legerd door de politie, die uitgerust was met mitrailleurs, waterkanonnen eii traangasmortieren. Uit. Oostenrijk wordt gemeld, dat het merendeei van de 280.000 arbeiders in de metaalindustrie de gisteren begonnen staking heeft voortgezet. Ook de em ploye's van do horecabedrijven zullen in staking gaan. Het conflict tussen artsen en ziekenfondsen is nog altijd slepende. Patiënten moeten de dokter nu contant betalen en krijgen op vertoon van de rekening slechts een gedeelte van hun fonds terug Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beide soorten naadloze nylonkousen, ir- regular, per paar Per dient niet meer dan 4 paar. Géén tef. of schrift, bfit. GR. HILLÉDJJK 209-211 - TEL. 71660 0E SLINGE 183-TEL. 78 861

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1