VI 172de laatste Vlaardingse stoomlogger Clara mee op Jiariixgteelt I ROTTERDAM 'n Nieuw gezicht op straat Doelpunten waren zeer schaars zaterdag Vraag naar oude katten in Schiedam is klein Vreugdestemming in Schiedam-Zuid Streven middenstand geslaagd DRL eerste gast in SVC-tornooi Jan Goedknegt: Schuit kan nog jaren mee" 399.- PPSC en Sunlight wonnen Jaarverslag dierenbescherming NCHB Schiedam vijftig jaar K.W.-mars wordt groots spektakel Kappersbediende voor Hoge Raad 69 Engelsen bezoeken Rotterdamse Gezondheidsdienst Serie inbraken-: niet opgehelderd Lijk onbekende man opgehaald Uitslagen van verkeerspuzzeï lOTI'ü'i DE ROTTERDAMMER PAGINA 5 DINSDAG 15 MEI 1961 Damkarn pioenschap met verrassingen (Van een onzer verslaggevers) T~JE Nederlandse haringvloot heeft dit jaar beslist een „pri meur"! Het betreft niet de uit rusting, maar wel het type van het schip. Wanneer maandag morgen 21 mei in alle vroegte de haringvloot op het „goud van de zee uitgaat, dan is er een voor deze moderne en in het atoom tijdperk levende generatie een wel zeer bijzondere logger bij. Een stoomfiets: de VL 172 „Clara". Het is het enige visserschip uit de havens van de westkust van Europa, dat nog met kolen ge stookt wordt. m MOEILIJK GEEN ASSISTENTIE HULPVERLENING ZEGEVIEREND Minder schepen Vloot vernieuwing •to di» jnsbUs» IriwwasaiaWnstórt" Solex na Jonger Andera Nisuwerl DE LUXE met volotomailscha koppeling. Bestelauto rijdt bromfietser aan Jaarvergadering nu... beduidend goedkoper Leeftijd Leeftijd Vandaag en morgen .„.en dagelijks Ergernis Tanker van 86.000 dwt te water" Onverminderd Extra toelage voor ondersteunden In het door de Schiedamse Volleybal Club voor de achtste maal georgani seerde Nederlaag tornooi is als eerste het Rotterdamse D.R.L. naar de zaal aan het oude Kerkhof gekomen. Be resultaten zijn: Dames-2 'beet de spits af en klopte D.R.L.-2 met groot verschil 30. (Setstanden 154. 155 en 154). Dames-1 speelde eveneens een goede wedstrijd en won met 2—1 na de setstanden 15—8, 15—13 cn 1015, Heren-2 zorgde eveneens voor winst door de D.R.L. reserves met 21 te kloppen (15—3, 153 en 1215). Slechts Heren-1 moest het hoofd buigen na een spannende en fraaie strijd (03). Hier waren de setstanden 9—15. 10—15 en 1015. Vrijdag komt het sterke Hou Stand op bezoek, waarbij wederom op spannende wedstrijden gerekend mag worden. •De zesde ronden voor het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam lever de niet veel verrassingen op. slechts Onink wist deze keer gemakkelijk aao de nodige punten te kcAien. daar zijn tegenstander zonder bericht van verhin dering wu» weggebleven en daardoor zij rtw'ee punten reglementair moest af staan. V.d. Watering was deze ronde vrij, Westerveld speelde remise tegen Th. Vrijland en is nu weer op dezelfde hoogte als v. d. Watering gekomen. Louis Vrijland sleepte er weer twee puntjes uit tegen van Dort en volgt zodoende direct op de drie koplopers. Met spanning ziet men dan ook de volgende partij v. <J. Watering-Wester- veld tegemoet wat bijvoorbeeld bij re mise een L. Vrijland op de tweede plaats zou kunnen brengen, want deze moet ongetwijfeld winnen van J. J. Ca- bri die nu onderaan staat. De uitslagen zijn als volgt: J WesterveldTh Vrijland 11, A v Dort—L Vrijland 02, J J CabriW Spruyt 1'1. J J CuykJ C Onink 02. Bordenwedstrijden.: J P v d Watering K den Boer 20, P KruitJ P Moet 9—2, M den HoutingA van Otterloo 2 0, C KorpelA Sleeuwenhoek 20. Ladderwedstrijden: L BreevoortJ Bogerd 1—1. De stand voor het kampioenschap: J C Onink 7 uit 5. J v d Watering 6 uit 4. J Westerveld 6 uit 4. L Vrijland 5 uit 3. Th .Vrijland 3 uit 5, A van Dort 2 uit 3, J J Cuyk 1 uit 3, J J Ca bri 1 uit 4, ij Schipper Jan Goedknegt (47), een rasechte Vlaardinger voert nu drie jaar het commando op deze logger. Hij Is er dik over tevreden, al be treurt hij het dat de VL, 172 alleen maar uitgerust is voor de drijfnetvis serij. Dit houdt in, dat het schip van enkele dagen voor Kerstmis tot het begin van de nieuwe teelt aan de ka de moet liggen. De meeste schepen van de Nederland se loggervloot, zegt hij, zijn zowel voor de drijfnet- als voor de 'treilvisserij ge schikt. Dat is niet het geval met deze „vijftigjarige". Het gevolg is, dat ik van januari tot eind mei niet met „mijn" schip naar zee kan en gedoemd ben om t V in „de schuur" de werkplaats met boetzolders en. opslagplaatsen te wer ken. IN ELK LEVEN komen moeilijke momenten, voor. De zieke verlangt naar een gesprek, de bejaarde hoopt dat zijn gemakkelijke stoel gerepareerd wordt of dat zijn kelder eens wordt opgeruimd. De echtgenoot is voor ■maanden naar zee of naar het bui ten- land en de moeder kijkt vergeefs uil naar de mankracht die het bedje van zoon of dochter zou kunnen repareren mogelijk ook wat schilderen. In het bejaardentehuis willen de zusters Elly en Nelly tezamen zo graag naar dat mooie concert maar helaas er is per soneelsgebrek. In het ziekenhuis lig gen eenzamen die hun boodschappen niet kunnen bestellen, er zijn namelijk geen hulpverlenende familieleden of vrienden, In de kleine woning zit een zaam de hulpbehoevende stadgenoot, er Sou een brief geschreven moeten worden, die niet te begrijpen ambte lijke papieren moeten worden inge vuld, de zware kast, kachel of wat ook moet worden verplaatst. A LLEN ontmoeten wij weieens situa- ties zoals hierboven beschreven, zonder enige moeite is deze lijst nog uit te breiden met meer moeilijke momenten". In de practijk gebeurt het veelal dat geen hulp wordt verleend omdat er geen assistentie was/is of omdat men de situaties niet kent. Met grote waardering kunnen wij dan ook nu wijzen op het prachtige initiatiej van enkele jongeren uit Hervkring. Vrijdag schreven wij er uitvoerig over, maar ae daad van deze jongeren is van zoveel belang dat er nimmer te veel aandacht aan kan worden ge schonken. UMT WIL HET „Oecumenisch Hulp verleningsteam van jongeren"? Het is eenvoudig: hulp verlenen daar waar het nodig is en dat dient te ge schieden door jongeren van zeventien tot dertig jaar uit alle kerkelijke groe peringen. Daarbij gaan de jongeren uit van hun dienende taak in opdracht van Christus. Zij willen het werk in oecu menisch verband doen omdat zij hopen zo te kunnen medewerken aan meer begrip voor elkaaraan het verbeteren van het onderling contact om zo eens- gezind te komen tot de slechting van de kerkelijke scheidsmuren. De jon geren zullen hun werk gratis doen. OE ZEGEVIERENDE tocht van hei Christendom is gevolgd uit de on baatzuchtige dienst aan de medemens in nood zo zei ons donderdagavond de secretaris van de plaatselijke Oecu menische Raad van Kerken tn Schie dam de heer H. Tee uw (Tuinlaan 2) die dan ook hoopt dat „de jongeren iets blijvends tot stand gaan brengen". De persoonlijke dienst aan de mede mens, een primaire taak van christe lijke naastenliefdemoet allen ter har te gaan. Daarom komen hopelijk vele jongeren naar het Hulpverleningsteam om mee te werken aan het practische dienstbetoon. Zo zullen zij getuigen van het „God lief te hebben bovenal en onze naaste gelijk onszelf". Con tactadressen voor medewerking en ver zoeken om steun: bij voorzitter Huug Smits, Stadhouderslaan 66, telefoon 69867 en bij secretaresse Margreet Kcrrpel, Nieuwe Maasstraat 57. Schipper Jan Goedknegt vindt het een eer om als laatste met de „stoom' fiets" ter haringvangst te gaan. „Het is", zoals men in visserskringen zegt „een bijzonderheid". Deze logger werd kort na 1910 gebouwd en is dus zo'n 51 jaar oud. Het is een schip, dat acht tot negen mijl per uur loopt en dat nog een behoorlijke accommodatie heeft voor de opvarenden. rpOEN we dezer dagen enkele uurtjes J- rondslenterden rood de Koningin Wilhelminakade te Vlaardingen was men volop bezig de schepen in orde te maken voor de komende Vlaggetjesdag en het begin van de .teelt, die dit jaar helaas niet in het teken van de race zal staan. Wel hebben de rederijen in Katwijk aan Zee, Scheveningen en Vlaardingen be sloten In combinatie te gaan varen en ook met jagers te gaan werken. Het aantal schepen, dat nu ter jacht gaat op het „goud van de zee" is be langrijk minder dan vorig jaar: Katwijk 12, Scheveningen 16 en Vlaardingen 10. Hierdoor worden de vangsten van de eerste dag, dat de vleet uitgezet wordt en later „schot-te boord" gaat, belang rijk minder en kan het wel eens lan ger duren, dan vier of vijf dagen voor de eerste jager met de echte (meer ge zouten) Hollandse maatjes aan de kade van de Scheveningse of IJmnidense ha ven meert. Jan Goedknegt, een van de twee Vlaardingse schippers, die de visserij nog trouw zijn gebleven, vertelde, dat hij het vorig seizoen, ondanks de lage prijzen van de haring, en de gerin gere snelheid van zijn schip in ver gelijking met de andere loggers, toch een verdienstelijke besomming heeft gemaakt en dat hij en zijn mannen behoorlijk aan hun trek waren geko men. Hoewel het op bet ogenblik, niet mee valt voor uitsluitend vleetvisserij een bemanning aan te monsteren, had schip per Goedknegt daar geen moeite mee gehad. „De mannen en jongens kennen 1~\E VI 172, „Clara", de laatste stoomlogger me en ze weten wat ze aan me hebben. Een deel van de bemanning heb ik uit Scheveningen gehaald; het grootste deel echter uit Vlaardingen, onder wie vele" jongeren. Dat is verblijdend, want daar uit blijkt, dat de knapen uit deze, te genwoordig industriestad zijnde plaats heus nog wel iets voelen voor de visse rij". AAN DIE „stoomfietsen" heeft Vlaar dingen. in zekere zin zijn bekend heid te danken. Tot voor enkele jaren voeren er nog talrijke van deze bijzon der goede schepen, doch langzamerhand zijn de reders begonnen de vloot te ver nieuwen: Kwakkelstein en de V.M.V. hebben- een schip in bestelling bij de sleephelling „Scheveningen" n.v. (een tweede wilde men bestellen, maar het kon niet tijdig opgeleverd worden), de N.V, Doggermaatschappij heeft opdracht gegeven tot de bouw van twee nieuwe treilers bij Boot in Wouburgge en voor rederij Verboon staat een schip op sta pel bij werf De Haas te Maassluis. Hoelang de „fiets" VL. 172 Clara nog in de vaart zal blijven is een vraag. Schipper Goedknegt zegt er zelf van: Dk voor de drijfnet ge bouwde schip kan nog jaren mee. Het is het derde jaar, dat ik er als schip per op heb .gevaren en nu gaat mijn vierde in. Daarvoor voerde ik het kommando over de VL. 203 en VL. 205. Van mijn twaalfde jaar (als af- houwer) heb ik de Vlaardingse vis sersvloot gediend en nu vaar ik al tien jaar als schipper." Een curiosltlet gaat dus 21 mei naar zee. Een schip, dat wei in het bijzonder afwijkt van de andere schepen, die aan deze haringteelt deelnemen. De beman ning is op het ogenblik volop aan het graaien (het in orde maken van de boot) en heeft de zware keuring reeds achter de rug. Schipper Goedknegt hoopt er het bes te van. Niet alleen voor zichzelf maar voor zijn gehele bemanning. Want uit eindelijk gaat het om de besommingen. Die zijn bepalend voor de gage van de opvarenden! Advertentie «Kijk, daer gaat da afesas» Sol#* ELF winkeliers die gelijktijdig of kort na elkaar onderdak gevonden hebben in een aaneengesloten winkelrij in de Krabbendijkestraat in Rotter- dam-Pundrecht, hebben dit nieuwe win kelcentrum met gemeenschappelijk ce remonieel officieel voor het winkelend publiek met -gesteld met een wat opval lend tintje. Doordat een helder brein onder de organisatoren op de originele gedachte was gekomen de burgemees ter van Krabbendijke. de heer L. Cnos- sen, voor het verrichten van de offi ciële daad uit te nodigen. De burge meester van het nijvere Zeeuwse dorp sprak een massaal publiek toe. De heer Cnossen noemde als duidelijk verschil tussen Pendrecht en Krabbendijke dat iedere Krabbendijkcr wel iets van Rot terdam afweet maar dat het ongetwij feld moeite zal kosten Krabbendijke te vinden. MEDE aan deze omstandigheid ont leende de heer Cnossen de vrijheid enige bijzonderheden over zijn woon plaats te verstrekken. Met het doorknip pen van een lint kweet de heer Cnos sen zich van zijn taak, die hij overi gens met groot genoegen zich had ge nomen. WAARSCHIJNLIJK de oudste koster in Rotterdam is de heer A. Luyen dijk (73 jaar). Ruim 35 jaar heeft de heer Luyendijk als zodanig gefungeerd bij de Gereformeerde Kerk van IJssel- monde. Dit jubileum viel tezamen met het afscheid. De plaatselijke predikant, ds. P. van der Spek, constateerde tij dens een geanimeerde bijeenkomst dat het kosterschap van de heer Luyendijk een zaak is geweest van zijn gehele ge zin, echtgenote en kinderen inbegre pen. Uiteraard memoreerde de predi kant de bewogen tijd die de bejaarde koster heeft doorgemaakt. Hij begon in een kerk aan de Bovenstraat in IJssel- mon-de. Deze kerk is reeds lang geleden afgebroken. In 1939 werd de huidige kerk gebouwd. Prachtige geschenken werden de scheidende koster aangebo den namens de gemeente, de verenigin gen en de catechisanten. De heer Luyendijk heeft toegezegd zijn kerk niet in de steek te laten zolang nog geen. opvolger voor 'hem is gevonden. Doelpunten waren zaterdagmiddag schaars bij de Schiedamse voetbal clubs, Ondanks een overwicht slaag de GSS er niet in te scoren. Sun light won met 10. Moeizaam bleef PPSC met een 21 zege op het sterke Heinenoord in het spoor van de leider. PPSC—HEINENOORD 2—1. Het be zoekende Heinenoord trok het eerst in de aanval en dat leverde in de tiende minuut een doelpunt op toen de mid denvoor een vrije trap langs doelman Jungerius schoot. PPSC nam prompt het initiatief maar ondanks hachelijke momenten voor het doel van Heinen oord bleven doelpunten uit. Eerst in ie 35e minuut kwam Joop Liebeek uit een dieptepass goed voor de doelman die kansloos het nakijken kreeg (.11). In de tweede helft toonden beide partijen zich begerig voor de volle winst. De verdedigingen hielden ech ter uitstekend stand. Van enig over wicht was geen sprake. In de 25e minuut dreef Liebeek de bal goed naar voren, hij zette daarna goed voor en met een prachtig schot kon middenvoor Degeling de stand op 21 brengen. Het werd ten slotte nog even onaangenaam, maar de scheidsrechter kon de orde handha ven. Heinenoord streed heftig maar PPSC kon de geringe winst behou den. SUNLIGHT—GSS 1-0. Met wind mee verbleef GSS steeds voor het doel van Sunlight maar het overwicht le verde geen doelpunten op. Wel schoot Prins eenmaal hard tegen de rechter- paal. In de tweede helft kwam Sun light goed voor het doel van GSS. Toch konden de Gustomannen de si tuatie wijzigen maar verrassend kwam Sunlight aan de winst toen de Vlaar dingse rechtshalf met een ver schot de Schiedamse doelman onhoudbaar passeerde. GSS kreeg nog de kans op de ge lijkmaker toen YVessels in het bekende gebied ten vai werd gebracht. Zand bergen schoot de strafschop In maar het ieer ketste via de binnenkant van de lat het veld weer in. Odanks een offensief kreeg GSS geen kaas te sco ren. Advertentie Op de kruising van de Albert Ples- manweg en de verbindingsweg naar de Groene Kruisweg in Rotterdam-zuid is maandagmiddag de 23-jarige havenar beider A. Rozendaal uit Heenvliet op zijn brommer aangereden door een be stelwagen. Hij kreeg een hersenschudding, schaafwonden en een neusbloeding en werd naar het Zuiderziekenhuis overge bracht. Vijftig jaar bestaat de afdeling Schie dam van de Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum wordt op zaterdag middag 2 mei van drie tot vijf uur een receptie gehouden in gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73, Schiedam. Voor de leden wordt op woensdag avond 30 mei een feestelijke vergade ring gehouden in Musis Sacrum, aanvang half acht. Dan spreekt o.a. de bonds voorzitter. J. van Eibergen. en het ca baret Gerry Roeland zal met zijn solis ten optreden. Haal vandaag nog de nieuwe klenrenfolder bij: of maak vrijblijvend een proefrit bij: AFD. MOTOKEN ST. LIDÜINASTRAAT 52 Telefoon 6 4313 SWAMMERDAMSINGEL 25 Telefoon 66548 Betaling desgewenst in overleg. SCHIEDAM— Ook dit jaar zal de Koningin. Wilbel- minamars in Schiedam weer een groot spektakelstuk worden. De mars wordt gehouden op zaterdag 7 juli. Vermoede lijk zullen veel militaire corpsen mee doen. Zij zullen dan ook aan de shows meewerken. Verder zal het draaiorgel „De Waterpoorter", zich als een onder deel van het programma aan da dui zenden bezoekers van onze stad presen teren. (Van een onzer verslaggevers) In de polikliniek van de Schiedam se afdeling van de vereniging tot be scherming van dieren zijn in 1961 545 dieren behandeld, nl. 387 honden, 132 katten, 7 kanaries, drie kippen, twee schildpadden, twee parkieten, drie hamsters, zeven konijnen en twee duiven. Er zijn 157 honden op genomen. Hiervan werden 107 honden gebracht door hun eigenaars en vijf tig honden zwierven in de stad. Tien zwerfhonden zijn later door hun hazen afgehaald en voor de overige 147 hon den kon een nieuw tehuis worden ge vonden. Met de katten is het een .probleem. Er werden 230 katten naar het die rentehuis gebracht. Hiervan waren 80 zwerfkatten. Voor de meeste dieren kon een tehuis worden gevonden, hoe wel de vraag naar oude katten niet groot is. Verder werden tijdelijk ver zorgd duiven, meeuwen, reigers, me rels, mussen, een uil en een torenvalk. Tevens zijn 97 honden en 35 katten in het verslagjaar gedurende een periode in pension geweest in het tehuis. Deze interessante gegevens staan ver meld in het jaarverslag van de ver eniging. Maandag zal deze Schiedamse afdeling de jaarvergadering houden in de bovenzaal van De Amstelbron. De agenda vermeldt de gebruikelijke pun ten. Aftredend zijn de bestuursleden A. Bronwasser, J. C. van Melis, mevrouw A. Staal-Maartense, mej. M. Vis die zich herkiesbaar stellen. De heer L. Da niels treedt wegens zwakke gezond heid af. het bestuur stelt kandidaat de heer C. Spermon. Het jaarverslag melt dat het ledental is gedaald van 712 naar 690 leden. Ook de opbrengst van de jaarlijkse collecte 1103,33) wordt gering geacht. Ieder jaar melden er zich te weinig collectanten. In 1962 ié iiliii bui In het Kolpabad te Vlaardingen is gisteren het buitenbad opengesteld. Slechts een enkeling heeft zich er even in gewaagd: de temperatuur kwam niet hoger dan 13 graden. Het gebruik van het buitenbad wordt dan ook zeker niet door de directie aan gemoedigd. Zolang de temperatuur niet aanzienlijk hoger is wordt zelfs aan kinderen het buitenzwemmen ten sterk ste ontraden. SCKEEDAM, Geboren: Hendriks d.v. K. Hoogstad en F. J. Zuidgeest; Hessel z.v. H. Ames en M. C. Jansson; Johannes F. 2.v. J. K. van Dijen en W. Bakker; Danja R. J. d.v. C. van Houwelingen en R. T. Kok; Brigitta M. d.v. J. C. Greten en 11. J. Kreisoher: Edith Y. d.v. A. Viveen en A van Zijp; Herina A. d.v. H. Plaggen- borg en K. A. Brandsema; Itieodorus J. z. v. T. J. van der Vlies en M. J. Vos; Ir ma T. d.v, P. G. Koster en C. M. Korte: Laurentius P. T. z.v. R. P. V. M. ten Ha. gen en G M. Scheepers: Jolanda d.v. A. Voshol en J. Kuiters; Jan A. z.v. J. P. Jo- ehems en H. Meulstee; Johannes C. z.v. B. H. P. van Leeuwen en P. C. Suttorp; Piet W. z.v. W. P. Vedder en D. Huisman: Mar cel 2.v. P. de Nijs en W. (Duchenne; Ro. bert z.v. A. C. de Vries en P. A. Folst. Overleden: F. van der Ende. 82 jr: B. Immerzeei, 30 jr.. wed. van F. R. Henar; J. T. Sluijiman, 59 jr; B. M. J. Oosthof, 47 jr. wordt de collecte van I tot en met 6 oktober gehouden. Na het overlijden van de schier on vervangbare Joost Kreuger beschikt de vereniging nu slechts over twee Inspecteurs. De heer-P. A. Dalhuisen mgr. Nolenslaan 682 telefoon 61945, die zich al eerder beschikbaar heeft gesteld, heeft per 1 november 1961 assistentie gekregen van de heer C. Spermon, Van Kuysdaellaan 48 tele foon 61589. Deze twee functionarissen hebben In het verslagjaar de klachten onderzocht en eventueel hulp geboden. Aan contributies ontving de afdeling hl 1961 2425,60, de gemeente droeg een subsidie van 1691,20 bij. Er is nog een batig saldo maar gevreesd wordt dat de inkomsten in 1962 lager zullen zijn. De Hoge Raad heeft vandaag het cassatie-beroep van de Rotterdamse kappersbediende Gerard J. L„ die in eerste instantie door de rechtbank te Rotterdam en in hoger beroep door het Gerechtshof in Den Haag is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf en ter- bescfajkkingsteDmg van de regering we gens moord op het achtjarige jongetje Marceld Nivard <xp 7 februari 1961, be handeld. Er werden twee middelen van cassa tie voorgesteld, onder meer behelzende, dat de bewezen, verklaring niet kan wor den afgeleid uit de gebruikte bewijsmid delen, met name, dat de kappersbedien de met de opzet, laat staan met het •oogmerk, om hem van het leven te be roven, de jongen in het iwater van de sloot heeft gelegd, Be advocaat-generaal, mr. 's Jacob, zal op 20 mei conclusie nemen. Wij gaan door... als extra re clame voor onze uitgebreide kinderafdeling, met de verkoop van een grote fabriekspartij lange katoenen tuin- en speel- broeken. i IJzersterke jongens- en meisjes broeken van een prima kwali teit, in een leuk, vlot geheel doorgestikt model, koopt nu voor bijna de halve prijs. Woensdagmorgen ~m 9 uur be gint de verkoop van deze fa briekspartij kinder tuin- en speeibroeken in diverse leuke kleuren, w.o. middenblauw, azuur en lichtrood, voor een ongekend lage prijs. Géén tel. of schrift, heit. Musis Sacrum: Geref. Amateur Toneel groep „Geron" speelt „George en Marga ret", 20. Fassagetheater: Vergadering Ned. Ver. v. Gemeenten Zuid-Holland. 10. Musis Sacrum: Geref. amateurtonee.- groep „Geron" speelt George en Marga ret, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b. g. g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588) Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politlealarm 64666; G,G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Gouden Hert, St. Liduina- straat hoek Brugmanstraat. Sted. Museum; Ned. Opgravingen m Egypte (tot 25 juni); werken van Michael Fodulke. OUD EN jong zijn in Jr.e"S<*estem- minz in Schiedam-Zuid. De ac tie van de jonge Middenstandsver- eniging Schiedam-Zuid gaat de eer ste vruchten afwerpen. Op het Wil- helminaplein worden speelwerktuigen geplaatst. Dit is net eerste resultaat van het streven van de middenstanders om Schiedam- Zuid meer aanzien te geven. Daar om zullen de speelwerktuigen op woensdagavond 23 mei om haliacnt feestelijk in gebruik worden geno men De wethouder van culturele zaken, mr. M. J, 'M. van Kinderen, zal de opening van de speeltuin verrichten. Daarvoor zal een feeste lijke optocht door Schiedam-Zuid worden gehouden. Medewerking verleent de C.J.V.- Jong Harmonie en de zangvereniging Euphonia. De dirigent van deze ge mengde zangvereniging Euphonia heeft speciaal ter gelegenheid van dit festijn een speeltuinlied gecompo neerd. Zoals wij reeds eerder schre ven streven de middenstanders er naar, wijk Schiedam-Zuid een vol waardige plaats te geven in onze stad. Met ergernis hebben zij dan ook de aftakeling van de wijk gezien. Zij heb ben vele wensen voor verbetering van het stadsdeel. Zo zouden zij op de pleinen Wilhelminaplein, Rozenburger plein en enkele andere plaatsen goede speelplaatsen voor kinderen willen zien. Dan kan de jeugd ongestoord spelen en geen baldadigheid uithalen. Meer groen voor de wijk is ook ge- wenst. Zo zijn er in diverse straten lelijke kale plekken die de Gorzena- ren graag met bosschages zouden zien beplant. Op de hoek van de Groenelaan en de Hagastraat ligt bijvoorbeeld een mod- derveldje dat in het geheel niet past in een moderne winkelstraat. De Gorzena- ren hopen dat deze storende plek zal worden verfraaid. Er kunnen gemakke lijk boompjes, struiken en bloemen worden neergezet. Met dergelijke, be slist niet kostbare activiteiten zal de wijk aan gezelligheid en betekenis win. nen. Meer wensen zijn er. De wijk heeft te weinig recreatie. Er zijn geen za len genoeg er is geen zwembad er zijn geen goede gymnastieklokalen, de scholen zijn verouderd. De bewo ners hopen dan ook dat deze scholen en gymnastieklokalen er zullen ko men. Het zwembad is de Gorzenaren ontnomen, maar men hoopt dat er in de toekomst toch wel weer een zwembad zal worden aangelegd. Met de bouw van de Goede Haven-1 kerk is een aantrekkelijk zalencentrum aan de wijk toegevoegd. Gebrek aan goede recreatie voor de kinderen heeft de middenstanders de eerste aandacht aan het creëren van speelplaatsen doen schenken. Daartoe werd een zegeltjes actie gehouden. Bij de verkoop van hun waren verstrekten de middenstan ders zegeltjes, en de baten zijn be stemd voor aanschaffing van speel werktuigen. Vanmorgen is een groep van 25 amb tenaren van de Engelse gezondheids dienst in Rotterdam aangekomen om zelf te zien hoe (hier het toezicht op de levensmiddelen wordt uitgeoefend. Het is het eerste bezoek aan Nederland. Het gezelschap is 'bij de Keuringsdiet Het gezelschap is bij de Keurings dienst van Waren ontvangen door de directeur, dr. F. Hoeke. De wethouder voor Economische Aangelegenheden, de heer J. U. Schilthuis, was bij de ont vangst aanwezig. Behalve een bezoek aan de Rotter damse Keuringsdienst van Waren staat ook nog een bezoek aan het Openbaar Slachthuis, de ROTEB en de dienst van Volkshuisvesting op het programma. Ten slotte worden enkele grote levens- middelenbedrijven bezocht. 5?' De acties zullen onverminderd voort gaan, maar als eerste resultaat konden al klimhekken en dergelijk instrumen ten voor het Wilhelminaplein worden gekocht. Er was echter nog onvoldoen de kapitaal beschikbaar, maar enkele middenstanders waren zo welwillend enkele prijzen beschikbaar te stellen, als een koelkast, vloerkleed en derge lijke, die in deze zegelactie op 12 juni zullen worden verloot. Met de bouw van de tanker van 86,000 ton dwt op de Verolme-werf op Ro?en- burg is men thans zo ver gevorderd, dat zij, voor de verdere afbouw, uit het 130.000 tond dw grote Koningin Wiihelminadok kan worden gesleept. Dit zal geschieden in de nacht van vrijdag op zaterdag, p.l.m. om vier uur, met behulp van acht sleep-1 boten. Deze „tewaterlating" zal 2onder enig feestelijk vertoon verlopen. Feest zal er! eerst zijn als het schip wordt overgedra gen aan de opdrachtgeefster, de rederij Standard Tankers Bahamas Company Ltd. in de Verenigde Staten, bij welke gelegenheid het tevens zal worden ge doopt en een naam ontvangt. De tanker heeft een lengte over alles van 261 meter, een breedte naar de mal van 38.10 meter, een diepgang van 14.32 meter en een proeftochtsnelheid van ca. 17 knopen. De kiel voor deze supertanker werd ge legd op 18 september 1961. (Van een onzer verslaggevers) 7; De recherche van het bnrean Oos- tervantstraat te Botterdam onder zoekt momenteel wie de daders (rijn van drie in het afgelopen weekeinde gepleegde inbraken. Er werd aan de Walenburgerweg, de Walenburgerhof en aan het Henegouwerplein ingebro ken. In het pand van de inkoopvereniging „Homobonus" G.A. aan de Walenbur gerweg ontvreemdde men twee heren kostuums. een regenjas, een nylon overhemd en twee stropdassen, waar van de totale waarde 225 gulden be draagt. Verder namen de inbrekers een bruine rundlederen tas van een perso neelslid mee. Vermoedelijk hebben dezelfde inbre kers ook nog ongewenst bezoek op een bouwwerk aan de Walenburgerhof ge bracht. want bij „Homobumus" vond men de rundleren tas terug. De inhoud van de tas, een nietmachine en enkele handdoeken, was echter meegenomen De derde inbraak is gepleegd in het scholencomplex aan het Henegouwer- plein. Bij het Mamixlyccum miste men maandagochtend een bedrag van 168 en drie herenhorloges, terwijl er bij de Christelijke H.B.S. uit de kas van het schoolfonds ongeveer tachtig gulden en verder een partij sigaren en sigaret ten een speeldoos en het doublé pols horloge van de kantinejuffrouw, dat in een bureauiade lag, werd ontvreemd. De sleepzuiger Batavus heeft maan- dagmiddag uit de Nieuwe Waterweg ter hoogte van het Delta-hotel te Vlaar dingen het stoffelijk overschot van een onbekende man opgehaald. Het lijk is naar Hoek van Holland overgebracht. De politie heefte en on derzoek van de identiteit van de man ingesteld. Aan alle te Rotterdam woonachtige, ^op grond van de bepalingen der Armenwet ondersteunden, zal in verband met de uit de voortdurende lage temperaturen voortvloeiende extra kosten, door de dien voor Sociale Zaken voor de vierde maal in dit seizoen een week extra winter- toelage worden uitgekeerd. Met de uit betaling is inmiddels begonnen. De prijswinnaars van vrijdag van dn verke e rspuzz el op de tentoonstelling „Vlaardingen presenteert zich" waren: a. C. van Beijeren, Quartellaan 36; mevrouw C. van der Linden-Hoekstra Van der Werfstraat 199, L. NoordaS Borneostraat 51. B. Oskam. Ie Van Sljl den Gaalstraat 23, H. van Tongeren, Van der Spiigelstraat 80a. De prijswinnaars van zaterdag waren- mevrouw Assenberg-SIuijter, Zeeman, straat 74, A. Hoekx, Löbeliastraat 29a Jon?e' Deltaweg 148, S Vehboon' - v^straafli61 "8' J' Van der Vües' J«-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1