Groot visserij spel op een drijvende ponton ROTTERDAM Laatste voorstelling Geron in dit seizoen Zevenhonderd officiële gasten op Vlaggetjesdag S.K.A.V. gaat de zesde verjaardag vieren Nieuw parkeer plein in gebruik r Congressisten kregen de primeur »De see, het venster van Vlaardingen9 Tendenz: minder schepenmaar meer haring In George en Magaret99 gebeurt niets Van overal ter wereld Onno Molenkamp verlaat Geron Wagen met papier kantelde Werken van Duitse componisten 2 Situatie nog onduidelijk Eerste manifest van Lijst 3 Grootste schip ooit in Europa gebouwd tewater meesterlijk! V.v.v. 3 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 16 MEI 1962 <D Frappante taferelen Meer haring V.V.V. 1 Expositie V.V.V. 2 DE VVV is een vraagbaak voor iedereen en het is prachtig dat deze instelling er is, maar dan die nen alle Schiedammers ook donaties "aar vermogen bij te dragen. Spreek er eens over met de functionarissen van de VVV aan de kop van de Plantage. Men vraagt er toch ook heel gemakkelijk of „vandaag het bloemencorso daar en daar" door gaat en dan krijgt men prompt het „,r, {BS"- °Het E«roIMM>rl' V.V.V. 4 Overigens kan men zich afvra gen wat die Engels sprekende ba bysit Tiu anders zott moeten doen dan een Nederlands sprekende dito. „Nou, toetjes gaan slapen, hoor" tegen de °°hy moet worden vervangen door 'nrleep' sleeP- there is a big sheep". «e weten evenwel niet of het Engel se gekrijs van een ander klankvolu- Gebruikers Rudolf Wiithner Nachtelijk gebeuren Vandaag ert morgen ...rn dagelijks Waarheen (Van *cn onzer verslaggevers) „De ree, het venster v»n Vlaardingen". Ze heet het oper dichtspel dat Jaap Kolkman alt IJmaiden geschreven heeft ter gelegenheid van Vlaggetjesdag 1562 en dat zaterdagmiddag op een drijvende ponton tn de Koningin Wiihelminahavcn te Vlaardingen voor het oog van 700 officiële genodigden van tal van nationa liteiten èn voor de Vlaardlngse bevol king zal worden opgevoerd. De heer Kolkman heeft in dit stuk een beeld van het verleden, het heden en de toekomst van Vlaardingen ge legd. Dóór het venster, zo rei de schrij ver er gistermiddag zelf van. heeft de mens het vergezicht en langs dat ven ster verglijden beelden uit heden en verleden. Het stuk heeft 197 spelroüen en met inbegrip van de leden der drie muziek korpsen zijn er 400 meespelcnden. De regie is in handen van de heer J. van Dorp. die vier secundanten-regisseurs heeft aangetrokken, n.l. één voor de pos tuums. één voor de attributen, één voor de accommodatie ter plaatse en één voor de geluidstechniek. In het historische Redeelte ziet men frappante V'laardingse taferelen van Vroeger de revue passeren. Om e- en kele te noemen: het klaarmaken van de vloot, het uitgeleide doen van de beman ning. het hijsen van de bal op de toren, de komst van de torenkijker, het melden va» een binnenkomend schip, het lossen en keuren van de haring, de „koffie- jongens" enz. Verder wordt In het spel gewezen op de groei van Vlaardingen en van de wereldbevolking in de laatste halve ee«w. Facetten die b(jzond*r accent krijgen zijn: de betoken» van de zee als toed «eibron en de wjjio waarop de Neder landse visserij de ontwikkeling van de koopvaardij heeft gestimuleerd, I Zo ziet men b.v. SiciUaanse. Spaanse j ec Lettische kooplieden hun waren! tzout. graan. wijn. sinaasappelen» in ruil voor de opbrengsten van de Ne- derlandse vissersvloot aanbieden. De intocht van afgevaardigden in! kleurrijke klederdrachten uit tal van Nederlandse vissersplaatsen is een an der onderdeel van het spel. bracht is volgt in het spel ..een verras sing", waarover het Comité Vlaggetjes- dag (uiteraard» geen bijzonderheden wenste te vermelden Onderdelen. De drie laatste onderdelen van het stuk zijn: de huldiging van de bemanning van de logger VL 89. die in het vorige seizoen met schipper A. Bot met de drijfnetlogger VL 132 ..Jan en Ineke" de t :t verzorgde haring bracht. (De VL 89 ligt in de K.W.-haven achter de ponton als decor i. een vlaggengroet aan de E.E.G.-ver tegenwoordigers. \,'OLGENS opgave van het ministerie van volkshuisvesting en bouwnij- verheid zijn er gedurende de maand maart in Rotterdam slechts 221 wonin- gen gereed gekomen, ongeveer de helft van het aantal dat verleden jaar maart ris opgeleverd: 4t:i. En in het eerste i kwartaal van 1962 kwamen er in Rnt- terdam slechts G09 woningen gereed tegenover 1114 in het eerste kwartaal van 1961. In Zuid-Holland Den Haag en Rot terdam niet meegerekend werden in maart 1093 woningen opgeleverd tegen over 1045 in maart verleden jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er in Zuid-Holland zonder Rotterdam en Den Haag 2747 woningen gereed gekomen, in het eerste kwartaal van 1961 waren dit er 2379. In heel Nederland kwamen in maart van dit jaar 5234 woningen gereed, in maart verleden jaar 6496. Gedurende het eerste kwartaal van 1962 zijn er in Ne derland in totaal 15.040 woningen opge leverd; in het eerste kwartaal van 1961 waren dit er 16.910. Gemeentewerklieden hebben ach ter een aanplakbord op het trans formatorhuisje aan het Marconiplein, in Rotterdam, dat door hen in een paar dagen zal worden afgebroken, een tien tal proclamaties uit de meidagen van 1940, die nog goed leesbaar zijn. ontdekt. Een bekendmaking van Seyss Inquart. in het Nederlands en in het Duits gesteld, geeft onder meer het volgende te lezen- I „Nederlandse volk m het bezette gebied! Met ingang van heden heb ik de opper- Het spel zal >'Uf kwartier duren, j ste leiding Van de regeringszaken en Commentator is de regisseur Joop vanburgerlijk gezag in Nederland aan- Dorp. De ponton waarop het spel j vaard De grootmoedigheid van den een zegenbede aan de uitvarende vissers. wordt gespeeld ligt 1,50 m boven het straatniveau, zodat het publiek dat zich zowel aan de N.Z. en de Z.Z. van de K.W,haven als op het Grote Visserjj- Führer, zo staat er verder op het pam flet. en de kracht van het Duitse leger hebben het mogelijk gemaakt.- dat reeds enige dagen na de door de vorige rege- In de slottendenz van het openluchtspel gaat het vooral om de situatie van van daag, weliswaar een sterk verminderde vissersvloot, maar een vissersvloot die dank zij de modernisering van de laatste jaren met minder schepen meer haring brengt Wanneer deze tendenz in beelg ge- (Van een onzer verslaggevers) Op «Vlaggetjesdag zullen In de Vlaar dlngse haven behalve de eigen vissers vloot aanwezig zijn bet Duitse vaartuig voor medische en technische hulpverlening de Fridtjoff, het Nederlandse Hospitaal- Kerkschip „De Hoop", de Franse oorlogs schepen 1'Oplniaire en 1'AgnlHe, de Neder landse politiekruiser „De Vos" en de Belgische politiekruiser „De Moor". )me is dan het Nederlandse gekrijs lean de kleinen. Bij de VVV moet j^E VVV is een mooie vraagbaak imen fiet weten, we vragen ons ioei voor de Schiedammers. Stromen\af u-at die VVV* doet als er een olie kinderen kwamen naar het gebouta-sheik arriveert in Schiedam met zijn tje van de VVV can de kop ran de 'complete harem en vele nazaten. Plantage om seizoenabonnementenWaar halen die VW'ers dan binnen voor Bad Groenoord te kopen. Fol-enkele minuten ..Perzisch sprekende ders over Schiedam worden en masse babysits vandaan? weggehaald. Het personeel van de VVV heeft deze folders ook sa mengesteld. De kosten bedragen uiteraard wel meer dan enkele cen ten per folder. Het vreemde is ech ter dat Schiedam wel op goede wijze gebruik maakt van de mogelijkheden can de VVV maar de dienstverlening in wezen zo slecht weet te waarde ren. Soms haalt men vijftig folders tegelijk omdat vreemdelingen een be paald bedrijf bezoeken, men zou dan) ook mogen verwachten dat een der gelijk bedrijf ook vele tientallen gul dens contributie per jaar zou betalen aan de VVV itif waardering en om het goede werk te steunen, maar he laas het is niet waar. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM. Geboren: René z v. I. Baumhöer en P. J. C. Neoijer.Andre M. z. v. J. de Bruin en C. J. van Klaveren; Kieronvmus W. E. z. v. N. W. A. Oostrum en H. J. T. Dijksial: Robert P. z. v. C. W. van der Vlist en D. J. Vader; Maarten z. v. L. VLiardingerbroek en C. J. Dik Overleden: K. E. Jansson, 16 jr. plein kan opstellen, het spel gemakke- i ring bezworen katastrophe de orde van lijk kan volgen. het openbare leven zal kunnen worden Uitplaatsen zijn er alleen voor dehersteld «en in deti gewenen gang van genodigden. zaken slechts zal ingegrepen worden, als Men schat tenminste 5000 toesehou-1 bijzondere gebeurtenissen dit eischen". wers een gans tig» staanplaats te kun- Onderaan de proclamatie staat: Den nen aanbieden. Haag, 29 mei 1940. ACHTER het aanplakbord kwam ook a"V een bekendmaking van burgemees ter Oud en secretaris M. Smeding over de regeling van zogenaamde vluchte lingen vandaan. Deze regeling slaat op hen die na de negende mei geen onder- dak meer hadden. Een andere bekend- making van de gemeente betreft het op- j ruimingswerk. Weer een andere bevat j verordeningen betreffende de verduis- tering. Aan de muur van het transfor- matorhuisje prijken verder nog een op- roep voor een collecte, de grote collecte Nationaal Hulpcomité 1940, een regeling aangaande de distributie van onver- Onder de 700 officiële genodigden h,,J mende margarine met bak-en braadvet vinden zich de ministers dr. S. L. Mans-! «gedateerd 20 juni L940) en en oproep holt en rar. H. G. M. Marijnen. de com-ivan de hoofdcommissaris van politie, Dp familie Doorsnee en de suikerzoete pianist I.ihcraee zijn dinsdagavond op de planken gezet van Musis Sacrum. Zij kre gen gestatte in dc vertolkingen van de tonelisten van de gerei. amateurtoneel groep „Geron" die de laatste voorstelling iu het seizoen verzorgt. Ook vanavond zal Geron het blijspel ..George en Margaret" van Gerald Savory opvoeren. In dit blij spel gebeurt niets, ut het zou moeten z|]n dat Iedereen steeds weer met tegenzin verwacht dat George en Margaret op visite zullen komen maar George en Margaret blijven weg. Savorv heeft echter een gezin op de planken willen zetten dat zich toont in al zijn hebbelijkheden, tekortkomingen, maar ook goede hoedanigheden. Daar is de schrijver wel in geslaagd en Geron heeft het stuk keurig op maat gesneden afgeleverd- Talloze malen hebben de vele bezoekers dan ook hartelijk kun nen lachen. George en Margaret werd zo een demonstratie van het perfecte kunnen van Gerons toneelgroep. Geen enkele speler bleef beneden de maat in dit spel dat toch vele eisen stelt. Een pracht figuur was zoals altijd Koos de Groot die ditmaal de wijze, bedacht zame vader speelde. Hij dient wat ver strooid te zijn, dat was hij dan ook heel koddig en hij mag niet in moeilijkheden komen met moeder. Dat doet hij dan ook missaris van de Koningin in Zuid-Hol land. mr. J. Klaasesz. burgemeester en wethouder van Vlaardingen, de ambas sadeurs van België. Frankrijk. Groot- Brittanië en Ierland, Duitsland. Italië en Luxemburg, de consuls-generaal, de marine-attaché's en de har.delsattaché's van deze landen, alsmede tal var. pro minenten uit de visserijwe-eld. Aan de vooravond van de Vlaggetjes dag (vrijdag) is er om half acht een plech tige kranslegging aan de voet van het Visserijmonument ter nagedachtenis van hen die op zee het leven lieten tijdens de uitoefening van hun beroep. Deze plech tigheid zal vocaal worden omlijst door zang van het Vlaardings Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Jos Vranken Jr. dat Belgen. Engelsen, Fransen en Polen zich aan het hoofdbureau aan het Haag- sche Veer moeten melden. (Van een onzer verslaggevers» Regisseur Onno Molenkamp gaat de gereformeerde amateurtoneeltoneelver- eniging Geron verlaten. Dat deelde de voorzitter van Geron. de heer F. Kegel, dinsdagavond mee Ln zijn welkomst woord in Musis Sacrum. Hij zei dat het de laatste Keer was dat Molenkamp de regie heeft gehad. De algehele volks verhuizing van beroepstoneelspelers heeft ook Molenkamp getroffen. Hij zal in Arnhem gaen speleu. De heer Kegel stelde dat Gerors eert' goed regisseur verloren heeft. Hij verzocht mevrouw Molenkamp de erkentelijkheid van ge heel Geron te willen overbrengen. Tevens wees de heer Kegel op de precaire toestand van Geron. Er dienen meer donateurs en leden te komen. Momenteel heeft Geron zeshonderd dona teurs met als inkomsten negenhonderd gulden, dat is nog niet voldoende om de regisseur en de zaalhuur te betalen. Bovendien krijgt Geron sinds kort ge meentelijke subsidie en er zijn de in komsten van het spelen voor andere verenigingen en organisaties maar het is dringend nodig, dat de basis versterkt wordt. De heer Kegel wees op het behalen van de tweede prijs in de toneelwed strijd van de SG, dat noemde hij een mooie prestatie, ook was hij benieuwd naar de uitslag van. de voorronde van de wedstrijd voor het Landjuweel waar in Geron in Zuid-Holland ook deelneemt. Deze toneelavond werd o.a. bijgewoond door de predikanten ds. W. A. Krijger en ds. P. R. Everaars. niet. maar vader begrijpt zijn gezinnetje nog het beste. Als moeder had Jo Wilbrink-Bronhorst het wel het moeilijkst, want zij moest de extravagante figuur uitbeelden en bier slaagde ze niet steeds in. Mar Hemminga was op prachtige wijze de lieve jongen (overigens oudste zoon) van zijn moeder, maar hij neemt bruusk afscheid van deze Iiboracesituatie als hij verliefd wordt op de dienstbode. Dan volgt het huwelijk en de zelfstandigheid van zoon Charles, Hanny Vroegh was een lief dienstmeisje Gladys dat ai direct snikkend het podium op komt om het publiek naar haar liefdes verdriet te doen raden. Cor van der Hul speelde op komische wijze de zoon Dudley, die het allemaal niet zo moeilijk wenst te nemen mnar die toch zijn deel krijgt van de familieconversatie en de daarbij ge bruikelijke botsingen. Het centrale tweetal wordt gevormd door Mieke Soeters als een lief. opstandig en kwasi-zel (standi R meis je Frankie en Jan Dienske is de koele, schijnbaar niet emotionele vriend, Roger, die met Dudley de belangstelling voor het piano-spelen heeft. Al direct is er de liefde tussen Frankie en Roger maar de twee zien het niet, ze begrijpen het niet, ze plagen elkaar en dat geeft botsingen. Het werd een leuke oproering waarvan als handicap het trage tempo in de aanvang kan wor den genoemd. Aan tafel had de familie moeten „doorpraten" en ook de gesprek ken tussen Roger en Frankie kwamen niet tot de te verwachten intimiteit. Mevrouw Wilbrink-Brcnkhorst zal moe ten trachten meer als Kenau, dus als overheersende mevrouw Alice Garth- Bander te fungeren. Ds. IV. A. Krijger heeft de bijeenkomst gesloten. Vanavond zullen in Kcthel weer har de schoten klinken. De bewoners be hoeven zich echter niet ongorust te maken, want het schieten gebeurt in het kader van een oefening van de Nationale Reserve, die van acht uur tot half elf gehouden zal worden. Advertentie hijzftmitr ooJ hudc'f-goïd Een KTW-produkt ..-4 Een grote ravage ontstond dinsdag middag omstreeks vijf uur op de hoek Overschiesestraai-Prof. Kamerling On- neslaan in Schiedam. Bij het nemen van de bocht was de lading van een truck met oplegger gaan schuiven waarbij de combinatie kan-telde. De lading, 107 ba len geperst papier, rolde over straat. Een lantarenpaal werd hierdoor verbo gen. Er moesten twee vorkheftrucks aan te pas komen om de lading op een. an dere wagen te laden. Twee kraanwa gens zetten de gekantelde combinatie weer overeind. Tijdens dit werk heeft de politie het verkeer ter plaatse om geleid. Dc trekker met oplegger liep énige beschadiging op. Advertentie Een uur later (20 30) zal de heer C. Postma. archivaris der gemeente Vlaar dingen. in de Visbank de officiële opening verrichten van de foto-tentoonstellmg „Oud-Vlaardingen herleeft", die tot en met 26 mei. daar gehouden wordt. Op deze tentoonstelling zullen foto's worder. ge- exposeerd uit de tijd dat Vlaardingen nog! uitsluitend van de haringvisserij moest bestaan. Naar wij vernemen bestaat bij de Inter nationale pers. radio en teievisie grote belangstelling voor de Vlaardingse Vlag getjesdag. Behalve de Nederlandse Tele visie Stichting, de Wereldomroep en de Nederlandse Radio verwacht men dan ook; een leger van journalisten en camera-j i mensen uit tal van landen. Een stoere, sportieve verschijning met turbo-ge» koelde motor en stalen frame in aantrekkelijke kleu rencombinaties. «siSL Prijzen vanaf f 645.- inciusief alle accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: AFD. MOTOREN ST. LID CD» ASTRAAT 52 Telefoon 6 43 13 SWAMMEKDAMSEVGEL 25 Telefoon 65548 Betaling desgewenst in overleg. goede antwoord. Men vraagt ook te-(e waarde bewezen in Schiedam. lefonisch het volgende: „Mijnheer, ifc! Vandaag stonden keurig in een rij heb zojuist een mixer gekocht en kan j tientallen personenauto's naast el~ tk daar^nti ook eieren in klutsen?" ikaar. Het waren de voertuigen van en de VVV geeft antwoord. de deelnemers aan de jaarvergade ring van dc Nederlandse Vereniging (Van een onzer verslaggevers) Voor het eerst heeft het nieuwe parkeerplein op de voormalige be graafplaats Singelplantsoen zijn gro- in i van Nederlandse gemeenten in Zuid- VELE MALEN oer dag rinkelt de "°"and- f^vtrgaS^dl tie. 'DaTwJrdtT hU'oorbecld°Tè-1 £^1^ SKT/ de V V V dat zo'n lieve de vreemde taal sprekende Schiedamse binnen vijf j minuten kan worden afgevaardigd. Uiteraard moet de VVV dan ook wel i altijd kunnen beschikken over met j verouderde adressenlijsten van derge- vu rke babysits. Hoewel de V belangeloos dit dienstbetoon i voor een ieder zal verrichten mag toch wel worden verwacht dat het Werk uia donaties in stand kan wor den gehouden. Tijdens de middaguren hebben de Zuidhollandse burgemeesters, wethou ders en gemeentesecretarissen een rijtoer door de stad gemaakt, waar bij ze de ontwikkeling van Schiedam hebben bezien. Ten slotte werd een -bezoek aan de scheepswerf Vtilton- Fijenoord gebracht. De politie heeft de ontvangst van de vele automobilisten goed geregeld. De Hoogstraat was afgesloten voor het ver keer zodat de automobilisten naar de aula' van het Stedelijk Museum konden rijden, waar de conservator P. L. A. Janssen om tien uur een causerie heeft gehouden voor de dames van de con- gressisten. Aan de dagelijkse gebruikers van het parkeerplein was voor woensdag verbo den van het Singelplantsoen gebruik te maker.. Daarvoor waren bij de ingangen van tevoren -borden geplaatst. Aanwijs borden maakten de bezoekers van de vergadering woensdagmorgen duidelijk (Van een medewerker). Op 2 juni bestaat de Schiedatnse Kls- var Accordeon Vereniging zes jaar. Dit zat gevierd worden met een concert, dat gegeven wordt op woensdag 23 mei om 20 unr in de grote zaal van het Gebouw voor Chr. Soc. Belangen, Lange Haven 73, Schiedam. Op het vorige concert in maart ver tolkte S.KAV. composities van haar eigen dirigent H. Groeneweg. Het ko mende concert wil men laten horen wat er op het gebied van de compositie voor accordeëhorkest in Duitsland gepresteerd wordt. Het is jammer, maar geconstateerd moet worden, dat de accordeon als mu ziekinstrument in Duitsland hoger aan geslagen wordt dan in Nederland, waar door ook op het compositorisch vlak meer en beter gepresteerd wordt Ook in Ne derland moet het echter mogelijk zijn op de duur door beter accordeononderwijs en wat daarmee samenhangt het alge mene peil te verhogen. De dirigent van het Hohner Symphonie Accordeon Orkest, Rudolf Wurthner, is eveneens een vooraanstaand componist Van hem zullen vier werken worden uit gevoerd door S.K_A.V., zoals de bij velen reeds bekende .JMarchen-Sinlonietta". Verder worden van genoemde componist nog gespeeld de suite „Ein Ballettabend" en enkele ouvertures. Van de overige Duitse componisten heeft men werken gekozen van H. Rauch en F. Haag. Het programma wordt gecompleteerd met bekende werken uit het repertoire van S.K.A.V. de Kaiser "Walzer van Joh. Strauss, voor accordeonorkest bewerkt door dirigent H. Groeneweg, de Lustspiel Ouverture van Keler Bela e.a. Al met al een uitstekend programma voor de viering van hei zesjarig bestaan. De Ned. Christen Vrouwenbond Schiedam - N ieu wland houdt op dinsdag avond 22 mei het vijfde jaarfeest in het wijkcentrum Nieuwland. Dan zul len de eigen leden het toneelspel „Het antwoord'opvoeren. Medewerking verlenen de dames-tonelisten A. C. de Langen-Fuykschot, A. Brandenburg- De Waard. M. J. Lagendijk-Looye. G. Schol-Van der Schaaf, mejuffrouw B. Keizer en mejuffrouw K. Keizer. Op veertien juli maken de dames een excursie naar de plateetfabriek. van Goedewagen in Gouda. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 418 uur: Frans kerkboek; zijstuk van scooter: padvindersriem; bandrecorder; stofzui- iger. Te bevragen bij .de vinders: jongens- ijack. La Blanch. Burg. van Haarenlaan 1343; colbertjasje. Walbeek. Fr. Hals- j plein 47; gele sjaal. Mora, Middelhar- snissestraat 16; badgoed, Kreischer, Vlaardingerdijk 127a; een paar nylon kousen, Kerkboff. Wattstraat 72a; suede jasje. De Papaver, Korte Dam 3; jasje! - met capuchon, Groenestijn. Molensingel 1 15. Kethel; kindermantel, d. Bil, St.! Janshofje 1; geldbedrag. Faber, Lorentz- llaan 27: schietveer. Van Dijk. Rijnstraat 21a: damesportemorxnee met inhoud, fSmits. Marconistraat 97b; rode porte- |monnee met inhoud. Mathijssen, St. Li? Jduinastraat 23c; kinderportemonnee met linhoud. Busman. De Wildestraat 26; herenparapluie. Van Maurik, St. Lidurna- straat 39a; kinderportemonnee met inh., Bijloo. De Wildestraat 14; speelgoeddolk. jVan Rijswijk. Lekstraat 21b; driedelig kinderfietsje. Van Doeveren. Roëllstraat 137; lichtgroene autostep, Arnold. Burg. j van Haarenlaan 806; driewielig kinder fietsje. Snijders, Kreupelstraat 18: blauwe autostep, Hagman, Maasdamse- Lijst 3, de lijst van de samenwerken de protestants-christelijke partijen AR, CHLf en SGP in Schiedam, beeft zich met het eerste manifest tot de Schie dammers gewend. In deze publicatie, die wijst op de gezamenlijke lijst 3 voor de komende gemeenteraadsverkiezin gen, wordt gesteld: de protestants- christelijke partijen in Schiedam gaan samen. Er is een eind gekomen aan de verdeeldheid. Utans presenteert „Pro testants Schiedam" zich als een een heid. Velen hebben dit met instemming begroet. De christelijke politieke samenwer king vindt haar oorsprong in het Woord van God. Dat Woord geeft richting aan ons gehele leven. Ook aan het politie ke leven. Het leert de mensen elkaar te respecteren en te helpen. Dat is op zichzelf al niet eenvoudig en zeker niet als het Woord van God geweerd wordt op het openbare terrein. „Protestants Schiedam" verzet zich tegen verzakelij king van het leven, tegen materialisme en ontkerstening. Daarheen behoeft het niet te gaan, want -heel protestants Schiedam kijkt als een eenheid op te gen vervlakking en nihilisme. Zaterdagmórgen in alle vroegte zal op de werf van Yerolme op Rezenborr het grootste schip, dat ooit in Europa b ge bouwd te water worden gelaten. Het Is een 86.000 tons dw metend* tanker voor de Standard Tankers Company Ltd., een onderdeel van het Esso-concern. Bijna acht maanden Is er op Rozen burg aan de bouw van het enorme schip gewerkt. De kiellegging geschiedde op 18 september jL Zaterdagmorgen om vier uur gaan de deuren van het 130.000 ton metende Koningin Wühelmina-dok open en direct daarop zullen acht sleep boten de reus naar het water van de Nieuwe Waterweg trekken. Verolme heeft het merkwaardige tijd stip voor deze tewatertating-zemder-enig- feestelijk-vertoon gekozen in verband met het getij. De Esso-tanker wordt een zusterschip* van een andere 86.000 tonner, die be stemd is voor Esso-Nederland, aan de bouw waarvan Verolme zeer binnekort begint. De doopplechtigheid van de tanker zal geschieden bij de aan ri° rederij. de officiële overdracht Fassagetiieater: Vergadering Ned. Ver. v. Gemeenten Zuid-Holland, 10. Musis Sacrum: Gerei, amateurtimeel- groep ..Geron" speelt George en Marga ret, 20. 1st raat 6b; kinderbril, Mathijssen, St. Li- Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord. Am- dumastraat 78; schoolétui met inhoud. steltoneel speelt Mijn broer David 20. jv. d. Kruit, Znlmstraat 3; potlood, Lans bergen. Ribeslaan 27, Kethel; vulpen. 'Handstede. Lekstraat 1b; bos sleutels. (Over de Vest. Donker Curtiusstraat 61: dat voor hen het parkeerplein was ge reserveerd en politieagenten loodsten de stroom van auto's vaardig over het terrein. Wel wilder» enkele vrachtauto's ook nog gebruik maken van deze mooie! parkeergelegenheid, maar zij werden! naar elders verwezen. Op de nog nieti gebruikte stukken van het Broers vest zijn ook auto's neergezet. De nieuwe situatie maakt het ook voor de Schie dammers neg wel moeilijk, ondanks het feit dat er borden zijn neergezet die vermelden dat Kethel en Nieuw land over de Broersvest en Singel te geworden omdat een gebroken trottoir- j rozenkrans. Kloos. Nieuwe Maasstraat bereiken zijn vin de nieuwe verbin-|band met een bocht over het wegdek j Jób; rozenkrans. Roovers.JNieuwe Dam- dings weg langs brandweerkazerne en ruïne. van de Lange Kerkstraat in de richting laan 633; bril. De Rooy, Potgieterstraat van de nieuwe verbindingsweg is ge-142b; Airdale-terricr, Dierenasyl. St. legd, waardoor de verbinding naar de i Anna Zusterstraat 33. Broersvest is afgesloten. ;n pand 40 aan de Spoorstraat Bij de Slompemolen staat ook bord dat de weggebruikers ir. de rich ting van de ruïne stuwt, maar nog steeds zijn velen verbaasd dat ze de bocht van Lange Kerkstraat en Broers vest niet kunnen nemen. Het is hier dangroenstrook die tussen de twee fraaie) ook tijdelijk een hele nauw e bedoening rijbanen komt. Inmiddels zijn de stratenmakers be- cen zonnen aan de afwerking van de nieuwe Wegen op de voormalige gedempte Broersvest. Hier zijn de wegdekken al gereed, behoudens de opritten naar de t'roveniersbrug. Gewerkt wordt aan de •Schiedam dat voor de sloop bestemd is. hebben gistermiddag om een uur. toen dc slopers al bezig waren, ver moedelijk enige kinderen een hoop stro en ander afval in brand gesto ken. Het brandje ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer doofde het vuur met een nevels puit. Dagblad „De Rotterdammer", Sc hie- damse redactie tel 64154 b. g g. 4tl 115588 toestel 51 (b.g.g. 50037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: 11. J. Troost, Aleidastraat 123. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- in vertentles en abonnementen b.g.g. telef 115588), Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealarm 64666: G.G en G D waarschuwing 89290 Apotheek; Gouden Hert. St. Liduina- straat hoek Brugmanstraat. 8ted. Musenra: Ned. Opgravingen ln Egypte (tot 25 juni); werken van Michad Poduike.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1