Vele vriendelijke woorden gesproken Congressisten stijlvol en hartelijk ontvangen BOTTERDAM Kantoorflat bij viaduct nu geheel in gebruik Vrijspraak in zaak val muts uit heistelling Oversteekplaats kostte Maassluiser boete Nee, zegt autohandelaar - ja, zegt kantonrechter GEEN KENTEKENBEWIJZEN VOOR DE HANDEL? VERMEULEN MrPeek sprak met trots over zijn stad Morgen opent G.A.K. Vlaardingen Man. kdjgt, plaat op zijn voet Stuk van balkon valt op straat heetmanJj Hogere boete dan eis was Onwel geworden en overleden CHrdöfPraako JiMf" Schoorsteenbrandje Jongetjes toerden op gestolen brommer fcep» Vlido beschermt uw garderobe DE HOTTER DAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 17 MEI 1962 Dankwoord Maquettes Voorrecht Genereus Elegante vrouwen kopen NYLONS DE kwaliteitsnyfons GEDISTILLEERD VERBETERING VLAARDINGEN. Tel. 2075 STATISTISCH VERBRUIK Tijdelijk ROLEX voor slechts (7 'n. Erdal produkt, dus goed! - Vandaag- en morgen rn dagelijks DE herberg van het zesde geluk MR L. R. J. Ridder van Rappard, burgemeester van Gorknmtij dens zijn rede voor de Zuidhollandse gemeentebestuurders in de aula van het Schiedams museum. mensen op de scsheepswerven. De jene verindustrie heeft duizend werkers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, belangrijke congresstad voor gemeentebestuurders uit Zuid- Holland. Dat viel gistermorgen reeds te bemerken in het centrum waar pijl tjes naar het Stedelijk Museum en de parkeerplaats wezen. Tientallen per sonenauto's werden er al heel vroeg neergezet en eerst tegen zeven, acht uur verlieten de burgemeesters, wet houders van plaatsen uit onze provin cie deze stad. Zij hadden een goede indruk van Schiedam gekregen. Met zich namen zij mee van Schiedamse distilleerderijen, het maandblad van de Schiedamse Gemeenschap dat velen al kenden, folders over Schiedam en een folder over Wilton Fijenoord. Dit alles werd hun verstrekt in de distilleerde rijen door de V.V.V. in Europoort en bij Wilton Feijenoord, Geboeid hebben de dames van het gezelschap 's morgens in de aula van het Stedelijk Museum gelusterd naar conservator P. L. A. Janssen die het wonderlijke schilderij van Jan van Eyck uit de National Gallery in Londen, het huwelijk van Arnolfini en zijn vrouw besprak. Hij liet ook dia's zien van „dit mooiste schilderij ter wereld", dat een geconcentreerde herschepping is, die het essentiële van de verschijning naar buiten keert. Zelfs in een spiegel achter het paar staan de personen weer gegeven tot in de fijnste details. 1 De dames wandelden daarna in groepen naar de distilleerderijen De Kuyper of Rijnbende. Inmiddels vergaderden de man nen tot half een in het Passagetheater. Burgemeester mr. Jï W. Pêek heeft het ■gezelschap tegen een "uur officieel begroet in de aula van het Stedelijk Museum. Het orgel kon helaas niet spelen want het mooie instrument is kapot. Wel hebben de gemeentebestuurders twee primeurtjes ge zien. Twee maquettes van de stad zijn reeds gereed. Onlangs deelden wij mee dat het gemeentebestuur besloten heelt, ma quettes te laten maken die de ontwikke ling van de stad tonen sinds de vroege tijden. Hiervan zijn nu de jaartallen 1945 en 1962 gereed gekomen. Bovendien stond in de aula de maquette van het nieuwe stadhuis. Burgemeester mr. J. W. Peek noemde het een voorrecht de vereniging eindelijk binnen de stad te hebben. Door omstan digheden is het bezoek al eens verschoven maar nu kon Schiedam dan ook meer service bieden. Hij zei dat de ontvangst 'n de sfeervolle aula van het gebouw uit 1795 diende te geschieden „omdat wij in ons kleine stadhuisje beneden onze stand levend geen gelegenheid hebben". Mr. Peek wees er op dat het in 1934 zover was. dat er een nieuw stadhuis zoil worden gerealiseerd, de oorlog kwam, er kwam een prijsvraag voor een stadhuis, er bleek geen Inzending geschikt, tenslotte is de opdracht enkele jaren geleden aan de architecten Kraayvanger verstrekt voor de bouw van een stadhuis op de plaats waar de auto's geparkeerd slaan. Met trots wees mr. Peek op de aanleg van dat nieuwe plein, dat m tweeën ge deeld over een oppervlakte van 3.5 ha bijna ideaal komt te liggen m het oude stadscentrum. Het zal echter nog wel vier jaar duren voordat de eerste paal voor het nieuwe stadhuis kan worden geslagen omdat eerst de Rijks H.B S moet worden afgebroken. Tijdens een rondrit zagen de gasten 's middags het terrein langs de spoordijk aan de Burgemeester van Haarenlaan tussen Nieuwe Damlaan en Parkweg waar volgend jaar de eerste paal voor de bouw van RHBS en Stedelijk Gym nasium zal worden geslagen (volgens de mededeling van de busreisleider). Mr. Peek besprak de ontwikkeling van de Oud-Hollandse provinciestad. Hij zei dat Schiedam intercommunale verplich tingen moest nakomen op het gevaar van anders geannexeerd te worden. Dat zou catastrofaal zijn. Er kwam een nieuwe weg. Het stadscentrum kreeg grootsteedse allure. De stadsuitbreiding zette zich in westelijke richting voort. „Schiedam is in het verleden genereus geweest tegenover zijn buren", zei mr. Peek die stelde „dat aan Vlaardingen de haringvisserij is ge laten en aan Rotterdam zijn havens". Hij achtte de zaak ruimschoots ge compenseerd in 1942. Toen kreeg- Schie dam grond voor een fraaie groengordel met zwembad, sportparken, volkstuinen, volkspark. Prinses Beatrixpark, Juliana- park Er is recreatiegebied voor meer dan 145 ha, dat is 20 m2 per inwoner, enkele jaren geleden had Rotterdam twee vier kante meter per inwoner. Mr. Peek stelde dat geld nog grond gespaard is om deze groengordei in tien jaar te kun nen realiseren. Hij zei tevens dat de Maas onafscheidelijk verbonden is met Schiedam. Er werken dan ook 10.500 Mr. L R. J. ridder van Rappard sprak een dankwoord, waarbij hjj ook nog wees op de historie van Schiedam. De jenever industrie kon hier bloeien omdat Rotter dam de nodige varkens voor het opruimen van de spoeling vies vond. Schiedam han teerde het motto „vieze varkens worden niet vet". Hij noemde ook nog het denk beeld van burgemeester P. J. van Dijk van Mathenesse die in Schiedam een wereldhaven van negentig meter breed wilde laten graven, maar de gemeenteraad wilde er niet aan. Lader sprak de heer Van Rappard nog in restaurant 'Europoort en iiij deed dat tenslotte nogmaals in de kantine van Wil ton Fijenoord, die onlangs is geopend boven de nieuwe telefooncentrale. Hier sprak hit met bewondering van de mogelijkheden -an Schiedam, maar hij geloofde dat toch weinige steden, mogelijk Dordrecht en Vlaardingen wel, dit voorbeeld kunnen volgen. Mr. Van Rappard zou gaarne meer samenwerking met de captains of industry zien, hij zag zich zelf meer en meer als een soort hoofd van e'— bedrijf en niet primair als de toeziend- -rdebewaarder. Geestig heeft ir. B. Wilton over de goede verhouding met Schiedam en B. en W. gesproken. Daarvoor hadden de gasten in touringcars een verkorte rijtoer (wegens het slechte weer en de tijdnood) gemaakt door de stad. van Stedelijk Museum naar restaurant Europoort en daarna door Volkspark naar Nieuwland en zo over de werf Wilton Fijenoord waar eveneens ex plicaties volgden. Het muziekcorps van de Schiedamse politie heeft tijdens de lunch enthousiast gemusiceerd onder aan de trap van de eerste verdieping in Europoort, het regen de te veel. later is ook nog gespeeld op het terras toen de gasten het gebouw ver lieten. Advertentie VALT niet over te twisten want het is een vergeefse strijd. De Schiedammers wijzen trots op de ve le en grote scheepswerven en ze stel len dat Schiedam de stad van de scheepsbouw is. Voor de rest van het land blijft Schiedam de stad van het gedistilleerd. Loop door de oude stad en het wordt begrijpelijk dat de in druk van het vocht gewekt kan wor den. Nog steeds staan de vaten langs de kaden, nog staan de pakhuizen vol met flessen, nog zijn er de tientallen distilleerderijen ook al verklapt het jaarverslag van het Productschap dat er niet zo veel personeel werkt in de vele bedrijven met de vele tonnen aan liters. Loop door de oude stad en zie verbaasd keurige gevelborden met vermelding „Vereniging -van Dis tillateurs", „Vereniging Gedistilleerd Museum" en meer van dergelijke aanduidingen waarvan men in Schie dam het bestaan niet merkt. „SLUIT SCHIEDAM" en\ „Zwart Schiedam" is nog slechts een echo uit het verleden maar toch werken instellingen als het Product schap noest aan de verbetering van de naam van het Schiedamse product. De naamborden aan het gebouw Lan ge Haven- hoek Westmolenstraat to- Advertevtte Modem en degelijk FRANSENSTR. 9 - WAALSTR. 38 SCHIEDAM. Geboren: Leo z v A van Zanten en K E de Vries: Ronald z v W Lan ge veld en A Sprong: Karei z v W Kinnegmg en C Gonlag: Christina E M d v B A Kloos terman en H A M Kerkhof; Rene z v A M C Vis en H J Verhoeff. nen welke instellingen er op dit ge bied werkzaam zijn. In het jaarver slag van het Productschap valt van allerlei te lezen over deze activiteiten. Er is ook een staatje dat toont dat onze staat in 1962 honderdentachtig miljoen gulden hoopt te ontvangen aan accijns op het gedistilleerd. Die belastingopbrengst is van 115.000.000 in 1955 tot f 168.298.000 in 1961 geste gen. MET TEKENINGEN is in het ver- slag een statistisch overzicht op genomen van het gebruik van genot middelen in ons land. Het verbruik van gedistilleerd is gedaald sinds 1956j van bier en wijn stevig geste gen, ook de sigaar wordt dikker, si garetten handfiaveit zich, de koekjes worden steeds romiger en ook met suikerhoudende artikelen en koffie le ven toe in de welstand. Minder anirrio toont ons land voor de thee. Teke ningetjes tonen goed gevulde glazen. Wat men er mee tonen wil? Het be treft hier de hoeveelheid alcohol die de gebruiker int bij diverse dranken. Het is een leerzame opstelling die de rij gevulde glazen biedt. Het glas ex tra zwaar bier blijkt het gevaarlijkst, dat biedt 16,25 centiliter alcohol. Het glaasje bessenjenever komt er met 7 cc het beste af, dan volgt samos met 125, vermouth met 8 cc, lager bier met 8,75 cc, sherry met 9, port met 9,5, rijnwijn met 10, likeur en ci troenjenever met 10,5, champagne met 11, bordeaux met 12, jenever brandewijn met 12,25, zwaar bier met 12,5 en cognac-oude jenever met 13,3 cc alcohol. LAATSTE pagina's van het om- vangrijke verslag wijzen op het verbruik per hoofd per bevolking. Dat is met een geleidelijke daling van 9,09 liter gedistilleerd van 50 procent, van 32,9 liter bier, van 2,45 liter wijn in 1874 naar 2,38 liter gedistilleerd, 26 liter bier en 2,34 liter uiijn per hoofd per jaar gegaan, in 1961. Ook de „Cri minele Statistieken" tonen gunstige dalingen. (Van een onzer verslaggevers) Als burgemeester mr. J, Heusdens morgenmiddag in Vlaardingen het 26e districtskantoor van het Gemeenschap pelijk Administratiekantoor geopend zal hebben, dan is daarmee de grote kan toorflat die in de toekomst het Lies veldviaduct zal markeren officieel in gebruik genomen. Min of meer beschouwt men dit pand op de hoek van de- Gedempte Biersloot en de Fransenstraat als een onderdeel van het zg. derde Liesveld- complex. Het werd gebouwd in op dracht van het Bedrijfspensioenfonds voof de Landbouw naar -een .ontwerp van architect A vdBroek te VLaar- üingfen en op 10 april 1961 werd de eers'te paal geslagen. Het pand bestaat uit vijf verdiepin gen, die elk twee kantoorflats bevatten. Behalve de administratieve ruimte heeft elke fiat twee toiletten en een keukentje. Voor kantoren met een klei ne personeelsbezetting zullen deze flats bijzonder dienstig zijn. - Zo'n kantoor is het Vlaardlngse G.A.K. echter niet. Het districtskan toor beslaat dan ook niet én, maar acht van de tien flats. Zeven zijn er in gebruik, de achtste wordt voorlopig on derverhuurd. Zodoende biedt deze ac commodatie het G.A.K. een nogal ver spreide huisvesting- Directeur van het districtskantoor is mr. H. Versloot, die zijn- personeel, dat momenteel uit 60 dames en heren bestaat, op de verschillende verdie pingen heeft moeten onderbrengen. Op de eerste etage huist de controle rend geneeskundige, de arts A. J. Kraal. Hij heeft de beschikking over een onderzoekkamer met kleedruim ten, een wachtkamer, en een lokaal voor de medische administratie. Het is duidelijk dat deze huisvesting voor het G.A.K. slechts van tijdelijke aard zal zijn. De definitieve vestiging komt uiteindelijk in het gebouw van de Hollandse Sociëteit van Levensverzeke ringen dat op de hoek van de Industrie weg en de Nijverheidstraat zal verrij zen. In dat gebouw wordt ook de Ne- derlandse Handelmaatschappij geves tigd. De helft van dit eveneens 5 verdie pingen hoge pand is voor het G.A.K. bestemd. Het ontwerp is van het archi. tectenburean A. Konter en ir. L. van Schelt te Amsterdam en de bouw werd opgedragen aan de fa. J. P. van Ees- heeft, is er een bezet door het Ac- nog steeds op de bouwvergunning. Behalve de acht flats die het G.A.K. in het nu gereedgekomen pand aan de Gedempte Biersloot in huur heeft, is ere en bezet door het Ac countantskantoor J. J. C. EUeveld, voorheen Schiedamseweg. Eén flat is nog niet verhuurd.'Onder de kantoor etages komen twee winkels die nog niet gereed zijn. Op het openliggende terrein van de firma B. A. v. d. Bor aan de Strieklede- weg te Schiedam ontstond gisteravond om 7.15 uur een bedrijfsongeval, waarbij de heer J. de Vries uit de Potgieterstraat betrokken was. Hij kreeg een ijzeren plaat op zijn voet. In het Bijkzigtziekenhuis in Rotterdam, waarheen de G.G. en G.D. hem vervoerde, bleek de verwonding gelukkig nogal mee te vallen. Een kraanwagen had enige ijzeren platen van een vrachtauto geladen. De platen waren op een paar houten bin ten geplaatst. Juist toen de heer De Vries in de na bijheid stónd, gleed een plaat van de binten en raakte de voet van de werk nemer. Van de tweede etage van pand 31 in de Willem Brouwerstraat te Schiedam bewoond door G. G. v. d. S. is woensdag avond omstreeks 7.30 uur een "stuk van het balkon Daar beneden gevallen. De onderkant van het balkon bestond uit riet en gips. Niemand werd door het één vierkante meter grote naar beneden tuimelende stuk getroffen. (Advertentie) tudor-oyster prince het beste horloge in zijn prijsklasse met leren band 275.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal 'oostzeedijk 155-157, rotterdam /AVER ongeveer tien jaar zal Spijke- v/ nisse een stad zijn. Nog wel geen stad van 80.000 inwoners, maar toch wel een stad, die in vrijwel niets meer zal lijken op het dorp dat er nu nog staat. De eontouren van de woonstad voor de Botlekwerkers gaan zich nu al aftekenen. Thans is het plan bekend ge maakt voor het nieuwe centrum. Het meest opvallende van dit grootse plan is het hart: een winkelcentrum voor niet minder dan 375 zaken, een voet gangersdomein, omringd door parkeer plaatsen. Spijkenisse raag dan zo groot worden als bijv. Vlaardingen thans of als Leiden, maar het karakter van de stad zal anders worden. Daar Spijkenis se vlak bij Rotterdam ligt behoeven be paalde voorzieningen in verhand daar mee niet te worden getroffen. Niette min wordt het winkelcentrum specta culair. Vrij smalle straten worden aan gelegd tussen de winkels, waardoor een intiem karakter wordt verkregen. Ook zullen restaurants en bioscopen in dit centrum worden gevestigd. Het cen trum wordt 70 ha groot. De wijken van het Groot-Spijkenisse van straks liggen er omheen. Een deel van het oude dorp van thans wordt door de bouw van het centrum geamoveerd. A CHT jaar gevangenisstraf heeft woensdagmorgen de procureur-gene raal bij het Haags Gerechtshof geëist tegen de 29-jarige kapitein van een rondvaartboot uit Rotterdam wegens doodslag. Men herinnert zich misschien deze tragische affaire: op 3 juni vorig jaar speelde zij zich af aan boord van de rondvaartboot Rijnhaven. Beide man nen waren naar die boot gegaan na wat te hebben gedronken. Men zat wat. te praten en toen zou de 33-jarige loswerk- man, die het slachtoffer werd, de kapi tein oneerbare voorstellen hebben ge daan. Er ontstond een vechtpartij, waar bij de kapitein een staaf ijzer zou heb ben gepakt, waarmee hij in het wilde weg rond sloeg. De ander kreeg klap pen op het hoofd en is daaraan over leden. Verdachte liet het lijk in de ka juit achter. Voigens de president geeft verdachte steeds weer andere beschou wingen over het gebeurde; hij drijft steeds meer in de richting van nood weer. De procureur-generaal consta teerde dat dit het gevolg is van een drinkgelag. Er is geen sprake van nood weerexces. TyE Stichting Recreatie Rond Rotter- dam ziet zich voor moeilijkheden geplaatst bij de uitvoering van het plan voor een conferentie-oord met een kam peerterrein in Oostvoome. Het indus- trialisatieplan-Westplaat van Rotterdam doorkruist namelijk de plannen van de stichting. Grond werd reeds toegezegd, de totale kosten bedragen 320.000. Het zou spijtig zijn als het plan niet door zou kunnen gaan, want de „Aktion Sühne Zeichen" (een groep Duitse jongeren, die iets terug willen doen in de voormalige bezette landen voor het leed in de oorlog aangedaan) had reeds een halve ton toegezegd ais bijdrage en beloofd meer te zullen doen. Men zoekt echter naar verdere mogelijkheden. Men hoopt ook dat het Rotterdamse .indus trialisatieplan enigszins, kan worden veranderd. Drie hectare grónd heeft 'de stichting voor haar doetonodig. 4.WZ nieuwe Christelijke Technische School voor Schiedam en Omstreken aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam gaat een be- langrijke uitbreiding in gebruik nemen. Vrijdagmiddag om vier uur sullen de nieu we praktijklokalen voor outoherstel en electrotechniekf die dit jaar achter de hui dige school gebouwd zijn, officieel in ge bruik worden genomen. Het lesrooster van de school krijgt daardoor meer betekenis. De school had al leerlingen voor auto- herstellen en eleclrotechniekmaar deze konden nog slechts de theorielessen volgen. Het publiek kan de aanwinst bewonderen op dinsdagavond en woensdagavond 22 en 23 mei van zeven tot negen uurDan wor den weer openbare lessen in de school gehouden. De foto toont het lokaal voor de electro- techniek. In de woning van de heer G. K. aan de Parallelweg 96c te Schiedam brak woens dagmiddag om 3.30 uur een schoorsteen brandje uit. De oorzaak was roetaanslag in een knik van de schoorsteen. De brand weer heeft het vuur met een ramoneur gedoofd. Er werd geen schdde aange richt. (Van een onzer verslaggevers) Bastïaan van P., bedrijfsleider van de firma Nederhorst is bij schrifte lijk vonnis van de plv. kantonrechter mr. A. F. A. van Velzén te Schiedam woensdag vrijgesproken van onacht zaamheid en schuld aan een bedrijfs ongeval dat op 6 december in de Mesdaglaan te Maassluis is gebeurd. Toen is de ijzeren muts uit een vibro- heistelling gevallen en dat zou te wij ten zijn aan het feit dat stalen borg pennen ontbraken in dit speciale hei systeem. Getuigen en deskundigen hebben gesteld dat dergelijke borgpennen, twee tot drie kilogram ziwaar, regelmatig uit de heistellingen vallen omdat de tril lingen in combinatie met de zware druk te hoog zijn. De officier van jus titie. mr. J, L. F. van Moorsel, meen de dat de heer Van P. verantwoorde lijk is te stellen voor het zware on geluk. Hij vroeg dan ook honderd -gul den boete of twintig dagen hechtenis.. De plv. kantonrechter, mr. O. Sipkes, las het vonnis voor waarin gesteld werd dat niet wettig is bewezen dat de heer Van P. het veiligheidsbesluit heeft overtreden. De kantonrechter verwees naar de toelichting van de getuige-deskundige André G. Stói, die de fout wijt,aan de stelhouten. Als de '"ijzeren muts kiem wordt getrokken komt het heiblok schuin te staan en dan is het vallen ook niet tegen te houden met borgpennen. Het ongeluk is naar de mening van de kantonrechter te Wijten aan een uit stekende bout in de U-profielen die de muts uit de glijders duwde maar dit wordt verdachte niet verweten zo dat mr. Van Velzen tot vrijspraak be sloot. Advertentie In de benedenzaal van de Amstelbron in Schiedam wordt vrijdagavond de prijsuitreking gehouden van de op 5 mei gehouden iichtstoet en de lampion- optocht. Om zeven uur komen de kin deren die prijzen hebben gewonnen in de lampionoptocht. Om kwart over acht komen de prijswinnaars van de Iicht stoet. Tevens maakt'het bestuur van de VNEG dan de prijswinnaars van de schietwedstrijden van Koninginnedag bekend. Voor de tweede maal heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam van de KNVB de voorzitter van de Schiedamse voetbalvereniging GTB gesehorst. Nu is de heer A, Noordijk tot 1 september 1963 geschorst wegens onbehoorlijk ge drag in de wedstrijd Sunlight-GTB op 24 februari. Tevens is oefenmeester J. v. Diggelen tot 1 september 1962 het recht ontzegd als grensrechter wegens het onwelvoeglijk optreden tegen de J scheidsrechter in de wedstrijd Sunlight- I GTB, I Een spitse geest als mr. dr. ir. M. M. van Praag is een lastige onder vrager voor verdachten bij het kanton gerecht in Schiedam. Hij leidt zijn ge hoor tot diep besef van hun verkeerde handelingen, hij doet dat geestig, met puntige opmerkingen, met oprechte verontwaardiging, maar ook als het moet met beroep op de goede mense lijke verhoudingen. Boekhouder L. V. uit Maassluis was met zijn auto op de B.K. Laan in Schiedam vlak iangs een overstekende voetganger gereden. Zij had het voorwiel moeten terug trekken anders was zij aangereden, deelde 'de verbalisant J. H. K. mee. „Dertig gulden boete of zes dagen hech tenis" zei de officier, „Er zijn twee oversteekplaatsen, dat is te weinig" zei mr. dr. ir. Van Praag. „Ik maak er ƒ35 van" en sinds lange tijd hoorden de ge regelde bezoekers weer eens dat het mogelijk is dat een kantonrechter tot een hogere boete komt dan de eis van de officier. „Ik wilde even een jongen naar huis brengen" zei de 22-jarige Vlaardinger J. L. ter verontschuldiging van het feit dat h|j zonder rijbewijs met een motor had gereden. „Dat is heel loffelijk" meende mr. Van Praag „maar doe het niet op die manier, had een taxi besteld. Verdachte had ook geen kentekenbewijs. Daarom betaalt hij conform c>.» eis veertig gulden en vijf gulden. Het was nog een jongen in de leer plichtige leeftijd, zulke jongens ontvan gen geen loon maar betaald kunnen ze wel worden en daarom was het geschied dat Dirk Kouwenhoven in Maassluis ,,met zijn loon" naar bakkerij Van Lunteren op het Kerkplein was gereden. Als verdach te was daarna de 49-jarige koopman P. van,der H. gedagvaard. Hij zou de jongen opdracht gegeven hebben sinaasappelkisten te brengen naar de bakker. Dat bestreed H. Hij had niets gedaan. Die jongen hielp hem wel eens. Hij had de knaap toen de kisten uit dank gegeven, XJij had de jongen ook verbo den op de carrier te fietsen, maar dat had.de knaap toch gedaan. De officier zag het wegbrengen van kisten en er dan geld voor ontvan gen ais het vervoer -rat» loon, het zou een Indirecte betaling in dienstverhon- ding zijn. Zazag mr- Dr. ir, M. M. van Praag het ook. Het werd twintig gulden boete of vier dagen ook al vér- hoogde mr. Van Praag de eventuele hechtenis tot twaalf dagen. „Het is wel veel „zei H. „ik heb tooch pas een bekeuring gehad want ik hen er nog ingelopen voor die knalkurken ook". De politie heeft woensdag op de West- vest te Schiedam twee 13-jarige jongetjes aangehouden, die daar op een gestolen bromfiets rondreden. Zij bekenden de brommer van de Boerhaavelaan te heb ben meegenomen, 's Nachts hielden zij het vervoermiddel op het Oude Kerkhof ver borgen. Tijdens een voetbalwedstrijd tossen de veteranenelftallen van Hillesluis en de Groenwitten is de 43-jarige kantoor bediende B. M. van Dongen woensdag avond onwel .geworden. In het Zuider ziekenhuis werd de dood geconstateerd. Advertentie Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Am- steltoneel speelt Mijn broer David, 20. Wijklokaal Bethelkerk: P.T.T., Contact- avond, 20. Irene: Chr. toaeelver. Het Zuiden speelt „De Kankantrie", 20. Gereformeerd Jeugdhuis: Toonkunst, jaarvergadering, 20. Musis Sacrum: Technische Bedrijven, feestavond, 20. rS»«it it a I iopfiln*, til*11* v*rw*chUng*n overirtii. TRI U INGRtD BERGMAN CURT JURGENS - ROBERT DONAT «.v a. KAMIDOMMARSTR. 143\f Grooh... Faiomretid... Cin.m.Scop. - Color tuxo X AUanltt: Vaonltlllngan uitsluitend Zat*r<f*g's om 3 «n 8 uur I Verhoogd* loogongsprgzon. Eind* avondvoorstelling ca. 23 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b. g. g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Polïtiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Gouden Hert, St. Liduina- straat hoek Brugmanstraat. Sted. Museum: Ned. Opgravingen in Egypte (tót 25 juni); werken van Michael Podulke. R'dcm, TEL 124292 Advertentie (Van een onzer verslaggevers) j Mag een autohandelaar het zonder I de juiste kentekenbewijzen doen? Del Schiedammer Peter P. van S. meende j van wel. Deze 43-jarige handelaar ver-1 telde woensdag voor het kantongerecht dat het geen doen was om te zorgen dat de goede kentekenbewijzen bij zijn auto's aanwezig zouden zijn. Vandaag verkocht hij ze, morgen had hij weer anderen en gisteren had hij de voer tuigen net gekocht. De h'eren achter de groene tafel vertelden dat Peter P. van S. op dins dag 13 februari in zijn auto was aan gehouden, Hij werd verdacht van een aanrijding. Toen men de papieren be keek klopte het niet met het kenteken bewijs. Dat vond Peter juist. Hij zei dat hij de auto toen slechts één dag had. Dat geloofde het kantongerecht niet. want Peter van S. zou het voertuig al drie maanden in bezit hébben. Ook weer juist meende Peter, want de auto zou drie maanden in de garage hebben gestaan omdat er een nieuwe motor in moest. Hij meende dat mèn de be palingen met voor hem kon laten gel den. De plv. kantonrechter mr. dr. M. M. van Praag wees op het feit dat de bepaling er wel moet z|jn omdat er toch minder bona fide handelaren ook zijn. Dat geloofde Peter ook. „Het is de enige manier om bij te houden wie de auto's hebben gehad op welke da ta", zei mr. Van Praag die geloofde, dat „de bepaling anders zou worden gefrustreerd. „De auto moet individualiteit heb ben" stelde mr. Van Praag maai van S. stelde daar tegenover dat ..dat in de handel met kan". „Dan vraag je ihaar ontheffing", adviseerde de kantonrechter, en Peter voegde er aan toe: „ja, als u me dan nog vijf auto's geeft want je moet er tien hebben anders krijg je die vergunning met". Peter, die een bepaalde faam heeft m Schiedam, hoorde toen van mr. dr. ir. M. M. van Praag het laatste woord: vijftien gulden boete of tien dagen hechtenis. Fransenstraat 23 Tef, 643S Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1