1961 was een belangrijk jaar Chr. Nijverheidsscholen: uitbreidingen nodig ROTTERDAM DOK-jeugd vermaakte zich bijzonder goed Goede dag voor PPSC na winst op DVO '32 (3-1) Vreugdevol afscheid bij het Hoofd Zonnehuispatiënten varen Huishoudschool kampt met de huisvesting Vele activiteiten in Technische- en Huishoudschool Brandje: gevaar voor r.k. kerk Geef Fokkelman 'de ruimte' 55De Kakantrie probleem voor Het Zuiden Hoofdleiderconferencier en clown .GSS versloeg OGZ zeer vlot (4-2) „OpTieus" huldigt 25-jarig lid 'SW'ze: over Hou Stand Meisje viel in Korte Haven Judo-examens bij Hulsker „Op zicht" werd een goéd debtïüi BRUNOTT DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 21 MEI 1962 mi SCHADUWEN. ASBAK. SCHIP VERVOER Vandaag en morgen ilaaelijks VRAAGJE Basketbal Openbare les verf van de vakman gouden - damésarmbahdhorloges mat gouden band IS3 GSS-GOZ 4-2 Vaardigheid nu'beduidend goedkoper Met fiets op auto Katoenen ImprimA- Voorjaars stoffen 2000 meter -44» van meter van 2500 meter van 80 en 90 cm breed (Van een onzer verslaggevers) Ook bij de Christelijke Huishoud en Industrieschool in Schiedam is 'een gunstige ontwikkeling. Het jaar verslag van de schoolvereniging ver meldt dat het aantal leerkrachten steeg van zes naar negen. Het tijde lijke onderdak in de school aan de iVestmolenstraat vraagt veel van het organisatietalent van de leerkrachten. Zo is het gebouw doorlopend bezet. Met negen klassen is het .gelbouiw aan -ie topbezetting toe. Enkele malen per veek moet lesgegeven worden in het ,,di- -ectrice-leraressenJokaal". De school leeft nu vier primaire eerste en,vier >rimaire tweede klassen. In september verd gestart met de eenjarige cursus assistente in de 'huiriiouding. Aan de inventaris konden drie gas- 'omuizen worden toegevoegd zodat met •ngang van maart aan gehele klassen 'tookles kon worden gegeven. Er ont breken nu nog zes kookplaatsen. Voor de kooklessen van de assistentenklassen verd nieuw materiaal aangeschaft. Voor de primaire opleiding ontvingen 12 meisjes een getuigschrift, een werd if gewezen. Twintig leerlingen gingen daarna naar de assistente-klasse, zeven verlieten de school, drie leren voor ver koopster, een ging. naar het bedrijf en ?en meisje rging naar een andere schooi. 'Jp 31 december volgenoe 73 meisjes de primaire opleiding eerste klas, "lï de primaire opleiding tweede klas, veertien 'eren voor assistente m de huishouding Van de 151 me.sjes die de school foe- '.oeken wonen 148 in Schiedam, 12 in Rotterdam en drie in Vlaardiagen. Enkele cop'actavondën werden gehou- :len in verslagjaar, op 23 en 24 fe bruari kregen meisjes uit de hoogste dassen van de christelijke lagere scho ten de gelegenheid de school te betzoe- 'ren. (Advertentie) KOELKASTEN uitsluitend 1e klas fabrikaten vanaf f399.- (135 liter) COUZY - 1e Middellandstraat 72 (Van een onzer verslaggevers) UEï gaat voorspoedig met de Ver eniging tot oprichting en instand houding van Christelijke Nijverheids- scholen voor jongens en meisjes van Schiedam en omstreken. Deze week is de jaarvergadering gehouden, die geen problemen opleverde zij het dat mo menteel de voorziening van het admi nistratieve apparaat grote zorgen baart. Administrateur P. C. de Haan heeft een andere functie aanvaard, er was al een onderbezetting, wel kon een nieuwe administrateur worden aange steld maar het bureau heeft toch nog enkele vacatnres. Uiteraard is het oog van het bestuur gericht op de toe komst, maar verdere uitbreiding van Chr. Technische School of de moge lijke bouw van de Chr. Huishoud school ?al nog op korte termijn ge schieden. Het jaarverslag van 21 pagi m's is goedgekeurd. B.'angrijk voor de jonge Chr. Technische bcnool aan de Nieuwe Damlaan was dat op 1 september kon worden ge- start met de afdelingen electrotechniek en autotechniek. (Zaterdag publiceer den wij het verslag van de ingebruik neming van twee nieuwe praktijkloka len voor deze nieuwe leervakken, red). In het verslagjaar ontving het bestuur op 12 april de toestemming van het ministerie om de school uit de breiden MU VELE gemeentebestuurders ^tij dens hun jaarvergadering in Schie dam van hun bewondering voor, de ontwikkeling van onze stad hebbben getuigd gaan ook onze gemeentebe stuurders, weer aandacht schenken aan de bestuurlijke zaken. Eerst komt er vrijdagavond de openbare vergadering en daarna komen er de gemeenteraads verkiezingen. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit meent men maar in Schiedam zijn den toch maar weinig schaduwen op dit gebied te jp,en,:Het i§ s(iljn,.deze.vprjtigzings- strijd. Schier symbolisch achten wij-de handeling van die burgemeester'Hit' Flakkee die deze week de as van zijn sigaar aftipte in de Ruïne van Mathe- nesse. A71T DEED hij dat niet op de rots klomp bij het Singelplantsoen, dat zou verklaarbaar geweest zijn, maar de mag fit raat keek naar de prachtige maquette van het nieuwe stadhuis knikte dat het goed was en wierp toen zijn as in de maquette van de ruïne die toch een geheel vormt met het nieuwe stadhuis. De gemeentebestuurder heeft dat geloven wij niet goed begrepen. Hij heeft zeker geducht dat het bruine klompje verwrongen materiaal een sierlijke asbak moest zijn. Jammer, we zijn toch al zo trots op het vroegere tehuis van Floris de Vijfde. (GLOEDNIEUWE maquettes hebben die gemeentebestuurders ook iets geboden van de stormachtige ontwik keling sinds 1945 in onze stad. Op een heel nieuwe maquette 'zagen we zelfs een sportveld dat er helemaal niet lig gen kan. Andere moeten nog worden aangelegd langs de provinciale weg van Sportparkbrug naar Vlaardingen. Burgemeester mr. J. W. Peek verielde zijn gehoor dat het begrip Schiedam wel een beetje moeilijk is. Schiedam is de stad van de scheepsbouw maar men denkt aan de drank. Zo.gaarne, had mr. Peek gezien dat een oorlogs schip de naam van Schiedam zou dra gen maar dat doet men niet want een bezoek van, H.Ms. Schiedam aan vreem de kusten zou vreemde reacties opwek ken vanwege de verkeerde gedachten- associaties in het buitenland omtrent onze industriële activiteiten. JET Comité Protestant Schiedam, u weet w-el de gezamenlijke lijst van AR, CHU en SGP (lijst drie) verzoekt óns te willen mededelen dat er woens- Sursum Corda: Wijkgemeente 4, Ned. Herv Kerk Oratmoetingsavonct, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Schiedamse hengelaars. Contactavond, 20 Bovenzaal Amsielbron: Jaarvergade ring Ned. Ver. tot Besch. v. Dieren, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Vusring eerste lustrum NCVB-Nieuwland, 20. Chr. Technische School: Nieuwe Dam laan Openibare Lessen, 19. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tei 64154 b g g tel.. 115538 toestel 51 (b g g 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. - Agentschap: H. J. Troost, Alesdastraat 23. tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g.g telex 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealarm 64666: -G.G ,en GD .waarschuwing 69290 Apotheek: Gouden Hert, St. Lidutna- straat hoek Brugmanstraat. Sted. Museum: Ned Opgravingen in Egypte (tot 25 juni), Jonge Kunst uit Joego Slavie (tot 12 juni), „Start 10 (t/m 11 juni). dagavond in gebouw Ireneeen open bare vergadering is. Dat hadden we al meegedeeld, maar het is wel goed het nog eens te stéllen. Dan kunnen be jaarden en zij die slecht ter been zijn gratis vervoer naar de stemlokalen krijgen op de verkiezingsdag. Men dient zich daartoe bij de bestuursleden van de drie organisaties te melden of op 30 tnei in gebouw Irene, telefoon 67435. Dit geschiedt onder het belang wekkende moto: geen stem mag ver loren gaan. QOK BIJ de andere partijen gaan de "gedachten haar d te"'dertigste' mei. De fractievoorzitter mr. H, ,B. Engels man'' heëft'de^goedNddpite 'miinfdr ge vonden om in de aandacht te komen. Hij stelt vragen. Dan lijkt het tevens of hij actief is. Nu hoopt de heer En gelsman dat niemand zal beseffen dat de vragen overbodig waren. Het zou juister zijn als de heer Engelsman nut tige vragen zou stellen, dan zouden we hem, de eer van vermeende activiteit kunnen toekennen. We weten overi gens ook wel een vraagje. Mr. H. B. Engelsman is secretaris van het Col lege van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium. Hij zou kunnen vragen hoe het komt dat in het schoolblad van het gymnasium al vermeld kon wor den wiet de nieuwe rector zou zijn voordat de gemeenteraad de naam van deze functionaris kende. met twee praktijklokalen voor electro techmek en autoherstellen. Bén der theorielokalen werd als meetlo- kaal voor de afdeling electrotechniek ingericht. Op 7 juni werd de goedkeu ring voor de bouw van de lokalen ont vangen. De uitbreiding werd direct op gedragen aan de N.V. Koudijs. Aan het eind van het jaar werd de bouw ernstig gestagneerd doordat de N.V. Stamina de stalen ramen en deuren nog niet had afgeleverd en gemonteerd. Overigens werkt het bestuur reeds aan de verdere uitbreiding. Op 20 oktober is een aanvraag ingediend om over te mo gen gaan tot het uitwerken van een plan om te komen tot het plaatsen van een derde verdieping op het theoriegebouw. Voor autoherstellen trad de heer E. Hazeleger en voor electrotechniek de heer H. W. Vredeveld in dienst. De school heeft tevens voor AVO de heer J. Kareis, voorheen hoofd van de dr. A. Comrie- school te Rotterdam kunnen aanstellen alsmede de heer B. van Beek voor vak tekenen, metaalbewerking. Naast een moderne outillage voor de afdelingen electrotechniek en autoherstel len is in het verslagjaar ook een basket- balinstallatie voor het gymnastieklokaal aangeschaft. In de kantine zijn zestien tafels en honderd stoelen geplaatst. Het jaar 1961 was ook belangrijk om dat op 13 juli voor het eerst getuigschrif ten konden worden uitgereikt aan leer lingen die voor de driejarige cursus slaagden. De leerlingen J. Korpershoek Zaterdagmiddag omstreeks vier uur hebben Schiedamse kinderen een vuur tje gestookt op de plaats waar de Rooms-katholieke houten noodkerk aan de Dr. Schaepmansmgei heeft gestaan. Het vuur sloeg zo hoopg op dat de stel lingen rond de in aanbouw zijnde toren van de Rooms-katholieke kerk gevaar liepen. De brandweer werd gewaar schuwd maar tevoren hadden surveille rende agenten het vuur reeds geblust met een slang op de waterleiding. Bij de fam. W. H. aan de Parkweg 76 te Schiedam is omstreeks half twaalf zaterdag een keukenbrandje geweest doordat de vlam in een frituuroan is geslagen. Het vuur is door de heer H. zelf geblust zodat de gewaarschuwde brandweer geen dienst hoefde te doen. Er is wat schroeischade. Zaterdagavond heeft de Schiedamse brandweer van een pand aan de Singel het linker bovenstuk van een schoor steen moeten verwijderen, dat in de har de wind was losgeraakt en gevaar onle- verde voor voorbijgangers. (Advertentie) Vraag gratis nieuwe interieurcatalogus. Nieuwe Binnenweg 288, Telefoon 50066-52989 Rotterdam (timmeren) en A, Sonncveld (metaalbe werking) kregen boeken voor de beste resultaten. Het boekwerkje „Het Kom pas", geschreven door tweede voorzitter P. J. Stam werd aan alle vertrekkende leerlingen uitgereikt. In juli slaagden 47 leerlingen maar drie jongens bleven op school om tevens het getuigschrift te be halen voor electrotechniek en autoher stellen. Van de geslaagden vertrokken zes naar de UTS, een naar de machlnis- tenschool, een naar de luchtvaarttechni sche school en 36 vertrokken naar het bedrijfsleven. Op 31 december bezochten 396 leerlin gen de school, hiervan komen 236 jongens uit Schiedam, 25 uit Rotterdam,7 92 uit Vlaardmgen, 22 uit Maassluis, 13 uit Maasland, twee uit Hoek van Holland twee uit Hoogvliet, een r,it Rozenburg, twee uit Delft en een uit Rijswijk. De leerlingen zijn verdeeld over: eerste leer jaar algemeen 120, tweede leerjaar alge meen metaal 132, tweede leerjaar alge meen hout 22, derde leerjaar metaalbe- werken 55, derde leerjaar timmeren 22, derde leerjaar autoherstellen 18 en derde leerjaar electrotechniek 27 leerlingen. f -- Voor een bedrag van drieduizend gulden willen B. en W. van Schiedam een serie panden kopen aan de Oude Kerkhof. De huisjes m deze buurt zijn dan ook wel aan het eind van hun reeds langdurige leven. B. en W. achten de aankoop van belang m ver band met de saneringen die in de om geving van het Oude Kerkhof moeten worden getroffen. Aangekocht kunnen worden de panden Oude Kerkhof 10-7, 10-9, 10-11, 10-6, 10-8, 10-10, 10-12 als mede de daar tussen gelegen straat. Voor het behalen van een hogere graad en voor de brume banden om hun zwarte band te behalen, komen zaterdag 26 mei weer minstens 50 candidaten naar de sportschool van Hulsker aan de Westvest m Schiedam om daar hun westrijden te maken. De eis die nog steeds gesteld wordt, dat van de 4 te maken partijen tegen mede-kandidaten, waarvan er 3 met een vol punt (ippon) of minstens punt (waza an) gewonnen moeten worden is nog altijd een hele zware opgave, waarvoor slechts de beste ju doka's slagen. Deze wedstrijden, waar bij het dus gaat om minstens een wa za ari te maken zijn daarom al zo attractief, omdat van het begin tot het einde alle wedstrijden op volle winst moeten worden gemaakt. Een beslis sing op technisch voordeel wordt dan ook niet door de scheidsrechter gege ven. Deze wedstrijden, waaraan ook le en 2e dans deelnemen, zijn voor het publiek te volgen en beginnen om half acht. In1 Musis Sacrum heeft het perso neel van de Gemeentelijke Technische Bedrijven in Schiedam gekeken naar de opvoering van „Onder een dak" van Jan Fabricius. De toneelgroep van de TB heeft deze draak nog eni ge levensadem kunnen geven. Onder een dak komt een juffrouw die stad se manieren heeft. De boerenfamilie heeft bezwaren tegen deze nieuwe ver want maar het wordt na veel moei lijkheden uiteraard eind goed al goed. Voorzitter A. Kooyman heeft het wel komstwoord gesproken en een or kestje zorgde voor de muzikale om lijsting. 9 De afdeling Kethel van de EHBO bestaat dertig jaar. Op zaterdag 2 ju ni zullen EHBO-wedstrijden worden gehouden in De Rank aan de Schie- damseweg. Hieraan nemen deel twee teams van het Schiedamse Roode Kruis, twee ploegen van de RK EHBO en twee ploegen van de Ke- thelse EHBO. Na de wedstrijden is St. Christophorus afdeling Schiedam, een team van de RK EHBO St. Li- duma afdeling Kethel, twee teams van de Schiedamse EHBO en twee ploe gen van de Kethelse EHBO. Na de wedstrijden is er 's avonds een ont- spannmgdavond, waarbij de toneel groep van Brederode zal optreden. In een goede sfeer is zaterdagmid dag in de Chr. Gereformeerde Kerk aan de "Waranda te Schiedam het 51e jaarfeest van de zondagsschool ,,ps 8: 3a" gevierd. Bij de jongeren en oude ren bestond een prettige belangstel ling. Na het zingen van psalm 52:1 en 7 werden de jaarverslagen van de se cretaris en penningmeester voorgele zen. Psalm 124:1 en 2 volgde hierna. Na gevoelvolle declamatie bestond er gelegenheid tot feliciteren. De aanwe zigen hebben aan de samenzang deel genomen. Na de pauze kregen zij een vertelling over „De Goede Herder" uit Johannes 10:1-21 te horen. Tevens was er kinderzang met fluitbegelei- ding. Voor de tweede maal werden open bare lessen gehouden. (Deze week wor den de lessen voor de derde maal gehou den 's avonds van 79 uur, dinsdag en woensdag, red.). Het verslag vermeldt diverse contactavonden met leerkrachten, leerlingen, schoolbestuur en ouders als mede voorlichtingsavonden. In de kantine werd een instructieve lezing gehouden, een voorlichtingsbijeenkomst m Irene werd bijgewoond, excursies werden '■ge maakt naar Hensen Rotterdam, Lastu Utrecht, Kabelfabriek Alblasserdam, Staalindustrie Rotterdam, RDM Rotter dam, HVO Vlaardingen, Ter Braak Rot terdam, Bouwcentrum Rotterdam. Muziek werd beoefend, de piano be wees goede diensten, de kerstwijding werd gehouden. De wandelgroep van de CTS is een paradepaardje. Concierge C. P. C. den Boer behaalt met zijn jon gens vele trofeeën, o.a. werden gewon nen twee eerste prijzen, een tweede en een derde prijs. Tot in Oosterbeek (Air- bornetocht) kwamen de jongens. Afge legd werden 242 kilometer, de wandel groep kreeg aansluiting bij de NCWB. De sportdag verregende grotendeels, de gedachten gaan uit naar de vervanging van het boekenbezit hoewel in het ver slagjaar het toaal aantal boeken van 190 tot 275 steeg in de bibliatheek. „De Kankantrie" het toneelstuk van Eline Verkade heeft de chr, toneelgroep „Het Zuiden" voor problemen gesteld. Met enth&usiasnïë>-Sfö"bfee-n«de ':-tone8étén de probleemstelling^gestalte willenge ven maar zij zijn daar niet' geheel m geslaagd. Dat neemt evenwel niét' 'weg dat zij een aantrekkelijke voorstelling op de planken van Irene hebben gezet. In het stuk botsen, de Surinaamse en de Nederlandse mentaliteit. De conflicten ontstaan op een plantage. Tom Olden-borg zal zijn weinig ren derende plantage overdragen aan ziin zoon Frank. Er moe? veel gewijzigd worden en het dorp verzet zich tegin het slopen van een bepaalde boom waar een geest in zou huizen. Irene van San ten had tot moeilijke taak als Manya de vrouw van Rick Oldenborg, jongste zoon van de arts de inlandse ziel te ver tolken. De vrouw van Frank is ook een arts Deze Jane (Bertha van Vliet) botst met Tom. De bevolking meent dat het zie ke zoontje van een Surinamer zal ster ven als de boom wordt omgehakt, de triomf van de Nederlanders is dat he* jongetje blijft leven. Het Zuiden kon niet gemakkelijk de gedaehtenwer-eld van de inlanders karakter geven. De regie had C. Paardenkooper. 9 De tuinder M. v.d. Berg voerde de eerste kroten aan oo de Maas- landse veiling, deze brachten 28 cent per bos oo De tuinder Jac. v.d Gies- sen voerde de eerste aardbeien aan, opbrengst was 1 per doosje. Advertentie "DE KROON" Eendrachtstr. 2» - Tel. 27S5 "T VERFCENTRUM Hoogstraat 46 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Floris de «Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tei. 6210 TOENEMENDE belangstelling van de oudere schippersjeugd voor de ver schillende vormen van voortgezet onder wijs heeft de Stichting schoolfonds voor schipperskinderen vanwege de Neder lands Hervormde kerlt m Amsterdam genoopt naar uitbreiding van huisvesting voor deze jongeren uit te zien. De stich ting heeft daartoe onlangs een schip aangekocht, dat zal worden ingericht als internaat. Het zal huisvesting bieden aan ongeveer vijftig jongens, ligplaats krijgen in Rotterdam en in augustus in gebruik worden genomen. Het aantal aanvragen voor huisvesting is de laatste maanden zo groot geworden, dat het vorig jaar voor jongens en meisjes in Rotterdam geopend Gerben de Jorug-in/ternaat te klem is om aan alle aanvragen te vol doen, Men. zou er bijna vijftig moeten afwijzen. In dit Gerben de Jong-mtemaat zullen na augustus alleen studerende meisjes worden gehuisvest. Het biedt ruimte voor veertig van deze meisjes. De stichting heeft voorts plannen in voorbereiding voor de bouw van nog een internaat in de Maasstad. BURGEMEESTER en Wethouders stel len de Rotterdamse gemeenteraad voor een terrein ten westen van de Bot lek m het gebied Europoort-Oost, groot ca, 1.200.000 vierkante meter, met een perceel haventalud, groot 23 300 vler kante meter, te verhuren aan Imperial Chemical Industries Ltd. te Londen tegen een prijs van 0,90 per vierkante meter I»er jaar voor het terrein en van 0,25 per vierkante meter per jaar voor het haventalud. Van dit terrein wordt de huur van een gedeelte van 187.000 vier kante meter gerekend met ingang van 1 juli verleden jaar, de rest mot inesng van een nader vast te stellen datum. Op het in dit voorstel bedoelde terrein- is donderdagochtend de eerste paal gesla gen voor de vestiging in Nederland van Imperial Chemical Industries. (Van een onzer verslaggevers) ÏJOOFDLEIDER K. J. Tan is van de chr. gym.ver. DOK fungeerde za terdagmiddag bekwaam als conféren cier en clown. Schiedams grootste gymnastiek vereniging heeft in de grote zaal van gebouw Arcade een bijeenkomst belegd speciaal voor de jonge leden. Wel heeft DOK onlangs twee jubileumuitvoeringen gehouden in het Passagetheater maar daarbij zijn toen merendeels de oudere leden betrokken en terecht meende het be stuur dat op andere wijze iets voor de jongeren gedaan kon worden. De jeugd heeft zich buitengewoon vermaakt. De heer Tanis kondigde de programma-onderdelen aan en hij deed dat met zoveel verve dat het uit bundige publiek met veel commentaar het gewenste contact met hem onder hield. De kinderen hebben een deel van het programma gezien dat ook tijdens de uitvoeringen is geboden maar tevens zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd. De zaal was geheel gevuld toen de heer J. van Noortwijk het welkomstwoord sprak. De fluitclub. ditmaal zonder leid ster Co Verkade, heeft zich met roffe lende cadans maar ook met melodische vertolkingen bij 'de aanvang en de slui ting voor de pauze doen horen. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) rPWEE overwinningen behaalden de Schiedamse clubs in de afdeling Rotterdam van de KNVB zaterdag maarde grootste vreugde beleefde PPSC aan de 5—0 overwinning op DVO '32 toen bekend werd dat leider Insulinde met 31 had verloren. Dat betekent dat de achterstand van PP weer jtot *drie punten is teruggelopen maar bovendien krijgt PPSC nu vol gende week de kans om tegen Insu linde té. beSléehten wie kampioen zal worden. GSS sloeg vlot met 4—2 GOZ. PPSC—DVO '32 5—0 Enthousiast is PPSC gestart maar hoewel de Schiedammers met felle wind tegen, toch steeds voor het doel Van Dyo verbleven was het schieten niet van kwaliteit. Eerst in de 43ste minuut ont stond een goede aanval op rechts, die door Gerrit Boertje perfect werd afge rond. Met wind mee had PPSC het goede overwicht in de tweede helft. DVO kwam sporadisch voor het Schie damse doel. In de vijfde minuut bracht Boertje met een prachtig schot de stand op 2—0. Even later liet Piet van Veen enkele tegenstanders achter zich waarna hij ook de doelman passeerde. In de twin tigste minuut scoorde Piet van Veen via de lat. Het verweer van DVO verdween geheel. Toen halfspeler Groen vanuit de verdediging oprukte bekroonde hij de aanval met een vijfde treffer. Voor rust heeft GSS de overwinning gl gegrepen. Met wind mee kwam GSS steeds voor het doel van GOZ. In de vijftiende minuut kon "Wessels scoren, de Schiedammers hielden het spel te kort maar toch kon Wessels de stand op 20 brengen. In de tiende minuut voor rust bracht Zandbergen uit een solorush de stand op 30. Bij een uitval kon de middenvoor van GOZ nog voor rust de stand op 3—1 brengen. Ook in de tweede helft kwamen de Gustomannen voor het doel van GOZ, Tijdens een repetitie van het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" is in gebouw Arcade het lid T. Gonlag gehul digd. die 25 jaar lid is van deze bijna honderdjarige vereniging. De voorzit ter van het gewest Zuid-Holland van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond de heer Katersels heeft de jubilaris een oorkonde en een herinnermgsspeid over handigd. Voorzitter P. Smit schonk de heer Gonlang als eerste het nieuwe Orpheus- speldje. Tevens ontving het lid Piet van der Beek een speldje met het ge tal 35. Hij was op 25 april 35 jaar lid van Orpheus. Ais de financiën het toelaten zullen bij Orpheus binnenkort meer van der gelijke bijzondere en kostbare herinne ringsspeldjes worden uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers)) I WUIVENDE verpleegsters in een snij- dende koude wind vertolkten zater-i morgen omstreeks kwart over tien de' zonnige vreugde van ruim honderd Schiedammers. Het zand stoof over het Om'tien voor half elf was het zover, de naar de kop van de Voorhaven gebracht'Her slechte weer vormde geen hinder in personenauto's en in de auto van de G.G. en GiD. Personeel van het Roode Kruis heeft zich bijzonder ver dienstelijk gemaakt door te assisteren bij het vervoer. Hoofd en langs de Voorhaven, maar verheugd keken tientallen op de kade ««a..- het motorschip „Holland" van de rederij 7,waa g uit Amsterdam. Het mooie schip kan 560 passagiers bevatten maar nu had kapitein W. Boksera 48 patiënten uit het Schiedamse Zonnehuis in bedden1 sleepboot Pluto maakte vriendelijk en toeterend plaats, langs de kant lieten 1 de automobilisten hun claxons horen1 en de sterke mannen van het Rode Kruis gooiden de trossen los. Snel werden nog enkele ruikers ten afscheid overhandigd. op de twee dekken. Heerlijk beschut Op de kant wuifde iedereen naar het voor het gure weer achter het glas ge legen wuifden deze chronisch zieken, uitermate dankbaar dat ze een mooie reis tegemoet gingen. Van 's morgens vijf uur tot tien uur waren de patiënten uit het Zonnehuis witte schip en de lieve verpleegsters In groep op de achterplecht zwaaiden uitgelaten terug. Lang konden ze ech ter niet op het schip blijven staan want de golven sloegen zwaar tegen het schip en de wind stoof fel over de vlakte. voor de blije patiënten, zij keken ver heugd en waarschijnlijk wel voor het eerst naar de machtige Nieuw Amster dam, die bij de R.D.M. ligt. naar de Euromast en zo gelukkig zullen zij dit weekeinde op hun tocht naar Gorkum de schoonheid van ons land hebben bezien, vandaag gaat de tocht naar Nijmegen, dinsdag wordt Zutphen be zocht, woensdag legt de boot aan in Wageningen en donderdagmiddag na een uur zal de Holland weer aan het Hoofd in Schiedam terugkeren. Dan hebben 48 patiënten en dertig ver pleegsters van het Zonnehuis een mooie (tweejaarlijkse) vakantietocht van zes dagen gemaakt. De afvaart van het m.s. Holland is zaterdagmorgen o.a. ook bijgewoond door de artsen G. Sterk van de Weg en H. J. Ormel. ze speelden de bal daartoe langs de grond maar het spel werd -te kort ge houden. Eerst in de twintigste minuut werd het 41. Wijdeman en Bunte com bineerden tot in het strafschopgebied en een achterspeler schoot tenslotte in paniek in eigen doel. GSS liet de be zoekers tenslotte de kans om via de middenvoor doelman Den Ouden het nakijken te geven <42). (van een medewerker) ■In het jaarlijkse Nederlaag-tornooi, van de Schiedamse Volleybal Club, was ditmaal Hou Stand uit Rotterdam gast op het Oude Kerkhof. De S.V.C.-teams zegevierden alien. Dames 2 won via 15—8. 156 en 15—5 gemakkelijk met 30. Dames I ontmoette wat meer te genstand doch won eveneens met 3—0 (15—12, 15—13 en 15—4). Heren 2 zegevierde met 21 na de set-standen 1510, 153 en 1115. Het eerste zestal ontmoette het eveneens uit de Overgangsklasse gedegradeerde Hou Stand 1 en wist na een spannende strijd met 21 te overwinnen <215. 15—6 en 15—12). Het Junior-team speelde baar laatste wedstrijd van de competitie en zorgde voor de volle winst door Concordia A met 30 te kloppen. Set-standen: 15- 5. 15-7 en 15-13. Vrijdag a.s. -komt Z.V. C. op bezoek, wat vooral bij de dames op een felle strijd zal uitdraaien. (Vah een onzer verslaggevers) Zondagmiddag omstreeks kwart voor twee is het achtjarige meisje Tony Duurman uit het Doetehofje in het wa ter van de Korte Haven te Schiedam gevallen. Zij ging enkele malen .kopje- j onder, maar verloor het bewustzijn j niet. De btoetmenkooprnan Smit, door door geschreeuw gealarmeerd, heeft haar met een reddingsbaak weer op de j kant geholpen. Tony speelde met drié zusjes aan de kant van de Korte Haven ter hoogte van i .de Etaënsteeg. Door onverklaarbare oorzaak is zij in bet water gevallen. Na 1 op bet droge geholpen te zijn is zij naar het Gemeente Ziekenhuis ge bracht, maar kon later weer naar huis. De meisjes van tien tot zestien jaar begonnen met een Chinese dans, Tro- potianska en een oefening op de bekende Urendans. In folkloristische, fleurige kledij lieten de meisjes van tien en elf een boerendans zien. De heren toonden goede vaardigheid op de boogbrug. Een grappig onderdeel vormde het ruiter gevecht in het halfduister, dat uiteraard ais intermezzo bedoeld was. De jongens zaten op eikaars ruggen en ze schoten als echte cowbows met onechte lawaai- pistolen. Een keurgroep dames en heren liet direct na de pauze op de lange mat onder leiding van de heer K. J. Tanis zien tot welk een grote vaardigheid het turnen kan leiden. Met souplesse en keurige lichaamsbeheersing maakten de dames en heren diverse variaties van sprongen over de mat. Na deze goede grondgymnastiek volgden leuwe onder delen als een lorrensymphonie, een lief lijk menuet, beide voor de meisjes en de befaamde bondsoefening Wilhelm Teil voor de dames. Fraai van uitvoering was ook het ryt- mische Tropotianska van de meisjes van 10—11 jaar onder leiding van mevrouw A. Herlaar. In het Sportcentrum van Beinier Hulsker in Schiedam zijn zaterdag een groot 'aantal judo-examens afgenomen. Slechts een enkel jeugdlid heeft - toe stemming gehad om aan deze examens deel te nemen, omdat zij, ijs en, weder dienende in de loop van volgende maand tijdens een judo-week-einde in Oostvoor- ne volop gelegenheid krijgen om hinj prestaties te tonen. Het waren dit keer niet minder dan candidaten voor de 'oranje band, waarvan de meesten pas in september vorig jaar voor het eerst een voet op de mat hebben gezet. Opvallend was, dat zij zonder uitzondering een gaaf en vlot examen aflegden, waarbij zekerde prestaties van drie dames vermeld mo gen worden: L. M. Stroebei, B. Ver hulst en M. Mensing. Op vlotte en voor een dame ook „harde" manier, toonde mejuffrouw J. Vefdoorn de tweede graad Jiu Jitsu. Geslaagd zijn twee jeugdleden voor hun gele slippen: vijf jeugdleden voor hun jeugd gele band; een jeugdlid voor oranje slippen en twee jeugdleden voor hun oranje band. Verder zijn geslaagd: vijftien judoka's voor hun gele band, waaronder twee dames; 28 candidaten voor hun oranje band, waaronder drie dames; zeven candidaten voor hun groene band en. een candidaat voor zijn blauwe band. Van de totaal 64 deelnemers aan de examens moesten er drie worden afge wezen. (Van een onzer verslaggevers) i Voor de CJV-Oost heeft de Schiedam se Amusementsgroep „Onder Ons" \yn de CJV zaterdagavond in gebouw Irene met het programma ..Op zicht" een goéd debuut gemaakt. Max Mees zorgde voor de conference en in de sketches werkten mee Sophia Hoffenaar, Riet Grij zenhout en Huub de Ruiter. De mu zikale begeleiding was van The Rocking Jeans kwartet Wim Sehulze. Na het welkomstwoord van voorzitster Gré v-n Wieringen heeft de groep "feen goed divertissement van zang, confé rence. muziek en sketch geboden waar bij de aanwezigen met warm applaus goede weerklank gaven. De pittige,con ferences ontlokten veel hilariteit. f De Franse chansons ondervonden veel waardering. Wim Sehulze liet improvi saties op de piano horen. Na de pauze waren er op deze familieavond nog ge zellige spelletjes als een quiz. hersen gymnastiek en een wedstrijd Trek aan de bel tussen dames en herenteams vafn CJV-ers. -Mi Advertentie Wees,er. vroeg, bij en wacht niet tot in het volle seizoen-, zodat, wanneer de zomer door zet, Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alleen... waar voor zou U wachten op het- hoogseizoen? Wij kochten van één van da grootste stoffenfabrieken met., internationale vermaardheid het hele magazijn van de over-' schotten van de voorjaar* collectie 1962 voor minder dan de halve prijs. SCHIEDAM. Ondertrouwd! E Bakker, 27 jr en L, van der Most. 24 jr; "W A Baris. 27 }r en A Veth, 27 jr; K Bouwmeester, 20 jr cn E L Otte 24 jr; A Bredius, 23 jr en J M Schldrmann, 22 Jr; H A C Dingenouts. 24 jr en H J Heijman, 27 jr; P C van der Gaag, 23 jr en W Keesmaat, 24 jr; C T dei Gier, 23 jr en M J Bouman, 24 jr; M Ha-, gen, 26 Jr en J C Siefkes 13 jr; H I A van Hall, 22 jr en J van Stijn. 24 jr; J B Ho ge back. 23 jr en J L M Ram, 23 jr; T Ho venier, 29 jr en J J C Unkel, 23 jr; J Kooij- mans. 26 jr en A van Lier, 23 jr; G van der Linde. 24 jr en N C Broekhuize. 19 jr; i C W van der Linde, 24 jr cn N C Broekhui- 1 ze. 19 jr: C W van der Linden. 30 jr en E van der Velden, 37 jr; A G Neumann, 27 jr j en D J van den Ende, 27 jr, C Porsius. 24 jr en F H M Hoedemaker 23 jr; A Öcheffers, 20 jr en A M van Hattem. 19 jr; J A Sint- nicolaas, 22 ar en T E M Grims, 21 jr; G A Streng, 22 Jr en P W M Corten. 24 jaar. Getrouwd: A de Haan 24 jr en E M Vink. 20 jr; J Benne, 29 jr en T B Mak. 20 jr; M A H Boelhouwer. 25 jr en G J Timmer, 22 jr; J T A M Zwager. 29 jr en JJ CV er- ver. 23 jr; L Timmers, 27 jr en L A Lamme ring, 24 jr; A M Schoenmakers, 29 jr en L MFC van de Water. 23 jr; P H Opschoor, 22 jr en J Schoei. 21 jr; A J Ballijns, 25 jr; en E A P Hoogland. 19 jr; H de Jong, 23 jr en J van Wijk. 25 jr; B Santing, 28 Jr en J C Boer, 19 jr; L P Reurich, 26 jr en F van Kaalte, 21 jr; C H Rodenberg. 27 jr en G den Dunnen, 24 Jaar. Geboren: Marja dv AM van Gogh en M Hamerslag; Gerrit Nzv J Verhaar en E van Bloots Overleden: II Liekendiek, 79 jr wed v J Paiztjenk. Doordat mevrouw M. S.-B. schrok van een hond die op haar toeliep, is zij za terdagmiddag op de Burg. Van Haarec- laan met haar fiets tegen een gepar keerd staande auto opgereden. Bij de val heeft zij een 3pier gescheurd. PM i Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze duizenden meters katoenen Im- primé voorjaarsstoffen In een enorme hoeveelheid kleuren en dessins, nu door elkaar per meter voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1