1 Vlaggetjesdag: alleen echt feest in Vlaardingen m Volledig vrij vis verkeer in toekomstig Europa Elke boord, 'ii meesterstuk van, shirtmanschap Clir. Spelgroep „Argus wint „StadsjuweeP Bouw Gulf-raffinaderij in Europoort gestart u SHELL WIL SPORTPARK VIJFSLUIZEN VERKOPEN - r Imposant spel over .„de zee" DrMansholt op Vlaggetjesdag: Laurenspenning voor Rotterdamse kunstenaars Spelend meisje valt uit raam heetman In 1963 reeds produktie van m ilj. ton Binnenbrand aan Rosestraat Wïlton-Fijenoord gegadigde Hospitaalkerkschip naar haringvissers m Scheveningen IJmuiden zee Overheid Wimpel Bromfietser botste tegen auto Bel-o-fast en Tricot nylon blijvend „nooit-strijken" - v.a. 15.90 Vlaardingers zullen nu district Rotterdam verdedigen in landelijke toneelivedstrijd Hoogtepunt Tramverkeer ondervond op Hofplein stagnatie HERV. KERKDAG IN BERKEL DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 21 MEI 1962 nübeduidend goedkoper SSPSPPJPÏ! \l mÈÈm. De DEMONSTRATIES1 DIAMANTSLIJPER Hedenmorgen om half elf is hel hospi taalschip De Hoop vanuit Vlaardingen afgevaren de Nederlandse haringvissers achterna, om in de buurt van Schotland en omgeving tc bleven voor het ver lenen van pastorale en eventuele medi sche zorg. Als geestelijke verzorger gaat aan boord mee ds. A. C. Scherpemisse, gereformeerd predikant te Scheveningen. Ds. Scherpe- nisse hoopt zaterdag 9 juni weer thuis te varen. In de staatsbossen van Groesbeek Is gisteren door brand ruim twee ha den nen en een halve ha fijn-sparren ver- De felle wind wakkerde het vuur Hink aan, zodat de brandweren van G roes beek en Nijmegen de brand pas na een krachtdadige bestrijding konden be dwingen, (Advertentie) .geen namen noemen..alle dure etiketten er vit... en ga dan je gang maar voor deze speciale aanbieding" zei de fabrikant. En dat doen wij dan ook mee deze corsetten (zijsluttlng met veter) van 18.95, maar nü voor minder dan de halve prijs. Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband, Corsetten voor zwaardere fi guren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, koopt U nu voor nog géén negen gulden. MfS» Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze praeht- corsetten voor zwaardere fi guren in de eaillematen 78-98 cm (dus ook in de grootste maten kleur zalm, voor 6één ttl. of ichrift. b*tt. Burgemeester Heusdens van Vlaardingen en zijn ambtgenoot uit Bresketts bij het Zeeuwse geschenk, dat ter gelegenheid can Vlaggetjesdag werd aange boden. Vanmorgen heeft do Neder landse haringvloot zee gekozen! Het kon, want Vlaggetjesdag was tot een goed eind gebracht. On danks de kou, ondanks de wind kracht negen. Het hoogtepunt van de festivi teiten lag dit jaar in Vlaardin gen, waar vissers met vrouwen en kinderen in kleurrijke kleder drachten uit tal van visserij- plaatsen in ons land door hun aanwezigheid aan het feest luis ter hebben bqgezet. En ze hebben dat gedaan voor het oog van een grote schare pro minenten uit de visserqwereld, onder wie de minister van Land bouw en Visserij, mr, V. G. M. Marijnen, de eerste plaats innam. Maar de Vlaggetjesdag was dit jaar meer dan een nationale manifestatie. Het was een gebeurtenis waarbij het accent viel op de internationale bete kenis van de'Nederlandse visserij. En om die reden waren de consuls-gene raal van tal van landen met hun am bassadeurs en ook marine- en handels- attache's van deze landen naar Vlaar dingen gekomen om samen met de Vlaardingers en al die anderen het feest vah het uitvaren van de Neder landse haringvloot te vieren. Vissers uit Katwijk en Noordwijk, maar ook uit lerseke en Stellendam, alt Urk en Marken, uit Scheveningen en Spakenburg en uit veel meer vissers plaatsen «Uitteerden vrolijk op de Markt in Vlaardingen voor het gemeentebe stuur.- - - En daarna speelden ze allemaat hun rol in het imposante openluchtspel „De zee, het venster van Vlaardingen", dat Jaap Kolkman speciaal voor deze gele genheid bad geschreven en dat werd op gevoerd op een drijvende ponton in de Koningin Wilhelminahaven. De voorzitter van het Comité Vlagge tjesdag. de heer P. de Goede, verwel komde daar een grote schare, „een keur van mannen die hun krachten wijden r' (Van een onzer verslaggevers) aan de belangen van onze nationale visserij." En tot de Vlaardingers zei hij: u bent hier komen kijken om nog een maal de glorie en verbondenheid van Vlaardingen te kunnen beleven, van Vlaardingen, dat leefde bij de gratie van God en van de zee.. Zo feestelijk als het in Vlaardingen was. zo triest was in Scheveningen Vlaggetjesdag. Nog nooit zal men in Scheveningen zo een slechte en voor deze oude vissersplaats zo een on waardige Vlaggetjesdagviering hebben- meegemaakt als zaterdag het geval was. Slechts 51 schepen, waarvan maar een goede 30 drijfnetschepen zullen ter haringvangst gaan vanuit Scheveningen. Dat zijn 30 loggers en trawlers minder dan vorig jaar en het bemanningsprobleem wordt met het jaar nijpender. De feestelijkheden! stonden in de eerste plaats al niet in verhouding tot die in Vlaardingen waar dit jaar het zwaartepunt lag. Maar de viering in Scheveningen stond toch nogondanks alles, in het teken van de sombere wolken die boven de gehele vaderlandse visserij hangen. Wanneer de tekenen niet bedriegen en er geen wónderen gebeuren, varen er volgend jaar misschien wel helemaal geen drijfnetschepen meer ter haring vangst. Het is een somber, maar zeer zeker een realistisch- beeld. Schevenin gen heeft dat zaterdag aan den lijve on dervonden. Want Vlaggetjesdag is niet meer wat het is geweest! Dr. S. L. Mansholt, vice-voor-l*»4 de^boud vai een geraeei.schappe- 1 lijk beleid zon moeten zijn. In dit be- In IJmuiden is de Vlaggetjesdag bijna onopgemerkt voorbij gegaan. Zaterdagmorgen werden de vlaggen op de 1Z Katwijkse loggers die aan de Tegeltjesmarkt lagen afgemeerd gebesen, maar van een feestelijke stemming was geen sprake. Het gure, koude weer noodde nu niet bepaald tot een bezoek aan de Vissershaven zodat het een stille bedoening was. In de avonduren werden de schepen ia een kunstmatig zonnetje van flood light gezet. Ook toen was het opmerke lijk stiL Een enkele moedige wandelaar tornde tegen de storm op en ook af en toe een verliefd paartje. Maar die kwa men meer om de stilte dan om de vloot. In de loop van gisteren heeft de vlag gende vloot iets meer in de belangstel ling gestaan. Af en toe brak de zon door en dan was het toch wel een mooi gezicht, al die glimmende en vlaggende schepen. Veel toeristen legden dit bonte schouwspel op de gevoelige plaat vast. Maar al met al is de Vlaggetjesdag 1962 voor IJmuiden een feest geweest dat niet lang in het geheugen zal blijven hangen. zitter van de Europese commis sie van de E.E.G., heeft zaterdag in Vlaardingen een sterk plei dooi gevoerd voor een geemen- schappelijk visserijbeleid en een gemeenschappelijke visserij- markt in de Europese landen. Dr. Mansholt had als titel voor zijn onderwerp, (dat het belangrijk ste onderdeel van het programma van de Nationale Vlaggetjesdag was) gekozen „De visserij in het nieuw wordend Europa en de plaats daarin vatt de Nederlandse visserij". In het begin van zijn betoog consta teerde spreker een groot verschil in de visconsumptie van de West-Europese landen. Veertig procent van de bevol king van deze landen eet nooit verse vis. Waar liggen hiervan de oorzaken? Hier ligt een groot terrein braak aan voorlichting. Dr. Mansholt stelde verder vast dat de Nederlandse visserij on danks handelsbelemmeringen en andere problemen haar positie in net genele beeld van Europa heeft kunnen ver sterken. Hij achtte dit van het grootste belang voor haar toekomstige functie. De vra-ag of van een toekomstige ge meenschappelijke markt het vangstappa raat zó evenwichtig zal zijn dat de con currentie te doorstaan valt, achtte spre ker een van de vraagstukken die een gemeenschappelijke studie vereisen. Voor een toekomstig gemeenschappe lijk beleid is het eveneens van veel be lang dat wij een groot inzicht hebben in de vTagen met betrekking tot de vloot- subsidie. Hoofdkenmerk van een gemeenschappe lijke markt (over 8 Jaar) in In de eer ste plaats een volledig vrij verkeer van in visprodukten. zonder cP?tln8<??; tra. of andere belemmeringen. Maar dit u alleen mogelijk met gelijke concur- ^«hou-Jngem oye, raad hebben allen die bij de visserij betrokken zijn, en met name de organi saties, een taak. Wil de visserij deelhebben aan de stijging van de welvaart, dan zal dit eerst kunnen op basis van verhoging van de produktiviteit. Grotere vangsten kunnen wellicht door overheidshulp wor den gestimuleerd, maar zo beklemtoon de spreker, op dit punt kan geen enke le discriminatie meer worden geduld. De overheid zou veel aan de ontwikke ling van nieuwe mogelijkheden kunnen bijdragen, maar vermeden moet wor den dat door een eventueel subsidiebe leid de positie van de visserij van over heidsbijdragen afhankelijk wordt. Dr. Mansholt merkte verder op dat ge streefd moet worden naar een «ven wicht tussen produktie en afzet. Gezien de ontwikkeling van de vloot en moge lijke consumptiestijging is een gemeen schappelijke politiek noodzakelijk en ur gent. Over het vraagstuk van de „overbe- vissing" sel dr. Mansholt dat dit op structurele basis moet worden aange pakt, Een structureel visserijbeleid zon der Engeland, Noorwegen en Denemar ken is echter onmogelijk, In dit ver band !s reeds nu een overleg met deze landen dringend noodzakelijk. Maar ook in een onverhoopt niet toetreden van deze drie tot de E.E.G. is een ge meenschappelijk visserijbeleid een on afwendbare els. Inzake de sociale voorwaarden bij de visserij zijn in de zes landen grote ver schillen waar te nemen. Voor een deel van de vloot zijn de maatschappelijke voorwaarden beslist onvoldoende. Op de duur zal een voldoende bemanning met behouden kunnen blijven als de sociale voorzieningen achterblijven bij die van de wal of ter koopvaardij, alsdus dr. Mansholt, vliet staat. Het waren de geschenken van het Comité Vlaggetjesdag voor het Museum voor de Nederlandse Zeevisse rij dat weldra in Vlaardingen zal wor den geopend. Burgemeester Heusdens vond het een „volslagen verrassing". Hij maakte van de gelegenheid gebruik publiek bekend te maken dat de opening van het mu seum' op 7 juli zal gebeuren en hij wil de de geschenken zien als een sym bool van het feit dat Nederland Vlaar dingen in staat stelt dit museum tot een waarachtig nationaal monument te ma ken. Het tweede hoogtepunt van het spel: Schipper A. Bot met zijn bemanning van de VI 89, „Jan en Ineke", die verleden jaar de best verzorgde haring had bin nengebracht, kreeg de wimpel van het Produktschap. Tot hen sprak drs. J. van Dijk, voorzitter van het Produktschap Vis en visprodukten. -Hij sprak over een nimmer verlorengaande traditie en over een hechte verbondenheid. De vxaag hoe de visserij zich staande zal houden, is al lang opgelost door de vis ser zelf, zei hij. Het derde en laatste hoogtepunt: een grootse vlaggengroet aan de E.E.G.-part- ners en een zegenbede voor 'de vissers die inmiddels naar zee vertrokken zijn, en ten slotte het spelen door alle aan wezige korpsen van het Nederlandse volkslied. „De zee, het venster van Vlaardin gen" heeft Vlaggetjesdag 1962 tot een groots feest gemaakt. Ondanks de absurd lage temperatuur, ondanks het feit dat vele toeschouwers tegen de storm op een weg naar huis moesten vinden, de storm die een matrozenmuts van een zeekadet in de Koningin Wilhelminahaven smeet. In verband met die storm en die. kou hebben we het programma met angst in ons hart tegemoet gezien, zei de heer De Goede. Maar nu alles zo geweldig geslaagd was, gaf dat nog meer reden voor een welverdiende huldiging aan de honderden die het spel hadden gebracht, aan de regisseur-commentator die het bad geleld (J. van Dorp), en aan de oud-Vlaardinger die het had gemaakt (J. G. Kolkman). En hun dames kre gen bloemen. (Advertentie) Zaterdagmiddag botste de 26-jarige kantoorbediende G. N. M. Aalsma uit de Vondelinglaan te Schiedam op de hoek van de Rochussenstraat en de Heem raadssingel in Rotterdam met zijn brom fiets tegen een personenauto. Met ver wondingen aan hoofd en benen werd de man naar het gemeenteziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd. Aan de architect Barend van Veen, de glaskunstenaar Ger van lersel en de organist André Verwoerd is de Lau renspenning toegekend. De stichting „De Laurenspenning" zal deze onderscheiding uitreiken op vrijdagavond 25 mei in de Pauluskerk van de Ma ur its weg te Rotterdam. Barend van Veen is de architect van de Pauluskerk en op het ogenblik is naar een ontwerp van hem ook in aan bouw de kerk van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk, Pen- drecht en Lorribardijen, die in Zuid- wijk komt te staan. Ger van lersel is de schepper van het prachtige raam in de Pauluskerk. Van. zijn hand is ook het raam van de kapel in het Hervormde jeugdcentrum „De Heuvel" aan de St. Laurensplaats, André Verwoerd is thans organist van de Pauluskerk. Hij heeft deze onder scheiding mede te danken aan zijn werk in de Prinsekerk. Zijn werk is ook bekend door radio-uitzendingen. Het is de bedoeling, dat André Ver woerd op de avond van de uitreiking van de Laurenspenning het orgel in de Pauluskerk zal bespelen. Na de uitrei king -zullen de drie kunstenaars in een van de zalen van de Pauluskerk reci piëren. De zevenjarige Irene Bergman uit de Raephorststraat te Rotterdam viel zater dagmiddag bij het spelen in een jeugd huis aan de Bloklandstraat uit een raam op de derde verdieping. Het meisje had zich achter een gordijn op de venster bank verstopt. Men bracht haar met ver wondingen aan het hoofd naar het Dijk- zigtziekenhuis over. EL-MIOR (Van onze kunstredactie) De C.J.V.-speJgroep „Argus" te Vlaardingen heeft het zg. „Stadsju- weel-Rotterdam" gewonnen. Behalve een zilveren wisselbeker vair het Rotterdamse gemeentebestuur en een hedrag van 300 houdt deze be kroning in dat de prat. chr. ama teur-toneelspelers hun district mogen vertegenwoordigen in het „Landju weel" de landelijke toneelwedstrijd van de Nederlandse Amateur To- (Advertentie) edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ia. lijnbaan 92 rotterdam I'VE GROTE oliemaatschappijen ver- dringen eikaar op het ogenblik in de zich in steeds sneller tem po ontwikkelende industriegebieden langs de Nieuwe Waterweg. De Shell, de Caltex en de Esso hebben reeds in Botlek en Europoort hun vestigin gen en zaterdag is men begonnen aan de bouw van een vierde raffina derij, bestemd voor het Amerikaanse concern Gulf Oil Corporation. Deze is belangrijk kleiner dan de andere drie. De vice-president van de Gulf eas tern company de heer C. D. Reed, heide om half een de eerste paal in de onafzienbare zandvlakte, die de Europoort nu nog voor een groot deel is. Bij de plechtigheid verricht tij dens een striemende slagregen wa ren o. a. aanwezig de burgemeesters van Rotterdam, Spijknisse en Rozen burg, mr. G. E. van Walsum en de heren P. J. Bliek en J. C. Aschoff, en de Amerikaanse consul-generaal in Rotterdam, de heer Barr v. Wash- Toen begon het indrukwekkende spel. Het liet de zee zien in. haar betekenis van welvaartsbron. Portugese, Siciliaan- se en Spaanse kooplieden kwamen de produkten van hun gewesten, zout, zuid vruchten en wijn als ruilobjecten voor de Nederlandse haring aanbieden. Als vertegenwoordigsters van de voor naamste vissersplaatsen der Noordzee traden op een onverwacht moment vijf zeenimpfen op verrassende wijze op het toneel naar voren: vijf Vlaardingse scho nen met zeegroene nylonjurken en stei le blonde haren. Dan komt de Urker Harmonie, die de intocht van de vissers uit bijkans alle Nederlandse vissersplaatsen voor afgaat. TJit verschillende van die plaatsen kwamen vroeger mannen die de vloot van Vlaardingen mee hielpen bemannen. Eindelijk vaart de logger uit als de vissers door vrouwen en kinderen uitgeleide zijn gedaan. Maar als de bal op de toren wordt gehesen, keert het schip terug. Dan komt de „bombroodswinner" de thuiskomst melden. De haring wordt gelost, ge keurd, de kuipers gaan pakken en de eerstelingen gaan naar Oranje. In de sjees die door een oranjegepiuimd paard getrokken wordt neemt de schipper plaats, maar ook meneer de reder met z'n hoge hoed. Zo herleefde Vlaardingens oude glo rie. Ook de malaise werd op de pon ton uitgebeeld. Het sirenegeloei van de oorlog, waaraan de visserij ten prooi viel. En na de bevrijding hel herstel van de vloot, de modernisering. Nu, van daag: met minder schejben méér haring. Nog was het spel niet ten einde. Al spelend moest eerst een daad gesteld worden. En terwijl de toeschouwers ge- hand5choend en met dikke dassen om, zich tot op de botten stonden te ver kleumen, ging het naar de drie hoogte punten van het geheel: De regisseur en commentator van het spel. Joop van Dorp, verzocht de bur gemeesters van Vlaardingen en Biervliet „aan boord" te willen komen. Toen kwam de grote verrassing: De heer A. P. Kostense, burgemeester van Bier vliet, de geboorteplaats van Willem Beu- kelszoon, onthulde voor h«t oog van mr. J. Heusdens, burgemeester van Vlaar- i-v-yPTENARF.N keken in het <tte dingen een verkleind motto! van een jfc# 5 keken tn het Me- modern vissersvaartuig en een fraaie fo-1 delijk Museum naar „kun verle- to van het monument van de uitvinder den De foto toont de conservator van bet haringkaken, zoals dat bi Bier-P. L. A. Janssen die een toelichting iborn. De nieuwe raffinaderij is de tweede, die de Gulf Oil in Europa bouwt. De eerste, bij het Deens plaatsje Sti-gsnaes, is bijna voltooid. Het Rotterdamse bedrijf zal over ca. anderhalf jaar met de raffinage kun nen beginnen. Gulf Oil heeft in de Europoort een complex van 200 ha jaarlijkse huur 2 miljoen gulden gepacht, maar daarvan zal voorlopig niet meer dan 50 ha worden gebruikt. De eerste investeringen gaan tot een bedrag van 25 miljoen dir., ca. 90 miljoen gld. Er komen o. a. twee nieuwe havens, steigers geschikt voor supertankers en dertig grote opslag tanks. De raffinaderij wordt gebouwd door Kellogg International Corpora tion in Londen. Bij dat werk zijn circa duizend man betrokken. Na de voltooiing biedt de raffinaderij werk aan 200 man. De prognose is, dat het bedrijf eind 1963 al anderhalf miljoen ton ruwe olie per. jaar zal kunnen verwer ken. Het grootste deel daarvan is be stemd voor Nederland en België, maar door de gunstige ligging van de Europoort is het Amerikaanse concern ook in staat om haar verkoopmaat schappijen in het industriële hart van Europa op een meer economische wijze te bevoorraden. neel Unie. Dat het een protestantse groep is die uit een sterk veld. van twaalf ver enigingen, onder wie gerenomeerde neutrale en rooms-katholieke gezel schappen, de erepalm wist te .verove ren, mag voor al onze amateurs een stimulans zijn. „Argus" heeft het Stadisjuweel gewonnen met de opvoe ring van Shakespeare's „Hamlet" on der regie van Joop van Dorp en in décors naar ontwerp van Jan Wolffers. De prijsuitreiking geschiedde zater dagmiddag in „Palace", te Rotterdam in tegenwoordigheid van het Comité Stadsjuweel, de jury bestaande uit jfar. mr. H. P. van Beresteyn, me vrouw Eva Hauck en de heer A. Vis ser alsook vele vertegenwoordigers van verenigingen die aan de wedstrijd hebben deelgenomen. ■De directeur van de Rotterdamse Kunststichting, 'drs, W. Hofman, ver richtte de prijsuitreiking in zijn kwali teit van voorzitter van het organiseren de comité. Hij deelde vooraf o.a. me de, dat naar het oordeel van de jury aan „Argus" als winnende, groep ook de regteprijs en de aanmoedigings prijs zou moeten worden toegekend- Na onderling overleg werd evenwel be sloten, dit symbolisch te doen en de voor deze prijzen uitgetrokken geldbe dragen toe te kennen aan andere groe pen. Zo verwierf „Ahoy" de regieprijs en Het Masker" de aanmoedi-gimg-sprijs (elk 75). Een zelfde bedrag ging als deconprijs naar „St. Genesius" en „Union" kreeg de prijs voor een Ne derlands stuk. Alle deelnemende ver- (Van een onzer verslaggevers) In het pand Rosestraat 201 te Rotter dam, bewoond door de familie Drumme- link, brandde zondagmorgen omstreeks negen uur de keuken gedeeltelijk uit. Bovendien werd de inventarisJzwaar be schadigd. De schade bedraagt vijfduizend gulden. Het vuur kon met een nevel- straal hoge druk worden geblust. Uit gerukt waren de eenheden 521 en 133 en de G5, terwijl brandmeester B. J. van de Heuvel de leiding had. De oorzaak van de brand kon nog niet worden achter haald. (Van een onzer verslaggevers) Op het Hofplein ontstond vanochtend omstreeks half tien een stagnatie van het tramverkeer, omdat lijn 1 uit de rails was gelopen. Het trataverkeer moest gedurende een hall uur worden omgelegd. Vermoedelijk heeft de be stuurder van een achteropkomende tram de wissel te vroeg omgezet. enigingen ontvingen voorts een herin neringsvaantje. Drs. Hofman (benutte de gelegenheid om over de hoofden van de actieve aanwezigen heen zich te richten tot .de duizenden amateurspeeers die weinig duizenden amateurspelers die weinig spel en het beroepstoneel te overbrug gen. Hij 'behoefde het niet bij woorden te laten, want naimens de directie van het Rotterdams Toneel 'kon hij alle aanwezigen uitaodigen, deze zaterdag avond de gast te zijn van het stede lijk gezelschap bij de opvoering van Sophokles' „Koning Oidipous". Hiertoe hield Jacques Commandeur, een van de jonge acteurs, op sympathieke wij ze een korte inleiding. (Van een onzer redacteuten) TVJAAR wij vernemen overweegt de Shell Nederland N.V. tot verkoop over le Slaan van het prachtige Sportpark Vijfsluizen, dat tussen Vlaardingen en Schiedam aan de Vlaardingerdijk ligt. Uit practische overwegingen zou de B.P.M. al haar activiteiten liever aan de zuidelijke oever van de Nienwe De vraagprijs voor het sportpark zou drie Waterweg willen concentreren, miljoen gulden bedragen. Naar verluidt zou de gemeente Vlaardingen geen belangstelling tonen voor aankoop van dit park dat net nog op Vlaardings grondgebied ligt. Als eventuele gegadigde wordt gezien de scheepswerf Wilton-Fijenoord die nu voor het graven van een bouwdok juist het sportpark van W.F. aan de Maaskant moet amoveren. In kringen van de Schiedamse sportwereld heeft men veel belangstelling voor dit object, het bezwaar is echter dat hét park op Vlaardings gebied, ligt maar men vindt de mogelijke aankoop van het complex met de sporthal-vergader gebouw, met het zwembad, de sintelbaan, de tennisbanen en de sportvelden, het plantsoen en de visbaan voor hengelaars een bijzonder aantrekkelijk idee. rjasi geeft, bij de tentoonstelling aan een groep postbeambten uit Egypte die hier een stage doormaken. Zij hadden de wens te kennen gegeven tijdens hun vrije dag een bezoek te kunnen brengen aan de expositie „Nederland se opgravingen in Egypte", (Van onze correspondent) De derde Kerkdag, georganiseerd door de classis Schiedam van de Ned. Her vormde Kerk. zal dit jaar Tweede Pink sterdag in Berkel en Rodenrijs worden gehouden. Het thema van deze kerkdag is: „Zegt het voort". Dit onderwerp is in de verschillende gemeenten van de classis het afgelopen seizoen in groeps verbanden besproken. Ds. J. D. Smids van Schiedam, die het onderwerp zal inleiden, is tevens leider van de algemene discussie. Ds. H. J. J. Keijzer van Maasland verzorgt de dag opening. De Kerkdag wordt besloten door ds. G. van Noordennen van Berkel. In het middagprogramma is een uur uitgetrokken voor de bekende radiozan ger Jules de Corte. Alle leden van de gemeenten kunnen aan de Kerkdag deel nemen. Voor kinderen is een apart pro gramma opgesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2