Idyllisch Kethel-aan-de-Lek wacht.... mm Vele voorzieningen nodig voor Schiedams onderwijs ROTTERDAM 8 Shell ontkent sportpark te willen verkopen Reinigingsdienst heeft nieuw materieel nodig Openbare les in Chr. Techn. School In teveel beginselen kan groot gevaar schuilen Schip in botsing met onderstel Paard op hol richt schade aan Bromfietser met auto in botsing A.R. houdt grote vergadering Brandtrappen voor scholen Judoka's leggen een examen af Geef I Fokkelman 'de ruimte' Volksp ark velden binnenkort niet meer in gebruik B. en Wvragen krediet van f 80.000 Koelschip bij werf Gusto te water Bovenbouw wenselijk voor De Springplank Bijna tweeduizend hengelaars nu lid van vereniging Burgerlüke stand Drs. T. M. Gilhuis voor Geref. Schoolverband DE ROTTERDAMMER PAGINA 5 WOENSDAG 23 MEI 1962 "r "ÜÜ9 ROEMERS GEGROEID TE NAUW DE WIJZE mannen bestoten met de opmerking dat Schiedam wel gro ter maar door de groei van de bevol- de lentezon die de twee Schiedammers king toch ook benauwder was gewor den. De weggetjes in het sportpark vonden ze te nauw. Ze zcisten wel hoe het anders moest. Verder gingen ze niet in op de stadsontwikkeling want voor hun voeten zat een zwaan. Dat is vreemd. Nu zag uw redacliepen al dat een andere zwc.an vrij agressief PIKKEN Vandaag - en mormon >lnu"!ijks DE SCOOTER BIJ UITSTEK I Van een onzer verslaggevers Toen dinsdagmorgen om 8.15 uur het motorschip Damco Z 14 te Schiedam de opengedraaide kippebrug passeerde jn de Nieuwe Haven is het roer van het schip in. aanraking gekomen met het houten onderstel van de brug Tegen dit onderstel rustte het contragewicht van de brug. Door de schok is liet brugmecha- nisme in working gekomen en is de handel gaan draaien waarmee do brug wordt geopend. Do bruggewnchter G E. K. kreeg deze handel tegen het hoofd on scheurde het oor. Door personeel van de firma Cleton is de eerste hulp verleend, waarna de heer R. naar het Gemeente ziekenhuis is gebracht voor het hechten van het oor. De brug werd niet beschadigd.-maar het roer van de Damco raakte ontzet. Dinsdagmiddag om 4.40 uur is een paard op hol geslagen in de Groenelaan te Schiedam. Dit paard was 's morgens gekocht door melkhandelaar M. v. G. van zijn broer D. v. G. 's Middags werd een proefrit gemaakt, waarbij het paard voor de melkwagen werd gespannen en beide broers op de bok zaten. In de Groene laan ter hoogte van de Zuidlandselaan sloeg het paard op hol. Beide broers sprongen van de bok af en M. v. G. trachtte het paard bij de teugels te houden, maar deze braken af. De melkwagen ramde toen een stilstaan de auto, eigendom van de heer E. T. v. d. D., die zelfs het trottoir opschoot. Maar hei paard was meteen tot stilstand ge bracht. De auto werd aan een kant beschadigd en ook de wagen liep nogal wat schade op. Op de Polderweg in Kettael is gister middag om 5.10 uur de bromfietsrijder N. den H. uit Schipluiden aangereden door een vrachtauto, bestuurd door chauffeur C. v. M. uit Vlaardingen. De bromfietsbestuurder, die bij het passeren niet voldoende was uitgeweken, brak de linker pols en is door de G.G en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De bromfiets werd vrij ernstig bescha digd. HET lijkt zo een idyllisch dijkdorpje en als wc moesten raden zonden we het misschien aan de Lek zoeken. Lekkerkerk, Nieuw Lekkerland mis schien? Of een ander dorpje met zo'n poppenhuizennaam als Kinderdijk of Ammerstol. De iverkelijkheid is iets anders. Het is Kethel-Schiedam wachtend op zijn uitbreiding die- zal verschijnen tussen de persJcaden die nu het oudere dorp aan de westzijde helemaal insluiten. Straks zal het hier volgespoten wor den en in de zandwoestijn die dan ont staat zal niets meer herinneren aan dit Kethel-aan-de-Lek In het kader van de verkiezingspropa- ganda-actie van de „Protestants Chris telijke Groep" in Vlaardingen houdt de centrale Anti-revolutionaire kiesvereni ging „Nederland en Oranje" morgen- (donderdag) avond een grote openbare vergadering in het verenigingsgebouw Triangel aan de Fransenstraat, De heren M. H. L. Weststrate, wet houder van financiën en volksgezondheid, B. van Viegen, voorzitter van de A.R.- fractie en ds. G. Aalbersberg zullen er korte toespraken houden. Het program ma zal worden afgewisseld met muziek van het gezelschap Insulinde en gooche len van prof. „Hoe is *t ie". ;nil M jtJET WAS meer de zegening van de AOW dan de lokkende stralen van naar het Sportpark Harga hadden ge bracht. Het is misschien niet zo be schaafd om te luisteren naar een ge sprek tussen twee stadgenoten wanneer men daartoe niet is uitgenodigd maar de mannen spraken zo luid en zij zei den overigens niets dat op het nieuwe Nederlands: privacylijkt. De man nen roemden de groengordel, speciaal de sportparken. Vroeger had je zoiets niet, trouwens toen kon je nog geen eens voetballen. Met deze opmerking in strijd was dat ze prompt vertelden, dat je bij Teun, hst kan ook Piet ge weest zijn, op liet weiland in de Dief- hoek zo goed kon draven. L/ELE herhalen ran vroeger wissel den de mannen met elkaar uit en uw stille derde hoorde dat Schiedam enorm gegroeid is. Vroeger lag de Diefhaek al ver, dat was toen in de buurt van het Rubensplein, nu gaat Schiedam al tot voorbij Kethel. De mannen waren het er wel over eens dat Schiedam groter is geworden maar de ruimte van vroeger was toch mooier. Je kon als kwajongens op de lande rijen toch zoveel kattekwaad uithalen. Verhalen over tochten naar Vlaardin gen, vechtpartijen en het keetje wip pen op de sleperswagens werden in het gesprek gelardeerd. (Van een onzer verslaggevers) EEN brandtrap zal worden ge plaatst aan de Oranje Nassau- school in de Francois Haverscbxnidf- laan en een vluchttrapje komt bij de Retioboth-ULO in de Tuirdaan in Schiedam als de gemeenteraad vrij dagavond accoord gaat met de voor stellen van B, en W. De comman dant van de brandweer acht deze voorzieningen noodzakelijk. De ge raamde kosten bedragen 3300 en 280. De agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad be vat meer voorstellen tot het treffen van voorzieningen voor het onderwijs in Schiedam. Zo wordt voorgesteld nieuw meubilair aan te schaffen voor twee klassen van de Rehoboth- ULO aan de Tuinlaan voor een be drag van 4025. Voor d'e BLO-scholen zullen de ver goedingen voor 19S1 worden vastgesteld. Voor de St. Petrus Canisi usstichting zal de bijdrage 152 2/3 x 50.66 is 7 734.09 bedragen, voor de -stichting voor chris telijk buitengewoon lager onderwijs voor Schiedam en Vlaardingen wordt de bijdrage 129 x 50,66 is $535,14; voor de Stichting Wooniwagenliefdewerk van de St. VineentiAisvereniging 1731,14. Voor de verdere schoolverenigingen wordt als bijdrage voor 1961 voorgesteld; de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs op 64.228,30 gespeci- heen en. weer zwom, in een slootje. Dat leek op een openlijke houding van wantrouwen van die zwemzwaan maar de zitzwaan bleef zitten. Daardoor mis leid moeten de mannen te ver gegaan zijn. ÏJIJ ZIT TE BROEIJJE zet de een. „Ben je nou, joh, dat doe je toch niet aan de kant van de weg" stelde de ander deskundig en toen geraakten de mannen in de moeilijkheden want ze meenden dat zo wel de een als de andere opmerking juist zou zijn. De discussie kwam op academisch niveau maar de zwaan bleef zitten. Bij de mannen moet de herinnering aan de strooptochten in de polder van het fin de siècle weer boven zijn gekomen. De dapperste zocht het voorwerp van overtuiging. Daartoe schoof zijn dikke voet naar de zachte zijde van de zwaan. Kennelijk wilde hij het dier wat opzij schuiven. De andere man nam een bokjespringenhouding aan om te zien wat er onder de zwaan kon zijn. Plots torpedeerde de zittende zwaan deze vertraagde scène. Snel en met een kreet schoot het mannetje weg. „Joh, zaggie dat, hij wil me pik- j ken' zei hij verbaasd en de ander ant- woordde: ,.Ja, maar nou weet- je nog niet of ie zit te broeijje". Zaterdag 26 mei is weer de dag voor de judoka's. Immers, op die dag kun nen zij in Schiedam een hogere 'graad behalen., terwijl ook de bruine banden gelijktijdig zullen trachten deze in te ruilen voor een zwarte. Zeker 50 kan didaten leggen dit examen af. Voor een goed resultaat zullen zij echter drie van de vier partijen moeten winnen, of althans met een half punt in hun voor deel weten te beslissen. (Advertentie) \\v y Vraag gratis nieuwe interieurcatalcgus. Nieuwe Binnenweg 288, Telefoon 50066-52989 Rotterdam ficeerd als volgt: g.l.o. 550 x 62,89 ƒ,34.589,50, g.l.o. 172 x 53.07 ƒ9.128,04; tl.1.0. 236 x ƒ86,91 20.510,76, totaal 64, 28,30, De vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs op 148.915,47 .ge specificeerd als volgt: g.l.o. 1724 2/3 x ƒ62,89 108.464,29; v.-g.l.o. 52 1/3 x 126,94 ƒ6.643,19; u.l.o. 389 x ƒ86,93 ƒ33.807,99 totaal 148.915,47. De St.- Willlbrordusstichting op 250.004,75. gespecificeerd als volgt: g.l.o, 2897 1/3 x 62,89 182.213,29; g.l.o. 227 x 53,07 12.046,89; v.g.l.o. 33 x 149.43 4.931,19; u.l.o. 584 2/3 x 86.91 50.813,33, totaal 250.004,75. De Vereniging voor Christelijk Volks onderwijs op 17.043,19, gespecificeerd als volgt: g.l.o. 271 x 62,89 - 17.043,1 Het ledental van de hengelaarsvereni ging „Schiedam en Omstreken" nadert de tweeduizend. Dat is gebleken tijdens de jaarvergadering van deze vereniging in het wijkcentrum Nieuwland. De toe loop van leden is groot. Voor het Briel- se Maascomplex zijn vorig jaar 1200 vergunningen uitgereikt en voor het vissen in en om Prinses Beatrixpark 190 vergunningen. De kasmiddelen zijn zo gunstig dat het mogelijk bleek materiaal aan te Schaffen om, met een eigen, werkploeg ter visvangst te kunnen gaan. Vroeger werden de vissen gekocht bij de OVB en een broodvisser. Nu worden de vissen als ze groot genoeg zijn van de singels naar de visvijvers gebracht. In drie jaar is ach teneenhalve ton uitgezet.- Het bestuur werd als volgt gevormd: voorzitter J. Giesen, in de vacatures F. Giesen en J. Nijs kwamen C. Faassen en A. Stip, verder de leden A. van Breda, J. J. van Halderen, W, van der Marei, J, in 't Veld en H. van der Velde. ZEVEN Franse oorlogsschepen, het splinternieuwe vliegkampschip Clé- menceau, het bevoorradingsschip Gustave Zédé en vijf fregatten, zijn dinsdag in alle vroegte de haven van Rotterdam binnen gelopen voor een niet-oificieel bezoek, dat tot zaterdag duurt. De schepen beho ren tot het „Escadre frantjaise" van de Franse marine; een andere groep van het smaldeel, dat gewoonlijk ih de Middel landse Zee opereert, is vanmorgen in Antwerpen aangekomen. Vrijdag zet het gehele smaldeel koers naar de Duitse havenstad Hamburg. Het moderne vlieg kampschip Clémeneeau, dat in november van het algelopen jaar aan de Franse vloot werd toegevoegd, is een van die drie vliegkampschepen van de Franse marine. Een zusterschip van de Clémen eeau is op het ogenblik in aanbouw. De Franse marine zegt trots, dat de Clémen eeau het modernste vliegkampschip in West-Europa is. Het 258 m. lange schip heeft een waterverplaatsing van 32.000 ton. Aan dek en in de hangars staan vijf tig vliegtuigen van drie verschillende typen, de Alize 'onderzee boot bestrij- aingsvliegtuig)de Aquilon (jachtvlieg tuig voor alle weersomstandigheden) en de Etendard aanvalsjager). Voorts heeft de Clémeneeau nog de beschikking over enkele hefschroefvliegtuigen van Ameri kaanse makelij. TAE commandant van de Carrier-groep AA van het „Escadre franeaise", vice- adroiraa] Lainé, zei in de zeer luxueuze en met Franse smaak ingerichte ont vangstzaal van het schip: „We vinden het prettig in de tweede haven4 van de we reld te zijn. En we zijn er zeker van, dat de Franse zeelieden een goede indruk van Rotterdam zullen krijgen. Omge keerd hopen we, dat deRotterdammers een goede indruk van de Franse zee- Meden krijgen". De Clémeneeau is in ver gelijking met andere vliegkampschepen „leefbaar" ingericht. De verblijven van de officieren en onderofficieren doen den ken aan een eenvoudig passagiersschip. De wanden, zijn in sfeervolle kleuren ge schilderd en versierd met aquarellen en tegeltableaus. Op tientallen plaatsen in het schip zijn televisietoestellen opge hangen. Aan boord kunnen ook eigen programma's worden vertoond. De totale bemanning van de Clémeneeau. de Gustave Zédé en de fregatten Le Savo yard, l'Angenais, Le Beamais, l'AIsacien en de Le Lorrain, die langs de Parkkade liggen, bedraagt 3400 man. De Franse matrozen, die die vuurrode ..ponpon" (die geluk brengt, zeggen ze) op hun muts dragen, gaan gedurende de paar dagen, dat ze in ons land zijn. enkele excursies maken. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor bussen, beschikbaar gesteld. Het personeel van de Sehiedamse Plantsoendienst heeft dinsdag bij de Singel aan de Marconiweg een zwaan aangetroffen die met scherpe haak met een stuk koord in de bek tod. Ver moedelijk een wreed plagerijtje van de jeugd. De haak is uit de bek ver wijderd. Bij KB. is benoemd met ingang van 1 juli tot notaris binnen het arrondis sement Den Haag ter standplaats Was senaar de heer J. S. de Borst, kandi daat-notaris te Schiedam in de plaats van de heer J. Th. Ovireg, die eervol is ontslagen. In verband met de gemeenteraads verkiezingen en de komende vakan ties is wijziging gebracht ia het sche ma van de openbare vergaderingen van de Sehiedamse gemeenteraad. Vrijdagavond wordt vergaderd in het stadhuis, daarna op vrijdagavond 22 juni, dan zal er in juli slechts ver gaderd worden als het wenselijk is en de laatste vergadering van de raad in de huidige samenstelling zal. ge schieden op 31 augustus. De nieuw ge kozen .gemeenteraad komt voor het eerst bijeen op dinsdag 4 september. 9 Voor een bedrag van 136.700 wil len B. en W. van Schiedam de boer derij Harreweg 8 in Sehiedam-Kefchel tezamen met erf. schuren, weiland, bos en hakhout, in totaal 8.88.27 ha. 9 De St. Jozef Uloschool aan de mgr. Nolensla an te Schiedam krijgt met ingang van de cursus 1962—1963 een parallel vierde leerjaar. B. en W. stellen voor 2125 .beschikbaar te wil len stellen voor aanschaffing van leer middelen. DE 33-jarige handelaar in boeken en tijdschriften J. A. te Rotterdam heeft na reeds enige keren voor de zelfde feiten te zijn veroordeeld voor de rechtbank te Rotterdam terecht ge staan verdacht van verspreiding van aanstoot gevende prenten, tijdschriften, boeken, foto's en films. A. gaf toe de zes tien fliins die hem ten laste waren gelegd bij een buurman te hebben verborgen uit veiligheidsoverwegingen. Hij verklaarde de inhoud van de films niet te hebben ge kend. Wat betreft de prenten merkte verdachte desgevraagd op dat hij dacht dat dit tekenmodelkunst was. De inhoud van de boekjes kende hij niet, zo ver klaarde hij. Hij had de hele partij de dag voordat hij was gearresteerd ge kocht. Een van de prenten was terecht gekomen in een Donald Duckblad en was in handen gevallen' van de moeder van een jongetje dat het kinderblad tod ge kocht Dit werd de-directe aanleiding tot ingrijpen van de politie. De eis was twaalf maanden gevangenisstraf met af trek, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar ea drie jaar toezicht. - ivi$ ".j- V Irene: Openbare vergadering Pro testant Schiedam. Kandidaten lijst 3 be spreken gemeentebeleid, 20. Chr. Technische School: Nieuwe Dam- laan Openbare lessen, 19. Chr. Sociale Belangen: SKAV, Concert Duitse Componisten, 20. Chr. Sociale Belangen: PTT Contact avond, Demonstratie bloemschikken, 20. Kantine Hermeg DVS; Prijsuitreiking spelregeltestwedstrijd junioren SSV, 19. Wilton Fijenoord: Afscheidsreceptie directeur C. J. van Daalen, 16. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse redactie tel 64154 b g. g. tol. 115588 toestel 51 'b g g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. S. Troost, Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealnrm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290 Apotheek: Gouden Hert. St. Liduina- straat hoek Brugmanstraat. Sted. Museum: Ned Ongravingen in Egypte (tot 25 juni). Jonge Kunst uit Joego Siavië (tot 12 juni), „Start 10" (t/m 11 juni). TN antwoord op een aantal vragen die het gemeenteraadslid H. van Munster I (P. v. d. A.) tot het college van burgemeester en wethouders van Vlaar dingen heeft gericht naar aanleiding van de berichten over een mogelijke verkoop van het sportpark „De Vijf Sluizen" door de directie van Shell- Nederland N.V., heeft het college de heer Van Munster geantwoord dat het terstond contact heeft opgenomen met de directie van dit bedrijf. Het college deelt het raadslid mede dat genoemde directie het bericht volledig ontkent. De N.V. koestert niet het geringste voornemen tot verkoop van het sport complex over te gaan. In verband hiermede heeft het college de andere vragen van dit raadslid over hetzelfde onderwerp onbeantwoord kunnen laten. Binnenkort zullen de sportterreinen op het Volkspark aan hun bestemming worden onttrokken. Hier spelen nog Martinit op het voetbalveld en Schiedam op het korfbal veld. Het terrein is be stemd voor de bouw van het Francois Haverschmidtbejaardentehuis. B. en W. van Schiedam hebben de gemeenteraad' een toelichting gezonden bij de Zevende Verordening tot wijziging van de kaart behorende bij de Bebouwingsvoorschrif ten. B. en W. stellen dat het duidelijk is geworden dat de gronden tussen Willem de Zwijgerlaan en achterzijde Stadhou derslaan stedebouwkundig niet ten volle worden benut. In de wijziging is een mogelijkheid opgenomen tot bijzon dere bebouwing aangepast aan de situatie. Er kan hier in een ruime parkaanleg in voortzetting van het bestaande volkspark een bebouwing ontstaan in een combi natie van hoog- en laagbouw. Rond de bebouwing komen ruime groenstroken. Het veldje bij de Wester haven zal enigszins worden vergroot. SCHIEDAM- Geboren: Jan zn v H van Selm en C H Jongste: Margaretha M dr v J J van den Berg en NI van Noord: Marinus J zn. v N G J de Wolff en E M van der landen; Johanna T M dr v J Offerman en I J M van Vliet: Bob zn v E C Servaas en P Flaes; Hillegonda C dr v F J Suttorp en C L M de Boer; Wilhelmus T zn v AM N Veldhoen en W T Hilhorst: Adrianus J zn v A J van den Berg en M J Ernst; Johannes D zn v P van der Endt en C Veenemans; Rudolf J M zn v A J Fransen en M J Olst- hoorn; Gerhardus J W zn v G J W Mersch en P S VZielander; Helena Mdr vM Berger en H E J Kremers; Johanna F dr v EPir- son en M H Mortimers; Annelïes J dr v J J Feelders en A Dubbeldam; Monica I M dr v T J H CoLlignon en M T G SchoLte. Overleden: J Voshol. 8 dagen; J W M Kreisober. 82 jr; J G M Albers, Ö1 jr wed van -G Bakker; F Sprong, 70 jr; J Pols 81 jr. (Advertentie) Constructief en kwalitatief een topprestatie zonder weerga ■fc Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen en gratis proefrit St. Lldulnastr. 52, Tel. 6 43 13. Swamroerdamsingel 25, Tel. 6 63 48. CHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) VOOR een bedrag van f 80.550 wil len B. en IV, van Schiedam ten behoeve van de Gemeentelijke Ver voer-, Reinigings en Ontsmettings- dienst een kleine vuilnisauto, twee roeiboten, drie montagetrailers en twee driezijdige kippers aanschaf fen. Bij de reinigingsdienst zijn drie kleine vuilnisauto's (zijladers) in gebruik, welke reeds langer dan tien jaar heb ben dienst gedaan. De oudste hier van. is thans aan vervanging toe. De kosten van de aanschaffing van een nieuwe, soortgelijike vuilniswa gen, geheel compleet, zullen 20.500 bedragen, af ie schrijven in ten hoog ste 8 jaar. Ten behoeve van het baggenwerk van de reinigingsdienst zijn twee roeibo ten in gebruik. Beide boten, <3ie ruim 20 jaar dienst hebben gedaan, verke ren in zodanige staat, dat vervanging noodzakelijk is. Hiermede is een be drag gemoeid van 2.500. af te sdhrij ven in ten hoogste 5 jaar. Deze montagetrailers zijn bestemd voor de Technische bedrijven. Zij •worden als tweewielige aanhangers achter de bedrijfsauto's gebruikt voor |T)E Christelijke Technische- School voor Schiedam en Omstreken houdt weer openbare lessen. Dins dagavond kwamen tientallen verwan ten en vrienden naar de mooie school aan de Nieuwe Damlaan om te zien (zoals de foto toont) hoe de kleine smeden in de dop hamer en aam beeld hanteerden, hoe zij het ijzer be werkten in de nakschroef en de prachtige machines, hoe de toekom stige timmerlieden met hun instru menten het aloude vak op moderne wijze leerden en hoe ook de moderne technieken in de nieuwe lokalen intens werden beoefend. Vanavond worden deze openbare lessen nogmaals gehouden. Het zijn goed oriënterende bijeenkomsten voor ouders die kinderen naar de techni sche school zullen sturen en de adspi- rant-vaklieden kunnen uiteraard gaan kijken wat en hoe ze Ieren moeten. het vervoer van materialen en ge reedschappen. De kosten zullen 7.800 belopen, af te schrijven in ten hoog ste 8 jaar. Twee kippers van de dienst van. ge- meen te wenken, die 7 a 8 jaar inten sief zijn gebruikt, -moeten worden ver vangen. Deze wagens zijn geheel af geschreven. Voor deze vervanging moet kunnen worden beschikt over een bedrag van 49.750, af te schrij ven in ten. hoogste vijf jaar. 9 Opgave van gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.00 12.30 uur en 2.00-8.00 uur: herenkle- dingstuk; regenkapje; huissleutels; bril in étui; te 'bevragen bij de vin ders: fietstassen, Melkhandel, Schiet baan-straat 1. tel. 65753; voetibalpool- formuflier, Kokje. Rijnstraat 8a-film pje, Van Schravenzanide, Gr, Floris- straat 20; laddertje, Futtelaar, Sta- tionsplein 13b; blikken soep in doos; Postkamer, Museumplein, Rotterdam, tel. 114400 toestel 409; vulpen. Kui pers, Marconistraat 83; bos sleutels, Balvers, Bleekstraat 40, Vlaardingen; lipssleutel, Onderdedinden, Poor-tug-aai- sestraat Sb; ring met sleutels,, To- masini, Biiderdijkstraat 16; sleutels aan ring, Holienhoek, Burg. v. Haa- renlaan 928; ring met sleutels» Hein- kens. Singel 148; damestas, Hulppost- kantoor, Mgr. Nolenslaan 414; porte monnee met inhoud. De Bruin, Gor- donstraat 14b; kindertasje v. d. Eikel v. Swendienstr. 51; weekendtas, v. d. Vlies, Groenelaan 85; toilettasje. Voogd, Korte Achterweg 9b; toeren-' polshorloge. Heidra, Joppelaasi 5; kin- derringetje Van Gogh. Amalia van Solmsstraat 6; geldsbedrag, Akker man, firma Wijtbo, Van Couwehhoven- straat 21; zelfbinder. Blok, Nieuwe Haven 21; mohair sjaal, Pil, Korte Kerkstraat 4; een paar dameshand- schoenen, Postkantoor, Tuinlaan; kin- derüdediiig, Vorstenbos, Van Beveren straat 35; kinderschoentje Van He'es, (R), Dries, Havendiyk 204; trainings broek, Van Loopïk, Molensingel 48; herenkleding in zak. Füsema, Lepe- laarsingel 96. Rotterdam; pet, v.d. Berg, Broersvest 171; handdoek. West huis, Da Costastraat 39b; badminton- racket. Van 't Hof, Burg. van Haaren- la an 1031; rode autostep. Cram aReau- murstraat 12; driewielige autostep, Mijnkens, Singel 148. café Sport. Voor rekening van de Hitmtoer Han delmaatschappij N.V. te Amsterdam wordt woensdagmiddag 30 mei van de werf Gusto te Schiedam het koelschip Rida Paula te water gelaten. Het schip, dat bestemd is voor de grote vaart en zal worden beheerd door Dammers en Van der Heide's scheep vaart- en handelsbedrijf N.V. te Rot terdam, meet ongeveer 1500 brt en heeft een koelruimte van 98.000 kubie ke voet. De lengte tussen de loodlijnen is 76 meter, de breedte 12.30 meter. De hol te tot het (open) shelter dek 7.85 me ter, de diepgang 4.80 meter. De snel heid van de Rida Paula zal omstreeks 14,5 mijl bedragen. Voor een kleine kring van protes tantse gezinsvoogden beeft dinsdag avond in bet Tehuis voor werkende meisjes „De Springplank" de directrice van dit tehuis, mej. K. F. Westrate iets verteld over het doel en de werkwijze van deze tehuizen. Naar hun oorspronkelijke opzet, over genomen van Belgisch voorbeeld, hebben deze tehuizen de status gekregen van over- gnngspost tussen de grote inrichtingen en de maatschappij, waarbij observatie-in richtingen, voogdijraad en kinderbescher ming een belangrijke bemiddelende rol spelen. Zo vindt men in het tehuis dus nor male kinderen die een zekere sociale aan passing bezitten. In het tehuis streeft men naar een benadering van de gezinssfeer, zodat de jongelui na hun normale dagtaak in een sfeer van onderling vertrouwen verblijven. Een wensdroom van mej. Westrate tenslotte is het aanbrengen van een bovenbouw op het bestaande instituut die kan voorzien in de behoeften van de oudere jeugd, die niet meer onder de erkende toezichthoudende instanties valt. Deze causerie was een onderdeel van de jaarvergadering van de Vereniging van protestantse Gezinsvoogden, die voor deze gelegenheid in het tehuis aan de Voorschoteriaan te gast was. Drs. T. M. Gilhuis sprak dinsdag avond in het Beursgebouw te Rotter dam voor het district Rotterdam c.o. van het Geref. Schoolverband over het referaat, dat drs, G. B. Visser uit Am sterdam op 1 juni ©p de Algemene Ver gadering van het Schoolverband te Utrecht zal houden. De titel van dit re feraat luidt; „Sta ik er zelf wel ach ter"?. Drs. Gilhuis stelde twee punter, uit dit referaat centraal: de vorming van de jonge onderwijzers en de wijze waar op de ouderen de stof moeten doorgeven zo dat de kinderen iets daarvan bele ven. Dat het erfgoed der vaderen", zo zei drs. Gilhuis. bij de jeugd nog niet aanslaat, bewijst wel een overwegend scepticisme. Dit kan naar negativisme afbuigen, maar omdat de jeugd nog bij de wissel staat, hangt het van de wijs heid der ouderen af of ze op het goede spoor komen. Alle leringen die Jezus ons niet heeft geleerd moeten dan echter worden uit gebannen. Als wij spreken over het ge bouw van Gods gunstbewijzen mogen we er niet het krot van eigen eer en prestige naast zetten. „Helaas", zo vervolgde drs. Gilhuis," heelt een vorige generatie te veel de nadruk gelegd op „kennen en belijden". „Kennen" is in de Bijbel altijd een re latie, een erkennen. Het gevaar is zo groot, dat men door het struikgewas der beginselen Jezus Christus zelf n.et meer ziet. Drs. Gilhuis wees erop, dat in een jubileumrede in 1928 voor de J.V. op G.G. 28 maal het woord begin sel voorkomt en geen enkele keer de naam van de Heiland. „Hier schuilt een groot gevaar in", zo zei hij. Nooit mag een binding aan secundaire grootheden prevaleren boven die aan het grete beginsel: Jezus Christus. In het relativisme van de jeugd ziet drs. Gilhuis veelal een reactie op het absolutisme van de ouderen. „Laat men h»ït willen doen van de jeugd", zo besloot drs. Gilhuis'., In goede ba nen leiden door erop te wijzen, dat de eigenlijke liturgie begint ais we de kerk verlaten en heel de wereld werkterrein Is van de Heilige Geest, Die ons als zijn mede-arbeiders wit gebruiken In een ontredderde wereld". 9 Het jaarverslag van de Chr. Indus trie- en Huishoudschool in Schiedam 'ook beheerd door de Vereniging t ot oprichting en Instandhouding van Chr. Nijverheidsscholen voor jongens en meisjes in Schiedam en Omstreken) bhjkt dat per 31 december 161 meis jes de school bezochten, van wie er 146 in Schiedam wonen, 12 in Rotter dam en drie in Vlaardingen. Het contactblad van de N.V Abr. van Stolk en Zn. Kon. Houthandel N.V. te Rotterdam beuat een fel artikel van de voorzitter van de ondernemings raad over de mentaliteit van sommige personeelsleden. Het gaat hier om hen die wor den gedreven door winstbejag, zo staat er tn het artikel te le zen, en die bij het minste of ge ringste van betrekking verande ren. „De stabiliteit en de rust van de eigen werkkring is zoek", zo schrijft de voorzit'er ran de ondernemingsraad. „Waar is het verantwoordelijkheidsgevoel van sommigen ten aanzien van het werk en het bedrijf geb'even?" Het artikel bes' geloven te moge- voor ons pa vele andere de hele me afwaarts gaai r. :cu4- meer beloning vjor s'eeds min der werk eist". ■net „Wij dat het voor voor erg- neds

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1