Sportweek" wordt straks grootse aaneenschakeling 792 SG'blad weer en van Jonge meisjes dronken alcohol UNIQU Geen zwemmen en geen hockeywedstrijd Kruis gaat Buitenlandse sportlieden aanwezig Vrolijk Kantongerecht uit verontwaardiging - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Caféhouders zwaar beboet 99 75 m wn weer gelden inzamelen Spelregelstrijd wordt traditie DAT IS MANNENWERK V kreeg Houthakker hoorn op heen de rotterdammer Programma voor de teams van „ODI" D H1 DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS PUCH VOOR FANS! HEYST PAGINA 5 VRÏJDAG 25 MEI 1962 kamgaren costuvm A vondvierdaagse Ploegenrit FEILBAAR vandaag en morgen en dagelijks ZOMER KALFJES BRUNOTT Lawntennis Van de oogarts {3^ naar (J*"" i fofl 25.90 19.90 29.75 U kijkt .it,- U vergelijkt U koopt bij (UW NAAM EN ADRES) 1YERLOVIK6SRIN6EN T 88 »-,¥UARDW6ai OFFICIEEL (Advertentie) Dit is Coster's Pinkster-verrassing I Gegarandeerd 100% zuiver wol ien kamgaren costuummet onberispe lijke coupe, pasvorm en afwerking, 'n Meesterwerk van internationale klasse! In een schitterende collec tievan moderne dessins en kleuren. Normaal 129.-, maar één dag kunt U profiteren, want dan betaalt U voor dit 100% ZUIVER WOLLEN als Pinksfer- verrassi ngr ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk, Goudse- singel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Siotlzan 158.-160 VLAARDINGEN: Liesveld 7-9 (Van een onzer verslaggevers) X/'OLGE'NDE week begint na jaren weer een Sportweek in Schiedam. De SBLO heeft het initiatief voor deze sportweek ge nomen om de Schiedammers te laten zien welke sporten er worden beoefend, om de clubs de gelegenheid te geven zich te presenteren en om ook de minder bekende sporten onder de aan dacht te brengen van het publiek. De SBLO is verheugd dat clubs als SW, Hermes-DVS en Schie dam hun velden beschikbaar hebben gesteld. Functionarissen van diverse verenigingen hebben enthousiast aan de voorbereidin» gen gewerkt. Het gemeentebestuur verleende medewerking; zo zal burgemeester mr. J.W. Peek het défilé afnemen, de Sportweek openen en bovendien zal hij Engelse en Israëlische sportslie- den ten stadhuize ontvangen. Jammer is evenwel dat enkele sporten verstek hebben laten gaan; zo zijn er geen zwemwedstrijden, geen hockeywed strijden. Voor de Sportweek zal de SBLO enige propaganda maken. Er zullen 150 af fiches warden verspreid. Op zes plaat sen in de ©tad komen vrolijke vla-g- gemasten met daarbij een bord dat alle evenementen vermeldt. Elke dag zal een •geluidswa@en door de stad rij den om de_ aandacht te vestigen op de wedstrijden en mogelijk aankon digingen te doen over wijzigingen, in het programma. Gestart wordit op vrijdag 1 juni. Ban houden alle Schiedamse gymnastiek verenigingen onderlinge wedstrijden in jrie gymnastieklokalen. Hierbij kan geen publiek aanwezig zijn om dat er geen toeschouwersaccomnvadia- tie is. Schiedam heeft nu eenmaal geen sporthal. Zaterdag marcheren de groepen sports- lieden in een stertocht naar het Sin- gelplanitsoen vanwaar het défilé be gint dat langs het stadhuis gaat. Er is dan voor de gymnastiekverenigin gen ook een marswedstrijd' waarbij een' jury de resultaten beoordeelt. De tocht gaat naar het terrein van Hermes DVS in Sportpark Harga waar de gymnart ie leverelugipgen ge zamenlijk een grote demonstratie houden om drie uur. De burgemees ter opent deze uitvoering van de toe stel-nummers. Meer dan duizend gym nasten zullen deelnemen. In de Koopmansbeurs worden op maand-agaivond 4 juni vanaf zeven uur volleybalwedstrijden gehouden. Op de speelweide bij de Vlaardingerdijk zijn van zeven, tot neger, uur imndbalwed- strijden, die daarna vrijwel iedere dag worden gehouden 's avonds omdat da ■mes, heren en junioren-teams van DWS, WF en UVG aan bod komen. De Rot terdamse Rugbyclub organiseert een rugbywedstrijd op 'het terrein van- SW tegen de -laniskamprcen Hilversum. Op dinsdagavond 5 juni begint de Avondvierdaagse -georganiseerd door de WKR-KNBVLO. Om half acht start een Singelloop waaraan iedereen kan mee doen, Er zijn duizend Schiedammers voor deelname aangeschreven. Gelopen wordt over anderhalve en drie kilome ter, het parcours is op de Vlaardinger dijk of op de Prins BemhardJa-an. Om zeven uur zijn er weer handb-alwedstrij den. Woensdagmiddag om half vier be gint een jeugdhengelwedstrjjd in het Prinses Beatrixpark voor kin deren van acht tot vijftien jaar waarbij in het Theehuis een verfris sing wordt aangeboden. Om zeven uur spelen het softbalteam van de S-V. en H.V. Schiedam tegen het team van de eveneens onlangs op gerichte Rotterdamse damessoftbai- club Nepiunus. Er is tevens hand bal, om zeven uur begint een wie lerronde voor amateurs en nieuwe lingen op de Vlaardingerdijk. Het parcours is nog niet precies bekend. Donderdagavond rijden de wielrenners w-eer. Dan wordt een ploegentijdrit ge houden waarbij de teams 1 om de drie minuten starten en driemaal het par cours Stadhoudersiaan, Admiraal de Ruyterstraat, Maasboulevard, Haven- dijk rijden. Er is tevens handbal. Om acht uur wordt een demonstratie scher men gegeven in de Koopmansbeurs door Jean Vandervocd-t, de beste oefenmees- ter van Nederland. Om half tien zijn er in de Koopmansbeurs judodemanstrasties met Anton Gees-ink, de wereldkampioen aal die tevens vertellen over. zijn sport- carrière. Op vrijdagavond 8 juni wordt de Avondvierdaagse feestelijk ingehaald-. Dan verzamelen de wandelaars zich met muziek op de Maasboulevard om naar het Plantagepodium te gaan waar coca cola wordt uitgereikt. Er is hand bal op de Vlaardingerdijk en tevens mi crokorfbal. 0NFEILBAAR is niemand en daar- om ook niet het apparaat dat via de moderne hulpmiddelen u gisteren wilde voorzien van de foto's van de sprekers en kandidaten van Protestants Schiedam over de gemeenteraadsver kiezingen. Helaas kwam de sympa thieke Schiedamse hoofdonderwijzer S. Kuiper niet. op onze Schiedamse pagina. Onze Rotterdamse functiona ris in hel archief heeft een verkeerde Stadhuis: Openb. verg. gemeenteraad, 20. Chr. Soc, Belangen: Wérkende Jeugd over UNO, 20. Lutherse Kerk: Oecumenische Avond gebed, 19.30. Voetbal: sportpark Bo-shoek PPSC Insulinde (strijd om het kampioen schap), 16. Chr. Sociale Belangen: Receptie NCB vijftigjarig bestaan, 15. Leger des Deils: Lange Haven 25, Receptie zilveren jubileum maj. R, Reitema. Volksgebonw: Amicitia, Toneelavond, 20. Ju-doëxamens, a Sportcentrum Hulsker: 20. Musis Sacrum: Th. J. L. van der Berg Beveka NV Jubileumuvond, 20. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tel. 64154 b. g. g. tel. 115Ö88 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastrsat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealarm 64666: G.G. G.D waarschuwing 69290. Apotheek: Gouden Hert, St. Liduina- straat hoek Brugmanstraat. „Sted. Museum; Ned Opgravingen in Egypte (tot 25 juni). Jonge Kunst uit foego Slavië (tot 12 juni), „Start 10" wm 11 juni). foto gegrepen.- Misschien is het dan ook wel een heer Kuiper die lou ter en alleen de naam gemeen heeft. We zijn er echter van overtuigd dat hij ondanks deze persoonsverwisseling toch ook wel met een warm hart Lijst Drie zal willen aanbevelen. trjET wordt weer zomer. Dat is te zien op de Groote Markt. Daar staan mooie tenten in een etalage, maar er staatzelfs een tent bij de bushalte. Nu zal hopelijk niemand gaan denken dat het plaatsen van de tent een gebaar van service is voor de Schiedammers want gemeente noch RET zuilen speciale wigwams zoals dit driehoeksgevalletje beschikbaar willen stellen. T\E bewoners gaan uit de binnen- stad. Dat tonen de afgebrokkelde huizen wel maar toch ziet het er niet naar uit dat Schiedam in het centrum onbewoond blijft. Voor de voorbij gangers is het nu zelfs of Schiedam in het hart van de stad weer heel lan delijk wordt. Gisteren dartelden er zelfs kalfjes over een veldje in de Nieuwe Buurt. Waar enkele maanden geleden nog huisjes stonden zou nu het pastorale weer tot bloei kunnen komen. Velen hebben driemaal geke ken voor ze het geloofden maar het is echt waar de kalfjes spelen er heel vrolijk. Advertentie MODERNE GEGRAVEERDE GOUDEN SLAVENARMBANDEN WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 116615 - ROTTERDAM Junioren spelen microkorfbal daarna speelt OBI tegen Schiedam en de ster ken uit CKB en KNKB Rotterdam-Zuid —Spangen spelen tenslotte tegen elkaar. In de Koopmansbeurs worden tafelten nis- en badTnintoncsmonstratie-s gehou den waara-an vele cracks medewerken. Om half achit prominente junioren tafeltennis, cm acht uur W. Touten- burg en W. Eraser voor badminton, half negen d-ë bekende tafeltenn-isster Nelly Visser tegen Kusters. om ne gen uur M. Ridder en Rietveld, bad minton, om half tien de kampioenen tafeltennis Bert Onnes en Frans Schoofs en tenslotte c!e oud-wereld kampioen F. A. Sonn-e-ville tegen Ne derlands kampioen Pirn Seth Paul. badminton. Zaterdag 9 juni wordt er getennist op de banen -in Spieringshoek. Dan spe len twee districts teams, die het hoofd- klassepeil hebben uit Schiedam en Vlaa-r- diingen. Om twee uur komen de eterk- ■srte tennisleraren H. Scfcolten, W. Hem mes, en de -gebroeders Van der Torre op het igravd. Op bet terrein van Her mes DVS is clan een voetbalwedstrijd begonnen tussen twee Schiedamse se lect! etea-ms. Twee uur later (om twee uur) speelt een Schiedamse handploeg tegen Hapool, een Israëlische ploeg ge naamd Peta-htikva. Om half vier begint de honkbalwed strijd van het Rotterdamse negental te gen het Engelse Birmingham op het Amerikaanse honkbalveld van Schie dam. 's Avonds is er een sporthal In Musis Sacrum. Beneden spelen het Leedy Trio en de Down Town Jan Band o.l.v. Roefie Huetlng. Boven zal een ufjnzaal worden Ingericht eveneens met muzikale Illustratie. Het programma met de opstellingen voor de teams van de christelijke korf balclub ODI in Schiedam is voor zater dag: K.O.A.G.—O.D.I. (terr. O.D.I.) aan vang 16.15 uur, terrein SpierIngshoek, Scheidsrechter Kalkman. Dames: M. v. d. Brugge, N. Robberecht, M. Sluimer, I. Sonneveld, R. Sonneveld, N. Stam; reser ve: R. v. d. Wel. Heren: I. v. Keulen, C. v. Kooy, H. Nagtagaal, N. Sleeuwen- boek ,F. de Vlieger, W. v. Leeuwen, re serve: C. ïoussamt. Waterschip a—O.D.I. a, aanvang 3 uur; vertrek 1.30 uur vanaf Rubensplein per fiets. Leider: B. Sleeuwenhoek. Dams: M. Brinkman, M. Hekman, S. Jansen, G. Kunst, E. v. d. Loeve, A. Smits; reserve L. Breevoort. Heren: J. v. Baardewijk, D. v. Bockhove, K. de Boon, G. Bos, B. v, Meeuwen, T. Spruyt; reserve: J. Kok. K. v. d. Laan. Uitslagen 19 mei: H.K.C.—O.D.I. 53; O.D.I. b—Weidevogels b 00. Frogram- m 2-6-1962: R'dam-Zuid 2—O.D.I. 2.30 u.; O.D.I. bSpirit b. 3.20 uur. Men schrijft ons: Het Koode Kruis organiseert van 28 mei tot en met 9 juni, haar jaarlijkse lande lijke inzamelingscampagne. De opbreng sten zijn bestemd voor de vele taken, die het Roode Kruis zowel in vredes- als in oorlogstijd vervult. Zo denken we bijv. aan Bloedtransfusiedienst, de Moedermelkcen- trale, het Welfarewerk. en de boottochten voor langdurige zieken en invaliden en de hulpposten langs de wegen enz. De afdeling Schiedam van het Roode Kruis zal deze inzamelingscampagne in tensief voeren. De leden van de Schie damse Colonne zoals altijd bereid hun grote steun aan het welslagen bij te dragen, zullen daartoe van huis tot huis gaan om de in iedere brievenbus gede poneerde geldzakjes op te halen. De dames en heren die zich bereid verklaren om mede te werken deze geldzakjes op te halen, zijn van harte welkom. Bij aan melding krijgt u de meldingsadressen in de wijk toegezonden. Voor de straatcollecte, te houden op zaterdag 9 juni, zijn er echter nog niet voldoende collectanten. Het afdelingsbe stuur doet daarom een dringend beroep op ieder, die als collectant wil optreden, zich aan te melden bij het bureau van de afdeling. Warande 95. Aanmelding kangeschieden schriftelijk Of mondeling op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen en op woensdagavond Minimumleeftijd collectant 15 jaar. WESIHA'VEMKAOE I! (Van een onzer- redacteuren) ,E SCHIEDAMSE GE MEENSCHAP' heer A. de Jong en zijn Willem de Zwijger-ulo I aan de beurt. Het blijkt dat de heer De Jong (o.a. SBLO-voorzitter) ook op dit gebied stimulerend werkt en van de school een. moderne onderwijs instelling kon maken, waar de kinderen niet alleen maar moeten „leren". rET „middendeel" van dit nummer bevat zonder „cursiefje" in deze tijd. ook „De Schiedam se Gemeenschap" niet. En het meinummer van het blad dat het -gelijknamige orgaan, de bron van veel activiteiten ten bate van het algemeen, uitgeeft, kreeg een gevarieerd, pit tige inhoud, evenals reeds zovele vorige nummer. Na een inleidende, korte be schouwing over de afge lopen SG-toneélwedstrijd T-vS" <Jtm' imere^sant ^>r daarom Is. van Jeanne de Francois HaTOrschmidi de Vlieger-Verbeek., het ver- dichber-predikant of pre dikant-dichter, die in. de vorige eeuw dertig jaar te Schiedam stond en die overigens voor onze le zers lang géén onbekende figuur is. •De eindredacteur, de heer Fred Pfeifer wie overigens ook een com pliment mag worden .ge bracht voor de frisse opmaak van het blad dat nog te weinigen lezen is begonnen met een serie „Onderwijs in Schiedam Aft eerste kwamen de haaltje „Kidnap" men. opgeno- DE rubriek tot Dam" „Van Sebie is altijd le zenswaardig. De schrijver gaat er sympathiek in op op onze „Aan de Schie" van 12 april over de sportkwestie en de „pro motors", die zich daar voor soms opwerpen en hij levert kritiek op het hou den van een realistische legeroefening langs de spoorbaan door Schiedam. Drs. P. Th. Kuijer, de stadsarchivaris, sluit dit nummer met een beschou wing over het boek, waar op dr. H. Schxnitz onlangs promoveerde. „Boeiend en diepgaand" zegt de archi varis over dit in ons blad uitvoerig besproken geschiedkundig werk. „Lucht,, een basis voor welvaart",-waarin de heer Pfeifer veel wetenswaar digs meedeelt over het nu 55 jaar bestaande bedrijf van A. H. Hoek's Machi ne- en Zuurstofifabriek N.V„ een fabriek met een interessante historie en een grote ontwikkeling, die een belangrijke plaats inneemt tri het bedrijfs leven van Schiedam, dat niet alleen maar gedis tilleerd produceert en schepen bouwt of repa reert. Met .De Gildebroeders niet altijd in de pas" le verde ds. J. G. Jansen zijn achtste bijdrage in de se rie over de historie van de St. Janskerk. Een ar tikel, waarvan we de inhoud niet weer kunnen geven, want dit moet men zelf lezen! Geen blad Jonge en -oude voetballiefhebbers wa ren woensdagavond naar de kantine van Hertnes DVS gekomen voor de prijsuit reiking van de spelregeltestwedstrijden voor junioren van Schiedamse voetbal clubs. Terecht merkte voorzitter L. Scbotting van de organiserende SW op dat deze bijeenkomsten een mooie tradi tie vormen. Hij stelde de Schiedamse jeugd als voorbeeld omdat er nog een ontstellend gebrek is aan spelregelken nis op de Schiedamse sportvelden. De voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB de heer J. Bijloo heeft daarna een causerie gehouden over be tekenis en geschiedenis van bet voetbal. De heer Bijloo noemde het scheidsrech- terswezea een belangrijk onderdeel van de bond. Er zijn in het Rotterdamse ge bied 884. juniorenelftallen, iedere zater dag worden er driehonderd wedstrijden gespeeld; meer kan niet we gris gebrek aan velden en scheidsrechters. De heer Bijloo herinnerde aan de spreuken die Koning George in zijn ka mer had: leer mij gehoorzaam te zijn aan het spel, leer mij te winnen als het mag, leer mij een goed verliezer te zijn. Tenslotte reikte hij de prijzen uit. Ook werden enkele sportfilms vertoond. (Advertentie) Vrolijk weet wat een man waardeert. Forse, stevige schoenen Qfpr&k-z--. met een onverschillig knipoogje naar de mode. Hier staan ze.Drle uit de enorme collectie van zomer Voortreffelijk afgewerkt,^^^zwaar maar soepel bovenleer en, zo u wenst ook In een gematigde "double-tone". F HOOGSTRAAT Coolslngel (naast C A>- Zwart janstraat 19 Bellerlandselaan 111-113- Putsebocht 113-115 Jonker Fransstraat «r-Goudseiijweg 21-23 LANGE HAVEN 95 Schiedam; tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN 0 „Onze krant" is de titel van de causerie die ds. A. Brouwer, gere formeerd predikant te Rotterdam, dinsdagavond tijden© de ledenverga dering van: de NCVB-Schiedam-cen- meerd Jeugdhuis. Op woensdag 13 ju- ni maken de dames een excursie naar het Europoortgebied. 'Op 26* september wordt de jubileumvergadering gehou den. -I - 0 Deze week zijn geslaagd voor hst examen assistetthbibliothecaresse Se dames: E.' M. Dahlmeijeren K. C. Schaafsma en M. Th. Vermaas, die als leerling-assistenten aan de ge meentelijke openbare leeszaal en - bi bliotheek te', Schiedam zijn. opgeleid. 0 Morgenavond zaterdag, wordt - het Oecumenisch Avondgebed in de Lu therse Kerk in Schiedam voorlopig voor; het'laatst gehouden. De dienst begint om haK acht. In: de vakan tiemaanden juni tot september zal er geen Avondgebed zijn.' Burgemeester .mr. J. W. Peek heeft vanmorgen om elf uur in het stad huis een Schiedam de eremedalje in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau, „uitgereikt aan de Vraag een gratis proefrit en folder bij: AFD. MOTOREN ST. LÏDU IN ASTRAAT Telefoon «4113 8WAMMERPAMSINGEL 33 Telefoon «634S lo OTWfet- Schiedammer P." J. van dén Berg, Nieuwe Haven 5e, wegens veertig jaar trouwe dienst bij de. firrda Th. J.iL. van - den Berg-Bevekacombinatie 'ia Schiedam. Tien bromfïètsberijders zijn don derdag in Schiedam bekeurd wegens overtreding Van 'de maximum' snel heid. rij-:,'. 1 1 Adoerfentië» j N- S. Willing, eer 20-jarige Amster damse .houthakker, "ligt- 'met een gebro ken been., in zijn woning omdat een deeii van eeh Schiédamse boom woensdagmid dag om .twaalf uur de verkeerde, kant is uitgevallen. De houthakker sloopte het restant van het .bos: aan;dè Maaskant omdat Wilton-Feijenoord daar een bouw- dok zal laten graven. Er liggen al veertien gerooide .bomen die N. S. Willing in stukken zou zagen met een zaag met motor. Een stuk van twee'meter' langen *dertig 'centimeter middellijn is bij dit werk de verkeerde kant uitgevallen op het linker been van de heer Willing. Het been brak en het slachtoffer is in het Schiedamse Gemeenteziekenhuis be handeld en daarna -naar zijn woning in. Amsterdam vervoerd. (Advertentie) m De Schiedamse mevrouw G. v. D. heeft aangifte gedaan van diefstal van haar driewielige carrier die op de Singel heeft gestaan Van het doch tertje van mevrouw J. K.-D. werd de fiets gestolen die in Spxenngshoek heeft gestaan. (Advertentie) DOE-HET-ZILF-CENTRUM FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade WetfJ TELEFOON 8210 Cognac, vermouth, pils Is geschonken aan meisjes van veertien jaar ln Schie dam. Een enkel meisje werd volkomen dronken maar ook voor Christien, Paula, Ina, Gerda, Riet uit Vlaardlngen en en kele anderen schijnt het drinken van al coholica niet tot uitzonderingen te beho ren. In de te kleine zittingszaal van het Schiedamse kantongerecht hebben de aan wezigen met verbazing gekeken naar drie van deze meisjes, baar flink opgemaakt, flink postuur ook, maar toch nog dulde lijk kinderen die op de huishoudschool thuis horen. Met verontwaardiging heb ben substituut-officier van justitie mr. J. L. F. van Moorse! en de kantonrech ter mr. O. Slpkcs van de gedragingen van deze kinderen gerept. Achtereenvolfftns verschenen drie café houders en drie meisjes voor de balie. Caféhouder F. J van der W. (70) stond terecht omdat hij in december aan Jo hanna Gerarda van R., Ida B. en Kla- ziena E. in zijn café „Het Anker" in de Lange Kerkstraat alcoholica zou hebben geschonken. Mej. Pieternella Johanna van O., bijge naamd „Tante Nel" stond voor hetzelf de terecht, zij had als eigenares van café het „Spinnewiel" aan de Groote Markt in Schiedam aan Johanna Gerar da van R., aan Klaziena E. glazen cog nac geschonken, op nieuwsjaarsdag had den Johanna Gerarda, Klaziena, Chris tina S. an Antonia Poionia D. er weder om gedronken. In café Intiem aan de Oude Sluis zouden de meisjes op Tweede Kerstdag tn nieuwjaarsdag eveneens cognac en pils hebben gedronken. Johanna Gerda, genoemd Gerda, ge boren 17 januari 1947 getuigde dat ze met Ina en Paula in het Spinnewiel was geweest. Ze had er bier gedronken. Later had ze er chocomel („geloof ik" zei ze) gedronken en kelner Piet had pils ge bracht voor Riet uit Viaardingen. Chris tina St. was „een heel erge", die was dronken geworden. Caféhoudster Tante Nel had niet naar de leeftijd gevraagd. Er was flink gedronken op 10 december, de dag nadat Christien juist veertien jaar was geworden. Bij Frits was cognac genuttigd, ook wel eens pils. ook wel eens cognac. Er ontspon zich een duel tussen balie en verdediger. Het meisje zou gezegd hebben dat ze vijrtlen was, in de stukken stond dat de caféhouder F.J.B. gevraagd had hoe oud ze was. Dat erkende ze eerst, later weer niet. De meisjes waren er geweest met de minderjarige knapen Jan van der L. en Aad U. Klaziena E. geboren 14 deêemlH-r 1946 verklaarde in soortgelijke zin, er zou gedronken zijn tezamen met de jongens Martien H. en George de B. Op oudejaar in 't Anker was Karei er ook bij geweest, de achternaam kennen ze niet. Paulina Antonia D. (geb. sept, 1946) dronk bessen met Christina en Elizabeth V. Naar de leeftijd was niet gevraagd. Later zouden de meisjes cola met cognac hebben gedronken üi Intiem Met de jon gens Jan van der L. en Aad U. (20 en 18) hadden de meisjes de nacht verder door gebracht in tuinhuisjes op het Volkstuin complex Vijfsluizen. Verdachte F.J.B. (46) ontkende, hij had de leeftijd gevraagd, er was niet ge danst in zijn zaak. „Ik zou het aan mijn hart krijgen op mijn leeftijd ais ik de twist ging dansen. Mej. Van O: ,Jk kan n u 1 u m Volk lot DR ze niet, eerlijk ik kan ze niet, ik heb het altijd* te druk in mijn zaak." Verdachte de W, wist het al evenmin, I hij dacht dat het gebeurd kon zijn toen hij juist naar boven gegaan was omdat zijn familie hem riep. De 59- jarige adjudant van politie E. Zijt- veld verklaarde desgevraagd dat café „Intiem" onder beheer van F.B. een fatsoenlijke zaak was. Er waren geen klachten. Ook de toenmalige kelner Koos, sleepbootkapitein J.V. (27) zei dat B. naar de leeftijden had gevraagd en dat „beginnend dansen" altijd be streden werd met uitschakelen van de jukebox. De officier vroeg zieh af wie hier de verdachten waren. Hij zou niet graag in de schoenen van de meisjes staan. Hij wilde deze kinderen dan ook een ernstige waarschuwing geven. Mr. van Moorzei achtte F.B. minder schuldig dan Tante Nel ,,dle er helemaal niets aan gedaan had". Hij stelde dat te zien was dat de meisjes nog geen zestien jaar waren. Voor B. eiste mr. Van Moorset 75.f 50, 50,en 25,boete in totaal 200, of 40 dagen, voor mej. Van 0.: 175,— j of 35 dagen, voor de TV: 75.— of 15 dagen. Verdediger mr. A. F. A. van Velzen vroeg vrijspraak voor F.J.B. aangezien deze gevraagd had hoe oud de meutes waren, niet te zien was dat zc veer n jaar waren. Kantonrechter mr. O. Slp- kes las voor dat Christina St. op 9 de cember veertien jaax was geworden, hij kon niet aannemen dat een caféhouder geen argwaan zou krijgen. Ook bij de aanwezige meisjes zou hij twijfelen of ze zestien jaar zijn. Het werd 'voor B. en O.' leder vijftig gulden boete voor het schenken van sterke drank, voor B., O. en De W. ieder 25,— voor het schenken van pils en tevens voor leder 25,omdat de kinderen in de drie-Schiedamse café's toegelaten zijn. In_ ons pakhuis, dat bijna geheel door brand verwoest Is, stond In het: gespaard gebleven deel, een grote partij jerrycans voor het komende zomerseizoen. Jerrycans van 3.79, van een prima kwaliteit plastic, bestand tegen alle zuren, Inhoud 5 liter, uiteraard voor water, maar ook voor benzine enz. Nu In deze waterschade verkoop voor bijna de helft van'de prijs, voor nog géén twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 5-liter Jerrycans, éven flink onder de kraan en weer als hieuw, nu voorj Géén ld. «f jdiri/t. btst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1