samen Nieuwe bijstandsregeling voor minder-validen Damlaan moet nodig ontruimd Langspeelplaat Waterpoorter «f(<r Hooi in brand F oto-f ilm wedstrij d attractie K.W.-Mars MENSEN DIE VAN WONEN WETEN GAAN NAAR OVERSLUIZEN ALLEEN vinl LINOLEUM KROMMENIE J.A.v. Helden 40 jaar onderwijs 2. M. Weststrate: duidelijk en concreter 3. A. Hardonk beginselen niet vermengd f 298.. Boekhouder krijgt twaalf maanden De DRÜ-kollektie wordt geëxposeerd bij jpfe ROTTERDAMMER DINSDAG 29 MEI 1962 PAGINA 3 sen »fiÊfEee^perUagrtc.JaÈ^eeix.a>er< LUST 2 ONJUIST (I) ONJUIST (n) OOK de middenstanders hebben der gelijke briefjes ontvangen. Zij wa ren verzondendoor een mid denstands- kandidaat.'Nee, niet door de heer F. Sierenbérg de voorzitter van de Chris telijke MiddenstandsverenigingDie staat wel als nummer acht op lijst drie maar hij heeft niets van ■doen met dit geschrijf, ook al menen wij dat de heer Sterenberg met ver ontwaardiging kan kennis nemen van wat de voorzitter van de Middenstands Centrale doet. Men dient te weten dat deze centrale wordt gevormd door ie .drie middenstandsverenigingen, r.k. neutrale en prot. chr. Politiek bedrij ven als voorzitter van deze centrale is dus onmogelijk omdat Jiet voorzit terschap van deze heterogene organi- satie- bij toerbeurt wordt verdeeld. LACHERTJE VANGER *!Hiiiii]!in£ üifw (Van een onzer versiatggevers) Zo groot is de belangstelling voor de grammofoonplaat van het Schiedarnse draaiorgel „De Waterpoorter", dat de firma Telefuniken nu naast de E-plaat nu ooit een langspeelplaat L-plaat met aebt nummers op de markt heeft ge bracht. Op deze plaat speelt ons stadsorgel: De bloemen van Hawaii, De fluiter "en zijn hond, Het Slavenkoor Nabucco, De Weener Burger, Dolores van Waldteufel, Circus Renz, De Liohensteiner Polka, Sterrenregen. Op de boes is een grote kleurenfoto van het Schiedarnse orgel geplaatst. In de etalage van de firma Hakkert wordt deze week aandacht geschonken aan deze grammofoonplaat. Zo staan de miniatuurorgefc en foto's van de beheer der van De Waterpoorter, Albert Teu- nisseh, in de etalage. (Van een onze verslaggevers) Tijdens de Koningin Wilhelminamars op 7 juli in Schiedam "zal een foto- en filmwedstrijd worden georganiseerd, waarbij de beste diapositieven, foto's en films met prijzen zullen worden beloond. Huize Brabant zal deze wedstrijd ver zorgen. Voor de mars heeft de grote Schiedarnse gymnastiekvereniging THOR reeds ingeschreven. Ook de actie „Houdt uw stad rein" zal tijdens deze mars tot uiting komen. Op diverse plaatsen in de stad wordt tijdens de mars de aandacht gevestigd op de actie. Verder zullen sandwich mannetjes met borden van de actie „Houdt uw stad rein" meemareheren in de colonnes. Het comité zal verder een reis be schikbaar stellen voor de wandelgroep die uitverkoren kan worden ais „De op- geruimste groep". Bij Oversluizen slaagt u altijd omdat buiten de 10 soorten linoleum vloerbedekking, ook nog keus is uit vele andere tapijtsoorten. Voor de keuken, kamer of slaapkamer naar OVERSLUIZEN heeft reeds 10 soorten vloerbedekking in de fraaiste kleuren Zie ook advertentie op pagina 6, VAN HOGENDORPLAAN 31 Telefoon 5182 FLORIS DE VIJFDELAAN 136 Telefoon 2382 als groep zullen optreden. Dit zal niet betekenen dat het eigen geluid volko men teloor gaat. Van vermenging van beginselen is dan ook geen sprake, zodat het uit dien hoofde nooit be zwaar kan ontmoeten om thans op lijst 2 te stemmen. Op onze vraag naar de mening van de heer Hardonk over de kritiek die met name door de Partij van de Arbeid op de PCG is geleverd zei hij: Ik wil er alleen van zeggen dat ik ervan over tuigd ben dat de P.v.d.A. tot het aller laatste moment in de veronderstelling heeft verkeerd dat ons samengaan zou betekenen dat de kiezers over de te volgen politiek in het ongewisse zouden worden gelaten. Dat wij voor ons wer ken een grondslag en zelfs een program zouden hebben, had men van die zijde zeker niet verwacht en dat doet de zelf zuchtige kritiek meer afbreuk dan haar met dezelfde wapens bestrijden. Eén ding wilde de heer Hardonk nog nadrukkelijk aan ons kwijt: de politiek van de PCG zal rekening hou den met de verantwoordelijkheid van de overheid jegens Hem, Die "t ai re geert. En dat is de moeite waard. Met klem wilde de heer Hardonk al len die vroeger óf op de CHIT, óf op de AR, óf op de SGP hun stem uitbrach ten, opwekken dit thans te doen op de PCG. En tot zijn geestverwanten in het bijzonder zegt hij: Stem vol vertrou wen op lijst twee. Vrijdag zal het veertig jaar geleden zijn dat de heer J. A. van Helden te Vlaardingen voor het eerst voor de klas stond. De heer Van Helden (60) begon zijn onderwijzersloapbaan op 1 juni 1922 bij de christelijke lagere school te Hendrik-IMDO'iAmibacht. In het jaar 1929 kwam bij naar Vlaar dingen, waar bij onderwijzer werd aan de Jhr. mr. A. F. de Savomin Loh- manschool' van de Vereniging voor Bij zander Christelijk Schoolonderwijs. Na bijna 27 jaar ging de jubilaris over naar de Technische School te Vlaar- din'gen waar hij nog steeds algemeen vormend onderwijs- geeft. De heer. Vang Helden is in Vlaarding- soonlijke steun geweest en heeft zich met inzet van al zijn krachten aan het vooruitkomen van vele jongeren ge geven. Hij deed dat „achter de scher men" en op bescheiden wijze. Hij is er de man niet naar op de voorgrond te treden. Ondanks deze prijzenswaardige eigenschap zal hij vrijdag ongetwijfeld heel wat hulde in ontvangst moeten nemen. De heer Van Helden, Parallelweg 12, recipieert vrijdagavond van 17 tot 19 uur in de zaal Concordia aan de Rij- Voor de nieuwe bijstandsregeling voor minder-validen dienen de betrok kenen in Schiedam zich tot de Dienst van Sociale Zaken te vervoegen. De minister van maatschappelijk werk heeft bij haar beschikking van 14 april 1962 vastgesteld de „tijdelijke bij standsregeling voor minder-validen". Op grond van de bepalingen van deze regeling kan een uitkering worden verstrekt aan een ongehuwde meerder jarige minder-valide beneden 65 jaar, die in het gezinsverband van een .on derhoudsplichtige verwant leeft en die tengevolge belemmeringen en tekort komingen in zijn vermogens, geen re gelmatige arbeid kan verrichten. In hoofdzaak komen hiervoor dus in aanmerking minder-validc kinderen tussen 21 en 65 jaar, die bij hun ouders inwonen. De uitkering kan periodiek geschieden en bedraagt dan 20,per week. eventueel vermeerderd met een premie wegens vrijwillige verzekering bij een algemeen ziekenfonds en voor aanvul lende verzekering. Daarnaast kunnen ook bijzondere uitkeringen worden verstrekt. Deze regeling, die met ingang van 1 juli 1962 in werking treedt wordt hier ter stede uitgevoerd door de gemeentelijke dienst voor sociale zaken. "f De directeur verzoekt degenen, die voor een uitkering in aanmerking menen te komen, zo spoedig mogelijk hun aanvrage in te dienen bij de gemeen telijke dienst voor sociale zaken, Broersveld 142 te Schiedam, DE jiccr H. ,K. van Minnen, de chris- teUjk-hfetortsche-lijsttrekker van de Protestants-Christelijke Groep in Vlaar dingen, zèi ons desgevraagd dat hij meer voelt voor het uitdragen van eigen inzichten: dan voor het bestrijden van die?vam and-eren. Toch geven hét foto- blad dat de Partij van de Arbeid ver spreid heeft en wat in het Rotterdams Nieuwsblad te lezen is geweest, de heer Van Minnen wel stof tot een paar ont- boezimingen: De heer De Bruijn, zegt de heer Van Minnen, staat namelijk op de binnen- foto niet er achter, maar er vóór. Kijkt u maar. Dat lijkt een Ifauw grapje, maar het is waar en ik bedóél er wat mee. Ik houd namelijk niet van per soonsverheerlijking want zij leidt tot machtsverheerlijking. De wereldgeschi- éemis in verleden eni heden toont het. Daarom, zo zegt de heer Van Minnen, spijt het mij dat de P.v.d.A. het ook hier in de persoonsverheerlijking is gaan zoeken. Nog een lauwerkrans op het hoofd, nog een uitroep „Heil U. Cea- sar!" en we. zijn er. Dat zou de redac teur van het Rotterdams Nieuwsblad rast veel genoegen doen. Deze man heeft kennelijk een oplei ding gehad in het'gebruiken van super latieven. Hoor, wat hij van de heer De Bruijn zegt in zijn blad van 16 mei: „Stedebouwer - van internationaal for maat; een genie; een dynamisch mens met een enorme wils- en stuwkracht; een'geslepen: politicus; geniet interna tionale bewondering; het oude Vlaardin- gen-smijt h]j met-hartstocht, ja met O Het Schiedarnse voetbalelftal van de ambtenaren heeft wefr met succes deel genomen aan het jaarlijkse landelijke toernooi voor ambtenarenteams. Ditmaal was Beverwijk de organiserende gemeen te waar de mannen 'van onze woning- dienst, huisvesting, politie, onderwijs en technische bed, ijven. strijd hebben gele verd. Schiedam behaalde een zesde plaats. Tevens kregen de stadgenoten de prijs voor het sportiefste team .die Haarlem bsohikbaar hacj gesteld voor het spor tiefste elftal uit deze 'vierentwintig ge nieenten. Bij de Schiedammers scgorden de jonge administatieambtenaar bij de politie Groen (viermaal), de politieve- teraan Jansen (tweemaal) en gymnastiek leraar Gerard Burger, die nog niet zo lang geleden in Kermes DVS 1 speelde. Aan deze wedstrijden hebben vrijdag en zaterdag deelgenomen Zwaan, Fransen, Groen, Valk, Den Ouden, oud-interna tionaal Jan van Schjjndel, Kuli, Beukers, Van der Loo, Van der Giend Jr, Burger, Van Rest, Stegman en Teun Smid. 9 Het kamperen krijgt de grote aan dacht op de sluitingsavond van de werk groep Kaderwerk en Dienstenverlening van de Schiedarnse Jeugd Raad. Vrij dagavond zal, de heer Jan Stoovelaar hoofdcorisulent van de Nederlandse Kam peer Raad in het clubhuis St. Joris Doele spreken over: „Verstandig kamperen en hoé?" Bovendien zullen de Schiedarnse winkeliers J. H. Mak en Ter Braak in het j clubhuis een tentenshow houden. Alle functionarissen van de Schiedarnse jeugd verenigingen worden vrijdagavond in het clubhuis St. Joris Doele verwacht In het kader vari: de sportweek or ganiseert de hengelsportvereniging „Schiedam en omstreken" op verzoek van de S.B.L.O. een jeugdwedstrijd voor alle jongens en meisjes tot en met 15 jaar in bet Prinses Beatrix- park. Be -plaats waar gevist zal wor den is in de vijver bij het paviljoen „De Kethel" op woensdagmiddag 6 juni van 3.30 uur5.30 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 0,25. Naast de vele -prijzen die beschikbaar gesteld zullen worden ontvangt iedere deelne mer (ster) een consumptie. Men kan zich opgeven bij de volgende adres sen: Voor Zuid. A. Giesen. Houtstraat 27 na 1.00 uur. Centrum C. v-an Leeu wen, hengelsportartikeien Broersveld. Firma Mak hengelsportartikelen Broersvest. Nieuwland C. Faas.se, V d Duijn v. Maasdamstraat 15 na 5.30 uur. Kethel A. Stip, Seringenhof 6. Na 1.00 uur. De inschrijving sluit op maandag 4 juni 7.00 uur. 's Avonds e.v. na-inschrijving 6 juni. 2.00 uur in het park. De prijsuitreiking zal 's avonds om half acht plaats vinden bij het -paviljoen „De Kethel." ALS DE HEER F. de Graaf op een onlangs gehouden verkiezingsverga dering van de P.v.d.A. gezegd heeft dat de PCG" geen duidelijke koeys aan geeft, dan is dat tenenen male onbe grijpelijk, zei ons dé heer M. H. L. Weststrate, de anti-revointionaire wet houder. Dan heeft de heer De Graaf ons artikel in de Nieuwe Vlaardingsche Courant en onze folders toch blijkbaar niet gelezen. Het verschil tussen het stuk van de P.v.d.A. en dat van de PCG was nu juist dat wij duidelijk, en concreter dan de socialisten hebben aangegeven wat we willen. „Doorgaan met bouwen" zegt de de is. Met het verlenen van krediten als we niet weten wanneer we er mee kunnen gaan werken, chieten we niets op. Het tempo van de uitvoeringen wordt bepaald door toewijzingen van hoger hand, door wat financieel mogelijk is en. door het voldoende beschikbaar zijn van een eigen werkapparaat. Wat dit laatste; betreft mede door het gevoerde personeelsbeleid was Vlaardingen een van de - eerste- geipeentep.die .werk'clas- sifieptie pn merit-rating- hebben f inge-, voerd, dank, zij dit zijn 'wij ""ét "in^'ge slaagd het personeelstekort bnnen rede lijke perken te houden. Wat de sanering aangaat: ook de pro testants-christelijke partijen hebben er steeds op aangedrongen, maar ze heb ben er bij gevraagd: wat gaat het kos ten en hoe dekken, we dat? En mee door hun aandrang is e.reen financierings plan ter tafel gekomen. Als de heer De Graaf zegt dat de PCG de kiezers in het duisterlaat tas ten over het programma dat zij na streeft, zou ik wel eens willen weten: wat is dan de koers van de P.v.d.A., aldus de heer Weststrate. Weer een aanbieding uit onze brandschade verzekering. Duizenden meters cretonne, zó van'de fabriek, nog in de. balen verpakt... ook nu. als-speciale aanbieding voor een prijs, die U geen tweede keer kunt ver wachten. Was- en kleurechte cretonne. in fleurig" medaillon/bfoem-des- sin, waarmee U Uw kamers in één ruk In 't nieuw steekt, zon der handen vol geld kwijt te zijn. Gordijncretonne,geweven van 100% katoenen garens, uit de série boven de drie gulden, nu tot de laatste meter voor nog géén één gulden negentig. TJAN ACHT uur 's morgens tot ze ven uur 's avonds hebt u mor gen gelegenheid in èèn van de veer tig stembureaus bij ons in Vlaardin gen uw stem uit te brengen ov een van de kandidaten van lijst twee, de protestants-Christelijke Groep. Denkt u er vooral aan dat u. maar één hokje rood mag maken? Hef klinkt misschien wat vreemd dat wij dit zo benadrukken, maar bij elke ver-, kiezing blijkt dat er nog velen, zijn die dit niet weten. Ook pijlen, stre pen en wat dies meer zij maakt een stembiljet absoluut ongeldig. QCHREVEN wij gisteren in deze rubriek over de „moral insanity" san enkelehandelingen bij het ver- kiezingsgebeuren vandaag zullen we nóg het een en ander over dit gebrek aan innerlijke beschaving en de ver eiste bescheidenheid vermelden. Zo hebben bejaarden briefjes ontvangen van weer andere bejaarden die daar bij zouden hebben gesuggereerd dat ze namens een bepaalde bond schre ven. Uiteraard is zoiets onjuist, als bejaarden briefjes aan collega's wil len schrijven is dat niet verboden maar zij dienen niet onder het vaan van een bepaalde bond de naam van een politieke- partij te noemen. fOCH heeft de heer G. P. Verhuls- dónk het met vermelding van zijn functie als voorzitter van de Schie darnse Middenstands Centrale bestaan aan de winkeliers brief jes te schrijven met het verzoek té -willen stemmen op hem de kandidaat van de WD. Bet is. een lachertje geworden want de heer Verhulsdonk stelt dat de bin nenstad geen vergaarbak mag worden van: fabriekjes. Het is een heel dom- më opmerking want de binnenstad was aleen vergaarbak en het wordt het hteï als de geplande sanering wordt ingevoerd. Geen strenge belemmerin gen die beletten dat de binnenstad zich ontwikkelt tot een gezellig win kelcentrum. Weer mis want de bepa lingen zijn er juist om het goede win kelcentrum te creëren en zonder de bepalingen zou het de gevreesde ver gaarbak worden. j)AN staat er „betrekken van de middenstand bij de leveranties 'aan de gemeente." Ook al zo'n ge meenplaats, de winkelier die ons ver ontwaardigd zijn briefje verstrekte levert regelmatig aan de gemeente. Dan wordt geeist de stimulering van hetvreemdelingenverkeer door onze Advertentie DRU-wasmachine da luxe ORU-centrifugs 4 kg NUMMER 3 van lijst 2 is de heer A. C. Pb. Hardonk, die door de Staat kundig Gereformeerde Partij is inge bracht. De heer Hardonk is redactio neel medewerker, -verbonden aan de stafafdeling van een uitgeverij voor da gemeente-administratie. Over het samengaan van de drie pro- hier en daar nogal wat misverstand, zei de heer Hardonk ons. Velen denken dat de tijd waarin christelijk-historische, anti-revolutionaire en staatkundig gere-i formeerde beginselen werden beleden, j nu tot het verleden behoort. Zij verbin - den aan het uitkomen van de PCG-Iijst de conclusie dat het nu gedaan Is met de beginselen die zovele jaren harts tochtelijke verdediging vonden en dat alles in het teken staat van „het opgaan in elkaar". Niets is minder waar, ik zou dit bijna wel van de daken willen schree wen! Van een fusie is geen sprake, maar de PCG-lijst betekent dat met behoud van eigen zelfstandigheid de drie partijen zich gezamenlijk voor stellen en straks in de nieuwe raad Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze gordijncretonne, in 3 verschil lende fondkleuren, 120 cm breed, per meter B V f w« ld. of schrift, bost. MUNIER SMIT Hoogstraat 3, tel.13.-42.82 DE Damlaan moet nog dit jaar worden ontruimd. Dat het nodig is toont dit „inkijkje" vanaf de Nieuwe Damlaan. Er staan nog maar weinig goede bouwwerken aan die aloude Damlaan maar ook die huizen moeten in december leeg staan. Volgend jaar heeft Schiedam er in Nieuwland weer een brokje bouwgrond bij. De rechtbank te Rotterdam heeft van morgen de 46-jarige boekhouder K. K uit Rotterdam veroordeeld tot 12 maan den gevangenisstraf met aftrek van voor arrest waarvan 3 maanden voorwaarde jjlk met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank achtte bewezen dat li ij verduistering had gepleegd in dienstbe trekking. Het ging, zo was gebleken tij dens de zitting, om een bedrag van 10,0000,waarmee R. zijn goklust had botgevierd. De eis was 10 maanden waarvan drie voorwaardelijk. gemeentelijke overheid."' Mooi gezegd en wie betaalt de hogere gemeente lijke uitgaven? Al jaren heeft de VVV tekorten, wij wezen er al eerder op maar het is nog niet gebleken dat de vrienden van de heer Verhulsdonk het werk van de VVV hebben gestimu leerd. Misschien heeft de schrijver een spreekwoord verkeerd geïnter preteerd, hij zal gedacht hebben „veel geschreeuw vangt veel wind" maar dan kunnen we wijzen op bijgaande foto die de windkracht van enze mo len De Drie Koornbloemen aan de Vlaardingerdijk in het kader van LIJST DRIE uitstekend vangt. In Vlaardingen is maandagavond om streeks -kwart voor zeven brand ont staan op de hooizolder van de boerderij aan de Willem Pijperstraat 8. Het bleek dat enige kinderen een kleine hoeveel heid oud faoii in brand hadden gesto ken. De brandweer heeft het vuur met een straal van de nevelspuit geblust. Er ontstond geen schade tengevolge van de ze brand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1