yËÉMMÉ SPORTWEEK KREEG FEESTELIJK BEGIN Plpis Schiedams brandweer huldigt vier leden Schiedamse bestaat vijftig jaar Keihei won EHBO-kamp Louis Vrijland kampioen dammen van Schiedam 1 Verlangen naar sporthal groter Veel bloed vloeide in De Rank Druk weekeinde voor brandweer Gewonde duim bij parkeren Geen singelloop mm m Feest hij kivart eemv dienst Eervolle staat van dienst HEI SOMBERE gezicht van Fred duidde er op. dat de zomer nog vrat uitblijven zal. Toch zat hij op het terrasje in het centrum van onze stad maar dat -moet meer geivoonte te noe men zijn. tiet duurde minuten voor dat we de praatgrage Fred aan het woord hadden. Daarna was hij niet meer te stuiten. ,JPraat me niet van moeders" zei hij, dat deden we niet, maar zo praat Fred nu eenmaal. „Zc zijn oneerlijk, bahze zijn hoogst on dankbaar" en het is jammer maar Fred gaf ons geen gelegenheid te zeg gen dat generaliseren ook ten opzichte van moeders altijd onjuist moet wor den genoemd. die wel Programma Man valt met brommer DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 4 JUNI 1962 - MMï Voorjaars stoffen 2000 meter JL-%% van t. 1500 meter van 150° meter n **5 80 en 90 cm breed ■*r Uxt-Zm ONEERLIJK „LEUK" OFFICIËLE MEDEDELING DIE NIET. W: Laatste toevlucht verf van de vakman vandaag.... en morgen ...en dagelijks (Advertentie) Wees er vroeg bij en wacht niet tot In het volle seizoen... zodat, wanneer de zomer door zet, Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alleen... waar voor zou U wachten op het hoogseizoen? Wij kochten van één van de grootste stofïenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de over schotten van de voorjaars collectie 1962 voor minder dan de halve prijs. Katoenen Imprlmé Dinsdagmorgen om 9 uur begint dé verkoop van deze duizenden meters katoenen Im prlmé voorjaarsstoffen in een enorme hoeveelheid kleuren en dessins, 491 M, nu door elkaar B per meter voor B (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse brandweer is dezer dagen enkele malen actief geweest Bij mevrouw M. v. d. B. in de Taansteeg 2 sloeg de vlam in de pan. In de Ma- riastraat 119b werd het schoorsteen- brandje bij de familie P. F. v. D. be- 'streden. De grasberm aan de achterzijde van de metaalbuizenfabriek Excelsior stond zaterdagmiddag om tien over twee over een oppervlakte van 115 meter in brand. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met de nevelspuit ge. blust, en de Schiedamse politie heeft de brandstichters twee knaapjes van elf jaar. een jongen van 13 en een jon gen van 14 jaar aangehouden. Twee stralen uit de draagbare mo torspuit hebben zondagmiddag om half drie een brand in de grasberm van rijksweg 20 bij sportpark Thurlede be streden. De berm is over een opper vlakte van 100 meter verbrand. (Van een onzer verslaggevers) Het kerer. met zijn personenauto van de Schiedamse juwelier H. J. Vester had zondagmorgen om tien uur vreem de gevolgen. De heer Vester wilde aan de kop van de Plantage langs gepar keerde auto's rijden. Dat gelukte niet best, zijn. auto kwam klem tussen bum pers van autobussen. Omstanders wilden de bumpers aan de ene zijde neerdrukken en aan de an dere zijde optillen, maar toen schoot het autootje van de heer Vester plots weg met als gevolg dat de duim van de 19-jarige F. A. J. Veraart beklemd raakte. De heer Veraart ging voor eer ste hulp naar dr. Poll in de Tuinlaan. Daarna heeft de heer Vester hem naar het Gemeenteziekenhuis gebracht -waar de grote vleeswond in de linker duim is gehecht. De Singelioop te Schiedam zal morgen avond niet doorgaan. Er hebben zlcli te weinig liefhebbers voor deelname gemeld zodat dit onderdeel van de Schiedamse Sportweek komt te vervallen. 1liïE'r een vaandelgroet van alle gym-.dag op het HDVS-terrein in nastiekvercnigingen begon de dam. Sportweek van de S3LO zaterdagmid- I Schie- JE WEET HOE IK BEN, jij bent mijn vriend, jij kent me", duwde hij (Advertentie) Zevende wijziging Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom van Schie dam (Gronden* gelegen tussen de Willem de Zw^gerlaau, Stadhouderslaan en Wester haven). Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaal de in art. 43, juncto art. 37 der Woningwet bekend, dat ingevolge genoemd wetsartikel heden voor de tijd van veer tien dagen ter Gemeente secretarie (afd. Algemene Za ken - Stadhuis) voor een ieder ter inzage is nedergelegd de door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 25 mei 1962 vastgestelde Zevende Veror dening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schie dam (Bebouw ingsvoorschrif- ten voor de Bebouwde Kom) (Gemeenteblad 1945 no. 1, 1949 no. 33. 1953 no. 11. 1959 no. 16 en 1061 no. 27) (Gronden, ge legen tussen de Willem de Zwijgerlaan. Stadhouderslaan en Westerhaven). Schiedam, 2 juni 1962. Het Hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd, j. "W. PEEK. ons toe als was het de stelling van Pythagoras, die we ook nimmer heb- ben durven weerleggen. Juist, we weten hoe Fred is ook al toetert we nog niet hoe we zelf zijn. Het begrip gaf Fred het goede gevoel voor het vervolg van het verhaal. ,Jk vind het hier een leuk stadjehoor, echt waar een leuk stadje, ook al hebben jullie zeker geen afdeling cultuur of cultu rele zaken of zoiets want nergens zie je aardige standbeeldjes in die stad, maar goed misschien komt dat nog". JI/E HADDEN het gevoel dat Fred afdwaalde maar dat was niet zo. Hij draaide om de kern heen om eens goed in dot vermaledijde Schiedam te kunnen prikken. Hij kwam er dan ook na het zevende verbeten slokje bier. .Duister, als ik goed wil doen is het toch zeker onjuist dat ik onhartelijk behandeld wordt, hé?" zei hij ons be schuldigend aankijkend. We hebben het maar snel beaamd, want het is weer tientallen jaren geleden dat we smulden van de vuistgevechten van de Germanen, en dan geschiedde dat smullen ook nog maar louter via het papier. Fred dan vertelde verder, hij was op straat aangeklampt. Een hui lend kind zou hem op een dame heb ben gewezen. Dat was haar moeder. Fred bracht het kind er heen, het was de moeder niet, toen Fred weer terug wilde naar de ouerkant van de straat kwam er juist een optocht voorbij compleet met muziekmet politie en met vlaggen zoals het hoort. TT BEGRIJPT het AL. het duurde heel lang voordat de goede Fred weer over kon steken om te zien of het kind daar de verloren moeder kon vinden. Inmiddels had die moeder de winkel en de buurvrouwen al verla ten Ze had geen tijd om alarm te slaan want ze zag het kind op Freds armen. Wel kreeg ze de tijd om heel boos te zijn en wat erger is om haar omgeving boos te maken. Wraakbelust marcheer den dan ook de Schiedammers naar Fred om hem te vertellen dat hij het kind met rust moest laten. Het heeft Fred veel moeite gekost om de moe der duidelijk te maken dat li ij naar haar op zoek was. „Jajct, dat zal wei zei zijn gehoor telkens, het kind zei helemaal niets en dat maakte Frecl nog bozer zodat ze hem ten slotte ook geloofd hebben, hoewel hij nu zegt daar niet zeker van te zijn. (Van een onzer verslaggevers) DE WAPPERENDE vlaggen, de rof felende drumbands en de fleurige sporttenues van meer dan duizend gymnasten hebben Schiedam zater dagmiddag getoond dat de Sportweek van de SBLO wordt gehouden. Om twee uur vertrok een lange stoet vanaf de Gedempte Broersvest. De leden van THOR in keurige blauwe wandeltruitjes, de leden van Schie dams grootste gymnastiekvereniging DOK met hun drumband het R.K. Excelsior met een drumband, het R.K. Polyantha met de drumband van St. Ambrosius, de chr. gymnastiekvereni gingen Juliana en DOK, de leden van het socialistische Arma met de drum band van Crescendo en ten slotte fier in de maat het jonge Kethelse Ani mo met dc nog jongere maar dap per roffelende eigen drumband. Door de Lange Kerkstraat langs het stadhuis waar burgemeester mr. J. W. Peek, de wethouder van sport zaken mr. P. van Bochove en het be stuur van de SBLO het défilé afnamen. Hier stonden ook de leden van de ju ry" die de cijfers bepaalden voor de marswedstrijd. Door Nieuwland over de Sportparkbrug marcheerde de veel kleurige stoet naar het hoofdterrein van Hermes DVS in Sportpark Har- ga Om drie uur heeft de voorzitter van de SBLO, de heer A. de Jong. het wel komstwoord gesproken, hij was ver heugd over de medewerking die velen verleend hebben en hij deelde mee dat hij later 2ijn dank over deze steun zou uitspreken. Burgemeester mr. J. W. Peek sprak daarna met waardering van het indrukwekkend défilé dat hij een goede ouverture noemde voor de sport week. Hij was verheugd dat dit sportief va riété in het hart van ons sportvelden- gebied van start gaat omdat we trots zijn op dit bezit. Telkens weer kan Schiedam zijn gasten «aar de groen- gordel voeren. Ook H M. de Koningin zal een bezoek aan dit gebied brengen in september. Mr. Peek wees op de po-, sitleve betekenis van de sport, hij me-| moreerde dat Schiedam bij de ontwik keling van de sport steeds In de voor hoede heeft gestaan. Schiedam heeft een klinkende naam en om de beoefening van de sport op nog hoger plan tc brengen heeft de SBLO deze sportweek georganiseerd. Vijftien vormen van sport zullen wor den getoond, het aantal deelnemers aan het sportleven in Schiedam zal daardoor ongetwijfeld stijgen. Mr. Peek wees er op dat het aantal za len en velden steeds te klein zal zijn. Het verlangen naar een sporthal wordt steeds groter. Postduivenhouders lieten hun gevleu gelde vrienden daarna over het sport veld cirkelen. De groepen .gymnasten marcheerden van het terrein om een plaatsie te zoeken in de magere zon op de tribunes. Groepjes dames van diverse! verenigingen iieten in de hinderende wind goede staaltjes van even.wichts kunst zien op de evenwichtsbalken toonden rythmische oefeningen en later hebben de dames van deze drie vereni-1 gingen de bondsoefening uitgevoerd. Op de hoogbrug hebben dc heren en op de brug ongelijk de dames aan de zijde van de overdekte tribune stijl-1 volle prestaties verricht. De jongens en later de meisjes van de verenigin- gen voerden gezamenlijk vrije oefenin-1 gen uit. Dames van THOR. DOK en i Excelsior sprongen op spectaculaire I wijze over de lange mat. Aan de ringen kwamen de dames en aan het hoogrek de heren van de deel- i nemende verenigingen met vaardige ver-' richtingen. Besloten werd met massale rvtlhmisohe oefeningen waar de turn- sters van DOK, THOR, ODO en Animo I aan deelnamen. Te betreuren valt dat de belangstelling voor dit gebeuren te gering te noemen is. In de gymnastiekzalen is de Sport week eerder van start gegaan. Eenen tachtig groepen van de Schiedamse gymnastiekverenigingen hebben in de zalen tal van wedsfcrijdprograonma's af gewerkt. Vrijdag werd begonnen met deze strijd waarvoor THOR 22 groepen afivaardigde. Excelsior twintig groepen, Juliana dertien groepen, Animo elf groepen. Polyantha zeven 'groepen. DOK vijf .groepen en ODO drie groepen. Prijswinnaars zijn: Dames vier kamp: tweede prijs THOR, ODO en Excelsior: derde prijs: Polyantha, Animo, THOR 2 en Excelsior 2; heren vijfkamp: derde .prijs Excelsior; meis: }es driekamp 12-13 jaar derde prijs THOR; meisjes driekamp 14-16 jaar: eerste prijs THOR, tweede prijs Ex celsior. derde prijs Animo; jongens driekamp 12-13 jaar geen prijzen toe gekend; jongens driekamp 14-16 jaar eerste prijs THOR, derde prijs Animo; dames lange mat: derde prijs DOK; heren, lange mat: derde prijs DOK, Excelsior, Animo; kastspringen -meis jes: geen prijzen toegekend; lange mat meisjes: derde prijs THOR. Ex celsior: kastspringen jongens: derde prijs THOR, TTEURIG in de rij marcheerde Animo zaterdag over de Grote Markt langs de Schiedamse autoriteiten. Met deze kranige houding was Animo wel de laatste maar tevens de beste in de stoet. (Van een onzer verslaggevers) Dc Vrijwillige Brandweer in Schie dam vormt een hechte vriendenkring. Dat is vrijdagavond wel gebleken in de brandweerkazerne waar op sfeer volle wijze vier jubilarissen zijn ge huldigd en tevens werd afscheid ge nomen van enkele verdienstelijke functionarissen. In de kazerne waren rietmatten geplaatst zodat een gezel lige ontvangstgelegenheid was ge creëerd. Hier was met brandende lampjes aan dc wand tevens aange duid het getal 25 ter ere van de he ren H. J. F. Dinkelaar, J. M. van Harmeien, 3. van der Kraan en J. Zuidgeest die een kwart eeuw bij de Schiedamse brandweer in dienst zijn. Verder werd afscheid genomen van de heren K. W. C. van der Avoirt, P. van der Hoeven, H. G. van der Loo, G. A. Holstwilder, M. J. den Ouden en A. Kruit dje om diverse redenen hun functie ter beschikking hebben ge steld. Met vreugde kon de comman dant D. de Jager tevens mededelen dat acht brandweerlieden voor het examen eerste klasse en acht brand weerlieden voor het examen tweede klasse zijn geslaagd. Bij "het corps bestaat behoefte aan aanmelding van meer vrijwilligers. Enkele groepen zullen deelnemen aan diverse wedstrijden. Op zaterdagmid dag 23 mei zullen regionale brand weerwedstrijden in Schiedam worden gehouden. Tal va-n sprekers hebben van hun waardering voor de jubilarissen, voor de scheidende functionarissen en voor de gediplomeerden gesproken. Vele ge schenken werden aangeboden. De wnd. inspecteur van de rijksinspectie G.W Wijnands heeft deze bijeenkomst bijge woond. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft de medailles aan de jubilarissen uitgereikt De burgemeester stelde in zijn openingswoord dat hij gaarne bij eenkomsten van de Schiedamse brand- Advertentia WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15-R'DAM (Van een onzer verslaggevers) De club van Europees kampioene 100 meter vrije slag Cockie Gaste laars, de club van de Nederlandse kampioen Dolf van der Kuil, de ver eniging die het georganiseerd zwem men in Schiedam bracht en die veie toernooien, wedstrijden en internatio nale evenementen organiseerde be staat binnenkort vijftig jaar. Op 15 juli 1912 werd de Schiedamse Zwem Club opgericht. In 1913 begon de SZC met de organisatie van zwem wedstrijden over afstanden van drie kilometer in de havens van Schiedam. Dat waren toen unieke evenementen die ter gelegenheid van Koningirme- dag jaarlijks werden gehouden. Het bevorderde de wedstrijdport op uit stekende wijze. Nu beschikt'Schiedam over meer zwem verenigingen, er zijn er zelfs in op richting, maar het was SZC dat er 71/JET grote ernst hebben de EHBO'- ers zaterdagmiddag in De Rank te Schiedam de pseudo-gewonden ver bonden. voor zorgde dat dertig jaar geleden een Sportfondsenbad in de Burgemees ter Knappertlaan kon worden gebouwd en het was SZC dat de Nederlandse kampioenschappen met medewerking van de befaamde Australische zwem sters in Bad Groenoord organiseerde. AW.V.V. Grote sortering exclusieve modellen ic Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde catalogus franco per post KREUNEND lagen zaterdagmiddag slachtoffers van een verkeerson geval op de vloer van De Rank. Het bloed was vuurrood zichtbaar maar het stroomde niet want de EHBO-ers hadden met de juiste kleurtjes een lijkbleke grime en een angstig bloed rood aangebracht. Het gebeurde ter gelegenheid van de viering van het dertigjarig bestaan van de afdeling Kethel van de Ned. Ver. EHBO en de zusterclubs poog den met doortastend optreden onder de kritische blik van de artsen-jury leden zo goed en zo spoedig mogelijk de juiste hulp te verlenen. Geen ge kerm dus van de slachtoffers die de manipulaties lijdzaa m verdroegen. Verondersteld werd dat bij de Polder vaart een auto-ongeiuk was gebeurd. Eén slachtoffer zou een slagaderlijke bloeding aan de wang hebben, zijn pols was gebroken en de ander lag schijndood met het hoofd in het wa ter terwijl hij als extraatje een ge broken been zou hebben. Met regelmaat rukten perioiiek nieu we teams van drie mars uit. Zo kwamen zeven ploegen aan bod. De teams van de afdeling Schiedam Kon. Ned. Ver. EHBO waren teruggetrokken. Winnaar werd de B-ploeg van de Ket helse vereniging. Het Kethelse team be haalde 318 punten op een totaal van 475. Gedurende enkele uren zagen do toe schouwers en de artsen-deskundigen hoe de eerstehulpers de situatie telkens weer overzagen, hoe zij dan dc com mando's uitdeelden en hoe helpsters en helpers daarna verbanden en spalken legden, kunstmatige ademhaling toepas- ten, slagaders dichtknepen en ander vakknepen toepasten. Foutjes werden uiteraard gemankt maar dat was slechts een voordeel om dat de deskundige jury later uiteenzette hoe er precies moest worden gewerkt. Alle deelnemers ontvingen een berni- neringslepeltje van Kethel. Deelnamen het Roode Kruis-Schiedam, RK St Chris- toforus-Schiedam, EHBO-Kethel, ieder met twee teams en verdei' een ploeg van RK St-Liduina-Sehiedam. De wisse'.- beker ging naar EHBO-Kethel, tweede werd St, Christoforus-B met 302 pumer derde EHBO-A-Kethel met 233,5 punter. De prijs voor de beste commandan. ging naar de heer De Goede (63 pun ten) van EHBO-B-Kethel. 's Avonds heeft de Kethelse EHBO het zesde lustrum gevierd. De toneel vereniging Brederode gaf een reprise van het spel ..Valstrik voor een man alleen" waarmee Brederode eerste werd in de wedstrijd van de SG dit seizoen. Voor de viering van het gouden jubile um heeft de SZC het volgende pro gramma vastgesteld: op zaterdag 30 juni wordt een receptie gehouden in de foyer van Muss Sacrum: op zater dag 7 juli wordt een waterpolotoer- nooi gehouden in Bad Groenoord; op zaterdag 29 september wordt een feestmiddag voor de kinderen gehou den in'Musis Sacrum;'op vrijdag 19 oktober wordt een diner gegeven in de Mandefles Lange Haven; op zater dag 3 november wordt een internatio nale vijfkamp gehouden in het Sport- fondsenbad in Schiedam; op zaterdag 1 december worden onderlinge wed strijden georganiseerd. Hei ledental van SZC is de laatste tijd iets terug gelopen, men meent dat meer aandacht moet worden geschon ken aan het waterpolo omdat het snel- zwemmen speciaal voor de enkeling is. Een combinatie van beide wordt voor de leden ideaal geacht. Op de mr. L. A. Kesperweg te Vlaardingen kwam. zaterdagnacht de 22-jarige chauffeur H. W. uit Schie dam met zijn bromfiets naast de weg terecht waardoor hij viel. De man hep schaafwonden aan het gelaat op. Hij bleek alcohol te hebben, genuttigd. weer bijwoonde maar dat hij altijd het gevoel had dat het feest wel eens niet door kon gaan. Dat was ook nu weer gebleken want een deel van het corps was juist uitgerukt voor een schoor steenbrandje in de Mariastraat, Mr. Peek stelde dat een dergelijke activiteit tekenend is voor de plaats en het dynamisch karakter van de brand weer. Hij meende dat dergelijke bijeen komsten de geest van het corps kunnen versterken en daarom van groot belang zijn. Mr. Peek noemde de brandweer een van de diensten waartoe hij zich het meest aangetrokken voelt. Dit corps heeft als belangrijke taak in een stad, die zich uitbreidt het kostbare be zit te beschermen. Dat accentueert de noodzaak van geoefendheid. De burgemeester herinnerde er aan dat de laatste jaren diverse aanschaf fingen zijn gedaan voor het corps en dat andere zullen volgen. Daaruit blijkt de waardering van het gemeentebestuur. Mr. Peek steide dat de uitrusting per fect kan zijn maar dat belangrijker is de burgerzin van de medewerkers. In de toewijding van de persoonlijke taak blijkt hoe belangrijk het element van vrijwilligheid is. Mr. Peek zei dat het mogelijk is dat in de toekomst de brandweer een amb telijk apparaat wordt maar hij be schouwde dat altijd als een laatste toe vlucht die men als het even. kan dient te vermijden. Mr. Peek meende dat de vrijwillige basis leidt tot het juiste plan. Hij schonk de jubilarissen de medaille van de Ned. Ver. v. Brandweercomman danten. Daarna spraken nog diverse chefs en collega's. Voor de vereniging van bevelvoerenden sprak de heer J, C. Putter, die de scheidenden meedeel de dat een legpenning was vervaar digd voor de scheidenden ter herin nering aan de samenwerking. Hij schonk de heer Holstwilder het mo del van deze penning met de verze kering dat meer van dergelijke exem plaren zullen worden uitgereikt. Voor de brandweerliedenverenigïng „Vriendschap Zij Ons Doel", sprak de voorzitter Jongste. Voor gepensioneer den, jubilarissen waren er geschenken, voor de geslaagden diploma's en voor de dames fruitmandj es en bloemen. Tevens werd een film vertoond die brandmeester Kuiper had opgenomen, hierbij waren fragmenten van opnamen van de brand bij de Vegla ingelast. Een pianist zorgde voor de muzikale begeleiding. (Advertentie) "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tel. 2755 T VERFCENTRUM" Hbogstrgjgf 48 - Tel. 4153 "DE. GOEDE HOEK" n.v. Floris dtttyijrö&ut. 134 (Promenade Vtfest) Tel. 8240 9 Vanavond, maandag, wordt er op het hoofd veld van S.V.V. in Schie dam een rugby-werdstrijd gespeeld. De kampioen van Nederland zal uit- men tegen nummer 3 van de neder- landse ranglijst; Hilversum tegen Rot terdam. De wedstrijd wordt gespeeld in twee maal 35 minuten met 5 mi nuten rust. In 1925 is de eerste en dit was tevens de laatste wedstrijd rug by in Schiedam verspeeld. Op de speelwijde, Vlaardingerdijk en in de Beurs beginnen respectievelijk om 19 uur handbal en volleybalwedstrijden. T OUIS VRIJLAND (kampioen 1960) heeft in een prachtige partij te gen J. C. Onink in de negende ronde het persoonlijk kampioenschap dam men 1962 van Schiedam behaald met twaalf punten uit zeven wedstrijden ondanks het feit dat hij nog een par tij tegen J. P. v. d. Watering te spe len heeft die momenteel op de twee de plaats is beland met negen punten uit eveneens zeven wedstrijden. Mocht deze de kampioen weten te verslaan dan is deze tweede plaats vrij zeker, want alleen Westerveld kan hem met nog twee tc spelen wed strijden van deze plaats verdringen. Vandaar dat de wedstrijd Wester veldSpruyt van zeer grote beteke nis geacht moet worden voor even eens de bezetting van de derde plaats. Het zal zodoende donderdag niet aan de nodige spanning ontbre ken, temeer daar de oud-kampioen Onink ook nög kansen heeft De prijsuitreiking is donderdag 14 juni. Medewerking werd verkregen van de Schiedamse Gemeenschap. Na af loop hiervan is het 'traditie dat de nieu we kampioen simultaan seance geeft, niet alleen tegen de clubleden, maar eveneens tegen alle. damliefhebbers die op 14 juni bereid zijn de tocht naar het clublokaal aan de Nieuwe Maasstraat te ondernemen en. daar ook van harte welkom zullen zijn. Uitslag negende ronde: L. Vrijland J. C. Onink 1—1, Th. Vrijlantd-J. J. Kuyk 02, J. P. v. d. WateringJ. J, Cabri 11, J. WesterveldA. van Dort met gespeeld. Stand na de negende ronde: L. Vrij- SCHIEDAM. Gebaren: Maria M, d. v. C. K. Harmannij en B. de Groot; Apollonia d. v. A. Staat en M. IVt. Bats; Ida d. v. A. van de Velden en N. Damen; Agatha M. d. v. J. Gieles en C. J. van der Meer: Ronaldus G. M. z. v. F. 'M, T. van de Laar schot en E. H. van SchaiJc Overleden: J. c. Tettero, 68 jr. wed. van J. A. Feelders; C. W. Radstake, 75 jr.: H. de Pater, 63 jr; J. 't Hart, 65 jr; W. Vink, 78 jr; H. Kreemer. 58 jt; D. C. van Onse- len. 83 jr. wed. van C. J. Bogerd; C. Tal- mon, 65 jr. land 12 uit 7, J. P. v, d. Watering 9 uit 7, W. Spruyt 8 uit 7, J. C. Onhik 8 uit 7, J. Westerveld 7 uit 6, J. J. uit 8, Th. Vrijland 5 uit 7 A. van Dort 4—5, J. J. Gabri 3—8. Bordenwedstrijden: E. BxemanK. den Boer 02, F. R'ademakerP. Kruit 1—1, A. van Otterloo—J. C. 't Hart 20, J. WesterveldA. Risseeuw 0—2. Opstandingskerk: Start actie „Een huis voor Kameroen" jeugdzendings- comimissie Ned. Herv. Kerk Rotterdam- Schiedam, 20 Koopmansbeurs: Vollybalwedstrijden, Sportweek. 19. SYY-terrein: Westfrankelandsedijk, Rug bywedstrijd Rotterdam-Hilversum Sport week, 20. Speelweide: Vlaardingerdijk, Sport week. Handlbahvedstrijden, 19. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond van Contactavond, 20. Gebouw Irene: Start Avondvierdaag se, Sportweek, WKRKNBVLO. 19. Speelweide: Vlaardingerdijk, Sport week, Handibalwedstrijden, 19. Oud-Strijders en Dragers Mob Kruis. Dagblad „De Rotte ra.immer", Schie damse redactie tel. 64154 b. g. g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelcpenlieden. nnAfe,ntS^?f: J'" J" Troost> Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- J'Frï?"*'®8 ea abonnementen b.g.g. telef. 115o8ö)« Apotheek: Van Westendorp, Singel-hk. Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; poli tie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Exposities „Ned op gravingen in Egypte" (tot 25 juni); Jonge Kunst uit Joego-Slavië (tot 12 juni); Start iu (tot 12 juni). "WÏjBi'"-v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1