Geinig interesse voor >chiedamse sportweek jeuga weer wanordelijk ROTTERDAM Ondanks geluidswagen en muziek.... Rugbywedstrijd b„«k gebeuren Waar Kethelpoort stondkomen vele nieuwigheden Sportwedstrij den Kethelse scholen „Animo" ivint G.S.S. kwam bijna gelijk (4-3) Dames-zestal S.V.C. verloor Kameroen99 start noff DE ROTTERDAMMER DINSDAG 5 JUNI 1962 PAGINA 4 strijken WACHTEND AGRESSIEF WORSIES HOND Herfst, lente, zomer of winter. Altijd ple zier van uw sterke Vespa. Met superieure accelleratie dank zij 'directe aandrijving! SCHIEDAM: RUIM TWEE MILJOEN OP DE WEG Advertentie organisatoren en de vele Ty T 7 7 it de belangstelling- voor de 1 1» zo gering is. Zaterdag GYlGYVGYGIlCl langstelling al niet groot, Polyester marquisette, Juist voor onze hardwerkende Rot- damse huismoeders... zo ideaal omdat Polyester vitrage behalve veel solider dan welke vitrage ook.,, in 'n wip na gewassen te zijn, ronder strijken weer voor de ramen kan. Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder mooie Polyester fantasie marqui sette van een uitzonderlijk mooie kwaliteit, met Ingeweven dessin, 80 en 90 cm breed. Een marquisette die U overal kunt kopen voor 3.45, nu als bijzondere aanbieding per meter voor nog géén twee gulden. tb Liefst tweehonderdduizend gulden hebben de Schledarr.se spaarders in de maand mei meer ingelegd bij de Rijkspostspaarbank dan ter uitbeta ling opgevraagd. In mei werd 530.750.86 ingelegd, er werd 331.369,85 uitbetaald. In 1964 is het zevenhonderd jaar ge leden dat de kapel van Nieuwendam (of Nieuwe Sciedamme) een som van twaalf schellingen moest betalen voor het parochiale rechtsgebied dat van Oud Schie (Overschiet werd verkre gen. Dti jaar wordt gezien als het ge boortejaar van Schiedam. Voorberei dingen worden getrctfen om het ze venhonderdjarig bestaan van de Gro te of St. Janskerk in Schiedam te vieren. Aangezien het mooie orgel van de Grote Kerk versieten raakt zal getracht worden bij de jubileum viering gelden te verzamelen voor aankoop van een nieuw orgel. Do NCVB-Ketbel komt woensdag avond bijeen in De Rank om te luis teren naar de heer T. Hofman uit Zoetermeer die zal spreken over het onderwerp ,.Het leven in Oost-Ber- lijn". Het linker w-iel van het volkswagen busje van de Schiedamse monteur J. H. M. V. koos zondagmorgen om kwart over negen een eigen weg op de Burg. Van Haarenlaan in Schie dam. De heer V. slaagde er daarna tijdig in zijn voertuig op drie wielen aan de kant van de weg te zetten. O Drie houten kratten met vijftig lege flessen vielen zaterdagavond om kwart voor zeven van een vrachtauto op de Koemarkt in Schiedam. De Rotterdamse chauffeur B. L. K. heeft de glasscherven opgeruimd en daarna kreeg hij een proces-verbaal. A De Schiedamse scholier C. K. is zijn fiets kwijtgeraakt die niet op slot in de Boerhaavelaan heeft ge staan. Van de verkoopster M. A. G, van L. is een rijwiel gestolen dat op slot op de Broersvest heeft gestaan. Voor de Kethelse scholen zijn op de terreinen van DHS de sportwedstrijden georganiseerd die op Koninginnedag niet zijn doorgegaan. De uitslagen van de voetbalwedstrijden zijn St. Jacobus Kon. Juliana 01; Burg. Verveen St. Martin us 0—0; St. Jacobus St. Martinus 02; Kon. Juliana Burg. Verveen 01: Burg. Verveen St. Ja cobus 10; St. Martinus Kon. Ju liana 0—0. De eindstand: 1. Burg. Verveen 5 punten. 2, St. Martinus 4 punten, 3. Kon. Juliana 3 punten, 4. St. Jacobus- school 0 punten. Bij het handballen voor meisjes zijn de uitslagen: Burg. Verveen Marti nus 31; Martinus Jacobus 12; Kon. Juliana Burg. Verveen 11; Kon. Juliana Martinus 0—2; Burg. Verveen Jacobus 01. Eindstand: 1. St. Jacobus 6 punten. 2. St. Martinus 3 punten, 3. Burg. Ver veen 2 punten, 4. Kon. Juliana 1 punt. de voetbaldoelen stonden de hoge latten van het rugbydoel. De wethouder van sportzaken, mr. P. van Bochove, het bestuur van de SBLO en - van de SG hebben met de kleine groep bezoekers geamuseerd gezien hoe het kampioensteam van Nederland Hil versum van de Rotterdamse Rugby Club won inet 10—3. Driemaal ontstond er een try in deze wedstrijd. Een try drie punten waard ontstaat als een der spelers de ovalen bal achter de doellijn op de grond heeft gedrukt. Daarna mogen de spelers een doelschop nemen. Ais de bal boven en tussen de palen doorgaat, worden nog twee punten toe gekend. Het spectaculaire werk leverde Hil versum dat goed samenspeelde en dat enkele verrassend sneile aanvallen van de driekwarten lanceerde. Een deskundige functionaris gaf bij deze match via de microfoon de toelich ting. Ondanks het feit dat geluidswagens jzijn gebruikt, dat de harmonie Gusto j eerst een wandeling door de Stad maak te en tenslotte naar het SVV-terrein trok kwamen niet meer dan tientallen naar Inet grote veld. Hier waren de lijnen jvoor het rugbyterrein uitgezet. Voor Advertentie) KOELKASTEN uitsluitend Ie klas fabrikaten vanaf f 399.- (135 liter) COUZY - 1e Middellandstraat 72 Zeer eemakkeliike beuling Onder de strakke leiding van technisch hoofdleider H. Voorbach heeft de chr. gymnastiekvereniging ..Animo" uit Kethel zaterdag de marswedstrijd ge wonnen bij de opening van de Sport week van de SBLO. Tweede werd hot R.K. Excelsior en derde de chr. gymn. ver. DOK. Voor Animo was de medaille beschik baar gesteld door de gemeente Schie dam. De voorzitter van de SBLO heeft in de kantine van Hermes DVS de prijzen uitgereikt waarbij hij zijn waardering j uitsprak voor de verrichtingen. Tevens i dankte hij HDVS voor de verleende l medewerking. Woensdag 6 juni houdt de Oecume nische Raad van kerken te Schiedam als afsluiting van het seizoen een openbare vergadering in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen. Lange Haven 73, alhier. De agenda luidt: 1. Enkele indrukken over het Hervormd-Gereformeerd congres van 26 mei jl.. door dr. L. J. Cazemier. 2. Onze gesprekskringen en de kerk van morgen, korte causerie door H. Teeuw. 3. De oecumene in beeld. Zij. die belangstelling hebben voor deze vergadering, kunnen een toe gangskaart aanvragen bij het secre tariaat, H. Teeuw. Tuiniaan 2b, iel. 65893. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zonder mooie Polyester fan tasie marquisette, in diverse dessins en in twee verschillende breedtes voor JhA één prijs, nu jWSF per meter voor (Van een onzer verslaggevers! Gehandicapt is GSS uit Schiedam voor de laatste voetbalwedstrijd naar Helle- voetsluis getrokken en de Schiedammers werden tijdens de match nog meer ge handicapt doordat enkeie stadgenoten geblesseerd raakten. Toch hebben de Gustomannen uitstekend partij gegeven Voor het komende seizoen heeft GSS goede verwachtingen omdat veie nieuwe en goede krachten zich hebben gemeld. Het standaardteam vertrok niet vol ledig uit Schiedam maar een functiona ris completeerde het elftal. Reeds na vijf minuten had Heüevoetsluis gedoel punt en na een half uur stond het 3—0. Toch gaf GSS zo goed partij dat Groe- r.ewegen en Zandbergen nog voor rust (konden scoren. Inmiddels was Bunte uit de aanval naar het doel gegaan, omdat keeper Putters bij het verdraai en van zijn knie geblesseerd was. Met tien man hield GSS goed stand maar toen de middenvoor van Hellevoetsluis in de tiende minuut van de tweede helft tegen Bunte aanbotste geraakte ook de ze doelman gewond. Toch kon Van Ingen voor GSS bij de aanvang van het laatste kwartier de ■stand nog op 43 brengen en het werd bijna gelijk toen Van Ingen rakelings naast schoot. Gééft te/, of schrift, best. Opnieuw hebben jeugdige Vlaardin- gers maandagavond getracht wanorde lijkheden te stichten in het stadscen trum. Evenals zondagavond werd ook nu met brandend papier gesmeten. Di verse bewoners van de Westhavenplaats en Hoogstraat hebben de politie met gedrag van de jeugd in kennis gesteld. O. a. werd een hoeveelheid puin in de Hoogstraat gedeponeerd en een zand- trechter van zijn plaats gehaald. die hond met rost, hij mag niet zoveel hebben, dan -wordt ie te dik en dan is ie minder scherp en dat ken ik in mijn zaak niet hebben, dat begrijp te toch wel" en bij dit laatste wendde de bazin zich tot het kauwende publiek dat als onderdanig maar wat knikte. DIJ DE PATATKRAAM stond een menigte te wachten met het ge zicht van een mogelijke verrassende uitverkoop. Niemand zou het gewaagd hebben te veronderstellen dat er weer een hongerwinter kon zijn want daar getuigde de conjunctuur te overdadig het tegendeel van. De mensen, vooral mannen, stonden gewoon bestellingen te doen. Het leek een uitstekend kraampje en zo trok de belangstelling nog meer aandacht. Coed, men dacht daarbij niet aan acties houdt uw stad zo rein ais maar kan zijn, want de vette papiertjes dwarrelden argeloos uit de menigte. WflLLEM was een dagje uit, dan neem je niet alles, Willem werd agres sief. Dat was heel leuk voor het pu bliek. dat ging er dan ook goed voor staan toen Willem zijn brede mond open gooide om te vertellen dat hij het dier louter goed tcilde doen, alleen maar goed wilde doen en dat die hond zeker niet genoeg te eten kreeg an ders zou ie het lekkers niet uit de monden van de klanten kijken. De eigenares gaf wat van haar kennis omtrent de menselijke structuur terug. Willem sprak nog emotioneler en in zjjn verontwaardiging hield hij de hand met het worstje te laag. ..Hap", zei de hond die meende dat er weer sprake was van een vriendelijk ge baar. De woede van Willem was im mens. „Moet je dat zienmoet je dat zien, hier kom ik van mijn '.even niet meer, hitsen ze die hond nog tegen je op ook, mooi is dat. een mens is nog geeneens vei lig hier" siste Willem, die boos verdween zodat hij niet zag dat de hond nog "dankbaar kwispelstaartte. (Van een onzer verslaggevers) Tal van cracks uit de tafeltennis, badminton- en lawntenniswereld ko men ter geiegeatheld van de Sport week naar Schiedam. Vrijdagavond om half acht beginnen de wedstrijden in de Koopmansbeurs. De tafeltennisjunioren T. van Gestel (NOAD) en J. van Aiphen (TSF) alsme de I. Poort (Service) en F. Segers (NOAD) openen de duels. Daarna ko men de badminton-junioren Toutenburg (ROVS)Fraser (ROVS). Vervolgens de tafeltennisaames mevrouw Van der Wildt (Wilton F.)Marijke Kusters: dan de badmintondames mej. M. de Rodder, nationaal kampioene D.D,mej. I. Rietveld, nationaal kampioene D.E. en D.D. Ten slotte de tafelteimisheren: Henk Aben(NOAD), Sohiedams kam pioen 1962 tegen H. Eikmans (Service), Schiedams kampioen tweede klas. J)E DIKKE MAN had dc grootste mond. Logisch zal men zeggen want dikke mannen eten ook het meest. Dat toonde de man dan wel maar hij liet het tevens horen. Mensemense, ze hebbe hier de beste worsies van de stad", zei hij tegen ieder die het horen wil en nu zou u van ons graag willen vernemen waar dat goede adres wel is, maar zoals u bekend is behoort het vermelden van adressenmateriaal tot de taak van het advertentiewezen. Mogelijk ook dat tt zelf op pad kan gaan in Schiedam maar dan zult u de dikke man niet meer zien. (Advertentie) UET IS NAMELIJK zo dat de patat- kraam ook beschikt over een flinke hond. Het zal een hond zijn voor wan betalers maar dat ziet men er niet aan af. Daarom gaf de dikke man de hond heel vriendelijk van zijn worstjes, patat en croquetjes. Hij deed dit heel duidelijk niet met toestemming van de eigenares want deze stond kenne lijk haar gramschap af te wegen tegen de baten van de verkoopmogelijkhe den. De heerschappij over de eigen hond won het. „Willem, joh, hoe dik wijls heb ik je het niet gezegd, laat Advertentie wollen - en zijden ZOMER- COMPLETS KEIZERSTRAAT 7 ROTTERDAM 350.- contant, de rest in termijnen en u rijdt op een Vespa! TVy ETIIOUDER mr. M. 3. M. van Kln- VV deren heeft maandagmiddag dc na tionale driekleur gehesen voor de In gang van de Tritonflat aan de Maasbou levard ten teken dat het hoogste punt voor de eerste plaatflat bereikt is. De aannemer \V. A. en A. van der Velden uit. Rotterdam hoopt deze flat die bij de Jachthaven staat over een maand op te leveren. In de onderste woonlaag is een model woning ingericht die iedere woningzoe kende in verrukking zal brengen. De kosten van deze fluts en dc inrichting zijn evenwel voor de enkeling bestemd. Er is een ruime badkamer, een rui- vir?scHito/tM- Afd, Motoren St. Liduinastr. 2 - Tel. 641 Swammerdamsinigel 25 Telefoon 66548

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1