In Volkspark van 12 t/m. 16 Schiedam tweede maal krijgt voor de Jeugddorp Spannende wielerrace met zeer hoog tempo ROTTERDAM Opgewekte stemming de Avondvierdaagse t Uitleen boeken GOLB weer stijgende lijn Oecumenische Raad Schiedam vergaderde Eenwording niet overhaasten JSIPIP^ SZAC organiseert wedstrijden Cefa komt met vakantiefilm Veel materiaal nodig voor vele bouivertjes juni A. Middelkoop iverd winnaar Auto bij botsing geheel vernield m Machinefabriek naar Yenray Inbraken Jongen tegen anto Avondvierdaagse Vlaardngen alles naar ivens Druivenprinses is gekozen Softbal goed - gedemonstreerd mt'SMnim/ r. SssST op Maasboulevard Opening Stemlokaal PïETJE Leiders Tjpdig Gechanteerde directeur tot jaar veroordeeld Winkeldievegge betrapt ODLtwaalftallen naar de Bondsdag Meisje valt door tas aan haar stuur f «EjJ, DE? ROTTERDAMMER PAG DONDERDAG'7.: RARE WEZENS LASTIG EINDE Ploegentijdrit V f Vacuum Normaal V-' 'f- f 1 XV vandaag..,. 1 en morgen ..en dagelijks 4 SU- i j s i (Van een onzer verslaggevers) Voor de tweede maal organiseert de Sdhiedasnse Zomer Avond Coxnpet tie m Schiedam een sene wedstrijden, voor de voetbalteams ingedeeld de afdelingen van de Afdeling Rotterdam van. de K.N V B Ditmaal heeft de zomer avondcompetitie een grotere omvang dan vorig jaar maar met kon worden bereüct dat de standaardteams e d deel nemen omdat de normale comipetiue nog steeds met geheel is beëindigd Het voetbal van de S2AC start maan dagavond omdat voorrang is gegeven aan de evenementen van de Sportweek In verband met de late start zal slechts een halve competitie worden gespeeld- Voor de afdeling A de hoogste reser veteams luidt het programma dinsdag avond Excelsior 20 4Martmit 2 woensdagavond Schiedam 3Demos 2 en Hennes DVS 5SW 5 afdeung B dinsdagavond GTB 2Excelsior 20 5 dinsdagavond Uns us 2iHBSS 3 woens C ag af de mg •ijd; dagavond! RPSC 2—Demos 3 afdelm. woensdagavond GSS 2FPSC 3 vri: avond SVDPW 2SOHIED^iM 4 ling D woensdagavond HBSS 4GTB 3 donderdagavond SFC 3—SVDPW 3 Over vakantie gesproken is de ti tel van de gezellige ontspanningsfilm die de Cefa zaterdagavond in gebouw Irene zal vertonen In de hoofdrollen spe en Kenneth More als Tony Kent Shelagh Fiaser als Mary Kent Ronald Squire als Grampy Toegangskaarten ztjn verkrijg baar bij boekhandel N emantsverdnet Bange Kerkstraat 52 De korte inhoud van de film is ah volgt Als marine luitenant Kent enkel weken met verlof thuiskomt valt h j niet bepaald met zijn neus m de botet Zijn vrouw heeft zojuist een telegiam ontvangen van haar moeder in Canada die ernstig ziek is geworden ei zj be sluit met het eerstvolgende vlegtuig naar Canada te vliegen Vader Tony moet zolang voor de dne kinderen zorgen en dat valt voor een marine man die van het huishouden we mg verstand heeft bepaald met mee Een aanbod van tante Maud om in haar Londense flat tijdelijk intrek te ne men wijist hij resoluut van de hand Het lijkt hem beier met de kinderen Peter (11 jaar! Anne (10 jaai) en kleine Fusty (5 jaar» naar zijn va der's nieuwe vakantiehuisje te gaan om daar van het buiterleven te geme'en Het vakantiebuisje blijkt echter een in vervallen staat verkerende windmolen te üjn die Grampy juirt helemaal aan het verbouwen is De oude baas is ech ter verrukt zijn zoon en kleinkinderen te zien etn zo goed mogelik ruimen ze ertkele vertrekken m om het geheel enigszins bewoonbaar te maken De kinderen raken door de daar heersende wanorde door het dolle heen en de enige mogelijkheid die vader Kent nog zie om de kinderen in bet gareel' te houden is het invoeren van de navy discipline inclusief het s morgens hij sen van de vlag Juist als deze m-etiho de enig resultaat begint af te werpen gooien de buren roet in het eten De welwillende bulo van juffrouw Pettcgrev. vin het plaatselijke dorps schooltje lijkt uitkomst te bieden maar het meest verblijdende bericht is toch nel de terugkomst van moeder Mary uit Canada wait het einde betekent van een althans voor de kinderen onverge- telbke vakantie Het einde van de film is dit nog niet, want tussen vertrek en aankomst liggen nog vele mogel jkhed en die voor ten verrassend slot van de film kunnen zorgdragen en daarvan heefe de regis seur op boeiende wijze een dankbaar gebruik gemaakt (Van een onzer verslaggevers) VOOR de tweede maal krijgt Schie m e!n Jeu£<Morp Het succes vankTï'f t\ ïCeft de 3eu*<»eiders van St Joris Doele, van Pro Juventute ^^fUreaU Onderwijs gestunu- nkmve onderneming en met 16 J0111 «uilen de ,TwxZuirtiraVansen op het terrein n het Volkspark weer huizen naar eigen idee kunnen bouwen. Evenals vorig jaar hopen de functionarissen flat zij voor dit werk veel steun van het bedrijfsleven zullen knjgen Ev„!3 vee} faout nd°2l eo °«k andere bouwmaterialen z jn welkom De kin deren kunnen bij voldoende bouwmate Fal c?n,, ergen dorp bouwen met Kerk stadhuis politiebureau winkels £If" .wefr^azfrne «n v«el huizen En- kele grote bedrijven hebben toegezegd k sten te zullen Schenken maar de i" heeft getoond dat de hoeveel he d hout niet te groot kan zijn om cat de k nderen \erwoede Ijouwer^ zijn Vorig jaar brachten elf vrachtauto s het hout voor 175 leden van het Jeugd dorp Nu streven de initiatiefnemers er naar driehonderd kinderen to laten deelnemen maar dan moeten er min stens t v ntig vrachtwagens me„ hou beschikbaar zijn Ook andere materialen zijn nodig vooral spijkers omdat vorig jaar in de optrekjes wel honderd kilogram spijkers werd gestagen In het dorp komt ook een podium dat als openluchttheater zal fungeren waar de deelnemertjes diver se speien zuilen opvoeren Dinsdag be glut de grote bouw Om weven uur s avonds wordt op het terrein een judo demonstratie gegeven De volgende dag gaat de jeugd weer verder met bouwen en s avonds zal een optocht worden gehouden door de stad, waaraan een drumband zal mede werken De kinderen voeren e gen ge maakte spandoeken mee Op donderdag zal de bouw worden voltoo d Dan. wordt het laatste kwastje verf aangebracht en m aanwezigheid van burgemeester mr J W Peek zal het dorp ofticiee _n gebruik worden ge nomen De spec ale jeugddorpvlag wordt gehesen Over het terrein zullen de vro lijke tonen van het Schiedamse draai orgel De Waterpoorter kl nken Tijdens de opening wordt een jeugd burgemeester geïnstalleerd De deel nemertjes kiezen deze functionar s langs democratische weg zoals z j ook hun wethouders polit ecommissa ris brandweercommandant e d zullen k ezen Voor de verkiezingen van de func tionanssen wordt in het dorp een authen tiek stemlokaal gebouwd Er zal ook weer een sportdag zijn Vrijdag worden de wedstrijden op het Martmitterrein gehouden Het kindercirrus Ronaldo van clubhuis St Joris Doele geeft s avonds een voorstelling op het podium Even tueel wordt een filmprogramma ver zorgd in het clubhuis St Wilhbrord Zaterdags geven de kinderen de ge houwtjes nog een schoonmaak en even tueel reparatiebeurt zodat 'ter afsluiting de ouders en belangstellenden nog eens naar het dorp kunnen kijken Dan wor den tevens de diploma s uitgereikt en Na de stille periode m verband met de Sportweek m Schiedam komen vol geade week de teams voor de Algeme ne Bedrijfsvoetbal Competitie weer in het veld Het programma is als volgt dinsdagavond HBSS terreinen Harga Enka GPS en PTTd—GRSij terreinen Schietbaanstraat PTT Bmgham en ETBH—Internaat Spiermgshoek Hav bankMafaboys woensdagavond 13 juni Schietbaanstraat HeliosHoek donderdagavond Schietbaanstraat IPC—GZV en Helios 2—Dewitro, vrij dagavond zeven uur Schietbaanstraat SCF—WK en Havbank—Vegla HBSS Harga ScheffersRoda (Van een onzer verslaggevers) WIELERRONDES zijn altijd span nende evenementen ui de Schie damse feestelijkheden Dat was ook woensdagavond het geval op de Vlaardmgsedijk P J Troelstra laan, Nieuwe Damlaan Borg Hon nerlage Gretelaun waar de renners club Schiedam" in het kader van de Sportweek een uitstekende race over vijftig kilometer voor nieuwelm gen heeft georganiseerd Zo hard re den de vijftig knapen-dat*velen door de jury us* de strijd moesten, wor Doordat de heer J A P K int Den Haag met zijn personenauto geen voor rang gaf woensdagmorgen om tien over half negen op het kruispunt Julianalaan Rubenslaan is een botsing ontstaan met de vrachtwagen bestuurd door G H G uit "Gaardingen De personenauto werd volkomen vernield persoonlijke onge lukken deden zich niet voor MENSEN zijn rare wezens zegt men Nu ts met alles waar wat men zegt meestal is er totaal niets waar ondanks ingeburgerde gezegdes van bonte koeien en rook met vuur dat op de waarheid van mededelingen zou kunnen duiden maar de mens zal toch zelf wel weten of hij/zij een raar we ren is Nergens beter dan bij kvnderen is de mens te bestuderen Nu gepen groce mensen altijd het vriendelijk heidslachje af aan kinderen want dat hoort er zo bij Ze vragen zich met af of de kleine in de stemming ts Nee vriendelijk zijn tegen die jogjes dat wordt misschi°n wel gedaan met het idee dat het kind het nog wel moet lijk genoeg zal knjgen in het lever VEGEN Pietje waren de groten van de week ook vriendelijk Nu toon de Pietje duidelijk dat hij mets vooi avances voelde maar de groten, beste betweters gingen door Pietje kreeg alles papier potlood, snoepje kaakje en vooral veel aandacht Pietje ech ter keek zwijgzaam voor zich uit, als of hy een nieuw mysterie zat te door gronden Dat namen de ouderen niet, aandacht moet er zijn Daarom be werkten de ouderen Pietje net zo lang totdat het kind inderdaad zat te snoe pen en inderdaad strepen trok over het papier alsof hij tonen wilde bereid te zijn alles te tekenen T/OOR de vader was het een lastige situatie Hij was naar het kantoor gebouw gegaan met de mededeling dat zijn jongen altijd heel lief was moeilijkheden zouden er niet komen en daarna had de vader zich gezet voor het gesprek met de Schiedam se autoriteiten Het kwam er met van Pietje vroeg de aandacht door niets te doen Toen de vader en het overige gehoor uitgeput waren stelde Pietje plots voor om maar weg te gaan De anderen zeiden dat ze het begrepen want kleine Pietjes kunnen niet zo lang blijven stilzitten rFOCH wilde de vadei nog wel even het gesprek voortzetten want hij zat nog midden m de belangwekkende babbel Toen heeft Pietje er maar een eind aan gemaakt Hij gleed van zijn stoel hij keek eens bozig rond en toen stapte hy naar de mijnheer die hem vol kaakjes snoepjes mooi papier had gestopt Mijnheer is stout" deelde hij mee Daarmee kwam een eind aan de vocabulaire van de knaap ook een etnd aan het gesprek van de vader die zich afvroeg hoe te verontschul digen Later zagen wij Pietje bij va der op een terrasje naast een berg ijs hij glunderde den genomen omdat zij een grote achterstand kregen, anderen gaven op Dit uitstekende parcours met m veauverschillen veroorzaakte enkele felle jachten maar de kopgroep bleef vnjwel steeds bij elkaar zodat de ontsnappingen mislukten Het hoge tempo had echter wel tot gevolg dat de renners een scher pe tijd-reden Om kwart over zeven vertrokken kwam de winnaar reeds om even na kwart over acht over de eiqdstreep Het was- ,,de Rotterdam mer A.. van Middelkoop die kans had gezien om enkele ronden voor het ein de tut het peloton te ontsnappen Zijn voorsprong van tientallen me ters weid zelfs driehonderd meter en met deze mooie voorsprong toonde hij zich reeds bij de aanvang der laatste ronde winnaar Wel trachtte de meute hem nog te achterhalen maar Middel koop kwam onbedreigd over de finish Hij kreeg bloemen van de penning meester van de SBLO de heer C J M Bolmers Later heeft de heer Bolmers de tien prijzen uitgereikt (bekers en medailles) waarbij hij zijn waardering Uitsprak over het werk van de renners club Schiedam De heer Bolmers vroeg ve-der aan dacht voor de Sportweek vanavond zijn er scherm judo en bokswedstrijden m de Koopmansbeurs morgenavond is de intocht van de Avondv erdaagse en zaterdag is er een geheel gevarieerd programma op diverse velden met een feestelijke sluitingsavond in Musis Sa crum De rennersclub Schiedam houdt van avond donderdag op de Stadhouders laan een ploegentijdrit waaraan sterke profs amateurs nieuwelingen deelr.e men. De uitslagen van g steravond zijn 1 A van Middelkoop Rotterdam 2 A Stolk Rotterdam 3 Eef Dolman Rotterdam 4 B van der Wal Rotter dam 5 B Heuvelman Capelle aan de IJssel 6 W Lepolder Schiedam 7 J Gulik Rotterdam 9 B Kanselaar Rot terdam en 10 G Siraghi Rotterdam de prijzen van de sportdag Iedere deel nemer krijgt bovendien een bouwcerti ficaat met foto Alle jeugdige medewer kers krijgen aan het begin van de week een houten insigne in de vorm van een huisje dat zij ais bewijs van deelneming op de revers dragen Jongens en meisjes van ten tot veertien jaar die aan het geb juren willen meedoen kunnen hun rjksdaal der inschrijfgeld voldoen, bij mej R Kolenberg Overschiesestraat 42 telefoon 63569 of bij de heer C A Henrion Ver poorten Doeleplem 1 telefoon 68338 huisadres Jan Steenstjaat 65 De kinderen nemen vodr de m ddag uren brood en beker mee Indien mo gelijk beschikken ze tevens over een eigen hamer nijptang e d De leerlin gen van de Huishoud en Industrie school zullen er voor zorgen dat de wer kers regelmatig consumpt es ontvangen Knapen van de Technische School zul ien als deskundigen assisteren en advi seren De EHBO komt om de splinters en Maren te behandelen Er is echter nog een gebrek aan lei aers Graag zien de organisatoren dat de ouders onderwijzers jengdleiders beschikbaar zouden willen stellen voor het toezicht ik0.? J Saris en Zoon te Rot lonwli beskoten het produlktie po tentiee! van haar machinefabriek en metaalgietenj goeddeels naar Venrav over te brengen Hiertoe heeft zij een overeenkomst gestoten met de aldaar metaalwaren- en apparaten cijjS Ju/gens- welke vennootschap sedert kort de /aken lan de vooronali ge fabr etc Janssen (N V voortzet Deze overeenkomst houdt in dat de bedrijfsvoering van beide bedrijven sa mengevoegd zal worden Zulks brengt met zidh mede dat de personeelsbezet tng van de fabriek te Venray belang vpnc hofe»rvld zal worfen> terwijl té yens het gebouw encomplex een vergro tng zal ondereann ondergaan Beide bedrijven zullen te Rotterdam een gezamenlijk- in en vei koopkantoor Veal Iiffcfi De vijfjarige Keesje Lieken uit de Joost van Geelstraat te Rotterdam werd woensdagavond voor de ouderlijke wo mng door een bestelauto aangereden Het jongetje stak plotseling tussen en kele geparkeerde auto s de rijbaan over Met een hersenschudding vervoerde men hem naar het Dijkzigtziekenhuis Tot een jaar gevangenisstraf met af trek van het voorarrest conform de eis veroordeelde vanmorgen de recht bank m Rotterdam de 33-sange J K d recteir van het Rotterdamse t. ans» portonoememmg, die terecht stond voor een verduistering van 15 600 jn dienstverband De falsificaties begonnen toen K een zekere De B m staat stelde met geld van de NV een auto aan te schaffen, waarmee een- bedrag van 2 000 ge moeid was Verdachte zsou daarn voortdurend zmn gechanteerd door De B Door mampu latias met facturen kon K in de jaren 1960 /1961 een totaalbedrag van IS 600 verduisteren om aan de wensen van De B te voldoen. De 39 jarige mevrouw N B -B werd woensdagmiddag m een warenhuis m ■de Rotterdamse binnenstad op diefstal van kleding betrapt De politie stelde de dievegge die al voor 140 gulden in haar tas had in het hoofdbureau in be waring O Ui TERDAM toont over het algemeen A*- graag zijn voldoening en tevreden he d met wat het tot stand heeft ge bracht de Rotterdammer in doorsnee staat tegenover zijn stad met in een on versch llige toeschou vershouding zij be tekent iets voor hem, zij doet hem wat De stad heeft voor hem een eigen karak ter en opdracht Hij wil er trots op kun. nen zijn en er misschien zelfs wel een beetje van kunnen, houden. Dat schrijft burgemeester mr G E van Walsum in zijn voorwoord voor het eerste nummer yan Rotterdam he tijdschrift dat voor taan elke dr e maanden, zal verschijnen als uitgave van het bureau voorlichting en publiciteit der gemeente Rotterdam De burgemeeser laat deze passage in zijn voorwoord voorafgaan door de op snerkmg dat velen de Rotterdammers verwijten dat zij nogal met zichzelf zijn ingenomen Het lijkt mr Van Walsum echter verstandig met dit soort genera 1 sdties voorzichtig te zijn Hy weet bij ervar ng dat het in Rotterdam bepaald niet aan ki t sche zin ontbreekt 'i/jet dit nieuwe tijdschrift wil de ge -t'-l. rneente Rotterdam de lezers de stad leren kennen en begrijpen Zij wil hen laten meevoelen met wat er aan de mond van Rijn en Maas voorvalt en de makers yan dit tijdschrift zowel als Rotterdams burgemeester zien in Rotterdam meer dan een plaas waar zij wonen en werken voor hen is het een behoefte over Rot terdam te vertellen omdat de stad hun ter harte gaat en zij er zich nauw mee erbonden gevoelen Dat voorwoord van burgemeester Van Walsum is zeer duidelijk Even duidelijk spreken ook zowel uiterlijk als inhoud van dit t jdsehnft van de door de bur gemeester in zijn voorwoord uitgedrukte verbondenheid De samenstellers vinden de Maasstad de moeite waard om over te vertellen en zij hebben een aantal voora instaanden uitgenodigd hun tolk te zijn En zo bevat het blad artikelen over de kunst m de wereldstad over Rotter dams unieke positie als verkeerscentrum van West-Europa over de bouw van nieuwe stadswijken en de plaats van de mens m die nieuwe gemeenschappen Het blad is verlucht met fotos van bekende Rotterdamse fotografen 13 otterdams metrobouw vordeit snel At dat is al meermalen in dit blad uit eengezet Daarom nu nog eens even m elegramstyl de belangrijkste feiten op metrogebied die zich dit jaar zullen af spelen Juni in bouwdok-Van Bnenen oord zijn twee tunnelmoten gereed be torabouw station Leuvehaven ,is klaar Juli dam van bouwdok-Van Bri ene noord wordt weggebaggerd in bouwdök Weena zijn twee tunnelmoten gereed Augustus beide tunnelmoten verlaten bouwdok Van Brienenoord en de twee andere tun nelmoten verlaten bouwdok-Weena, met de bouw van nieuwe tunnelmoten wordt begonnen September/Oktober afwerking station Leuvehaven geemdigd afzinken tunnelmoten van Van Bnenenoord m de Leuvehavenmond wegverkeer kan over Leuvebrug worden geleid kanaal van Weena naar Meent op diepte gebaggerd afzmiken van twee tunnelmoten van bouwdok Weena in Coolsmgel DINGEND van we gaan nog met J naar buis en van hoog op de gele wagen en velerlei andere bekende minder bekende oude en kersverse songs- zijn de duizend wandelaars voor de Soniedamse Avondvierdaagse woens dagavond opgewekt door Schiedam en omgeving getrokken Het prettige zon netje werkte stimulerend en zo kwa men de wandelaars tegen negen uur op gewekt weer an het centrum met het vas te voornemen de tocht goed uit te lo pen Voor vanavond donderdag is het parcours Start gebouw Irene voor 10 kilometer (achterzijde Warande) x w B K.-laan op trottoir tot aan knipper boL Oversteken ra Nassau Dillenburg straat brug over 1 a Stadïxouderslaan t a Willem de Zwijgerla-an op trottoir r a Prins Bernhardlaan 1 a Volks park <m pijlen volgen Prins BernhaTd laan. r naar ingang Julianapark hier steeds het meest rechtse pad blijven vol gen r a Julianalaan r a Vlaardinger dijk links op bet voetpad bhjven over steken bij stadsgrensbord Vlaardmgen LET OP hol af naar B P M sport park halverwege r a volkstuinen in eerste weg ra na speelweide la en volgen tot aan brug brug over \oor flat r a Spermgshoek, 1 a koolaspad, 1 J Poelslaan r a van Haarenlaan a Jan Steenstraat rd Gr Floris- straat r a Aleidastraat bij oversteek plaats 1 a over trottoir naar Lidutna straat gebouw IRENE Start gebouw Irene 15 kilometer Wa rande ra BK laan op trottoir tot aan de bnipperbol bier over steken r a Nas ®au Dillenbungstraaf brug over 1 a Stadhouders!aan, r a via trottoir naar Prins Bernhardlaan, 1 a Volkspark m pijlen volgen Pr Bemhrdlaan rd Julianapark m het meest rechter pad volgen 3e uitgang naar buiten Juliana laan rd (la) Vlaardingerdqk (naar Vlaardmgen) links op trottoir blijven 1 a Vulcaanweg r a Kon Wtlhelmlna L n z ra Oosthavenkade r a Hoftaan;' rd Hogelaan La Schiedamseweg kruis punt over naar van Hogendorplaan bij huishoudschool ra naar spooétonneltje, langs B P M sportpark 1 a volkstuinen, eerste weg ra na speelweide. La en volgen tot aan brug, brug over voor flat r a Speienn ghoek La. fcoolas pad la J Poelslaan, ra van Haa renlaan 1 Jan Steenstr rd Gr Flo- nssitrat ra Aleid-astraat bij oversteek plaats! a over toet trottoir naar La- duurastraaf gebouw IRENE tb De christelijke korfbalclub ODI zal maandagmorgen om zeven uur met een touringcar vertrekken naar de Bonds dag van de CKB Een vijftigtal semo ren en junioren zullen baar de Bonds dag gaan waar zij hopenlijk succesvol Ie wedstrijden zullen spelen Magda van der Brugge Nel Stam Cor van Kooy en les van Keulen zullen tevens enkele wedstrijden als scheidsrechters leiden. Voor de competitie van zaterdag luidt het programma BolnesO D I Scheids rechter Zondenvan. (Aanvang 16 15 uur Vertrek 14 45 uur vanaf Grensflat Ter rem Kievitsweg te Bolnes) DAMES M v d Brugge N Robberecht M Sluimer I Sonneveld, R Sonneveld N Stam Reserve R v d Wel HEREN v Keulen C v Kooy H Nagtegaal N Sleeuwenhoek F d Vlieger C Toussamt ODI b—NI O d Leiders R Brink man, F d Brum (Aanvang 15 30 uur Terrein Spienngshoek) DAMES A v Ammers A v Delden E v Dijk M Meeuwen, T Sonneveld HEREN L. Bastiaanse P Bastiaanse C Bos H. Kalkman K Speksnijder, J Siemons Reserve F Doolaard In de afgelopen nacht werden twee portable radio s van 318 en 238 uit de showroom van een N V aan de Ma rmiersweg te Rotterdam ontvreemd Men verschafte zich door ïnklimming toegang tot de showroom. Bij een inbraak m de zaak van NV Radio Modern aan de Hoogstraat werd 218 buitgemaakt Dooi een mand boodschappen aan het stuur van haar fiets verloor de tienjari ge Coby Gijsen uit de Blecourtstraat te Rotterdam woensdagmiddag op de Pep pelweg het evenwicht Het meisje viel tegen een achteropkomende personen auto en brak de rechterpols Bovendien liep zij schaafworden aan gezicht en benen op Men vervoerde haar naar het Bergwegziekenhuis De uitleen van boeken bij de Ge meentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek !te Schiedam stijgt, weer In mei werden 10499 romans, 8243 studiewerken en 8654 kinderboeken uitgeleend, in totaal 27396 tegen 10393 romans 6102 studiewerken, 8252 kinderboeken in totaal 24747 boeken aai mei vorig jaar Het aan tal houders van leeskaarten steeg van 5339 naar 5733 Het boekenbezit breidde zich uit van 62395 tot 62434 De kleine Peter van der Steen is woensdagavond om half zes m de Fran cois Haversahimidtla an met zgjn auto ped tegen de voorbij fietsende Nico A M Kramer aangereden Dattoaditot ge volg dat de jongen tegen, een auto viel Hij is met een scheurwond naar het Schiedamse gemeenteziekenhuis ver voerd waar de wond is gehecht Verdeeud over de filialen is de uit leen als volgt Central©* Bibliotheek Lange Haven Romania 5423 (vj 5187), Studiewerken S613(tv j 3531 Totaal 11036 (vj 8738 FlUaai Lorentzlaam Romans 1378 (tv 3 1226) Studiewerken 927 (tv j 705) Jeugdboeken 933 (<vj 744> Totaal 3238 (vj 2675) Filfaal dr Wibairtplein Ro- 1063) Studiewerken l^f, (v1312) Jeugdboeken 2299 (vj 2265) Totaal 5006 (vj 5240) Filiaal Dwarsstraat Romans 919 (iv j 1086) Studiewerken 171 (v j 211) Jeugdlwer JffiTM (vj 843 Totaal 1844 (vj z1 1^? t Jeugdboeken 20(26 Jeugdstudieiboeiken 1420 (v i 162W Totaal 3446 (vj 3314) Filiaal Keihei Romans 849 (v j 922) Studie wenken 248 <}v 3 271) Jeugdboeken 1076 (vj 968) Totaal 2173 Cv3 2161) Uit leenpost Uudenhof Romans 24 (tv i 24) Studiewerken 16 (tv j 4) Jeugd- boeken l46 <vg 118) Totaal 386 Ovj UWeenixKrt ziekenhuis Romans 325 (vj 285) Stadie(werfcenl3 (vj 9) Totaal 338 (v j 294) Uitleenpost St Ja cobsgasthuis Romans 120 Studiewer ken 9 Totaal 129 (Van een onzer verslaggevers) -v De ruim 2800 tippelaars die woens dagavond, vanuit park ft Nieuwiant van* start gingen hebben opnieuw kunnen gemeten van een avond die bijzonder mooi was Dit betekende dat de* stem mmg nergens te wensen overliet enfer werd dan ook geen enkele Macht geuit aan het adres van de organisatoren Wel komt -het meermalen voor dat er bepaald sprake is van snelwandelen terwijl men ook wel eens vqn de weg afgaat om eenstukje af te snijden. Be houdens deze uitzondering verloopt-de Avondvierdaagse volledig naar wensjen het ziet er naar uit dai deze^ditmaal wel bijzonder zal slagen j, Het is nog niet békend of er uitvl Iers zijn want vrijdag is het een ,in haaldag en wie eenmaal heeft overge slagen zal dan zeker zijn kans waame men om niet achter te blijven De EHBO heeft wel iets meer te doen gehad dan de Vorige dagen, maar ïdit lag geheel m de lijn der verwachtin gen gezien, de temperatuur De 10 Mometer wandelaars^ hebben kennelijk genoten van de landerijen! rond Kethel en de Poldervaart om viaf bad Groenoord te Schiedam „HolIandiJ- aanwaarts' te keren Het 15-kÜometeK parcours, bracht het legioen wel? in de- felf^e^rl?htlng maar blJ de R K kerk te Kethel gekomen scheidde ctrt jncüi van de 10 km lopers die rechtsaf gin/ gen Via de spoorwegovergang aldaaf! en de Kandelaarweg maakte men eerf ommetje om eveneens via het zwemi had te Schiedam, huiswaarts te kerenf (Van een onzer verslaggevers) Ze heeft donker haar grijsblauwe ogenifV r een leuk gezichtlen een aardig figuur! 1 de 23 jarige Dago ,Pe^oö®tufoHonse| lersdijk, die gekozen1 is fvtoftadiuiven| prinses van de- EKd<^Wèsflandsf Oogstfeesten-,dje diL4jaWsffii25 tof en met 31 aügtistos^ehottóeifWordenl Haar hofdames zijn NeLïvahSDijk, (22f uit "Naaldwijk en Br&gje vkfl'der Leiy|s uit Maasland Vanmorgen donderdag werd het dneï tal ia Naaldwijk voorgesteld aan de pers Charmant lachend» beantwtfOrfi den d_ druivenmadammékes de vele vragen die werden, afgevuurd., -fj dagavondykennis gemaakt metdfiét süft- w d emonstrati ewedistrijd gespf het kader van de Sporaweeiösj Helaas kwam het publiek:; tuacwmis dicht over de hjnen zodat" het goede onploomg ton toromtf Dkh hebben beide teams goed veldwérkk te zien «©geven Voor Sdnedam^Won Marijke Mdlenkamp al direct goed door tot fil °yer ket derde!*! een toome run Er etonden echter geen dames oos'tfe tooiAen zodat deze formidabele honkstag een -Punt opleverde Schiedam een voorsprong yvan 5l maar Nepbmus kwam toch naast de 3^^eT,vi dl eindfase greep Seine oam de kieme 65 zege 9 De maandelijkse Ruilbeurs van de Ned Ver De Verzamelaar zal met maandagavond in gebouw Arcade in Schiedam worden ingehouden (vanwe ge Pinksteren) maar op maandag avond 18 juni. ALS -Ti Aa afsluiting van het seizoen heeft de Oecumenische Raad van Ker ken te Schiedam in het gebouw voor Christelijk Sociale belangen een ver gadering gehouden als aansluiting op het congres van De achttien dat in Utrecht is gehouden Dr L J Caze mier, hervormd predikant te Schie dam, gaf vooraf enkele indrukken weer van dit congres Hij wa->r schuwde voor overhaaste besüssm en Het gaat bij het streven van De achttien met om stukjes kerk, maar om hele kerken Dr Cazemier haalde verder enkele uitspraken aan die op het Utrechts congres zijn uit gesproken, zoals van prof dr W F de Gaay Fortman die heeft opge merkt dat we met bij het verleden moeten blijven staan maar dat het gaaf om andere dingen We moeten in de toekomst denken Prof dr H Berkhof heeft gezegd dat er met zo doorgegaan kan wor den met de verdeeldheid Er moet tot daden worden gekomen Er werd ver der gewaarschuwd voor te grote spoed De eenheid eist dat eerst de struikelblokken worden weggewerkt Ook dr Cazemier bleek voorstander om m de plaatselijke kerken tot uit wisseling van gemeenteleden te komen die dan een jaar m ee andere kerk zullen worden ingedeeld Bij de be sprekmg van de toespraak van dr Cazem er kwamen geen nieuwe ge zicntspunten naar voren De heer H Teeuw secretaris van de Oecumenische Raad hield een korte causerie over onze gesprekskringen en de kerk van morgen De heer Teeuw behandelde de oecumenische gespreks kringen en wat die kringen m het afge lopen seizoen hebben b jgedragen tot een grotere eerswording De betekenis van deze kringen is vooral geweest dat er een kleine mobile garde groeide die niet bereid is zich onder de dwang van de geschiedenis bij de bestaande ver deeldhe d neer te leggen Bij de leden bleek een grote mate van overeenstemming te bestaan om trent de vereisten waaraan de kerk van ■de toekomst zal moeten voldoen Aange zien de leden hoofdzakelijk uit gere formeerde en hervormde kring kwamen gingen de gesprekken vaak en zeer m tensief over de verhouding tussen deze kerken De heer Teeuw was er van overtuigd dat veel kerkleden wel oecumenisch denken doch dat hun afwachtende of terughoudende hcuding voortvloe t uit het feit dat ze bang zijn in een vacuum terecht te komen De kemu<- van wederzijdse kerken is volgens de heer Teeuw bij de ge meenteleden zeer slecht Aan veel ge reformeerden is de na oorlogse ont w ikk" mg m de hervormde kerk voor bijgegaa.il De kerken moeten een programma ontwerpen van oecume nisch opvoeden opdat men elkaar kan leren kennen en begrijpen De leden van de gesprekskringen zagen de dm gen meer universeel Er mag in de kerk een veelheid van vroomheidstypen -en een gevarieerdheid van theologisch denken zijn De kerk kan niet enkele Calvinisten Luthersen Barthianen of Roomsen herbergen Zij is geen groep van gelijkdenkenden dat is vervelend en onjuist In de kerk moet plaats zijn voor allen die Jems Christus als Heer erkennen ongeacht de theologische beschouwingen b nnen het kader van het belijden der kerk die zij huldigen De theologie moet d enen met heersen Bu het bezoeken van de oecumeni sche kerkdiensten deden de leden de ontdekk ng dat overal in Schiedam b j de desbetreffende kerken verantwoor de prediikingen zijn Wat het oecu memsch avondmaal betreft meent men dat de avondmaalsg«meenschap n et het einde van de eenword ng der kerken behoeft te zijn Men is n et bevreesd voor ongeoorloofde deelne mmg De heer Teeuw legde er de nadruk op dat oecumene tot het normale kerk leven behoort Hij is er van overtu gd dat door de afwijzende houding van de gereformeerde oecumenici m het ver leden de voedingsbron is gelegd voor het alarm dat de gereformeerde pied kantenconferentie heeft doen r ren om dat er een scheuring zou dreigen Ook haalde de heer Teeuw enkele uitspra ken aan van Calvijn Deze kerkvader heeft gezegd dat een kerk die de zui vere prediking en de rechte bediening van de sacramenten heeft niet maj worden verworpen ook al is ze oven gens vol fouten Mattheus 13 vers 30 zegt Laat beiden tezamen opgroeien tot de oogst Een tekst die volgens de heer Teeuw zeker slaat oo de ver houding hervormd gereformeerd La ten hervormden en gereformeerden ook plaatselijk samen opgroeien en samen op reis gaan naar dezelfde eindbestemming waarbij de hervorm de kerk als motorwagen zou kunnen fungeren want dat is de kerk van de frisse en moderne initiatieven en la ten de gereformeerden daarbj dan aanhaken De heer Teeuw stelde tenslotte voor dat beide kerkeraden een gezamenlijke commissie benoemen Laten die men sen dan eerst samen rondom de bijbel gaan zitten en zien wat die van de een heid zegt Is men daarover tot klaar heid gekomen laat men dan spreken over wat plaatselijk gezamenlijk kan kan worden gedaan om tot een meer zichtbare eenheid te komen Laten zij ook het gemeenschappelijk gebed voor de eenheid stimuleren Laten wij zo allen op weg gaan en groeien tot een nieuwe overgave en een nieuwe gehoorzaamheid Laten 4nj op reis gaan naar het lokkend verge zicht van een nieuwe kerk met ver deeld niet uniform met vele onder scheiden leden die allen leven en werken vanuit het nieuwe geheel van het li chaam tot opbouw van dat lichaam al dus besloot de heer Teeuw zijn cause rie -J Rotterdam J^E BEIDE tijdschriften die de Rotter dammers en allen, wier belangstelling op Rotterdam is gericht, van voorlichting moeten dienen, zijn geboren De eerste nummers zijn ten doop gehouden. Gisteren kwant Rotterdam op onze tafel vandaag Rotterdam Europoort Reide zijn dnemaan dehjkse tijdschriften Het eerste echter wordt uitgegeven door het gemeentelijk bureau voorlichting en publiciteit het tweede door het Havenbedrijf van de ge meente En hierin komt het verschil in karakter tot uitdrukking Rotterdam, het eerste tijdschrift wil zoals burgemeester Van Walsum het in zijn voorwoord zegt de lezers Rotterdam leren kennen en he grijpen en hen laten meeleven met wat hier voorvalt De taak van Rotterdam Europoort is beperkter Mr \nn Walsum egt ervan „Er gebeurt zoveel n de Rotterdamse naven dat liet degenen die niet rechtstreeks en dagelijks hij de haven betrokken zijn gemakkelijk ontgaat Wij hopen dat dit tijdschrift ieder die belang stelt in onze i f"? mogelijkheid zal bieden de ont wikkeling regelmatig te volgen FnJveïder „Rondom en m samenhang niet de Rotterdamse haien is een ontwik kehng van een commerciële en industriële activiteit aan de gang die het gebied van de haven voor landgenoten en vreemdelm gen tot een boeiend geheel maakt Het zou ons e»n grote voldoening zijn wanneer dit tijdschrift met name ertoe kon bijdragen degenen die beslissingen hebben te nemen waarbij de belangen van de haven op het spel staan of betrokken zijn van het ge wicht en de Iraagwijdte ervan te overtuigen Gezegd dient te worden dat dit eerste nummer van Rotterdam Europoort vol doende «tof biedt om zich op de haven te oriënteren Het ziet er aantrekkelijk uit en liet is verlucht met tal van fotos. Met belangstelling zien we het tl eede nummer van beide tijdschriften tegemoet. KNBWLO 19Avon<ivl erdaagse WKR— Koopmansbeurs Schermen juctodemon week? Geesink ea 20 (Sport Speelweide Viaardingerdijk Handbal wedstrijden Sportweek 19 mliï0?dersl?an,, Ploegentijdrit voor meïerclubs uit Schiedam Rotterdam Vlaardmgen Sportweek 19 vSLteS?JTangen Werfcende Jeugd Plantage Finale Avondvierdaagse met wl ioe on'hran'^t. 21 uur vertrek. 4-? Y®nzarnelen met muziek om f3aopmaasbePrs Divertissement van tafeltennis en badminton met de sterkste speelsters en spelers 19 (Sportweek) 7 Speelweide Vlaardiagerdijk Micro-* w^ai9f>U handbalwedstrijden Sport-! danueWredactie vlo^reda?tteI 51 3 g 80037) allee» voor redactie aangelegenheden Agentschap h J Troost, Aleidastraat 65451 (alleen voor klachten, ad- 1C en abonnementen bgg telef 23 tel v ertenties 115588) Emrnastraat Westendorp Singel hk alamfsnisa* t®Iff(K)?Jlaminers Brand-* rn?, „1 pobtie alarm 64666 GG en GD waarschuwing 6929Ó Sted Museum Exposities* Ned in EgJTte (tot 25 juS Jonge* W J3unO SlaVle (t0t 12 3Um>* Start RUsinge M Gee"e Overleden H Smit 65 jr- j E de Bruin 73J Ihgrld J3 J G van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1