Grote belangstelling bij van „Paraal"de opening Tennisclub krijgt Rozenburg subsidie Vlaardingen verhoogt onderstandsnormen Kapitein Rog: 40 jaar op zee 10 jaar op De Hoop sen nu tor. Raad ktvam tijdig gereed... Wenseen nieuw schip se nu besloten Schiedammers in honkbalteam Een HENK v. d. BOSCH coiffure 8640 111 PREDIKBEURTEN Gelden voor nieuw orgel TRICOTS-PARIS Kruiskade 28 (t/o Thalia, II# I Van Dc Hoek tot Vlaardlngen Medische diensten Subsidie militaire tehuizen komt er wel in Vlaardingen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 ZATERDAG 9 JUNI 1962 kunt U van nu af bespreken onder telef.no. KUIPERSTRAAT 50 - VLAARDINGEN verf van de vakman 4 GENOA Vandaag en morgen .en maandag ....en dinsdag Benoeming Waardering Recordhouder Prachtig kerkje vandaag.... ....en dinsdag ....en dagelijks KELTUM PLEET (Van een onzer verslaggevers) Liefst 2es Schiedammers staan opge steld in het team dat als Rotterdams Negental zaterdag om half vier in het honkbalstadion van Schiedam in Harga de strijd aanbindt tegen het Engelse Birmingham. De buitenlandse gasten zijn niet van groot formaat zodat niet spelers uit Sparta, SW of Schiedam zijn opgesteld maar een beroep is ge daan op de beste krachten uit de eer ste klasse van het Rayon Rotterdam van de KNHB. Als coach is aangesteld Henk Kempen de bekende coach van Schiedam. De Schiedammers zijn als werper J. Verbeet, verder Bob Soudijn, Piet Tet- telaar. C. Krommenhoek, B. Korpel, C. de Jong. allen van DHS, verder van het Vlaardingse VFC H. Selling en uit Rotterdam L. Kogervorst, B. Advocaat van USC, Fr. Steenhorst van Leonldas D. Happel. R. Groenhuizen, R. Goed volk, D. Valstar en H. Korland van Li banon, Advertentie panorama de paris. Speciaal tricot-kleding uit Parijs ft Gevonden voorwerpen in Schiedam Te bevragen aan het hoofdbureau van politie, tussen 9.00-12.30 uur en 2.00- 6.00 uur: beige portemonnee met in houd; slinger van een auto; wit kin derschoentje (R>; gele sandalen; zon nebril; houten autostep. Te bevragen bij de vinders; zilveren ringetje, Schouten, Berkenlaan 16, Kethel; pad- vindersriem, Sooters, Gordonstraat 5b; gummipopje, Nefkens, Charlotte de Bourbonstraat 27; groene autostep, Heijmans, Noordmolenstraat 17; rode autostep. Ritman, Nieuwe Damlaan 725; ring met sleuteltjes, Huiskens, Nieuwe Damlaan 669; rozenkrans in etui, Marinus, WestfrankeUmdsestraat 7c; jongensoverhemd, Veenlamstraat 8: damesschoen (L>, v. d. Wetering, Charlotte de Bourbonstraat 21; beige damesschoen, Soeters, kleuterschool, Van Beverenstraat 40; jongens-colber tje, Kramer Freher, P. Potterstraat 27b; kindervestje, v. d. Berg, Th. a Kemplsstraat 16b; linnengoed. Vroons. Dr. Wibautplein 48; hoofddoek, Kore- mans, G. Reindersstraat 32a; kinder sandaaltje, Winkelman, Aalberselaan 29; aktentas met inhoud. Van Opijnen, Hagastraat 62; portemonnee met in houd, Herselman, C. v. d. Lindenlaan 33; bedelarmband, Kramers, Jan van Avennesstraat 43. (Van een onzer verslaggevers) ER IS, geen zinnig mens die er zich over verheugt dat de intermense lijke verhoudingen ons nopen een be langrijk deel van ons nationaal inkomen vooc defensie te bestemmen, zei burge meester mr. J. Héusdehs van Vlaardin gen vrijdagmiddag bij de opening van de Leger- en Luchtmachttentoonsteliing. Toch kon de heer Heusdens de ope ning van de expositie „met genoegen" verrichten, omdat hij het belangrijk vond dat door cteze tentoonstelling de burgerij een beter inzicht gegeven wordt in de paraatheid van ons le ger en onze luchtmacht. De burgemeester zei te waarderen dat net leger en de luchtmacht in deze ttld jonge mensen «bijenebrengen welke gevaren te bestrijden en welke rechten te verdedigen zijn. Hij noemde daarbij de rechten der democratie, van vrijheid van vergadering, godsdienst en druk- Pnrs. „Ik acht het waardevol dat de jeugd van vandaag die het gemis van zen wordt op deze waarden en de bcte- deze rechten niet heeft gekend gewe- kenis daarvan". Zeer velen hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven. Onder hen waren de burgemeesters van Schiedam en Maas sluis, resp. mr. j. w. Peek en de heer J. W. A. van Dijck. Als vertegenwoordiger van de Inspec teur-generaal van de Koninklijke Land- en Luchtmacht (Prins Bernhardt) was aanwezig de luitenant-kolonel Ter Brug- ge. De gasten werden in de hal van het stadhuis verwelkomd door de brigade generaal P. A. Kox, plv. hoofd van de Directie Lanomacht van het ministerie van defensie. Paraat zijn is de prijs 'mor onze vrijheid en onafhartkeüïkiheid, zei hij o.a. Na de officiële opening hebben de genodigden een „bliksembezoek" aan de interessante en instructieve exposi tie gebracht, waarbij door officieren werden gegeven. In de loop van de van Land-en Luchtmacht explicaties langwekkende tentoonstelling, waar- volgende week hopen wij op deze be over wij in een uitgebreid voorbericht reeds enige tijd geleden bijzonderhe den hebben vermeld, nader terug te komen. Aan het einde van de eerste dag van de tentoonstelling „Paraat '62", werd vcor de winkelgalerij aan de Floris de Vijfdelaan te Vtaardinigen een taptoe uitgervoerd, die duizenden mensen bij- Mduerfentie) DE gemeenteraad van Rozenburg heeft uitvoerig gesproken over de verhuur van tennisbanen aan de ten nisclub. Het voorstel van B, en W Kerk 10 és J E X. Brummelkamp, Gerefor meerde Kerk: Oosterkerk 10 ds J Couvée en 17 ds H M Dercksen, .Rotterdam; Kethel De- Ark 9.30 ds J Verlare, Schlebroek en 14.30 ds H J Heynen, Vlaardlngen: Kantine SCF Burgemeester Honnerlage Gretelaan 13©: 10 ds J Nawljn en 17 ds H J Heynen: Be Goede Haven 10 ds W Baas. Charlois en 17 ds J Nawijn; Juiianakerk 10 ds H J Heynen en 17 ds J Couvée. Ned Herv (ge- rel) Evangelisatie: 10 ds Van Rootselaar, Delft en 16 ds Verwellus, Waddinxveen; maandag: ds Wlsgehhof, Veenendaal 10 ge bouw Irene. Chr Geref Kerk: 9.30-leesdlenst en 14.30 ds J C van Ravenswaay: maandag: 8.30 leesdienst. Baptlstengemecnte: 19 ds ft Reillng. Ned Protestanten Bond: 10.30 ds A D Klaassen. Evangelisch Lutherse Ge meente: 10 ds S G van der Haagen. Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt); 8.30 en 15.30 ds C Vonk. Oud-Katholieke Kerk: 10 H Mis en 17 Vespers. Oud-Geref Gemeente: 10 en 17 Dienst. VrUe Chr Ger Gemeente: 10 en 16 ds I J lUsselstein. Leger des Hells: 10 heliigingsdtenst en 19.30 veriossingssa- menkomst o.l.v. maj K Wleringa en R reitsma. Ned Herv Kerk Kethel: 10 en 19 Dorpskerk ds J E L Brummelkamp: maan dag De Rank 8.30 ds van der Steen. VLAARDINGEN. Eersfte Pinksterdag: Her vormde Gem Grote Kerk 10 u ds J Bou- terse 17 ds P Zijlstra Rehobothkerk 9 en '10.30 ds D Noordmans 19 vicaris drs K Hengsttnangers Bethelkerk .10 ds J.„,va,n Noort dhr J Hoogendam Immanuelkerk HO dhr J van Lambalgen m.m.v. kerkkoor o.l.v. J Groen 19 ds D Noordmans Nieu we Kerk M ds W J Schouten 17 dhr A van Zetten Westwljkkapel 70 dhr Jac West maas' 19 ds W J Kolkert Geref Kerk Oosterkerk 10 drs M J Mulder 17, ds H J Kouwenhoven Emmauskerk 9 en 10.30 ds Joh Lever 17 dr F L Bos Pniëlkerk 9 ds H J Kouwenhoven 10.30 ds G Aalbersberg evang dienst 17 ds Jóh Levr Maranatha- kerk 10 dr F L Bos 17 drs M J Mulder Chr Gerei Kerk Kerk Emmastraat 10 dh P Sneep -17.30 ds AI S Roos van s Ga- venzande H de Cockschool P de Goedestraat 10 leesdlenst 18.30 ds W de Joode van Den Haag Geref Gem Kerk Westnteuwland lOen 17 ds L Huisman Chr Geref Gem Dijksteeg 6 10 en 47 ds K van Twillert Leger des Heils Geb Baanstraat (10 inzegen heilsoldaten (13,30 open-luchtsamenkomst bij de Visbank 10.30 Heilsbfjeenkomst leiding majoor G Kooistra Tweede Pinksterdag Herv Gem Grote Kerk .10' dhr J Hoogen dam Chr Geref Kerk Kerk Emmastraat 20 ds J Brons van Bunschoten Geref Gem Kerk. Westnieuwland 10 ds X* Huisman Chr Geref Gem Dijksteeg 6 ilO ds K van Twillert. MAASSLUIS. Eerste Pinksterdag Herv Gem 10 u ds L v Hartingveld 19 ds J J H~ van der Ree in jeugddienst Herv Rusthuis 40 ds K M Vogel Geref Im manuelkerk 9.30 ds P R Everaarts van Schiedam 4.30 ds K W Dercksen Marana- thakerk 9,30 ds K W Dercksen 16.30 ds R P Everaarts Geref Kerk (vrijgem)i 8.30 ds G Th Koopman van Den Haag '14.30 ds J Th de Weger van Delft Chr Geref Kerk 9.30 en 16.30 leesdienst Ned Frot Bond '10.15 ds L van Os Leger des Helis Welkomstsamenkomsten van nieuwe officieren Kapt en J Arisse en Kapteln J J Paerels 10 Heiligingsdienst il8.4o Open luchtsamenkomst op de Markt en 19.30 Ver lossingssamenkomst. Tweede Pinksterdag Grote Kerk Gemeenschappelijke samen komst 9 ds K W Dercksen (geref) en as h v Hartingsveld (herv). HOEK VAN HOLLAND. J«erste Flnkster- dag Herv Gem '10 en 19 ds H S Wasslnk Geref Kerk 10 en il9 ds P Rullmann Herv Evang 15 ds A den Hartogh nJz Herv HO ds R Nepven Tweede pinksterdag Herv Evang 10 ds L Blok. MAASLAND. Herv Gem, 10 en 19 u ds H J j Keijzer. Geref kerk, 10 u dsi J Z Potjer, 19 u ds J F Mantz van Rozenburg. •SCHTEDAM: Ned Herv .Kerk: Grote Kerk 9 da W B A Smits, Feijenoord. 10.15 ds A Hoffman en 1? ds P H Quartel, Delfshaven, Bethelkerk 10 ds J D Smids en 10 dis A Hoff man; Opstandingskerk 10 ds D J Spaling en 19 oecumenische dienst: Vredeskerk,9 en 70.45 ds C van der Steen en 19 ds J D Smids, Open Deur dienst. Maandag: Grote viel in drie gedeelten uiteen; opening van de tennisbaan op zondag, ver huur van de banen en het verlenen van een subsidie aan de tennisclub. De heer P. Kleywegt (AR) gaf een uitvoerige uiteenzetting van zijn standpunt om de banen op zondag gesloten te houden. Wat de subsidie verlening betreft was hij van mening dat de gemeente de gelegenheid moet geven, maar dat dan de be moeiingen beëindigd moeten worden. De uren van openstelling wijzen op een elitesport en dus hoeft die niet te worden gesubsidieerd. Ook de heer G. v. Seters (OHU) was tegen openstelling ap zondag. Hij was echter wel voor subsidieverle ning. De heer J. W. Kleywegt (P.v.d.A.) had geen bezwaren tegen tennissen op zondag. De heer J. Mo lenaar (AR) was van oordeel dat men zijn mening niet aan een ander kan opdringen. De heren J. Breukei (CHU), A. C. Stehouwer (WD) en D. van Oudenaarden (P.v.d.A.) konden zich met het voorstel verenigen. Burgemeester J. C. Aschoff bracht dank aan de raadsleden voor de wijze waarop de discussie was gevoerd. Hij beantwoordde de raadsleden uitvoerig. Hij lichtte daarbij het meerderheids- voorstel (wethouder J. P. Westdijk (AR) was tegen) nader toe. In stem ming gebracht werd de openstelling op zondag vanaf 12 uur met acht tegen drie stemmen aangenomen. Tegen de verhuur van de banen met een subsi- die stemden de heren P. Kleywegt en G. van Seters. De heer B. Lievaart (CHU) stemde tegen het voorstel om voor een gulden een aantal wegen en de Blankenburg^ haven aan Rotterdam over te dragen. Hij vond het te'goedkoop, alhoewel de voorzitter opmerkte dat Rotterdam dan voor een nieuwe haven zal zorgdragen. Ook werd besloten van de VDSM een aantal plantsoenstroken- in de gemeente over te nemen. Aan de agenda werd nog toegevoegd een voorstel om krediet van 7,500 voor de bouw een R.K. lagere school te votem. Het grote aantal vragen bij de rond vraag ontlokte wethouder Westdijk dc opmerking dat de rondvraag welis waar niet Is afgeschaft maar dat toch de afspraak was dat dc leden zich zo veel mogelijk zouden beperken. „Dat Is dan toch vanavond weer niet ge beurd", zei hij, woonden. Geen wonder overigens, want de Koninklijke Militaire Kapel onder lei ding van -de majoor R-oous van Yperen vertoonde zich in galateoue, terwijl te vens het Jachthoornkorps van het regi ment Jagers, onder leiding van de ser geant le klasse W. J. Peters eveneens in kleurige kledij zich aan het publiek voorstelde. Tenslotte werd bijzondere medewerking verleend door het demon stratiepeloton van de Koniknlijke Lucht macht, dat onder leiding van de tweede luitenant C. T. Schol, optrad. Met de -beikende mars Imperial etóhos opende de K.M.K de taptoe, die onder meer werd bijgewoond door de burge meester mr. J. Heusdens, enkele wet houders en een aantal raadsleden. Met de vertolking van een aantal melo dieën, die graag In het gehoor liggen presenteerden de mannen van Van Ype ren zich op uitstekende wijze aan de Vlaardingse bevolking. De belangstelling werd steeds groter en zelfs op die daken van de winkelgalerijen begaf de jeugd zich om niets van het mooie schouw spel te willen missen. Vanuit de wonin gen hoven deze winkelgalerij versche ren moeders en vaders met kinderen (In pyjama's) op hun arm op de bai- cons om pas naar binnen te gaan toen om 10.49 de gezamenlijke korpsen het terrein verlieten, nadat als laatste nnm- mer het Wilhelmus had geklonken, dati door het publiek werd meegezongen. Ongetwijfeld heeft deze taptoe eeu grote indruk op de bevolking achterge laten, een taptoe, die juist zo bijzon der kon slagen omdat.de weersorrtst djgheden ditmaal werd uitermate gunstig gezind waren. Wel was het' jammer, dat de verlichting bepaald niet goed werd bediend, want mee:., malen kwam het voor, dat juist de, .genodigden, de mars-exercities niet goed konden volgen. Overigens kon het pttolieik zich best verenigen met de „voorstelling", die straf (hoe kan het anders) werd uitge voerd. Met «gejuich werd het optreden van de gezamenlijke korpsen begroet, toen de K.M.K. met de grenadiersmars beter ibekend als „turf in je ransel" het terrein voor de tweede maal op marcheerde. Soms leek het er op, alsof het 'pnrblie-k het „touwgordijn" zou door breken, maar zo ver kwam het juist niet. T/ROLIJK lachend stapte bur gemeester mr. J. Heusdens vrijdagmiddag in een Harvard- linktrainer. V/ethouder H. K. van Minnen wenste hem een goede vlucht maar even later waren de rollen omgedraaid. Toen mocht de heer Van Min nen plaats nemen in een schiet stoel en was het de burgemees ter die hem een behouden vlucht kon toewensen. De wethouder hield zich groot en zwaaide op gewekt vaarwel. ft Ds. K. Ooms. hervormd predikant te Leerdam, heeft bedankt voor het beroep van de Hervormde Gemeente van Vlaardlngen. Deze tweede te leurstelling voor de wijkgemeente Grote Kerk II (reeds eerder bedank te dr. C. Graafland uit Woerden) be tekent dat het emeritaat van ds. P. Zijlstra opnieuw wordt uitgesteld. Een spoedige voorziening van deze vakature klemt te meer omdat vica ris drs. R. Hengstmangers, die deze wijkgemeente als hulpprediker dient op 30 juni zal vertrekken. Hij nam. zoals gemeld, een beroep aan naar Zoeterwoude, waar hij op 5 augustus zal worden bevestigd, ft Voor het eindexamen gymnasium zijn aan het Vlaardingse Gemeentelyceum geslaagd Jos. Westerdijk, Reinier van Thull, Arie Boender. Twee meisjes moe ien herexamen doen; het zijn Martha Kolkman en Hermance Kepler. Twee andere kandidaten werden afgewezen. O De Hoekse schietvereniging „Immer Vaardig" heeft weer eens van haar be staan doen weten door deze week de onderlinge wedstrijden aan te kondigen. Gedurende twaalf weken zuilen 10 wed strijdkaarten worden gescholen. Maxi maal kan men 500 punten behalen. De puntentelling gaat volgens algemeen ge-' middelde. De wedstrijd is in het schiet- lokaa! Rietdijkstraat elke maandagavond, ft De Chr. Besturen Bond van het C.N.V. te Hoek van Holland maakt bekend dat z.iterdagmiddag gelegenheid is vacantie- zegelboekjes in te leveren namelijk tus sen 14 en 17 uur in het Chr. School gebouw Midden Scheepvaartstraat.' ft In de Gereformeerde kerk van Hoek van Holland zal zondag om 19 uur een speciale Pjnkster-avondkerkdienst ge houden worden, waarin zullen optreden de baritonzanger de heer H. Wagenaar en aan het orgel de heer W. Welteyrede. De plaatselijke predikant, ds. P. Rull mann, zal de meditatie verzorgen met als titel: ..Wat betekent Pinksterfeest voor liV' De dienst vangt aan om 10 uur. ft De gemeenteraad van Vlaardlngen heeft donderdag benoemd aan het Gemeente lyceum tot lerares Franse taal en letter kunde mejuffrouw E. Kraan te Leiden, tot lerares handwerken mejuffrouw H. J. Schipper te Schiedam, tot leraar aard rijkskunde de heer J. S. Abbink. ft Het volgende „Hofeoncert" in Vlaar dlngen is zaterdagmiddag om half vier in de muziektent. Ditmaal concerteert de muziekvereniging „Voorwaarts" o.l.v. de heer A. de Bruyn. DE leden van de Vlaardingse ge--, pen op de door de regering aangekon- een van "DE KROON". Éendrachtstr. 29 - Tel. 2755 '"T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 Tel. 4153 'IDE GOEDE HOEK" n.v. Floris deVijfdelaan 134 - (Prdmenade West) Tel. 8210 VLAARDINGEN: Muziektent Het Hof, concert „Voorwaarts" o.l.v. A- de Bruyn, 15.30: Terrein Broekweg, Leger en Luchtmachttentoonstelling „Paraat", 10—12, 14—17 en 19—22; Bethelkerk, Avondgebed, 19.30. MAASSLUIS: Fenacoliusplein, Maasl. v. Chr., Straatpred. ds. G. Aalbergberg, Vlaardingen, 20. VLAARDINGEN: Markt, Pinkster- reveille, 7.30; Oranjepark, Pinksterzang- dienst Herv. Zondagsschool, 8.30. VLAARDINGEN: Terrein Broekweg, Leger en Luchtmachttentoonsteliing „Pa raat", 10—12, 14—17 en 19—22. MAASLAND: Geref. Kerk, gez. dienst herv.-geref., ds. C. A. v. Harten (Delft), meditatie, zang, 10. VLAARDINGEN: Terrein Broekweg, Leger- en Luchtmachttentoonsteliing „Pa raat", 1417 en 1922; Fortunaterreln, Tamboerkorps Kon. Marechaussee en demonstraties Motorkorps, 20. meenteraad konden vrijdagavond toch nog toeschouwers van de taptoe der KoninklDke MilitaireKa-pei - zijn.,' De voortgezette raadsvergadering, «die omdat burgemböster mr. J. Heusdeps: vele - representatieve plichten had' te vivervülléh door -loco-burgemeester H.' van Mlnnn werd voorg'ezeten, was vóór negen nur afgelopen. Toch is er over enkele agendapun ten nog vrij langdurig gediscussieerd.; Zeker was dat zo met het voorstel tot verhoging van de subsidie aan de ge meentelijke instelling voor Maatschap- pelijke Zorg. in verband met het ver-; hogen van de onderstandsnonnen. Van bijna alle fracties werd hierover grote erkentelijkheid gehoord. De rij werd geopend door de heer J.' Vermeer (C.H.U.). die de verhoging van de steunnormen een stap in de goe de richting noemde en de wens uitsprak dat de raad. zich con amore achter het voorstel zou stellen. Die wens is zeker in vervulling ge gaan, maar toch waren er voor wethou der G. Walstra nog heel wat vragen te beantwoorden. Zo men weet behelsde het voorstel de 15 pet. AOW-verhoging niet alleen de bejaarden, maar alle ondersteunden ten goede te laten komen door een al gehele verhoging van de normen. Bij deze verhoging is men uitgegaan van de kosten voor het noodzakelijke levens onderhoud volgens de zg. budgetmetho de samengesteld door de DiVoSa (Di-, recteuren van Sociale Arbeid). „Is de verhoging nu een optrekken van dc nor men aan de gestegen kosten van het le vensonderhoud, óf moet zij inderdaad als een reële verbétering van de onder steuning worden gezien?", zo vroeg do heer B. van Viegen (A.R.). Het was voor dc wethouder een moei lijk te beantwoorden vraag, „Noodzase- lijk levensonderhoud" vond hij een moeilijk en rekbaar begrip. De huren van de winkels en bovenwo ningen aan de Billitoniaan zullen In drie etappes met 39 procent worden ver hoogd. Dit werd z.h.s. goedgekeurd, jl kreeg dan de heer J. Llgthart (C.H.f.) de aantekening dat hij geacht werd te hebben tegengestemd. Hij vond het niet juist vooruit te lo- digde en nog niet gerealiseerde huurver hogingen. Ook zijn fractiegenoot.J. Ver- -kenlng- verzocht. Ai-,Wethouder T.%d«-Bririjn -«ging .oop-vde bezwaren -in. Hij zei dat hef nu het juis te ogenblik is om tot huurverhoging over te gaan, want het contract loopt 28 juni af... Hij wenste in de. raad geen debat over de algehele huurverhoging en zei dat de onderhavige zaak geheel los daarvan moet worden gezien. Dc nieuwe huren zijn berekend naar de hui dige, gestegen waarde'van déze pan den. Bovendien kan de .gemeente met de verhoogde huuropbrengsten een ze kere reserve gaan kweken, om te voor komen- dat deze eigendommen in de toe komst financiële schade zouden veroor. zaken. J^ELADEN met bloemen ver trokken de wandelaars van. de Maasboulevard voor de laat ste ruk. TJALLO DE HOOP, hallo De Hoop. "11 Verstaat u mij?" Hallo Sch. hallo Sch'wij verstaan u goed. Over". „Hallo De Hoop, wij hebben een zieke aan boord. Kunt u langs komen? Wij bevinden ons... Over". De arts aan boord van het drijvende ziekenhuis ten behoeve van de Neder landse vissers op zee „De Hoop" vraagt naar ziekteverschijnselen, stelt een voorlopige diagnose en verzoekt de kapitein langszij de logger te gaan. Het wordt geseind naar het betreffen de schip en het Over en sluiten maar" klinkt. Er volgen soms span nende uren, voor de mannen van „De Hoop" en voor die uan de Scheve- ningse logger. Zou de arts op tijd komen? Weinige uren later wordt, aan boord van het temidden der woeste elementen toch zo nietige hos- pitaalkerkschip, een mensenleven ge red. Onmisbaar is dit schip voor de vissers. Niet voor niets behoort tot de inven taris van alle schepen van de vissers vloot een busje, waarin van tijd tot tijd de mannen hun bijdrage storten voor „De Hoop". Wamt niemand beter dan de vissers zelf weten wat dit schip betekent. Dezer dagen was het 40 jaar geleden, dat de 'kapitein van dit belangrijke vaartuig voor het eerst v-oet zette op een vissersschuit. Qp twaalfjarige leef tijd ging de heer W. F. Rog uit Sche- vendmgen voor het eerst de zee op, aan boord van de SCH 102 „Merwede". En 'dit jaar is het tevens 10 jaar geleden, dat schipper Rog zijn'aanstelling thuis kreeg voor kapitein op De Hoop, Een dubbel „jubileum" dus. Er is heel wat te vertellen over die afgelopen veertig jaar van de thans 52-jarige kapitein Rog op zee. Drama tische en feestelijke gebeurtenissen volgden elkaar op, soms in snel tempo, Als de dagvan gisteren herinnert de heer Rog zich nog een barre nacht op een logger. Zesendertig uur lang stond men doodsangstenuit in een notedop temidden van een woeste zee en een kleine orkaan. Het was ver schrikkelijk gewoon. EEN VAN DE gebeurtenissen uit het verre verleden, die hem ook zeer helder voor de geest staat, is zijn be noeming tot schipper op een logiger. Kapitein Rog zegt ons: ,Nog nooit ben ik zo vlug van het kantoor van de reder naar huis gerend om ze alle maal het grote nieuws te vertellén.' „Ia. yroeger jaren vistenwd-ook wel veel 'langs dè' Schotsefcüst endan' lie- .^pën.we bog al .eens binnen in Lerwick. t.'Iederd Schévenirigér eh.véel Katwijikèrs "kénnen' ongetwijfeld "hét Schotse .dórp nog wel, verscholen tussen rauwe Gedurende het Pinksterweekeinde zullen ln bijzondere gevallen dienst doen de volgende artsen: Vlaardingen: J v d Pol. Binnensingel 1. tel 3370, N Warmolts. Hoflaan 37. tel 2074 en D T de Vries. Petuniahof 52a. tel 4201. Maassluis: dr B D Elsnvan, Haven 40, tel 2109. Bertoskundige, mejuffrouw Van der Veen, J-ac Straat 24, tel 2376. Hoek van Holland: dr H J Fokkens, Har wicfaweg 210, tel 566. Veearts Vlaardlngen en Maasland; P H Kleinjan, Pr Irenelaan, Maasland. Schiedam: J. van Buren. Buys Ballotsingel 72-76, -telefoon 69961: W J Franke. Burgemees ter Kr.appertlaan 30, telefoon 68163; W T P Nijenhuis, Burgemeester Knappertlaan .154, telefoon. 68930, D Houthuysen Jr, Swammer- (Van een onzer verslaggevers) GRANDIOOS heeft Schiedam de deelnemers aan de Avondvier daagse ingehaald. Vooral de groep van Egyptische postbeambten, die hier een stage doormaken om daar na een hoge functie in hun vaderland te aanvaarden, kreeg een meer dan ovationele ontvangst. De Egyptena- ren doen aan sport onder leiding van de Schiedamse sportleraar Berry Jansse. Zij zullen waarschijnlijk ook aan de Vierdaagse in Nijmegen deel nemen. Voor aan de colonne waren dc Egyp- tenaren naar de Plantage gewandeld waar zij op het podium gefeliciteerd werden door de wethouder van sport zaken in Schiedam mr. P. an Boe- chove. De Ptt-ers werden ook gefoto grafeerd voor de vlag van de VAR die tegen de achterzijde van het po dium hing. Ook de adj.-directeur van de PTT de heer Lutger. bood de wan delende buitenlanders zijn felicitaties aan. Honderden hebben de wandelaars bij de Maasboulevard begroet. Daar kre gen allen bloemen, de drumbands van tamboer- en pijperkorps Harmoenie van de r.k. Excelsior en van het Vlaarding se tamboer- en pijperdcorps Liberté schaarden zich tussen de rijen. Vro lijk zingend zijn de vele meisjes en jongens daarna langs de hagen toe schouwers van Schiedam-Zuid naar de Plantage gegaan. De tegelplaatsen voor het podium stonden vol toeschouwers en wande laars toen de voorzitter van de SBLO de heer A. de Jong getuigde van zijn. waar dering voor dit evenement in het kader van de Sportweek, Telkenmale lieten de velen hun ge juich horen, gezamenlijk zongen zij het lied van de - Vierdaagse,- de Egyp- tenaren werden speciaal toegejuicht, een der buitenlanders sprak namens zijn groep van hun vreugde over de bui tengewoon hartelijke ontvangst. Trots zwaaiden zij met hun bloe men, er volgde nogmaals ovationeel ge juich en na de veie vrolijkheid be gon het officiële uitreiken van de me- dailies en de wandelboekjes. Arie Kooy, de Schiedamse lange af standswandelaar kreeg een Avondvier- daagsekruis met het cijfer veertien. Twee deelnemers kregen het kruis rnet het cijfer dertien, een met het cijfe- twaalf. De dames mevrouw Nel van Ras ontvingen voor het eerst het gou den kruis. Zij hebben de tocht voor de Campen-Van der Pluym en E. Weeber- tiende maal volbracht. Verder waren er 499 deelnemers die voor het eerst vier avonden ge wandeld hebben, dertien kregen een dipioma. 292 slaagden voor de twee de" maal. 87 volbrachten de tocht voor de derde maai. >59 voor de vierde keer, 36 voor de vijfde maai, 22 voor de zesde keer. Twintig deelnemers kregen het cijfer 7 op hun medaille, drie kregen het cijfer acht en vijf kregen een medaille met een. negen. se tamboers nog een show zien en even na half tien vulden de wandelaars in him veelkleurige tenues met hun wel verdiende bloemen, de Schiedamse stra-. ten. De bewoners- van de nieuwe wijken van Maassluis hebben vrijdagavond kunnen genieten van een interessant schouwspel. In 'de Sluispolder-Oost werd. de stoet geformeerd die langs het raad huis zou defileren ter gelegenheid van' het slot van de Maasslursse avondvier daagse. Het was een kleurig tafereel. Door het fraaie zonnige weer kwamen- de kleurige costuums van wandelaars- en muzikanten veel beter tot hun recht. Ruim 850 wandelaars, -de Maas- sluisse harmonie Kunst Na Arbeid, alsmede drie drumbands vormden te zamen een zeer lange stoet. Op het bordes van het stadhuis nam burgemeester W. J. D. van Dijck het' défilé af. Ook sloegen het voorbijtrek ken van de stoet gade, de inspecteur van politie, de heer De. Jongh, de ge meentesecretaris, de heer Mostert en de wethouder J. Slagboom. Het start- bureau was gevestigd in de bedrijfskan tine van de Verenigde Touwfabrieken, In deze kantine waren de individuele deelnemers in de gelegenheid om de draagmedaille in ontvangst te nemen. Zij die minder dan vier avonden heb ben meegelopen ontvingen een diploma De oudste deelnemer de heer C. van Eimeren uit Maasland wasook weer van de Partij. De 72-jarige krasse heer heeft reeds elf «keer de vierdaagse in Nijmegen meegelopen en ook reeds Voor het podium lieten de Vlaarding-tweemaal de strandzesdaagse. (Van een onzer verslaggevers) De gemeenteraad van Vlaardingen' e®" verzoek van de Centrale van Kamolieke Militaire Tehuizen om «subsi- aangehouden, tegen advies van B. en W, in om daarop afwijzend te be schikken. Het was de heer J. Vermeer (C.H.U.) die zijn teleurstelling uitsprak over het traditionele afwijzende advies" als het gaat om militaire tehuizen. Bij een vorige «gelegenheid was «gezegd dat der gelijke S'-iosidier- opnieuw ter sprake zouden -komen als de in uitzicht gestel de sufbsidienota behandeld zou ..worden, waar «blijft nu die nota? Wethouder M. H. L. Weststrate ant woordde dat (het inderdaad in de be- aaaling ligt de subsidie aan «militaire te huizen nader te bezien als de .subsidie nota komt, een afwijzing van dit ver zoek op dit moment behoeft dan ook niet bindend te zijn. De sulbsidienota ligt op tafel «bij B. en W. en de wethou der (had geen enkel bezwaar het verzoek aan- te houden tot de nota in de raad behandeld zou worden. Burgemeester Heusdens was deze sug gestie „uit het hart «gegrepen". En sl- zus werd besloten, -waarmee de zaai dus werd besloten, waarmee de zaak van deze agenda werd afgevoerd. rotsen. Er was nooit zo erg veel te beleven en toch was de zondag daar altijd een belevenis. Ter omlijsting van een -kerkdienst zong dan het Leger des Heils. Wat vonden we dat allemaal mooi, alhoewel vrijwel niemand de woorden verstond. Ik herinner me nog goed, dat ze ook steeds zongen het „Nader mijn God tot U". Ik heb me wel eens laten vertellen, dat het ge speeld is door de band van de „Titandc" toen dit schip in de diepte verdween." KAPITEIN ROG is in de wolken over het -kerkje op De Hoop. „Wij hebben een prachtig kerkje aan boord. Een mens kan alleen van brood niet leven en de diensten in het kerkje zijn altijd voor iedereen een belevenis. Er komt bij iedere afvaart meestal weer een andere predikant aan boord, vaak uit dn visserij- plaatsen. Ik zelf bespeel dan het ongel. Als kleine jongen moest iik dat thuis van vader en moeder leren en daar ben ik toch wel dankbaar voor. Bij storm en ontij 'klinkt het „Nader mijn God tot U" in ons kerkje. De vissers zingen met grote aandacht." Grote waardering heeft de kapitein van het hospltaalkerkschlpvoor zijn beman ning. „Ze beseffen allemaal goed waarom het gaat en wanneer de dokter heeft besloten, dat er ergens geholpen moet worden, wordt onmiddellijk koers gezet." Wensen? Ja, die heeft de gezagvoerder van het drijvende ziekenhuis wei. De Hoop wordt een dagje ouder. En kapitein Rog zou graag een nieuw hospitaalkerk schip willen hebben. Groter en vooral sneller. Op snelheid kcont het in een noodgeval aan en De Hoop moet het wat dat .betreft afleggen bij enkele Duitse zusterschepen. Wie weet, wordt de wens van kapitein Rog, geen. overdreven wens, nog snel werkelijkheid. Sportpark Spieringshoek: Tennissen Sportweek, 916. Sportpark Harga: Sportweek Terrein HDVS Voetbalwedstrijd Twee Schie damse selectieteams 12; honkbalwed strijd honkbalstadion Schiedam Rotter dams NegentalBirmingham 16; hand- balwedstrijd terrein UVG Schiedams teamIsraëlisch team 14. Irene: Oprichtingsvergadering Chr. Tennisvereniging. PCSF, 20. Sportpark Harga: Schóolkorfbal, 918 en straathonkbal, 916, - Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tel.- 64154 b. g. g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap; H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tele'f. 115588). Apotheek: Pinksteren Gouka, Groene- laan, vanaf dinsdag Nieuwland, .Wibaut plein 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 04668; GG én GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Exposities „Ned. op gravingen in Egypte" (tot 25 juni); Jonge Kunst uit Joego-Slavië (tot 12 juni); Start 10 'tot 12 juni). Westvest 12: Cees van der Geer, expo sitie (tot 15 juli). Advertentie f?ai m. Floris de Vijfdelaan 134 Tel. 8210 ZOALS wij deze week meedeelden zal de Grote of St. Janskerk in Schiedam op 5 dec. 1962 zevenhon derd jaar bestaan. Wij -berichtten dat getracht zal worden ter gelegenheid van deze jubileumviering van Schie dams oudste bedehuis gelden in te za melen ter vervanging van het oude or gel dat versleten raakt. Nu wordt meegedeeld dat een nieuw orgel moglijk honderdduizend gulden xan kosten. Een gemeentelid schonk reeds zestig gulden, de giften kunnen worden overgemaakt op giro 4444 ten name van de heren R. Mees en Zoonen Schiedam met kingscomité 700 Schiedam". vermelding „Herden- jaar kerkstichting in Advertentie H006SUAAT M.M-VUAKDiNiUI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1