Israëlisch team greep vlot hand balzege (6-10) GEVARIEERD BESLUIT VAN DE „SPORTWEEK" Duel van selectieteams bood geen hoogtepunt Honkbalteam sloeg Engelsen je wane Belangstelling bleef te gering Aantrekkelijke strijd op Kleurrijk sportevenement Val handicap! sportofficial Bevrijdop weg naar toekomst „Hogeren waren sterker 4-2) won zeer prijzen HAK NpDE KNOOP DOOR bel: 1 f64 40 en zie het in UW, EIGEN HUISKAMER WANT OUDSHQORN GEEFT U: "de. schatkamer A onder de lijnbaa fi DE ROTTERDAMMER DINSDAG 12 JUNI 196% PAGINA 4 morgenavond WF-leerlingen naar tocht van Staatsmijnen DUBBELTJE ILLUSIE KAN NIET Damkampioenschap: v. d. Watering en Vrijland gelijk LADDERVRUE Marineman redt kind MEENT 22-34, TEL. 11'64 40 f T'ï/IT OVERSCH. DO.RPSST.R. iT' TEL. 412 28 "DE KROON" Eendrachtstr. 29 Tel. 2755j "TVERFCENTRUM" j Hoogjtraat 48 - Tel. 4153 I "DE GOEDE HOEK" n.v, Floris de^Vijfdetaan 134. T (Promenade West) Tel. 8210 Advertentie voordat Piet van der Gaag de Israë lische doelman kon verrassen. (26) Abramovich opende na rust de score. Piot van der Gaag scoorde daarna voor Schiedam, Marcus sloeg voor Hapoel op links op fraaie wijze terug en daar na scoorde Steef Ouborg (DWS) voor Schiedam Manus van Zelru van UVG kon de achterstand verkleinen maar Moshe Lankveyl bracht de stand op 5—9 voordat het Schiedamse overwicht te groot werd. Wel scoorde Steef Ouborg nog maar het was Marcus die voor de club van Pe- tah Tikva de 610 overwinning liet noteren. Aan de Staatsmijnen Wandeltocht van 1962 op 21, 22, en 23 juni zullen ook 25 leerlingen van de bedrijfsschool van Wilton Fijenoord in Schiedam deelnemen. Deze staatsmijnenwan,del- tocht wordt georganiseerd ter gelegen heid van het zestigjarig bestaan van de Staatsmijnen. Het is een driedaags internationaal wandeifestjjn voor mannelijke en vrou welijke bedrijfsjeugd van 14 tot en met 19 jaar uit de landen aangesloten bij de Europese Gemeenschap voor Kolen cn Staal. Het is een goede ge legenheid voor de jeugd uit diverse Europese landen om elkaar te leren kennen. De jongens van de Schiedamse scheepswerf hebben al intensief ge oefend onder leiding van de sport leraar H. P. van Maanen. Op woens dag 20 juni nemen de knapen hun in trek in een hotel te Heerlen. Zij zul len defileren voor de autoriteiten en verwelkomd worden door de burge meester van Heerlen en de president directeur van de Staatsmijnen. Gedurende drie dagen zullen de wan delaars dagelijks meer dan dertig kilo meter door Zuid-Limburg wandelen. Elke deelnemer heeft al een grammo foonplaat ontvangen met twee liedjes die speciaal voor deze tochten zijn ge componeerd. ten om een oplossing te vinden. Zo ge zien kunnen de christelijke organisaties belangrijk zijn. De klacht is, dat in de prediking zo weinig wordt geboden. Het zou veel beter zijn wanneer de preek het ka rakter krijgt van een gesprek. De preek moet een dialoog worden. En, de preek moet, zich niet alleen richten op het innerlijk van de mens, maar vooral op de kwade machten van nu. Zegt het voort. Dat moet het gemeen telid doen. En hij kan dat doen. Want Christus heeft de overwinning behaald en het is Pinksteren geweest. (Van .onze correspondent) ZEGT HET VOORT, was het thema van de Kerkdag 1962 van de classis Schiedam van de Nederlandse Hervorm de Kerk, maandag gehouden in Berke! en Rodenrijs. Over dit thema, ingeleid door ds. J, D. Smids uit Schiedam, is in de discussiegroepen diepgaand gesproken. Niet het minst het eerlijk en openlijk gesprek tussen de kerkleden heeft bij gedragen tot het welslagen van deze der de Kerkdag van de classis, waaraan de deelnemers, hoewel minder in getal dan de vorige jaren, een goede herinnering zullen bewaren. De derde Kerkdag speelde zich af in de hervormde kerk (voor de dag opening onder leiding van ds, H. J. J. Keyzer van Maasland en de dagslui ting onder leiding van ds. G. van Noordenen van Berkel en Rodenrijs) in het verenigingsgebouw Rehoboth, (voor de inleiding en de gezamenlijke broodmaaltijd) in de hervormde school aan de Herestraat (voor de discussies) en in het verenigingsgebouw „De Ark", waar de kinderen een onderkomen hadden gekregen. In zijn inleiding stelde ds. Smids, dat de Kerk eeuwen ingespalen is geewest bij de droom van het zogenaamde chris telijke Europa. Maar nu ziet men zich gepplaatsttegenover de duivelse mach ten van onze dagen; tegenover de rauwe werkelijkheid en de onverschilligheid. In deze werkelijkheid staat het gemeente lid, die hei voort moet zeggen, als re presentant van zijn Heer. Dit gemeentelid, zo zei ds. Smids, moet geen hulpje zijn van de predikant, geen manusje-van-aiies die van alles moet doen. Juist het gemeentelid staat mid den in de wereld en ergens in de ge meente moet dan de deskundige zjjn die hem helpt. Deze deskundige is dan de predikant. In dit verband stelde ds. Smids de vraag, of het geen bezwaar is dat bijv. predikanten aan de Bijhel- kringen deelnemen. Zij kunnen een be lemmering zjjn voor het opengesprek. WU predikanten, zo ging de inleider ver der, staan te veel buiten het dagelijkse leven. Het'gemeentelid staat thans voor de taak om uit te vinden, hoe hij in de wereld van vandaag het Evangelie moet gaan voortzeggen. Samen met andere gemeenteleden moet hij werken en pra- Advertentie) (Advertentie) JOHS.VRIJMOED& ZONEN N.Y.? SCHIEDAM SCHIEDAM. Geboren: Dirk W. x. v. A. J. Vermaat en J. E. van Vliet; Andreas z. v. G. H. Rose en CR. Henkei; Robertas F. A-i z. v. J. Koevermans en L. F. A. Oosterveer: Antonius z. v. A. Tettero en C. Asturias Fa- dLUa; Gerjan. z. v. L. de Waard en W. A. Kuipers; Johannes C. z. v. H. G. J, van Diejie en J. C. Kok. Overleden: D. .Ris, 91 jr. Ondertrouwd: H Be a art, 26 jr err J F Ron-< deltap, 27 jr; C D Kniepstra, 28 'jr"én M M T Janssen, 27 jr; H T A van Hall, 22 jr en J van Stijn, 24 jr; H A van. der Burgfr, 31 jr en J de Rooij, 29 jr; H L C Troost. 23 jr en S; M Hoppe, 21 jr; A Wiegel, 20 jr en G van Oort. 20 jr; G van der Linde. 24 jr en N C- Broekhuize, 19 jr. B SirvaaJ, 24 jr en M van der Plicht. 23 jr; J SmMt. 31 jr en M 't Hart, 22 jr; H C A Scheffers. 19 jr en N W Esbach, 19 jr; J Bezemer 22 jr en M. Op- schoor, 22 jr; F M Reese. 27 jr en T G Westerman, 22 jr; G J Schippers. 24 jr en E J Baas 21 jr; R F B van Leeuwen 22 jr en C J Naterop, 18 jr; J B Hogeback, 23 jr en J L M Ham, 23 jr. Geboren: Michael J CzvJ.C van» Leeu wen en A T L Peek; Rudolf z v A C van Spijk en H A Franken; Jolanda d v M van Vessem en P G C Lanser; Jacob z v J Scheffers en C de Vogel. Overleden: j Te ekens, 54 jr» verbroken en het weiland is een on aards modderland geworden dat nu wacht op het lawaai van de bouw- machines. NU IS het de humor van onze ge meente dat men rustigjes in dit industriegebied door het stof kan tij gen zonder te beseffen dat het een vergeefse tocht is naar de einder. Zo gaan velen verkeerd, de auto's stui ven er af en aan en allen komen met en «erbattsd gezicht terug, wat la cherig alsof ze bewust naar een troos teloos fabrieksterrein zijn gegaan. Ach, een mooie bijkomstigheid was er ook nog. Er lag een dubbeltje op straat. Dat hebben we opgeraapt in dachtig het motto van oude Piet Hein die meende dat men het kleine moet eren om het grote waard te zijn. Dat oprapen bleek al bekend te zijn want lacherig zei een mevrouw dat haar man ook zojuist een dubbeltje gevonden had. Misschien is het de beloning voor de moed om dat on hartelijke oord in te gaan. DE VRIJE dag is idtermate ge schikt om eens te gaan bezien hoe de ontwikkeling van de stad is in de gebieden die we niet dagelijks be treden. We zijn daarom naar de vroe gere rust bij de Oudedijk gegaan. Dat was een illusie maar dat merkt men later pas. Het is in eerste in stantie zelfs al moeilijk om naar het gebied achter de Schie en de spoor lijn SchiedamDelft te wandelen. Op de Overschïeseweg is het zo druk dat de eenzame wandelaar vrijwel wordt weggevaagd door de voorbijracende auto's. Moeizaam sprint men tenslot te op het smalle brugdek van de noodbrug naar het Industriegebied, 7naar ook dat geschiedt niet zonder levensgevaar want sommige automo bilisten presteren het om hun wagen op het trottoir te duwen. Advertentie DE VOLGENDE ontdekking is dat het wegdek van de Jan van Rie- beeckweg wel heel slecht is maar doorwandelen is het parool want in de verte lokken de stille weilanden van Kethel met de grazende koeien en het andere vee. Men komt niet ver. De hobbelende keien van de Nieuwpoortweg. het immense vuil op de straten van dit Industriegebied zouden de eenzame wandelaars bij voorbaat moeten weerhouden, maar er volgen veie stadgenoten. Allen hadden kennelijk dezelfde behoefte, de restanten van de stilte in onze stad te zoeken. HAJV HET eind van de Nieuwpoort weg volgen de ontdekkingen. De verbinding met de Oudedijk is da ar niet meer, daarom wandelt men een stukje naar links, geen verbinding, nog meer naar links, geen verbin ding. Ten slotte gaat men zien dat alle huizen aan de Oudedijk verdwe nen zijn. Slechts het gebouw Welte vreden staat er nog zeer ontevreden want de oude boerderij is nog voor de helft bewoond. Er is een metertje Oudedijk maar dat kan men niet ge bruiken want de verbindingsweg naar Thurlede is verdwenen. Hier ligt nu het groen van de gemeentelijke kwe kerij. Kethel en Overschie lijken on eindig ver, de verbindingswegen zijn Met een gehele inventaris voor een medaiilekast is de chr. gymnver. DOK uit Schiedam maandag van de bondsdag van het KNCGV uit Gorkum teruggeko men. De Schiedamse gymnasten zijn met 100 leden in twee touringcars en een volkswagenbusje naar Gorkum gegaan waar zij over het gebouw van de Ge reformeerde Kerk als instuifgelegenlieid konden beschikken. Hier zijn twee maal tijden gebruikt en tijdens de pauzes zijn hier zangspelletjes e.d. gedaan. De resultaten van DOK zijn meer dan uitstekend, bij de dames eerste graad werd een eerste prijs veroverd met 92 punten, bij de dames tweede graad A een eerste prijs 96 punten, derde graad een derde prijs met 120 punten, bij" de heren tweede graad B een derde prijs met 59 punten, hoogste aantal punten,"ook won DOK de marswedstrijd roet 150 punten. Bij de laaste ronde om het persoonlijk damkampioenschap 1962 van Schiedam heeft het niet aan de nodige spanning ontbroken voor het bezetten van de tweede en derde plaats. Zoals reeds ver meld, is L. Vrijland kampioen, maar hij moest nog spelen tegen J. P. v. d. Wate ring. Beiden speelden een solide partii en ze moesten tenslotte de punten delen Hiermede kwam L. Vrijland met dertien punten uit acht wedstrijden nog hoger aan de top en was voor V. d. Watering zijn tweede plaats vrij zeker. De eindstand is als volgt: L. Vrijland 13 uit 8, J. P. v. d. Watering 10 uit 8, J. Westerveld 10 uit 8, J. C. Onink 10 uit 8, W. Spruyt 9 uit 8 Th. Vrijland 7 uit 8, J. J. Kuyk 6 uit 8. A. van Dort i uit 3 J. J. Cabri 3 uit 8. Voor acht uur worden donderdag de prijzen uitgereikt in het clublokaal waarna de kampioen L. Vrijland een simultaanseance geeft tegen alle dam liefhebbers. Let bij aankoop van Uw naadloze nylons op dit herkenninqsernbtee.Tï U loopt dan geen enkel risico! J?EN spelmoment uit de zaterdag- middag in Schiedam gespeelde honkbalwedstrijd. Ondanks een prachtige sliding kan deze man de thuisplaat niet meer halen. Duide lijk is te zien dat ook honkbal een sport is, die veel slof doet op- opwaaien Kempen is. er echter in geslaagd zijn team bekwaam naar de zege te leiden. De Engelse werper kreeg een inzin king en. ondanks wijzigingen in de buitenlandse combinatie konden de Nederlanders daarna het evenwicht verkrijgen. De ploeg uit Birmingham nam in de eerste inning een 0—1 voorsprong maar met een mooi dubbelspel scha kelde Rayon Rotterdam twee man uit. Hierna wierp de Engelse pitcher in de derde inning vele vier-wijds (viermaal vierwijd is een vrije loop naar het eerste honk) en daardoor kwamèn de landgenoten ongestoord op de honken. (Van een onzer verslaggevers) ]7VEN zag het er zaterdagmiddag U naar uit dat het negental van het Rayon Rotterdam, dat als gastheer voor het honkbalteam van de Dunlop Tigers uit Birmingham fungeerde, een grote nederlaag zou lijden op het Schiedamse honkbalstalion in Harga. De Engelse werper wierp in de eerste twee innings vijfmaal drieslag, dat be tekent dat vijf man (van de 2x3) in eens naar de dugout gestuurd werden zonder een bal op het slaghout. Ge vreesd werd dan ook dat het team van eersteklassers te zwak zou zijn voor deze interland in het kader van de Sjwrtweek van de SBLO. Coach Henk Het werd dan ook automatisch. 11 en met de honken nog vol werd daarna een tweehonkslag geplaatst die twee punten opleverde. Daarna sloeg de Schiedammer Piet Tette- laar de hal keihard over het veld en weer konden twee man over de honken naar de thuisplaat draven (51). Poppitt bracht de stand in de vierde inning op 5—2. Een honkslag van de Schiedammer Bob Soudij n en snel lopen van Groenhuizen verhoogde in de vol gende inning de score, het werd 72 op een honkslag van Tettelaar. Met goed veldwerk hielden de Rot terdam-mensen daarna de Engelsen in bedwang. Zo wierpen zij nog maals de bal zo snel dat in het vier kant in een dubbelspel twee man konden worden uitgetikt. Snel honklopen bij het matige aangooien bracht Rayon op 8—2. Op een slag van de Schiedammer Krommenhoek en zeer slecht aan gooien van de Engelse achtervanger kwamen nog twee Nederlanders naar het vierde honk. Een slag van Murray werd goed voor de eind stand 10—3 en daarna hield het team van het Rayon Rotterdam KNHB met gesloten veldwerk de tegenstanders in enkele goede van gen in bedwang. Advertentie) De 19-jarige matroos der Koninklijke Marine T. J. A. de Ruiter heeft zondag middag geheel geklesd een duik geno men van de Parkkade tegenover de "Westerlaan te Rotterdam, waar de «-ja rige Pieter van de Worm, die aan de Parkkade woont, bij het spelen te water was geraakt. een fascinerende tentoonstelling voor iedereen die van mooie dingen houdt toegang vrij! edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1