Schiedam heeft tijdelijk tweetal burgemeesters $.000 Russische tijdens vakantieweek VAKANTIEPROGRAMMA MINDER UITGEBREID Jeugd Jolijt" begint op 19 juni Jeugddorp in Volkspark open ^69 sporthemden voor minder dan halve prijs! VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Zal S.G.roer moeten gaan omgooien r Gedurende vijf weken veel doen voor kinderen 5 a Franse schilders naar Schiedam Mr. J. WPeek installeert eigen bestuur Pierre Janssen treedt af als conservator Gereedschap uit kelder gestolen Cabaret, wielerronde, bengelen Gestolen uit een afgesloten auto vanHEYST nubeduidend goedkoper Advertentie vandaag.... MACABER CONVERSATIE Orgel stuk ROMMEL VOL ROOK OFFICIEEL A0E8T ^9-5000 SPORTHEMDEN ROTTERDAM: ZEIST: Slotlaan 153-160 VLAARDINGEN: Liesveld 7-9 I ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90 - VLAARDINGEN DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210 Jeugdwielrennen pE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 15 JUNI 1962 AGIO Evenals vorige jaren, zal ook dit jaar weer een groep van honderd Franse schilders een bezoek brengen aan de fj.V. bak-, Verb en Vernis fabriek VEV1KJ" te Schiedam, en .wel op 20 cn 21 juni. Naast een bezoek aan ver schillende streken van Nederland, zoals een, rondvaart door de Rotterdamse haven, een bezoek aan Amsterdam met rondvaart door de grachten, bezoek aan Volendam, staat een rondgang door fabrieken en laboratoria van de fabriek op het programma. Verder zal in de cantme een causerie worden gehouden over verschillende nieuwe producten Bij vorige bezoeken is steeds gebleken, dat dc Franse schilder voor dergelijke causeriën een zeer grote belangstelling heeft, getuige het 'grote aantal vragen, dat steeds na afloop van de causerie tvordt gesteld. 9 De campagne 1962 van het Ned. Roode Kruis afdeling Schiedam heeft het bedrag opgebracht van 12.162,67. Een ieder die er aan meegewerkt heeft dit mooie bedrag te bereiken, is het Roode Kruis zeer erkentelijk. Op 28 mei werd aan de heer B. Slot boom, te Capelle a.d. IJssel de bron zen ere-medalje verbonden aan de Or. de van Oranje Nassau toegekend. De heer Slotboom viert vandaag zijn veer tig jarig jubileum bii het Aannemings bedrijf J. K. Simon N.V. te Schiedam. Tijdens een speciale bijeenkomst heeft burgemeester mr. J. W. Peek het ere teken uitgereikt. Dit is een bijzondere aanbieding voor bezitters van kleine wagens. Een plaid In Uw wagen staat ge zellig, is comfortabel en lekker warm. Maar hoe vaak glijdt zo'n plaid niet van de rugleuning af? Daaraan heeft de fabrikant van Plaid-hoezen nu een einde ge maakt. Hij fabriceerde handige plaid-hoezen, die het hinderlijke wegglijden voorkomen. Plaid-hoezen, met 'n ingenaaide kap. die over de rugleuning gaat en zodoende op de plaats blijven, 65 x 120 cm, koopt u nu voor bijna de halve prijs, per stuk voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze jalald- hcezen voor de meest ver kochte wagens, in gedekte des sins, nu per stuk jt Jp/% voor O *1 j^VEN telt Schiedam twee burgemees ters. Dat was donderdagavond op het terrein van het Volkspark te zien hoe met achter zich keurig in het ge waar een klein mannetje met huge, lid nog niet volgroeide wethouders stonden te wachten op de komst van de burgemeester van Schiedam mr. J. W. Peek. Bij het gezelschap stond zelfs een bran -dweereo-mmandant zij het dat deze een oorlogshelm als tenue droeg en naast hem stond de commissaris van het dorp, maar dat is evenals vorig jaar een commissaresse. Heel democratisch hebben de meer dan honderd deelnemers aan het Jeugddorp dit eigen bestuur zelf ge kozen zoals zij deze week ook zelf het (Van een onzer verslaggevers) Géért tel. of schrift, best. Musis Sacrum: J. K. Simon, Feest avond. 20. St. Laurenskerk. orgelbespeling. Dirk Othelloweg te Hoogvliet, pleinconc. detectivefilm, 20. Jansz. Zwart. 12.45. Filmzaal ,.'t Slag", De laatste getuige. Fanfarever. „Door eendracht sterk", 20. De gewestelijke brand weer wedstrij den klasse I zullen op zaterdag 23 ju ni in Schiedam worden gehouden. Een groot aantal gemeentelijke brand weerkorpsen. zullen aan deze strijd deelnemen. De wedstrijden beginnen "s middags om een uur. Om vijf uur zullen de prijzen worden uitgereikt in de kantine van de Schiedamse Carton- nage Fabriek aan de Burg. Honner- lage-Gretelaan. DE vlammen sloegen hoog op. Het leek een macaber spel vooral om dat er verder niets geschiedde in de stilte van de Kethelstrnat vannacht oro tuiaalf uur. Onze neus had ons op de brandlucht naar de open plek bij de Kethelstraat gedreven en daar za gen wij de vlammen wild slaan rond een oude zich in het geheel niet ver werende motorfiets. Wat was dat? Hei werd ons vooralsnog niet duide lijk vooral ook niet omdat het stille spel ongestoord kon voortgaan. Had iemand brand gesticht, mogelijk wel om de oude rommel wat rigoureuzer op te ruimen? Was het een brandje per toeval en waren wij de eerste ge tuigen? DE geschiedenis zal de' kwestie wel verder verborgen houden want ai spoedig volgde de ontwikkeling. Ra men werden opengeschoven en buren in nachtgewaad begonnen de cover- satie. Daar is brand", constateerden te. „Ja, ik dacht al, wat ruik ik toch." Zo, de tonelisten waren aanwe zig, nu behoefde de regisseur nog Siechts wat actie in het spel te bren gen. Dat kiuam dan ook want enkele in het schemerdonker wat schichtige Vyamajangetjes wilden naar de brand om het geheel te blussen. Dat werd verboden, we hoorden omstandig waarom. dorp hebben gebouwd en vervolmaken. Tal van afgevaardigden hebben don derdagavond gezien hoe mr. Peek de jeugdige burgemeester heeft gemstal leerd en hoe hij daarna de vlag van het dorp heeft gehesen. Burgemeester mr. J. ',V. Peck heeft de jeugd herinnerd 'aan de betekenis van de vlag en ook aan de geschiedenis en betekenis van het stadsbestuur. Hij gaf daarbij de richtlijnen van het jonge be de cp de belangrijkheid van goede sa- stuur waarbij hij vooral de nadruk leg- meniwerking. Bij het wei'komstwcord had de heer C. A. Henrion Verpoorten medegedeeld Advertentie, Omdat grote exportorders van twee beleende merkfabrleken hier te lande niet doorgingen, konden wij 5000 prachtige sporthemden zeer voordelig inkopen. Hierdoor en door de late zomer kunt U profite ren van een sensationele prijs. Geen wonder echter, dat de fa briekanten eisten, dat de etiket ten eruit moesten. EEN moeder vertelde dat L. daar gewerkt had. Die sloopte auto's en dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Het zou wel kunnen knallen. Zie die blauwe vlammen maar eens. Laat maar branden, het is toch rommel. Nee, laat maar niet branden want die auto van A. staat er en die hoeft niet te verbranden, dat zou jammer zijn en hij heeft er niets mee te maken. Ja. maar het is toch een stenen muur en die auto staat er toch achter. Je ■weet wat vonken kunnen doen. niet bijkomen, het kun ontploffen met al dat gevaarlijke materiaal, o de vlam men worden al kleiner. TOEN kwam wagencommandant Struik in zijn autootje. Hij stelde zich breed op de weg op, zwaaiend met zijn helm bracht hij de lawaaie rige maar mooie brandweerauto tot stilstand. De mannen rolden de slang uit, sooten met hun nevelstraal op de brandende hoop, de vonken verweer den zich nog even maar het was ras gedaan, iedereen kon tevreden naar huis toegaan. De mevrouw in nacht- kledij zei nog: „Nou, nou, ik dacht eerst niet dat het brand was, maar mijn hele huis zit vol rook. ik lag op: bed en toen dacht ik: „tjeetje, we krijgen morgen mooi weer want de lucht is zo dicht bewolkt''. Advertentie Tijdelijk, als fantastische verras- van prachtige kwaliteit en in vele modellen, kleuren en dessins: als speciale Jg§l 'K| vaderdag-attractie fyri van «-9rW.nd voor van 44c90" rul voor 5.90 van +3rW nu voor 6.90 Meer dan twee stuks worden niet tegelijk verkocht i dat -het Schiedamse draaiorgel eD Wa terpoorter helaas verstek moest laten gaan want tot groot nadeel van de be heerder is 'het prachtige orkest kapot ge gaan. Als compensatie zullen de inderen vanavond een vuurtje magen stoken van oud onbruikbaar bout. De burgemeester mr. J. W. Peek, wethouder mr. P. van Bochove, jeugd- ambten-aar G. Eens, functionarissen van de Jeugd Raad. van de SG. van dc VNFG, van sociale verenigingen hebben de opening van het Jeugddorp bijgewoond. Vandaag gaan de kinderen verder met het vervolmaken en verfraaien van hun dorp. Er zullen ook sportwedstrijden wore en gehouden. Het dorp heeft een stadhuis, een politiebureau waarin zelfs een gevangene in een hok zit, een limo- nadeschenkerij waar grif gebruik van werd gemaakt en tal van andere ge bouwtjes en huizen. Het aantal deelnemers en huizen is wat minde r dan vorig jaar toen dit werk voor het eerst werd gedaan maar ook nu weer beleven de kinderen veel pleizier onder leiding van de leiders van de samenwerkende clubhuizen. Helaas hebben de scholen ditmaal geen mede werking verleend. (Van. onze kunstredactie) Naar wij vernemen zal Pierre L. A. Janssen het Stedelijk Museum van Schiedam -gaan verlaten. Conserva tor Janssen heeft zijn ontslag aange boden; hij zal zijn functie per 1 janu ari 1963 neerleggen. De "heer Janssen blijft in Schiedam wonen. Pierre Janssen gaat zich met ingang van het volgende jaar geheel wijden "aan publicistische arbeid op, het ge bied van -beeldende kunst enaan het verzorgen van radio-, en tv-rubrieken over kunst. Het is een métier, waarin de Sdhiedamse conservator reeds veel verdiensten heeft verworven in de af gelopen jaren. Vooral zijn televisie- rubrieken trekken de aandacht van een zeer -groot publiek. Pierre Janssen, is oorspronkelijk journa list. Hij was in dienst van Het Vrije Volk, voor welk blad 'hij o.a. in Am- hem en in Rotterdam (op de kunstre dactie) werkzaam was. Hij werd in 1957 benoemd tot conservator van het Stedelijk Museum te Schiedam als op volger van de heer Daan Schwager- mann er. als derde functionaris van deze instelling. In deze vijf jaar heeft de heer Janssen het museum -gemaakt tot een cultu reel centrum, dat in het gehele land de aandacht trekt, met name door de vele, afwisselende exposities. Dankzij zijn krachtige stimulansen werd het museum reeds grotendeels gerestau reerd en onder-gingen de collecties gro te uitbreidingen. (Van een onzer verslaggevers) I Uit de kelder van het zesde blok van I de Dura Croignetwoningen in Schiedam- j Nieuwland is een hoeveelheid gereed- schap ter waarde van 600 ontvreemd ten nadele van de gebrs. Van der Berg Kabehverken in Reeuwijk. In een kist lagen een grijze elektrische boortol (merk Van der Heem), twee propaan- gasflessen rood en wit gekleurd, een kniptang en een ijzerzaag. Deze voor werpen zijn uit de kist ontvreemd. Korte Hoogsvaar 11 Meent-hit. Goudse- singel Katendr. Ugedijk lik. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 (Van een onzer verslaggevers) Een bijzonder evenement in de vakantieweek te Schiedam zal een Russisch karakter dragen. Uit Parijs komt donderdagavond 16 augustus het Russische zang- en dansgezel schap Irma Skrjebina. Vorig jaar was het optreden van de Senegalese zang en dansgroep een groot succes, nu mag verwacht worden dat deze groep van 35 zangers en dansers in de schit terende kostuums een onvergetelijke sfeer zullen oproepen. Voor de liefhebbers van de radio artiesten Rudi Carrell en Johnny Kraay- kamp staat de voorstelling van woensdag avond 15 augustus beschikbaar. Dan kun nen zij ook de zangeres Mieke Telkamip en de humoristen The Mounties, die de laatste tijd via de TV zo bekend zijn, zien. en horen. De wielerronde wordt voor de tweede maal voor wielerprofs georganiseerd, het parcours is weer Tuiniaan-Lange Nieuw- straat. Promotor Krot poogt naast, be kende Nederlandse renners als Gelder mans, De Haan, Van Est, Post, ook befaamde buitenlanders te contracteren. Het Haags Studentencabaret zal op zeventien augustus in Musis Sacrum een voorstelling geven met het nieuwe pro gramma „Met Huid en Hagenaar" met de conference van Rinus Ferdlnandusse maar het is mogelijk dat dit gezelschap wegens drukke werkzaamheden niet zal kunnen komen. Dan zijn er de gebruikelijke evene menten als het beklimmen van de toren van de Grote Kerk. de jeugdhengelwed- strijden in Prinses Beatrixpark, de- kring tenniswedstrijden op de banen in de Stadhouderslaan. Advertentiën SCHIEDAM. Ondertrouwd: J P van den Berg, 35 jr. en a h Weber, 39 jr; J T A van de Bilt. 27 jr. en A G M Westhuis, 22 jr; H Domenie. 25 jr. en J Blom. 20 jr; M W de Groot. 24 jr. en J F den Brinker, 24 jr; H A Hansen, 26 jr. en M W van de Vorle, 20 jr; G Hofman, 25 jr. en A R Baron, 22 jr; T A van Hyickama Vlieg, 24 jr. en J Se- meijn, 23 jr; C G Jansen. 26 jr. en D M A Hoogkamer. 23 jr; B J Kommer, 24 jr. en A H M Holierhoek, 22 jr; J F M van de Laarschot, 25 jr. en C M Steens. 24 jr; J J La Lau. 21 jr. en A C Berberich. 19 jr; W Punt. 24 jr. en C S van Bruggen, 22 jr; A de Kuijter. 25 jr. en P B van Grootveld, 22 jr; C Schnitger, 32 jr. en M E Tissingh, 34 jr; W G Svvarts, 27 jr. en J Barzilaij. 22 jr: J Visser. 39 jr# en E C de Glas, 23 jr; G Vos, 22 jr en W M Onnekink. 20 jr; J B J West- dijk. 26 jr. en C L Hertog. 28 jr; Getrouwd: C de la Rie, 24 jr, en D J van der Tuijn. 24 jr; W J Fortuin. 24 jr. en H C Salij, 22 jr; H A J Mabelis, 26 jr. en M Brouwer. 18 jr; W J Efehof, 24 jr. en J de Bruin, 23 jr; R F Zuïdema, 29 jr en A Rig- iers, 29 jr: G FCouwenhoven, 29 jr en E van Veen, 22 jr; J P Peikman. 47 jr en M van Nieuwen burg. 38 jr; N Sleeuwenhoek, 25 jr en H J Stam. 21 jr; C Weber, 23 jr. en M van den Hoek, 20 jr; G A'Streng, 22 jr. en P W M Corten. 24 jr; CC Wessèls, 29 jr en C J Veringmeier. 21 jr; F C H M Dubbelman. 30 jr. en A M A van Zuijlen, 22 jr; D de Schip per. 22 jr. en M E van Puffelen, 22 jr; B W Hoogwerf. 20 jr en A van Rijswijk, 19 jr; G W van Doorn. 3'1 jr. en S A Bod de, 27 jr; Geboren: Elizabeth d v H van der As en E Wiedouw: Antonius M z v T J Bosman en E M T van Ha-gen: Catharina J M d v W Schepers en J E Berkhout; Johannes L z v V Vlasblom en M M T Ruigrok. Monica A M d v J P W M Akkermans en A Heijmers; Overleden; G W de Lange, 70 jr; J van Deursen, 59 jr. Voor de kinderen wordt op maandag 13 en dinsdag 14 augustus in het Passa getheater "de film „Stropers aan de ri vier" vertoond, op woensdag 15 augustus komt in dit theater voor de jeugd Frans van Dusschoten met een bont programma, goochelaar Ted Alton, jongleur Leo Or- selly en op donderdag 16 augustus wordt besloten metde kindermusical „Een vreemde maanreis" te verzogen door. de toneelgroep Arena. Een cheque van ƒ1310, een notitie boekje, een ballpoint, een portemon- naie, inhoudende 15, en een zakagen da van de Schiedammer H. v. d. W. zijn gestolen uit zijn afgesloten auto in de Burg. Knappertlaan in Schiedam. De heer v. d. W. heeft de auto 'vannacht afgesloten in de B.KJaan gezet tussen 11 uur en 6 uur. Vanmorgen vond hij het voertuig nog steeds zorgvuldig af gesloten in de Rubenslaan. 9 De beheerder van het benzinestation op de Vlaardingerdijk in Schiedam deed bij de politie aangifte van ver missing van twee witte plastic ballon nen ter waarde van ƒ20. Vermoede lijk hebben zeelui deze ballonnen van de. standaards bij het afgeschroefd. i benzinestation (Advertentie) i Het Haagse Studentencabaret, een Russische zang- en dansgroep, een geïllumineerd Julianapark en meer evenementen staan de Schiedammers te wachten in de vakantieweek van de Schiedamse Gemeenschap. Het programma is niet zo uitgebreid als vorige jaren maar enerzijds wordt het steeds moeilijker om een pro gramma samen te stellen omdat geen artiesten beschikbaar zijn in de va- kantietijd en de honoraria steeds hoger worden en anderzijds vraagt de S.G. zich af of het roer moet wor den omgegooid. Het is namelijk zo dat voor- de stad genoten die niet met vakantie konden gaan maar tegenwoordig gaat vrijwel iedereen met vakantie zodat het moge lijk overweging verdient de festijen op andere tijdstippen van het jaar te or ganiseren. De vakantieweek wordt ge houden van negen tot en met 18 augus tus als zaterdagsavonds het vuurwerk wordt ontstoken op de Vlaardingerdijk. Het is alweer drie jaar geleden dat.het Julianapark verlicht werd. Dat zal nu ook weer geschieden maar dan met een andere opzet dan vorige jaren. Er komt nu ook een levende inventaris. In samen werking met de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers zul len vogels (in volières) en watervogels in waterpartijen in het park worden ge plaatst, er komen papegaaien in de laan en ook apen. Een dierenhandelaar uit Vlaardingen stelt de dieren beschikbaar mits hij ze dan niet verkopen kan. Van het Natio naal Kunstbezit ontvangt de SG tien plastieken in bruikleen. Het park zal van 9 augustus tot 9 september geopend zijn. Na het succes van vorig jaar wordt ook nu weer een concert In de Grote Kerk gegeven. Het Kon. .Schiedams Mannen koor „Orpheus", Rotte's Mannenkoor en Die Haghes3ngers zullen het concert on der leiding van hun dirigent Jos Vran- ken verzorgen. Er zijn drae avondvoorstellingen in de Passage. Deze voorstellingen moeten ach tereen gehouden worden omdat de SG overdag de beschikking heeft over de zaal voor de kindervoorstellingen. Op dinsdagavond 14 augustus komt de Hoofd stad Operette met een uitvoering vau Franz Schubert's „Dreimadlerhaus". 9 De Schiedamse brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brandje geblust op het open ter rein aan dé Kethelstraat Vermoede- liik zijn vonken van een lasapparaat of snijapparaat gevallen op de bekle ding van gesloopte auto's. Een hoe veelheid van dit materiaal is verbrand. Advertentie Fransenstraat 23 - Tel. 6436 Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) Wat later dan gewoonlijk (in verband met allerlei activiteiten als Sportweek e.d.) gaan we de evenementen voor Jeugd Jolijt 1962 beginnen in Schiedam. Gedurende vijf weken zal in alle Schie damse wijken weer veel voor de kinde ren te doen zijn. Een nieuwigheid is dat voor het eerst van de deelnemertjes een financiële bijdrage zal worden gevraagd. Vijf cents per activiteit. Daarvoor krij gen zij een kaart die afgestempeld wordt, als de kaart driemaal is afge stempeld ontvangen de kinderen een mouwembleem. De kinderen worden verdeeld in drie leeftijdsgroepen, van zes tot acht jaar, van negen tot elf jaar en van twaalf tot veertien jaar. Er zijn vier soorten ven evenementen, namelijk spelavonden voor kinderen van acht tot twaalf jaar op de dinsdagen. Begonnen juni speelplaats school Huysmanstraat,(singel, op maandag 25 juni op de Parallel- drie juli op Maasboulevard en negen ju- weg, op vrijdag 29 juni op de Westfanke- II aan de Parallelweg. landsestraat. op vrijdag 5 juli in de Strijensestraat, op vrijdag 13 juli in de Dan zijn er de volksspelavonden Klaas Katerstraat, voor kinderen van acht tol twaalf jaar, aanvangende om half negen, op maan dag 18 juni op de Parallelweg en ver der op de woensdagen 20 juni op de Maasboulevard, 27 juni op het dr. Wi- bautplein, vier juli op bet Frans Hals_- plein en 11 juli op het Marconiplein. Evenals vorig jaar worden er weer wagenraces gehouden, op de donder dagen 21 juni in de dr. Kuyperlaan. 28 juni op de Buys Ballotsingel, maandag 2 juli aan de Parallelweg, 5 juli op het Fabriplein en 12 juliin de Zwartewaal- sestraat. Autopedwedstrijden worden gehouden Rolschaatswedstrijden voor kinderen van acht tot twaalf jaar worden gehou den op zaterdagmorgen 23 juni op de Van Ostadelaan, zaterdag 30 juni op de Maas boulevard, zaterdag 7 juli op de Hogen- banweg. dinsdag 10 juli op mgr. Nolcns- laan. De Jeugdwielerwedstrijden voor deel nemers van twaalf tot en met zestien jaar worden op vier maandagavonden georganiseerd door de rennersclub Schie dam. Iedere avond start zeven uur en straat. Kortlandstr.. Gordonstraat. Maan dag 2o juni: Buys Ballotsingel: Maandag 2 juli: Van Tienhqvenstraat, Roellstraat Loiynstraat. Burgemeester Van Haaren- laan; Maandg 7 juli: Zwartewaalsestraat Geervhetsestraat. Havendijk. Abbem broekscstraat. Deelnemers kunnen zich meidon bij Wim F. de Wolff, Lange Ha- ven 129, clubhuis St. Joris Doeleplein en by C. D. Schewe, Fabrieplein 16b. Het omvangTljke Jetugd Jolijtproeram- ma wordt besloten op zaterdag 14 juli met een DOE-feest voor kinderen van acht tot twaalf jaar op het terras voor net SG-Plantagepodium. Dan zullen hon derd jongens en meisjes onder toezicht van tekenleraar Luuk Scholten in groep jes van zes naar een bepaalde opdracht voor kinderun van acht toten met twaalf plein. Huismanstraat WestfnnkelanHco uP,eï f^xtigrl zyn. Een jury z*f wordt op 19 juni op het Edïsonplcin, 26 jaar op vrijdag 22 juni op de Buys Ballot- is dan ook gehandicapt door ziekte kronend beste tekeningen boa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1