Schiedamse Zwem Club" bestaat vijftig jaar Victoria bracht sfeer van 1922 weer terug Kelder sociëteit open voor de jeugd ROTTERDAM Vorkheftrackwedstrijden op de Dam te Amsterdam m Pciardenwatereerste bad Jubileum van directeur en onderneming Baart werd tweede Vereniging viert half jaar feest Jubileum van garagebedrijf Als de blauwe lamp brandt Botsing tijdens inhaalmanoeuvre op rijksweg Twee gewonden bij botsingen Gewonden bij botsingen «j® Binnenbrandjes Botsingen in De Hoek Eerste huizen in Hordijkerveld Twee inbraken in weekeinde Wielrijder gewond bij autobotsing KIJK brunott DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 18 JUNI 1962 nubeduidend -goedkoper Voorjaars stollen 2000 meter van 1500 meter van 2500 meter^ •^?S' 80 en 90 cm breed er N.V.: Primeur j Voorlopers VERVELING? BEWONDERING? BESCHERMING? VEROR D EN ING? dat is het Ger. school gegund in Vlaardingen vandaag... - f'ii morgen Df (Aéije rfpufi,») Wees er vroeg bij en wacht niet tot in het volle seizoen... zodat, wanneer de zomer door zet. Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alleen... waar- voor zou U wachten op het hoogseizoen? Wij kochten van één van de grootste stoffenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magarijn van de over schotten van de voorjaars collectie 196Z voor minder dan de halve prijs. Katoenen Imprimé (Van een omer verslaggevers) KOt.MARKT heeft een bepaal- P'aats in de geschiedenis van de bchiedamse Zwem Club. Meer üs ■'aar Ke'f<lrn zwommen de Schiedammers namelijk in het „Paar- denw ater". dat was een strandbad ie op de plaats waar nu Hotel De Kroon staat. Vijftig jaar geleden ontmoetten de industrieel Nico J. Bouvet (toen lid van de Amsterdam zwemclub Dol- rijn) en A. Oranje, later resident in Indie, elkaar op e Koemarktbrug en. daar besloten zij een Schiedamse Zwem Club op te richten. Zaterdag was het veertig jaar gele den. dat he-t Loodgieters- en Electrici- teltsbedrijf J. H. Splmder en Zn. N.V. aan de Ruiktrnat te Rotterdam werd j opgericht. Uit jubileum hield tegelijker- scel, Koning, Ria van Baarle tijd een persoonlijk jubileum in: het Turore, Trainer Henk Bouwen beeft,bedrijf is als eenmanszaakje! -- ge- goede verwachtingen van lijn pupil-; sticht door de oudste tegenwoordige ten. Meer aandacht za' ook directeur. de heer J H. Spiinder, die «eed aan het waterpolo. Sinds.1909zijn bedrijf heeft zien uitgroeien tot een Ki\elcïn IWC™onc'"Tlc',t in"jonderneming met ongeveer vierhonderd getoerd bij SZC. met goed succes, medewerkers Organisatorisch deed het vijftigjarige Bij dit dubbele jubileum heeft de heer SZC omvangrijk werk. Spiinder een telegram met gelukwensen Reeds in 1913 werden ririoki'ome'er ontvangen van Prins Bernhard persoon- needs 1.1 uu werden drieki.ome.er-. op de rPCeptie. die zaterdag in (Van een onzer verslaggevers) VERLIEFD hebben de vele liefheb- bers zaterdag staan kijken in de Victoria aan de Sehiedam. Deze In 'eest telt. goed dfumidda^ füf uur een worden gehouden. Staat een polo toernooi in oord op het programma, het bad geopend zodat ellenden deze sport kunnen kennis maken. en an V iü ar tun gen. X.co Bouvet is nog; Ini- <ïle ■"°f> c'er haren krvg uo vele bekwame bestuursleden ;Usi rrf™-itl" J B Wijcher* «van 1129; tot ÜM)|. T!i Scheerder. Max van der; Aleer ivanaf 1922. de laatste jaren is: wedstrijden in de Schiedamse havens,»,-,,.,;.!," A „u- hij voorzittergeorganiseerd. Van de laatste tijd zijn;?' J- - Hiilegersbcig uerd_gehou- de nationale kampioenschappen met 1958' n' heijzer. mevrouw C. I de Australische zwemploeg. Toen brak san Aljdervelat-Yerbruvcen, Kien Boer, Dawn Eraser 'net wereldrecord 1(1(5 me- l -ïiTi Penningmeester Ari ter vrije slag (1 min. 1.132). In 1959 wer- '-Ijlstra en penningmeester Arie den internationale nemende qums k'Tuïfe. maanac" het 1J""™ «jwtra en penningmeester Arir;den internationale wedstrijden gfeorgan van de bZC. die nu 3.">0 ieifin>_!cr?; nu. vijftien jaar het beleid scerd ter gelegenheid van het zilveren er! sevierd. Op zater»l\OMt* huidige bestuur wordt ge-' bestaan van hei Sportfondseabad. In 30 juni zal van drie tot «"«c voorzitter Max van der 3960 waren Califnrnische meisjes met eceptte m Musis Sacrum'r?***' F- Roodenrljs, pen.1 een kunstzwemshow te gast in Sehie- Voor zaterdag 7 juli„A- Sluyters, verder Piet dam. De grote wens is dat het Instruc- Bad Reyer Smits, mevrouw C. tiezwembad bij het Sportfondsenbad zal bi ij ft 1 van Zijdervetdt-y erbruggen en Nico Kol- warden gebouwd metmeier. Deel- teams RZC. BZC Pm-' Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dete duizenden meters katoenen Im primé voorjaarsstoffen in een enorme hoeveelheid kleuren en dessins, nu door elkaar per meter voor De Amerikaanse luchtmacht heeft een kunstmaan gelanceerd, die In een baan -geheime" satel- De SZC begun het werk, in de gem.een- tei.jke zwemplaatsen aan de Havendijk. veie prettige herinnc-r.nger. bewaar de een vetcranenwrdstriid SZC— ;ian hct °-,cio hnd ook ui kleefden RZC ert ren damcswedstrijd SZCP:n-'fr veie bezwaren aan deze zwemplaats quins. Op 29 september word: een feest lp begin was er geen startplaats.om de aarde draait. De voor dc vierhonderd jeugdige itden T',en "'Verder, er twee langen palen tn: in Musts Sacrum gcr.judc.-t. op 19 okto- bodem geslagen cn daar tussen lieten zijn merendeels bestemd voor ver- bcr is cr eer. diner met gezellig samen- ',vorri ver. lat bevestigd. Zo ver».reeg z.jn voor dc oudere leden Op 3 novem-n'L'J} ''cn 1:3gende start. Er was geen i kenningsdoeleinden. bcr wordt een nationale vijfkamp geor'ga i vfJ.ti~mc;erbaan waarin officiële wed-; n.scerd in het Sportfondsenbad. hlerhii s-rlJdcn konden worden gehouden. Later heeft SZC een houten startvion- i der gemaakt Op initiatief van de SZC; kwam in 1934 het overdekte Sportfond-1 senbad in. de BK-laan tot stand. Hier zwom ook tot 1954 de Vlaardmgse Zvrvm Ciüb die met medewerking van Max j van der Meer c.s. t<>; stand is gekomen Dc opening van het prachtige Bad Groe noord in 195" betekende eert lang gekoesterde wens voor de SZC. het Sportfondsenbad. hierbij 1 zal vermoedelijk ook een club uit België I deelnemen. Op 1 december worden in het Sportfondsenbad voor alle leden on-f derlinje wedstrijden gehouden. zijn de heer en mevrouw Spiinder hartelijk gehuldigd door vrienden en relaties en ook door het eigen personeel. De tegenwoordige ondernemingsvorm dateert van 1956, In 1939 trad de zoon van de oprichter, dc heer H. J. Spiinder, in het bedrijf, dat toen een vennoot, schap onder firma werd. Op 1 januari 1956 werd deze firma een naamloze j vennootschap met de heren J. H. en j H. J. Spiinder als directeuren. I Al voor de oorlog had deze onderne- 1 ming enkele grote werken geleverd, zo- i als de installaties in het Zuiderzieken- huis en het Feijenoord Stadion. Na_de oorlog heeft het bedrijf voor meer dan honderdduizend woningen de installatie verzorgd. Eén van de grootste objecten die Spiinder N.V. thans onder handen heeft is het inrichten van de krachtcentrale van de Rotterdamse metro, die. zoals men weet, onder het kruispunt Meent- Coolsingel In aanbouw is. He; was de SZC die samen me; de inspecteur van het onderwijs Ir. Smid en de zwemleraar Jan Daalmeyer aU eerste in den landen het schoolzwem-i men invoerde. De SZC heeft meer dan; /gj pan I(,riIlfIf'fi dergelijke organisatorische initiatieven; op haar naam kunnen schrijven m de afgelopen vijftig jaar. Op 15 juli 1912 startte het eerste bestuur met J. A. Boer. Stahlie, Oranje. Bouvet Bijioo Oranje. «raras De eerste wedstrijdzwemster bij SZC; was Jo van Wieringen, die toen faam; wagen uit de oude tijd -de Bugatti, naar het bu:je dat -vrceger de passagiers- dienst op Voorne verzorgde, naar de voorlopers van de motorfiets en de scoo- ter. naar die andere oude autootjes die nieuwe garage van a tentoongesteld waren. De trots van het Striekledeweg 99 in Schiedam. Deze geheel vormde de Beraz Vela uit 1897 firma heeft namelijk het originele d;e van het automuseum uit Driebergen naar Schiedam was gezonden om de goede relatie van Victoria met Meree- dez Benz te tonen. Mo»?ï momenten «aren het voor al len a.!s de oude autootjes at tuffend en soms zuchtend een straatje „om gin gen", of soms dwars door Schiedam durfden rijden otn te demonstreren dtat het materiaal uit die amde tijd van kwa liteit Is. idee gehad de sfeer van de twintiger jaren terug te roepen bij de viering van het veertigjarig bestaan van het bedrijfj. In 1922 heeft de heer F. H. Willebraïids in Rotterdam een luxe verhuur-, stalling- en reparatiebedrijf in gebruik genomen. Nu hebben zijn zoons F. H. Willebrands en A. H. Willebrands enkele garages in Rot terdam en bij de viering van het veertigjarig bestaan kon het nieuwe' bedrijf, groet 2800 rn2, in gebruik I worden genomen. Tientallen vrienden en relaties hebben zaterdag een be- j zoek gebracht aan het pand in de Spaanse Polder. Onder het mutto ..Terug naar 1922" was de sfeer van de twintiger jaren te rug gebracht m deze garage. Wel wa ren ook de nieuwste modellen van de dure Mercedes-auto's te zien. Auto's die enkele tienduizenden guldens kosten maar die dan ook meer dan i tweehonderd kilometer per -uur rijden; en die alle .mogelijke verdere gewenste; service kunnen bieden. Als contrast liep het personeel van j •het bedrijf in kledij uit vroeger tijd. Er was materiaal uit vroeger jaren te zien, de apparatuur die bij de auto's T\E spanning tussen de uitvoering van van toen behoorde, een Bell-telefoon, U urgente plannen en de verwerving een ouderwetse schrijfmachine. <fS>" van de benodigde gronden is vorig jaar het decorum zorgden ook een man uieonverminderd blijven bestaan. Dit geldt met ballonnen liep. een echte imanrnet i zowej voor de aankoop van gronden bin- de stok en de veelkleurige molentjes. nen ajs buiten de Rotterdamse gemeen- en er waren twee knapen die eea zee^. tegrenzen. Uit het jaaroverzicht grond- oud buikorgeltje Lieten spelen. De km- j verwerving en gronduitgifte van de ge- deren bij de deur sleepten tientallen meente Rotterdam blijkt dat men steeds nuts. heeft kunnen voldoen aan de behoefte aan grond. Stagnaties als gevolg van een ballonnen en molentjes mee naar De liefhebbers van de auto stonden te kijken naar de Spijiker, naar de race- genoot. SZC heeft altijd' vertegSwoorid heel de keldersocleteif onder j zaterdag gers bij het nationale zwemmen en ook *rt fe«xdcentrum ..De Boemerang in aani waaraan zo de Vondclweg 26 le Rotterdam, die j meewerkt, zaterdagavond in gebruik werd genomen. Het initiatief ging uit van de heer A. B. Kruithof, de adviseur van „De Boeme de af grote zaal een instuif, en toe een jazzband je jQS jongens rerreelden zich nies vreemd wam de verreien zich geregeld. Dat weer te zien in het centrum stad. Soms staan ze met zijn tienen te wachten totdat ze niet meer behoe ven te staan. Een enkele maai teor- scherp moet nemen den ingehaald. bij het internationale zwemmen gehad, j Dolf van der Kuil bezat in de jaren I 1937-1949 alle Neder! andse records op de 200. 300. 400 en 500 meter vrije slag. Eerst enkele jaren geleden werden er.- ran*"- j kele recors van Van der Kuvl gebrokt n - we: een bewijs voor ziijn snelheid. lede- Df\ htf*,r Kruithof, die al jaren in het re Nederlander heeft wel eens gehoord Jeugdwerk „zit gelooft dat Hades van de triomfen van Coekie Gastelaars. zt'klrT levensvatbaarheid heeft, j het Schiedamse meisje lid van SZC dat "We u"illen hier zo zegt h«. ..de net fameuze record van Wülv deniongelui van zo omen nabij de twintig Ouden op de honderd meter vrije slag 'a;ir- Jongens en meisjes die met hun brak en dat op het toppunt van haart hid geen raad weten en de kroeg op- (internationale) kunnen in Australië I zoeken, opvangen. Hier kunnen ze limo- om niet te u-or-ihaar gelijken vond. nade en koffie drinken". Dal is knapen randdenie!tti"e spei!«je kreeg a! direci - veel aandacht rart het publiek. j.Viei allen waren vol bewondering. j Afen meende dat het nieutoe en zeker den ;e actief, dan schuiven ze de voet materiaal zo zou worden omhoog van het wegdek naar de verknoeid. Men meende aat het trappers van hun bromfiets. Ze rij-\mooie chroom al spoedig met meer dei dan maar weer eens een randje, j *ou De njders trokken ztch Eenmaal rijdende tcorden ze actief.1 ntet^* ran aan, ze reden nun race. Hun voertuig moet een magische in- i ermoedelijk hebben .e met gevze- vloed hebben op deze knapen. Een-Jen icat ze anders moesten doen op naai achter het stuur krijgen ze de ^e:e zaterdagavond zo vlaic na de za- houdtnp ran de matadoren die onver-1 'erdagmiddag van mets doen. cza'd het geraar te lijf zullen gaan. ^J£.V ;ok kunnen, denken Zo tus sen zes en acht uur komen toch nier reei mensen op straat en daarom maur naar het stille parkeerplein. j Mogelijk dat ze later de mensen in het dat de j centrum, u-eer lastig wilden rallen jongelui dere trotse houding 1 met hun showtoestel maar daar kwam hebben verworven omdat zij hun het ntet rart. Plots gebeurde er teat kostbaar bezit zo nodig trillen be- een tan de ervaren kijkers al als ver- ichermcn. Dat blijkt echter een mts-moeden had geuit. Zo'n joch gleed ra'tirtg, Wei hanteren de kinderen scherp onderuit, zijn chroom was materiaal met veel aandacht en teder-flmk beschadigd, zijn keurige kiedij het d. Zij houder, het tijger- of is het te as gescheurd en het feest was in- panterhuidjc glanzende, zorgen dat j eens geen grapje meer. alle andere min of meer noodzakelijke of overbodige artikelen glanzende blijven maar het wordt niet gedaan tiif een hang naar hygiëne. Later zul len de jochies plots hard gaan rijden, nel geraar eoor botsingen cp dc Large Haven, u-aarbij de bezadigde mens zich afvraagt waarom dc rus tieke Lange Haven niet tcord ten voor deze lawaaimakers. qeslo- pif zijn al I .Aöeert entte Ook nu weer heeft SZC cracks. Pau-De heer Kruithof vervolgt: „We stre- flen van der IVLidt behoort tot het VPtl geen evangeliserende taak als zoda- ♦eam voor de viermaal honderd meter-nig na. Maar ais iemand over het geloof vrije slag. Verder maken Toos Rotte- wil praten of moeilijkheden heeft, dan kan hij gerust een van ons benaderen ..Hades'* werd door ,,De Boemerang" zelf ingericht. Men kan er tererecht als een blauwe lamp voor de kelderingang brandt. Dit van donderdagtot en met zondagavond. Het is de bedoeling, dat er een gediplomeerd jeugdleider wordt aan getrokken. Zoals bekend, organiseert „De Boeme rang" ook om de veertien dagen op Op de Industrieweg te Vlaardingen kwam de 48-jarige bromfietsberijdster A. H.-v. d. V. zaterdagmiddag op een nog onbekende wijze ten val. Zij liep een ernstige knie verwonding op. De 49-jarige fabrieksarbeider J. G. van V. uit Rotterdam verleende zater dagmiddag op het kruispunt Broekweg- Groen van Prinstererstraat te Vlaardin gen geen voorrang aan een bestelauto. Er volgde een botsing waarbij Van V. een hoofdwond opliep. Bij het passeren van een groep wiel rijders is de 21-jarige bromfietser W.F. zaterdagavond om half vijf op de Vlaar- dingerdijk in Schiedam in botsing geko- met twee wielrijders. De heer F. had een zware hersenschudding, zijn duo passagier. de 24-jarige frezer H. P. F. v. d. N. is met een gescheurd kuitbeen naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Toen de "-jarige Ineke Seholten uit de dr. Sauerstraat II zaterdagmiddag om kwart voor vijf plotseling de rijweg van de Dam opliep is zij in botsing ge komen met een passerende wielrijder. Het meisje brak het rechter onderbeen. Zij is naar het Schiedamse Gemeente ziekenhuis vervoerd. ZJ«* verf van de vakman "DE KROON" Eendrachtstr. 29 .- Tel. 2755 "'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 4# - Tel. 4153 "DE, GOEDE HOEK" n.v. flor is de «Vijfdelaan 134 (Promenade-Wést) Tel, «MO Vu C O De bouw van de gereformeerde lagere school in Zuidbuurt te Vlaardingen, die J reecis enige tijd geleden was aanbesteed,: is thans gegund. I Namens het bestuur van de vereniging! Gereformeerd Schoolonderwijs heeft het| architectenbureau Van der Vlis en Van; j Pelt de bouw opgedragen aan de laagste; inschrijfster. de firma A. den Ouden en| IZoon te Gouda voor een bedrag van! j 249.490.— De school wordt gebouwd aan de Prof. Teldersstraat, waar de gemeente Vlaar-i dingen een perceel gemeentegrond be- schikbaar heeft eesteld ter oppervlakte van ongeveer 1950 vierkante meter. Het wordt een school van zes lokalen en met een betegelde speelplaats. Het bestuur van de Coöperatieve Verbrutkersvereniging „DES" in Schiedam tieeft besloten het volledige loon van de werknemers voor een pen sioen- en weduwen- en wezenverzeke- ring in aanmerking te laten komen. Voor de nog niet-verzekerden betekent dit een aanmerkelijke verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaar den en voor de verzekerden is het een aanzienlijke verbetering van de bestaande regelingen. In Schiedam zijn de volgende voor werpen gevonden; te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schie dam tussen 912.30 uur en 1418 uur. Raffia ceintuur; zijden sjaal; zwarte portemonnee met inhoud. Hoofdbu reau te Vlaardingen: badrol. Te be- DUBBELDAM. Op rijksweg 16 j onder Willemsdorp is zaterdagavond tai van verordeningen m tien voor zes een personenauto, dergelijke jongelieden ge- bestuurd door de 32-jarige Rotterdam- 'nauiet maar desondanks rijden ze met se timmerman J. H. in botsing geko- kna.iend geweld door de stad. Ze men me( ecn personenauto, die werd; neboen nu zelfs een nieuw speelter- j gereden door de 38-jarige vertegen- rein gevonden: ..Rondjes rijden op hetwoOTdiger C. S. uit Vlaardingen. S. ««we parkeerplein op hel t'oor-lw.3s eerstgenoemde wagen aan het in-i matige Singelplantsoen Dat schijnt j halen. H. zwenkte tijdens de inhaal-' «en vermakelijke bezigheid te rijn. i manoeuvre plotseling naar links en Men kan namelijk zo hard achter el- kwam daarbij met de bumper tegen de dat men de bochten) •can.- aanjagen Tond de geparkeerde auto's wel hee Plantage. Tent-evangelisatie. Samen komst voor volwassenen onder leiding van Job. Klein Ham «'d. Bodegraven, nvt medewerking van ij„ 20. Stait Jeugd Johjt I9C2: Jeugdwieler- wedstrijden op Fabrieplein en omge ving, 19; Volksspelavond Parallelweg. 19. Ver. Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam. 20. daarna lezing arts Ch. A. P"ll ..Ais er kermis was zag men vreem de sprongen". 20.30. Plantage: Tontevanzelisatie Schiedam voor Christus Kindersamenkomst 16.15; samenkomst voor volwassenen, spreker 'B. Lugtigheid. Den Haag m.m.v. T.v Glory Singers. Edlsonpleln. Jeugd Jolijt. Spelavond. r':i cMii! .Jib Rotterdammer". Schie- darmp r-d-ufie tel 64154 b B g te! U5Ö88 fnestol 51 ihge 80037) alleen voor redaefir-aangeletenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 5 te! 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b B B telof 115.588), Apotheek: Jansen. Swammcrdam- s:h?el hoek Van Messehenbniekstrant. Bclangvijke telefoonnummers: Brnnd- Slarm 69123. nnUtiv-uLarm 64666: GG en t»D waarsrhtfwing (!!)2!10. hied. Museum: Exposities „Ned. op- ri'.iViiiKen in Egypte" (tot 25 juni): Jonge huiict uit Joego-Slavië (tot 12 juni); Start 19 1 lm 12 junit Westvest 12: Cccs van der Geer, expo- "he (tot 15 juli). achterkant van de wagen van S. De: band klapte en de auto kwam slinge- j renend via de middenberm op een par- keerstrook tot stilstand. De wagen werd zwaar beschadigd. De auto van H. liep slechts lichte schade op. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. (Van een onzer verslaggevers) Waarschijnlijk door toedoen van enkele baldadige jongens ontstond zaterdagavond om ongeveer zes uur een brandje in de kelder van de heer J. P. H. Hoe, die aan de Binnenrottegolf II te Rotterdam woont. Er werd voor zestienhonderd gul den schade toegebracht aan meubels en buizen van de stadsverwarming. De brandweer bluste liet vuurtje met een straal hoge druk. Uitgerukt waren de G-4 en de eenheid 132. Onderbrandmees ter C. P. M. Boer had de leiding. Doordat de vlam in een pan olie op de patatoven sloeg, brak zaterdagavond om ongeveer half zeven brand uit in het ca fetaria aan de Frits Ruysstraat te Rotter dam. Er ging 22 kilogram vet verloren. Verder werd o.m. de patatoven bescha digd De totale schade bedraagt vijftien honderd gulden. De brandweer bestreed het brandje met een straal van hoge druk twee C02 en twee poederappa raten De leiding was in handen van on derbrandmeester C. de Wit. Uitgerukt waren de G-1Ö en de eenheid 122. De heer Andre Wtgemans. stads- beiaardier van Tienen (België). be speelt woensdagavond om acht uur. het can'lon in dc stadhuistoren. Op het rogramma staan o.m. Prelu dium III voor beiaard van M, van den Ghcyn ..The harmonious Blacksmith van C' F. Handel en Passacagtia voor beiaard van Jos Lerinckx. De heer Wa^emnns besluit met Post- ludlum in B voor beiaard van Jef De> nijn. vragen bij de vinders: wit ketelpak. Droog. G. Reindersstraat 5c; een paar glacé dameshandschoenen, Volk. Villastraat 64: badgoed, v. d. Gaag, Aleidastraat 54c: suède damesjasje. Majoor. Van Ruijsdaellaan 72a; shorts en hoofddoek. Rost. Fabristraat 28b; kinderfietsje. Maat. Nieuw Mathenes- serstraat 96; fietspomp. De Borst, Dr. Kuijperlaan 147; gouden trouwring. Van Leeuwen. Seringenhof 6. Kethel; ring met sleutels. Zijdeveld p.a. bouw keet Dura. Mgr. Nolenslaan; ring met sleutels De Borst. Dr. Kuijperlaan 147: vulpen. Vermeulen. Dr. Kuijperlaan II; lipssleutel. Van Vuuren. Burg. van Haarenlaan 1544: sleutels in étui. Spoormaker, Molensingel 73; zonne bril, Krevel. Fluitstraat 14 of 17. Rot terdam; ring met sleutels en nagel tang. Weij. Rijnstraat 14b; portemon nee met ihhoud. De Borst. Dr. Kuij perlaan 147; portemonnee met inhoud, v. d. Zwaan. Singel 22a: raffia tasje met inhoud. Hermans. Tuinlaan 22. portemonnee. Rost. Fabristraat 2Sb; vleeswaren in blik. Osterholt. Nieuwe Maasstraat 55b; rubbermat, v. d. Windt. Vlaardingerstraat 17a; plank, van Leeuwen, Coperxïicu-.-traat 10a. Uit de wasruimte van het Finse schip Wirakel dat bij ..De Nieuwe Waterweg in Sehiedam ligt. is een Omega horloge ter waarde van 300 ten nadele van de tweede machinist gestolen. 9 Kwajongens hebben vermoedelijk •brand gesticht in een schuurtje ach ter het oar.d Van Lecuwerhoeks tr a a t 30b te Schiedam. Het vuur sloeg over naar het schuurtje van pand 346. De Schiedamse brandweer heeft het vuur geblust. De schade bedraagt 250. De eigenaren B. M. en D. de J. zijn niet verzekerd. In de nacht van zondag op maan dag is brand uitgebroken in een hoe veelheid wasgoed op de binnenplaats van de woning van de heer H. v. d. Linden aan de Spoorstraat. Het was goed en een deel van de schutting ver brandde. De Schiedamse brandweer heeft het vuur geblust. Het visgerei van de stucadoor P. J. J._ de "W. is ontvreemd. De heer De W. deed bij de Schiedamse politie aangifte v„n diefstal van. zijn vierde- iige bamiboeher.gel met zes vistuigen en dobbers, een zonnebril en een doosje sigaretten die uit zijn auto op de Singel zijn weggenomen. gebrek aan grond konden worden ver meden. De verwachtingen voor dit jaar zijn, dat de grond bestemd voor de be staande woningbouwplannen op tijd in handen van de gemeente zal zijn. Toch is de situatie niet rooskleurig. Zo is op de Linker Maasoever nog nauwelijks vol doende terein beschikbaar voor de ves tiging van kleine en middelgrote bedrij ven. Verder zal op de Rechter Maas oever een selectie moeten worden toe gepast bij de toewijzing van bedrijfster- reine. Deze selectie is noodzakelijk om met de op net ogenblik beschikbare grond op de meest urgente vraag te kunnen be vredigen tot het tijdstip, waarop de nieu we bedrijven in de Oost-Abtspolder en in Rotterdam-Oost zijn verworven en ontsloten. Over het prijzer.beloop kan men in het jaaroverzicht evenmin optimistisch zijn. De bij gerechtelijke onteigening vast gestelde schadeloosstellingen geven im mers een verontrustende stijging té zien. De aan agrarische gronden in de omtrek van Rotterdam bij vonnis toegekende waarde overtreft dikwijls drie tot vier keer de landbouwkundige waarde. Bo vendien moeten als gevolg van bijzonde re wettelijke voorschriften, om de be langen van de landbouwers te bescher men, zeer hoge bedragen aan de gebrui kers vaa de grond worden uitgekeerd, willen de gronden voor de huisvesting beschikbaar komen. Vormde vroeger de verwerving va» de-ruwe grond geen bijzonder zwaar element in de verschil- lende kosten, op het ogenblik, zo luidt de conclusie, gaat deze verwerving, een belangrijke rol spelen in het geheeL De 16-jarige F. R. T. uit Den Haag en de 16-jarige M. J. D. van D. uit Wa teringen zijn zondag op bet fietspad bij de Sehelpweg in Hoek van Holland met hun brommers in botsing gekomen. De Hagenaar moest naar een Schevenings ziekenhuis worden vervoerd. Hij had een kaakfractuur. Op de Sehelpweg .botsten twee personenauto's. Er ont stond slechts maeteriële schade. In de Rietdijkstraat reed een personenauto te gen een andere auto. Ook hier slechts geringe schade. De eerste woningen in het Hordijker veld. de zuidelijkste buurt van de nieu we Rotterdamse wijk IJsselmonde, zul len woensdagmiddag vier uur worden opgeleverd. Zij omvatten een complex van 821 woningen, door N.V. Gembouw te Den Haag gebouwd volgens systeem Rottinghuis. "Wethouder mr. H. Bavinck zal deze huizen namens de gemeente Rotterdam aanvaarden en het gehele complex daarna weer overdragen aan de r.k. woningbouwvereniging „Voor het Huis gezin". Aan de eerste bewoners van het com plex. de heer en mevrouw J. C. Kroo- oe zal het huis Huniadijk 431 betrek ken. E Rotterdamse vorkhef truck-kampioen M. D. Baart heeft het zaterdag middag tijdens de behen digheidswedstrijden voor vorkheftruckrijders op de Dam te Amsterdam fóó' het koninklijk paleis kun- nrn brengen tot de licecdt' plaats. Het was de tiende maa', dat deze wedstrijden op de Dani te Amsterdam werden gehouden en ter gelegen heid van dit jubileum had den de organisatoren, de Scheepvaartver. Noord, de acht beste Rotterdamse rijders uitgenodigd, om de strijd aan te binden tegen de acht beste Amsterdamse vorktruck-hef fers. De wisselbeker van c/e Scheepvaartver. Noord was voor J. L. llaenen ui'. Amsterdamdie als per soonlijke prijs een medaille ontving. Ook de derde prijs was voor een Amsterdam mer. H. B. Stakenburg. De drie prijswinnaars kregen bovendien elk een gereedschapskist. De voorzitter van de Scheepvanrtver. Noord, de heer J. Warning, reikte cle prijzen uit tijdens een gezellige samenkomst m Krasnapolsky. Bij de prijsuitreiking merkte de heer Warning op. dat deze vorkheftruck- wedstrijden duidelijk aan tonen, dat voor het iverken in de havens vakbekwaam heid, gevoel voor techniek en nauwkeurigheid vereist zijn. Op de hoek van Groen van Prinster- erstraat-Broekweg te Vlaardingen ont stond vrijdagmiddag een aanrijding tus sen twee personenauto's. De bestuurder van een auto, rijdende over de Groen van Prinstererstraat verleende geen voorrang aan een van het 's-Gra- vendijkplein komende auto. Tengevolge van de aanrijding kwam de eerste auto op de zijkant terecht en schoot deze naar de linker rijbaan van de Groen van Prinstererstraat. Hier stond een 72-jarige wielrijder te wachten om over te steken. Dc man werd aangereden en liep een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding op. Hij is naar het Algemeen Ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de om vergereden auto kwam met de schrik I vrij. Er was aanzienlijke schade. Het afgelopen weekeinde is in Vlaar dingen op twee plaatsen ingebroken, in de nacht van vrijdag op zaterdag werd uit de zaal Muzanda aan de Hya- cmthstraat een hoeveelheid flessen drank ontvreemd. De dader is het pand binnengedrongen en heeft een arm vol flessen meegenomen. Er zijn aanwijzingen die er op duiden dat de inbreker zelfs tweemaal terug geweest is. Verder werd tijdens afwezigheid van de bewoners tussen zaterdagmiddag en zaterdagavond ingebroken in een wo ning aan de Surinamestngel. daar een bedrag van onge veer 600 vermist. (Advertentie) MODERNE GEGRAVEERDE GOUDEN SLAVENARM8ANDEN WINKELCENTRUM BINNENWEG 4Sj" J TELEFOON - ROTTERDAM)?/ TSCHIEDAi, Geboren: Maria A. d.v O T. de Vr.es eriM. C. E. Manssen, Peter A Hani F' Schouiert en D. p. Slavenburg-" WaHer' z V V"n V, Hom en E' Versteeg; D* Sterren berg en J Smit* ricus M 1' vVHJ'wnnrSma en A" Ki<?r*' Hen- laan H' M' RoeM H. M. M. Kerk- °vfr,*dtn' H H HooUdorfer, 56 jr. echte. van KER'SAN, J. a. Sebrauwen, 62

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1