Fluoride in drinkwater waardevol bestanddeel Utrechtse Dorp verdwenen ÜS Iedereen meewerken om de stad te versieren Wielerwedstrijd ;root succes ROTTERDAM HUISBEDIENDE s B. en W. Schiedam van mening-m Opening Jeugd Jolijt" werd buurtfeest enige hulpen in de huishouding i LEX Licht geivonden hij hotsingen Kosten slechts 23 cent per kubieke meter vam Ierland Koningin naar Schiedam Coördinatie is dringend gewenst Weer Jeugdland de Bromfietsers botsten Winst voor SVC tegen SHV Bliksem sloeg tweemaal in ze zomer l 'n Nieuw gezicht op straat de rotterdammer Honderd deelnemers aan avondvierdaagse JSWB in Schiedam Vertegenwoordiger pleegde driemaal oplichting Duitse machinist na botsing gewond Bromfietser door bal ten val oto DINSDAG 19 JUNI 1962 tófiÖCS RECHT-AVERECHT VOORLICHTING GROMBORT RECLAMEBRIEFJES Im I ~f;t >.V vandaag.... en morgen Kopgroep Verlichting DELUXE 399.» Een honderdtal wandelaars is gister avond in Schiedam op weg gegaan om de eerste „etappe" van de 19cle N.W B - Avondvierdaagse af te leggen. Zij ont vangen donderdagavond reeds de per soonlijke herinnering, die bij deelne ming voor de eerste maal bestaat uit het verzilverd avondvierdaagsekruis bij de senioren en bij de junioren hetzelfde kruis maar dan in brons. Hedenavond is echter de officiële start. Dan zullen de wandelaars vooraf gegaan worden door de muziekvereni ging Gusto". Oolc aan de start, die om zeven uur is aan de Thomasschool in do Warande, bestaat nog gelegenheid om zich als deelnemer te laten inschrijven. De route van de feestelijke uittocht met medewerking van ..Gusto" luidt: Warande, BK-iaan. St. Liduïnastraat, Ant. Muysstraat, Westfrankenlandse- straat, Mesdaglaan, Van Ruysdaellaan. Hobbemastraat. Hierna zullen de wan delaars op eigen, kracht moeten lopen. Het verdere parcours luidt: Vlaardin- gerdljk, Burg. Van Haarenluan. J. poelslaan. Slachthuislaan. Grintpad, langs Spieringshoekflat, spoorbrug. Har- japad, langs Bad Groenoord. Sehiedam- seweg, Nachiegaaliaan. Duivenpad, prinses Beatrixpark. Schiedamseweg, Nieuwe Damlaan. Nieuwe Haven, St. Liduïnastraat. Warande ■Het parcours van de 15 km volgt het bovenstaande parcours van de 10 km tot aan het Spieringshoekflat. Daarna langs de Poldervaart, naar BPM-sporipark, door wandelpark 't Nieuwelant, Harga- pad, langs Bad Groenoord. Schiedamse- weg. Kerklaan. pad langs Poldervaart. Duivenpad en vervolgens weer hetzelfde parcours als de 10 km. Het parcours van de tweede dag is: voor de 10 km: Warande. Schoolstraat. Nieuwe Haven, Hoofdstraat. Maasboule vard. Havendijk. Willem de Zwijgerlaan, Prins Bernhardiaan. Volkspark, West- frankelandsedijk. Julianalaan, Burg. Van Haareniaan. langs Spieringshoek flat, over de witte brug. Laan Van Spie- ringshoek. P. J. Troelstralaan, Viaar- dingerdijk. Fabristraat, St. Liduïna straat, Warande. Het parcours van de 15 km volgt dat van de 10 km tot aan de spoorbrug in het sportpark Harga. Vervolgens: Har- japad, Sc-hi-edamseweg, Prinses Bea trixpark. Oude Dijk, Parkweg, Burg. Van Haareniaan, P. J. Troelstralaan en vervolgens weer het parcours van de 10 km. Advertentie De 52-jarige kolenhandelaar F. B. uit Den Haag fietste maandagavond over da Burg. iPruissingei te Viaardingen bij de Maassluissedijk. Hij liet een moment zijn stuur los en toen een andere wielt rijder hem passeerde, raakten de fiets sturen in elkaar en volgde een valpar tij. B. kneusde daarbij een knie. Maandagmiddag kwamen op de Burg. Pruissingel. hoek Van der Driftstraat te Viaardingen. twee bromfietsers met el kaar in botsing. Het betrof hier een geval van geen voorrang verlenen. De 17-jarige K. K. kreeg een knieletsel. (Van een onzer verslaggevers) £)E gemeente Schiedam zal het Scliic- tlamse aandeel van de fluoridering i van het leidingwater voor haar reke ning; nemen als de gemeenteraad vrijdagavond akkoord gaat met het voorstel van B, en W. van Schiedam. e" W. delen de gemeenteraad mee itat het Rotterdamse gemeentebestuur heeft verzocht deze betaling van het achiedanise aandeel te willen gaan doen. B. en YV. menen dat voor een gering bedrag een waardevol bestand deel aan het consumptiepakket van de Sehiedamse bevolking wordt toe gevoegd waardoor het steeds toe nemende tandbederf kan worden tot staan gebracht en mogelijk worden teruggedrongen. B. en YV. menen dan ook dat de kosten van de fluoridering ook door Schiedam moeten worden tiat zou met ingang van 11)63 kunnen geschieden. Zoals_ bekend wordt sinds het voorjaar van 1953 in oris land geëxperimenteerd met de fluoridering van het drinkwater. Het doel van dit experiment is na te m hoeverre do toevoeging van fluoride aan. net drinkwater een gunstige invloed zou hebben op het voorkomen van tand- caries, het tandbederf waaraan nage- bjdf gehele Nederlandse bevolking Aanvankelijk ging men er van uit. dat een tijdsduur van 15 jaar nodig zou zijn om voldoende zekere gegevens te ver krijgen, doch inmiddels is gebleken dat met een kortere termijn kan worden volstaan: de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid achtte het in 1960 althans niet nodig de volle termijn af te wachten, gezien de reeds verkregen zekerheid, dat fluoridering van het drinkwater van grote betekenis is voor de canësbestrijding: toevoeging van een mg fluoride aan een liter water gaf een I vermindering van de tandcariës met rond 50 procent te zien. Op grond van deze gegevens heeft het gemeentebestuur van Rotterdam besloten het fluoride-gehalte van het drinkwater, dat thans 0,3—0,4 mg per liter bedraagt, te verhogen tot een mg per liter; aan Schiedam wordt nu gevraagd de meer kosten ten gevolge van deze voorziening, te stelten op ca. 0,23 per kubieke meter aan de gemeente Rotterdam te vergoeden. Met de plannen tot fluoridering van [min als bedenkingen bestaan tegen het! het drinkwater kunnen B. en W. vol- voorgeschreven gebruik van gejodeerd komen instemmen; het verheugtB. en W. j dat op een betrekkelijk eenvoudige wijze een belangrijke bijdrage tot de algemene volksgezondheid kan worden geleverd. Een ter zake door de Gezondheidsraad uitgebracht rapport, waarin wordt ver vezen naar Amerikaanse onderzoekingen over een periode van ruim 25 jaren, maakt duidelijk, dat van bezwaren in de praktijk niets is gebleken: zelfs een veel hogere concentratie van fluoride benadeelt de gezondheid in geen enkel opzicht. Ook principieel, met het oog op de individuele vrijheid van de burger, zien zij geen belemmeringen. Het gaat hier immers niet om een medische ingreep of om de toediening van een medicijn, maar om de opheffing van een tekort aan een bepaalde nuttige minerale stof. Zo- zout in een aantal gemeenten van ons land of tegen de toevoeging van be paalde vitaminen aan de margarine, zo min achten B. en YV. deze te bestaan tegen het praktisch verplicht stellen van het gebruik van gefluorideerd drinkwater. De kosten van de fluoridering zijn volgens de thans bekende gegevens te stellen op 0,23 per kubieke meter. Dit betekent, dat de fluoridering voor het aan Schiedam te leveren water bij de thans afgenomen hoeveelheid een uitgave zal vergen van ongeveer 12.000 per jaar. Indien langs deze weg slechts 10 procent minder tand-' bederf zou optreden, zou, alleen econo misch gezien, reeds winst worden ver kregen. De verwachtingen worden evenwel hoger gesteld. abelachtige modellen in goud, zilver en horloges maar niet duurder il 11 111 11111 li I111i i 111 til I I 1 A LLEMAAL herinneren we het ons •O- nog wel uit dia goeie ouwe tijd dat we gezellig rond de knapperende haard bij moeders of grootmoeders stoel zaten. Dan vertelden de lieve dames ons verhaaltjes terwijl da breinaalden gezellig rytmisch tegen elkaar tikten. Lang bleef het voor ons volkomen onbegrepen wat het „een recht" een averecht", of misschien wel „twee recht twee averecht" nu wel te betekenen had maar het bijna diepzinnig gefluisterde recht en ave recht behoorden bij het ritueel. Later hebben we gezien dat het een niet de tegenhanger van de ander behoeft te zijn maar het breien met deze ogen schijnlijke contrasten toch in wezen het diep menselijke weergeeft. TYEZE stelling is met simpele beioijs- middelen te tonen. Zo zouden We naar het nieuwe parkeerplein op het voormalige Singelplantsoen kun nen gaan. Komende van Kethel gaande door de Kerkstraat komen we dan op de mooie nieuwe hoek Lange Kerkstraat-Broersvest. Ons oog ziet daar een aanwijsbord van de ANWB. Dat is prachtig. Prompt heeft de 4JV.W.B. gezien wat er bij het nieuwe plein zou 'kunnen ontbreken. Het bord vertelt' hoever en naar waar men kan paan. Dat is goede voorlichting bij breien zou dat een rechte steek ge noemd moeten worden. Maar tevens zien we dan iets vreemds. Het bord wijzende in de richting Koemarkt (en dus tenens richtingen Rotterdam en. Viaardingen) vermeldt aan die zijde Kethel. Nu dachten toe dat richting Kethel het begaan van de Lange Kerkstraat en verderop tot gevolg zou moeten hebben, maar nee men stuurt de vreemdeling eerst naar de Koe markt. Dat zal dan averecht zijn. JY/TEER van dergelijke methodes komt x men tegen in het leven. Het is niet altijd absoluut verkeerd en met wat breien komt men toch -wel aan het gewenste doel. Zo vonden we dezer dagen een kennis in wanhoop. Puzzelboeken, woordenboeken, een encyclopedie lagen op tafel. De ken nis zocht naarstig en wij dienden be hulpzaam te zijn. „Zeg jij me nu eens wat betekent Prufgyt en wat betekent grombort?", zei die kennis ons alsof hij verwachtte dat wij een UNO- vertaalmachine concurrentie kunnen aandoen. TVOORZICHTIGJES hebben we eerst geïnformeerd waarvoor het ver talen nodig was. Toen kregen we de brief te zien van het vertaalbureau. Zonder UNO en zonder vreemde woorden hebben we het probleem, toen opgelost. Dat lijkt knap maar het is niet zo. We kwamen namelijk tot de conclusie dat een bepaald bureau dat schriftelijke lessen geeft wat al te slordig reclamebriefjes had gestuurd. Men wilde duidelijk maken dat het zo goed zou zijn lessen te nemen bij dit bureau. De typiste echter tikte niet alleen de naam en adressen fout maar ook de inhoud van de brief was vol komen verward. Zo werkt een rechte bedoeling volslagen averecht. Op de kruising ZuiddijkPr. Juiiana- iaan met de Rijksweg en Maassluis reed de bromfietser J. A. Gerrits (21) uit Schiedam tecen een voor hem van rechts komende vrachtauto, bestuurd door D. vnn Dam (22) uit Monster, aan. Hij en zijn duo-passagiere kwamen te vallen. Zii kregen ontvellingen. In een bocht op de Maasdijk botste de bromfietser A. R. (32) uit Monster tegen oen hem .tegemoetkomende personenauto, bestuurd door H. Leijdens (32) uit Delf- gauw. Er werd geen persoonlijk letsel veroorzaakt. Beide voertuigen echter wel flink beschadigd. De politie constateerde, dat de brom fietser onder drankinvloed verkeerde. Ter ontnuchtering is hij ingesloten. fdjDT Utrechtse Dorp benoor- den hei Noorderkanaal bij de Schieweg te Rotterdam be staat niet meer. De hierbij afge drukte foto toont wat er nu nog van rest: één lantarenpaal en een half afgebrokkeld blokje huisjes. En die zullen natuurlijk ook héél gauw zijn verdwenen, hetgeen vermoedelijk niemand als een verlies zal beschouwen. Dat Utrechtse dorp heeft plaats moeten maken voor het verkeer. In het verlengde van de 'Schieweg wordt al gewerkt aan het begin van de nieuwe noordwaartt leidende provin ciale weg. Langs het Noorder kanaal komt straks een grote verbindingsweg tussen de rijks- wegennetten ten oosten en ten westen van Rotterdam. Die verbindingsweg .staat nu nog en dat slechts ten dele alleen maar crp papier. Er is één kunstwerk van klaar: de brug met de merkwaardige dal- ta-pijlers waarmede de spoor lijn van RotterdamHofplein naar Den Haag over het Noor derkanaal en over de straks ko mende verkeersioeg gaat. Voor het nederlaagtournooi van de Sehiedamse Volleybal Club, kwam als voorlaatste de Rotterdamse Sportclub Hillegersberg op bezoek. Dames 2 toon de zich duidelijk de meerdere door via 153, 1511 en 158 met 30 een over tuigende overwinning te' behalen. Ook dames 1, met 3 invalsters spelend, be haalde winst (21) met de setstanden la6, 1416 en Id8, Heren 2. ditmaal wederom uit 6 junio- ren bestaande, speelde een enthousiaste wedstrijd en won eveneens met 21. Hier waren de setstanden 15—8. 159 en 1115. Het eerste herenzestal ten- slotte zegevierde eveneens overtuigend met 30, setstanden: 159, 155 en 15—10. Vrijdag wordende laatste wedstrijden van dit fournooi gespeeld. Dan k omt stadgenote Juliana naar het Oude Kerkhof, wat vooral bijde heren op spannende wedstrijden zal uitdraaien. SCHIEDAM. Geboren: Maria L, d v J van Zvvet en H W Poot. Arie. z v J P van Dijk en M Moerman. Aart A M, z v J Huij- gen en I P M Fredriks. Marijke, d v W J van Schie en J Brander. Marianne, d v W J van Se-hie en J Brander. Coenraad, z v C Hessel- berth en W J van Gelderen. Catharina B, d v L Meijboom en A Maan. Marucs J A, z v A A M Mutsaers en M J T van de Pol. Helena, d v H J Fongers en C C H Bcensma. Wiima, d v J M Muller en W van Ree, Eduar- dus J, z v J H Wesenaar en J M van Sicbhf. Ronald M. z v H E de Koster er. G C van Kapel. Willem, z v W van Oosterom en C M van Vuuren. Cornells A, z v A G de Vette en G M van der Drift. Cornells J, z v G J Wijzenbroek en C B Groen. Overleden: M G Gerla. 82 j wed v A G Roestenburg. J van Loenhout 60 j. In Rotterdam sloeg de bliksem tijdens het korte hevige onweer tweemaal in. Bij de familie Brink in de Viiegerstraat gingen plotseling alle lichten uit. Bij het onderzoek dat de brandweer instelde, bleek dat alle zekeringen waren doorge brand. Even later werden brandweer en politie door de meldkamer naar het La- rixplein gedirigeerd, waar de stam van een twaalf meter hoge populier was ge spleten. De boom, die in een tuintje voor een huis staat, bleek nog zo vast- geworteld te staan, dat geen veiligheids maatregelen nodig waren. In de grote vakantie zal de Energiehal weer -omgetoverd worden in een land. waar de jeugd naar hartelust kan werken en plezier maken; dat is in Jeugdland! Van 23 juli af kunnen elke dag zo'n drie a vijf duizend kinderen hun energie bot vieren en creatief bezig zijn. De grote lijnen van het plan-Jeugdland zijn de zelfde als vorige jaren. Alle stands van toen kom enterug behalve de vijver, die zal uit praktische overwegingen niet worden aangelegd. Het grote probleem voor de leiding is hoe de kinderen wer kelijk actief bezig te laten zijn. Gelukkig is daarbij van de kant van de stand houders de -grootst mogelijke medewer king ontvangen. Om een paar voorbeel den te noemen; van -het Gemeentelijk Gasbedrijf ontving men een flink aantal gasfornuizen waarop van alles kan wor den gekookt en in een aparte stand kan worden geboetseerd. Handige jongens zullen kunnen figuurzagen, de meisjes handwerken, touwfiguren kunnen ge maakt worden en voor sport en spel is ruimschoots de gelegenheid. Op 23 juli gaan de deuren van Jeugdland open voor alle kinderen van Rotterdam die een kaartje van 0,75 of een knipkaart van 3,voor vijf bezoeken, kunnen kopen. Zaterdags en zondags is Jeugdland ge sloten. ÏN het najaar kan Schiedam in de aandacht van velen staan. Bij de Schiedammers groeit nu langzaam die aandacht voor het najaar omdat de komst van H.M. de Koningin aan onze stad in de tweede helft van september als een hoogtepunt wordt beschouwd. Belangrijk is dan echter dat de Schie dammers dan veel -medewerking ver lenen an de totstandkoming van dit hoogtepunt want zonder festiviteiten kan ook een grote gebeurtenis geen relief verkrijgen. Vooral van de middenstanders mogen activiteiten worden verwacht omdat het er naar uit ziet dat tal van niet- Schiedammers op de bewuste dag in onze stad zullen doorbrengen. De middenstanders van de Broersvest en omgeving zijn al begonnen aan de voorbereidingen. Zij versieren en illu mineren de Broersvest en omgeving feestelijk. Nu gaat ook de Hoogstraat voorberei dingen treffen. Naar verluidt zou de kunstenaar Wiegman hier de versierin gen vervaardigen. Belangrijk is dat meer van dergelijke activiteiten worden on dernomen en zo mogelijk gecombineerd. Er is een comité dat de festiviteiten ter gelegenheid van de komst van de Konin gin centraal regelt. Het zou dus juist zijn als winkelverenigingen. buurtverenigin- 9 Het architectenbureau Kraaijvanger heeft het uitbreiden van het r.k. St. Franciscus College aan het G. W. Bur gerplein te Rotterdam, opgedragen aan de N.V. Albouw te Breda voor ca. één miljoen. Advertentie EEN IDEALE REISGEZEL met uw vacantia is een Philips, Sony of Erres zakradio of portable. Een prachtsortering vindt u bij COUZY - 1e Middellandstraat 72 9 Uit de wasruimte van het Finse schip Wirakel dat -bij ,,-De Nieuwe Waterweg" in Schiedam ligt, is een Omega horloge ter waarde van 300 ten nadele van de tweede machinist gestolen. 9 Kwajongens hebben vermoedelijk brand gesticht in een schuurtje ach ter het pand Van Leeuiwenhoekstraat 3Cib te Schiedam. Het vuur sloeg over Plantage: Tentevangelisatie Schiedam voor Christus. Samenkomst voor volwas senen, spreker ds. P. Lustigheid, Den Haas m.m.v. The Glory Singers, 20. Edtisonplein, Jeugd Jolijt, Spelavond. Plantage: Schiedam voor Christus Tentevangelisatie Kindersamenkomst 16.15; Samenkomst voor volwassenen: spreker ds. A. van Gent, Kampen, ■m.m.v. duo Den Ouden, 20. MaasbouIIevard: Jeugd Jolijt 1962, Volksspelen 19. Dagblad „De Rotterdamnier", Schie- damse redactie tel 64154 b. g. g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 8003") alleen voor redactie-aangelegenheden, i Agentschap: H. 3. Troost, Aleïdastraat 23. tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef 115588). Apotheek: Janssen. Swammerdam- singel hoek Van Musschenbroekstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 89123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Exposities „Ned. op gravingen in Egypte" (tot 25 juni); Jonge Kunst uit Joego-Slavië (tot 12 juni); Start 10 'tot, 12 juni). YY'estvest 12: Cees van der Geer, expo sitie (tot 15 juli). (Van een onzer verslaggevers) TTITBUNDIGE vreugde hebben de kinderen (en volwassenen) van Fabrieplein en omgeving maandag avond beleefd aan het begin van de festiviteiten van Jeugd Jolijt. Hier heeft de rennersclub Schiedam het eerste onderdeel georganiseerd en maandagavond komt de rennersclub Schiedam op de Buys Ballotsingel om daar voor de tweede maal wijkwieler- wedstrijden te organiseren. Op en om het Fabrieplein zijn de wielrennertjes van twaalf tol zestien jaar toegejuicht alsof zij grote kampioenen waren. Tegen zeven uur kwamen tientallen jongens met heel oude fietsen, op ver sleten damesfietsen of op heet nieuwe soepel draaiende karretjes naar het plein. Daar stonden de iunctiomn rissen van de rennersclub „achieaam bij een auto van de gemeente en via de woning van de secretaris van de Sehiedamse Jeugdraad, C. D Schewe kon de geluidsinstallatie werken. De politie zorgde voor het toezicht en de mannen van de gemeente hadden op bepaalde punten de afzethekken neer gezet. Honderden kinderen hebben ge noten va n de races. Begonnen werd met een ploegen-tijd- rit. Beurtelings startten groepjes van vijf i on ^ens om te rijden over het Fabrie plein Huysmanstraat, YVestfrankelandse- straat, Kortlandstraat naar Fabrieplein. De tijd van de derde jongeman over twee ronden telde. Nu was deze ploegentijdrit nog weinig spectaculair want wel reden de jongens hard voorbij maar ze wisten niet wat de concurrentie had gedaan. Bo vendien was het krachtsverschil zo groot dat de jongens niet bij elkaar reden. De uitslag werd; 1. Peet van Est 2 min. 26,4 sec.; 2. Stempelhuis 2 min. 28,4 sec.; 3. Opgeruimd staat netjes 2 min. 33.3 sec.; 4. Wamsteeker 2 min. 42 sec. Daarna echter begon het spektakel. Er kwamen 33 jongens aan de start. Al spoedig vormde zich een kopgroep van drie man maar aan het eind zou een jongen afvallen omdat het trappen tegen de oude damesfiets te veel energie eiste. Twee jongens gingen ferm door. De kleine Verduin reed zelfs op een racefiets, hij had de meeste supporters. De grote Valk echter slaagde er in naast de snelle racefietser te blijven, in de voorlaatste ronde ging hij hem voorbij om tenslotte met enkele tientallen me ters voorsprong als winnaar te eindigen. Inmiddels waren al vele jongens uit het parcours verdwenen. De organisatoren hadden „net echt" enkele deelnemers uit (het parcours ge nomen omdat de achterstand te groot was. Enkele kettingen braken en an dere jongens staakten de strijd omdat zij bemerkten dat het hard rijden op oude fietsen te veel van hun energie vergde. De jongens kwamen dan ook ais een langgerekte keten naar de finish. Vijf jongens kregen mooie bekertjes voor hun prestaties over vijftien ronden. Zij mochten op de wagen staan. De oud-voorzitter van de rennersclub Schiedam P. van der Ent heeft op de ge meentewagen de prijzen uitgereikt, Daar na heeft het jeugdige publiek zich over de winnaars ontfermd. De kleine Ver duin uit de Mariastraat kreeg een zoen van zijn moeder en hierna hees een menigte van buurtgenoten hem op de schouders om hem in triomf rond te dragen. Het openingsfestijn van Jeugd Jolijt 1962 werd zo een waar buurtfeest. De uitslag is: 1. Valk, 2. Verduin. 3. Meerburg, 4, Jansen. 5. W. de Nijs, 6. Reedijk, 7, Groeneveld. 8. OuweneeL 9. Dikkenboe'r, 10, Bruynsel. naar het schuurtje van pand 34b. De Sehiedamse brandweer heeft het vuur geblust. De schade bedraagt 250, In de nacht van zondag op maandag is brand uitgebroken in een hoeveel heid wasgoed op de binnenplaats van de woning van de heer H. v. d. Lin den aan de Spoorstraat. Het wasgoed en ëen deel van de schutting ver brandden. De Sehiedamse brandweer heeft het vurar geblust. 9 Het visgerij van de stucadóor P. J. J. de YV. is ontvreemd. De heer De YV. deed bij de Sehiedamse politie aangifte van diefstal van zijn vierde lige barmboehengel met zes vistuigen en dobbers, een zonnebril en een doosje sigaretten die uit zijn auto oo de Smgel zijn weggenomen. 9 Zover staken stalen binten uit een trailer, bestuurd door de chauffeur J. J. A. F, W. T., dat de binten een lantarenpaal tegen de vlakte duwden toen de trailer maandagmorgen om tien uur de bocht v-an de Rijnstraat na-ar de Havendijk te Schiedam wil de nemen. Tegen T. is proces-ver baal opgemaakt. 9 In de cantines van de voetbalclubs Schiedam en Ursus in sportpark Har- ga is ingebroken. De onbekenden heb ben een hoeveelheid snoepgoed en koeken uit de beide cantines meege nomen. 9 Baldadige jongelui hebben de red dingshaken bij de bruggen over de Poldervaart in Schiedam weggeno men en in het water gesmeten. Van een reddingshaak werd de houten stok gebroken. 9 Bij het Duivenpad in Kethel is het ruitje van de kast met de reddings boei vernield. Bovendien zijn slot en sleutel verdwenen. 9 De 20-jarige bromfietser J. M. is maandagavond om -tien over acht op de Buitenhavenweg te Schiedam te gen een auto aangereden. Hij kreeg een hersenschudding en schaafwon den. Zijn duopassagier C. A. had eveneens schaafwonden. De officier van justitie bjj de rechtbank te Rotterdam heeft twee jaar gevange nisstraf met aftrek en terbeschikking stelling van de regering geëist in de zaak van de 31-jarige vertegenwoordiger J. H., die driemaal oplichting pleegde. Onder va-lse voorwendsels ontving H. van een weduwe te Alphen aan den Rijn tweehonderd gulden voor de financiering van een gasfornuis. Van een sigaren winkelier te Rotterdam kreeg hij met een onwaar verhaal 150 gulden los en van een metaalwarenfirma, eveneens te Rotterdam, hield hij zeshonderd gulden achter, die hjj moest afdragen voor de aankoop van een koelkast. De officier van justitie wees op de moeilijkheid otn gevallen als deze in strafrechtelijke bewoordingen te vangen. De werkelijke verduisteringen zijn in een complex van leugenachtige verhalen las tig aan te tonen, aldus de officier. Het jongste psychiatrische rapport ad viseerde voor H. gevangenisstraf en voor waardelijke terbeschikkingstelling. De psychiater zou gezien de naar zijn me ning ongunstige uitvoering van een onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling tot deze conclusie zijn gekomen. De of ficier van justitie kon zich met deze zienswijze niet- verenigen. Volgenshem betekent verdachte een dermate groot gevaar voor de gemeenschap, dat onvoor waardelijke terbeschikki ngsteLLmg nood zakelijk moet worden geacht. De raadsman mr. H. Blok pleitte een kortere gevangenisstraf en voorwaarde lijke terbeschikkingstelling. Uitspraak over veertien dagen. De bestuurder van een Duitse, vrachtauto met aanhangwagen reed in de afgelopen nacht op de Brïelseiaan te Rotterdam tegen een geparkeerde aanhangwagen. De naast de bestuurde r zittende 23- jarige Duitse machinist van het Libe riaanse s.s. World Explorer, Brend Reckewltz uit Kiel, liep een fractuur aan de rechterhiel op, waarvoor men hem naar het Zuiderziekenhuis vervoer de. Het Liberiaanse schip ligt in de Waalhaven. De 53-jarige terreinarbeider K. A. Kuijper uit de Prins Hendrikstraat te Rotterdam kwam maandagmiddag op het Burgemeester Hoffmanplein met zijn bromfiets door een van het trottoir rollende bal ten val. De bromfietser brak vermoedelijk het rechteronderbeen. Men bracht hem naar het Zuiderziekenhuis over. De heer E. Visser Kerkhoflaan 63 te Rotterdam, hoofdopzichter bij het be drijf van het Openbaar Slachthuis en veemarkt, zal per 1 juli het bedrijf ver laten wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De heer Vis ser heeft een loopbaan van 42 jaren, waarvan aanvankelijk 16 jaar bij de be reden politie alhier. Op donderdag 28 juni des middags om 4 uur, zal van de heer Visser afscheid worden genomen m de gemeente-kantine op het terrein van het slachthuis. gen contact opnemen met dit comité dat voor hef centraal adres ten stadhuize zetelt. Op de Lange Haven zouden diverse werkers tot versiering en verlichting van de gevels over gaan. Zij hebben hun ver gadering echter nog niet gehouden. Het zou goed zijn als deze activiteiten kun nen worden gecombineerd met wat CJV en anderen willen doen in het kader van de vakantiefeesten van de Sehie damse Gemeenschap. De versiering en verlichting kan dan enkele weken langer worden gebruikt. Hetzelfde zal hone lijk geschieden met het Julianapark. Daar komt illuminatie van 9 augustus tot 9 september, de S.G. zal er goed aan doen het geheel nog twee weken te verlengen. Hopelijk komt er meer verlichting in de stad. Zo komen Mgr. Nolenslaan, Dam. Schiedam-Zuid, Boerhaavelaan, Ru,bensplein en dergelijke centra toch ongetwijfeld voor versiering in aanmerking. Goed zal zijn dat in de straten en buurten dan weer net als vroeger comités worden opgericht om te komen tot uit voering van de eigen te creëren plannen. Dit dient echter nu te .geschieden omdat de tijd beperkt is geworden. De feeste lijke aankleding moet toch over twee maanden al gereed zijn. DE ROTTERDAMSE politie heeft zater dag een aantal zeer goede vangsten kunnen -doen. Het begon er al mee, dat twee aangiften v. inbraken die zaterdag morgen aan het posthuis Overschie wer den gedaan, nog diezelfde middag leid den tot arrestatie van een koksmaat van zeventien jaar, een even oude losse werkman, een losse arbeider van zestien jaar en de 19-jange houtsjouwer A. J. M. R. De vier jongelui in Overschie bekenden al vlot, uit de vrijdagnacht aan De Lugt geparkeerd staande bestelwagen van een zaadhandelaar een draagbare radio te hebben gestolen. Daartoe hadden zij eerst hét portierraam van de auto ingeslagen. En het edele viertal gaf ook toe diezelfde nacht in een café aan de Voorom te hebben ingebroken, waar zij enige tientallen pakjes sigaretten, een fles wij n en ongeveer dertig gulden aan geld buitmaakten. De recherche slaagde er'in al het gestolene in'beslag te nemen. Reeds bij de eerste arrestant trof men thuis de radio en negentien van de ge stolen pakjes sigaretten aan en op aan wijzingen van de arrestanten werd de rest van de buit teruggevonden op twee plaatsen langs de rijksweg naar Den Haag, waar een en ander die nacht was verstopt. EEN DRIETAL m Rotterdam-Zuid (de loodgieter P.C., 18 jaar, de haven arbeider H. v. d. K„ 19 jaar, en een lichtmatroos van 17 jaar) is ook gepakt. Bij de radiowagen van de politie was een seintje binnengekomen, dat er in brekers aan het werk zouden zijn m een glashandei aan de Van Oostendestraat Toen de wagen zich daarheen spoedde, zag de bemanning ervan op de hoek van de Pieinwëg en de Eversdijk een» „uitkijk" staan, die er. toen de wagen remde, spoorslags vandoor wilde gaan met een brommer. Een lid van de be manning van de wagen stapte uit, zette te voet de achtervolging in en wist de man, de havenarbeider v. d. K., te grijpen, eer hij zijn brommer aan de gang kon krijgen. De tweede politieman zag bijna op het zelfde ogenblik een vluchteling het Industriestraatje tussen Pleinweg en Van Oostendestraat uitren nen. Na een waarschuwingsschot kon ook deze jongeman, de loodgieter, worden ingerekend. De beide arrestanten vertel den de politie toen maar, dat nummer drie de lichtmatroos, nog op het dak van de glashandei zat tpEN aantal brandweerlieden uit Rotter- -*-i dam heeft zich zaterdagmiddag en -avond en zondagmorgen moeten op houden bij de vuilnisbelt aan de Kleiweg, waar door broei en dit niet voor de eerste keer! brand was ontstaan. Het is echter niet helemaal onmogelijk, dat kwajongens er een vuurtje hebben ge stookt. De brandweer zette zaterdag maar liefst zeventien stralen uit. waarvoor 2)4 kilometer slang nodig was. Een aan tal slangen lag over de Kleiweg, om water uit de sloot te pompen. Door de scherpe onderzijde van hun auto sneden automobilisten die naar het voetbal terrein aan de Xerxcsweg gingen, zeven drie-duimers door, wat een schadepost van tweeduizend gulden betekent. Een paar fietsers en een bromfietser werden kletsnat door uit de kapotgesneden slangen spuitend water. De brandweer moest tot twee keer toe via de mobilo foon assistentie van de politie inroepen. Andere zouden er zeker nog meer slan gen zijn vernield. De brand van zaterdag ging gepaard met een scherpe rook, die het Kleiwegkwartier in een blauwe, stinkende walm zette. TERRY JEUGDBOEKEN zijn favoriet De mooiste boeken voor de leeftijd van 11 jaar en ouder. Spannende avonturen Gezonde humor Bengt Danielsson TERRY OP DE ZUIDZEE-EILANDEN t 4.90 TERRY IN HET LAND DER KANGOEROES f4.90 Verkrijgbaai in dc boekhandel Het ALG. ZIEKENHUIS TE VLAARDINGEN vraagt (voor de verpleegafdelingen, keuken en broodkeuken huishouding in de zusterhuizen en het laboratorium. Loon voor 21-jarigen en ouderen 218.07 per maand opklimmend tot 256.33 per maand, exclusief huur- compeneatie en tijdelijke toelage. Voor jongeren geldt een jeugd aftrek. Werkkleding wordt gratis verstrekt. Aanmelden bij het hoofd huishoudelijke dienst. Hof singel A, Viaardingen. daar gaat da nieuw» So?ax in dia prachtig» kleurencombinatie!u Het ALG. ZIEKENHUIS TE VLAARDINGEN vraagt een Loon naar leeftijd maximum bij 24-jarige leeftijd en ouder 369.83 per maand). Aanmelden bij het hoofd huishoudelijke dienst. Hof singel A, Viaardingen. Soiex nu Jonger Anders Nieuwer! mat TOlQtomatfach» koppeling. Htal vending nog do niouwe MounnFoIdor of naik vrijblijvend oen proafrit bij: -SCH1EP*H- AFDELING MOTOREN St. Liduïnastraat 52 Telefoon B4J13 Swammerdamslngel 25 Telefoon 66543

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1