Herdenkingsboek nit '25 toont stad in feesttooi Gusto's Harmonie gaf 874 ivandelaars moed Uitgifte van grond in Groenoord voor huizen Noordmolen bijna gereed i Nieuwe gasbuizen in 5 straten Ernstige bezwaren geuit tegen „Verolme-tunner' Heel Schiedam moet meewerken Raaclsagenda met liefst 26 punten Vrachtauto ramde personenauto's Prijzen voor best versierde straten Plannen algemene nijverheidsschool voor meisjes Negentiende avondvierdaagse Grondprijs: 49 per meter Kamer aanvaardt motie-Goedhart Wedstrijden voor straatmakers Films uit goede oude tijd Met been tussen planken bekneld Herstel van r.k. kerk Maassluis KDO kreeg gift van Anjerfonds (t DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 20 JUNI 1962 TIMCO, UCHT-GEWICHT IX1 CT,D„ Personeel s t eko r t rem! Braai Bromfietser gewond MSSöïÖS GEMENGDE GEVOELENS GESTAAKT STADGENOOT Versieringen Veel groepen vandaag,... en morgen Havenarbeider krijgt balen tegen lichaam Verplaatsing veer MaassluisRozenburg Verplaatst Vrachtauto reed Voorhaven in Toen Chauffer L V met zijn vrachtauto gistermorgen om 6 25 uur de bocht rond vjet Rubensplein in Schiedam wilde ma- ken, verloor hij de macht over het stuur waardoor zijn vrachtauto tv ee stilstaande auto's ramde. De auto van de heer J v d g werd totaal vermeld en die van de heer D. V ernstig beschadigd Van de vrachtauto raakte de brandstof tank lek en de brandweer is er aan te pa* moeten komen om de olie van het wegdek te spuiten. Verder is nog een boom in de herm ontworteld en znn een paar vuilnis emmers beschadigd De vrachtauto is „oor technisch onderzoek naar het politie bureau gebracht (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) BROERSVEST 56 SCHIEDAM mLRERTS en PANTALONS I SEPTEMBER komt H.M, Konin COLBcK 12» en rAnlALuns gin Juliana naar Schiedam. Er 1 19 75 ffsat sinds lang een oud verhaal door Schiedam dat bezoeken van leden van het Koninklijk Huis zeldzaam zijn. Met des te meer reden zullen de Schiedammers dan ook in septem ber hun Vorstin moeten verwelko men. Daartoe dient Schiedam nu in feesttooi gebracht te worden. Vroe ger deed men dat fameus, de oudere Schiedammers weten het nog wel, het zal daarom veel moeite kasten in de tweede helft van september de vroegere evenementen te kunnen evenaren. Onlangs zagen wij een herdenkings boek Het was een uitgave ter gele genheid van, het bezoek van Konmgm Wilhelnuna op !8 september 1925 aan Schiedam. Het is een indrukwekkend boekwerk dat in zestig pagina's op in drukwekkende wijze verslag geeft van de feestelijk gebeurtenissen nu 27 jaar geleden In dit boek wordt vermeld dat de co- mité's en buurtverenigingen maanden van tevoren aan 'het werk waren ge gaan Voor de mooist versierde straten werden prijzen van tweehonderd tot f 25 uitgeloofd Foto's van het Koninklijk Ge zin hebben in dit boek een. plaats ge kregen naast de vele afbeeldingen van de feestelijke dag (waarvan we er hier een reproduceren). Men ziet de ont vangst op het oude slation, de inspectie van de erewacht, langs de gehele route staan kinderen met oranjesjerpen en strikken Drommen mensen wuiven, een zanghulde en een défilé wordt ge bracht. Alle Sehiedamse verenigingen en de gehele burgerij waren kennelijk op de been want de foto's tonen steeds mas sa's mensen en het verslag vermeldt de tientallen namen van de veremgin- De afgelopen maanden hebben con- struotiewerkplaatsen en machinefabriek Braat m Rotterdam weer belangrijke orders geboekt, maar men constateert met die sterke groei va nl961 Dat 1962. wat de dividenduitkering betreft, de stoutste verwachtingen zal overtreffen, zoals dat volgens een der aandeelhouders het afgelopen jaar is gebeurd, meende het bestuur te moeten betwijfelen De dikste room is er nu af, zo werd ter jaarvergadering medeegedeeld. Het is vooral het personeelstekort, dat een rem op de onderneming legt De binnenlandse ordes nemen zo veel van de produktiecapaciteit m beslag, dat slechts m zeer beperkte mate aan export kan worden gedaan. Men stelt het op prijs alleen orders aan te nemen, die bin nen de gestelde redelijke leveringster mijn afgewikkeld kunnen worden De 23-jange opticien G P Liesting uit de Chr. de Westraat te Rotterdam botste dinsdagavond in de Rosestraat met zijn brommer tegen een personen auto. De man liep een gebroken rechter been en een hersenschudding op, waar door men hem naar het Bergwegzieken huis vervoerde. VfE post bracht deze week een kaart die we met de alom bekende ge mengde gevoelens hebben bekeken. Laten we prompt vertellen waarom- In die envelop stond op het kaartje dat Adrianus Velthoen gaat huwen met Rena Westra op urijdag veertien juli om acht -uur in de Hekman Me morial Chapel of Calvin College in Grand Raptds te Michigan. Reverend C. M. Schoolland zal het paar in de echt verbinden. Nu werkte Adrie Velt hoen in de jaren vijftig m deze stad als redacteur van de Sehiedamse edi tie van De Rotterdammer. Deze sym pathieke collega heeft toen veel vrien den verworven. 7IJN opvolger behoort tot ztji bes- te vrienden maar heel ontrouw heeft hij hem de laatste maanden wegens drukke bezigheden met ge schreven. De mededeling d"t zijn trou we vriend in het huwelijk treedt ver baasde hem dan ook wel want de ge staakte correspondentie was nog niet aan de verloving toe. Uiteraard wen sen wij de oud-Sckiedamse verslagge ver Adrie Velthoen, die voor predi kant studeert in de Verenigde Staten, af wat toenselijk is .Voor wie hem feliciteren wil: A. Velthoen, 645 Bates SE, Grand Rapids, Michigan, USA. MEER van dergelijke kaarten volg den daarna. Zo deelde collega Aad Begemann ons mee dat hij op vrijdag 6 juli in de Gereformeerde Valken- boskerk in Den Haag in het huwelijk zal treden met mej. Annie Beck. Even eens onze felecitaties. U zult vragen wat de waarde van deze mededeling is. Och, onze Aad wordt ook onze stadgenoot. Hij gaat binnenkort wo nen in ons pand Lange Kerkstraat 82, telefoon 66382. Daar woont nu onze sportredacteur Roelof Koeling maar deze gaat dan naar het noorden van ons land om daar de schrijverij te hervatter.. We hebben dus nu alvast medegedeeld wie u vriendelijk te woord zullen staan als u in septem ber, oktober of zo -\series verslagen van de verenigingsactiviteiten naar ons bureau gaat brengen. gen De gebouwe waren met groen versierd en geïllumineerd De 92-jange weduwe De Wit-Berkel bood de Komn- gm bloemen aan evenals vele meisjes op tal van plaatsen m de stad Na een rondrit door de stad ging het gezelschap naar de werf Gusto In dit boekwerk zijn foto s opgenomen van de erepoorten en veidere versierin gen die de buurtverenigingen zelf op de Singel. Oosterstraat, Van Leeuwenhoek straat, Villastraat, Smgelkwartier, Kerk straat, Laurens Costerstraat, Lange Smgelstraat, Broersveld, Broersvest, Kreupelstraat, Dam, Hoogstraat, Lange Achterweg. Nieuwe Buurt, Laan, Noord molenstraat, Siunhuispad, Raam, Nieuwstraat. Bo terstraat, Hoogstraat, De Havens, Tielman Oemstraat, Huys- manstraat. Van Beverenstraat, West- frankelandsestraat, St. Liduinastraat, Prins Mauritsstraat, Voornsestraat, Ab- benbroeksestraat, Fredenk Hendrik straat, Hagastraat, Groenelaan, Hoofd straat, Middelharnissestraat, Maas straat, Gasstraat, Beyerlandsestraat, Maasdijk, IJsselmondesestraat en vele andere straten maakten. Foto's zijn op genomen van de vele versierde etala ges Schiedam wist kennelijk in 1925 heel goed de stad in feestelijke sfeer te brengen. De Vereniging Algemene Meisjesschool voor Nijverheidsonderwijs te Rotterdam heeft na de nijverheidsschool voor meis jes aan De Slmge waarvoor wethouder Van der Vlerk m het afgelopen najaar de eerste paal sloeg nog heel wat bouwplannen, aldus het jaarverslag van de vereniging over 1961 In De Windroos, de school voor de le- raressenopleiduig die m een aantal nood gebouwen aan de Noorderhavenkade is gevestigd, is een interne verbouwing tot stand gekomen Behalve voor de bouw van een nieuwe school aan de Bergstraat ter vervanging van de school aan de Bloklandstraat, waar mede men het komende voorjaar hoopt te kunnen beginnen, zijn plannen in voor bereiding voor uitbreiding van de Vijfde school "De Wiekslag" met o a een in ternaat voor schippersdochters Door mid del van een enquete wordt thans een onderzoek ingesteld naar de behoeften, waaraan een dergelijk internaat zal moe ten voldoen Voor wat betreft het onderwijsprogram ma zijn thans besprekingen gaande met de inspectie van het nijverheidsonderwijs voor meisjes betreffende gewijzigde vooropleidingen Het bestuur hoopt nog dit jaar september te kunnen beginnen met de gewijzigde vooropleidingen assis- tentenklasse A algemene vorming assistentenklasse H huishoudelijke vakken en assistentenklasse N naald vakken Vanmorgen vroeg werd m Vlaardin- gen brand ontdekt in een houtzagerij aan de Mercunusstraat. De brandweer werd gealarmeerd. Men was het vuur spoedig meester. Een hoeveelheid zaag sel was door nog onbekende oorzaak m brand geraakt. (Van een onzer verslaggevers) UEGUNSTIGD door goed weer heb- ben 874 wandelaars op de -opge wekte tonen van Gusto's Harmonie dinsdagavond de eerste kilometers afgelegd voor de Negentiende Avond vierdaagse van de Nederlandse Wan delsport Bond in Schiedam. Het is voor de negende maal dat de plaat selijke regelingscommissie van de NWB deze avondvierdaagse organi seert. Vorig jaar hebben 781 deelne mers acte de présence gegeven zo dat er nu bijna honderd wandelaars meer dan vorig jaar zijn. Niet alle wandelaars zijn dinsdag avond voor het eerst gestart. Reeds maandagavond zijn honderdentachtig deelnemers voor de tien kilometer en 27 wandelaars voor de vijftien kilo meter vertrokken. De start had met de muziek van Gusto dinsdagavond een officieel tintje. In de Hobbema- traat zijn de wandelaars ,,op eigen be nen" verder gegaan. Dinsdagavond gmg de tocht naar de Groenoord, Schiedamseweg, Duivenpad, Prinses Beatnxpark en dan over Schie damseweg Nieuwe Damlaan weer naar de startplaats bij de St. Thomasschool in de Waranda. De deelnemers aan de vijftien kilometer liepen van Spierings- hoek naar sportpark BPM en dan door het Vlaardingse sportpark Nieuwlant naar Harga waarna zij via Groenoord, Duivenpad, Prinses Beatrixpark op de route van de tien kilometer kwamen. Aan deze avondvierdaagse nemen vooral veel groepen van rooms-katho- lieke scholen mee, verder de Sehiedam se wandelvereniging Liberty, de on langs opgerichte Sehiedamse wandel vereniging Via Bona, de r.k. gymna stiekvereniging Polyantha, dan groe pen van De Lindenhof die onder die rennamen als Vossen, sperwers, val ken e d. deelnemen. Uit Rotterdam ne men deel De Spartaan, De Nagtegaal. In totaal wandelen 46 groepen mee. De heer Van der Hout uit Bergen op Zoom die bij de PTT in Rotter dam werkt wandelt voor de achttien de maal mee. Mej. G. van der Wees heeft voor de twaalfde maal inge schreven en. Arie Kers jr. uit Over- schie zal na afloop bet gouden kruis voor de tiende mars ontvangen. Plantage: Schiedam voor Chrirtus Tentevamgelisatie: Samenkomst voor vol wassenen. spreker ds. A. van Gent, Kam pen. mm.v duo Den Ouden, 20 Maasboullevard: Jeugd Jolijt 1962, Volksspelen 19. Plantage: Schiedam voor Christus Tentevangehsatie Kindersamenkomst 16.15: Samenkomst voor volwassenen spreker maj M. Souverem. Zwolle, m m.v. Johnny Buurman Jeugd Jolijt 1962: Wagenrennen voor kinderen van 8 to-t en met 12 jaar, 19. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse ,-edactie tel 64154 b g g tel 115588 toestel 51 (b g g 80037) alleen voor redactiv-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. te! 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g g telef 115588). Apotheek: Janssen, Swammerdam- smgel hoek Van Musschenbroekstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290 Sted. Museum: Exposities „Ned. op gravingen in Egypte" (tot 25 juni); Jonge Kunst uit Joego-Slavië (tot 12 juni); Start 10 (tot 12 juni) Westvest 12: Cees van der Geer, expo sitie (tot 35 juli) QVER enkele maanden kan de; Noordmolen in Schiedam weer - ita honderd jaar lustig wuwen. D molenbouwers van Van der Loo heb ben op de top de afwerking van kap (en binnenkort van de wieken) al ter" hand genomen. Nu is er tegen wand van de torenhoge oudste molen van Schiedam een grote stellage ge- t zet want de molenbouwers gaan de houten trans aanbrengen op de prach-. txge molen aan de Noordvest. De Tweede Kamer heeft gisteren een beslissing genomen over twee moties, die tijdens het E.E.G.-debat van vorige week werden ingediend. Daarin werd de regering gevraagd om bij de beoordeling van aanvragen van landen om toetreding tot de E.E.G. zich te laten leiden door de vraag of in die landen democratische instellin gen aanwezig zijn. De motie van de socialist Goedhart (mede onderte kend door V.V.D., C.H.U., en A.R.P.) noemde in dit verband met name de aanvrage van Spanje. JJeze motie werd gisteren itaet jSy^jgjSfihnen voor en 41 tegen aangenpmenT Tegen stem den de K.V.P.-fractie (met uitzonde ring van mej. Knol) en de christelijk- historisehen Schmal en Van de We tering. De rest van de Kamer (inci. mej. Knol) was voor. De motie van de K.V P -fractie, inge diend en verdedigd door dr. Schubt, was meer algemeen gesteld en zweeg over Spanje Ze werd verworpen met 89 stem men tegen en 40 voor. Voor stemden de K.V P-fractie (excl mej. Knol) en de C H. Schmal De rest van de Kamer was (met mej. Knol en de heer Van de We tering van de C.H tegen. De KVP'er Sehuijt vroeg aan het begin van de vergadering om herope ning van de beraadslagingen. Hij vroeg de voorstanders van de motie-Goedhart om het woord Spanje uit deze motie te schrappen. Daarop ging de Kamermeer derheid niet m. De heren Goedhart (soc.), Biesheuvel (ar). Van der Mei (ch.) en Van Dijk (lib.) kwamen achtereenvol gens verklaren, dat naar hun mening Spanje nu met name genoemd dient te worden, omdat daartoe, gezien de actu ele gebeurtenissen in dat land een con crete aanleiding bestaat. De heer Schmal (C H meende echter het beleid in deze zaak geheel aan minister Luns te kunnen overlaten. In de achtste jaarlijkse nationale wed strijd voor straatmakers, die op 15 en 16 juni te Breda werd gehouden, heeft de Rotterdamse vertegenwoordiger W le Comte met als helper de Rotterdammer W Kloopert de derde prijs behaald in Groep B (5-jarige opleiding) Ook de derde prijs van groep A (3- jarige opleiding) gmg naar een Rotter dammer. Th H J van dor Pluym met als heiper P C. Trooster tut Gouda Deze nationale wedstrijden worden elk jaar georganiseerd door de Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie in sa menwerking met het Bouwcentrum in Rotterdam. De wisselprijs voor Groep B. de Zil veren Kaphamer, gmg naar L Rombouts uit Breda VOOR een bedrag van 1.665.110 willen B. en W. van Schiedam tot uitgifte overgaan van de 33.540 meter bouwgrond voor de bouw van de 421 woningen, de 39 garages en de negen winkels in Groenoord voor de Vereniging „Volkshuisvesting" en de Prot. Chr. Woningbouwvereni ging „Onze Woning". De grondprijs bedraagt 49 per vierkante meter. Voor rekening van de gemeente komt het gereedmaken van de grond voor de tuinen en de speelplaatsen voor een bedrag van 165.323. Uit een oogpunt van financiering is het beter de grond aan de woning bouwverenigingen te verkopen m plaats van in erfpacht uit te geven, aangezien bij verkoop de gemeente de koopsom direct m handen krijgt en derhalve niet behoeft te lenen tegen 4,5 procent, terwijl bij uitgifte in erf- De 46-jarige havenarbeider M. van Ekelen, die m Dmteloord woont, kreeg m de afgelopen nacht in een ruim van het Nederlandse s.s. Towa, dat in. de Waalhaven te Rotterdam ligt, enige ba len tegen het liohaam. De balen vielen uit een klamp. De havenarbeider klaag de over pijn in de bonst. Hij werd ter observatie m het Havenziekenhuis op genomen. (Van een onzer verslaggevers) Helaas te weinigen hebben de film avond van de Sehiedamse Film Kring in gebouw Irene bezocht. Daar heeft het bestuurslid J. M. Schaeffer een toe lichting gegeven bij smalfilms uit de goede oude tijd. Zelfs de ontdekkers van de film, het gezin Lumiere, kwamen op pacht een canon wordt berekend naar 4,25 procent, zodat bij erfpacht de ge meente een renteverlies van 0,25 pro cent zou lijden. Ook voor de woning bouwverenigingen is deze handelwijze voordeliger, aangezien het Rijk grond- voorschotten ter beschikking stelt te gen 4 procent, terwijl de erfpachtsca non berekend wordt naar 4,25 procent. Het voordeel van erfpachtsuitgifte is voor de gemeente, dat na verloop van 75 jaar de grond weder ter beschik king van de gemeente komt; dit voor deel kunnen B. en W. zich voorbehou den door voor beide partijen onvoor waardelijk bindende bepalingen, dat de gemeente na 75 jaar weer eigenaar van de grond moet worden, tegen de thans geldende verkoopprijs. De negenjarige Frederlk Zijlstra van de Giessenwcg te Rotterdam raakte dinsdagmiddag met het rechterbeen tussen planken bekneld. De jongen was aan het spelen op een tas hout aan de Bormssehaven. Hij raakte bekneld toen plotseling de plan ken weggleden. Frederik moest met een ceerde beenbreuk naar het kenhuis worden vervoerd. gecompli- Sophiazie- Met man en macht is er in Maassluis gewerkt om de gevolgen van de brand in de rk.-kerk ongedaan te maken. Vijf tig vrijwilligers zijn aan het werk ge weest om de kerk weer toonbaar te ma ken, Men verwacht dat morgen de dien sten weer normaal gehouden kunnen worden. Een actie in Gereformeerde en Her- vormde kringen om bij het herstellmgs- hët"witte" d'oeiiT Tal van reportages uit I werk behulpzaam te zijn, werd hierdoor - - overbodig. Het uit 1880 stammende orgel. waarvan de tinnen pijpen door de hitte van de brand gesmolten waren, kan her steld worden. het ,,fm de Siecle" zoals de tragische tocht van Paul Kruger naar ons land, het rijden van de paardentram, de ope ning van de Staten Generaal werden getoond De eerste trucfilm werd ge toond. Daarna een experimentje van een statische camera met bewegende decors Tenslotte werden gloednieuwe films getoond als de documentaire ..Le ger van gehouwen steen" van Theo van Haren Norman die de verzetsmonumen- ton filmde Nieuw filmwerk van Bert Haanstra werd tenslotte gevolgd door abstracte filmkunst. De Sehiedamse accordeonvereniging Kunst Door Oefening zal een electrisch accordeon kunnen aanschaffen. Het An jerfonds stelde voor de vereniging 2.450 beschikbaar voor aanschaffing van nieuwe instrumenten. Dit electro- mum biedt bele mogelijkheden, het kan diverse instrumenten vervangen. KDO zal met dit kostbare instrument ook naar concoursen gaan, om te beginnen gebeurt dat in november in Rotter dam. De groentehandelaar C P. B wilde gistermot-gen m Schiedam om 11.15 uur het kruispunt van de Burg. van Haaren- laan en de Schiedamseweg met zijn vrachtauto draaien Daar znn richting aanwijzer defect wis werd de arts J A R misleid en reed met znn aulo tegen de vrachtwagen op De auto werd vrij ernstig en de vrachtauto licht be schadigd; e waren geen gewonden (Van een onzer verslaggevers) DE AGENDA voor de openbare ver gadering van de Sehiedamse ge meenteraad voor vrijdagavond ver meldt 26 punten. Daarbij is een voor stel van B. en W. een bedrag van 136.200 beschikbaar te willen stel len voor de vervanging van de gas- en waterleidingsbuizen in Den Bom- melsestraat, Bilderdijkstraat, Dirk van Wassenaarstraat, Da Costa- straat, Nassaulaan tussen Westerka de en Schoolstraat. Het gasleidingnet zal in asbest-cementen buizen wor den uitgevoerd terwijl voor de dienst leidingen voor gas geasfalteerde ijze ren pijpen zullen worden gebruikt. De hoofdleidingen voor het water zul'en eveneens m asbest-cement wor den uitgevoe-d maar de dienstleidingen zullen van koper zijn De verrueLi- v ine w" de waterleiding"" heeft tm "evolg dat m bepaalde buurten de wa terleidingbuizen niet kunnen worden gebruikt voor de aarding van elektn-|f 4 500 In deze scholen zullen de raam- sche toestellen. De asbest-cenaentbui- kozijnen worden veranderd en Iiehtko- zen geleiden de aardstroom met. j zijnen worden aangebracht voor 4 800 In hot algemeen zullen de kosten voor!Het verhouwen van de kamer van het het maken van éen nieuwe aardmg per1 hoofd en de personeelskamer kost woning veertig tot vijftig gulden be- 4 700 _Het groene glas in de school dragen De eigenaats van de won.n- gen betalen deze kosten later terug aan de Technische Bedniven Voor lopig vragen B en W, voor dit plaat sen van aardelectrodes een bedrag van tienduizend gulden Binnenkort komen 24 woningen en twee dagwinkels in_particuliere bouw aan de Fahrenheitstraat zal worden ver vangen door blank glas kosten 1 750 Bij de school aan het Edisonp'ein komt een rijwielstalling, kosten 1 675. Op de bovenverdieping van de school aan de Singel zal een leermiddelen- berging worden gemaakt voor een be drag van 1.100. Aan dezelfde school Stuurman H. R. van de Nederlandse kustvaarder Wiema heeft gisteren bij het Britse Hogerhuis beroep aangete kend tegen zijn veroordeling in oktober j.l. wegens de moord op een 21 jaar oud dienstmeisje. Zijn advocaat, Philhp Wien, betoogt dat een brief, welke R. aan zijn vrouw in Amsterdam geschreven heeft kor! voordat hij in staat van beschuldiging gesteld werd ten onrechte als bewijs materiaal gebruikt is. R. werd te Chester veroordeeld we gens de moord op Margaret Hughes, die als dienstmeisje werkzaam was bij een dokter te Menai Bridge. Hij werd tot levenslang veroordeeld. Op de Burg. Knappertlaan te Schiedam is gisteravond tegen zeven uur weer eens een verkeerszuiltje omver gereden. Dat gebeurde door een personenauto, maar de bestuurder reed door. Dank zij een snuggere jongen die het nummer van de auto opnam kon de dader wor den opgespoord Het was de Vlaarding se fabrikant M. C. D. N. die verklaarde dat hij een bus wilde inhalen en. daarbij schuin achter de bus reed en bij de verkeerszuil in het nauw is gekomen. In de motor- en rijwielhandel I.D.W. aan de Broersvest in Schiedam is inge broken. Via de achteringang aan het Broersveld zijn de daders door een raam in de winkel gekomen. Van de toonbank werd een draagbaar radiotoe stel weggenomen en uit een uitstalkast een transistorradiootje en vier elektri sche scheerapparaten, ter gezamenlijke waarde van ƒ400, Het houtafval van het inmiddels weer afgebroken jeugddorp, dat nog op het terrein, aan de Willem de Zwjjgerlaan. lag, is door onbekenden in brand ge stoken. De brandweer onder leiding van brandmeester Unck is er gistermorgen om 9.25 uur voor moeten uitrukken. Naar de daders wordt een onderzoek ingesteld. In Schiedam zijn gevonden: (Te be vragen aan het Hoofdbureau van Po litie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 14-18 uur.) kentekenplaat; wieldop van Volkswagen; sleutels in étui; hps sleutel; handtas; wollen kinder vestje; een paar jongensschoenen: wit kinderschoentje (L); werkkleding; kinderbolerootje; pullover; nikkelen herenpolshorloge. Te bevragen bij de vinders: een paar sokjes, Kokje, Rijnstraat 8a; kindervestje, Slobbe, Vondellaan 39b; pantoffel (L), Am- merant, Lijsterbeslaan 24, Kethel; een paar grijze damesschoenen, De Ridder, Schiedamseweg 238, Kethel; nylon dameshandschoen, v. d. Kraan, Ribeslaan 5, Kethel; kinderjasje, Schilperoordt, Westfrankelandse- straat 48; damesschoen (L), De Mun- nik. Westpolderstraat 1; wollen kin- dervestje, v. d. Windt, Van Oldenbar- neveldtstraat 157; glacé handschoen, De Regt, Hogenbanweg 53c; nylon kinderhandschoentje, Vendelbos, PK.OJaan 115a; regenjas, Lqurens, Villastraat 34; rose hat, Vermeulen, PI. Eendragt 9b; zwembroek en bad laken, Heijster, Sav. Lohmanlaan 110; een paar kousen, Sprong, Parkweg 208; wit kinderschoentje (R), Van Beek, Buitenhavenweg 66; ketting met hanger, Van Put, Lekstraat 22b; geldbedrag, Langeveld. Grieksestraat 56b, Rotterdam; bedelarmband, Fre- riksen, D. v. Wassenaarstraat 27b; plastic hanger, Brugmans, Bakkers haven 31; geldbedrag, Van Geloven, B. Ballotsingel 75a; herenportemon nee met mhoud, v. d. STIGCHEL, Mar conistraat 105b; bruine portemonnee met inhoud, Plooy, Populierenïaaa 38, Kethel; brume portemonnee met in houd. Van Zon, Lorentzlaan 94; zon nebril. Dorsman, Pr. Bernhardlaan 76; herenzonnebril, Metaal, Dwars straat 24; ring met sleutels, v. d. Toom, Stadhouderslaan 54; fietssleu- teltje, Bast, Heerenpad 9b; speelgoed hondje, Willems, L. Nieuwstraat 65; rode autostep, De Groot, v. d. Eist- straat 3a; gele autostep, Overgaauw, Havendijk 36b; rode autostep, Elshof, Gahleistraat 24a; kinderfietsje, Bosch, S. v. Houtenlaan 37; rode autostep, Wijsbroek, Schiedamseweg 9; fiets slot, Kaufmann, Lorentzlaan 25c; ken tekenplaat. Verkaik, Celsiusstraat 40; kampeerdeken, Kc'kje. Rijnstraat Sa; rieten mandje met inhoud, Zr. Visser, Aleidastraat 78; beige deken. Dors man, G. Borgesiuslaan 34; leesboek, Straetemans. L. Achterweg 14; siga retten, Zander, Lorentzlaan 60b; abonnement en tramkaart in étui. Levering. Wattstraat 54; medaille, Brigoos, Villastraat 44; groen-gele parkiet, De Lang, Strijensestraat 23. Op de Dr. Schaepmansingel m Schie dam is gistermiddag om kwart voor vijf de 6-jarige Johan Witkamp bij het on voorzichtig oversteken van de weg aan gereden door een bestelauto, bestuurd door de heer J. A. M. uit Vlaardingen. De jongen kreeg een hersenschudding en is in het Gemeenteziekenhuis opge nomen. DE heer A. C. A. Deerenberg, lid van G.S. van Zuid-Holland, heeft dinsdag ernstige bezwaren genit te gen de bouw van een tunnel tussen Maassluis en Rozenburg zoals de scheepsbouwer C. Verolme die zich heeft voorgesteld.- Ongeveer ander- halve maand geleden heeft de heer tot een bedrag van vijfduizend gulden, verolme zijn plannen in die richting Bij de ingekomen stukken is de me- K Y.+ dedeling van het ontslag van de heeri)?end gemaakt. Hij is van mening H. Schenk, hoofd van de Klaas de Vries- met een snelle verwezenlijking school B, wegens het bereiken van de van deze tunnelplannen het grote pensioengerechtigde leeftijd. Ook het verkeersprobleem Maassluis-Rozen- ontslag van de conservator van het Ste- burg verdwenen zal zijn. deiijk Museum, de heer P. L A Jans gereed aan de dr. Zamenhoftsraat B. i zullen twee hoofdenkamers worden ver-| en W van Schiedam vragen een kre-1 bound voor f 4.500. Tevens word tri hvr<-1 diet van f 35 390 voor het maken van keukentjes ingericht voor 600. In vijf aansluitingen voor gas-, water- en elee- j lokalen wordt voor 350 bordveriichting tnciteits voorzieningen. In diverse scholen m Schiedam willen B en W kaoitaalswerken lot een ge zamenlijk bedrag van 32 225 doen ver richten Als de gemeenteraad aceoord gaat met het voorstel van B en W zul len de plafonds in de scholen aan de Huysmanstraat en Anthome Muysstraat worden verlaagd vooi een bedrag van aangebracht. Het aanbrengen van licht- kozijnen kost 1.100. Bij de Burg Verveenschool wordt een rijwielstalling geplaatst, kosten f 3 550 In de school aan het Frans Hals- olein wordt voor 600 een cireuiatie- ponip voor de centrale verwarming ge plaatst. In diverse gymnastieklokalen zullen de toestellen worden vernieuwd sen, met ingang van 1 januari 1963 wordt voorgesteld Op de eerste punten van de agenda staan benoemingen voor het onderwijs. Als kracht voor de LOirt-school aan de Fahrenheltstraat -wordt genoemd de heer A. Dijksma te Steenwijker- wold. Voor herbenoeming bij het Ste delijk Gymnasium worden voorgedra gen drs. C. van Bree, L. H. Koster, ds. J. E. L. Brummelkamp en de heer De heer Deerenberg noemde het ■chter nu nog een vrij riskante onder- ïeming Deze nogal terughoudende mening baseert de heer Deerenberg gedeeltelijk op de enorme capaciteits- vergrotmg van veerboten als de nieu we De Hoorn die door hun koplading veel meer voertuigen met een grotere frequentie kunnen gaan overzetten. Wanneer m 1964 door de voortduren de toename van de verkeersintensiteit de icconqodatie van het veer Maassluis vie aan het Gymnasium wordt voorga dragen de heer H. P. Nooteboom t' Leiden. Ook bij de overige agend- punten bevinden zich veel onderwi5 kwesties, die wij overigens reeds hel ben aangekondigd. mor 3. Brizee. Voor tijdelijk leraar biolo- Rozenburg te klem geworden zal zijn, ';an de aanschaf van een tweede schip 's De Hoorn opnieuw uitkomst bren- 1 En als binnen met al te lange tijd tunnel bij Vlaardingen gereed zal t. hoeft de bouw van een tunnel zo de heer Verolme zich die voorstelt, nog met dadelijk urgent te zijn, aldus de heer Deerenberg. Verder heeft de combinatie accommo- datievergrotmg van het veer Maassluis- Rozenburg en de tunnel bij Vlaardingen tot gevolg dat een gedeelte van het ver keer niet meer van de Maastunnel ge bruik behoeft te maken, terwijl ook de Groene Kruisweg belangrijk ontlast zal worden. Het is wel mogelijk dat het veer Maassluis-Rozenburg m de toe komst nog m oostelijke richting ver plaatst zal worden, de vaarroute komt dan ongeveer op de plaats waar even tueel de tunnel zou komen zoals de heer Verolme zich dia voor/telt. Dinsdagmiddag even na twaalf uur réed een vrachtwagen van het expedi tiebedrijf Wommels, die vermoedelijk niet op de handrem stond, het water van de Voorhaven te Rotterdam in. De bestuurder, de 27-jarige G. Dijk stra, bevond zich in de azijnfabriek Tromp en Reub. De vrachtauto werd niet beschadigd. Tegen een uur stond hij weer op Set droge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1