Vrijetijdsbesteding wordt ook getoond Schiedam maakt zich op om vorstin te ontvangen Nic. van Loopik schreef spel voor zeshonderd KONINGIN ONDERHOUDT ZICH MET BEJAARDEN m i m Hoek van Holland heeft weer een bankgebouw Boeiend concert Jet Dubbeldam Oostenrijkers maakten trip naar Vlaardingen Schiedamse motie naar minister Raad achter wensen ambtenaren I Wanneer? Massaspel wordt hoogtepunt van de feestdag Scliöolsportdag in Vlaardingen Puntsgewijze dagindeling Julianapark gereserveerd Shell-tanker overgedragen „Wegpiraat" krijgt negen maanden Uitwisseling van fotoboeken ZETHAMETAn.v. 5,Nog goede" auto nu naar sloper f li de rotterdammer J Comité voor de organisatie van feestelijkheden „TWINTIG EEUWEN SCHIEDAM Wijkraad-s voorzitter verrichtte opening VLAARDIN GEN Studenten uit V.S. naar Rotterdam pi PAGINA 5 ZATERDAG 23 JUNI 1962 LICHT GEWICHT T I M C O vèrf van de vakman Atletiek Zwemmen Basketball Opnieuw Grootste industrie Geschenk KllTUM PLEET Niet onderdoen Fluoridering Stadtdirektor EVANGELISATIE DIENST is i? i - Tfy.AN.NEER komt nu tóch H.M. Koningin Juliana naar Schiedam, zullen opmerkzame lezers zich afvragen. Nergens in de artikelen over dit voor Schiedam zo feestelijk gebeuren wordt er een clag genoemd. Onze verslaggever is het echt niet vergeten deze dag te noemen. Hij Wist het ook niet evenmin als het gemeentebestuur en als he! comité van organisatie en co ördinatie. Het programma is al ..rond". Maar met de aandui ding in de periode van 14 tot 21 september kan het comité ook niet werken. Alleen a! voor het massaspel zijn zeshonderd men sen nodig die die dag vrijaf moeten nemen. Ook voor alle andere evenementen geldt dat. Mensen moeten worden vrijge houden en dat moet in verband met een deugdelijke organisatie, toch zo spoedig mogelijk worden besproken en vastgelegd. CCHIEDAM gaat zich opmaken in feesttooi want H. M. de Koningin brengt m de tweede helft van september een officieel bezoek aan Schiedam, voor het welslagen van het feest is de medewerking van alle Schiedammers echter onontbeerlijk. Belangrijk is dat de vlaggen uit gaan, dat de straten versierd worden, 'dat de burgerij de medewerking verleent die het onlangs geïnstalleerde comité gaat vragen. Onlangs heeft de burgemeester van van Schiedam, mr. J. W. Peek, ten stadhuize een comité geïnstalleerd dat de feestelijkheden ter gelegenheid V3n de ontvangst van de Koningin in Schie dam zal organiseren en zal coördine ren. In dit comité hebben zitting: F. A. de Wolff, voorzitter; L. Kamp, tweede voorzitter: P. J. Drenth, secretaris; W. G, J. Boer, penningmeester; J. H. F. v. d. Brugge: B. Drukker; R, J. S. Goettsoh; J. v. d. Griend; P. L. A, Janssen; A. de Jong, M. A. A. de Jon ge; C. A. Kamp; C. Landsbergen; E, A. Leenderts; Nic. van Loopik; mej, A, E. D. NoordegraafG. Rosman: P. Smit: M. Staat: Mevr. M. A. C. Taver ne-van Carrpen. het een moeilijke taak heeft en dat het een zware druk op de burgerij legt omdat de tijd van voorbereiding zo kort is. Hetzelfde geldt echter voor net comité dat de plannen in zulk een korte tijd moet realiseren. Toen H.K. Koningin Yt'llhelinina op 20 september 1025 In Schiedam kwam was het toen malige feestcomité al een jaar werk zaam. Van alle medewerkers zal dan ook veel Inspanning worden gevergd. Het welslagen van de grote gebeurte nis Is van de spontane medewerking van de burgerij afhankelijk. Koning Juliana zal 's morgens om half j' elf op de grens van Rotterdam en Schie- j dam op de Rotterdamsedijk worden ver- iwelkomd. Zij bezoekt daarna de aula van het Stedelijk Museum. Hier staat een I erewacht van padvindsters en pndvitv j ders. In de aula wordt zij toegesproken door de burgemeester mr. J. W. Peek in I aanwezigheid van de leden van de Schie- damse gemeenteraad. Na hot bezoek aan ll-t i de aula rijdt H.M. Juliana over de Lange „„5 ,va!!. bewust dat Haven en door de Lange Kerkstraat naar het toekomstige stadhuisplein dat reeds voor een deel als parkeerplein in gebruik is. Advertentie «rolberiN on pantalons v.n. j IA.75 BroornrowfSchiedam (Van een onzer verslaggevers) „Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich...." is de titel van het massaspel. geschreven door de Schiedamse journalist Nic. van Loo pik, dat in september bij de komst van Koningin Juliana te Schiedam zal worden opgevoerd. Zeshonderd leden van Schiedamse toneelvereni gingen, gymnastiekverenigingen, oudere scholieren e.d. zullen onder regie van de bekende acteur Pieter Lutz op het nieuwe grote parkeer plein aan de Broersvest in Schiedam de geschiedenis van Schiedam, uit beelden. De zeshonderd medewerkers zullen, deze geschiedenis schematisch-chro nologisch op het plein „opbouwen". Begonnen wordt met de oudste ge schiedenis. Zoals bekend hebben de amateur-archeologen in Schiedam in de laatste jaren verrassende vond sten gedaan in Schiedams bodem. Het is nu mogelijk om historisch verantwoord een beeld te geven van de bewoning uit het begin van de jaartelling. Amateur-archeologen zullen als on derdeel van dit spel een huis bouwen zoals het tweeduizend jaar geleden op Schiedams grondgebied zal hebben ge- (Advertentie) "DE KROON" V' Eendrachtstr. 79 - Tel. 275S T YERFCENTRUM" i Hoogstraat' 48 - Tel. At S3 .- "Dfe GOEDE HÓEK" niv. Fl.orls dcWijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 Evenals voorgaande jaren zal ook dit maal in Vlaardingen een Schoolsport dag worden gehouden voor de leerlin gen van alle Vlaardingse openbare en bijzondere lagere scholen en wel op woensdag 27 juni. Aan dit voor de schooljeugd zo be langrijk sportevenement, dat gehouden zal worden in het sportpark „De Vijf sluizen", nemen 986 leerlingen, gere- cruteerd uit 28 scholen, deel. Op de „Sportdag 1962" zullen drie takken van sport worden beoefend, nl. atletiek, zwemmen en basketball, als volgt nader omschreven: Aan de atletiekwedstrijden nemen 436 leerlingen deel aan de nummers, a) 60 meter hardlopen jongens en meisjes; b) vèrspringen nongens en mei='cs: b) verspringen jongens en tafette-hardlopen jongens en meisjes. Aan de zwemwedstrijden nemen 380 leerlingen deel aan de nummers: a) 25 meter vrije slag jongens en meis jes; b) 25 meter schoolslag jongens en meisjes; c) viermaal 25 meter estafet te-vrije slag jongens en meisjes. Aan de basketballwedstrijden nemen 170 leerlingen deel aan de nummers, a) wedstrijden voor jongens (to.aal z teams); b) wedstrijden voor meisjes (totaal 13 teams). staan. De gravin Alcid. die Schiedam stichtte, en haar vertegenwoordiger, de plebaan Betto. zullen dan de verdere ontwikkeling van Schiedam bekijken. ■De lakenweverijen, de visserij, de tijk weverij en de brandersindustrie wor den uitgebeeld. Belangrijke personen zoals de gezanten Nieuwpoort, Haga, Francois Haversohmidt e.d. komen in het spel voor. Jan van Riebeeck. de stichter van Zuid-Afrika. die op 31-jarige leeftijd in Schiedam huwde met de 20-jarige Ma ria de la Quelierie zal nogeens in het huwelijk treden zoals de Schiedamse geuzenkapiteins nogeens de roemruchte strijd met Spanjolen en later met de Engelsen zullen aanbinden. In 1653 verwierf de Schiedamse ka pitein Cornells Adriaansz Kruik met het oorlogsschip „De Vogel Struysz" en zijn Schiedamse bemanning grote roem. DB schip levert op het plein weer de heldhaftigheid van de drie daagse zeestag. Vijfhonderd Schie dammers zullen dan gekleed graan In historische costuums. Het spel zal 's avonds met verlichting nogmaals op het plein (meer dan drieduizend vierkante meter groot) worden opge voerd. De deelnemers bouwen de stad met „zetstukken" van gevels en andere de- corfrontjes. tenslotte volgt een presen tatie van het huidige Schiedam, Als de miniatuurstad op het plein is opge bouwd rijden wagens met maquettes en afbeeldingen van wat de bedrijven als Wilton Fijenoord, Gusto. SCF, Ve- veo, Hoek, Beveka, Vegla e.d. produ ceren, het plein op. Tevens zal de toe komstige ontwikkeling van Schiedam worden getoond. Voor dit spel verleent als vissualiser de heer T. Stevens als ontwerper de medewerking. Bij het uitbeelden van de periodes en de gebeurtenissen zal de gesproken tekst het toelichtende verhaal weergeven. Het geheet wordt ondersteund door muziek. De leiding van dit massaspel is in handen van J. van de Griend. Hier zullen duizenden het massaspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich kunnen zien. Getracht zal worden tribunes te plaatsen zodat voor vele belangstellenden een plaats zal zijn. De Koningin en haar gevolg krijgt een plaats onder een speciaal baldakijn aan de zijde van de ruïne van Mather.es en de brandweerkazerne. Omstreeks kwart over twaalf verlaat de Koningin het plein om een tocht te ma ken door Nieuwland en de groengordel waarna zij in het restaurant Europoort aan de Maasboulevard de lunch zal ge bruiken. Daarna maakt zij een tocht door Schiedam-Zuid waarna zij in het Juliana- park een rondwandeling zal maken. Ten slotte bezichtigt zij de scheepswerf Wil ton Fijenoord als Schiedams grootste in dustrie waar zij eventueel bij slecht weer zelfs met de auto's door de machinefa briek zou kunnen rijden. Bij slecht weer kunnen de bejaarden en invaliden toch kennis maken met de Koningin omdat er dan een tent geplaatst zal worden op de Zandvlakte. Tijdens de rondrit door Schiedam zal H.M. de Koningin een indruk kun nen krijgen van de activiteiten in de sector van de vrijetijdsbesteding. Sport verenigingen en andere groepen, als padvinders e.d. zullen op de velden in Nieuwland en Prinses Beatrixpark spelen beoefenen, een kamp houden, volksdansen demonstreren, ochtend gymnastiek uitvoeren, wat volleybal, korfbal e.d. sporten beoefenen. Langs de route zullen de duizenden schoolkinderen naar Hare Majesteit kun nen wuiven. Gezien het krappe tijds- schema is het niet mogelijk dat opont houd mag voorkomen of dat van het voorgeschreven programma kan worden afgeweken. Gezocht wordt naar de mo gelijkheid om de enige koninklijke zang vereniging in Schiedam, het bijna hon derdjarige Orpheus, een zanghulde te laten brengen. Op het verlichte parkeerterrein wordt 's avonds de manifestatie „Twintig eeu wen Schiedam presenteren zich weer opgevoerd om meer stadgenoten in de gelegenheid te stellen het spel en. de geschiedenis van Schiedam te zien. De Schiedamse muziekkorpsen, maken een rondwandeling door de stad en besloten wordt met een massale taptoe op het parkeerterrein. Zo mogelijk wordt aan het slot van de ieestelijke dag een vuur werk gegeven. Het comité schenkt aandacht aan het aanbieden van een geschenk aan de Ko ningin. Het ene geschenk zal een sym bolisch geschenk van de gehele school jeugd zijn waarbij de jeugd zich creatief zal uiten. Het andere geschenk dient na mens de gehele burgerij te worden gege ven. De organisatoren zijn zeer verheugd dat de winkeliers op de Broersvest al voorbereidingen hebben getroffen om de Advertentie Broersvest, een deel van de Rotterdamse dijk en oen deel van de Lange Kerk straat te versieren. Hier komen verlich tingen, feestelijke aankleding, bloemen en er worden 120 foto's van Schiedam geplaatst. De gemeente maakt een ver siering op de Koemarkt. De winkeliers op de Hoogstraat zijn ook aan de voor bereidingen voor versiering op de Hoog straat begonnen maar het comité hoopt dat geheel Schiedam dit werk zal doen. Speciaal dc straten waar de Konin gin door zal rijden, dienen versierd te worden. Hier zal de burgerij in comité's in mgr. Nolenslaan. op Lange Haven, Rubensplein. Schiednm-Zuid e.d werk zaam moeten zijn. In de ziekenhuizen e.d. zullen op de dag van het bezoek trae- taties worden uitgereikt. Ook aan alle kinderen van de VGLO- scholen, lagere scholen en de kleuter scholen zullen tractaties worden ver strekt. Moe niet bekend ts of de Konin gin 's avpnds om lialf vijf vanaf Wilton Fijenoord over de Vlaardingerdijk-West- land of via de Burg. Van Haarenlaan- Rchiedam zal verlaten maar dan zij in ieder geval langs een haag van vlagge dragers van de tientallen sportverenigin gen rijden. (Van een onzer verslaggevers) Voor het officieel bezoek dat H.M. Koningin Juliana aan Schiedam zal brengen is de volgende dagindeling ge maakt waarbij 'de stoet de vermelde route zal volgen: 10.30 uur aankomst bij de grens van de gemeente aan de Rotterdamsedijk: na begroeting via de Rotterdamsedijk, Koe marktplein. Hoogstraat naar de aula van het Sted. Museum, alwaar ont vangst door het Gemeentebestuur. 11.15 uur vertrek van aula via Appel markt, Lange Haven \VZ. Korte Dam, Hoogstraat. Gr. Markt. L. Kerkstraat naar het nieuwe verkeersplein a.d. Broersvest, waar opvoering van een grootse manifestatie met als thema het ontstaan en de ontwikkeling van Schie dam. 12.15 uur vertrek van dit plein via de meuwe Proveniersbrug. 's-Graveland- seweg. Burg. Van Haarenlaan. Nw. Damlaan, Burg. Honnerlage Gretelaan, P. J. Troelstralaan, Dr. Wibautplein, Mgr. Nolenslaan, Parkweg, over de on bewaakte overweg bij de Van Maanen- straat, door het Prinses Beatrixpark, Duivenpad, Meeuwensingel, Schiedam- seweg, voorbij Bad Groenoord, over de Sportparkbrug, Nieuwe Damlaan, Burg. Van Haarenlaan, (B.K.laan), Rubens plein, Rubenslaan, Julianalaan, Stad houderslaan, Pr. Bemhardiaan, Willem de Zwijgerlaan, Westfrankelandsedijk naar Restaurant Europoort, waar ver tegenwoordigers uit de burgerij aan H.M. zullen worden voorgesteld en waarna de lunch zal worden gebruikt. 14.30 uur vertrek van Europoort, via Maasboulevard, Havendijk, Poortugaal- sestraat, Nieutwe Maasstraat, Lekstraat. Hoofdstraat, Lange Nieuwstraat, Oran jestraat, Nieuwe Haven, Burg. Knap- pertlaan naar het Julianapark. In het Julianapark zullen bejaarden en invali den in de gelegenheid gesteld worden de Koningin te begroeten. Het park zal voor ander publiek worden afgesloten. Hierna wordt de route voortgezet langs de Burg. Knappertlaan, Rubens plein, Vïaördingerdijk naar de Hoofdin gang van de Dok- en Werf Mij. Wilton- Fijenoord N.V. Het ligt in de bedoeling dat H.M. de gemeente om 16.30 uur weer zal verlaten. Langs welke route is nu nog niet bekend. M006SIUAT -VUAMIKSM (Van een onzer verslag gevers) ESHONDERD bejaar den en invaliden zul len tijdens het bezoek van het Julianapark. J. H. F. v. d. Brugge, Von- Mochten er teveel gega- dellaan 52b; G. Rosman diigden zijn, dan zal het Lange Haven 132 en me- ZESH0NDERD bejaar- comité de beschikbare vrouw M. A, C. Taverne den en invaliden zul- kaarten verdelen. Van Campen. Warande 123. Dit geldt voor die bejaar- Hierbij moet vermeld de Koningin aan Schiedam den die niet of zeer moei- worden: le. Volledige naam in het Julianapark om- lijk kunnen lopen en ook en adres en 2e. Of -gebruik streeks drie uur's middags voor invaliden die gebruik gemaakt wordtvan een in de gelegenheid worden maken van een wagentje, invalidenwagentje, gestéld met de Koningin Voor zitplaatsen zal wor- Men wordt vriendelijk kennis te maken. Het park den gezorgd. De invaliden, verzocht zich zo spoedig wordt namelijk alleen oorlogsinvaliden, bejaar- mogelijk op te geven om opengesteld voor deze zes- den die niet of bijna niet de desbetreffende commis- hond?rd genodigden. Het meer kunnen lopen en dus sie in staat te stellen zich comité dat dit onderdeel hulpbehoevend zijn en een overzicht te vormen, van de feestelijke dag graag een plaats in het Er zullen op naam gestelde organiseert, dient echter Julianapark willen heb- toegangskaarten worden te weten wie in aanmer- ben, kunnen zich vanaf uitgegeven, want zonder kin® willen komen om die heden schriftelijk opgeven kaart wordt niemand toe- dag" toegang te hebben tot bij de volgende adressen: gelaten. Vrijdag heeft de Soheeps- en Machi nefabriek A. de Jong N.V. te Vlaardin gen een nieuwe 1000-tons tanker voor de binnenvaart overgedragen aan Shell Ne derland. Dit schip de SHELL 42 on der oemmando van kapitein C. Storsber- gen uit Rotterdam is het derde van de_ 'binnenvaartvloot van deze maat schappij, dat speciaal is ingericht voor de dag- en nachtvaart. Hiertoe zijn deze schepen voorzien van een dubbele accommodatie een verblijf op het achterschip voor de dienstdoende bemanning en een ver blijf op bet voorschip voor een tweede bemanning-in-rust. Om de beide be manningen de dienst te vergemakkelij ken dan wel de rusttijd te veraangena men is het srihip verder voorzien van radar, mobilofoon, radio en televisie. Verder zijn extra voorzieningen ge troffen om geluidshinder van de moto- ren zo veel mogelijk te beperken. In april 1961 werd «iet de bouw begonnen. Een jaar later werd het casco te water gelaten. De lengte van het schip over al is 74,60 meter, de breedte 8,70 me ter. Dezer dagen werd aan twee werven opdracht gegeven tot de ibouw van een vierde en een vijfde schip van het zelfde type, 2e zijn bestemd voor de bevoorrading van de ca. 25 eigen op slag-depots van de maatschappij in Ne derland en de aflevering van producten rechtstreeks aan grote afnemers. (Van onze correspondent) INE Hoekse wijkraadsvoorzitter, de Vt heer B. Kleywegt, heeft vrijdag middag in Hoek van Holland het nieuwe bijkantoor van de Kaiffeisen- bank uit 's-Gravenzande geopend. Dat openen ging niet gemakkelijk. De heer Kleywegt moest er voor door de knieën omdat het slot dat hij moest ontsluiten onderin een glazen deur was aangebracht. Behalve drie open loketten zijn ook enkele zogenaamd gesloten loketten aangebracht zodat het mogelijk is met de kassier meer vertrouwelijk te spreken. Zeer bijzonder is dat de kluis niet in het gebouw maar er te genaan is gebouwd. Boven het kantoor is de woning van de kassier, de heer I. Stolze. Velen maakten van de gelegenheid gebruik na de opening het nieuwe bank gebouw en de woning van de kassier te bewonderen. In hotel-restaurant Het Koetshuis werd na de opening een receptie gehou den. Velen kwamen er het bestuur van de bank met de nieuwe aanwinst felici teren. De eerste was de heer Kleywegt. Hij zei van mening te zijn dat het bank gebouw in een behoefte voorziet. Hij was er verder van overtuigd dat er in Hoek van Holland geen mooier en beter plaatsje was te vinden ais deze hoek van de Prins Hendrikstraat en de Jolinkstraat om de bank te bouwen. Hij noemde het een vooruitstrevende blik van directeur P. Beekenkamp in De Hoek een nieuw gebouw te doen plaat sen. „Hier in het centrum van onze woonplaats zal het ontegenzeggelijk van waarde zijn dat er een bank is die ver trouwen schenkt." De heer H. te Kolstee, die het hoofd bestuur uit Utrecht vertegenwoordigde, zei getroffen te zijn bij het zien van dit gebouw. Hij zei: „Ik heb al meer ope ningen, van nieuwe banken bijgewoond. Ik ben van mening dat dit gebouw ze ker niet behoeft oder te doen voor die andere." De voorzitter van de raad van toe zicht van de Raiffeisenbank in 's-Gra- venzande, de heer G. de Ruiter, zei dat het slechts aan de directeur Beeken kamp is te danken dat het nieuwe ge bouw er nu staat. „Wat hij in zijn hoofd heeft wordt meestaai realiteit." merkte hij op. Nadat de heer Beekenkamp alle sprekers had bedankt bood hij het plaatselijk bestuur van het Groene Kruis een archiefkast aan. Ook bij de opening van het nieuwe kantoor in "s-Gravenzande was Iets dergelijks aan het Groene Kruis daar overhan- J~\E heer B. Kelywegt moest door rje knieën om hel nieuwe bankgebouw in De Hoeli te kunnen openen. Directeur P. Beekenkamp (rechts) en kas sier Stolze (links) kijken be langstellend toe. In restaurant Het Koetshuis ging het na de opening gezellig toe. Vele men sen voerden het tcoord eti de heer Beekenkamp moest dan ook vele malen bedanken. Tijdens "het vrijdagmiddag in de Laurenskerk gegeven lunchconcert bracht Jet Dubbeldam, organiste van de Duitse Kerk, een drietal composi ties van zeer uiteenlopende aard ten gehore. Zij begon haar orgelvoor dracht met een vlekkeloze weergave van Bachs Praeludiutn en Fuga in C gr. (Band IV no. 1). In een hel dere, maar niet scherpe registratie kwam deze muziek tot klinken. Mozarts eerste f-moll Fantasie vorm de hiermede wel een groot contrast. De milde klankkleur die dit stuk vraagt wist Jet Dubbeldam met goed gekozen stemmen geheel te verwezenlijken. Voor al de beide Adagio's aan het begin en aan het slot van deze Fantasie klonken bijzonder fraai. Als laatste werk hoorden wij een Toc cata en Fuga over de oude hymne Ve- ni Sancte Spiritus van Jaap Vranken (1897-1956). Hoewel deze muziek een agressiever toon zou kunnen verdragen, betrachtte de organiste in haar regis tratie toch enige reserve t.o.v. het ge bruik der vulstemmen, zonder evenwel in een te week klankbeeld te vervallen. Het ook in technisch opzicht beheerste spel van Jet Dubbeldam leidde tot een vertolking, die het degelijke en hecht geconcipieerde werk van onze landge noot alle eer aandeed. W. H. W. ke subsidie, aldus de heer Beeken kamp, kan het geen geschenk onder couvert zijn." 9 De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs in Vlaardingen houdt donderdagavond haar jaarlijkse leden vergadering in de hal van de Dr. Rut- gersschool aan de Van Maanenstraat. Behalve jaarverslagen en bestuurs verkiezingen vermeldt de agenda o.a. mededelingen over de nieuwe lagere school die in Zuidbuuirt zal worden ge bouwd. Aan het Gemeente-lyceum te Vlaar dingen zijn geslaagd voor het diplo ma H.B.S.-b: W. A. H. J. Bakhuizen. J. J. Barendregt, A P Bot. H A van Buiren, J. Egmonds, W. J. H. Es- seveld. N. de Joker, J. Hartman,N. Jiskoot, A. Keppler. J. Komaat. H. Kreuger, J. Kwik, A. H. A. Meijer, J. Plooy, H. Poulisse, A. van Rooyen, G. Verburg, J. Visser, B. G. de Vree, C. H. de Wilde en F. van Zevenbergen. Geen der kandidaten werd afgewe zen. De rechtbank in Rotterdam heeft - vanmorgen de 54-jarige vertegenwoor- aiger L. van den B. veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maan den met aftrek wegens het veroorza ken van een verkeersongeval, waarbij drie personen ernstig werden gewond. Voorts werd hem de rijbevoegdheid voor drie jaar ontzegd. Het ongeval gebeurde op 7 maart in de late avonduren op de Rotterdamse Schiekade. De vertegenwoordiger, onder invloed van alcohol, reed daar met zijn wagen drie voetgangers aan die op een zebrapad de weg overstaken. Van den B. had niets van het ongeval bemerkt en was daarom doorgereden. Hij werd ach terhaald door de bestuurder van een bestelwagen en een taxichauffeur, die hem na een wilde jacht op de Bergweg klem reden. Toen de drie wagens terug reden naar de plaats van het ongeval probeerde-de vertegenwoordiger nog en kele keren te ontsnappen. De officier van justitie sprak tijdens de zitting als zijn overtuiging uit dat Van den B. opzettelijk was doorgereden. Zijn eis was toen een gevangenisstraf van een jaar met aftrek en drie jaar ontzeg ging van de rijbevoegdheid. (Advertentie) Floris de Vijfdelaan 134 Tel. 8210 Advertentie1 (Van een onzer verslaggever) DE Schiedamse gemeenteraad was in vakantiestemming vrijdag avond. Dat was al te bemerken aan het feit dat zes raadsleden bericht van verhindering hadden gezonden, maar bovendien werd de agenda heel vlot afgewerkt zij het dat bij komstige factoren maakten dat de openbare vergadering tocih nog meer dan anderhalf uur duurde. Het be langrijkste agendapunt, tevens het laatste werd dan ook na veei voor overleg na de langdurige pauze be- handeld. Toen diende de fractievoorzitter van de PvdA mr. H. B. Engelsman eon motie in die mede ondertekend was door de fractievoorzitter van de CJHU de 'heer S. Kuiper en van de EVP de heer H. M. Willemse. 'T>e heer A. Hoek (AR) deelde mee .geen be hoefte aan deze motie te hebben, 'hij zou willen afwachten omdat onder handelingen over het vraagstuk nog gaande zijn. Bij de stemming over de motie lieten de heer A. Hoek (AR). H. W. G. Hoek (WD) en J. J. van Weerkom (WD) aantekenen tegen te stemmen. Voor de motie stemden de overige 26 aan wezigen, niet aanwezig warén W. van Schooneveld en ir. K. J. J. Dominions (beiden AR), mevrouw A. Moll-Lips en drs. J. Houtman (beiden WD', mej. G. Burger (PvdA) en B. E. Collé (CPN). De fhioridering van het drinkwater kreeg na een vraag van de heer S. Kuiper (CHU) uitgebreide aandacht van wethouder Sabel die stelde dat de gemeente Rotterdam geen vooroverleg met de gemeente 'had gepleegd over de ze kwestie, maar hij vroeg zich af of 'het noodzakelijk is dat een leverancier over deze zaken overleg pleegt met zijn afnemers. Hij verwees naar Amerika en de deskundigen die er van overtuigd zijn dat toevoeging van d'e juiste hoe veelheid fluoride gunstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) was bussen nu van Broersvest naar het nieuwe parkeerplein verplaatst zijn. Hij wilde meer problemen opgelost zien in het verkeersvraagstuk van de RET In Schiedam. Ook maakte hij bezwaar tegen het wrakke bouwsel dat ais tram station op bet nieuwe stadhuisplein Is geplaiatst. De burgemeester antwoordde dat de kwesties nog bekeken moeten worden, vooral ook omdat op den duur het tram-busstation op (het nieuwe plein zal aansluiten maar dan is het Schiedamse stadhuisplein het grootste van Neder land. Ook gaan de gedachten naar een trambaan over de beide nieuwe brug gen over de Schie, n.l. over Prove niersbrug bij Broersvest en over Bran- dersbrug (bij station maar alles is nog in het stadium van de' studie omdat men niet weet of de tram zich nog wel naast de bus zal handhaven. Mr, Peek meende dat 'het wrakke ge bouwtje tijdelijk was neergezet c*p het plein maar er zouden stappen worden gedaan om het bouwwerkje te doen verdwijnen. Ter inleiding van zijn motie stelde mr. verheugd dat de eindhaltes van enkele Engelsman na de pauze dat deózaak (Van een onzer verslaggevers) DONDERDAGMORGEN hebben de leden van de gemeenteraad van de Oostenrijkse plaats Kapfenherg (Stelermark) met hun dames een werkbezoek aan Vlaardingen ge bracht. Het gezelschap dat uit vijftig dames en heren bestond, was met name geïnteresseerd bij de sa nering van de Vlaardingse binnen stad. Om ongeveer half tien verwelkom de loco-burgemeester H. K. van Min- nen zijn gasten in het Vlaardingse stadhuis, waar bleek dat het gezel schap reeds ruim een uur op eigen gelegenheid door de stad was ge toerd en verschillende historische plekjes had bezocht. Onder hen wa ren veel amateur-fotografen, die al heel wat Vlaardingse beelden op de gevoelige plaat hadden vastgelegd. In een vlotte en bijzonder prettige toespraak gaf de loco-burgemeester in beknopte vorm een uiteenzetting over de geschiedenis van Vlaardingen, dat van vissersplaats tot belangrijk indu strieel centrum en woonstad met bijna 70.000 inwoners uitgroeide. De Oostenrijkers, die bekend staan om het in waarde houden van folklo ristische gebruiken, waren verrast toen het personeel van de koffiekamer van het stadhuis hen in oud Vlaardingse kle derdracht van koffie met toebehoren kwamen voorzien. De burgemeester van Kapfenberg, ir. Heinrich Scheibengraf, die verge zeld was van de Stadtdirektor (direc teur Gemeentewerken) Alfred Schweï- ger, dankte met een vriendelijk speechje .voor de hartelijke ontvangst. Hij zei dat hij reeds in 1957 met zijn echtgenote een bezoek aan Vlaardin gen had gebracht De heer Scheiben graf overhandigde de heer Van Min nen een foto-album van Kapfenberg. wat de loeo-burgemeester beant woordde met de aanbieding van een fotoboek van Vlaardingen. Vervolgens hield de heer M. Boot, chef van de afdeling stadsuitbreiding. Liesveldviaduct en de woningbouw ia de Westwijk veel belangstelling fcr&êen. Het gezelschap had woensdag beu-Uit gebreid bezoek aan Rotterdam ge bracht. Gistermiddag zijn de Oostenrij kers uit Vlaardingen naar Den Haag vertrokken. In het komend weekeinde gaat men Dusseldorf nog bezoeken. Kapfenberg is een gemeente van 25.000 inwoners, die min of meer een conglomeraat is van dertien wijken. De plaats is bekend om zijn ijzerindus trie (Edelstahlwerke Böhler). Ook de „Steirische Chemie Deuchendorf" is in Kapfenberg gevestigd. (Advertentie) Op zondag 24 juni om 8 uur wordt in de vrije Evangelische kerk aan de Jan van Loonslaan een gehouden. Medewerkenden zijn de evangelist Th. Dikkes uit Leiden, spreker Glorysingers uit Baren- drecht, Ds. H. C. Leep, Liturg. U bent er hartelijk welkom. dingen. Aan de hand van kaarten en maquette's werd atwoord gegeven op tal van vragen van de bezoekers. Ten slotte volgde een rondrit door de sJ- waarbij vooral de sanering van de oude binnenstad, de bouw van het over de ambtenarensalarissen niet zo is gelopen als verwacht werd. Hij sprak van een gevoel van onbehagen in de kring van de ambtenarenorganisaties. Het ging niet aan om plaatselijk een an dere salariëering in te voeren omdat dit de eenheid zou schaden. Het zou schade lijk werken met tegen elkaar opbieden bij het aantrekken van arbeidskrachten. Gezien van het voorbeeld van een be sluit van de gemeenteraad van Utrecht, waarbij de minister prompt tot schor sing overging, achtte mr. Engelsman het onjuist in Schiedam iets te doen dat bij de minister niet In goede aarde zou vallen. Hij meende echter dat het goed zou zijn met een motte de mening van de raad ter kennis te brengen bij de mi nister van Binnenlandse Zaken. Dit met de bedoeling alsnog Iets te willen doen voor dc lagere en de middelbare ambte naren. De inhoud van de motie is als volgt. De raad der gemeente Schiedam; van leg ter voorbereiding van de salarisver hoging der ambtenarn per 1 januari 1962 onbevredigend is verlopen, is van oordeel dat de uiteindelijk door de re gering («vet terzijdestelling van de In de bocht van de Maasdijk, bij de A. E. Maasstraat, in Maassluis werd bij een botsing een personenauto on herstelbaar beschadigd. Deze auto werd bestuurd door G. T.» 35 jaar, uit Maas sluis. Hij had wat geld bij elkaar ge spaard en daarmede een nog in behoor lijke staat verkerende wagen gekocht Hoewel hij nog geen rijbewijs had meen de hij toch wel voldoende bekwaamheid te bezitten om met zijn pas verworven bezit wat groente in het Westland te gaan halen. In het gezicht van de thuis haven strandde hij echter. Op het door pas gevallen regen'nat geworden wegdek verloor hij de macht over het stuur. De wagen begon te slip- een referaat over die woningbouw en de j pen en botste tegen een grote tankauto, verdere uitbreidingsplannen van Vlaar-, die juist uit de tegengestelde richting kwam. Zelfs deze zwaar gebouwde auto werd zodanig beschadigd, dat hij moest worden weggesleept. De perso nenauto was rijp voor de sloop. Won der boven wonder werd geen lichame lijk letsel veroorzaakt. Beide bestuur ders kwamen met de scarik vrij. Met het s.s. Groo'e Beer zullen vrij dagmorgen 6 juli 800 Amerikaanse stu denten in Rotterdam arriveren. De stu denten komen naar Nederland onder auspiciën van het Nederlands bureau voor buitenlandse studentenbetrekkin- nit een oogpunt van rechtsgelijkheid on- gen (N.B.B.S.). Bij de debarkatie die der de ambtenaren als voor het behoud muzikaal wordt opgeluisterd zal de'rec- van een gelijkwaardige coneurrentieposi- - tie tussen de gemeenten onderling, er toe moet leiden dat de raad zich onder de gegeven omstandigheden neerlegt bij de door het college van burgemeester en wethouders ingediende salarisvoorstel- len, spreekt zijn teleurstelling uit over de totstandkoming van deze naar zijn mening uit sociaal oogpunt niet bevredi gend te achten salarismaatregelen. De raad nodigt B. en W. uit de in houd van deze motie ter kennis te bren gen van de minister van binnenland se zaken en daaiibij tevens aan te drin gen op heropening van het overleg met de ambtenareocentrales teneinde alsnog de van die zijde gewenste verbetering m de salarispositie van de ambtenaren tot stand te brengen. in de Staten-Generaal naar voren ge brachte bezwarengenomen beslis sing met name teleurstellend is voor de lagere en middelbare ambtenaren. De raad constaterende dat dit oordeel bljkens de notulen van het gehouden plaatselijk overleg wordt gedeeld door bet merendeel van de bij dit overleg be trokken ambtenarenorganisaties; en overwegende dat de- na te streven een heid in salariëring van rijks-, provincia le en gemeentelijke ambtenaren, zowel w Tgc* tor magnificus van de Rijksuniversi teit te Leiden, prof. dr. G. Sevenster, een welkomstwoord spreken. De premier van de Kongolese cen trale regering, Adoela. en president Tsjomoe van Katanga hebben gisteren m Leopoldstad hun overleg hervat. De besprekingen waren woensdag af gebroken door Tsjombe. die Kongolese troepen beschuldigde van aanvallen op Katangaanse gendarmes in Noord-Ka- ,aïï^a-.3-)e vertegenwoordiger van de V.N. in Kongo. Gardiner, heeft t*u meegedeeld, dat troepen waarnemers, bestaande uit officieren van de V.N., Kongo en Katanga naar het betrokken gebied zullen worden gestuurd om de beschuldigingen te onderzoeken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1