Op merkelijk initiatie! van bureau, onderwijs Kethel begint donderdag aan Kon in ginnefees ten Veerden gymnasiasten geslaagd bij GvP-lyceum Veel animo voor wielerfestijn PI SEE i. I Groot verkeers eest in Passage .„Een reddende hand aan de waterkant Duyvenbode eerste I Ruim 600 geslaagde jongens en meisjes Wie heeft nog velocipedes? Aardappelen te duur verkocht Op andere dagen dan in Schiedam Studentenvereniging broodnodig99 Ernstig ongeluk bij voetballen 'n Nieuw gezicht op straat Kind valt van glijbaan Beiaardconcert Ype Höweler Gerrit ivint met opstel reisje naar Parijs O.N. naar nieuw korfbalterrein ZELFSTANDIG WERKENDE KRACHT DE ROTTERDAMMER DINSDAG 26 JUNI 1962 PAGINA RUSTPLAATS ONDEUGEND HEDEN Drie doden doordat overwegwachter niet op zijn post was TE GORTIG Reinigingsdienst verloor doosjes met Softenon Waterland Drs. P. ter Hoeven lector N.E.H. Fotorfilmwedstrijd bij 14de K.W.-mars Voor vier en een half mille hij een gestolen ADVERTENTIES BEKIJKEN IS EVEN PRETTIG WERK ALS WINKELEN WERF I.S. L.T.S.-ers BANKWERKERS DIESELMONTEURS DRAAIERS RIÜPFITTERS METAALBEWERKERS scheepsbouw METAALBEWERKERS staalbouw TERRY JEUGDBOEKEN Krachtsverschil Nihilisme Ringsteken Meisje stak brand in hooiberg Rechtbankvonnis boven eis van officier Mariiiierskapel bi* Mare Liberum (Advertentie) LICHT GEWICHT COLBERTS en PANTALONS Vandaag en morgen ....en dagelijks Het iverk grote t/OOR het massaspel ..Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich zou de bekende regisseur-acteur Pieter Lutz van het Rotterdams Toneel gaarne de beschikking hebben over en kele velocipèdes en „Vliegende Hollanders". Mogelijk dat op Schiedamse zolders nog meer spelmateriaal van tie?utallen jaren geleden 'igt als diabolo's, hoepels. De heer Lutz die de regie heeft van het' massaspel dat bij het bezoek van de Koningin aan Schiedam op het nieuwe par- keerplein aan de Broersvest tuordf opgevoerd, zou graag der gelijk materiaal voor zijn ama teur-toneelspelers in bruikleen ontvangen. Ook zou hij gaarne inzage heb ben van afbeeldingen en ander documentatiemateriaal. even tueel ten gebruike ontvangen de kledij en gereedschappen, van het brandersbedrijf uit de vorige eeuw, mogelijk het begin van deze eeuw. Schiedammers die iets van het gevraagde ter be schikking kunnen stellen worden verzocht dit mede te delen aan de'secretaris van het comité P. J Drenth ten stadhuize telefoon 69051. Telkens weer verdrinken mensen In jK-WKZgT' 6/1 Ic/ G?i ons waterland, Onlangs nog werd Schiedam geschokt omdat een kind rorlrhrCS cm rt t nvl n nl verdronk. Het wekt echter hevreem- - 1*1 G'f t! (IIG1 MJLQL ding dat het reddingsmateriaal langs .P de Schiedamse havens niet met de ffonnnL-nn uiterste zorg wordt behandeld omdat V'- Lllrbtfll men het kennelijk nog niet als uiter- ste redmiddel kent. Het bureau onder wijs in Schiedam heeft nu een prach tig initiatief genomen om de Schie damse jeugd te wijzen op het ge vaar van het water maar tevens om de jeugd te leren wat de betekenis is van de activiteiten op en om het wa ter. (Van een onzer verslaggevers) Het bureau onderwijs meent" dat de ze actie ongetwijfeld ook van belang zal zijn voor de volwassenen. Als proef gaan nu vijftien kinderen van de Wil lem Brouwerschool (uit de 4e, 5e en 6e klassen) gedurende twee weken practische les nemen in de Schiedam se havens en als het experiment slaagt komen andere scholen aan de beurt. De Willem Brouwerschool kwam er o,a. voor in aanmerking omdat de HET GEBEURT niet zo veel meer maar ditmaal hadden de bejaar de mannen weer een rustplaats ge vonden op de hardstenen rand bij de Koemarkt. Het is daar goed zitten, men heeft een mooi overzicht op het verkeer. Vroeger zaten de kringetjes- spuwers er al en nu zitten er weer mannen. Misschien mocht het een tijd lang niet, misschien hadden de mannen lang geen zin in zitten maar nu toaren ze er dan weer. Het ge sprek ging over de goede oude tijd, hoe kan het anders. T\E VERHALEN waren soms wat ondeugend. Het ging vrij veel over de gemakkelijke toegang tot de pakhuizen langs de havens en de ves ten. Ook werden namen genoemd die ongetwijfeld toegevoegd moeten wor den aan de beschrijving over onze folklore. Het praten over de oude tijd maakte *de mannen droefgeestig, Slechts èèntje had nog niets gezegd. Hij zat er eigenlijk bij alsof hij posi tief noch negatief zou willen reage ren, alsof hij slechts bedachtzaam zou willen genieten van al wat be schikbaar komt in elk mensenleven. T'OCH WAS hij het die het gesprek- je op het heden bracht. Plots zei hij heel fel dat het nou maar niks was. Wijzend op de verdwazing van niet zoals het weze- Het was of de groep een bo <>g barsten voor de ontploffing. „Nou is ie hele maal goed, wil jtj zeggen dat..." kraaide het mannetje van de paar dentram verwoed en uitvoerig somde hij vele vrolijke voordelen van vroe ger op tot genoegen en met instem ming van zijn supporters. De ander snoerde hem de mond: „Ik snap dat niet. ik snap dat niet, jij zegt altijd dat je doof bent, je kunt niets horen maar praten kan je wel, ik denk dat je alleen maar horen kan wat je ho ren wil...." beweerde hij venijnig maar het al of niet dove mannetje stelde: „Nee, man dat komt door die herrie van die brommers van tegen woordig, die maken zoveel lawaai dat een fatsoenlijk mens zichzelf niet kan verstaan". Op een spoorwegovergang te Wiche len (België) in de lijn Gent-Dendermon- de zijn zondagnacht drie mensen om het leven gekomen doordat de overweg wachter zijn post had verlaten om naar de w.c. te gaan. De 23-jarige overwegwachter, die on middellijk na het ongeluk is aangehou den, heeft verklaard dat hij onwel was geworden op het ogenblik dat hij de spoorbomen had moeten sluiten voor een trein uit Dendermonde. Hij was op de w c. toen de trein de overweg pas het verkeer zei hij dat iedereen felseerde, tegelijk met een auto met drie hard en te gevaarlijk reed. Een mens durfde de straat niet meer op. Onno dig stelden ze iedereen bloot aan le vensgevaar. Het merendeel van de oude Schiedammers was het met hem eens. Weet je nog wel toen Pim Ki- derling voor het eerst op de Rotter- damsedijk fietste en toen de paarden tram door de Lange Nieuwstraat reed. Weet je nog wel, maar het zo weemoedige oudje werd er niet ach ter aan gezongen want een toehoor der ontpopte zich al"s opponent. MOU, NOU, jullie maken het toch wel te gortig hoor, ik ga soms met mijn zoon in een autootje maar dat is wat fijn en ik kijk 's avonds toch maar lekker naar de tellivisie. dat had je vroeger maar niet. Toen konden mense als ons nog geeneens een pruim tabak koven en nou heb je de voorzieningen ook al is het nog inzittenden De auto werd 300 meter meegesleurd. Twee inzittenden werden uit de wagen geslingerd. Zij waren op slag dood. De derde, de chauffeur, werd later dood in de brokstukken van de auto aangetroffen. De herkomst van de in Rotterdam zuid op straat gevonden, Softenon-tablet- ten, die een sterk slaapmiddel bevatten en volgens -buitenlandse medische pu- blikaties schadelijk zouden zijn voor aan staande moeders, is bekend. Na een onderzoek bleek, dat de doosjes met tabletten door een vrachtwagen van de gemeentereinigingsdienst, die op weg was naar de vuilnisonslagplaats aan de Brielselaan, zijn verloren. Softenon werd in november 1961 uit de handel genomen. school in de Dwarsstraat m Schie- dam-Zuid zo dicht bij het havenge bied ligt. De Schiedamse Havendienst zal heel be reidwillig de kinderen vele colleges ge ven. Zo is vandaag een groepje kin deren onder leiding van de heer Van Dam door Schiedam gegaan waarbij zij een uiteenzetting krijgen over de betekenis van reddingsboeien en red dingsbaken. Nog te dikwijls gebeurt het dat baldadige lieden dit materiaal vernielen of weggooien zodat 'er bij ongevallen geen gebruik van kan wor den gemaakt. Deze actie wordt genoemd ,,Een red dende hand aan de waterkant". De Mnderen zullen een kijkje mogen ne men op de binnenschepen, uiteen zal worden gezet wat de betekenis is van de sluizen, van ebsluis, vloedsiuis e.d. Ook zal hun geleerd worden de sluis- gelden te berekenen. Daarvoor dienen zij te weten welke tarieven er worden berekend en wat de tonnages van de schepen zijn. In opstellen, rekensommetjes, tekenin gen e.d. zullen de kinderen de resul taten van deze eerste actie neerleg gen. Volgende week gaan de kinderen op vrijdag een tekenwedstrijd houden op het schoolplein op zaterdag wordt een Dropagandarit door Schiedam ge maakt en in de week die daarna volgt staan een filmvoorstelling en een boot reisje door de havens op het program ma. De jeugd zal zoveel mogelijk zelf actief werkzaam zijn, zij zullen naar het schutten van een schip kijken, zij zullen intenrjzws afnemen van wer- kers in de haven. De inspecteur van Onderwijs hoopt dat vele opvoeders aandacht zullen besteden aan deze actie. Met ingang van 1 augustus is benoemd tot lector in de sociologie aan de Neder- landsche Economische Hogeschool, drs. P. J. A. ter Hoeven te Amsterdam. Drs. Ter Hoeven studeerde te Tilburg en te Amsterdam: in 1959 legde hij aan de Vrije Universiteit het doctoraal exa men in de sociale wetenschappen af. Van 1956 tot 1959 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Neder landse volk In. 1959 werd hij benoemd tot wetenschappelijk project-leider van een sociologisch onderzoek in de Rotter damse en Amsterdamse haven, dat werd opgedragen aan het Sociologisch Insti tuut van de Rijks-universiteit te Leiden. In het najaar zal van zijn hand een pu- blikatie betreffende dit onderzoek ver schijnen. De organisatoren van de K.W.-mars die op 7 juli in Schiedam wordt gehouden, organiseren in samenwerking met Huize Brabant, Tuinlaan 98 te Schiedam, een grootse foto- en fitmwedstrijd. Amateur- fotografen en cineasten kunnen deelne men aan -deze wedstrijd. Er mogen foto's, kleuropnamen. dia's en films gemaakt worden van alles wat er voor, tijdens en na-de K_W.-mars te zien zai zijn. Alles wat maar enigszins betrekking heeft op de K.W.-mars kan uitgebeeld worden. Daar de 18e Koningin Wilhelmina-mars met medewerking van de landmacht een groots gebeuren za! worden dat boven dien een goed object zal zijn voor foto grafen en cineasten, zal deze foto- en filmwedstrijd zeer aantrekkeLijk worden. Vele prijzen zijn beschikbaar gesteld voor deze wedstrijd. Nadere bijzonder heden betreffende de foto- en filmwed strijd worden gaarne verstrekt door „Huize Brabant". Tuinlaan 98 te Schie dam. De 24-jarige verkoper C. A. uit Henge lo is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 12 maanden gevangenis straf met aftrek, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens diefstal van goe deren uit een Rotterdams warenhuis, waar hij werkzaam was. tot een totaal bedrag van 4600 gulden. Hij kon de goe deren, kostuums, siervoorwerpen, huis houdelijke artikelen en grammofoonpla ten, vrij eenvoudig meenemen, omdat zijn directie visitaties van het personeel mens onwaardig achtte. De officier van justitie had veertien dagen geleden een straf van 9 maanden met aftrek, waarvan 3 maanden voor waardelijk, geëist. 9 Bij beschikking van dc Minister van verkeer en waterstaat is aan rr.r. G. J. C. Schüthuis te Rotterdam, cp zijn ver zoek eervol ontslag verleend als lid en voorzitter van de commissie waterhuis houding. zulks onder dankbetuiging voor de door hem als zodanig bewezen diensten. (Van een onzer verslaggevers) Naar traditie houdt de Oranjevere niging „Wilhelmina" in Kethel de Koninginnefeesten op andere dagen dan in Schiedam wordt gedaan. Deze feesten worden nu donderdag, vrijdag en zaterdag gehouden. Donderdag avond om zeven uur speelt het jeugd orkest Sint Radbout bij de opening van het feest twee nummers. Daar na spelen De Grappenmakers, Het Poldertrio, The Long Man and lus Rockets. Burgemeester mr. J. W. Peek zal om zeven uur op het feest- (Van een onzer verslaggevers) Veertien leerlingen van bet Groen van Prinsterer Lyceum te Vlaardlngen heb- De Vlaardingse politie heeft proces-1 gXf/deTinï A^Lu^ verbaal opgemaakt tegen enkele aard-»*}"' 1 B] k vjn der appelen- en groentehandelaren die aard- .®loT;ston„B,M"r.* Klaas Ztmr- appelen van oude oogst verkochten, en te koop aanboden voor een hogere prijs dan de voorgeschreven prijs van 35 cent per kilogram. Tevens werd een groente handelaar bekeurd wegens het niet aan- breneng van een prijsaaabieding op een partij aardappelen. De zeventienjarige bankwerker P. Stroo ber van de Meiendaal te Rotterdam brak maandagavond tijdens een voetbalwed strijd door een botsing met een andere speler vermoedelijk een halswerwel. Men vervoerde de bankwerker naar het Dijk- zigtziekenhuis. De wedstrijd werd ge speeld op het voetbalterrein aan de Zui derparkweg, hoek Kromme Zandweg. (Van een onzer verslaggevers) Wederom hebben de functionarissen van de rennersclub „Schiedam" voor een prachtig wielerfeest gezorgd in de evenementen van Jeugd Jolijt 1962. Liefst tien deelnemers meer dan vorige week waren naar de Buys Ballotsingel gekomen voor de tweede wedstrijd. Niet alleen dat de belang stelling voor de deelname aan deze jeugdwielerwedstrijden zo groot is, ook de aandaebt van de buurt is van omvang. Helaas blijven de kinderen niet steeds op het trottoir. In hun nieuws gierigheid dringen ze te ver op waar door ze het gevaar voor ongelukken teiweeg brengen. Grappig is ook dat I VLAARDIN GEN Wij hebben plaatsingsmogelijkheid voor: Naast de praktische opleiding in ons bedrijf verzorgen wij de VAKOPLEIDING op onze BEDRIJFSSCHOOL in samenwerking met de BEMETEL-OPLEIDJNG. Duur van de opleiding voor het BEMETEL- DIPLOMA varieert van 2 tot 3 jaar, afhan kelijk van vooropleiding. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden wat be- treft loon, vacantie, vacantietoeslag, winst- deling etc. Aan belangstellende L.T.S.-ers en hun^Ouders zullen wij graag het bedrijf en onze bedrijfsschool laten zien. Mogelijkheid hiertoe bestaat dagelijks gedurende de werkuren en ook 's avonds na telefonische afspraak met onze personeelschef. Adres: Kon. Wilhelminahaven Z.O.Z. 15 VLAARDIN GEN - Tel. (01898) 2202 De C.V. Magnesiet- en Amarilfabreken te Vlaardlngen vraagt voor haar buitenlandse expeditieafdeling een Bekend met de moderne talen, enige jaren ervaring en leeftijd tussen 21 en 26 jaar zijn voorwaarden. Gegadigden gelieve schriftelijk te solliciteren onder opgaaf van Verlangd salaris. 5-daagse werkweek. „Kijk, daap aaat de nieuw» Solex In die preoMIg» ftleunmcamblneUs!" Solex nu Jongen Anders Nieuwer 1 DE LUXE 399.< met volotomatlscho koppeling* Haal vandaag nog d« niftiw® klauranfoldar c* maak vrijblijvend oen proefrit MJt -t cmcoAW- AFDELING MOTOREN St. Lidulnastraat 52 Telefoon 5 4 3 1 3 Swammerdamsingel 25 Telefoon 66 5 4» zijn favoriet De mooiste boeken voor de leeftijd van 11 jaar en ouder. Spannende avonturen Gezonde humor Bengt Daniclsson TERRY OP DE ZUID ZEE-EILANDEN 14.90 TERRY IN HET LAND DER KANGOEROES 14.90 Vertrijgbao/ 'n 4e boekhandel de wielrenners die maandag succes hadden in Schiedam-West nu ook naar Oost waren gekomen om hun krachten te beproeven. Valk die toen eerste werd greep dit maal de derde prijs en de kleine Van Dun uit de Mariastraat die vorige week vzo werd toegejuicht toenhij tweede werd, kon nu op zijn racefiets de vijfde prijs veroveren. Als het zo doorgaat met de animo krijgt de rennersclub Schie dam maandagavond in de Burgemeester van Haarenlaan meer dan vijftig deel nemers. Ook nu weer toonden de knapen van twaalf tot zestien jaar grote krachts verschillen. Dat kwam vooral tot uiting omdat het tempo rond de Buys Baliot- smgel zo ihoog kon zijn. Politie en ge meente hadden ook nu weer gezorgd voor een goede afzetting. Zo snel reden de jongens op hun gewone fietsen dat ze over de tien kilometer slec'hts acht tien minuten en 42 seconden deden. Nu zij gezegd dat de snelste, Duiven- bode, aan de kop binnenkwam, achter hem streden Meerburg en Valk om de tweede en derde prijs en de rest van het peloton vormde een lange, lange ketting waarbij het soms niet duidelijk was of er knapen 'bij waren die rondes achterstand hadden. De oud-voorzitter T. van der Ent, heeft ook nu weer de trofeeën uitgereikt aan de knaipen die voor het front van de talrijke belangstellenden gehuldigd zijn. Voor de ploegendeelname waren nu zes, vorige week vier, teams ingeschreven. Fri.jswu1naa.r3 zijn: 1. Duyvenbode, 2. Meerburg, 3. Valk, 4. Hersbach, 5. Van Dun, 6. Smit, 7. Jansen, 8. Van Vloed. Ploegentijdrit (twee ronden)I. Peet van Est 1 min. 51,2 sec.; 2. Stemc-el- huis 1 min. 53,5 sec.; 3. Opgeruimd Staat Netjes 1 min. 54,5 sec.; 4. Go- vaart en Co. 1 min. 58,3 sec.; 5. Schie damse Jeugd Raad 2 min. 7,4 sec.; 6. Waansteeker 2 min 7,6 sec. Sluis, Joke de Stoppelaar, Klaas Zuur mond en Bob Zwartveld en in de afdeling B: Bert Bolderheij, Jan Willem Dorleijn, Liese Groeneveld, Frans Maas, Otto Mo lenaar. Dik Pranger, Marijke Reyneveld en Arie van der Roest. Eéri B-kandidaat werd afgewezen en één A-kandldate zal zich nog aan een verlengd examen moe ten onderwerpen. Nadat de vergadering ter vaststelling van de uitslag nogal wat tijd in beslag had genomen betraden rector drs. H. J. Smit, curatoren, gecommitteeerden cn examinatoren om 17.30 uur de aula waar de kandidaten met hun ouders het geduld reeds ruim een uur hadden op proef gesteld. „Wij willen met jullie blij zijn", zo begon drs. Smit zijn toespraak tot de geslaagden. De rector zei dat de ge slaagden nu een pracht van een toekomst tegemoet gaan want „student-zijn is ideaal". Sinds zijn eigen studententijd in Leiden is er in de binnenstad van de Sleutelstad nog niet zoveel veranderd, maar met de studentenmaatschappij is dat beslist wel het geval. De tegenwoordige student is veel meer een gebonden mens dan vroeger en in dit verband waarschuwde de rector de geslaagde kandidaten voor het gevaar van het nihilisme, waarmee hij bedoelde het-niet-toetreden tot een studentenver eniging. De rector, die zelf kon vertellen dat hij zijn leven lang dankbaar zal blij In de speeltuin aan de Sweelinckstraat te Vlaardingea viel maandagmiddag de 9-jarige R. K. van de glijbaan. Het kind kwam op te tegels terecht en moest met een hersenschudding door de G.G.D. naar het Algemeen ziekenhuis worden ver voerd. ven dat hij destijds tot de S.S.R. toetrad, noemde het lidmaatschap van een stu dentenvereniging noodzakelijk als broed. Evenals verleden week de geslaagden van de M.M.S. kregen de kandidaten „de kleine atlas van de bijbel" van het bestuur cadeau. De rector hoopte dat dit boekje hun de bijbel beter zou leren verstaan. terrein aan de Koekoekslaan de ope ning verrichten. Daarna spelen ge noemde Kethelse amateurgroepen hun repertoire onder het motto: „Wat Kethel biedt zoekt dat elders niet". Vrijdagmorgen om negen uur is er weer een optocht van tilburies, paarden reclamewagens en versierde fietsen. Ge reden wordt over Kerkweg, Polderweg, Overschieseweg, Singel, Broersvest, Koe markt, Oranjestraat, Nieuwe Haven, B. K.-Laan. Rembrandüaan, Troelstra- laan, Burg. van Haarenlaan, Sehiedam- seweg, Iepenlaan, Hargsingel, dr. Sauer- straat. Op het feestterrein aan de Koekoeks laan begint vrijdagmorgen het program ma voor de kinderen. Er is dan om tien uur een kindervoorstelling. Om elf uur wordt het ringsteken met tilburies en Losse paarden voor volwassenen ge houden. 's Middags om drie uur is er volksspelen en tonsteken. De Delftland ruiters zullen vrijdagavond om zeven uur een demonstratie geven. Muzikale omlijsting: St. Radboud. Zaterdagmiddag om twee uur wordt de finale tonsteken gehouden, 's Avonds Is er een feestprogramma met muziek dat om elf uur wordt besloten niet vuurwerk. Morgenavond acht uur zal de Am sterdamse beiaardier Ype Höweler het Rotterdamse stadhuisearillon bespe len. Op zijn programma staan o.m. Pié- ludium nr. II van M. van den. Geyiv Andante van Dieuclonné de Raick en Thema" met variaties-' van Gustaaf Nees. Ype Höweler zal zijn beiaardconcert besluiten met Fantasia van Arthur Lynds Bigelow. O Een driejarig dochtertje van de heer P. J. O. heeft zondagavond in een hooi berg aan de Polderweg 148 in Schiedam rnet lucifers gespeeld. Het hooi vatte vlam De heer O. heeft de brand snel met een schuimblusser kunnen blussen. De brandweer hoefde geen dienst te doen. De rechtbank m Rotterdam heeft van morgen de 20-jarige ambachtskunstenaar C. K. uit Gouda voor een reeks van in braken en oplichting veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De officier van justitie had veertien dagen geleden een straf van 10 maanden met aftrek, waarvan 3 maanden voorwaarde lijk. geëist. De ambaahtskunstenaar, een pottenbak ker, ontvreemde in de periode van de cember tot februari o.a. m een school in Gouda een projector, enkele filmstrips en dia's en verder uit de woning van zijn buurman een kofferschrijfmachine, een elektrische luchtcompressor en twee re volverspuiten. Bovendien lichtte hij een kledingmagazijn op voor een costuum, een overhemd en een stropdas. Hij kreeg die goederen mee door het visitekaartje van een bekende Rotterdamse firma te tonen. (Van een onzer verslaggeefsters) Gerrit van Logchem. leerling van het Libanon Lyceum te Rotterdam is een van de vijf hoofdprijswinnaaxs van-een wedstrijd, uitgeschreven door de Allian ce Frangaise. Hij krijgt een itieendaagse vakantie in Parijs. Troostprijzen, een boekwerk, kregen Hongkie Oei, leerlin ge van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam en Martin Sanders van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam. Jaarlijks wordt een wedstrijd georga niseerd, waaraan alle leerlingen van de hoogste klassen der middelbare scho len - aan.- kunnen meedoen. De bedoeling was een opstel .te ma ken. over het onderwerp; „Als ik le raar --Frans zou zijn, wat zou ik dan doen om mijn lessen aangenaam en nuttig te maken". Voor het beste op stel werd een reis naar Parijs uitge loofd. Dit jaar namen 350 scholieren urt het hele Land aan de opstelwed strijd deel. De mogelijke onderwerpen voor het opstel waren door het Mini sterie van Kunsten en Wetenschappen opgegeven, vervolgens naar Parijs ge stuurd, waar ten slotte de definitieve keus werd gemaakt. Gistermiddag werden de prijzen be kend gemaakt in het secretariaat aan öe Westersingel. De heer H. J. Sjolie- ma, president van de Alliance Fran chise in Rotterdam, sprak een openings woord en feliciteerde Gerrit van Logchem met het mooie resultaat. Ter gelegenheid van de Nederlandse première van de kleurenfilm Mare Libe rum in de Cineac te Rotterdam, zal de Marinierskapel der Koninklijke Marine met de tambours en pijpers van het Korps Mariniers dondagdagmiddag, 23 juni vóór het journaaltheater aan de Coolsingel omstreeks 16.00 uur marsmu ziek ten gehore brengen. Onder leiding van de Kapitein der Mariniers H. C. van Lijnschooten zal de Marinierskapel 'o.a, uitvoeren de door de dirigent gecompo neerde mars Mare Liberum uit de gelijk namige kleurenfilm, die een beeld geeft van de taken, welke de Koninklijke Ma rine in alle delen van de wereld vervult TIMCO v.a. 19.75. Broersvest 56 Schiedam, Oranje-Nassau Vlaardingen (rekt deze week naar het lang verwachte nieuwe Korfbalhome aan de Claudius Civilislaan, het terrein begrensd door de Floris de Vijfdelaan en het tennispark Soenda. Dit zal voor deze club zeker een grote verbetering blijken, ook al zal zij het nog tot eind augustus zonder kleedgelegen heid moeten stellen. Om het terrein voor de aanvang van de competitie (begin september) voltooid te zien zal er echter de nodige spoed mee betracht moeten worden. De trainingsavonden worden, dan ais volgt: dinsdag. Oranje-Nassau 3 en 4, ad- spiranten A en A2; woensdag, alle andere adspiranten; donderdag. Oranje-Nassau 1 en 2. Verder zal er elke avond gelegen heid zijn een balletje te gooien. Zaterdag trekt O.N. met drie senior twaalftallen naar Papendreeht om deel te nemen aan de Dis-Ric-series ap het terrein Slobbegors. Voor de junioren staan op het pro gramma: O.N.-BO.D.I.-8. 14 uur, Cl. Civilislaan; O.N.-A2Oranje Zwart-A 15.15 uur. idem; Q.N.-A— O.D.I,-Aol N.I. O.-A. 16,30 uur, idem. De stichting GeGzamelijk Militaire zal woesdag in Hoek van Holland een huis aan huiscoilecte houden. De op brengst is bestemd voor het liefdadig doel dat enkele door enkele fondsen wordt nagestreefd en die daardoor een nationale ereplicht naar beste krachten trachten te vervullen. SCHIEDAM. Geboren: Robert E. B. z. v. H. Liefhebber exi P. C. Bredewoud; Astnd d. v. M. van der Velden en B, M, Jansen; Hendrikus J. z. v. G. Mulder ea J. Romein; Petra d. v. P. Bosciiman ca S. C. B'eecke; Marius J. H. z. v. F. G. H. Landsbergen en A. M. A. van Veggel; Rosalinda d. v. G. A. Slavenburg en N. PU; Theodorus A. z. v, T. A. A. Tteraier- mans en P. M. Veringmeier; Sophia M. d. v. J, Bakker en N, op den Brouw; Hans P. z. v. P. Kool en L, Nootenboom. Overleden: S. van Logchem, 80 jr; G. W. Vreesen, 73 jr, wed. van W. L. van. Baarle. Chr. Soc. Bel. Jaarvergadering VNFG v.m. Oranjevereniging 20. Speelplaats school Huysmanslraat: Jeugd Jolijt 1962 Spelavond voor kinde ren van acht tot en met twaalf jaar, 19- Fassagetheater: Uitreiking Diploma's Veilig Verkeer voor Schooljeugd, 10. Dr. Wibautpletn; Jeugd Jolijt 1962, Voiksspeiavond. 19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b. g. g. tel. 115588 toestel 51 (b.g g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. tei 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen bg.g. telef, 115588). Apotheek: Hot Gouden Hert, St. Li- duinastraat hoek Brugmanstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Westvest 12: Cees van der Geer, expo sitie (tot 15 juli). TfO VROLIJK waren ruim 600 kin- deren dinsdagmorgen in het Pas sage Theater in Schiedam dat ze van de uitreiking van de verkeersdiplo- ma's een waar feest hebben gemaakt. Op muziek van organist G. Brcssers hebben ze enthousiast gezongen van „Was ik maar bij moeder thuis geble ven" en Ay, Ay, in Barcelona". Voor dat inspecteur J. J. Knook op paeda- gogische en geestige wijze zijn com mentaar leverde bij de vertoning van de dia-positieven van het praktische gedeelte van het examen, dat enkele weken geleden in Schiedam-Zuid is gehouden. De kinderen lieten met luid gelach merken hoe dom ze het van hun vriendjes vonden als vertoond werd dat deze door verkeerdeborden reden of heel handig willen afstappen om te de kandidaten. voet door de tijdelijke verkeersaan- wijzmgen te gaan. Dit jaar hebben 1504 kinderen aan de examens deel genomen, hiervan werden 62 kinderen afgewezen, van de 1442 kandidaten voor het praktische examen kwamen 94 niet naar het parcours en boven dien slaagdon 220 deelnemers niet, zo dat in totaal 1128 slaagden. Vorig jaar waren de cijfers 159781 afgewezen, 1489100283, geslaagd 1115. tn 1960 waren de cijfers 1623104, 1519— S6172. geslaagd 1261. Het aantal deelne mende kinderen daalt wei omdat de ge boortegolf van vlak na de oorlog nu ge passeerd is, er zijn relatief meer ge slaagden dan vorig jaar, maar toch heb ben 'te velen het diploma niet kunnen behalen. Waren er vorig jaar scholen waar alle deelnemers slaagden, nu was er geen enkele school met louter geslaag- De voorzitter van de vereniging Ver bond voor Veilig Verkeer, de heer H. W. G. Hoek, heeft een uiteenzetting ge geven over de gang van zaken bij ver- keersexamens. Hij zei dat de politie het grote werk doet. De heer Hoek wees op de betekenis van het veilig verkeer, van de jeugdverkeersbrigade en van zijn ver eniging waarbij hij iedereen opwekte lid te worden voor één gulden per jaar. Tenslotte heeft burgemeester mr. J. W. Peek aan de vertegenwoordigers van de scholen de diploma's uitgereikt Don derdagmorgen komen de overige geslaag de kinderen in het theater byeen. De heer Peek achtte het van het grootste belang dat de kinderen de verkeersre gels leren, hij zei dat ze ook de ouderen hun kennis moeten overdragen. Ieder jaar neemt het aantal ongeval len toe. In Schiedam gebeuren 2000 ver keersongevallen per jaar. Landelijk ko men er 33000 zwaargewonden, dat is zo veel als de bevolking van een stad als Gouda. Als ledereen de verkeersregels goed zou toepassen en oplettend zou z(jn, zouden er geen ongelukken gebeuren. In het algemeen is men te slordig, aldus mr. Peek, die stelde dat men te weinig rekening houdt met de medeweggebrui ker. De burgemeester wees de jeugd erop dat de ouderen niet die verkeerslessea hebben gehad die de jeugd nu heeft. Zij kunnen dan ook de meest eenvoudige regels niet. Na de uitreiking speelde or ganist Bressers. zagen de kinderen en kele reportages over zeepkistenrennen, een speeltuin, een goudmijn. Popeye de Sailorxnan ontpopte zich in een teken film ditmaal als een sterke ridder en bovendien werd een speelfilm „Eerlijk duurt het langst" vertoond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1