Anderhalf miljoen bijeen voor twee jeugdcentra 3. Nog geen contact met para's bij Merauke Brons en bloemen voor brandweer-echtpaar Bromfietser 40 meter op motorkap Brommers (gestolen) bestelling geleverd op Opnieuw onderzoek naar olie onder Noordzee Resultaat nationaal geschenk Maak van Uw een DE KLERKeZN Door Amerika's zachtste tabakken EEN KOELKAS1 COUZY m Florerend handeltje op Flakkee Service gaf landarbeider groot vertrouwen? Ontmoetingen van jongeren zonder enig onderscheid Regering steunt verhoging van spoortarieven I Bevolking niet geëvacueerd Mevrouw rijdt, meneer Must Oliemaatschappijen werken samen Cassatieberoep Marcel Nivard werd verworpen Eduard Flipse slaat feestpaal concertgebouw 75 IN JULI VOOR BRITSE KUST iff DE ROTTERDAMMER PAGINA H DINSDAG 2o jUi\l 1962 Sa5E5S5l -J HET zilveren huwelijksge schenk van het Koninklijk Paar aan de Nederlandse jeugd zal binnen enkele jaren zijn vol ledig beslag krijgen. „Het Zilve ren Schor" en „De Hunneschans" beide terreinen van ongeveer 4 ha. groot, het eerste bij Veere en het tweede bij Uddel gelegen zullen dan als jeugdcentra zijn ingericht, waar jongeren, onge acht afkomst, politieke of gods dienstige overtuiging, dan wel lichamelijk, geestelijk of maat schappelijk handicaps, onderge bracht kunnen worden. Doel NDIEN de Indonesische para chutisten, die het afgelopen weekeinde aan de Zuidkust van Nieuw-Guinea bij Merauke zijn geland, de opdracht hadden een verrassende aanval op deze plaats uit te voeren, dan kan deze opzet als mislukt worden beschouwd. De in drie groepen afgeworpen para's bevinden zich thans verspreid in een grote boog ten noorden van Merauke. In een te Hollandia uitgegeven commu niqué wordt gezegd, dat de Ne derlandse strijdkrachten de no dige maatregelen ter beveiliging van Merauke hebben genomen en dat het plaatselijk garnizoen aan zienlijk is versterkt. GEEN CONTACT GEEN EVACUATIE V er wachtingen is een ideaal bezit Koopt echter bij vakkundigen. U voorkomt teleurstelling, Ruim 40 /aar ervaring. 1e Middellandstr. 72, tel. 30340-37434 EEN onbewoonbaar verklaard huis in een dorpje op het eiland Flak'kee is ongeveer anderhalf jaar de „showroom" geweest van de 33-jarige landarbeider J. van D., die tot de dag, waarop hij door de politie werd gearresteerd, een winstgevend handeltje heeft gedreven in gestolen brommers. (Van een onzer verslaggevers) Als het weer meewerkt zal be gin juli op -de Noordzee een groot scheeps onderzoek starten naar het voorkomen van aardolie on der de zeebodem. Het onderzoek zal worden bekostigd door de drie oliemaatschappijen Shell, Esso Britse territoriale zone) zullen worden afgespeurd. EXPERIMENT Service Agentschap Haitewens It J- NoordBev» Walcheren DDtlBURS sm MSfÜKAAMT Zuid Bevelend] TtlSSIBEE Zeeuwsen Vlaanderen: vmmswKtH AO km ZW8UX abqerwoi Hoofdkaart oeverte* AHDtSFOOR YtmmwicïN Advertentie (Van onze speciaie verslaggever) (Advertentie) „Tinten luin", da nieuwe bekoor lijke zomergordijnstof vindt U nu bij De Klerk. „Tintantum"s iris, fleurig, kleurrijk, Indanthren, voor- gekrompen en gemercerlseercf. Bovendien Is „Tintentuln" goedgekeurd door da Vereniging van Hulsvrouwen. Wij hebben deze „zonnige" gor dijnstof In verschillende dessins. De prijs Per meier slechts ROTTERDAM: DEN HAAG: UTRECHT: VUSSiNGEN: Oude Markt Binnenweg 7 Seijerlandselaan 72 Groenmarkt 29» Voorstraat 36-38 Het nationale geschenk, dat (bui ten een aanzienlijk geldbedrag) even eens door het koninklijk paar voor beide jeugdcentra beschikbaar is ge steld, is op dit moment tot anderhalf miljoen gulden opgelopen. Een deel van de totaal binnengekomen gelden is inmiddels reeds voor de aankoop van een zogenaamd historisch ser vies besteed. Een en ander werd gisteren op paleis Soestdijk bekendgemaakt, waar van daag het stichtingsbestuur van de ko ninklijke jeugdcentra is geïnstalleerd. Mr. J, van der Hoeven, particulier se cretaris van de Koningin, gaf de motie ven van het Koninklijk Paar aan, die bij de schenking een rol hebben ge speeld. „Zoals elk ouderpaar, dat zijn zilveren huwelijksfeest viert, de behoef te beeft iets aan zijn kinderen te ge ven", zo verklaarde hij, „zo was het als het ware ook hier. De kinderen wa ren in dit geval de kinderen van het Nederlandse volk". Mr. M. B. van der Werk, kmderrech- ter te Utrecht en voorzitter van de commissie van advies van de stichting, waarin ook de prinsessen Beatrix en Irene een werkzaam aandeel hadden, schetste de grondslag en het doel van de beide jeugdcentra. Bij het gebruik van het woord jeugd wordt gedacht aan jongeren tussen 10 en 30 jaar, waarbij bet accent valt op de leeftijdsgroep van 14 tot 25 jaar. Met de jeugdcentra wordt beoogd op experimentele basis mogelijkheden te Er is nu in het kabinet in principe besloten, dat de spoortarieven zuilen worden verhoogd, Hoe groot de ver hoging zal zijn en wanneer zij zal in gaan, maakt nog een punt van overleg uit tossen de N.S., het ministerie van verkeer en waterstaat en het minis terie van economische zaken. Reeds geruime tijd geleden hebben de N.S. aangedrongen op verhoging van de tarieven. Aanleiding hiertoe werd ge vonden in de verhezen, waaraan met viel te ontkomen. Minister Korthals steunde de wens tot tariefsverhoging, maar „prijsbewaker" minister De Pous was niet enthousiast Onlangs heeft drs. De Pous met ver hoging van de tarieven kunnen instem men. Thans wordt nagegaan, hoe groot de verhoging zal moeten zijn. Het is niet bet voornemen, alle soorten ver voersdiensten xnet een gelijk percentage duurder te maken. Personenvervoer en vrachtvervoer zullen afzonderlijk wor den bekeken, terwijl het ook in het voor nemen schijnt te hggen, voor de abonne- m en ten een afzonderlijke percentage vast te stellen. Uitgangspunt vormen de exploitatie verliezen van de N S. Deze zijn, wat het eerste kwartaal van dit jaar betreft, be kend. JJuljen echter de volgende kwartalen eeï1 even ongunstig beeld opleveren? Hierover schijnt by de bovengenoemde instanties geen gelijke visie te bestaan. Door middel van overleg wordt gestreeft tiaar een eensluidend standpunt. Hier mee kan nog geruime tijd zijn gemoeid. Op het terrem van de Roteb aan het Rlydorpplem in Rotterdam botsten van morgen rond twaalf uur een vuilnis - en een bestelauto. De bestuurder van de vuilniswagen, de 35-jangfl S. v d. Broek Uit de le Wandeloarddwarsstraat liep eed lichte shock op, de bestuurder van dé bestelauto raakte bewusteloos Beiden werden naar het Dykzigtziekenhuis over gebracht. De vuilnisauto kreeg even als de bestelauto lichte schade. ïn Hollandia zijn voorts van officiële zijde b erichten tegengesproken als zouden de parachutisten bij Merauke beschikken over jeeps en artillerie. De ze berichten waren in de wereld ge komen door meldingen over grote pa- rachutis. Deze werden echter ook ge bruikt bij de landingen bij Pak Pak, Tenhnaboean, Kaimana en Sorong en dienden tot het afwerpen van voorra den en munitie. Het was vandaag nog niet tot een vuurcontact met de para's gekomen. (Van een onzer verslaggevers) TA# charmante mevrouw D Martijn werd maan dagavond mi de bloeme tjes gezet, omdat haar than, brandmeester A Haftijn, zijn zilveren ju bileum vierdeZij heejt deen uniform en ook geen helm maar als er ih Het westen van R>t terdam brand uitbreekt rukt mevrouw Marlijn samen met haar man d\e commandant van bluseenheid. 432 is, uit De zilveren brandniees ter wordt namelijk donr Zijn vrouw naar de brand gereden. En hoe' „Z rijdt als een coureur e scherp als een schee' mesze is er altijd a> nummer één, omdat d< PolUie-agenten een oogje dicht doen, als ze me vrouw Martijn in volle vaart zien aankomen.. Omdat de Rotterdamse brandweer nu eenmaal (officieel tenminste geen brandweervrouwen kent, kreeg zi] op de feestelijke bijeenkomst in zaal Alhena aan de Mathepesserweg geen (officieel) ereteken voor haar activiteiten. Maar de welgemeende woor den, die tot haar werdei gericht en de r-uikers die de speeches vergezel den betekenden voo- haar evenveel als het bronzen kruis van ver dienste (van de Kon Ved. Brandweervereni- nng), waarmee haar ma1 werd onderscheiden. Hoofdbrandmeester A 7chenk, die de lange ri van sprekers opende speldde de zilveren ju bilaris het bronzen kruis op, nadat hij de verdien sten van brandmeester Martijn („een sportief brandweerman, prettig in de omgang") had ge roemd. Voorts werd het woord gevoerd door hoofd- brandmeester Ja c. van der Spek, de heer C. J. A. Fonteijn, voorzitter van de Vereniging van Onderbrandmeesters, brandmeester-comman dant van eenheid 431 J. Timmers, brandmeester ff. C. Saakes, oud-brand weerman J. Walters en oud-brandmeester P. F. van Bart. Enkelen van hen boden geschenken aan. Onder de talrijke bezoekers, die de heer Martijn hun gelukwen sen aanboden, bevond zich ook de president- hoofdman J. J. Oster Jr. Nederlandse militaire vliegtuigen voe ren verkenningen boven het gebied uit, in samenwerking met patrouilles te land, om hen op te sporen. De ter reingesteldheid laat daarbij in beperk te mate het gebruik van voertuigen toe over enkele nit Merauke leidende „wegen" en daarbuiten, voorzover het terrein na de regentijd althans niet meer onder water staat. Ook vanuit de lucht zijn de parachutisten nog niet bestookt. Daarvoor zijn hun concen traties te klein. Berichten over Ne derlandse aanvallen met bommen zijn dan ook in Hollandia formeel tegen gesproken. Hoewel de laagvlakte, waarin de In donesiërs zijn geland, grotere moge lijkheden biedt voor een open strijd dan de oerwouden van "Westelijk Nieuw-Guinea, kan ook de actie rond Merauke tot een langdurige campag ne leiden. Het uitgestrekte gebied met naar de kust lopende rivieren, die door bossen worden omzoomd, stelt de parachutisten in staat dezelfde taktiek te volgen als bij vorige landingen: contact met Nederlandse strijdkrach ten trachten te vermijden en proberen de bevolking op hun. hand te krijgen. Deze taak wordt zonder gidsen vrijwel onmogelijk geacht. De aangewezen gidsen zouden de jagers onder de In donesische bevolkingsgroep in en rond om Merauke zijn, die veelal te paard, op het in dit gebied levende wild ja gen. Uit de eerste berichten uit Me- auke na de landingen blijkt echter, dat er onder de bevolking een grote neiging bestaat om met de Nederland se strijdkrachten samen te werken. In Merauke zelf was de situatie niet veranderd. Er heerste een rustige stemming en de omstandigheden wa ren van dien aard, dat er geen aan leiding is gevonden vrouwen en kin deren te evacueren. De mensen, die werken aan het Koembe-rijstprojeet zijn teruggeroepen naar Merauke waar zij voorlopig zijn ondergebracht. Het betreft zeven ge zinnen. Het project wordt ongeveer dertig km ten Noordwesten van Me rauke uitgevoerd. De negentienjarige matroos P. Boel houwers uit de Goede Hoopstraat le Rot terdam die op een bromfiets reed, werd maandagavond na een botsing met een personenauto veertig meter op de motor kap meegenomen en toen in de berm van de weg geslingerd De bromfietser liep ernstige hoofdwonden en gebroken benen op. waarvoor hij naar het Zuiderzieken huis werd vervoerd. De botsing gebeurde op de kruising van de Groene Kruisweg en de Dorps straat Het slachtoffer kwam in de berm van de weg terecht, toen de auto tegen een lichtmast reed De bromfiets werd geheel vernield, de auto kreeg aan de voorzijde schade. scheppen voor een ontmoeting tussen jongeren uit alle lagen der bevolking, tussen gehandicapten en met-gehandi- capten. ten einde deze jongeren te le ren leven m verbanden, en bewust te maken dat zij cultuurdragers zijn. Be stemd voor de Nederlandse jeugd, zal de ontmoeting mede gericht moeten zijn op confrontatie op het internationale vlak met jongeren uit andere landen en met problemen van het internationale samenleven van deze tijd Bij het "begrip ontmoeting moet ge dacht worden aan twee wel te onder scheiden, doch niet te scheiden kan ten: ontmoeting als doei, of wel het verruimen van de horizon en de ge riehtheid op het bewust Ieren zien van de verbanden, waarin de mens in de wereld leeft; ontmoeting als middel tot voorbereiding van de jon geren op hun latere plaats in de sa menleving en tot vorming van de jon ge mens, die kan .mede-dragen en mede-bouwen aan de wereld van morgen. De terreinen, aldus mr. Van der Werk, zijn beide even aantrekkelijk als verschillend van karakter. Elk voor zich zijn het karakteristieke voorbeel den van Nederlandse landschappen. Het ene grenst aan het historische monu ment „De Hunneschans" te Uddel (ge meente Apeldocffn) vlak bij het Udde- lermeer. In de wandeling wordt het aangeduid als „De Hunneschans", ter wijl er een paadje doorheen loopt, dat m de volksmond Wilheimmapaadje heet, omdat prinses Wdhelmma daar vroeger veel gewandeld en geschilderd heeft. Het andere terrein ligt in Zeeland aan het Veersemeer, nabij Arnemuiden en aan de voet van de dijk van de Oranje polder. ïn de naam „Het Zilveren Schor" ligt opgesloten zowel een herin nering aan de gelegenheid ter ere waar van het zijn bestemming kreeg, als een verwijzing naar de blinkende schoon heid van het samenvloeien van water en land. Een stichting voor jongeren moet vol gens mr. Van der Werk ook door jonge ren worden geleid. Daarom geldt als leeftijdsgrens voor het bestuur 40 jaar. Naast het bestuur is een commissie van advies gedacht, voor welke deze leef tijdsgrens niet geldt. Pater W. A. M. AUing von Geusau, de door koningin Juliana aangewezen voorzitter van het bestuur van de stich ting, verklaarde dat de koninklijke jeugdcentra zich sullen scharen in de rij van de bestaande activiteiten en met deze samen, naast deze, hun eigen plaats gaan innemen. Het bestuur zal het zich daarom tot taak rekenen, om van de bestaande vormen van jeugd werk uitgebreid kennis te nemen. Zo wel in het bestuur als in de adviescom missie zullen mensen zitting hebben, die daar volledig van op de hoogte zijn. De meeste vormingscentra, aldus de geestelijke, bewegen zich noodzakelij kerwijs binnen bepaalde levensbeschou welijke, organisatorische, maatschappe lijke of medische verbanden, omdat ze door deze groeperingen werden gesticht. Het feit, dat deze nieuwe jeugdcentra uitgaan van hen, die boven al deze ver banden staan, namelijk de Koningin en de Prins, stelt de mogelijkheid open. luer te komen tot ontmoetingen van jon geren zonder enig onderscheid. Pater Alting von Geusau stelde dat het bestuur in de eerste plaats bijzonde re verwachtingen van het Zeeuwse ter rein „Het Zilveren Schor" heeft. Daar hggen alle mogelijkheden voor sport - vooral watersport voor het grijpen. Daar kan men de rust vinden tot bezin ning en gesprek, omdat het zo prachtig afgesloten. ligt van de buitenwereld en een geheel eigen omgeving voor de jon geren kan worden. De combinatie van een jongerenbe stuur en een ouderenadviescommissie leek hem bovendien symbolisch. Voor een juiste vorming is immers weder zijds contact tussen oud en jong nood zakelijk. Jongeren zullen evenveel moe ten luisteren naar ouderen als omge keerd. Pas dan is een juist inzicht voor beiden mogelijk. Behalve uil pater Alting von Geu sau (voorzitter) bestaat het bestuur uit mejuffrouw dra. N. H. Volteren (vice-voorzitter)mr. K. Mesdag (se cretaris), mr. U. D Stikker (pen ningmeester) en de leden jhr. P. A. C. B. Beelaerts van Biokland. mr. H. Baron Coilot d'Escury, mejuffrouw A. C. ter Haar, mejuffrouw C Herbe- nchs en ds. P. A. E. Sillevis Smitt. Go den Fiction (Advertentie) ■h' li"*" „Hh LAURENS PRODUCT V/AN D. is al enige tijd geleden voor de officier van justitie geleid, maar het onderzoek in zijn zaak is nog steeds niet afgesloten. Toen bij op een zater dagmiddag werd gearresteerd, vertelde hij de rechercheurs de brommers naar schatting ongeveer veertig zelf in Rotterdam te hebben gestolen. 's Maandags kwam hy op zijn bekente nis terug, toen hij zei: „Ik neem de kat volledig op my en noem de naam van die man metHij wilde de re- cherahe doen geloven, dat hij de brom fietsen van een Rotterdammer had ge kocht Van hem had Van CD. vernomen, dat de brommers indertijd in huurkoop waren geleverd en later wegens wan betaling door de eigenaar terugge haald. Ondanks wekenlang intensief speu ren heeft de recherche de Rotterdam mer niet kunnen vinden. Ook de land arbeider is bij zijn laatste verklaring gebleven, zodat de recherche wel moet aannemen, dat Van D. „de kat, die hij nam", wel zal hebben verdiend. Het nieuws over Van'D.'s handeltje in goedkope brommers ging op Flakkee van mond tot mond, en weldra had hij een uitgebreide klantenkring opgebouwd. De bromfietsen waren dan weliswaar niet splinternieuw, maar ze waren over het algemeen slechts kort etijd bereden. En: de prijs (drie a vierhonderd gulden) was aantrekkelijk. Laag stonden de bromfietsen nooit in het bouwvallige huisje, dat als opslag plaats dienst deed. De brommers veran derden snel van eigenaar. De m totaal 24 kopers hadden met de minste argwaan tegen de landarbeider Waren ze maar niet zo goedgelovig ge weest Nu zitten ze met de financiële strop van enkele honderden guldens, want na de arrestatie van Van D. ging de rijkspolitie ep Flakkee op zoek naar de brommers, die Van D. van de hand had gedaan. De verzekeringsmaatschap pijen hebben inmiddels laten weten, dat zij civiel beslag op de brommers zullen laten leggen. en B P Ruim 78 000 vierkante resultaat opgeleverd. De onderzoekers en O.sr nuim (O.UUU Vierkante zyn hierdoor echter niet ontmoedigd. Het kilometer zee tussen Lowestoft wereldgemiddelde bü olieonderzoek Is en de Firth of Forbh (buiten "«nelyk één succesvol „schot" op tien t kAflniran Het betreft hier een seismisch onder zoek, waarbij men. door middel van explosies aanwijzingen wil krijgen over het verloop van de aardlagen. Drie maanden lang zal dit onderzoek worden verricht. Van de winter wordt het ge staakt, maar in de zomer van 1963 weer voortgezet. Wanneer positieve resultaten worden geboekt zal daarna worden be gonnen met expioratieboringen. Het onderzoek voor de Britse kust is vrijwel gelijk aan dat van de N.A.M. (Shell en Esso) voor de Nederlandse kust Zoals bekend wordt hier op het ogenblik geexperimenteerd met het boor eiland Triton, dat nu met zijn derde boring (voor Noordwyk) bezig is Tot nu toe hebben deze proeven geen resultaat opgeleverd. boringen. Voordat met de expioratieboringen werd begonnen is, evenals volgende maand voor de Britse kust gebeurt eerst een seismisch onderzoek ingesteld. De Van D. mocht dan vijf dagen van de week op het land werken, van de handel en service aan zijn klanten kon hij mee praten. Hy hield terdege rekening met de wensen van de adspirant-kopers. Als hij het gewenste merk of de kleur niet in voorraad had, noteerde hij de bestel ling en beloofde hij met de hand op zijn hart: „Vandaag ot morgen loop ik wel tegen zo'n karretje aan en dan ss het voor jou". Van D. hield woord. Als hij zater dags terugkwam van zijn beeodk aan Rotterdam, waar hij zorgde voor de aan vulling van zijn voorraad, had hij meest al de gewenste bromfiets bij zich. Wat dat betreft had hij zidh een goede naam op Flakkee verworven. De landarbeider liep met zyn winst gevend handeltje spaak, toen hij zijn zaak wilde u. tbreiden met een „agent schap" m Rotterdam-zuid, waar zijn 23- jange broer, de machinist R. van D, woonde. De machinist kreeg op een voor de landarbeider onzalige dag zes brom mers m consignatie mee met de opdracht een afzetgebied in de Maasstad te zoeken. Drie bromfietsen gingen gnf weg, maar de vierde koper was aan de voorzichtige kunt. Hij aarzelde: „Of het een eerlijke zaak was en of hy de nummers bij de politie kon laten nakijken?" „Natuurlijk, man", zei de broer. De argwanende adspi- rantkoper hoorde in het politiebureau, dat de brommer in Rotterdam was ge stolen. Nog dezelfde dag vond de politie bij de machinist de twee overgebleven bromfietsen. Die ontdekking was het sein voor een speurtocht, die leidde tot de arrestatie van de landarbeider. In sa menwerking met de rijkspolitie vonden de Rotterdamse rechercheurs Van D.'s showroom op Flakkee. Er stonden nog zes bromfietsen, die van diefstal m de Maasstad afkomstig bleken te zijn. De dag na de aanhouding van Van D. (over het eiland. Het werd een drükke tijd voor de rijkspolitie. Ruim twintig mensen, die in goed vertrouwen een bromfiets van Van D. hadden gekocht, kwamen informeren wat zij nu eigenlijk moesten doen. Ook de politie m Rotter dam-zuid kreeg het druk met het opspo ren van brommers. NAM verricht op het ogenblik seismisch! ging het nieuws over de achtergronden onderzoek op de Waddenzee; i I van de „handel" als een lopend vuurtje Er was één triest geval bij. Door de goedkope aanbieding van de machinist ■had een vijftienjarige, hardwerkende jongen zyn hartewens een bromfiets te bezitten in vervulling zien gaan. Vier honderd gulden had hij voor de brom mer neergeteld en vol ongeduld wacht te hij op zijn zestiende verjaardag om te gaan toeren Maar het hep an ders. Zijn brommer, waarvoor hy elk dubbeltje had opzij gelegd, werd m beslag genomen. Op zyn spaarbank boekje staat nu nog slechts een bedrag van twaalf en een halve gulden De Hoge Kaad heeft vandaag het cassatieberoep van de Rotterdamse kapper G.' J. L., die op 7 februari de zo geruchtmakende moord pleeg de op het acht jaar oude jongetje Marcel Nivard, verworpen. Zoals men weet, is L. in eerste instantie door de rechtbank te Rot terdam veroordeeld tot een gevange nisstraf van vijftien jaar. In hoger beroep bevestigde het gerechtshof te Haag dit vonnis. Maandag 9 juli zal bij het Weena te Rotterdam de eerste paal in de bo dem gaan voor toet concertgebouw. Dat zal geschieden door de man, voor wie dit concertgebouw zeer veel zal bete kenen: Eduard Flipse, de dirigent van het Rotterdams Philharmomsch Or kest. Zoals in dit geval is te verwachten wordt de plechtigheid muzikaal opge luisterd. Het blazersensemble van het Rotterdams Philharmomsch Orkest on der! eidmg van Bert Esser zal voor de paal de grond ingaat „Intrada festi- va" van Bert Esser ten gehore bren gen en als de paal goed en wel is ge- slaigen „Fanfare pour précedér La Fé- ri" van Paul Dukas Eduard Flipse zal zijn paal niet zó maar de grond m mogen drijven. Het sem daartoe zal de Rotterdamse wet- tooudster voor kunstzaken geven, me juffrouw mr. 3 Zeelenberg. Die zal eerst de vlag hijsen. De plechtigheid wordt besloten, met een samenkomst ut de bovenfoyer van. de Rotterdamse Schouwburg, waar bur gemeester mr. G. E. van Walsum ea mejuffrouw Zeelenberg het woord zul len voeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1