Bijkantoor PTT vrolijk geopend in Vlaardingen ROTTERDAM 1 Tal van uitkeringen bij Sociale Zaken Schiedam van Iemand Sleuteloverhandiging bleef achterwege 'n Nieuw gezicht op straat Aantal zorg gevallen verminderde Scheurkalender en bandrecorder deden het w ZETHAMETAnv. Zomerfeest in H. van Holland Brand in Vlaardingse loodbranderij z Eeuwfeest voor firma Jos Blit in Maassluis Pierre Janssen: ik ben ongeschikt voor functie CMB Vlaardingen gaat vergaderen 0 Nieuwe commissie Halplan is geïnstalleerd VLAARDINGEN Medische diensten LICHT - GEWICHT TIMCO ZomeravondvoetLal PAGINA ZATERDAG 30 JUNI 1962. nternationale collectie m goud, zilver en horloges IHIIUIIIHIIUHIIIIIIHII lé-Dt 21*4 -totr IrfSaccstGU+ifgesu Reuze manier. Buurman Ia KELTUM PLEET t Rotterdam, Nieuwer! DE LUXE met volotomatische koppeling. Haal vandaag nog de nieuwe kleurenfo!der bij; of maak vrijblijvend een proefrit bij: A flossingen Advertentie maar niet duurder LIJ NB A A N 50 VLAARDINGEN Hervormde Gemeente Grote Kerk 10 ds ïP van der Vloed Apos^olaatsdienst 17 dhr J Hoogendam. Rehobothkerk 9 en 10 30 ds. G. Samsom van Rotterdam 19 dhr Jae Westmaas; Bethelkerk 10 ds W J Kolkert 19 ds.J. Bouterse H C. 15; Immanuelkerk 10 wi- ka I Kandel Jeugddienst 19 ds S. van den Bos zangdienst m m v kerkkoor o 1 v Joh. Groen; Nieuwe Kerk 10 dhr. Jae Westmaas 17 ds. J. Bouterse H. C 15: Westw-ijkkapel 10 dhr. J Hoogendnm Gereformeerde Kerk Oosterkerk 10 ds H J. Heynen 17 dr. F. L Bos. Emmaus kerk 0 45 en 10 45 dr F L. Bos H. Avondmaal 17 ds. G Aalbersberg Voortz B A. en dankzegging: Pbseikerk 8 45 en 10 45 ds Joh Lever H Avondmaal 17 ds K. J Heynen Voortz H. A. en daokz Mar ar a th a kerk 10 ds G Aal bersberg 17 ds. Joh. Lever Christ. Geref. Kerk Kerk Emmastraat 10 en 16 ds. J. -Kampman van Rhrjnsburg, H de Cockschool Ph. de Goedestraat 10 prof L H. van der Meiden van Den Haag 1-8 ds. J. Kampman. Geref. Gemeente Kerk Westmeuwland 10 en 17 ds L Huis man voorber. H Avondm. Christ. Ge ref. Gemeente Dljksteeg 6 10 en 17 ds. K van rvrillert Leger des Hells Geb Baanstraat 10 Heiligmgssamenkomst 18.30 Openluchtsamenkomst bij de Visbank 19.30 openbare samenkomst leider Envoy B F. J. v d Hoek. Overige kerkge nootschappen: geen opgaven ontvangen. M4AS9LUSS. Herv. Gem. 10 ds. Caze- mier van Schiedam; 19 ds Hemmes van Schiedam. Herv. Rusthuis 10 ds. Van der Steen van Schiedam Jeugdkerk 10 Sur- sum Co id a dhr. J. Spijker: 10 geb. Gen. de Wetstr. 2 dhr. M. J. Siepman Kmder- kerk 10 Cat. lok Gr. Kerk mevr. Meijer Geref. Immanuelkerk 9 30 ds. Duursema; i« 30 ds. Dercksen. Maranathakerk 9 30 ds. K -W. Dercksen; 16.30 ds. Duursema. Geref. Kerit (vrijgemaakt) 8.30 en 14 30 ds G Th. Koopman van Den Haag Ned. Prot. Bond 10.15 ds. Spijker van Den Haag. HOEK VAN HOLLAND. Herv. Gem. 10 en 19 ds. H S. Waasink. Geref. Kerk 10 en 19 ds." W. J. Smrdt en S. D. Lank- huyzen beide uit Naaldwijk. Herv. Evaaig. 14.30 ds. A. Vroegmdewey ultVee- nendaat. Vrije. Herv. 19 ds. W. de Weerd uit Oost-Voorne. MAASLAND: Ned herv. kerk 10 en 19 ds H JJ Keijzer. Geref. kerk 10 en 19 uur ds J Z Fotjer. SCHIEDAM: Ned herv gem: Grote Kerk ds A Hoffman en 17 dr LJ Cazemier; Be- thelkerk 10 ds J G Jansen en 19 ds A Vroegmdeweij, Veenendaal; Gpstandings- kerk 10 ds J D Spatting en 19 ds J D fa ling; Vredeskerk 9 en 10.45 ds KW Hem mes en 19 ds J D Smids; Ketbel Dorpskerk 10 ds J E L Brummelkaróp en 19 ds A C D van den Bosch. Ginneken Geref kerk: Oos terkerk 10 ds J Nawijn en 17 ds W A Krij ger: Kethel De Ark 9.30 ds P R Everaars en 17 ds J Nawijn; De Goede Haven 10 ds H J van Duinen, Zwijndrec-ht en 17 ds P R Everaars: Julianakerk 10 ds W A Krijger en 17 ds H Jvan Duinen Herv geref) evan gelisatie: 10 Irene ds Vroegmdeweij, Vee nendaal en 19 Bethelkerk ds Vroegmdeweij Chr geref kerk: 10 en 17 prof Van der Schuit. Oud-Katholieke kerk: 10 H Mis. Bapt gem: 19 Irene ds R Reiling. Leger des Heils 10 heiligingsdieiïst. 18.45 openlachtprediking en 19,30 verlossingssamenkomst o.Lv. briga dier K Wieringa en majoor R BEItsma Vrije chr geref gem: 10 en 16 ds I J IJssel- stein. Oud-geref gem: 10 en 17 dienst. Ge- rel kerk (vrijgemaakt): 9 30 en 16 30 ds C Vonk Ned piot bond: 10.30 ds A D Klaas- sen. Evang lutherse gem: 10 ds S G van der Haagen. Van een onzer verslaggevers een bijzonder originele en niet minder vrolijke wijze is gisteren na TtIamo iriJr.T. 1 aan de Floris de Vijfdelaan te Vlaar dingen het eerste plaatselijke bijkan toor van de P.T.T. geopend. Vele sprekers, de een al geestiger dan de ander, voerden het woord, maar er is geen sleutel aan te pas gekomen. Zoals wij gisteren reeds m- een deel van onze edities hefoben gemeld werd fle „officiële" opening verricht d-oor de directeur van het Postdistnct Rot terdam, de heer J. Kremer, die, zij het met enige schroom, afstand deed van het gebruikelijke ambtelijke pro tocol en op het kritieke moment een fraai gekleurd nagemaakt kalender blad dat als datum 28 )um aangaf, afscheurde waarop het volgende blar van de „dagkalender" zichtbaar wera. Daarop stond een levensgrote amfij-e- naar met een hele dikke „uilenibril". en toen de heer Kremer deze plechtige aan haling verrichtte, begon plotseling een mannenstem een bijzonder fraai 1 ed te zingen op de bekende melod-'e van „Toen onze Mop een mopje w-,s". Het begon, zo: „Ik ben de ambtenaar die u, voortaan ter zijde staat. Wanneer u een pakket verzendt, Of postcheques innen gaat". Vóór dat het zover was ging het al lemaal wat meer gewoon. De directeur van het postkantoor Vlaardingen, de heer J. C. W. Dessing, had een woord van welkom gesproken, waarin hij o.a. accentueerde dat ihet kantoor aan de Floris de Vijfdelaan het eerste Vlaar- dingse bijkantoor is; de andere depen- dances zijn in posttechnische zin name lijk geen bijkantoren maar postagent schappen. De grote ontwikkeling m de Westwijk heeft er nu toe geleid dat ge kozen werd voor de exploitatie van een officieel bijkantoor en uiteraard was dit Advertentie een reden om aan de opening ervan e- mge aandacht te geven. De heer Kremer, die hierna het woord kreeg, nam de jongste editie van „Spzzreommentaar", het voorlichtings blad van uc Rijkspostspaarbank, dat geheel aan Vlaardingen is gewijd, als uitgangspunt van zijn betoog. Hij stond 'Stil bij de rijke l'istone van Vlaardin gen en de enorme ontwikkeling van de ze stad na de oorlog. In 1953 werd aan de Billitonlaan een postagentschap voor de Westiwijk ge sticht, maar het is mor zijn ongeschik te accommodatie eigc -lijk nooit een suc ces geweest. Het nieuwe bijkantoor achtte de directeur van het postdistnct dan ook een belangrijke verbetering voor de inmiddels groot geworden woon- w,jk. Met dit kantoor kon de stoot van het postale verkeer op behoorlijke wijze worden opgevangen. De webhouder van sportzaken te Schie dam, mr. P. van Bochove, heeft donder-' dagavond de coramisae-Halplan dank gezegd voor de creatie van een plan voor een sporthal in Schiedam. Daarna heeft hij de nieuwe commissie, bestaande" fét vertegenwoordigers van de gemeente raadsfracties en van de S-B.L.O., geïn stalleerd, waarbij hij de wens uitsprak dat deze commissie spoedig voorstellen voor de bouw van een sporthal zal kun nen doen. Overigens zal de commissie het werk eerst in september kunnen begin nen omdat nu de vakantieperiode is aan gebroken. Advertentie Voor de op 25 mei en 28 juni door de Ver. van Examinatoren m Steno grafie en Machmeschrljven te Rotter dam gehouden examens slaagden de navolgende leerlingen van het Han delsinstituut, Sciuedamseweg, Vlaar dingen: Kantoorstenograaf Duits: de dames N H. den Breems (met lof) N. K. Dubbeldam (met lof); D. C Stratmg. Kantoorstenograaf Engels: de dames M. Kanaar en J. E. v. d Laan. Typist(e): de dames M. v. d. Berg; A. Broek; P. E. M, M. v. d Heuvel; A L van KnotsenborgG Troost-Nachtegaal; L. H. Assenberg van Eysden; J. H. Baatenburg de Jong; J. E. Bracco Garttner; J. M.' Bravenboer; I. F. de Bruyn; P. de Bruyn; S. Croese; C. A. A. Eeremberg; M. L. T. Jansen; A M. v. d. Kies; A M. Schenkel: K. H. Sebel; K. F Vellekoop; J L. Verbeek; A. Ver maas; J. A. W.ideboerD. van Dijk huizen; D. M. Gast; E v. d. Horst; W. de Kok; C. A. v. d Kooy; H. van Leeuwen; M. M. van Noortwijk; M Schrijver; M Wijker en de heren L. Ch. Moordhuizen; J. Puper en G. Vis ser. Aan de Koningin Wilhelmina Kweek school te Rotterdam slaagden de vol gende kandidaten uit Vlaardingen: M A. Ploeg, P. Poot, C S. Witte, F. van Duffelen, A. A. de Koning en A. Ver- zijl uit Schiedam. Een opgave van gevonden voorwerpen, verstrekt door de gemeente politie te Vlaardbigen: Boer, Binnensingel 60 muntbiljet. Van der Windt, Pieter .Karei Dros- saartstraat 189. bankbiljet: Kettin^,. Binnensingel 156, kinderportem boo- zef, Floreslaan 46c, portem. met inn en foto's: Beekman, Vaartweg 16a. muntbiljet; De Kok. Mozartlaan 1. zw, damesportem. met inh Foiitie Bureau. Deiftsevee 6, br herenpor- tem. met ïn'h., beige damesportem.» groene kmderportem met mm, Marrokkaanse portefherenregenjns. herenregenjas, blauw geruit kmderjas- je: Thomas Van Boisotstraat 11. beige rok; Konmg, Ridderstraat 21, damesrok; Leeuwis. Borneostraat 9. zwembreok en handdoek; Polme Bu reau, pullover, sjaal, groen ketelpak Gedurende het weekeinde zullen m bijzon dere gevallen dienst doen de volgende art sen Vlaardingen: M Prms-van Wijngaarden Van Hogendorplaan 28 tel 6281 en R Stoop Verpl Chasséplem S tel 2138. .MaassluisDr G A A van der Poel Alb Cuypplem tel 2900 Verloskundige me juffrouw Van Luyn Jac Catsstraat 24 tel 8376 Hoek van Holland: J J van Lmknuyzen Jollnkstraat 2 tel 627. Veearts Vlaardingen en Maas-atid: C. v d. Most, Kethelweg Vlaardingen. pak en bl. jack inh. sleutels; Dij- kanrn, Schepenstraat 9, bL jongens jasje; Politie bureau Schiedam, honk- balvest van V.F.C.; Zwaneveld, Wag- nerstraat 17, sjaal; Maunts, Mr. Troeistrastraat 42, beige regenjas; Van der Winden, Diepenbrockstraat 127, groen gebreid meisjes-vest; Van der Windt, Deltaweg 24, actetas inh. bos sleutels, papieren enz.; Schut, Kievitlaan 4. br. tas met inh. visgerei; Politie bureau, tas inh. werkkleding, boekje en cou rant, tas; Van der Voort, Van Schra- vendljkplein 20, kinderhandsehoen; Kronaat, Floreslaan 110, dameshand schoen met ruitje; Sluimer, Delftse- veerweg 35b, witte damesihandschoen met balletjes; Vleugel, Insstraat 37, bl. vulpen met verchroomde dop; Dr. Imhoff, Verpl. Chasséplein 6, bedel armband je: Zagwijn, Van Riebeeck- straat E. bedelkettinkje; Strik, Verpl. Chasséplein 2f, herenhorloge zonder bandje; Den Bakker, Borneostraat 107, 2 oorbellen; 'De Vries, R, Vis- seherstraat 61, gouden dasspeld; Van der Lippe, Prof. Telderstraat 165, halsketting; Zwaneveld, Wagnerstraat 17, halsketting: Nieuwland, De Wet straat 25. zilveren bedelkettinkje: Klein. Wagnerstraat 22b. zilveren broche m. steenties; De Ligt, Schie- damseweg 211, Kethel, dameshorloge zonder band; Breems, Goudsesingel 42, herenpolshorloge met grijs bandje; Franken, Van Hoogendorplaan 61d. step op luchtbanden t n.v. H. Peet; Konmg, Ridderstraat 21, step op luchtbanden t.n.v. A. Maat; Sneep, Binnensingel 72, step; Van der Meer, Vaartweg 120b, lichtbl. step: Kiel; t.n.v. N. de Lange; Boomsma, le Fl. de Vijfdelaan 66. driewielertje Bierslootsteeg. step op luchtbanden; Schoenmakers. Schiedamseweg 67, au tosleutels merk Kruis nr. 2t>3; Maats, Kethelweg 33. speelgoedbeer; Ver meer. Wilhelminastraat 2, sleutel (lips); Kolenbrander, le Maasbos straat 2, br. hondje; Bervelmg, P K D. straat 1'18, bril; Verburg. J. van Heemskerkstraat 8, fotoétui; Van der Hoek, 3e Spoorstraat 13. medaille en fietssleuteltje; Vroom. Binnensin gel 60, zakmesje: Oswald, Prof Tel- dersstraat 161. boor (dril); Lenswelt. Van Schravendijkplein 102, verrekij ker- Broere, Riouwlaan 1. 3 ligstoe len; Van der Linden, Valeriusstraat 135. zonnebril; Kruitbos, W. Haven- kade 86. bas sleutels; Van Krimpen, De Ruiterstraat 6, deurmat Van Aperen, Kemperstraat 9a, etui met sleutels; Politie bureau, zonnebril zweefvliegtuig, kettingslot, dameszon- nebril; V Verkei, Kwartellaan 39 speelg. vliegtuigje; Dijkshoorn, Swee- linckstraat 204. kofferschrijfmacbine; Kooiman, Merellaan 55, ring met drie sleutels; Oudshoom, Rozenlaan 7, super Favorita laken en sloop; Boon- ne, Sweehnckstraat 178, zonnebril en aansteker. Het commentaar van loco-burgemees ter H. K. van Minnen op het scheur kalenderblad en het lied van de band recorder was: „Ik vind dit een reuze manier van opening en wel omdat op deze wijze ook de cultuur wordt ge diend". De loco-burgemeester bracht verder een met mis te verstaan huldebetoon aan het Postwezen en schetste de enor me sociale en economische betekenis van de P.T.T. voor de burgerij. Wat de ontwikkeling van de Westwijk betreft: in oktober 1954, zo vertelde de loco-burgemeester, gmg de eerste schop m de grond, in juli 1956 de eerste paal en m april 1957 kwam de eerste woning gereed. Thans zijn er 10.600 bewoners. De heer Van Minnen uitte namens de bevolking erkentelijkheid aan de direc tie der Posterijen dat zij op deze wijze aan de behoeften van de nieuwe woon wijk heeft willen voonzien en hij sprak de wens uit dat het bijkantoor lange tijd in vrede en vrijheid zijn diensten zal mogxn bewijzen. Directeur Dessing installeerde hierna de heer 3. A. van Gaaien uit Schiedam tot beheerder van liet nieuwe kantoor. Hij zal dour twee lokettisten terzijde worden gestaan; mevrouw M. W. Prins- vaa Dongen en mejuffrouw M. van Ha ren. Mevrouw M. J. Rakhorst-van der Lugt die negen jaar het gisteren op geheven postagentschap aan de Billi tonlaan heeft beheerd, mocht een bloemenhulde in ontvangst nemen. Op bijeonder geestige wijze sprak ver volgens de heer J. H. Kuijper, direc teur van het Postkantoor Schiedam als „naaste buurman". Ook hij nam ei diepe duik in de geschiedenis. Ten slotte werd nog het woord ge voerd door de voormalige directeur van het Postkantoor Vlaardingen, de heer P. Lalleman, thans postdirecteur te Hil versum De feestelijke opening van het eerste Vlaardmgse bijkantoor werd o.a. bijge woond door de commissaris van politie mr. dr. C, N. Peijsster en de secreta ris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, de heer A. van Minnen, die voor de eerste keer na zijn ziekte de Kamer weer ver tegenwoordigde. Advertentie Het bestuur van de vorig jaar opge richte stidhting Hoekse Gemeenschap is er in samenwerking met andere instan ties in geslaagd een zomerfeestprogram ma vast te stellen. Nog nimmer is dit tot stand gekomen ondanks dat men wist dat hiervan in een badplaats als Hoek van Holland grote behoefte bestond. Het programma luidt: zaterdag 30 juni Concert van de Hanmonievereniging „Doehyard uit Rotterdam in de Hoekse Bosjes te acht uur. Afmars van het kam peerterrein. Vrijdag 6 juli concert van de Hoekse Harmonie R.A.Z. in de Besjes. Afmars van het dorp. Zaterdag 7 juli Sluitingsmiddag van de actie Opgeruimd staat netjes" in de zaal van hotel Ame rica met een mars door den Hoek. 8 tot 15 juli tennistoumooi in het sportpark. Woensdag 11 juli Victoria strandspelen. Zaterdag 14 juli Concert in het dorp door de Marïnierskapel. 21 tot en met 28 iuli Lunanark aan de Rietdijkstraat, VrUdag 27 juli Jeugdtoneel in de speeltuin te half drie. Op de zaterdagen van 28 juli tot en met 18 augustus strandfeesten voor de jeugd. Op de 2e, 3e en 4e augustus Fancv gebouw. Vrijdag 3 augustus Poppenspel Fair van de katnpeerdersvereniging „Poort van EuroDa" in het recreatie- in de speeltuin. Vrijdag 10 augustus oo- nieuw poppenspel. Op zaterdag de 18e augustus is er weer een concert in de Bosjes en alle zomerfeestelijWheden zul len worden besloten met een groot vuur werk op de 31ste augustus SOOSSItAAT 89-90 VUAt9IH6EI( (Van een onzer verslaggevers) Gistermiddag omstreeks vijf uur is brand ontstaan m de werkplaats van Loodbranderij „VlaaTdmgen" aan de Hoflaan te Vlaardingen. Dank zij het snelle optreden van de brandweer zijn er geen ernstige gevolgen geweest, hoewél de situatie zich aanvankelijk wel ernstig liet aanzien. De brand werd ontdekt door de 26- jarige tekenaar J. J. van Engelenburg, die zijn gebruikelijke controlerend je door de werkplaats maakte nadat het personeel het werk1 - beëindigd had. Daarbij bleek een van de slagen van een batterij zuunstofflessen brand te hebben gevat. De brandweer was spoe dig ter plaatse en heeft niet alleen het vuur bestreden, maar ook een groot deel van de werkplaats met een enor me hoeveelheid water koel gehouden uit hert cogpunt van ontploffingsgevaar. Behalve zuurstoföessen waren er ook waterstof- en propaanflessen in de on middellijke omgeving. Uit veiligheids overwegingen heeft de politie de bewo ners van het naastgelegen pand tot ont ruiming gelast. De bestrijding van de brand gmg met veel rookontwikkeling gepaard. Na ongeveer een kwartier was men het vuur meester Op de plaats van de brand waren o.a. aanwezig loco-burgemeester H. K van Minnen en de commissaris van politie mr. dr. C. N. Peijster. Over de oorzaak tasrt men nog in het duister. Ex is een vrij aanzienlijke water schade. was de (Advertentie) RUIM vijftienhonderd leerlingen van de op een na hoogste klas van 22 Rotterdamse middelbare scholen hebben gisteren de tweede Jeugdhavendag, ge organiseerd door de Commissie Contact Bedrijfsleven-Oud er wij s, meegem a akt De start was m het Rotterdamse pavil joen van het Ahoy' complex, waar de voorzitter van de commissie mr. Th. M. Bautz, de jongelui begroette. De heer Bautz rei, dat de verjaardag van Prms Bemhard, die een zo grote be langstelling voor de jeugd aan de dag legt, de aangewezen datum is voor de organisatie van de Jeugdhavendag. Ter gelegenheid van de verjaardag van de Prms werd een telegram met de vol gende inhoud verstuurd- „Vijftienhon derd leerlingen en leerkrachten van 22 Rotterdamse scholen voor v.h.m.o overtuigd van uw belangstelling voor haven, industrie en jeugd, zenden aan het begin van de Jeugdhavendag hun gelukwensen". Burgemeester G. E. van Walsum wees in een korte toespraak de jongelui op de ontwikkeling van de Rotterdamse havens en industrie, die met los te denken is van een groeiend Europa en een veranderende wereld. Hierna reikte de burgemeester de prijzen uit, die waren verbonden aan de foto-, opstel- en tekenwedstrijd. Botlek en Europoort' titel van een korte inlei ding door dTS B. J. Udink, secreta ris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Ife heer Udink wees o.a. op de gevaren die schuilen in een verstoring van het conjuncturele evenwicht m Rotterdam. „De Rotter damse industrie is bijna geheel afge stemd op de havens en dat kan bij een eventuele daling van de conjunc tuur ernstige gevolgen hebben". Hij herinnerde in dit verband aan de cri sisjaren, toen door de eenzijdige indus trialisatie 25 procent van de werkne mers werkloos was. Er waren toen geen industrieën gevestigd om de werkloos heid op te vangen. „De regering heeft de conjuncturele structuur losgelaten en richt de functie van de industrie alleen op de haven en het internationale ver keer". De heer Udink acht de politiek van decentralisatie van de industrie voor Rotterdam gevaren inhouden. Hij is voorstander van een evenwichtige opbouw van het economisch leven in de Maasstad. VERWACHT mag worden dat m het late najaar van 1962 de nieuwe pier van de Holland-Amerika Lijn in Man hattan, New York City, officieel in ge bruik zal worden genomen. Dit bete kent dat in het komende winterseizoen, waarin, de ROTTERDAM. NIEUW AM STERDAM en STATENDAM vakantie reizen maken van uit New York, pas sagiers zich in het hartje van de stad New York kunnen in- en ontschepen. Dit is een belangrijke gebeurtenis voor de Holland-Amerika Lijn, die sedert 1889 een pier m Hoboken, New Jersey be zit, dus aan de overzijde van de Hud son rivier. De nieuwe pier wordt de grootste van de Verenigde Staten. Hij wordt gebouwd door het „Department of Marine and Aviations" van de stad. New York en zal meer dan 19 000.000 dollar (68.000.000 gulden) kosten. De Holland-Amc-rika Lijn- heeft de pier la huur van de stad New York op een contract dat voorlopig voor 20 jaar is gesloten. De vorm, een vierkant met zijden van meer dan 250 meter, wijkt srterk af van die van de andere zgn. „vmger"-pieren. Hij beslaait de ruimte van vijf vroegere pieren en strekt zich uit over de lengte van, vier straatblok- ken. Vier grote schepen zullen hier te gelijkertijd een ligplaats vinden aan drie zijden van de pier. „Goed zeg, ds nieuwe Solex tn die prachtige kleurencombinatie!" Anders Jonger AFD. MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 Telefoon 6 4313 SWAMMERDAMSINGEL 25 Telefoon 66 5 48 Betaling desgewenst in overleg SCHIEDAM Op 1 juli is het honderd jaar geleden, dat de tlians N.V, voorheen Jos. Blitz Dz. aan de Industrieweg 12 te Maassluis werd opgericht. Dit bijzondere jubileum zal slechts in intieme kring worden gevierd. Reeds m 1750 oefende Isaak Levie BLtz het graveursberoep toen signet snijder genaamd uit. Dit beroep is van vader op zoon overgegaan en zijn achterkleinzoon, Jos. Blitz stichtte op 1 juli 1862 een eigen graveer-inrichting aan de Lombardstraat te Rotterdam. In 1870 moest het bedrijf worden uitgebreid en werd het verplaatst' naar de Zeevis markt te Rotterdam. Het bedrijf maakte goede en slechte tijden door, waarvan vooral het diepte punt in de jongste wereldoorlog van grote betekenis was In die jaren ging het bedrijf over in vreemde handen. Na rechtsherstel in 1945 moest het bedrijf opnieuw van de grond af worden op gebouwd, waarbij Maassluis als nieuwe vestigingsplaats werd gekozen. Aan de Haven werden enkele pak huizen ingericht, totdat in 1952 een nieuwe fabriekshal aan de Industrieweg betrokken kon worden. Het bedrijf maakte een goedé en gezonde ontwikke ling door en geniet in zijn branche een welbekende naam. In 1958 werd. „de firma omgezet in een naamloze vennootschap. Als presi dent-directeur fungeert de 74-jarige heer Henry Blitz, die op 13-jarige leeftijd als leerling-graveur in dienst kwam bij zijn vader Jos. Blitz en hem later opvolgde Als directeuren treden op de heren A. Dijkstra en A. Zoeteman, die reeds lange tijd m het bedrijf werkzaam zijn. Florii da Vijfdelaan 134 Tel. 8210 Een cirkelzaag-machine is donder dagavond om tien voor half zeven in brand geraakt bij de werkkeet voor de rooms-katholieke technische school in de Burg. Honnerlage Gretelaan in Schiedam. De 7-jange Dik van Dijk uit de Burg. Honnerlage Gretelaan alarmeerde de omgeving toen hij de zaagtafel in brand zag staan. De Schiedam.se brandweer heeft het vuur met twee nevelspuiten geblust. Een electromotor, ook de weerstand en schakelaar zijn verbrand Met ingang van maandag is de Abt- woudsetveg van Schiedam-Kethel naar Delft afgesloten voor motorrijtuigen en bespannen voertuigen. Op Delfts grondgebied, ongeveer een kilometer voorbij de Harreweg zal een bruggetje in de weg worden gerepareerd. Voet gangers en wielrijders zullen vermoe delijk nog wel van de weg gebruik DE Dienst voor Sociale Zaken in Schiedam heeft ook in 1961 weer tal van uitkeringen gedaan. Dit blijkt uit het jaarverslag 1961 van deze dienst. Zo ontvingen tien emi- grantengezinnen steun, aan twee beeldende kunstenaars werd gedu rende een half jaar sociale hijstand verleend. Voor vijftig gezinnen van nagelaten betrekkingen van oorlogs slachtoffers werd met 2598 weekuit- keringen 109.596,28 uitgekeerd. In validen ontvingen 229 weekuitkerin- gen ten bedrage van 11.702. Bij de uit Indonesië gerepatrieerden bevin den zich in hoofdzaak hulpbehoeven de bejaarden. De verbeteringen wa ren hier meer incidenteel en minder opvallend. Het aantal zorggevallen voor le vensonderhoud verminderde van 27 tot 23. Deze vermindering ontstond door acht meuwe opnamen en twaalf afvoeringen. De redenen voor afvoe ring waren: vermeerdering van in komsten 4; aanvaarding van werk 4. verhuizing 1; andere redenen 3 In relatieve zin nam ook bij de groep gerepatrieerden de netto uitkering toe met gemiddeld 12 procent. De absolute vermindering bedroeg 5 procent Aan tien gezinnen die zich in Schie dam vestigden zijn meuoelvoorsohotten verstrekt tot een bedrag van 20.591,13 (v.j. 17 26 984,12). een vermindering derhalve met 23% procent. Het saldo meubelvoorschot kwam gedurende het verslagjaar van 152.295,26 op 147.512,53. Van andere gemeenten wer den saldi overgenomen van m totaal ƒ729,31; afgevoerd werd naar andere gemeenten en het Ministerie van Maat- schappehjk Werk ƒ20.390.29. Door 72 personen werd met 341 overmakingen een bedrag van 5.712.88 op deze post afgelost, d w z. gemiddeld 16,75 per betaling Naast aflossingen op meubelvooischot ten werden ook aflossingen ontvangen op door het Ministerie van Maatschappe lijk Werk aan de gemeente Schiedam overgedragen vorderingen inzake pen sion- en passagekosten Hiervoor wer den van 43 personen 204 overschrijvin gen ontvangen tot een bedrag van 3 160,64 of gemiddeld 15.50 per be taling Het totaal van de aflossingen bedroeg in 1961 8.873,52 tegen het vorig jaar 7.977,13, hetgeen een toename met 11 pet. betekent. Voor aanvullende kle ding ter waarde van 2.646,17 kwamen 10 gezinnen in aanmerking. Daarnaast werden ten behoeve van 19 gezinnen/personen bijzondere voor zieningen getroffen, waarvan 12 voor verpleging ad 25.646,32 en 7 voor di versen ad 724,65 Sommige van deze voorzieningen geschiedden op voorschot basis. De netto kosten van deze posten bedroegen 24 349,21 (v j. 21.995,96). Zij stegen, doordat het aantal verpleeg den van 9 op 12 kwam. Ten behoeve van 10 emigrantengezin nen met weinig of geen fmanciele draag kracht, werd ter tegemoetkoming m de aanloopkosten van emigratie een tege moetkoming verstrekt tot een totaalbe drag van 6 639,92. Van deze gezinnen vertrokken er 5 naar Australië, 1 naar Afrika en 4 naar Nieuw Zeeland. Op het uitbetaalde bedrag wordt een rijkssubsidie van 75 pet. verstrekt. Krachtens deze regeling (in werking getreden 1 juli 1955) werd in 1960 ten behoeve van 9 gezinnen 4.789,89 uit betaald, in 1959 t.b.v. 13 gez. 5.541,20 uitbel., in 1958 t.b.v. 6 gez. 3.414,38 uit bot., in 1957 t.b.v. 2 gez. 789,81 uitbet., In 1956 t.b.v. C gez. 2.940,63 uitbet. en in 1955 t.b.v. 2 gez. 634,60 uitbetaald. Aduertentie COLBERTS EN PANTALONS vanaf ƒ19.75 BROEESVEST 56 SCHIEDAM kunnen maken. De stagnatie duurt drie maanden. De 12-jarige J. P. P. mist zijn fiets die hij niet afgesloten bij de HAV- bank in Schiedam heeft gezet. Naar wij vernemen heeft de gere formeerde toneelvereniging GERÖN in Schiedam het provinciale Juweel gewonnen m de jaarlijkse toneelwed strijd voor het Land JuweeL GERON is dus provinciaal kampioen en heeft nu het recht om volgend jaar aan de landelijke wedstrijden voor dit Land Juweel deel te nemen. In Schiedam zijn de volgende voor werpen gevonden: Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9.0012.30 uur en 1418 uur: groene autostep. Te bevragen bij de vinders: een paar dameshandschoenen, Schou ten. P K.O.Laan 137h; een paar witte dameshandschoenen, Loken, Aleida- straat 120a: heht-blauw kindervestje, Keizers, Kerklaan 75, Kethel; licht blauw kinderschoentje (r). de Papa ver, Swammerdamsingel 7; dames handschoenen, Schellebeek, W. Brou werstraat 37b; grijze trui. Huot. Am pèrestraat 47c: leesboek, Coops, Burg. van Haarenlaan 688; roeiboot, v. d. Linden, brugwachter, Rolburg, Over- schieseweg; rol met tekeningen. Nole naar, Lorentzlaan 49b; schepnet. For tuin, Burg. v. Haarenlaan 995; hals ketting, Schouten. P.K O Laan 137h, armbandje, Van Dyke, Th a Kempis- straat 32b; gouden armband, Bosloo- per, Boutenburg, Amsterdam, Os dorp. tel. 192020; damespolshorloge. Snijders, Anna van Buurenstraat 7: broche, v. d Schaft, Herenpad 9; hockey-stick. Den Breijen, Vondellaan 50; rood-crème autostep. De Backer, Leibnitzstraat 18b; 2 lipssleutels, Scho- neveld. Van Leeuwenhoeckstraat 27a; aktentas, Draer, St. Liduinastraat 82a; tas met badgoed, Coons. Burg. van Haarenlaan 683; blauwe tas met in houd, Greve. Van Leeuwenhoekstraat 24a; combinatietang, Vrauwdeunt, Ampèrestraat 49b; zwarte soaruël, Verdugt, Molensingel 23. Kethel De bevelvoerend officier van het Leger des Heils te Schiedam majoor K. Wieringa is bevorderd tot brigadier. Morgen zal zij voor het eerst in deze rang de bijeenkomsten leiden in de Le- gerzaal aan de Lange Haven 27 te Schie dam. Staande naast het beeld van Mariken van Nimwegen op de Nijmeegse grote markt, heeft de conservator van het Schiedams museum, Pierre Janssen vrijdagmiddag gezegd, dat hij eigenlijk ongeschikt is voor zijn functie. „Kunst behoort met thuis m musea bij sup poosten en bij een alarminstallatie, het moet naar de mensen toe, het moet naar1, buiten", aldus de heer Janssen, Met'enige weemoed sprak hij over de tijd toen de meesterwerken die men nu in de musea tracht te stelen, te koop werden aangeboden op jaarmarkten en kermissen. De heer Janssen hield deze toespraak ter opening van de vierde Nijmeegse kunstmarkt In marktkraampjes expo seren daar 40 kunstenaars uit geheel Nederland en het Duitse grensgebied hun werkstukken. Vorig jaar werd bij deze tweedaagse markt een omzet van ruim 9000 bereikt en aangenomen wordt, dat thans voor een aanmerke lijk hoger bedrag zal worden verkocht. Overigens zijn ook op deze markt suppoosten en alarminstallaties aanwe zig. Als Pierre Janssen zijn zin krijgt, zullen ze volop moeten werken, want in zijn welkomsttoespraak uitte hij duide lijk -de. .wens. dat jer tijden»:'de< -markt met, alleen .flink gekocht; maar ook "het ?en en ander, gestolen -zal- v/orden.: T^Dat zal «en compliment voor.-, zó'esj markt zijn", verklaarde 'hij ter verduidelij king aan de was verbaasde chef van de Nijmeegse politie, 'burgemeester - Bus- tinx. (Advertentie) De uitslagen van de Schledamse zomer- avondcompelitie luiden. Afd. A: ExcelsiorMartmit 23. Schie- darn—Demos 1—3, NDVS—SVV 1—1. SVV— Excelsior 61: HDVSSchiedam 54, Mar- tlnit—Demos 03. ExcelsiorHDVS 31; Demos—SW 1—1, Schiedam—Martlmt 6—0. Afd, B: GTBExcelsior 3—2. Ursus KBSS 12: PPSCDe mos 110: Excelsior— Ursus 1—5, DemosGTB 16: HBSSPPSC 15; UrsusDe mos 41, HBSSExcelsior 9 1, PPSCGTB 2—1. Ata. C: GSS—PPSC 3—3: SVDPW—Schie dam 52; UrsusSVDPW 23; Schiedam PPSC 0—1; SVDPW—PPSC 7—3; GSS—Ur sus 9—0. Afd. D: HBSS—GTB 2—3; SFC—SVDPW 1 —4: SVDPW—HBSS 1—1; SW—GTB 0—2; SFC—GTB 3—3; SW—HBSS 51. verf van de vakman "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tel. 2755 ""T VERFCENTRUM Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Floris de iVijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 In het gebouw van de Christelijke Besturenbond aan de Pieter Karei Dros- saartstraat zal de afdeling Vlaardingen van de Christelijke Bednjfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektronische Industrie (C.M.B.), maandagavond om §en UUr een i6denvergadermg te hou- Op 31 december loopt de c.a.o. voor de metaalindustrie af en dit betekent dus nat er met de werkgevers onder handeld moet worden over de inhoud van de nieuwe c.a.o. Met de bondsraad en de kaderleden is reeds overleg 2e- pleegd over enkele m te dienen voor- stellen. Deze hebben betrekking op: de looptijd van de c.a.o.; verdergaande arbejdsverkortmgvakantie en vakan tietoeslag; lonen en betaalden; van en salarissen; laagst ploeg en toeslag en betaling overwerk. öeze greep uit do voorstellen zullen tijdens de vergadering nader mondeling worden toegelicht. De leden kmgen vol- nPm?!e^5en,hfld,.yoorstel3cn 01 te dienen. Omdat de klacht nog wel eens wordt ge hoord. dat het gewone lid toch niets te verzekert het bestuur van c f1 5'dal er wel degelijk wordt „eluisterd naar hetgeen uit de ver^a- JIaSr, voren wordt S-bracht. Er kend derhalue °P ecn volle zaal gere- VTaAABDINölLrJ. Getrouwd* THafaw 22k' Sophie Emilë Oosters. en Jantiena Wagen» Veldhoen en Maartje Eh- 22 j; Pieter Maat, 24 i makers, 21 j Geboren: Dirk Jan, z v D J 7 Spr°nkers, 3e Maassteeg io, sabeth. d v Cr van Eersel en P Benard naJSdV j jSTeIS? 218: Jachueüna Cathart na, a v J J T Ros en J I M Vaer v gendorplaan 25b: Adnaan Chrlstiaan z v M b.van der Sloot en A van Rpn Vaiertusstr 51. Johannes Marin us Theodoras, z vT A de Lange en C M Slegtenhorst F P Winden r.% ™hetaïia? d v°° J W Verboon, Korte Hoogstr 29e- Jolanda Alida, d v G van der Have en J W van der Zande, Adr PauwstT 65b 9ï" 1 He-hdnka Punt, 59 F M Peters, Diepenhrockstr It, j, echtg v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1