Massaspel laat bruiloft I Jan van. Riebeeek zien Jantje Brinkman won de „Jeugd Joïijt"-ronde éi# Eerste paal voor Sandvit iStaal I Jwmtig eeuwen presenteren zich..." Fragment uit leven van een pionier vam Ierland Burgemeester: Wij behoeven niet te adverteren 4 'n Nieuw gezicht op straat Tivee races met veel succes Inbreker sliep Wegloper was ook inbreker IfNIKMJE» ST' K Portier tegen jongen INENTING hunkering R>E ROTTERDAMMER I PAGINA 4 DINSDAG 3 JULI 1962 Advertentie een kwallteits voor "to tefisSESS ALS KIPPEN TEMPTATIE -ü| „Goed zeg, de nieuwe Sofa* in die prachtige klaurancomblnaiial* SMULFESTIJN Vandaag - en morgen J --.en dagelijks I Ideaal gebied Akc v Advertentie In onze aanbiedingen noemen wij toch man en paard. ,U weer toch op de cent af wat U min der betaalt dan waar ook? Morgen ligt er een grote partij fantasie Brabants bont op U te wachten, voor de helft van de normale prijs. Brabants bont van 1.85 per meter, in leuke, gezellige kleu ren en dessins, (ook zeer ge schikt voor kinderspeelpakjes en jurkjes). Fantasie Brabants bont, geweven van 100% katoenen garens, 80 cm breed. (Van een onzer verslaggevers) JANTJE BRINKMAN heeft al veel geleerd van zijn vader Manus Brinkman, die in deze omgeving een zeer bekend wielrijder is. Maandag avond won Jantje namelijk de eerste prijs in de wielerronde van Jeugd Jo lijt 1962 die ditmaal in Nieuwland bij de Van Tienhovenstraat is gehouden. ]3De functionarissen van de renners club „Schiedam" hebben niet strak vastgehouden aan het schema dat ze reeds in de andere wijken hebben uitgevoerd. Ze meenden dat de klein- ite jongens geen gelegenheid hadden gekregen om aan bod te komen en daarom werden twee wedstrijden gehouden. Deze racs hadden veel voor de kleine en voor de grote jon gens, gehouden. Deze races hadden feel succes, er waren veel kijkers en het aantal deelnemers nadert de vijf- lig- 'Overigens begonnen de wedstrijden dit maal niet om zeven uur omdat er enige pech ontstond. De geluïdsinstal- i latie fungeerde eerst niet goed. toen werd de juryvvagen verreden en het i geheel zou worden aangesloten op de eiectriciteitsaansluiïing van een der bewoners in deze buurt. De stoppen sloegen toen weer door en na enige werkzaamheden was er dan tenslotte de nodige electriciteit. Inmiddels was het te laat geworden om de ploegentijdrit te houden. De kleine knapen reden daarna vijf ronden over 3,5 kilometer en het knaapje 'Brink man deed zes miduten over dit par cours. De overigen kwamen in deze volgorde achter hem over de eind streep: 2. Smits, 3. Schot, 4. Dikken- boer. 5. Verhoeven, 6. Meerburg, 7. Kloos, 8. Van Tienen, 9.' Broere, 10. Dirks. De wieierliefhebbers zullen vele beken de namen tussen deze prijswinnaars .ontdekken en dat is ook zo want.vele als chirugijn en later als chirugijn over de gehele wereld gezworven. Hij had daardoor als man van ervaring een po sitie van betekenis verworven. Als 29- jarige aantrekkelijke partij huwde hij de 19-jarige knappe donkerblonde Maria, die hij periodiek in de thuishaven Schie dam had ontmoet. Als 27-jarige koopman voor de VOC met een tractement van 55 gulden in de maand, verbleef hij met de retourvloot uit Japan en de Indien achttien dagen aan de Tafelbaai. Het zon van beslissende betekenis voor het toekomstige Schie- damse gezin en voor de toekomst van Zuid-Afrika zijn. Jan van Riebeeek kwam op 6 augus tus 1648 met de vloot in het vaderland aan, welgesteld, vol energie en met als reisdoel Schiedam, waar hij met de bruid en de families over zijn ervaringen, en plannen zou gaan spreken. In het massa- spel komt uiteraard slechts een fragment uit die periode voor en zo zullen dan ook Jan en Maria' met hun bruilofts gasten de gebeurtenissen van Palm zondag 1649 releveren. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit 80 cm brede Brabants bont in de kleuren blauw, geel en rood, IJET straatbeeld vertoont twee wan delende kleuters. Ze lopen als kip pen in een ren. Het is geert, ongewoon straatbeeld, men kan het overal ter vjereld aantreffen. Het gebeuren vindt dan ook wel plaats in onze goede stad maar bijzonder is het niet. Toch is ook dat niet bijzondere leerzaam. De ene kleuter namelijk wandelt parmantig voorop met een ijsje in de hand. Nu geniet een kleuter niet op de volwas sen wijze van een ijsje. Dat gaat heel apart. Het ging er ditmaal heel bij zonder aan toe omdat die andere kleu ter er was. SCHOVEN achter elkaarlang zaam en kennelijk nog niet gegre pen door de jacht op de status. Het was slecht weer maar dat hinderde ook al niet. De voorste voelde zich zeer in vorm, lik van een ijsje, poosje ge nieten. stapje doen, lik- van een ijsje, hèhè zuchten, rond kijkenstapje doen. Kijk, dan wordt het bezien van dat andere peutertje een temptatie want voor deze kleine zal de wereld niet veel vrolijks te bieden hebben als de een wel en de ander niet van ijsjes voorzien wordt. Tenminste zo zagen wij het aan deze kleuter want de treurnis droop van het poppengelaat. in goud, ziiver en horloges Liefst twee directeuren van Schiedamse distilleerderijen zijn maandagmorgen tegelijk tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Het zijn de heer A. M. Sunderman, directeur van de Wed. Van der Eelaart; vooral be kend als ass.-districtscommissaris van de NPV en de heer L. L. J. M. Mel- ehers van de firma Melchers aan de Lange Haven. Tijdens de recepties hebben de twee rid ders elkaar kunnen feliciteren, de heer Melchers (met bril) was vijftig jaar in dienst van zijn bedrijf en de heer Sunderman werd gisteren zeventig jaar. Ook zijn padvinders hebben de sym pathieke heer Suhderman hulde ge bracht. Met meer dan tweehonderd jongens en meisjes hebben zij maandagavond in de Louise de Colignystraat voor het huis van de ramilie Sunderman een muCzikale hulde gebracht. (Van een onzer verslaggevers) In Zeist is aangehouden de 21-jarige M. de G. Hij lag te slapen in een plant soen. De jongeman werd gezocht Hij heeft bekend woensdagnacht te hebben ingebroken in de winkel van Koos de Kapper aan de Frahklinstraat te Schie dam. maar hij ontkent daarna het meubi lair in brand te hebben gestoken. Tevens heeft hij bekend te hebben festolen in het tehuis De Lindenhof in ctïiedam, op drie plaatsen in Roterdam en verder in Den Haag en Amsterdam. Toen de Engelse slager C. R. W. zich zaterdagavond om zes uur in zijn auto op de Rotterdamsedijk te Schiedam wilde oriënteren, moet de arme van de Londenaar op de portier.kruk van zijn auto terecht zijn gekomen. Terwijl hij de landkaart van deze omgeving bekeek, zwaaide het portier van zijn auto open. juist tegen de passerende 15-jarige I Schiedammer Peter S, aan. De jongen! had schaafwonden aan het gezicht en] een kapotte tand. I maar niet duurder tegen POKKEN en DIFTERIE KINKHOEST - TETANUS KINDERVERLAMMING Op donderdag 5 Juli 1962 vin 1.392.00 u. n.m. zal er ten huize van de VIaardlngse art sen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinde ren. die de lee£tij<J van twee laar nog niet hebben bereikt en tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor kinderen geboren in 1962. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bü de halsarts. Het in en 11 nps boek je dient overgelegd te worden. Ter voorkoming van komöli- Jcaties zal In de maanden jtuf en augustus geen gelegenheid worden gegeven voor inenting of herinenting tegen difterie - kinkhoest - tetanus voor kin deren t/m vijf jaar. fyJEN zou hebben kunnen denken dat de scheiding tussen rijk en arm, tussen bezit en bezitloosheid zich hier al manifesteerde. De voorste voelde zich echt al zeer gesterkt door het kostbare bezit. De borst ging vooruit en fier keek het knaapje, nee het was toch een meisje ondanks die vreemde haren, fier keek het meisje de wereld Pi. De ander hunkerde maar de eer bied eist dat er ruimte blijft tussen bezit en bezitlozen. Toen kwam dan dat diep-menselijke moment dat men helaas slechts immer bij kleuters kan ontmoeten. l~)E VOORSTE kleuter liet als achte loos het ijsje naar achter glippen en zonder bedenken reageerde de an der. Hap, zei de tweede en daarna Maasboulevard: Jeugd Spelavotid, 19. Jongsp m Anders Nieuwer! Frans Halsplein: Jeugd Jolijt 19S5| Volksspelavond, 19. f Musis Sacrum: Schiedamse Toorakunsg Muziek- en Balletschool, Uitvoering, 39.3(| Dag-blad „De Rotterdammer", Schie| damse redactie tel. 64154 b.g.g. telg 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen, v*>°r redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastre 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad-P vertentles en abonnementen b.g.g. telef.- 115588). Apotheek: Gouka, Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers: Branm» alarm 69123: politie-alarm 64666; GG, en GD waarschuwing 69290. Westvest 12: Cees van der Geer, ex-» positie (tot 15 juli). j DE LUXE Schiedam heeft nog 40 ha industrie gebied beschikbaar, maar het wordt niet aan de eerste de beste, maar slechts aan de beste gegeven. De grond is beschikbaar voor uitbreiding van de Schiedamse industrieën en tevens voor nieuwe industrieën. Sandviksfaai staat goed bekend en daarom heeft de gemeen te gaarne de halve hectare grond ver strekt en een optie voor 2.5 ha toege wezen. Sandvlkstaal krijgt een plaats in Tiet milieu van metaalnijverheid. Het nieuwe bedrijf is zeer gunstig ge legen aan een net va.n wegen, spoorweg. met volotomatlsche koppeling, Haal vandaag nog de nieuwe kleuranfolder bijt of maak vrijblijvend een proefrit bij; j AFD. MOTOREN Betaling desgewenst In overleg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1