Schiedams politieteam won de voetbalbeker ROTTERDAM Vakbondsman causeerde voor leerlingen C.T.S. Grote groep geslaagd voor HBS-A bij „Groen" Voor SZC-ers een titel in het jubileumjaar? Kwart van Schiedam" jubileert WERKSPOOR Zes plaatsen kampten om de eer Sportief en genoeglijk evenement Miljoenenbedrijf „DES" bestaat 60 jaar Uitslagen van Jeugd Jolijt" Bromfietsdief ging op vlucht ON zilver voor twee OBK-ers Met bloemen voor de drie dames Auto (niet op rem) rijdt Coöperatie tot grote bloei ontwikkeld Man krijgt hamer tegen zijn hoofd Scooterrijder botst met auto Burgerlijke stand C.V.-monteurs EEN (STENO)TYPISTE B Scooterrijder bij botsing gewond Oonsir.-bankwerkers Machine-bankwerkers Monlagewerkers Pijpfitiers/ Insfr, pijpfitiers Efecfrisch lassers DË ROTTERDAMMER PAGINA 3 Prijsuitreiking Eindstanden MINEUR MISTROOSTIG VERVELEND ERGERLIJK WOENSDAG 4 JULI 1962 Waarde diploma Schenking Vandaag ...en morgen -.en dagelijks ...topper onder de bropimers GEMEENTE SCHIEDAM gevraagd (Van een onzer verslaggevers) Voor de diverse elementen van jeued- jolljt 1962 in Schiedam konden dezer dagen de volgende prijswinnaars wor den genoteerd: Volksspelavond op het Dr, Wibaut- plein. 1. Eddy v. d. Mark, Heemskerk- straat 32 met 725 punten. 2. Peter van Eyfc Savornin Lohmanlaan 56 met 685 punten. 3. Johan Heyster, Savornin Lohmanlaan 110 met 630 punten, 4. een onfcekend meisje met 625 punten, deze moet zich melden op het Fabripleïn voor haar meöalje, 5, Harry Slaven burg, Troelstralaan 175 met 615 punten Wagenrace op de Buys Ballotsingel- jongens van 68 jaar: Pieter Vrau- deunt, Amperestraat 49, 8 jaar; Jackie Huet, Amperestraat 47c, 8 jaar; Meisjes van 68 jaar: Eveliene Oos terman, Boerhaavelaan 111b, 8 jaar; Ineke Matthijsen, St. Liduinastraat 78 8 jaar; jongens van 9—11 jaar: Martin Schoenmakers. Alto. Th-ijmstraat 40b, 9 jaar; Dikkie Kriek, Bilderdijkstraat 10b 9 jaar; meisjes 911 jaar: Paula de Geus, Lorentzlaan 28b, 10 jaar, Ada de Bruin, Vultonstraat 15a, 10 jaar; jon gens 12—14 jaar: Jan Bosselaar, Boer- haavelaan 65ö, 14 jaar; Maas Heilbron. Boerhaavelaan 65a, 14 jaar; Autoped- wedstrijden in de West-Frankelandse- straat: Bertie v.d. Ruit, Cort. v.d. Lin delaan 28, 8 jaar; Lexie Meerburg, Ma- riastraat 61b, 6 jaar; Tonnie Roelofs Kortlandstraat 4ö. 11 jaar; Carla v.d. Boogerd, Huismanstraat 46b, 10 jaar- Cor Malta, Fabristraat 55, 13 jaar; Han- neke Malta, Fabristraat 55, 12 jaar. Eolschaatswedstrijden op de Maasbou levard: Add ie Dies, dr. Wïbautplein 18, 7 jaar; Leo Gilden, Alex Numanstraat 14 a, 10 jaar; Ineke Mets, Talmalaan 31, 10 jaar; Leo Broekhuizen, Roomse- straat 13, 12 jaar. bet in- Vannacht heeft de politie op Broersveld te Schiedam de onder vloed van sterke drank verkerende Finse zeeman K. E. P, aangehouden die daar op een bromfiets rondreed. Toen men hem wilde aanhouden, wierp de zeeman -de brommer weg en wilde een café invluchten. De politie kreeg hem. echter te pakken en bracht hem over naar het hoofdbureau. Vandaag viert dis. Gabe Van Duinen zijn 70ste verjaardag. Ds. Van Dui nen, thans emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerken, woont nu in Den Haag. Hij is in Groningen gebo ren, van 1924 tot 1927 heeft iuj te Schiedam gestaan. (Van een onzer verslaggevers) POLITIEAUTO'S van allerlei typen st°?;de" dinsdag op het parkeerter rein bij de kantine van Hermes DVS in Sportpark Harga, Dat betekende niet aat vele politieagenten naar het Sehie- damse sportpark waren gekomen om hun gebruikelijke functie nit te oefenen. Toch stond de eer van het korps op het spel, want poUtiemanncu uit zes plaatsen hebben gevoetbald om het be zit van de wisseibekcr die in 1957 door vlaardingen ter beschikking is gesteld. In 1959 won Schiedam de beker met recht op organisatie van het volgende toernooi. Dat geschiedde- dinsdag met als gevolg dat Schiedam over twee jaar het toernooi weer in Schiedam zal moe ten organiseren, omdat de Schiedamse politie de beker voor de tweede maal won. Oorspronkelijk zouden Monster en Amersfoort ook hebben deelgenomen aan deze wedstrijden, maar deze plaatsen konden niet op volledige sterkte vér- schijnen. Gelukkig was Rotterdam be reid een goede remplacant ie zijn. De wedstrijden trokken ook enige be langstelling van niet-politiemannen'maar veel goed voetbal hebben de kijkers niet gezien. Daartoe waren de weers omstandigheden, vooral tegen het slot, van te fnuikende invloed, 's Middags hebben de groepen in de kantine van HDVS de broodmaaitijd gebruikt. Aan het slot heeft commissaris K. Rijpma de prijzen uitgereikt. Hij bracht dank aan het bestuur van Hermes'DVS dat het sportcomplex beschikbaar stel de, aan de beheerder van de kantine, de heer W. A. van der Most, voor de service, aan de drie scheidsrechters Jansen, Koogje on Nettenbreyer, die goede leiding hebben - gegeven en aan de organisatoren van de wedstrijden, De heer Rijpma was verheugd dat zijn korps de prijs .heeft gewonnen. De commissaris noemde de kameraadschap pelijke sfeer van dit toernooi ais bepa lend voor dergelijke ontmoetingen waar bij men ook het verlies moet kunnen accepteren- Hij stelde het op hoge prijs dat Rotterdam als goede invaller was opgetreden waarbij hij de wens uitsprak dat het een regelmatige deelnemer zou zijn. De heer Rijpma noemde het niet ge makkelijk om politieteams te laten voet- man- ballen, omdat de diensten veel kracht vergen en de collega's dan het werk van hun sportmakkers op zich moeten nemen. Hierna kreeg aanvoer der Fransen de grote beker en de eer ste prijs, waarna alle aanvoerders hun prijzen met een hartelijk woord ontvin gen. Een functionaris van "de "Wassenaarse politie was de tolk van alle gasten toen hij zijn dank uitsprak voor de perfecte organisatie, waarbij hij speciaal de uit stekende verzorging van de lunch noem de. De eindstand is: 1. Schiedam 8 pun ten; 2. VlaarJi.ngcn 6 punten; 3. Utrecht 5 punten; 4. Wassenaar 5 punten; 5. Rotterdam 3 punten; Katwijk 3 punten. Uitslagen: Rotterdam—Wassenaar 11; Schiedam—Vlaardingen 10; UtrechtKatwijk 3—0; Schiedam Wassenaar 11; UtrechtRotterdam 10; KatwijkVlaardingen 09; SchiedamRotterdam 20; Wasse naarVlaardingen 11; Katwijk- Wassenaar 31; SchiedamUtrecht 00; Vlaardingen—Utrecht 10; Kat wijk—Rotterdam 02; Vlaardingen— Rotterdam 10: SchiedamKatwijk 21; UtrechtWassenaar 01. In een sportieve en genoeglijke sfeer is er gevoetbald. In de vroege mor gen toonden Utrecht en Rotterdam zich sterke teams, maar Schiedam schoof, ondanks twee gelijke spelen, alle concurrenten voorbij, 's Middags ©jp half vijf hadden Vlaardingen en Utrecht nog theoretische kansen maar Schiedam won zonder moeite met 2 1 van Katwijk. Utrecht en Wassenaar eindigden met gelijk puntentotaal vooi de derde plaats, hier besliste een beter doeige- middelde voor Utrecht. Op de vijfde plaats eindigden gelijk Rotterdam en Katwijk en hier bracht het doelge- middelde ten gunste van Rotterdam de hogere plaats. jyERGENS kan men beter in mineur stemming zijn dan in Het bestuur van de stichting Bad Groenoord, Heus, dat moet men niet onderschatten. Wij zullen ons gebruikelijke refrein over het slechte weer zingen, we kruipen misschien, nog bij een vuurtje, we hijsen ons getrouwelijk in de regen jassen maar o wee wat bedroefd is het bestuur van Bad Groenoord. Laat ons wat, vertellen van het onvoorstelbare leed. In vroegere jaren, keken de be stuursleden van de nog jonge instel ling heel trots naar de dagelijkse be zoekcijfers. Het was van: halen we de tweei, halen we de drie millioen? Dui zenden kwamen dagelijks naar Bad Groenoord, er viel dus dagelijks iets te tellen en dat kan een verheugend karweitje zijn. VALT er niets te vertellen, de chef van'het bad zit eenzaam op zijn kille post. Hij zal mistroostig door het. hek na ar het eenzame Kethel staren, niemand komt tot hem want ze krijgen midden in de stad al baden genoeg. Dat is toch waaratje fnuikend voor het trotse bezoekcijfer van het tweemillioenguldenbad. Goed,vroeger hebben we er nog een feest van ge maakt, het bezoek van de honderd duizendste werd gevierd, van de twee, de drie en ga zo maar door jubileum- getalbezoeker. Wethouder mr. P. van Bochove had altijd het vriendelijke woord voor bezoeker en verslaggevers, want het mooie getal had weer wat nullen bereikt. Nou, is er gewoon niks te doen, het is tragisch. j^ATEN we het verklappen, er zijn pas zestigduizend baders naar Baa Groenoord gegaan. Nu dat is toch veel te weinig? U zult ons willen tegen werpen dat er in het eerste jaar toch ook slechts zestigduizend bezoe- Tijdens een genoeglijke contactavond in Tivoli te Schiedam zijn dinsdagavond de secretaris van de Harmonie Oefe ning Baart Kunst, de heer P. L. Ver tinde, Philips van Bourgondiéstraat 27 en de penningmeester C. J. y. Brug gen, Gordonstraat 46a, gehuldigd, bei den zijn veertig jaar lid van Schiedams oudste harmonievereniging. Burgemeester mr* J. W- Peek^ heeft kers nakr het bad waren gegaan om- de beide jubilarissen de eremedaille in streeks deze tijd maar verwacht dan zilver verbonden aan de orde van Oran- niet dat we het antwoord niet gereed i je Nassau opgespeld. hebben. Inderdaad, inderdaad, ook-het eerste jaar was een slecht jaar maar „toen haalden we op de vijfde juli de honderdduizend en kom daar nu eens om". Het ij vrij - vervelend dat het weer niet beter wordt want veronder stel dat dit jaar slechts honderddui zend baders te water gaan in Goenoord zouden we dan nog trots durven zeg gen dat zovele duizenden Vlaardingers en Rotterdammers gebruik maken van ons bad? Het wordt dan misschien wel zo dat we dan blij zijn dat tenminste zij te water gaan. QVERIGENS is het personeel van bad zelfs over die weinige bezoe kers weinig content. Het is namelijk zo dat de Schiedammers zich rond het bad evenals elders weinig hygiënisch betonen. Men smijt het papier, de an dere rommel rustig over de grasveld jes. Dat is meer dan ergerlijk -want het Bad krijgt zo een bijzonder onaantrek kelijk uiterlijk. Het is beslist niet pret tig voor de bezoekers om op de ijs- of toffeepapiertjes en meer van dergelijke waren van slordige medebezoekers te moeten staan. Bad Groenoord is een gemeenschapsbezit, het is er voor alle Schiedammers, het is met gemeente geld betaald, daarom dienen' alle Schiedammers er aan mee te werken dat het bad rein blijft. VOORi een tachtigtal leerlingen van de Christelijke Technische School in Schiedam heeft de districtsbe stuurder van de de heer B. J. Nieuwiand, een causerie gehouden over de betekenis van het verlaten van de school en de intrede in het bedrijfsleven. De heer Nieuwiand stelde dat voortgezette vakopleiding noodzakelijk is. Hij wees erop dat men nu niet direkt moet gaan bezien waar het beste salaris kan worden verdiend, maar men dient oog te heb ben voor de toekomst. Daarna hebben de jongens een aantal vragen beantwoord en ook zij stelden dat zij ruimere promotiemo gelijkheden, .goede omgang met de collega's, waaTderimg van de chefs, het dragen van verantwoordelijkheid als eerste op de vragenlijst invulden. Eerst daarna kwam het loon. De heer Nieuwiand heeft gewezen op de taak en de betekenis van de vakorganisa tie. Hij maakte daarvoor gebruik van het flanelbord waarbij hij aantoonde wat er bereikt is op het gebied va» de sociale zekerheid en de rechtszeker heid. Hij vertelde de knapen dat er vooral in de laatste jaren veel zekerheid is verkregen en dat de vakvereniging er naar streeft de j nis te - gez indhei d te ont moeten. Een- .geheel tableau van belang rijke verbeteringen heeft de districts bestuurder van de Christelijke Metaal- bed-rijfsbond, de heer B.' J. Nieuwiand, dinsdagavond in gebouw Christelijk So ciale Belangen in Schiedam uitge spreid voor een groot aantal leden van de afdeling Schiedam van de C.M.B, De vakbeweging in de metaalnijver heid wil een werktijdverkorting tot 42.5 uur per week. Als dit kan worden ver wezenlijkt in 1965 is de vakbeweging te vreden. De werktijdverkorting moet niet komen uit de normale productie ruimte maar uit een extra toename van de productiviteit. Na het welkomst woord van voorzitter J, C. "Verkade heeft de heer Nieuwiand de velen het programma voor de nieuwe c.a o. ver teld. Gezien de belangrijke voorstellen wordt een looptijd van drie jaar voor deze c.a.o. noodzakelijk geacht. Het zal namelijk niet binnen een jaar verwezen lijkt kunnen worden. Zo wordt er naar gestreefd de verschillen in de gemeen teklassen in te krimpen. Dat bedraagt nu zeven cent, ais het Ieder jaar met één cent wordt teruggebracht is het verschil aan het eind nog vier cent. De verwerking van de hnnrbijslag in de hnurbijslag in de loontabeilen kan voor al voor de jongeren een verbetering ijn. Het loon voor de vrouwen, nu tachtig tót vijfentachtig procent, dient naar ne gentig procent te worden gebracht en voorgesteld wordt het loon voor de vrouwen op 1 januari 1965 gelijkwaardig aan dat van de mannen te doe;- zijn. De lonen voor de jongeren dienen met een jaar verlaagd te worden voor alle leef tijden. Voor de werkers die geen tarief of premie ontvangen, is als voorstel een vaste toeslag van 7.5 tot 10 procent gedacht. Bij het onderwerp werkclassificatie dient meer waardering voor da pres tatie te worden betoond. Zo wordt er naar gestreefd de gewijzigde waarde ring voor vuil of zwaar werk tot uit drukking te brengen. Het aantal func ties kan vermeerderd worden. Het ligt in de bedoeling deze wijzigingen per bedrijf te laten ingaan. In het begrip uurverdiensten dient ook de ploegentoeslag te worden opge nomen. Gestreefd wordt naar een uit breiding van de vakantie van 13 dagen naar 15 dagen. Ook voor de jongeren van 19 jaar wordt een extra vakantie van 3 dagen gevraagd, zoals bij de 18- en 17-jarigen al het geval is. Tevens wordt voor allen die 50 jaar zijn geworden of die 25 jaar In dienst zijn, drie dagen vakantie gevraagd. De vakantietoeslagen dienen te worden ver hoogd van 4 tot 6%. De overwerktoesiag zal moeten ingaan niet bij het 48e uur, maar bij het 45e uur. Bij ongeval of ziekte dient ook de eerste verletdag te worden vergoed. Voorts omvat het voorstel verbetering van de pensioenvoorziening. De premie kan worden gebracht op 6%, waarvan de helft voor rekening van de werkgevers en de rest voor de werknemers. De mi nimumuitkering dient te worden ver hoogd, de uitkeringen waardevast ge maakt en de pensioenen verbeterd Bij overlijden zal de uitkering van 13 weken loon naar 4 maanden moeten worden gebracht. Verder wordt ge vraagd de werknemers vrijaf met be houd van loon te geven voor het bezoe ken van statutaire bijeenkomsten of scholingsbijeenkomsten van de vakvere nigingen, omdat het werk van de vak vereniging en de scholing van de wer kers daardoor versterkt kan worden. Mogelijk dat als interim een kortere c.a.o. gesloten kan worden, vooral op het punt van de loonvoorziening is dat nog niet duidelijk maar de vakorgani saties streven er naar het geheel van wensen verwezenlijkt te krijgen. en W. van Rotterdam streven er naar de continuïteit bij het scholen bouwprogramma te verhogen. Zij stellen de gemeenteraad voor Muys en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. opdracht te geven de bouw van de vierde en vijfde serie systeemscholen zonder onderbreking als een geheel in twee jaar uit te voeren. De verwachtin gen die het gemeentebestuur had van de systeembouw van lagere en kleuter scholen en gymnastieklokalen, zijn niet beschaamd. De bouwtijd van systeem- scholen is de helft van die der zoge naamde traditionele scholen. Om het rendement van de systeembouw te ver groten zal deze nog meer het karakter van industriële produktie moeten krijgen, met andere woorden: verhoging van de continuïteit bij de bouw. B, en W. zijn daarom voorstander van de tot nu toe gevolgde methode om van het bouwpro gramma te splitsen in jaarplannen af te stappen. Zij menen dat een onderbreking tussen het gereedkomen van de ene serie en het begin van de bouw van de volgende serie kan worden voorkomen indien beide series als een geheel worden uitgevoerd. BIJ vrijwillige ontruiming van krot woningen, zo stellen B. en W. de Rotterdamse gemeenteraad voor, zal aan de huurders van dergelijke woningen, die geen aanspraak kunnen maken op vergoeding uit hoofde van bestaande gemeentelijke richtlijnen een bijdrage kunnen worden geleverd in de verhuis- en wederinrichtingskosten die gelijk is aan de jaarhuur met een minimum van 500. B. en W. menen dit voorstel te kunnen doen doordat de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid een regeling heeft getroffen, waarbij het rijk aan de gemeente een premie verleent van 600 voor elk ontruimd en afge broken krot dat gedurende een jaar onmiddellijk voorafgaand aan de ontrui ming is bewoond geweest. In bijzondere gevallen is de minister bereid, ook al wordt het krot niet na ontruiming ge sloopt, de premie toch te verlenen, nuts vast staat dat het krot niet opnieuw wordt bewoond. Uit deze bedragen kan de gemeente een fonds vormen waaruit zij vrijelijk en naar eigen inzicht ver goedingen kan geven aan degenen die krotwoningen verlaten of aan hen die geen krot ontruimen doch door het be schikbaar stellen van hun woning er voor zorgen dat een ander gezin een krotwoning kan verlaten. DE Rotterdamse woningvoorraad, die begin januari 212.659 woningen telde is in januari met 204 woningen vermeer derd, in februari met 187 woningen en in maart met 222 woningen. Daartegenover gingen door sloop, onbewoonbaarverkla ring of om andere redenen in januari 56 woningen verloren, in februari 50 wo ningen en in maart 95 woningen, zodat tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de Rotterdamse woning voorraad 213.071 woningen telde. In to taal waren er in Rotterdam in januari 7.421 woningen in aanbouw, in februari 7.328 woningen en in maart 7.629. Door de eerder vermelde verliezen steeg echter het aantal woningen te Rotterdam in het eerste kwartaal van 1962 met 412. Daarvan hebben zes vrijgezellenwoningen een huurwaarde tussen 450 en 500 per jaar, één- woning heeft een huurwaarde tussen f 700 en 800 per jaar, 328 wo ningen hebben een huurwaarde tus sen 800 en 1000 per jaar, de huur van 177 nieuwe woningen ligt tussen 1000 en 1200 per jaar, die van 30 woningen Ugt tussen 1200 en 1500 per paar, van 37 woningen ligt de jaar- huur tussen 1500 en 1800 en van dertig woningen komt de huurprijs bo ven de 1800 per jaar. (Van een onzer verslaggevers) HET Groen van Prinstercr Lyceum te Vlaardingen heelt zijn laatste ploeg geslaagden van deze zomer afge leverd. De ploeg bestond uit 25 kandi daten voor het examen H.B.8.--V, van wie er 24 het begeerde diploma hebben behaald. Dat waren de dames Nellie Bergs- ma, Dieke Clements en Watenka van 't Veer, en de heren C. Bakker, J. Baris, H. W. Bezemer, W. L. Buite laar. D. Dijkshoorn, P. L. Hofman, R. Klaasman, R. H. Kijne, C. van der Lugt, N. Moerman, A. A. Nicolnï, \V. van Otterioo, J. J. van Ravenzv.-aaij, J. J. Renzen, A. van Rijn, T. Seip, P. L. Spits, L. W. Varossieau. W. II. van der Waal. W. van der Windt en K. van der Zwart. Deze grootste van alle kandirlaten- ploegen van dit jaar was voor mon deling examen in drie groen- ver deeld, waarvan de eerste reed ris week woensdag en donderdag, t. ce de vrijdag en zaterdag en de eergisteren en gisteren de vuu; 'f hebben doorstaan. In de aula van tie school waar ook een aantal ouders we.er van zijn belangstelling blijk gaf, ïelici- teerde de reetor van het lyceum, drs. H. J. Smit de geslaagden met het be haalde resultaat, nadat hij deze cfficicle gebeurtenis met Schriftlezingen uit Psalm 103 en Mattheus 7 geopend had. De rector wees op de waarde van het diploma en sprak de wens uit dat de geslaagden er iets mee zouden mogen doen. Na de toespraak van de rector kwamen de geslaagden een "oor een naar voren om het door hen "molde diploma in ontvangst te neme Van het bestuur van de V - omging voor Chr:--i-elijk Middelbaar en Voor bereider "Toger Onderwijs te Vtaar- De bestuurder van een personenauto had dinsdagavond zijn wagen op de Oosthavenka-de te Vlaardingen even met draaiende motor neergezet. Toen de man terug kwam van een automaat zag hij dat zijn auto in de Oude Haven was verdwenen. Met een takelwagen moest de wagen op het droge worden gebracht. De auto had niet op de hand rem gestaan. ONDANKS de kilte en de eenzaam-j Maar dit was S.Z.C. nog niet voldoen- heid van had Groenoord hebben de, de koude moest vergeten worden en de leden van S.Z.C. waterpolo ge- daarom werd snel. soms zeer snel ge speeld. De koude inspireerde de j zwommen. Het resultaat daarvan kwam Schiedammers, want liefst 12 maal schoten ze raak tegen het zwakke Baronie. Toen Koleyer eenmaal 10 liet noteren kregen de Schiedammers de smaak te pakken. Het maken van doelpunten ging hen zo gemakkelijk af dat het op een soort „lopende band werk" ging lijken. In de eerste speelperiode werd het nog 3—0 door Kolmeyer en V.d. Boom, De laatste had er deze avond trouwens wel bijzonder veel zinkin. In de tweede speelperiode plaatste hij nog twee tref fers (50). Deze stand werd nog ver hoogd door Ruys en De Bruin. 7—0. In de volgende periode liep S.Z.C. nog meer uit. Weer was het V.d. Boom die raak schoot en dat deed eveneens Kol meyer. (Van een onzer verslaggevers) DEZEK dagen jubileert een kwart van Schiedam. Het is wat boud gezegd maar het is toch wel een beetje zo dat 6100 gezinnen in Schie dam met genoegen het zestigjarig bestaan kunnen vieren van de coöpe ratieve verbruiksvereniging „Door Eendracht Sterker", een miljoenen bedrijf dat eigendom is van deze le den. Zestig jaar geleden zouden de pioniers niet hebben vermoed dat hun coöperatie zich zo goed zou ont- trikkelen. Het was het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond dat het initiatief tot de oprichting nam. Reeds hadden de arbeiders gedacht aan de verwezenlijking van een coöperatie omdat ze daarin een middel zagen de mistoestanden te bestrijden. *jurl ideaal kon niet verwezenlijkt worden omdat het geld er niet was. Zeven tien verenigingen vergaderden op donderdag 19 juni '02 in het Volkshuis aan de Lange Haven waarbij in prin cipe besloten werd tot oprichting van een coöperatie. 1 Men wilde toen al alle gezindten ver tegenwoordigd zien en daarom was «en plaats vrijgelaten voor de bDAF maar deze stichtte een eigen coöpe ratie omdat de winst voor de partij zou kunnen worden gebruikt. Later is deze coöperatie ter ziele gegaan. Met de instemming van de zeventien ver enigingen waren de stadgenoten er nog niet. Er kwam een comité met vertegen woordigers uit alle groeperingen, met als leden M. C. M. de Groot, J- H.eg- man C. L. Moerman, A. Dirks en J. L. Hilkhuysen. Het comité was van mening dat e" wel een coöperatie zou kunnen komen als er tweehonderd tot tweehon derdvijftig leden bij de oprichting zou den zijn. Geld voor de aankoop van een bakke- rii was er niet maar de maecenas M. C. M. de Groot die zich naar het Bij belse woord slechts rentmeester van zijn gelden noemde schonk negendui zend gulden voor de aankoop van de bakkerij van de heer J, Goemans aan de Ketbelstraat, Daar werkt DES nog. Doch slechts 170 schuchtere Schie dammers meldden zich. Op 21 juli was een vergadering in Musis Sacrum ge houden waar de heer F. Mol uit Den Haag een propagandaspeech hield. Up 2 augustus 1902 werd een oprichtings vergadering gehouden in Patrimonium in de Tuinlaan. Opgericht werd de „Al- gemene Coöperatieve Bakksnj rnet als voorzitter in het bestuur de vooruitstre vende liberaal M. C. M. de Groot, se cretaris C. L. Moerman. Het bedrijf dat in de eerste jaren veel weerstanden ondervond heeft zich zeer snel kunnen ontwikkelen. In nog geen jaar waren er al vierhonderd le den. to vijf jaar was de duizend leden overschreden, in vijtien jaar waren, er tweeduizend leden, een kwart eeuw la ter was het getal verdubbeld. De omzet bedroeg in het eerste jaar 32.614, vijf jaar later was de omzet verviervoudigd, in 1920 vertienvoudigd, vlak na de oorlog werd het miljoen overschreden en nu Is de jaaromzet vijf miljoen gulden en meer dan zes duizend gezinnen zijn betrokken bij dit werk van een instelling die landelijk de financieel sterkste is van de totale or ganisatie. Binnen twee jaar moest het bakke- rijtje worden vergroot. De eerste wer kers P. de Ruiter, L. de Groot en H. van der Kamp hadden het best naar hun zin, zij hadden namelijk een grote voorsprong op de werkers in de andere bedrijven. Een goed loon, acht procent van de winst, kortere arbeids duur, geen zondagarbeid en vrij op christelijke feestdagen. Dat kenden andere bedrijven niet. Na vijf jaar kon de coöperatie een eigen winkel openen, ir de Ketbelstraat. Het bleek toen ook nodig de statuten te wijzigen. De naam werd Coöpera tieve Bakkerij en Verbruikersvereniging D.E.S. Meer winkels kwamen er, in 1912 in Groenelaan, in 1916 aan Sin gel, in 1918 aan Westfrankelandsestraat. In 1920 werd de Coöperatieve Vrouwen bond opgericht. In 1923 duelleerde de vereniging met het gemeentebestuur dat de broodprijs verhoogd wilde zien, maar „DES" wenste dat niet. Vooral na de tweede wereldoorlog is de ontwikkeling snel gegaan. In 1946 kwam de jaaromzet boven het miljoen. Vrijwel ieder jaar werden winkels ge opend of heropend. Nu zijn er een supermarket, een textiel- en huishoud- handel, twee banketwinkels, vier zelf bedieningszaken, drie toonbankwinkels. Het bestuur streeft er naar meer super markets in Schiedam te plaatsen. In 1960 werd een modern broodmagazijn iti gebruik genomen. Voor een vreemd feit zorgde 1962. Hoewel er bij DES steeds naar ge streefd wordt alle richtingen vertegen woordigd te zien in het bestuur was DES toch steeds een mannenorganisa- tie gebleven. Werkend voor het gezin had in deze organisatie de vrouw geen stem. Op 20 februari werd mevrouw L. H. Okker-Stoel de eerste vrouwelijke commissaris. Werd het bestuur vroe ger rechtstreeks uit de leden gekozen, later kwam er een structuurwijziging. Het aantal leden was zo groot gewor den dat besloten werd dat deze leden eerst een bestuursraad zouden kiezen en uit deze raad wordt het bestuur ge kozen. Uiteraard wordt het feest op grootse wijze gevierd, september zal feest maand zijn voor de 6100 leden en hun huisgenoten. Begonnen wordt met een receptie op zaterdagmiddag 1 september in restaurant Europoort, voor de kin deren komt Pipo de Clown naar Arcade, er zal een feenersfeest zijn in de Koop mansbeurs en voor de ouderen zijn er speciale shows. ook in de laatste speelperiode tot uit drukking. Van 90 liep het team uit naar 12—0. De doelpunten kwamen van de handen van V.d. Boom, De Bruin en Magito. Door deze fraaie overwinning blijft S.Z.C. hoge ogen gooien in de compe titie. Het staat thans een punt achter op zijn gevaarlijke concurrent, V.Z.C. (Vlaardingen). Maar de Vlaardingers moeten nog naar Schiedam komen en de S.Z.C.-ers zijn dan zeker niet kans loos. Tijdens werkzaamheden in een ma chinefabriek aan de Galgkade te Vlaar dingen ketste dinsdagmorgen de hamer, waarmee de 29-jarige onderbaas G. H. uit Maassluis aan het werk was. De man kreeg deze hamer tegen het hoofd en moest door de G.G.D. met een hoofdwond naar het Algemeen Zieken huis worden vervoerd. Na verbonden te zijn kon het slacht offer naar zijn woning worden gebracht. Op de Burg. Knappertlaan te Schie dam ontstond dinsdagmiddag voor een beschermde oversteekplaats voor voet gangers een botsing tussen de scooter- berijder T. v. A. uit Vlaardingen en de automobilist W. C. Z. uit Hoek van Holland. De automobilist was gestopt om enige voetgangers te laten overste ken. T. v. A. had dat te laat in de gaten toen hij kwam aanrijden en botste te gen de tot stilstand gekomen auto. De man kreeg vermoedelijk een kniefrac tuur en is door de G.G. en G.D. naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardin gen vervoerd. dingen, dat vertegenwoordigd was in zijn voorzitter, de heer J. L. Jonker, was er ook nu weer voor ieder het boekje ..De kleine atlas van de bij- - bel" als een mooie herinnering aan hun tijd op het Groen van Prinsterer- lyceum. En de drie dames kregen bo vendien nog het gebruikelijke boeket anjers, eveneens van het bestuur. De heer N. Moerman heeft hel beste examen Frans gedaan. Namens de Franse ambassade overhandigde de rector hem het boek „Panorama de la nouvelle literature frangaise". Gecommitteerden bij deze H.B.S.-A- examens waren de heren mr. J. Kolk man, J. L. van der Pauw en drs. C. de Visser. <9 Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 en 12.30 uur en 3S uur: boodschappentas met inhoud; bruin gevlamde hoofddoek; paar zwarte herenschoenen. Te bevragen bij de vinders: aktetas met inhoud. G. Mosterd. Harreweg 15; kmderpor- temonnee met inhoud, Th. Asm us. Zwartewaalsestraat 14; dames para- plui. H. Aarssen, woonark 't Zeepaar tje 147 t.o.v. Nw. Haven; kanarievo gel. Janse. Appelmarkt 4; gootsteen zuiger van loodgieter. Le Blanch, v. Beverenstraat 17; Hamer, v. d. Gie- zen. Molensingel 11 te Kethel; he renhorloge. M. v. Rijswijk. Vlaardin- dingerstr. 22a; trouwring, M. A. Mun ster. Hógenbanweg 118c: dameshorlo ge. Peeters, BK. Laan 177; kinderjas je m. capuchon, H. Duifhuizen, Gou denregenlaan 5 te Kethel; damesre- genjas, v. d. Pluym. Stationssir, 30; paar balletschoenen, v. Willigen, Alb- benbroeksestraat 17a: bril in etui, F. Beukers, v. Kemebe'ekstraat 46; ring met sleutels. Felgers, KoekkoefcMaan 46 te Kethel: autostep. J. v Dam. Dam. Nw. Maasstraat 73a; rode auto- step. J. Gröneveld, Singel* 199; 2 auto sleuteltjes. mevr. Overdijk. Galilei- straat 62a; kinderwagennet. G. v. Noort, Pr Man ritsstra at 24b; vër- chroomde wieldop, kantoor Bouw werk, Westerkade 5; bedelarmband- je. v. Katwijk, Laurens Costefstraat 17; gouden dameshorloge, J. EL Heis ter. Sav. Loismaniaan 110; leren handschoen, mevr. Bijl, 'Pr. Maurits- stxaat 26; paar witte damesschoenen, jongenscoat, Heijstek, Groenelaan 101c; beige jack, R. v. Hees, Mgr. Nolenslaan 796. Op de hoeg Komimtezealaan-Over- sohieseweg te Schiedam ontstond dins dagmiddag een aanrijding tussen de scooterberijder J. V. uit Rotterdam en de Vooröurgse automobilist P. W. Het ongeval gebeurde op het moment dat de scootedberijder linksaf sloeg. Hij kreeg enkele schaafwonden en een ge kneusde schouder. De G.G. en G.D. bracht hem voor onderzoek naar het Gemeenteziekenhuis. Frans Balsplein; Jeugd Jolijt" 1962,: V oiksspeia vond. 19. Musis Sacrnm: Schiedamse Toonkunst Muziek- en Balletschool, Uitvoering, 19.30. Fabrieplein: Wagenrace Jeugd Jolijt 1962, 19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie teL 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H„ I. Troost, Aieidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. iele'. 115588). Apotheek;- Gouka. Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers; Brand alarm 68123: politie-ailarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Westvest 12: Cees van der Geer, ex positie (tot 15 juli). SCHIEDAM. Geborea: Maria H d v J W p Zonda-g en M M Kin wel; Stevina v H Celens en E J Wiss ink; Dirk J z v H «Moraal en A G iNijkerken Karin a d v K M J Kool en J M van Beek; Mathilde Adv H «I van Gerven en C de Regt; Marian H d v T A Voorbach en A M van der Toom- Overleden: W Aars 91 >r wed van C Kor poraal. BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken: (met N.V.L.-diploma) Regeling voor reisgeldvergoeding of kost. en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaahdeelregeling Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op donderdag 5 juli a.s. tussen 1 en 8 uur n.m. bij het Gew. Arbeidsbureau te MAASSLUIS, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis. en verzulmkosien bij sollicitatie worden vergoed. Vraag dök om de PUCH-kleu- renfolder met de leuke jazz- rerraxsïttr/. Puch is een ander woord voor topprestatie. Dat mark je meteen bij het starten van de motor. Dia pittige motor, zo pit tig als de aanzwellende roffeis van een drum-so lo. Vraageengratisproei- rit bij Keuze uit vier sublieme modellen. SCHIEDAM Afd. Motoren St. Liduinastraat 52, Telefoon 64313 Betaling desgew. in overleg. In verband met het huwelijk van één der typistes, wordt per 1 augustus a.s. Aanstelling geschiedt in rang en salaris naar leeftijd en bekwaamheid. Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden- Sollicitaties voor 12 juli a.s, te richten aan de Com missaris van Politie te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1