,r maramgse loi voor Schiedam in S.G.-blud Slechts een dag arbeidsbemiddeling Burgerlijke stand Spaarbank had ontsparing Bijzonder Vakantiebesteding aantrekkelijk Route rogram Rondgang r ROOK DIE I LEKKERE HALFZWARE SHA6 DE ROTTERDAMMER VRIJDAG 6 JULI 1962 PAGINA 3 OFFICIEEL (mmy AOERTi EXTRA- AF BRENGT ouderdom veel wijsheid' met zich en het vereist bovendien van de jongeren de nodige eerbied. We hebben hem niet tegengesproken als we dat zouden kunnen. Daarom zijn zijn stellingen onbestreden geac cepteerd. Eén ding intrigeerde 'ons echter. We vroegen hem daarom waar om hij al zo bijster vroeg op pad was ■mar Broersveld. Achmijnheer, moet je weten, die martmensen zijn van die goeje mensen, ah ze mijn zien krijg ik altijd wat extra want ze denken natuurlijk dat oude mannetje heeft het nodig met zijn kleine pensioentje. Nou dat is fijn, dan ga ik gauw naar huis en doe ik voor mijn dochters ook nog even de boodschappe hier. Dat scheelt en ik krijg er een gulden voor, daar kan ik dsn weer tabak voor kopen ZO RIJK. - OMKEREN ZELFS DIE HERENREGENJASSEN é&m jVERLOVIHGSRIHGEH ROTTERDAM; DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade Wesf) TELEFOON 8210 stofvr») Vandaag warm en morgen ....en dagelijks 90 pet. slaagt Divanbedden, pootmodel, met gexondheidsspiraa!, het lakwerk iets beschadigd, 4Ê^L Qi van JOrSg WGÊQP (Advertentie) (Advertentie) De schoolvakanties naderen met ras se schreden en ook dit jaar kunnen de ouders van gezinnen te Pemis die niet met vakantie gaan, gerust zijn, want hun kinderen behoeven, zich niet te ver velen. Voor de 5e maal zorgt de Commissie Vakantiebesteding in. Pemis voor een aantrekkelijk programma. Activiteiten, die vorige jaren steeds succes hadden, zoals bezoeken aan Jeugdland, 500 m. prestatiezwemmen. filmvoorstellingen. tumdemonstraties. straat-tegen-straat voetbal, wandel marsen enz. zullen herhaald worden. Handenarbeid kan eenmaal per week beoefend worden in het Clubgebouw van de Speeltuin. Tevens zal hieraan een wedstrijd verbonden worden, waarbij jongens en meisjes het onderwerp .Va kantie" kunnen uitbeelden, hetzij door tekenen, boetseren, knip- of plakwerk, maar ook een opstel is geoorloofd. In ..Sport en Spel" is dit jaar enige verandering gekomen. Deze wordt nu eenmaal per week gehouden op ver schillende pleinen, namelijk G. A. Soe- temanaveg, of Comelis van Dijckstraat of aan de Nieuwedijk. Een geheel nieuw punt op het programma is het zelf-le- zen in het Clubgebouw van de speel tuin. Verder zijn er nog talrijke bezighe den, die het aandachtig lezen van het 'programmablad, dat binnenkort huis aan huis verspreid wordt, zeer zeker waard zijn. Plantage dienen te melden. De taptoe die tenslotte in de Plantage gegeven zal worden zal te c.a. 21.00 uur een aan vang nemen. Practische, modern-gedi st ingeerde regenjas voor storm en regen. Coster V/êêt, dat voor zo'n jas nti gewel dige belangstel ling bestaat. Daarom vooralle trouwe Co s t e r-klanten deze unieke aanbieding. De route welke het Tamboerkorps met de drie compagnieën welke des morgens een rondwandeling door de stad zullen maken is als volgt: Par keerplaats Broersvest, vertrek 10.30 u, Singel, K.O. Laan, Boerhavelaan, Snel- liussingel. Van Swindesingel, Marconi- weg, Korte Sirvgelstraat, Broersvest, Koemarkt, Gerrit Verboonstraat, Oran jestraat, Nieuwe Haven, Nieuwe Dam- laan, Mgr. Nolenslaan, Parkweg, Spin huispad, Vijgensteeg, Grote Markt, Lan ge Kerkstraat naar parkeerplaats CVan een onzer verslaggevers) huize worden ontvangen. Deze ontvangst geschiedt met militaire ceremonie. On der de leden van het ere-comlté bevin den zich alle legercommandanten, Cdt. Marine, Cdt. Luchtmacht en vele bur ger- en sportautoritelten. De wandelaars van de Koningin Wil- helmina Mars zullen via Westvest en Lange haven naar de Grote Markt trek ken. Na défilé trekt de stoet via Park weg, Burg. v. Haarenlaan, en Nieuwe Damlaan de stad uit. De binnenkomst van de wandelaars is voor de 8 en 12 km deelnemers vai Parkweg, Noord- vest en Westvest. Voor de 13 en 25 km wandelaars via Nieuwe Damlaan en Westvest. Vele muziekkorpsen zullen de deelnemers wegbrengen en weer binnen halen. en 2.006.00 uur: militaire tas met inhoud, bruine kinderportemonnee. Te bevragen bij de vinders: portefeuille met inhoud, Weteling, Rembrandlaan 104b; damesparapluie. Drogisterij Vre- debregt, Parkweg 338;- aansteker. Huigen, Halley straat 36a. honden- riem, Wülebrand, P.K.O.Laan 131a; dozen met snoepgoed. Hoofd van de Beatrixschool, Buys Ballotsingel 108; doos met enveloppen. Drijver, Caland- straat lil; ketelpak, Droog, Geert Reindersstraat 5c; regenbroek, Gun- newegh, Dirk van Wassenaarstraat '19b; een paar dameshandschoenen, Pluym. B. K. Laan 185; zilveren be deltje, Olsthoom. Polderweg 118. Ket- hel: duif. Kroezen, Lange Nieuw- straat 15. Donderdag vierde de heer W. A. Flomp. Klaas Katerstraat 26, Schie dam de dag waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de N.V. Branderij Gistfabriek Hollandia II, waar hij in de loop der jaren de functie van molenaar bereikte. De huldiging ge schiedde in de kring van personeels leden. Na zeer hartelijke en waarde rende toespraken, hebben directie en de gezamenlijke medewerkers ge schenken onder couvert overhandigd, alsmede namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel een zilve ren legpenning uitgereikt. De echtge note van de jubilaris ontving bloemen. Hierna volgde nog een kort gezellig samenzijn. De Baptisten Gemeente Schiedam houdt zondag 8 juli om 19 uur een bijzondere evangelisatiesamenkomst in gebouw „Irene", Nieuwe Haven. Spreker is ds. R. Keiling. Zang van Elly en Frannie Fa assen. Aan het Thomasorgel, Wiebe Zeilstra. In het Gemeente-ziekenhuis te Schie dam slaagden voor het op 29 juni ge houden examen voor de aantekening kraamverpleging; zr. D. E. Kavens- bergen, zr. C. C. v. d. Struyf, zr. E. L. Otte, zr. G. van Toom. zr. M. V. de Haas, zr. W. Vink, zr. P. v. d. Kraats. In het Gemeente-ziekenhuis te Schie dam slaagden voor het op 28 juni ge houden examen voor de aantekening kinderverpleging: zr. F. M. Philips, zr. D. N. Post, zr. G. W. Verwey, zr. H. Smit. Gevonden voorwerpen in Schie dam; Te bevragen aan het hoofdbu reau van politie tussen 9.0012,30 uur «iet willen hebben. Ze zeggen wel dat de markt niet het beste van het beste heeft maar wie dat zegt weet er niks van, ik weet van een goede kennis dat zelfs de hoogste personen er komen. Ze zetten dan hun auto ergens neer en ze kopen er voor de gehele week". WANMORGEN voegde zich het oude mannetje naast ons. Het is moeilijk leeftijden te schatten als de leeftijd onbestemd is, daarom doen we dat niet vooral niet omdat wij het mannetje toch wel een bedreiging achten voor onze twee oudste Schiedammers van 104 en 102 jaar in het St. Jacobsgast- huis. 'Toch liep het mannetje nog kwiek naast ons. „Ga je ook naar de- markt, mijnheertje", vroeg ie vertrou welijk. „Nee, waarom?" „Hou, ik dacht het zo maar omdat ik die tas daar bij •i. Ie, maar dat hoeft niet hoor, veel wnsen dragen tegenwoordig een tas, dat doen ze dan omdat het zo goed staat geloof ik. Vroeger waren wij zo rijk niet, -we droegen een stukkezak." fJET WAS een wat vreemde inleiding maar ten slotte vertelde het man netje toch dat hij wel op weg was naar de markt. Dat is gezellig," meen de-hij en dat zouden we niet kunnen bestrijden. „Het kan nog gezelliger," meende hij en toen kwam hij op hef directe vlak van de gemeente- of ntarfctpolifiek want het mannetje wil de kramen omkeren. Dat zou dan zo moeten gebeuren dat. men wandelend over de rijweg aan beide zijden kan kopen. Nu moet men zich over het trottoir begeven en dat is zo verve lend want het is daar dringen van benauwdheid. Als de kooplieden op het trottoir achter hun kramen gingen staan hadden de kooplustigen op de 'middenstraat de ruimte en ze konden van de ene kraam naar de kraam aan de overzijde lopen als ze dat wilden. Het is eert mooi ideaal van onze be jaarde stadgenoot. JE KUNT er zo gezellig kijken, hè, vertrouwde hij ons toe. „Ik kan er wel uren kijken, dat geeft niks, dat magmaar je mot wel kopen, je hebt van die mensen die kopen niet maar kijken wel, dat vind ik nou niks". ,Jk knijp ook nooit in die spullen op de kramen, dat vind ik ook niks want je moet zo denken mijnheer, die man moet zijn goedje toch ook weer aan een ander verkopen als u of ik het SCHIEDAM. Getrouwd; K "Bouwmeester, 20 jr en E I, Otte. 24 Jr: K A Hansen, 25 jr en M W van ste Vorle, 20 jr: W J de Jong, 31 jr en H L Sijberden, 24 jr; J Kerpet, 20 ir en G C C van Leeuwen. 18 jr; F H Laar hoven, 23 jr en P H Broeder. 21 jr; RA J Brokx, 25 jr en M J L van <Jen IJ:: rel. 23 jr; J A Hoffmann. 29 jr en EC A Jansen, 21 jr: A van. Oort, 27 jr en CJ van der Kroon. 28 jr: C J N Bosman, 2T jr en J Mouthaan. 24 jr; G van den Berghe, 33 jr en E J Pi an je, SS jr: J Koppenhagen, 19 jr en T Martijn, 17 jr; W H M de Haas, 26 jr en IV H de Kaaij. 23 jx; PW Zoutendijk. 24 jr en J L M Hofman, 24 Jr; J Moewts, 20 jr en C P van Helten, 18 jr; P, de Jager, 21 jr en A I van der Hoeven. 21 jr; G Hof man, 25 jr en A R Baron, 22 jr. OndertrouwdB C van de Beek, 25 jr en W van GeijL 22 jr: AT van den Berg. 24jr en G E den Gijl, 24 jr; A van Praten, 23 jr en M ai L de Groot, 22 .jr: A Fijten. SS jr en M I Pijnacker, 20 jr: G J van der Ham. 23 jr en M C M Zuidsjeest. 24 jr: J K van Oorr.t, 27 jr en KJ1 Jansen. 21 jr; A Santing, 23 jr en M de Kiewit, 21 jn A J van Schie, 24 jr en J Verschuur, 23 jr; B Schoei. 23 jr en EC J van .Wijk, S3 jr: A Top, 30 jr en 'J BE E Dx6ge, 28 jr; Si Ver waal, 24 jr en E-S de Vries, IS jr; W vaa Willigen. 25 jr en C A Jansen, 21 jr. - - Geboren: Cornells, a v C van Schaften ea C van Schajik; Hans, a v A M Kflius ea "M. C Meijers; Emmigje, dv J J Bt, aiulsöout en M van der Most. Tussen binnenkomst wandelaars .en prijsuitreiking zal er op het Plantage-: podium een feestprogramma worden ge geven. Dit programma is ook voor niet- wandelaars gratis toegankelijk. Aan het feestprogramma zullen meewerken leer lingen van de Muziekschool Hakkert, de muziekvereniging excer- citiegroep en tamboerkorps van het Re giment van Heutsz, alsmede het wel bekende Schiedamse concertorgel „De Waterpoorter". Voor deze speciale gelegenheid wor den alle Schiedammers verzocht de vlaggen uit te steken, In het bijzonder de bewoners van panden waar de deel nemers aan de Koningin Wllheimina Mars voorbij zullen trekken. Daar dit gebaar de Koningin Wllheimina Mars alsmede het motto van deze 18e K.W.- Mars „Schiedam één dag Garnizoens stad" nog feestelijker zulien doen zijn zuilen de organisatoren van de tocht het ten zeerste op prijs stellen. Tevens willen we er nog op wijzen dat van het' geheel een foto- en film wedstrijd wordt gehouden waaraan elke amateur kan deelnemen. De wedstrijd bepalingen en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Huize Brabant aan de Tuinlaan 98 en Mgr. Nolenslaan 688 te Schiedam. Prachiïge changeant-poplin Dri-Sil met ingezette mouw,meten zonder ceintuur te dragen, moderne kleur. Normale prijs 59.75, maar als speciale verrassing, - aP Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schrift, bestellingen. 'Advertentie) Zaterdagmorgen zullen twee compag nieën van het Regiment van Heutsz, een compagnie van de Infanterie als mede het Tamboerkorps met Klaroen blazers van het Regiment van Heutsz, een rondgang door de stad maken. Ver trek half elf vanaf de grote parkeer plaats aan de Broersvest. 's Middags om twee uur zal een wachtdetachement de afzetting bii het stadhuis verzorgen. De wachten zullen met verhoogde frequentie worden gelo pen zodat om de tien minuten een af lossing van de wacht zal plaats vin den. Hierbij zal aanwezig zijn het Tam boerkorps van de Infanterie uit Steen wij kerwold. Om drie uur zullen de wandelaars van de Koningin Wllheimina Mars starten vanuit de Plantage, De stoet wordt voorafgegaan door de militaire deelne mers welke weggebracht worden door het Tamboerkorps van Ket Régiment van Heutsz. Het Tamboerkorps van' de Infanterie zal de defDeermuziek verzor gen op de Grote Markt. Tevoren zullen de leden van het Ere-Comité ten stad- WT Q£ BEKERDE HAKQJGE Het aantal inschrijvingen voor de reeds ruim 2500 deelnemers. Het aan tal groepen ruim 100 terwijl bijna 300 individuele wandelaars zich opgaven. Daar de groepen over het algemeen een minimum aantal deeleneitiers op hebben gegeven en er zich nog. vele groepen ea individuele wandelaars aan de start in laten schrijven is het wel te verwach ten dat de 3500 dit jaar weer gepasseerd zal worden. De medische verzorging is in han den van de Schiedamse E.H.B.O. Ra- dioposten zullen langs het parcours de verbindingen met de marsleiding in de Schiedamse Plantage onderhouden. De radioverbindingen zullen tot stand wor den gebracht door een verbindingseen heid van de Kon. Landmacht, Cadi- wagens (cantinewagens) zullen de wandelaars bij de finish en langs de route ten dienste staan. De startbureaux zullen voor de groe pen in de Biaüwehuisschooi gevestigd zijn terwijl de individuelen zich in de Korre Hoogstraat 11Meent Jik. Goudse- singel Katendr- Lagedijk hk* Dorpsweg We&UKruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST; Slot! aan 158-160 VLAARDINGEN: Liesveld. 7-9 <f In de maand juni werd bij de spaar bank anno 1820 - Schiedam 1546.766.8S ingelegd en 3.303 954,19 terugbetaald. Een geringeontsparing, waaraan van zelfsprekend het opnemen van geldtas' voor vakantiereizen en dergelijke' hief vreemd is. Het is wel interessant te meiden dat bij deze spaarbank tot december 1957 moet worden teruggegaan om een maand te vinden, waarin eveneens de terugbetalingen de inlage overtroffen. Het eerste halfjaar 1962 was als geheel zeer gunstig. Het mlegoverschot be droeg 1.759.632,06. Het aantel inleg gers steeg met 568 tot 50.950. het te goed van spaarders tot 37.266.906.81. Het inleggerstegoed en reserves wa ren per 30 juni 1962 voor 2.34.612,60 ren per 30 juni 1962 voor 25,584.612,60 in hypotheken en voor 8.380537,71 in leningen aan rijk, provincies, gemeen ten en dergelijke. De kasmiddelen be droegen per deze datum 1.406.368,18. De zevenjarige Éllen. Lemseï van de Bodelo te Rotterdam werd donder dagmiddag toen zij de Oldegaarde plot seling overstak door éen. personenauto aangereden. Zij moest met een hoofd wond in het Zuiderziekenbuis worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) DA7, bijzondere arbeidsbemid deling wel eens dubbel bij zonder kan worden leert het verhaal dat wij hoorden ter ge legenheid van het veertigjarig jubileum van de Schiedammer Willem van Ravens als arbeids bemiddelaar. Op een dag komt een jongeman, die als minder volwaardige arbeidskracht ie boek. stond Van Ravens vertel len dat hij nergens werk kan vinden. Men wil hem kennelijk niet hebben, begrijpt de bemid delaar, die weet dat de knaap moeite heeft zichzelf te presen teren. Hij besluit dit wat zielige ge val op te lossen, laat de jongen achter op zijn fiets plaats nemen en rijdt met hem langs de in dustrieën in de Spaansepolder. Van. Ravens gaat hier en daar naar binnen en laat de jongen ondertussen op zijn fiets passen. Op die manier vindt hij inder daad werk voor deze cliënt Een bijzondere wijze van bemid deling, die wel wat tijd kost en dan ook niet in elk geval kan worden toegepast! Dijk roemt de ir, Schiedam toegepaste stedebouw en hij zegt dat de stad van leven en bedrijvigheid bruist. Maar, zo Is zijn bezwaar, Schiedam werkt mei een overmaat van beschei denheid, schuchterheid zelfs, aan zjjn eigen groei en bloei. We ciieren nog even: „Waar is de cither, die de schoonheid van uw stad in gloedvolle verzen weergeeft? Waar is de man, die in den. lande het vreemde idee, dat Schiedam een uitwas van Rotterdam of een aanhangsel van Vlaardingen zon zijn, uitroeit? Wanneer zal ook buiten onze grenzen het besef doordringen dat Schiedam meer produceert dan vuur water alleen? Zulke vragen komen op bij de vreemdeling die een poosje in uw stad vertoeven en er in aanraking komt met verblijdend veel activiteit, maar ook een zekere schuchterheid kan constateren." Toch heeft al deze lof niet nagelaten in datzelfde nummer van „SG" een kant-j tekening te doen opnemen van een an- j dere collega. In de rubriek „Van Schie tot Dam" zegt eindredacteur Fred Pfeifer dat een deskundige zon der moeite honderd verzen over Schie dam kan overleggen. En hjj herinnert aan het gedicht over Schiedam van Francois Haverschmidt (Piet Paaltjes» dat enige tijd geleden in het blad werd afgedrukt. (Van een onzer verslaggevers) Ook het julinummer van het blad „De Schiedamse Gemeenschap" laat niet na de lezer een compliment te ontlokken vanwege de frisse variatie, die het brengt en de bekwaamheid waarmee het relief geeft aan Schiedam zoals het reilt en zeilt. Ditmaal voelen we ons gedrongen eerst te noemen het artikel „Burengerucht", een Vlaardingse visie op Schiedam. Het is een ontboezeming van collega Fred van Dijk, Vlaardings redacteur van Het Vrije Volk, die liefde voor Schiedam blijkt te hebben opgevat. Schiedam is de moeite waard, zegt Van Dijk, die geen Vlaardinger van origine is en daarom objectief (dachten wij en meent hij zelf ook). Hij heeft ontdekt „dat Schiedam heel wat meer is dan een dorp aan de rivier waaraan zeker alcoholhoudend vocht wereldfaam heeft geschonken". Enfin, de schrijver van „Aan de Schie" in ons blad houdt niet op de Schiedammers zelf daarvan ook te doordringen, dus we mogen u op de hoogte veronderstellen. Collega Van Advertentie Voor hen die menen dat een goed bed beslat veel geld moet kosten hebben wij morgen een bijzondere aanbieding. Wint dan zullen zij versteld staan van de mogelijkheden van deze reeds jaren ingeburgerde celmatrassen. 's Zomers heerlijk koel, *s win ters lekker warm, zacht verend en stofvrij. Éénpersoons schuimptmic cel matrassen voor jongens- en meisjeskamers, logeerkamers en buitenhuisjes, verkopen wij morgen van 29.80 voor nog géén twintig gulden. Strjjcnsestraat: Jeugd Jolijt 1962. Auto pedwedstrijden, 19. Irene: Aqua Fauna. Lezing, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Samenwer- de Gerepatrieeröen, Contactavond. 20. Technische School: Huishoudschool. Feestavond. 20. Marijke; De Poorters, Contactavond, 20. hU zich verheugde. HU bracht dank voor de vriendschap en de loyaliteit die de Ju bilaris ten toon spreidt. Namens de collega's sprak de heer C. J. P. de Bree, die 32 jaar met de heer Van Ravens samenwerkte. In zijn toespraak kwamen vele staaltjes van het werk onder de bijzondere omstandigheden van e ris is en bezetting naar voren. De heer G. J. Roelofsen, directeur van de dienst voor Sociale Zaken van Schiedam, sprak van de prettige samenwerking met de heer Van Ravens. De oud-directeur van deze dienst, de heer J. OosUander, haaide in een geestige speech, oude herinneringen op. Ook de heer C de Jong, directeur van de dienst voor Maatschappelijke Zorg Uit Vlaardingen, sprak waarderende sprak waarderende woorden. Achttiende Koningin Wilhelminamars: 10, expositie Prinses Beatrixpark, 13,30 aanmelden Plantage, 15 défilé voor auto riteiten stadhuis, 1718 muzikale intocht wandelaars, 20 (feestprogramma). Bad Groenoord: Polowedstrijden t.g.v. gouden jubileum SZC indien weers gesteldheid het toelaat, 14. Zwembad Sportpark Vijfsluizen: Nat>o- nale wedstrijden Reddend Zwemmen ge organiseerd door de Schiedamse Red- dings Brigade. 10— 18. Hogenbatvweg: Jeugd Jolijt 1962, Kol- sohaatswedstrijden, 10,30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037» alleen voor redactle-aang-slegénheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. IJ 5588 Apotheek: Gouka. Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Westvest 12: Cees van der Geer, ex- Positie (tot 15 juli). Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze één persoons celmatrassen (aparte cellen) in effen x"x /O, frisse kleuren, voor Het laatste woord was nan de heer Van Ravens. Hij dankte zijn chefs en collega's voor samenwerking en vriendschap en wees op het prachtige doel van de ar beidsbemiddeling. namelijk de mensen te helpen op de juiste plaats te kornen. Met voldoening maakte hij er in dit verband melding van dat bq de bijzondere arbeids bemiddeling een percentage van 90 ge slaagd gevallen wordt berpikt. De heer Van Ravens bracht dank aan God, die hem de kracht geelt om zijn werk te kunnen doen. voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1