Eduard Flipse dirigeert hei-symfonie z'n m r. vc 3 week Malik gaat deze Washington naar Kc Van Roijen: ..Ik wacht Werklozen uit VS naar Duitsland Ook interesse hij Britten Kind ernstig mishandeld Concert van dreunende ;en en stoomgesis Amsterdam vraagt veel Spanjaarden Louis van Gasteren overleden AUTODIEF AAN EINDE VAN RIT IN ZIEKENHUIS Schepen Duitse Bondsmarine naar Rotterdam Sterke daling in bouwproduktie Uitvoering havenwerken gegund Westduitse industriëlen willen Vijf tienen voor hbs-er VAN IERLAND DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A MAANDAG 9 JULI 1962 mmm "nil beduidend jgoedkoper Geen confetti Openbaar concert OMT er au toch schot in de hervatting van het overleg tussen Nederland en Indonesië over Nieuvv-Guinea? Zowel een Indonesische woordvoerder bij de V.N. als secretaris-generaal Oe Thant hebben de stellige ver wachting uitgesproken, dat de In donesische ambassadeur in Mos kou, Adam Malik, deze week naar Washington komt om contact op te nemen met de Nederlandse ambassadeur aldaar, d>r. J, H. Van Roijen. Laatstgenoemde heeft een gesprek gevoerd met de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Rusk. Na afloop wilde de heer Van Roijen niets zeggen over het verloop van het gesprek, maar wèl, dat hij op de Indonesische delegatie wacht te. Hello, boys in Canada! Wir are german Sagewörk in Over- bayern and hav no Holzfallers mehr. All sind gone to the Bun- deswehr. So wir most suching younge Holzfallers by your in Oversee. Will you come to us nach Berahtesgaden. Monney for Düsertclipper you become er- sefczf'. Getekend: Mr. Seppl Hol- zinger in München. GEEN GRAP KOERSVERSCHIL NIET SNEL BRITTEN Aduerfentie eer smaak en stijl m goud zilver en horloges EEN OUDERPAAR uit Rotterdam, dat reeds voor de officier van justitie is geleid, wordt ervan verdacht zijn zeven weken oude baby op gruwelijke wijze te hebben mishandeld. Het kindje had zeer ernstig letsel aan het hoofd en het linkeroogje was dusdanig beschadigd, dat het voor goed het licht zal missen. Het echtpaar, de 26-jarige bouwvakarbeider B. A. H. en de 24- jarige I. A. H.-V-, verklaarde tegenover de kinderpolitie, die getipt werd, dat het van niets wist.Wel was het de moeder opgevallen, dat de baby steeds spuwen moest. Enige jaren geleden trof de kinderpolitie in de woning van de bouwvakarbeider, die toen met een andere vrouw was getrouwd, ook al een kind met ernstig letsel aan. Dit kind, dat acht jaar was, had maar liefst acht gebroken ribben en een gekneusd dfjbeentje. In hoeverre hier van geestelijke afwijkingen sprake kan zijn, zo deelt de politie mede, zal nader moeten worden bezien. TYE dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft van morgen het startsein gegeven voor de bouw van het Concertgebouw, waarin hij inu 1965 het feestelijke openings concert hoopt te leiden. Het slaan van V Een blazersensemble nit het Rot terdamse Philharrnonlseh Orkest luisterde de feestelijke gebeurtenis op de bouwplaats langs het Weena muzikaal op. De ervaringen van de werkgevers met de ruim 200 Canadese studenten, die thans in diverse bedrijfstakken in Amsterdam werkzaam zijn (de meerderheid als ongeschoolden in de Horeca-sector) zijn heslist niet on verdeeld gunstig, zo beeft de directie van het gewestelijk arbeidsbureau, Amsterdam medegedeeld. In het al gemeen is het niet zo'n succes. Van de circa 1230 Italiaanse arbeiders, die sedert 1 januari 1961 naar Amster dam kwamen, werken er nu nog 780 in de hoofdstad. Ruim 400 keerden naar hun vaderland terug. Er bestond in Amsterdam een vraag voor 600 Span jaarden; ruim 200 zijn er al aangeko men en binnenkort worden grotere aantallen verwacht. De ervaringen met de Spanjaarden zijn gunstig. (Advertentie) Morgen liggen er stapels onder jurken op U te wachten. Onderjurken uit diverse van onze betere series. Zware charmeuse onderjur ken met 7 cm brede kant langs de bustevorm en achterkant. Bovendien breed kant aan de onderzijde en apart ingezette bustevorm. Morgen koopt U deze onder jurken uit deze series van rond vijf gulden, voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om gint de verkoop charmeuse onderjurken maten 40 kleuren geel en wit, door elkaar voor uur be- Géén tel. of thrift, belt (Van een onzer verslaggevers) EiDUARD Flipss in smetteloos wit heeft vanmorgen voor de eerste keer in zijn leven de 'heimachine gedirigeerd en een symfonie van dreunende slagen en venijnig stoomgesis over Rotter dams centrum laten klinken. De „hei-symfonie van Flipse", die te lang toekomstmuziek is gebleven, zal de komende maanden de lievelingsmuziek zijn van tientallen Rotterdammers, want elke klap van het zware heiblok op de betonnen paal betekent; er wordt hard gewerkt aan het muziekpaleis, dat over drie jaar in zijn volle glorie in 'het centrum van het herbouwde Rotterdam zal prijken. de eerste paal in de zachte bouwgrond aan het Weena was het historische begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van het Rotterdamse mu ziekleven. Tientallen vooraanstaande Rotter dammers (de burgemeester, wethou ders, raadsleden, hoofden van ge meentediensten en leden van het ste delijk orkest) woonden de feestelijke plechtigheid binnen de omheining van de bouwplaats bij honderden voorbij gangers stonden achter het blauwe, met vlaggen versierde hek te kijken. Als de wijze, waarop de eerste paal de grond inging, maatgevend zou zijn voor de voortgang bij de bouw van het mu ziekpaleis. zal niemand iets hebben te klagen. De eerste van de ruim acht honderd betonnen palen, die het Con certgebouw zullen dragen verdween na melijk voorbeeldig in de bodem. Voordat Eduard Flipse aan de touwen ging staan, hees de Rotterdamse wet houder van kunstzaken, mejuffrouw mr. J. Zeelenberg, de vlag van de Maasstad hoog in de heistelling. De eerste, des noods de tweede klap op de paal (ge schilderd in de Rotterdamse kleuren en versierd met een lange slinger van den- negroen) had een regen van confetti op de zonnige bouwplaat moeten veroorza ken, Maar de papieren zak, die aan. de paalkop was vastgebonden, wilde niet scheuren. Overigens: de vonken sprongen er letterlijk af, toen de eerste paal een maal op de goede plaats stond. Me juffrouw Zeelenberg en de dirigent, die beiden bloemen kregen aangebo- Op het Verkeersplein Oudenrijn bij Utrecht is zaterdag een auto bus met spelers en supporters van de voetbalclub L.M.O. uit Rotterdam, die in Driebergen een wedstrijd tegen C.D.N. zou den spelen, tegen een nieuwe, pas door de fabriek afgeleverde truck gebotst. De chauffeur van de bus merkte bij het Verkeers plein, dat zijn remmen niet werkten en hij kon het gevaarte toen niet meer tot stilstand brengen. Na de botsing kwam de bus in de slóot terecht. Zeven van de passagiers moesten (me rendeels met lichte verwondin gen) naar het Academische Zie kenhuis in Utrecht worden vervoerd. De chauffeur van de truck (die pas 1S9 km had ge reden) de 21-jarige D. C. M. van Bedaf uit Rotterdam en zijn passagier mejuffrouw M. Bagna liepen hoofdwonden en een shock op. In het Stads- en Academisch zieken huis te Utrecht is vanochtend na een vrij langdurige ziekte everleden de acteur Louis van Gasteren, Hy was 74 jaar. Louis Auguste van Gasteren, op 14 november 1887 te Rotterdam geboren, bezocht de HBS en was aanvankelijk bestomd voor de zeevaart. Van 1905 tot 1908 bezocht hij de toneelschool en was hij tevens als volontair verbonden aan de Kon. Ver. Nederlands Toneel. Met Eduard Verkade maakte hij van 1911 tot 1912 een toe-mee door het voor malige Nederlands-Indië. Daarop is hij enige tijd als volontair verbonden ge weest aan het Deutsdhes Theater Berlin onder Max Reinhardt, waarna hij tot 1917 weer optrad bij Verkade. Vervol gens kwam hij bij het Hofstadtoneel onder Van der Lugt Melsert. j Van 19201925 was van Gasteren leeraar aan de Toneelschool. In deze i jaren was hij tevens regisseur bij de j Kon. Ver. Ned. toneel' onder dr. W. I Royaards en van 1925 tot 193^yvas hij dit aan het Hofstadtoneel^^*"* Na 1933 trad hij op bij verschillende gezelschappen in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Hij rna akte vele reizen, o.a. naar Spanje, Italië, Frankrijk en Rusland, gaf lessen aan de Volks Universiteit te Rotterdam en Den Haag over Spaanse literatuur en hield lezin gen en voordrachten voor arbeiders- corporaties. Gedurende 17 jaar regis seerde" Louis van Gasteren het Leid se Studenten Toneel, het Rotterdamse Studenten .Toneel en deHaarlems Toneelclulb.3|>O^K><^<!0<X>OlC Tot de vele rollen die deze acteur vertolkte, behoren de koning in „Ham let", Brutus in „Julius Ceaser", Bance in ..Macbeth", de titelrol in „Paulus onder de joden". Rubek in „Als wij doden ontwaken" van Ibsen, de opvoeder in Sophocles -„Elektrat", Jason in Me dea", de Bode in „Gystorecht van Aem- stel", Dooiittle in Pygmalion" en de militaire dokter in „De drie zusters" van TsjechofOok schreef de heer Van Gasteren artikelen over toneelkunst, spraakkunst en welsprekendheid in vak bladen en periodieken en was hij me dewerker van enige Amsterdamse dag bladen. Zwaargewond met een hersenschud ding en een hoofdwonde ligt de 21-jarige militair P. IV. s. uit Wolphaertsdijk in een ziekenhuis te Utrecht. Hij wordt ook bewaakt, want het ziekenhuis is slechts een voorlopige eindhalte na de vreemde manoeuvres met auto's die hij in het afgelopen weekeinde heeft verricht. .Het begon zondagmorgen al vroeg in Schiedam, toen eer. personenauto werd aangetroffen in een sloot bij de Lindeij- erstraat in Kethel. De politie ontdekte dat de auto op naam stond van de heer G. Weivoorden uit Maassluis. Maar de ze had niet in de auto gereden. Het voertuig was ontvreemd en in Kethel was de dief verongelukt. Met een takel- 'on is de auto uit de sloot getrok ken. idagmorgen om halfnegen kreeg de politic de mededeling dat do perso nenauto van de garagehouder F. Blok jr. aan de Schiedamseweg was ont- vreemd. Het gezin Blok ?"ou om half- i negen naar het strand rijden maar de auto was er niet. 's Avonds om zes uur deelde de koninklijke marechaussee te Utrebht mee. dat de auto van de heer Blok zwaar beschadigd op de Rijksweg 26 tussen Vianen en Utrecht was aan getroffen. De dief was met de auto enkele ma rien over -de kop geslagen. Hij kon ove- rigens wegens zijn verwondingen nog jniet worden gehoord, maar gebleken is dat hij zaterdag een bezoek heeft ge bracht bij zijn zuster in Maassluis. Daarna heeft hij de terugweg in gesto len auto's willen maken, maar twee maal heeft hij ernstige brokken ge maakt. den. stonden alweer tussen de talrijke genodigden op grote afstand van de heistellingtoen de heiers met de laatste klappen vuurwerk lieten ont ploffen. Opdat iedereen het zou weten: de eerste paal voor het Concertgebouw was geslagen. In de foyer van de Rotterdamse Schouwburg, waar de genodigden na af loop beeenkwamen. zei burgemeester mr. G. E. van Walsum tot de dirigent: „U hebt een uitzonderlijk mooi heipak en een grote bekwaamheid loten zien van morgen „Ik sta hier, omdat het slaan van de eerste paal een zaak is, die van belang is voor de hele stadl en niet alleen voor kunstzaken. De dag van vandaag toont aan, dat de plannen voor het Concert gebouw ondanks tegenliggende moeilijk heden (ik spreek niet van tegenwerking) toch worden uitgevoerd. Ik ben dikwijls jaloers geweest, als ik concertgebouwen in buitenlandse steden zag. In het bui tenland hebben ze kennelijk een andere waardering, dacht in dan....", aldus de burgemeester. „De eerste paal is eindelijk geslagen", zei wethouder mejffrouw Zeelenberg. „Rotterdam krijgt nog meer lawaai te venverken door de bouw van het Con certgebouw. Het eerste openbare con cert van het Concertgebouw zélf is be gonnen. Laten we hopen, dat de Rotter dammers er met spanning naar zullen luisteren-laten we hopen, dat de con certen. die later in de zalen zullen wor den gegeven, het concert van gedreun en gesis zuleln overtreffen „Wat wil Rotterdam nu met het Concert gebouw? Gaat het de onvolprezen Doeiezaal vervangen? Met de stichting van het Concertgebouw wil Rotterdam een belangrijk muziekcentrum worden; het Concertgebouw moet de magneet werking krijgen, die de Doeiezaal eens had, zodat musici van naam in Rotter dam willen en zullen optreden" Om de leden van het orkest zei de wet houder: „Ik ben er van overtuigd, dat zij in het Concertgebouw sullen spelen zoals zij nog nooit heben gespeeld Een blazersensemble uit het Rotter dams Philharmonisch Orkest onder lei ding van Bert Esser-gezeten in een hou ten muziektent-zorgde voor een muzi kale opening en slot van de feestelijke gebeurtenis op de bouwplaats, aiaa xagk een6ail'h ei Het bevoorradingsschip Dithmarschen en de patrouillevaartuigen Niobe. Hansa en Vineta van de Duitse Bondsmarine zullen, van 11 tot 13 juli een niet-officieel bezoek aan de Rotterdamse haven bren gen. De totale bemanning van de schepen bedraagt ongeveer 250 officieren en schepelingen. De Dithmarschen staat on der commando van Korvettenkapitan Engelbrecht. Commandant van het squa dron patrouillevaartuigen is Kapitan- Leutnant Junker. De Duitse marineschepen zuilen woens dagmorgen 11 juli om half acht Hoek van Holland passeren, twee uur later worden zij in de Parkhaven in Rotterdam ver wacht. Het publiek mag de schepen donder dag, 12 juli. 's middags van twee tot vijf uur bezichtigen. In de zojuist verschenen drie maandelijkse publikatie van het mi nisterie van volkshuisvesting en bouwnijverheid, welke mede is sa mengesteld uit gegevens van het centraal bureau voor de statistiek, wordt over de bouwactiviteit in het eerste kwartaal van 1962 opgemerkt dat het aantal produktieve uren in de bouwnijverheid in het eerste kwartaal bijzonder laag was. Het was in die periode 29 procent min der dan het gemiddelde aantal pro duktieve uren in de eerste kwartalen van de laatste vijf jaar en 34 pro cent minder dan in het eerste kwar taal van 1961, Deze sterke daling vindt haar oor zaak voornamelijk in het uitzonderlijk slechte weer. maar- voor een deel ook in de in 1961 ingevoerde verkorting van de arbeidstijd. Als gevolg van een en ander bleef de produktie in het eerste kwartaal van 1962 bij de verwachtingen ten ach ter. In de gebouwensectoren lag deze voor 123 miljoen of 19 procent lager dan in het eerste kwartaal van 1961. De arbeidersbezetting daalde gedu rende de wintermaanden vrij aanzien lijk als gevolg van het seizoen. De toegenomen spanning op de ar beidsmarkt noopt tot verdergaande maatregelen om de woningbouw veilig te stellen. De afgifte van Rijksgoed keuringen voor de overige sectoren van het bouwprogramma zal derhalve aanzienlijk sterker moeten worden be perkt. Het aantal gereedgekomen woningen (15.040) bieef in het eerste kwartaal van 1962 achter bij dat van de over eenkomstige periode in 1961, toen 16.910 woningen gereed kwamen. Het aantal woningen met de bouw daarvan een aanvang werd gemaakt was even eens lager. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat het aantal be gonnen woningen in het -eerste kwar taal van 1961 in verhouding tot verge lijkbare perioden vrij hoog was. In het aantal van 15.040 gereedgekomen wo ningen zijn 4804 woningen begrepen, welke werden begrepen, welke wer den gebouwd zonder rijkssteun. (OORDAT dirigent Eduard Flip se het 'heiblok op de' eerste paal liet dreunen, hees de Rotter damse wethouder van kunstzaken, mejuffrouw mr. J. Zeelenberg, de vlag van de Maasstad tn de top van de heistelling. De uitvoering van een dienstgebouw aan de Lloydstraat te Rotterdam voor de N.V. Kon. Rotterdamsche Lioytt naar ontwerp van het Rotterdamse ar chitecten- en ingenieursbureau Vermeer en Van Herwaarden is opgedragen aan het Bouw- en Aannemingsbedrijf Ge- brs. Spindler te Rotterdam. Zoals reeds eerder werd gemeld, zijn de bouwkosten 559.000. Voorts heeft het Aannemingsbedrijf G. van der Welle te Rotterdam opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een dienstgebouw aan de Waalhaven noord zijde voor de N.V. Stuwadoors-maat- schappij T, en C. Gibb. Het ontwej-p is van de Rotterdamse architect R. Nij. hoff. De bouwkosten zijn 150.000. Aan Van der Vorm's Aannemingsbe drijf te Rotterdam werd de bouw van een stukgoederenloods op Pier 1 in de Waalhaven opgedragen. Deze loods is bestemd voor de Firma Wambersie en Zn. N.V., de bouwkosten zijn 1.132.000 Architecten zijn het Rotterdamse bu reau Swaneveld en Goslinga. De dienst van gemeentewerken van Rotterdam heeft de bouw van een be drijfsruimte en een dienstwoning voor de afdeling kabels en buizen van gemeen tewerken aan de Van Maasdijkweg op gedragen aan het Aannemingsbedrijf T. Bouman te Rhoon. De bouwkosten zijn 142.315. Malik heeft Alt weekeinde besprekin gen gevoerd met president Soekamo. Een Indonesische woordvoerder bevestigde nogmaals, dat Malik alleen mar de V.S. komt om de definitieve opheldering te mee te nemen. Na een zwerftocht van eDige weken hadden zij zich ten einde raad gemeld. Radio Djakarta maakt onophoudelijk melding van nieuwe landingen van para chutisten op verschillende plaatsen in verkrijgen over de Nederlandse inter-Nie-uw-Guinea. Volgens deze berichten pretatie van het plan-Bunker. Aangeno- zouden bij gevechten bij Merauike 13 men wordt dat Bunker zelf de bespre- i Nederlanders zijn gedood. De Indonesiërs f- - __z t- „„4 a1 1 J 4 XTaA dv kingen zal leiden. Ook mr. C. N. A. Schür. manii, de Nederlandse vertegenwoordiger bij dc Y.N., zou deel uitmaken van de Nederlandse delegatie. De heer Oe Thant toonde zich op een persconferentie in Londen zeer optimis tisch over het uiteindelijk weislagen van de Nederlands-Indonesische besprekin gen. Hij voegde eraan toe. dat in New York onder zijn auspiciën verdere be sprekingen over details zouden kunnen worden gehouden, wanneer Nederland en Indonesië overeenstemming bereiken over een formule wisten er bij te vertellen, dat de Neder landers met 1500 mariniers en vliegtuigen de para's bevechten. Officiële Nederland se woordvoerders ontkennen de juistheid van deze berichten ten stelligste. Een ongaan van de marxistische Moerba partij in Indonesië heeft Oe Thant ervan beschuldigd een werktuig van de Neder landers te zijn. Oe Thant zou volgens het blad volkomen onder invloed staan van de Nederlandse afgevaardigde bij de V.N., mr. Schürmann. In een communiqué van de opperste oorlogsraad, waarvan Soekamo voorzit- In het gebied van Merauke zijn enige iter is, is medegedeeld, dat de politieke Indonesische parachutisten door Neder- Partijen in Indonesië nu weer ledenver- landse patrouilles onschadelijk gemaakt Een aanzienlijke buit viel de Nederlan ders in handen, waaronder verschillende soorten wapens en grote hoeveelheden munitie. In het gebied by Kaimana hebben zich enige Indonesiërs aan de bevolking over gegeven. Uit verhoren bleek, dat zij on langs na een vuurgevecht met Nederlan ders waren gevlucht zonder hun wapens gaderingen mogen houden zonder eerst toestemming te hebben gevraagd. Het regeringstoezicht op de politieke partijen blijft echter bestaan, krachtens de be schikkingen, die in i960 zfjn uitgevaar digd. Het nieuwe besluit is van toepas sing op de tien ingeschreven politieke partijen, alsmede op vakverenigingen en onderdelen van Soekarno's zogenaamde nationalistische front. (Van onze correspondent in Bonn) Deze „advertentie" stond een jaar geleden in de carnavals-uitgave van de in Frankfurt verschijnende Abend- post", in het taaltje, dat men Ameri kaanse filmsterren hoort radbraken wanneer zij in Hollywood-films Duit sers moeten spelen. Deze grap is intussen geen grap meer, al gaat de belangstelling van de captains van het „Wirtschaftswunder" nu niet in de eerste plaats uit naar houthakkers in Canada. Westduitse in dustrieën hebben in Amerika hun voel horens uitgestoken over de mogelijk heid om de Amerikaanse werkloosheid te helpen verlichten door Amerikaanse gast-arbeiders naar Westduitsland te laten komen. Bij rond 550.000 reeds werkzame buitenlandse arbeidskrach ten zijn er nog altijd een half miljoen vacatures. De gedachten-wisseling over de mo gelijkheden om Amerikaanse arbeiders naar de Bondsrepubliek te halen, is niet alleen geschied op het niveau van Westduitse- en Amerikaanse industrië len onderling. Ook de „Bundesanstalt für die Arbeitsvermittlung" in Neuren berg heeft de zaak al eens bekeken. De voornaamste remmende faktoren zijn het koersverschil tussen de D-mark en de dollar en voorts de transportkosten van Amerikaanse arbeiders naar Euro pa. De Amerikaan, die in Westduitsland zou komen werken, zou zo mag ten minste worden aangenomen het grootste deel van zijn loon willen over maken naar moeder-de-vrouw en de kinderen in de States. Ais hij laten we zeggen 400 mark zou overhouden voor transfer naar Amerika, zouden er 100 dollar in Amerika arriveren. Daar voor behoeft de Amerikaanse werkloze, ook wanneer hij nog zo arbeidswillig mocht zijn, niet in Westduitsland te gaan werken. Hij krijgt aan werkloos heids-ondersteuning in Amerika meer en behoeft zich dan niet af te rakke ren. Iets anders zou de kwestie worden, wanneer ook de Amerikaanse gast-ar- beider zoals dat ook reeds duizenden Italianen en. Spanjaarden hebben ge daan zijn gezin naar Westduitsland liet overkomep. Maar ook hier speelt de kwestie vai de transportkosten een beslissende rol: het zou te duur wor den. Een derde punt, dat ook in over weging dient te worden genomen, is dat de Amerikanen vermoedelijk niet meer gewend zouden zijn aan het arbeids- tempo in Westduitsland. waar per week nog veie uren méér wordt gewerkt dan in de States. Het zal er dus wel niet zo snel van komen, hoewel "net tekenend is voor de situatie in de Bondsrepubliek, dat er aan is gedacht. Ondanks alle radio- en televisie-rede- dueller tussen vooraanstaande politici en economische deskundigen over de stand van zaken in de Westduitse con junctuur, gaat het het „Wirtschaftswun- derland" nog altijd zeer goed. West duitsland is het klassieke land der gast-arbeiders. Er werken hier Grie ken, Italianen. Spanjaarden, Marokka nen en nu zijn zeifs de Turken op mars. Waarom dan ook niet de Ame rikanen, Ooi het aantal Engelse arbei- i ders in Westduitsland neemt gestadig toe: gemiddeld 10 Engeïsen- en onder danen der1 Commonwealthlanden zet ter. dagelijks voet op Westduitse bo dem. Op de Westduitse ambassade in Londen staat men in de rij om inlichtin gen over de arbeidsverhoudingen in de Bondsrepubliek, om prospecti. of om arbeids-overeenkomsten en inreis-vcr- gunningen. De Westduitse consulaten in Engeland hebben het ook druk met Engeïsen, die ;naar de Bondsrepubliek wulen om et ie gaan werken, ofschoon toch warem pel in Engeland ook geen malaise heerst. Twee jaren geleden waren er onder de toen reeds honderdduizenden gast-arbeiders in Westduitsland maar een goede 1000 Engelsen. Du jaar ko- men er zeker 4000, nog altijd een zeer kleine groep, die evenwei gestaoig groeit. De /Amerikaanse arbeider, vooral de alleenstaande, die bereid zou zijn om tegen de in Westduitsland geldende ar- beidsvoorwaarden in de Bondsrepubliek te komen, werken, de arbeider dus die zijn loon niet behoelt over te maken naar Amerika doch er in Westduitsland zijn eigen levensonderhoud van zou be strijden, kan er zeker zijn van een goe de boterham. En hij kan er ook van verzekerd zijn, dat hij hartelijk welkom is hij de bondsrepublikeinse industrie, die nog altijd niet weet. hoe en waar zij haar enorme behoeften aan arbeids krachten moet dekken. maar niet duurder Aan de christelijke h.b.s. „Overvoor- de" in Den Haag is zaterdag een li- jarige leerling, Krijn Wit uit Den Haag, geslaagd met vijf tienen, zes negens en vijf achten. De tienen wer den alle verkregen bij het examen in de exacte vakkeu. Niet eerder slaagde aan de h.b.s. een leerling met zulke fraaie cijfers. De geslaagde gaat aau de Technische Hogeschool te Delft studeren. Zoals bekend, slaagde de vorige week in Zaltbommel een h.b.s.-er met Vier tienen, acht negens en vijf achten. 0 Veertien mensen zijn gisteren om het leven gekomen bij een treinonge luk nabij het station Sebuzin in Noord- Bohemen, zo meldt het officiële Tsje- ehoslowaakse persagentschap Cetefca. Er wordt een onderzoek naar de oor zaak ingesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2