Stadhuisplein Schiedam grootste van ons land Valpartij in de laatste ronde van „Jeugd Jolijt" BEJAARDEN KREGEN VERKEERSDIPLOMA'S Voor zwemexamens weer vele jongeren geslaagd m Schiedam hield stand in krijg I i Ook Maximiliaan I herleeft massaspel riste naars maken voor S.G froepen Bijzonder snelle ritten CommissarisGratis verzekering' RAAD VERGADERT IN JULI TOCH Bekneld onder ijzeren juk Vrachtauto met asbreuk stremt verkeer kwartier Uitslagen A van2; „Jeugd Jolijt" de rotterdammer dier vi iö JULI DINSDAG PAGINA Kiii Ploegentijdrit Brandende motor in vijver gedompeld Succes voor Schiedamse Reddingsbrigade Zomeravondvoetbai gaat naar slot Fietsendief werd snel gearresteerd NJ.V.A. te gast op Bossche sportdag Aanleg van duiker in Boezemvaart Botsing met scooter T.S. besluit jaar weer met sportdag Honkbalcompetïtie: geen vlot verloop Schiedammers iveer naar de Vierdaagse nil.l V? beduidend göedjk'oper Hl m ik BALDADIG ONLANGS (I) ONLANGS IETS AAN DOEN Beslissing Bijna ge vallen en morgen... ...en dagelijks N 9 Voor het toelatingsexamen van de schakelklas cursus 1962-1&63 slaagde aan de Chr. U.T.S. te Rotterdam (Gor- delweg) uit Schiedam de leerlingen Lissenberg en Zeeïenberg. 9 Ten nadele van de firma .Toost Naakt geboren zijn 33 koperen koppelingen van de gedemonteerde radiatoren van' de Technische School voor Schiedam' en Omstreken in de kolenkelder aan de mgr. Nolenstaan ontvreemd. 9 De Schiedamse illustrator M. H. Poort- vliet wilde maandagmorgen om tien' voor half negen zich in zijn auto buk ken op de Meemvensuigei toen er iets omviel. Do auto reed daarna een lan taarnpaal omver. De motorkop van de auto is gedeukt en de motor is ontzet 9 De Rotterdamse koopman G. B. heeft aangifte gedonp van diefstal van zijn' driewielige bakfiets, die hij onbeheer in de Zijlstraat, te Schiedam had ge zet. (Van een onzer verslaggevers) Dick Bos en Nico van Welzenes, twee! Schiedamse kunstschilders, hebben! van de Schiedamse Gemeenschap! de opdracht ontvangen enkele fan-; T ',et lje/oek van H-M- de Ko tasiediergroepen te vervaardigen ter plaatsing in het Julianapark. I Deze diergroepen zullen worden ge-i iltumineerd. Zoals bekend wordt Julianapark tijdens de vakantiewe ken met ingang van II augustus en mogelijk tot eind september ver licht. Dit is al enkele malen eer-, der gebeurd tijdens de vakantie-! festijnen. Ditmaal krijgt het verlichte park dus „verlichte kunstdieren", verder komen er levende dieren als pape gaaien e.d. en bovendien zullen er beeldhouwwerken worden neerge zet. XMKUMi&SS onzer verslaggevers) nitigin aan Schiedam In de twee de helft van september zullen enke le belangrijke uitbreidingen spe ciale aandacht krijgen. Zo zal de nieuwe verbindingsweg van Sehle- dam-Ccnirum met Nieuwland over de Broersvest en de dan zo juist gereed gekomen Provenlers- brug met vee! voldoening getoond worden. Deia nieuwe verbindingsweg heeft reeds nu veel allure maar zal In de komende jaren nog meer bete-; kenls krijgen als de plannen voor de moderne bebouwingen in de omgeving verwezenlijkt zullen zijn. 1 (van een onzer verslaggevers) Met bijzonder snelle ritten hebben enthousiaste Schiedamse jongens maandagavond in de Zwartewaalse- straat en omgeving de laatste ronde I gereden van de wielerwedstrijden van 'Jeugd Jolijt 1962. Helaas is in deze laatste rit een kleine valpartij voorge komen. De kinderen uit Schiedam-Zuid liepen te veel het parcours op en toen Van Duyvenbode en Van der Stelt een voorsprong hadden genomen trachtte een groep van vijf renners de koplo pers in te halen. Daarbij is de kleine Van Dun die van- afde eerste rit in Schiedam-West al zoveel furore mdakte gevallen, maar allen waren weer snel ter been. Zij konden de twee ontsnapten echter niet meer inhalen. Ook nu weer waren vele jongens bij de voorsten, die ook in vorige ritten bij de snelsten hebben behoord. Oud-voorzitter T, van der Ent heeft ook nu weer de prijzen uitgereikt, bovendien heeft deze veteraan van rennersclub „Schiedam" ook de prij zen uitgereikt van de ronde van vo rige week. Toen waren de prijzen niet op tijd afgeleverd. Een groep Schiedammers heeft een motorrijwiel in een vijver bij de Schie- damseweg geduwd. Dat was overigens een vriendelijk gebaar. De Schiedam mer* verleenden namelijk hulp aan de'Het dan een sedaehte ran Hierbij aansluitend krijgt het nieuwe stadhuisplein een centrale plaats. Dit stadhuisplein met parkeerpiein en eventueel een tram-busstation zal bet grootste van Nederland worden. Uiter aard kan deze uitbreiding en ontwik keling van de stad met trots worden getoond. De foto toont het nieuwe par keerpiein op het voormalige Singel plantsoen dat nu reeds intensief wordt gebruikt. Hier in het vernieuwde hart van de stad is dan ook de aangewe zen plaats voor grootse manifestaties ontstaan. kantoorbediende H. H. die een brand trachtte te bestrijden. Toen H. met zijn motor over de 'j Schiedamseweg bij de Blauwebrug j reed, zag zijn. 14-jarige duo-pa&sagiere j P. J. T. plots vonken uit de motor ko- i men. Gelukkig passeerde een autobus van R.E.T. De chauffeur van deze bus j richtte zijn schuimblusapparaat op de| motor, maar er kwam vrijwel geen j nevel uit het toestel. Hierna hebben de passagiers en voor bijgangers de brandende motor in een vijver van het Pr. Beatrixpark gedom peld. De motor en een deel van de carrosserie zijn verbrand, maar de heer H. is allrisk verzekerd. het Schiedamse gemeentebestuur om het nieuwe plein een goede functie te geven bij het bezoek van de Koningin. l)an zullen H.M. koningin Juliana, de genodigden en duizenden Schiedam mers van omstreeks half twaalf tot half een kijken naar het massaspel ..Twintig ecuwen Schiedam presente ren zich...." geschreven door N'ic. van I.oopik dat honderden Schiedammers onder regie van de acteur Pieter Lutz op dit plein zullen opvoeren. 's Avonds wordt het spel onder het licht van de schijnwerpers herhaald en dan zullen de gezamenlijke Schiedamse •muziekkorpsen tevens voor het eerst op dit ruime centrum met een indruk wekkende taptoe besluiten. Hoewel de nationale wedstrijdenjher, Peter Aalburg, Egbert Mulder, reddend zwemmen niet door de Schle-Uania vali tÜJ,'!,» uartü*' dimt* Rmtjtlnrc Ptrï^ode crr.mmi- Csrolien Spa-ing. Jopie den Hartop. aarnse Keddings Brigade georgam Gf;r3r(f van p0j grik Steffens, Elite seerd konden worden wegens de konj Admiraal, mej. C. H. Boer, Hans Bur- is het gebruikelijke werk van. degeri George Mackay,_ Anton Penning, SRB wel doorgegaan. Onlangs slaag den weer een groot aantal kandida ten voor diverse zwemexamens 1 slaag- Ria Entrop. Corrie Jansen. Jacinta Dries. Yvonne van der Lubbe, Carla van der Berg. Malou Bos, Sjaantje de Koning. Linda van de Pol. Marianne Hoppema. Peter Jeup. Gé de Ronde. Frans Vervloet en Eilie Voor het K.N.Z.B.-diploma den: Bert van der Touw, Jan van der i Ary Baron. Meer. Peter van Ingen, Hubertus Bak-Houtman. tiet K.N.Z.B.-diploma 2 werd behaald idoori Wlm de Koning, Ronald van der i Schalk Arie Roggeveen. Anneke de Rooy. Kees Donkersloot, Dick Ooykaas. Koos Wiegel, Jos Lelieveld, Freddy Vel- (Van een onzer verslaggevers) Ook het zomeravond voetbal in Schie dam nadert het einde van de competi ties van dit jaar. Voor de Schiedamse Zomer Avond Competitie kunnen de eindwedstrijden volgende week worden gehouden. Tot slot van de poulewedstrii- öen moet deze week worden gespeeld; dinsdagavond Ursus 3Schiedam 4 en SFC 3HBSS 4; woensdagavond SW 6 SVDPtV 3; vrijdagavond SVDPW 3 GSS 2. Voor de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie moet deze week worden ge speeld; hedenavond HBSS-terreinen MafaboysEnka en InternaatGRS: terreinen Schietbaanstraat Koda—SCF en PTT dHelios 2; dinsdagavond ter reinen GPS—PTT en Hoek—IPC: ter reinen Schietbaanstraat WK—-Schetter en ETBH—NI VA; Volkspark GZV—He- iios; woensdagavond Schietbaanstraat Internaat—PTT d; donderdagavond Schietbaanstraat Mafaboys—GPS en BinghamEnka; vrijdagavond Schiet baanstraat WK—SCF en Roda—Schel ler, HBSS-terreln GZV—IPC. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse gemeenteraad zal ook ja juli vergaderen. Onlangs heeft de burgemeester medegedeeld dat er slechts -een vergadering zou worden ge houden in juli als dat nodig bleek. Het blijkt nu nodig in verband met het or ■ben van een beslissing over de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad. De raadsleden zijn voor een openba re vergadering te houden op vrijdag avond 27 juli uitgenodigd. Dan zullen uog enkele punten op ae agenda wor- "en gezet. Vannacht om kwart voor vijf reed de Duitse zeeman D. H. U. op een gestolen fiets over de Broersvest in Schiedam. "U werd ingesloten in het hoofdbureau van politie maar vandaag is hij naar ziia schip in de Vulcaanhaven te Vlaardlngen Sebracht omdat het vaartuig vandaag vertrok. (Van een onzer verslaggevers) jVU heeft u een gratis verzekering afgesloten voor uw eigen veilig heid", zei de commissaris van politie te Schiedam de heer K. Rijpma maan dagmiddag in het Don Boseohuis aan de Lange Haven tegen een groep be jaarden. Op instructieve en geestige wijze heeft de heer Rijpma de bejaar den gewezen op de betekenis van de voetganger in het verkeer. Hij zei dat te veel ongelukken gebeuren door on oplettendheid, achteloosheid en omdat men geen rekening .houdt met de ver keersregels. Het verheugde hem daar om dat deze groep bejaarden de verkeerslessen van hoofdinspecteur W. H. Kloeseman zo ijverig hebben gevolgd. Voor het vijftigtal bejaarden kwam er na de speech van de heer Rijpma een primeur want voor het De NTVA. personeelsvereniging van de Schiedamse belastingambtenaren was zaterdag te gast in Den Bosch, waar de sportdag van de federatie van personeelsverenigingen, ressorterende onder het ministerie van financiën werd gehouden. De Schiedammers hebben oen prettige dag gehad. Zij hebben zich. aan diverse krachtme tingen gewaagd met enkele tegenstan ders die in zestig touringcars uit ge heel Nederland naar Den Bosch warer. gekomen. Hot voetbalteam speelde drie wedstrijden zonder punten te vergaren. Van Roosendaal werd met 10 verlo ren, van Heerlen met 50 en Terneu- zen toonde zich mot 1—0 sterker. Mevrouw De Vos drong door tot in de halve finale bij het tennissen, zij won met 60 en verloor met 6—2. Bij het onderdeel hardlopen voor dames be haalde de dames mej. C. van der Bos en mej. C. Ravesteyn derde prijzen in 12.3 en 11,7 seconden. tenaar. Ria van der Sloot, Jan van^ As ten. Aad Kr.ossenburg en Rosalinde Horsten. Zaterdag nam de Schiedamse Red- dings Brigade met 19 leden deel aan een Prestatie-zwemtocht In Bodegraven, de beneden zestienjarigen zwommen daar 250 meter gekleed en de boven zestienjarigen zwommen 2 km. Allen volbrachten de tocht met goed succes en daarmede veroverden de Schiedamse Brigade twee wisselbekers en elke deel nemer mocht een medaille in ontvangst nemen. De temperatuur van het water was vrij laag zodat een warme douche na afloop de zwemmers weer Sn een goede stemming brachten. Opgewekt piiuvn zij met hun bchflfllde trofeeën de thuisreis. Op 11 augustus gaat de Schiedamse Reddings Brigade met een gro.e groep deelnemen aan de 5 km prestatle-tocht in Schoonhoven. Gemeentewerken te Rotterdam heeft vanmorgen aanbesteed bestek 689; het maken in gewapend beton van een onder- heide d uiker in de Boezemvaart voor de omlegging van de Molenlaan in Hil- legersberg. Van de elf inschrijvers was laagste fa. W. Stoutjesdijk, Numansdorp met f 53.900 en opvolger W. Looije, Rotter dam met 55.900. De 43-jarlge chauffeur J. v. d. Berg ■uit de Oranjeboomstraat te Rotterdam geraakte maandagmiddag op een bouw werk aan de Apollostraat onder een ijzeren juk bekneld. Hij liep een grote neuswond en een hersenschudtng op, waarvoor men hem naar het Bergweg ziekenhuis vervoerde. Het ongeluk gebeurde, toen de chauf feur, die een bestelling wilde afleveren, struikelde en tegen stutbalk van het juk viel, dat hierdoor brak. eerst is een verklaring verstrekt, waarin vermeld wordt dat de be jaarden deze verkeerslessen goed hebben gevolgd. In het vervolg zul len meer van dergelijke getuig schriften worden uitgereikt aan de bejaarden die de verkeerslessen gaan volgen. De politie hoopt daardoor te kun nen bewerkstelligen dat ook bij de oudere Schiedammers meer aan dacht komt voor de verkeersregels. Het is namelijk zo da i veie ongeluk ken ontstaan door onwetendheid. De heer Rijpma schonk daarna aan me vrouw Pelle-Verver het getuig schrift, ook haar man ontving deze verklaring van het Verbond van Veilig Verkeer die met de handteke ning van de heer Rijpma bekrach tigd is. Het echtpaar Peile heeft beiden de cursus gevolgd. Daarna ging de heer Rijpma de zaal in om met een gemoedelijk praatje aan alle ge slaagden ..da,..yetoringgn... J4tte .Tenslotte hebben, de cursisten met het veuig Verkeer gekeken waaTin Bueana de Mosquita zijn kolder streken uithaalde en een ouder wetse film van Stan LaureL en Oli vier Hardy heeft de aanwezingen eveneens veel genoegen bezorgd. Ook nu weer is een ploegentijdrit gehouden. De uitslag is; 1, Peet van Est 54 sec.; 2. Govaart en Cd. 57.5 sec.; 3. Een grote Duitse vrachtwagen met aan hangwagen heeft maandagmiddag om kwart over twee het verkeer in Schie dam gedurende een kwartier gestremd. De auto bleef stilstaan op de voetgan- gersoversieekplaats voor Hotel De Kroon doordat de cardanas brak. De politie heeft het verkeerslichten systeem moeten uitschakelen om het ver keer met de hand te kunnen regelen. Een vrachtauto heeft de Duitse wagen bestuurd door A. K. P. uit Oldenwald, naar de Nieuwe Haven gesleept. Toen de 73-jarige Schiedammer G. B. uit de Galileistraat maandagmorgen, om tien voor acht zonder uitkijken links' af reed op de Koemarkt bij de Hoogstraat is een botsing ontstaan met de bestuur der van een scooter T. J, P. De heer B. is met een diepe hoofdwond en eea hersenschudding naar de dr. Noletstich ting vervoerd. TT)E commissaris van. politie de heer K. Rijpma overhandigt mevrouw Peller-Verver het eerste Veilig- Verkeersgetuigschrift. (Van een onzer verslaggevers) Voor de leerlingen der Technische School voor Schiedam en. omstreken wordt- het schooljaar deze week weer besloten met een sportdag en daarna een uitreiking van de diploma's. Voor alle klassen worden donderdag van half negen tot elf uur zwemwedstrijden ge houden in Bad Groenoord. Op de terreinen van DHS aan de Schiedamseweg in Kethel beginnen om half twee veldsporbvedstrijden als hard lopen. estafettelopen, korfdoelen, ver springen. groe-pso'pdracht en balwerpen. Tot slot volgt er een voetbalwedstrijd leraren-leerlingen en de prijsuitreiking. Vrijdagmorgen om tien uur worden de diploma's uitgereikt in het schoolge bouw aan de mgr. Nolenslaan. (Van een onzer verslaggevers) In de Schiedamse zomeravondhonk- balcompetitie heeft DHS voor een ver rassing gezorgd door het sterke SW met 10—5 te slaan. Overigens verloopt deze eerste Schie damse competitie weinig vlot. De wed strijd VFC—Schiedam kon- niet door gaan omdat VFC verstek liet gaan. Woensdagavond wordt in Harga een duel gespeeld dat als vanouds aantrek kelijk is omdat Schiedam en SW als clubs grote rivalen zijn. Overigens heeft Schiedam nu de bes te papieren omdat Schiedam in deze zómeravondcompetitie louter overwin ningen heeft behaald. Opgeruimd Staat Netjes 58 sec.; 4. Wamsteeker 59 sec.; 5. Schiedamse Jeugd Raad 59,5 sec.; 6. Stempelhuis 59,5 sec. De totaaluitslag is: 1, Peet van Est drie punten, 2. Opgeruimd Staat Netjes 9 punten, 3. Stempelhuis 10 punten, 4. Govaart 13 punten, 5. Wamsteeker 14 punten, 6. Schiedamse Jeugd Raad 17 punten. Ook nu v/eer reden eerst de kleinste jongens tien ronden, tijd tien minuten: 1. Smits, 2. Brinkman, 3. Van Heuke- lum, 4. Schot, 5. Leenbaas, 6. Immer zeel, 7. Van der Werf, 8. Verhoeven. Oudere jongens, 25 ronden in 22 mi nuten 41 seconden: 1. Fr. van Duyven bode, 2. Fr. van der Stelt, 3. Valk, 4. Rond, 5. Baard, 6. Van Dun, 7. Maas dijk, 8. Verharen, 9. Meerburg. (Advertentie) De Schiedamse Wandelsport en Ont- spannings Vereniging „S.W.S.&.O.V." neemt dit jaar weer deel aan de Vier daagse te Nijmegen met tien leden. Onder hen zijn vele oudgedienden, mej. A. Bos (voor de 17e maal), de heer K. Krah (12), mevrouw P. M. Campen (10 en de overige leden voor de eerste of meerdere maal. De algemene verzorging berust dit jaar bij de heer A. Kooy, die reeds 13 maal deze tochten liep. Als traditie, gaat op de laatste dag een supporters bus naar Nijmegen, voor de „Gladiolen intocht" op vrijdag 27 juli. Deze bus vertrekt 's morgens om 7 uur vanaf het postkantoor aan de Tuin- laan te Schiedam. Er zijn nog enkele plaatsen over om mede te gaan, lief hebbers kunnen zich opgeven bij de heer W. van Steenoven, Burgemeester Van Haarenlaan 1536, Schiedam (tel.: 61109). Zij die al eerder deze bekende „Decora" overgordijnstof koch ten van 5.90, weten uit onder vinding, dat deze moderne Jacquardstot uniek is In eike gordijnstoffen-collectie. Horgen verkopen wij één dag, alléén Woensdag, dezelfde prachtige moderne Decora gor- dijnstof, 120 cm breed, voor een ongekend lage naseizoen;- prijs, per meter .voor nog géén drie sulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze be kende „Decora" gordijnstof in 4 aparte kleurstellingen, 120 cm v„ Der meter Géén tel. of schrift, bert. SPINDEKEN ZULLEN altijd wel baldadige neigingen houden. Mis schien zijn ze vernielzuchtig zonder dat ze beseffen dat ze iets kapot ma ken. Zo gaan jaarlijks kapitalen ver loren. Eigendommen van u, van ons, van de buurman gaan ten gronde. Daar dient wat aan 'gedaan te worden. Natuurlijk, dat moet de politie doen horen we al zeggen en misschien is het zo dat de politie hier een taak .heeft. Wte echter heeft primair het initiatief te nemen? Juist, de opvoe ders en helaas men merkt van deze activiteiten niet zo veel. piNLANGS HOORDEN we dat de or- ganisatoren van de Tentevangeli- satieweek bang waren dat de materi alen in de tent en de tent beschadigd zouden worden. Kinderen 'speelden in de Plantage en de ervaring had ge leerd dat de jeugd de tent niet onge schonden laat. „Och, wat wil je, die kinderen spelen er en dan gebeurt dat vrijwel automatisch maar het is heel vervelend," zei men. Meer van der gelijke ervaringen zijn te vertellen. QNLANGS HOORDEN we dat de jeugd in het sportpark Harga de lampen kapot gooit die de sportvere nigingen daar zelf hebben geplaatst en die ze. van verenigingsgeld hebben aangeschaft. Afrasteringen worden ka pot gemaakt, het groen wordt bescha digd enz. Onlangs hoorden we dat de jeugd het openluchtpodium in de Plan tage volkomen vernielt. De wanden morden gebruikt als tekenruimte. Men besmeurt de vloeren en wanden. Met harde voorwerpen worden zelfs de ste nen en tegels uit dat openluchttheater gewrikt. De lampen worden vernield. lyfEER VAN dergelijke voorbeeldeti 1 1 zijn te noemen, ieder van ons kent dergelijke feiten. Er moet iets aan gedaan worden. Ouders en onderwij zers dienen de jeugd te wijzen op het verkeerde van deze handelingen. Wij allen echter hebben de plicht om de eigendommen van u, van ons en van de gemeenschap te beschermen tegen vernieling. Dat kan op velerlei wijze gebeuren, natuurlijk kunnen we steeds weer het pedagogische woord doen ho ren, natuurlijk dienen we steeds het beste voorbeeld te geven maar even (Van een onzer verslaggevers) Historici zullen het misschien nooit eens worden over ds vraag of Schie dam geen grote stad is geworden om dat de haven verzand is of omdat de Schiedammers van oudsher zo zuinig waren dat de naam „Schiedammetje Droogbrood" van toepassing kon zijn op een te zuinig beleid. Schiedam is echter belangrijker geweest dan Rot terdam. Dat was zeker zo in de ja ren dat keizer Maximiliaan bij bur gemeester Pieter Veenlant logeerde in de woning die ongeveer bij de Breede Marktsteeg moet hebben ge staan. ■Het is zelfs zo dat het Schiedamse verzet tegen de Hoeken een eind heeft gemaakt aan. de Hoekse en Kabel jauwse twisten die toen bij-na ander halve eeuw hadden geduurd. In het massaspel „Twintig eeuwen Schie dam presenteren zich.,.." zullen scho lieren van de RK-'UILO en de Willem de Zwijger ULO alsmede Schiedamse tonelisten deze belangrijke episode uit Schiedams geschiedenis op het parkeerpiein Singelplantsoen uitbeel den. In de eerste eeuwen bij het ontstaan van de stad Schiedam was het vooral de visserij die voor de stad van beteke nis was. Later werd ook de lakenweve rij van grote betekenis. Namen als ..Raam" en ..Blauwe Steeg" herinneren nog aan- die tijd omdat d-e la-kens wer den. uitgehangen op de ramen (op het veld dat nu Raam heet) en de Blauwe Steeg .moet de ververs hebben gehuis vest die de bij.tstoffen (als 'bijvoorbeeld sappen van de meekrap van de Zeeuwse akkers) tot verf voor de lakens maak ten. Vissers en lakenwevers zullen in het spel n-aar hun- 14e-15e-eeuwse pseudostadje gaan en d-aar iets uit de beginjaren van de stad Schiedam uit beelden. Daartoe zal 'rond de drie bo men op het parkeerpiein een gesloten decor van gevels worden neergezet zo dat er een miniatuurstadje ontstaat. De burgerij zal in en uit dat stadje kunnen gaan. Keizer Maximiliaan. bur gemeester Pieter Veenlant en de ka mergeleerde, zevende ambachtsheer van-. Oud- en Nieuw-Mathenesse Adriaan van Mathenesse zullen deel van de be volking uitmaken. De dertigjarige Maxi miliaan. toen nog Rooms-Konin-g,. is be kend omzijn „wonderUjcke oorloghen", zoals de geschiedenis vermeldt. Maximiliaan stichtte ook het we reldrijk voor Karei V maar hij had dat nooit kunnen doen zonder de be slissende slagen die in deze omgeving geleverd zijn. Het Bourgondische rijk wankelde toen Maximiliaan in 1488 van Schiedam zijn- hoofdkwartier maakte. Het werd het einde voor het verzet van de Hoeken. Bourgondische troepen uit Gelre ert Kleef en Kabel jauwen uit vele plaatsen in Holland kwamen met Amsterdam-s geld naar Schiedam, twintigduizend in getal, om slag te leveren tegen de Hoeken. Het leger in Schiedam won, ook al ge beurde dit met tegenslagen. Maximiliaan schonk Schiedam vele privileges. Schiedam bleef daardoor zelfs autonoom toen andere steden moesten bukken voor de eisen van Phi- gs lips de Schone. BSill Bijna was Schiedam op 14 februari 1489 door verraad van kapitein Witten- horst toch nog in handen van de Hoe ken onder Jonker Frans van Bredero- de gevallen als niet een dronken trom melslager van Wittenhorst twee uur te vroeg het signaal voor het verraad had gegeven. Weer hield Schiedam stand teg-en Rot terdam en uit dankbaarheid werd daar na jaarlijks op 14 februari een plechti ge omgang gehouden in Schiedam, natuurlijk zal het juist zijn Mei ach teloos voorbij te lopen als jongeren' er gens de boel kapot maken, als ze een vuurtje stoken, als ze van'allerlei be smeuren, als de andere beschadigin gen verrichten. Het is namelijk ook onze plicht als lid van de gehele ge meenschap om actief te waken over het gezamenlijke bezit dat wë allen met offers tot stand brengen. Bij de spelevenementen van Jeugd Jolijt 19S2 hebben weer vele kinderen prijzen be haald. Prijswinnaaars van de afgelopen week zijn: Winnaars van de wagenrace wedstrijd op de Paralelweg zijn: Bij de jongens van 6 tot en met 8 jaar; Arie van Oers Baralelweg 110e jaar; Corrie Breutr Paxalelweg 100 8 ja-ar; Bij de jongens van 3 tot en met 11 jaar Frans Fe yen- Paralelweg 146b 10 jaar; Wlm Veldman Paralelweg 123 1.1 jaar; Bij de meis jes van 9 tct en met 11 jaar;. Eilie Sn-eOle- man Paralelweg 122c 11 ja-ar; Jannie Blom Boerhavenlaan 10*1 b 11 -jaar; Bij de jongens van 12 tot en met 14 jaar; Gerard ïtegt Pa ralelweg 240b 13 jaar; TheoPil Paralelweg 250b 12 jaar; Bij de meisjes van 12 "tot -en, met 14 jaar; Fran cine van Oers Paralelweg 110c 10 jaar; Corrie Vellekoop Paralelweg 155b 12 jaar. Winnaars van de volksspelen op de Maas boulevard zijn: Nellie Schouwenburg Nieuw- sticht M 12 met 960 punten; Guus Maltijnso St. Liduinastr. 78 met 83Q punten; Anja Koel man Jul. van Stolbergstr. 15 met 760 punten; Dik v.d. Kooy Poortugaalstr. $b -met 775 pt. Winnaars van öe volksspelen op het Frans Halsplein zijn: Maarten Stok Frans Balsplein 13a met 833 punten; Wim de Vries Alb. Cuypstr. 2b met 800 punten; Hans. Maagde- 11 ja va-n Ostadeiaan 26b met 800 punten; Frits van Rijswijk. Middeibarnissestr. 29 met 800 punten. Winnaars van de autopedwedstrijden'te de StriJensestraat zijn: Beppie van Roon IJssel- m on des es tra at 55 b 7 jaar; Kees Oomen Bom. melsestr. 50 8 jaar; Clazlen-van. Koon IUssel- mond'esestr. 53b 10 jaar; Marie Groenheide Strijenses'tr. 9 10 jaar; Leo Broekhuizen Ithoonsestr. 13 13 jaar. Winnaars van de wagenracewedstrijd op'het Fabripiein zijn: Bij de jongens van 6 tot en met 8 jaar;- Ka-rel de Man VrLendschapstr. 2a 8 jaar: Rico Vrijhof Ma-riastr. 106b- 7 jaar; Bij de meisjes van 6 tot en met 8 jaar; Corrie van Doorn Vriendschapstr. Tb 8 jaar; Nellie van Doorn Vrienschaps-tr 7T> 6 ja-ar; Bij de jongens van 9 tot en met Ï:I jaar wa ren wederom onverslaanbaar; Martin Schoen makers .Alb. Thijmstr. 40 b 9 ja«ar; Dickie Kriek Biiderdijkstr. lob 9 jaar; Bij d-e meis jes van 9 tot en met 11 jaar; Rieka Meer- burg Mariastr. 61b; Lineke Prins Vlaardinger dijkstr. 2&la: Bij de jongens van 12 tot en met 14 jaar; T P-rins Ampèrestr. 31a; L Mulder Pauius Potterstr 11b; Bij de meisjes van 12 tot^en met 14 jaar; Hanneke Maltha Fabrisstr. 55; Riekje Sprong Gordonstr 39, Winnaars van de roischaatswedstrijd '•war ren er niet, omdat deze wedstrijden afgelast werden in verband met de Koningin Wilhel- mina Mars. MAXIMILIAAN I Schiedams weldoener Marconipletn: Jeugd Jolijt 1962, Volks- spelavond. 19. Irene: Dr. de Vissersc-hool, Afscheids avond19.30. Amstelbron: Natuurgenot In Huis, Cuntactavond, 20. Parallelweg: Jeugd Jolijt 1962, Snel- avond, 19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115388 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor rcdactie-aangvlegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastr. z3, tel, 65451 (alleen voor klachten, a<K vertenties en abonnementen b.g.g, telef. 115588). Apotheek: Gouka, Groenelaan-hk Wil- lemskaae. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; poütie-alarm 64568; GG en GD waarschuwing 6929Ö Westvest 12: Cees van der Geer, ex positie (tot 15 juli).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1