H.M. de Koningin op 13 september in Schiedam Consultatiebureau geen goede behuizing nog Was hangt weer rustig uit in oude centrum Eerste paal vrije sectorhuizen BOTTERDAM Programma is nu bekendgemaakt Aan Koekoekslaan - op historische grond... Diepladcr liep vast op wegdek V oorbereiding moet in volle vaart verder Seïiot overleden na aanrijding Optimisme bij Jan de Poorter in '61 Bescherming zuigelingen' Burgerlijke stand DE ROTTERDAMMER Voetbalmatch was openbare les voor scheidsrechters WOENSDAG 11 JULI 1962 OLIFANT MUISSTIL LEVENSECHT VERBRAND Vandaas en morsen ....en daselijhs (Advertentie) Tivee boottochten voor bejaarden Maquettes Europoort Bedrijfsvoetbal in drie klassen thans half afgewerkt W ilton-F ijenoord Bemodderd paard op avontuur dwars door stad Onwillige ïdant met zakmes gestoken Aanbesteding Meisje aangereden oversteken Bij botsing met auto gewond N' Toekomst.... Op m Maasdijk te Schiedam is dtns. dagmorgen een veertienwielige vracht auto met oplegger, een zogenaamde dieplader, op het wegdek vastgelopen. De auto kwam van het terrein van de Werf Gusto, de Maasdijk oprijden Aangezien zich daar een bult op de weg bevindt, liep de onderkant van de met 18.000 kg. staal beladen dieplader vast Men is twee uur lang druk in de weer geweest om het gevaarte los te krijgen. Gedurende die tijd werd het verkeer omgeleid. (Van een onzer verslaggevers) De voetbalteams van HBSS en SFC hebben dinsdagavond op de Bosboek ten gerieve van de Schiedamse scheidsrech tere tegen elkaar gespeeld SFC scoorde tweemaal, zodat de blauwzwarten met VANDAAG heeft burg. mr. J. W. S®®1* officieel kunnen mededelen, dat H.M. de Koningin Juliana op don derdag 13 september een bezoek aan Schiedam zat brengen. Tevens heeft mr. Peek het voor die dag vastgestel de programma bekend gemaakt. Ver wacht werd dat Koningin Juliana in de tweede helft van september Schie dam zal bezoeken, maar dat is nu de eerste helft geworden, in verband met diverse omstandigheden o.a. Prinsjes- (Van een onzer verslaggevers) 2—0 wonnen maar dat is ditmaal met j dag- Hoor de vervroegde komst komen van belang Zes Schiedamse scheidsrechters, name lijk Blom. Rorye. A. Aandewiel. Ben- ningshof. Lansbergen en A. H. van der Sande hebben om het kwartier leiding gegeven in deze match. Deze arbiters ko men uit diverse klassen. Langs de kant zat de heer A. van der Kuyi voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de afdeling Rotterdam van de KNVB die de fungerende scheidsrechters bij hun ar beid toeriep wat ze wel en wat ze niet goed deden. Ze moesten dichter bij de bal zijn, meer naar de zijlijn komen, scherper toezien e.a. Deze openbare les werd daardoor voor de mensen op en buiten het veld een goede scholing. Als bondsfunctiona- rissen waren ook aanwezig Th. Francoi. J. L. Bax en W. Nieuwstraten. de organisatoren medewerkers aan de ontvangst nu wei onder zeer hoge druk te staan. H.M de Koningin zal een rondrit floor Schiedam maken, onlangs publi ceerden wij deze route ai maar er is een kleine wijziging gekomen. De Ko ningin zal met door Sportpark Harga rijden maar wel zal zij vanaf de oprit van de Sportparkbrug een demonstra tie zien van enkele honderden leden van alle Schiedamse gymnastiekvereni gingen, die op het nieuwe voetbalveld van „Schiedam" aan de zijde van Sport parkbrug. en Poldervaart gehouden word:. HM. zal gedurende enkele minuten de ze massale rytmische vrije oefening, die reeds ingestudeerd was voor uitvoering TïlE olifant zijn. we nooit vergeten. C* Het was een olifant in een schuurtje en dat was nu juist het vervelende. We zijn geen van allen hany voor olifanten. Het zijn lieve, goede lobbesen maar vergeet niet dat we dan aan dierentuinjongens e,! meisjes denken. Stop ze wat toe en het lekkers verdwijnt vlug tn de ga pende mond. Het is louter vertedering maai ontmoet nu eens zo'n dier in hc> wild, en misschien wel als wilde ook, dan is er reden voor het schrikken Destcmeer zal men schrikken als de o'i/ant in een Schiedams schuurtje staat. Dat overkwam ons bijna twin tig jaar geleden. T)EPAALDE activiteiten tegen de Duitsers zeiden we toen brach ten ons op het terrein van de hout handel Van der Wetering in Schie dam-Zuid. Het was er muisstil want het was in de tijd dat men niet buiten durfde zijn. Ook wij durfden dat niet maar we waren nu eenmaal op pad. Het vallen van een laat boomblad be- corpie ons al hartkloppingen en in een dergehrke gespannen sfeer liepen we over een verlaten bedrijf. Nergens was iets te zienmogelijk dat er in een schuurtje enig leven te bespeuren zou zijn. Ï1JET valt verder al te raden. We openden da deur vctn het schuur tje en we meenden dat het laatste uur tot op de minuut zou worden af geteld. Daar stond-ie namelijk, de olifant, een mooie grijze olifant, le vensecht. zo in de houding om elke bezoeker te omslurven. Sneller dan gebruikelijk werd de deur weer dicht geduwd en daar stonden we dan. Nu is het een goede gewoonte om te ver tellen dat men niet en nooit en nim mer bang is. Dat zeiden we don ook zeer snel. Het bracht echter de con sequentie met zich om te trachten te zien wat een metershoge gnjze olifant nu in een klein Schiedams schuurtje moet doen. „Dat ken toch eigenlijk niet" zal de conclusie geweest zijn en daarom werd de deur nogmaals behoedzaam geopend. HE olifant had geen misbruik van de stilte gemaakt. Het beest stond er nog steeds en toen zagen we het ook. het was een namaakolifant. Het was toen wel een bijzonder genoegen De 36-jarige Schotse zeeman James Steele uit Edinburgh, motordrijver van het m s. Cumberland, is vanmorgen in het Diikzigtziekenhuis in Rotterdam overleden aan de gevolgen van een ver keersongeval. dat *s nachts op de Wol- phaertsbocht had plaats gehad. De zee man werd, toen hij plotseling de weg overstak, door een personenwagen aan gereden en ernstig aan het hoofd ge wond. Marconiplein: Jeugd Jolijt 1962, Volks- speiavond, 19. Irene: Dr. de Visserschool, Afscheids avond, 19 3 0. Amstclbron: Natuurgenot In Huis, Contactavond, 20. Zwarlewaalsestraat: Jeugd Jolijt 1962. Wagenrace. 19. Parallelweg: Jeugd Jolijt 1962. Spei- avond. 19. e Dagblad ..De Rotterdammer Sehie- dam-e redactie tel 64154 o.g.g. tel. 115583 toestel 51 Ib.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tele 115583). Apotheek: Gouka, Groeneiaan-hk lemtikade. Belangrijke telefoonnummers: Brano- alarm 69123: pohtie-alarm 64666, bü en GD waarschuwing 69290. opgelucht te kunnen lachen. Later, veel later, hebben we nog weieens aan het dier gedacht. Het was zo'n gekke situatie, was het wel waar wat we gezien hebben en wat doet zo'n exemplaar temidden van houten bal ken. Deze tveek hoorden we het ge heim. Toen we zagen dat de firma Van der Wetering een mooi ruim bedrijf had waar de balken nog liggen alsof de Kanïnefaten er hun gerieflijke boeidenj van kunnen gaan bouwen kwam de gedachte toch weer bij de olifant. Hoe vraagt men dat want het is toch eigenlijk een lachertje. We hebben het gevraagd en de directeur zei dat hij enkele weken geleden ge hoord had dat er een dergelijk beest was geweest. Dat zou een betaalmid del geweest zijn van fabriek die figu ren in papier-maché maakte. De fa briek ging failliet en toen gaf men Van der Wetering de olifant. Het beest heeft lang ongebruikt in de schuur gestaan en later is het ver brand. Dat is jammerhet zou een mooie vaste requisiet voor Schiedamse optochten geweest kunnen zijn. vanaf compleet franco groente ROTTERDAM Het bestuur van de KV. Internationale Handel- en Scheepvaart Maatschappij „Jan de Poorter" in Rotterdam is beslist niet pessimistisch ten aanzien van de ver dere vooruitzichten. De gedelegeerd com missaris. de heer J. L. M- de Poorter, zei vanmorgen in de jaarvergadering de in druk te hebben dat het winstcijfer dit jaar met achteruit zal gaan integen deel- het bedrijf groeit nog steeds en de spreiding van produkten is zeer groot. Er valt bij het concern met dochter verkoopmaatschappijen in België, Frank rijk, Engeland, Duitsland, Italië, Japan en 'de Verenigde Staten eed verschui ving te constateren naar de zgn, bewerkte ertsen, die gunstiger winstmarges hebben. Dat heeft ook geleid tot grotere mogelijkheden voor de zgn. buik-ertsen. Sommige, lager gewaardeerde, ertsen worden verhandeld met een bruto-wmst- marge van 1,5 procent, voor andere even wel loopt de bruto-winst vaak op tot 2o procent. De dochteronderneming in de Verenigde Staten wordt geleidelijk om geschakeld tot een grossiersbednjf. Al met al is het bestuur niet ontevre den. Het indexcijfer is van 100 in 19d9 ge stegen tot ca, 170. De verkopen blijven stijgen. Het bedrijf heeft enkele zeer grote afnemers en zeer vele kleine. Vorig jaar is men er tn geslaagd de kosten »ets te verlagen, mede door de gunstige uit werking van de revaluatie op de buiten landse onkosten. Bij „Jan de Poorter" zijn nu 172 per sonen werkzaam, (van ecu onzer verslaggevers) Op dinsdag 31 juli en woensdag 1 en donderdag 2 augustus worden de traditio nele boottochten van de Stichting Vlaar- dingse Bejaardenzorg gehouden. Ook dit jaar stelt Shell Nederland Raf finaderij NV. de boot weer gratis be- ^Aar^de leden worden maandag 23 juli vin 14 tot 16 uur deelnermerskaarten uitgereikt in het gebouw van de bejaar- densocieteit aan. de Emmastraat. Indien Na anderhalf uur vertrekt de Koningin naar het Julianapark waar zij langs zes honderd bejaarden zal wandelen. Met enkelen zal zij zich onderhouden. Het valt te betreuren dat nog te weinig be- jaarden zich bij het organiserende comi- j té hebben gemeld voor deze gebeurtenri, j De stad zal op diverse plaatsen ver- j tijdens de opening van de sportweek be-i'"?rci zij" Zo ontwierp de kunstenaar kijken. Dick Bos versieringen voor Broersvest I die ook op andere plaatsen worden toe- -j j gepast. De organisatoren hopen dat ook IrrOenQOraei 1 m andere winkelstraten en verder m alle wijken versieringen worden aangebracht TTidoor de bewoners. Uiteraard gaat de tocht vooraf vanaf Nieuwland door Thurlede en Prinses Bea- trixpark, omdat deze groengordel de trots is van een stad als Schiedam. Weinig ste den kunnen op zoveel recreatiegebied bogen. Ook zal de stoet niet vanaf de aula van het stedelijk museum over Ap- pelmarktbrug en Kortehavenbrug kunnen rijden, omdat deze ophaalbruggen mmder geschikt zijn. De Koningin rijdt dus in haar eigen grote auto direct vanaf .het museumplein over de Appelmarkt en dan rechtsaf de Lange Haven om daar de Dam rechtsaf naar de Hoogstraat en Grote Markt en Langekerksiraat te gaan. H.M. Koningin Juliana vertrekt 's mor gens om half tien vanaf Soestdyk. Zij ar riveert om half elf in Schiedam by de grensflats aan de Rotterdamsedyk. Daar zal burgemeester mr. J. W. Peek haar officieel verwelkomen. Ook de commis saris der Koningin, mr. Klaassesz, is aan wezig. Een Schiedams meisje zal de Ko ningin hier bloemen aanbieden. Inmid dels zijn de ieden van de gemeenteraad en hoofden van dienst aanwezig in de rechtszaal van 'het stedelijk museum. De Koningin rijdt met de burgemeester over de Rolterdamsedijk en Hoogstraat naar de normale ingang van het museum. In de eerste zaal worden de autoriteiten naar de aula van het museum gaan. In voorgesteld, die daarna stuk voor stuk de aula zal burgemeester Peek de offi ciële 'begroetingsrede uitspreken. Daar wordt ook de koffie gebruikt. Terwijl de aanwezigen dan naar het Stadhuisplein aan de Broersvest vertrek ken, zal burgemeester mr. J. W. Peek de Koningin in de linkerzaal van het museum enkele maquettes van Schie damse bouwwerken als het nieuwe stad huis laten zien. Meisjes van de huishoud school hebben tot taak in de garderobe de bezoekers zo viot mogelijk te assis teren. De Koningin verlaat de aula van het museum via de hoofdingang, op het plein staan padvinders en gidsen in een ere haag opgesteld. Het gevolg van de Koningin omvat acht autoriteiten, dat zijn de burgemees ter die Hare Majesteit Schiedam zal to nen, dan de echtgenote van de burge meester, de loco-burgemeester H. Sabel, de commissaris der Koningin en zgn echtgenote en enkele leden van de hof houding. Na de toespraak in de aula zal mr. Peek enkele geschenken namens de bur gerij aan de Koningin aanbieden. Na de tocht door Nïeuwland zal de Koningin ook langs de kinderboerderij in. het park rijden. Dit is een wijziging in de oorspronkelijke route die het ge heel ten goede komt De stoet komt in Ketihel via de Leeuwensingel waarna de Koningin ook een overzicht op wat Groenoord wordt, wordt geboden. Om een uur arriveren de hoge gasten in het restaurant Europoort In de bene denzaal zal de gemeenteraad een vijftig tal vertegenwoordigers van de burgerij aan de Koningin voorstellen. Daartoe zal de Koningin met haar gevolg aan de zijde van de Maaskant in de benedenzaal plaats nemen. Het restaurant is uiteraard de gehele dag voor andere bezoekers gesloten, ook zal een bloemversienng in het gebouw worden gemaakt. De genodigden gaan na het voorstellen naar de bovenzaal, waar zij aan tafeltjes een eenvoudige warme lunch zullen gebruiken. Uiter aard is er slechts plaats voor een hon derdtal genodigden. De Koningin zai zich met alle gasten onderhouden. (Van een onzer verslaggevers) Bij de Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie in Schiedam zijn de competities m de drie klassen voor de heft afgewerkt. De uitslagen van de twee laatste weken zijn: SCFGZV 35. SchefferHoek 4 2, PTTGPS 14, Helios 2Internaat 5—2, IPC—WK 5—2, GRS—NIVA 1—1. HeliosRODA 60, EnkaVegla 14, PTTdETBH 211. MafaboysBingham -1, GZV—Hoek 3-rih Dewitro—ETBH 0—3, SCF—Scheffer 3—2. WK—RODA 4—6, IPCHelios 2—1, PTT—Hav Bank 5—4, Helios 2—GRS 3—1, GZV— Roda 3— 4, VeglaMafaboys 04, EnkaBingham 0—3, PTT d—UIVA 1—4. Helios—SCF 1— 5, WKHoek 22. Internaatewitro 3—1, Helios 2—ETBH 8—1, IPC—Scheffer 0I, Hav BankGPS 3—1, PTTEnka 10, VeglaBingham 22, HoekSCF 1—2. Standen: afdeling A: 1. SCF 10 gespeeld 13 punten. 2. Helios 9-12. 3. Scheffer 9-11, 4. IPC 9-10, 5. GZV 9-19. 6. Roda 9-8. 7. Hoek 10-7. 8. WK 9-3. Afdeling B: 1. Bingham 7-10. 2. GPS 6-9, 3. Hav Bank 6-8, 4. PTT 7-8. 5. Vegla 7-7. 6. Enka 7-2, 7. Mafaboys 7-2. Afdeling C: Helios 2 7-11, 2. ETBH 8-10, 3. GRS -7. 4. NIVA 5-6, 5. Dewitro 6-6, 6. Internaat 6-3, 7. PTT d 6—0. Gedurende twintig minuten zal de Koningin in het Julianapark verblijven, om kwart over drie arriveert zij bi) Wilton Feijenoord waar zij het bedrijf zoveel mogelijk vanuit haar auto zai zien. Waarschijnlijk zal zij ook aandacht schenken aan cie bedrijfsschool. Gedu rende het laatste half uur van haar bezoek zal zij in de grote kantine van de werf bij het kantoor de th»e gebrui ken. Hier zullen enkele honderden mensen aanwezig zijn. Aangezien het gedurende de gehele dag een kwestie is van woekeren met de beperkte tijd kunnen nergens wijzi gingen in het schema worden gemaakt. Vertegen woorodiger svan de burgerij kunnen dus ook geen persoonlijke ge sprekken aanknopen. Wel zuilen in de kantine van Wilton Fcenoord velen aan wezig mogen zijn, om K.M. de Koningin ook van dichterbij te kunnen ontmoeten, dat zijn de vertegenwoordigers van Wilton Feijenoord. de echtgenoten van de leden van de Schiedamse gemeenteraad, de functionarissen van het organisatie comité en mogelijke enkele andere ver tegenwoordigers van Schiedamse organi saties, instellingen en dergelijke. Om half vijf zal mr. Peek de Koningin en haar gevolg tot aan de grens van Schiedam uitgeleide doen. Een paard van de Rotterdammer L. V., dat meestal in de weide langs de spoorlijn Delft/Schiedam in Kethel loopt te grazen, is dinsdagavond op avontuur uitgegaan. Het had eerst in de sloot langs de weide gelegen. Toen gewaarschuwde politie er een kijkje kwam nemen, stond de edele viervoeter, zij het zwaar onder de mod der, weer rustig te grazen. Maar enige tijd later werd een zwaar bemodderd paard op de Burg. Van Haarenlaan ge signaleerd. Het bewoog zieh met een aanzienlijke i»aart voort. Op de Vlaardtngerdijk werd het dier door een jongen gegrepen. Deze ver keerde in de veronderstelling dat het dier van de melkboer M. van G. uit de Gorse was. De jongen ging dus met het paaTd in de richting van de melkboer. Maar op de Maasboulevard kwam hij de politie tegen, die de viervoeter van hem overnam. Het dier werd naar het abat toir gebracht en men ging op zoek naar de eigenaar, die echter met vakantie bleëk te zijn. Nu heeft de heer H. C. W.-v. D. van de Vellevest het dier zo lang onder zijn hoede genomen. Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 0012 30 uur en 2 00 6 00 uur: damesvest. 2 overhemden, le deren damestas, kinderportemonnee m. inhoud, ketting met slot, autowie!, plas tic bal. Te bevragen bij de vinders- da mespolshorloge. De Haay, Jan Steen straat 27. herenpolshorloge, Krabben dam. Veenlantstraat 18b. bedelarm- bandje. Den Broeder, De Wildestraat 34 rode autostep. Huischer. Gordonstraat 40a, gele autostep. Den Broeder. De Wil destraat 34. groene vulpen. Van Dijk, Ph v. Bourgondies-trsat 33a. huissleu tel. Van Giezen, Villastraat 42. zonne bril m étui. Veringmeijer. Schaperlaan 71, ring met sleutels. Wiese, Prof. Keem.nstraat 8b, ring m sleutels. Van Wj liegen, Abbenbroeksestraat 17-a. grocn-grijze vulpen. Visseis. Anth. Muijsstraat 45b bos sleutels, woon schip Cabn tg. pand van Dovo. Wester kade ring met sleutels. Lamme, Lange Singclstr 24. injectiespuit, winkel van Albert Hem. Oranjestraat, schroeve- draaier, Slavenburg, Troelstralaan 175. thei mometer. Schrumpf, Watetstraat 60a, verchroomde wieldop van auto, Van Pinxsteren, Raam 20a. portemon nee. Bokkers, Lange Nieuwstraat 103, lederen aktentas®met inhoud, Goor- bergh. Rijnstraat 27, schoudertas met inhoud. Van Willegen. Abbenbroekse straat 17a. zwarte damesportemonnee m. inhoud. Bel. Parkweg 78, jas en sjaal De Boer.'Potgieterstraat 33 fna 18 uur), nylon jack, Van Dokkum, P.K.O. Laan 133a. ceintuur. Ooms, Hoogstraat 146a, plastic regenjas, Willems, Lange Nieuw straat 65. dameshandschoen. Volle- bregt. Nieuwe Damlaan 716, handdoek Poot-v. d. Sluis, Parallelweg 150a. een paar dameshandschoenen, Onïrtk, Dirk v. Wassenaarstraat 15 na 17 uur), wit kinderschoentje (r.J, Hodes. Tuinlaan 20a. trainingspak, De Vries, Meidoom- laan 26. Kethel. kinderschoentje en sokje (r). Van Eijk, Kethelstraat 31. boodschappenmandje, personeel P.T.T. Tuinlaan 9 Voor het HBS-diploma A zijn bij de Rijks-HBS te Schiedam geslaagd de volgende kandidaten: ËUy Adnaanse, Joke Kalkhoven. I neke Meulendijk, José Noordhoek, Nellie Ouwens, Frans- ke Schallenberg, Peter de Bruin, Jan Doorlag, Dolf Jaeger, Peter Kraayeveld, Wim Kuypers. Luuk Penninx. Bennie Vrijhof, Teun Weeda, Aad Wiegman, Een leerlinge werd afgewezen. (Van een onzer verslaggevers) TAE moeilijkheden rond de zo zeer wenselijke nieuwe behuizing van ons consultatiebureau aan de Lange Nieuwstraat duren onverminderd voort," aldus het verslag over 1961 van de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen. „Het overleg met de gemeentelijk diensten heeft nog geen enkei concreet^ re sultaat opgeleverd, zodat de huidige noodsituatie nog steeds voortduurt. De verwaarlozing van het voor af braak bestemde pand heeft ertoe geleid dat de beschikbare accommo datie ronduit slecht genoemd moet worden", aldus het verslag. ..Uiteraard kan onze vereniging in het vooruitzicht van een opzegging van de bruikleenovereenkomst van de ene dag op de andere niet dan de allernoodzakelijkste voorzieningen aan dit bureau ten koste leggen," zo vervolgt het verslag. En zelfs de be dragen die daarmee gemoeid zijn, drukken zwaar. Te hopen valt dan ook dat het hernieuwd beroep op het gemeentebestuur nu eindelijk enig uitzicht zal openen op het vinden van een oplossing." Aan het einde van het verslagjaar kreeg de splitsing van het zuigelingen- bureau aan het Wibautplein haar be slag. In afwachting van de komst van een nieuwe leidster voor dit tweede spreekuur, verklaarde de kinderarts mej. v. Wely zich bereid met ingang van 1 november 1961 tijdelijk als leid ster op te treden. Per 1 januari werd een regeling getroffen met mej. J. Schutter, kinderhygiéniste, die ook in Rotterdam enkele bureaus leidt. 'Afgezien van de verdubbeling van het spreekuur bij het consultatiebureau voor zuigelingen in Nieuwland kwam er geen wijziging in huisvesting en leiding der consultatiebureaus. De beide kinderartsen, mej. Van Wely en mej. Van Haaften. geassisteerd door de da mes Mudde-De Waard en mej, v. d. Griend, verzetten hei vele noodzakelij ke werk met behulp van de zeer ge waardeerde activiteiten voor de kin- derhygiëne van de verpleegster in dienst van de zusterverenigingen. Een gevangenisstraf van acht maan den met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, eiste dinsdagmorgen de officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam in de zaak tegen de 42- jarige T. A. R., die ervan wordt ver dacht in de avonduren van 5 maart op de Binnenweg te Rotterdam 'de 32- jarige H. G. B. met een mes in de hart streek te hebben gestoken. Het slacht offer werd ernstig gewond en het had weinig gescheeld of R. had terecht moeten staan wegens doodslag. Een hartoperatie redde B. het leven. Verdachte en B. bevonden zich op de bewuste avond in een bar aan de Binnen weg. Daar ontstond onenigheid over een dobbelpartij om een „rondje". Hoewel verdachte zich weinig meer wist te her inneren van wat er die avond was voor gevallen. kwam uit verschillende getui genverklaringen vast te staan, dat R. plotseling zonder te betalen de bar ver liet en B. hem achterna ging. Op enkele honderden meters van de bar kwam het tot een vechtpartij, waarbij R. met een zakmes de bijna noodlottige steek gaf. Bü het bepalen van de eis Meld de officier van justitie Tekening met een rapport, uitgebracht door het Delta- ziekenhuis, waarin R. sterk verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. Voor de verdediger, mr. L. J. Pieters. was het duidelijk, dat R. uit noodweer gehandeld had. Hij wees in dit verband op de lange straflijst van B„ waarop onder meer een zestal veroordelingen wegens mishandeling voorkomt. Ook ge zien de verklaringen m het rapport van het Delta-ziekenhuis vroeg hij voor zijn cliënt onmiddellijke mvrijheidsstelling. De rechtbank achtte hiervoor echter geen termen aanwezig. Uitspraak op 20 juli. •">'4¥»As: WAN. De zomer is er dan toch gekomen en dan kan de was weer rustig uitge hangen worden m Schiedams binnen stad. Dat moet overigens wel want er ts verder geen plaats in de kleme musjes. Er is zelfs geen plaats voor hei rijdende verkeer ook al is hier een auto vanuit Broersveld tot bij de vroegere watermolen gedrongen. Het verkeer-sfbordje wijst er onverbrd- De dienst van Gemeentewerken te Rotterdam heeft vanmorgen aanbesteed bestek 688: het verrichten van grond en draineringswerken en het maken van duikers voor de aanleg van een tijdelijk complex volkstuinen aan de Terbregseweg. Van de elf inschrijvers was laagste: fa. W. Roest. Rotterdam met 97.400 en opvolger: fa. J. Nootenboom en Zn., Rotterdam met 105.300. In de buurt van haar ouderlijke woning aan de Straatweg in Rotterdam is de vierjarige Vilja Deichmann bij het over stekeu aangereden door een bestelwagen. Het meisje kreeg een schedelbasisfrac- tuur en werd naar het Dijkzigt-zieken- huis overgebracht. delïjk op dat achter deze achtkantige (molen-) woning het gaslicht nog ■heerst. Hier zijn de huizen klein, hier zijn de straatjes slecht geplaveid en via poortjes en steegjes kan men snel dwars door Schiedam gaan. Zo moet het vele eeuwen lang geweest zijn in Schiedam. Veranderd echter zijn de interieurs m de oude woningen, vrijwel alle bewoners hebben deze huisjes heel gerieflijk en met keurig modern materiaal ingericht. Dat valt met onbescheiden blikken bij de wan deling langs de huisjes te tonen. Men woont er heus minder slecht dan de eerste aanblik zou doen vermoeden. Toch woont men er niet lang meer want de slopershamers staan gericht op dit kernachtige van Schiedam, de beton blokken zullen ook eens staan achter Broersveld en Hoogstraat, achter Dam en Lange Kerkstraat, Dan is bijgaand plaatje nog slechts studiemateriaal voor snuffelaars in archieven. Op de hoek van de Straatweg en de Berglustlaan m Rotterdam werd de vijf tienjarige Gerlof van Houten uit de Mei doornstraat op zijn bromfiets aangereden door een auto. Hij bleef ongedeerd, maar zijn vriendje, de veertienjarige Jan Pluut uit de Meidoornstraat, die op de duo zat, kreeg een ernstige verwonding aan de knie. Hij werd naar het Bergwegzieken huis overgebracht. Met het herstel van het geboortecij fer (1954 te Schiedam in 1961. tegen 1486 het jaar tevoren) herstelde zich ook het cijfer van de nieuw ingeschre ven zuigelingen, zo blijkt uit het ver slag: 605 tegen 588 het jaar tevoren. De teruggang van het jaar tevoren zette door in het getal van vorig jaar overgeschreven zuigelingen. Het totaal der nieuw ingeschrevenen en overge schreven zuigelingen liep daardoor nog iets terug, terwijl dienovereenkomstig ook het aantal verstrekte consulten een lichte daling vertoonde ivan 6628 tot 6610). Verwacht mag worden dat de splitsing van het bureau Wibautplein het volgend jaar de lijn weer opwaarts zal doen gaan. De cijfers voor de klejterbureaus waren vrij stabiel. Het aantal con sulten was 10 lager, het aantal nieuw-ingescbrevenen acht hoger. Het totaal onder controle zijnde kleuters vermeerderde van 1247 tot 1265. Er werden in het verslagjaar twee moe dercursussen gehouden, waaraan 51 dames deelnamen. Het aantal kinde ren dat van de hoogtezon gebruik maakte bedroeg 34. Wat de financiën betreft zegt het verslag o.a. dat het jaar met een na delig saldo van 538,48 moest worden afgesloten. Het geraamde tekort was echter f 550. Voor dit jaar is een te kort van 436,50 geraamd. De subsi dies vielen in 1961 mee, de collecte opbrengsten en de bijdragen nit bus sen vieien tegen. De extra-lasten voor het pand Lange Nieuwstraat vormden de voornaamste oorzaak van het te kort. Verwacht wordt dat dit jaar de stij ging der salarissen en sociale lasten niet geheel zal kunnen worden opge vangen. De inschakeling van een derde arts betekent ook een extra financiële last. (Van een onzer verslaggevers) A AN de Koekoekslaan te Schiedam is de eerste paal geslagen voor 22 wo ningen te bouwen in de vrije sector door het bouwconsortium M. P. Klop pers en Zoon, Van der Wetering, Van UvBwUUlv tvl l tiuit - va* - 7 - v daarna nog kaarten voorradig zijn zal |jaien> Hooghart en Zoon. Het was de öp"dinsdag 24 juli van 10 tot 12 uur ook nog gelegenheid zijn om deelne merskaarten af te halen. Hierbij moeten de lidmaatschapskaarten worden getoond De boottochten zullen telkens om half tien 's morgens starten vanaf de Sheii- nonton aan de Maasboulevard Het secre tariaat van de Commissie Boottochten van de Stichting VI a a reingse Beja arden - Wcstvcst 12: Cees van der Geer. ex" v^'Nj's w^tiActatVüaT 11,"telefoon 5067 positie (tot 15 juli). za bedoeling dat wethouder mr. M. J. M. van Kinderen deze paal zou slaan maar deze was door drukke werkzaamheden verhinderd zodat de gebeurtenis zonder veel ceremonieel is geschied. De kopers hebben wel belangstelling betoond voor het slaan van ce eerste palen. Sommige gezinnen hébben extra, aandacht geschonken aan de beginfase van hun woonplaats. Kinderen en ouders poseerden op de bouwplaats om dit mo ment te filmen of te fotograferen. De te .bouwen huizen worden van onge veer hetzelfde type als er reeds geplaatst zijn in deze omgeving. Er komen vier blokken, twee van zes en twee van vijf woningen. Het worden twee soorten hui zen, vier- en vijfkamerwoningen. De koopsom van een enkele woning bedraagt 34.000 en bij de blokken woningen wor den tien garages geplaatst. Alle woningen zjjn reeds verkocht. Vol gend jaar zullen de hulzen worden be woond want de bouwtijd vraagt meer dan tien maanden. Architecten zjjn het bureau Buys en Durrer. In Do Rank heeft de makelaar C. Was senaar zijn voldoening uitgesproken over het begin van de bouw. „We hebben er lang op gewacht maar gelukkig is het nu zover", zei hij, w.irr hij opmerkte dat met de bouw nog dit jaar moest worden begonnen anders kon het geheel niet meer doorgaan. Hij verheugde zich dan ook dat de vergunningen nog net op tijd zijn ge arriveerd. De heer Wassenaar feliciteerde de toe komstige bewoners. Hij zei dat ze gingen wonen op historische grond omdat de archeologen onlangs vele gegevens heb ben verzameld over de oudste tijden van 1 de grond) benaderen. Kethel. Hij hoopte dat het nageslacht over enkele duizenden jaren ook de fun damenten van deze nieuwe huizen zouden kunnen opgraven en daarbij zouden kun nen vaststellen dat de bouwers van 1962 hun werk uitstekend hebben gedaan. De 'heer Wassenaar was verheugd over de goede medewerking van de gemeente. Deze bouwcombinatie zal binnenkort ook gaan bouwen op het terrein Spierings- hoek. De ryksgoedkcuring is reeds ver strekt. Hier komen vier ééngezinswonin gen die echter vanwege hun uitvoering ivelsiandswoningen mogen worden ge noemd, de koopsom zou de honderddui zend gulden (met kosten van aankoop van A EEN KEUS rond de wereld in 7t dagen is Fletcher John Christian, chief magistrate (burgemeester) van het 124 inwoners tellende eilandje Pitcairn, midden in de Stille Oceaan, waar de na komelingen van de muiters van de „Bounty" nog steeds wonen, weer thuis. Zijn eilandgenoten hebben hem, terwijl ze psalmen zongen, ia hun kleine boot jes afgehaald van de Willem Ruys, waar mee hij als gast van de Kon, Rotiterdam- sche Lloyd een wereldreis maakte. Tijdens deze voor hem zo sensationele reis, waarop hij landen bezocht in alle vjjf werelddelen, onderging hij met steeds'groter gemak niet minder dan 19 radio-interviews in 10 verschillende landen en 14 maal trad hij voor film en televisie op. Hij zette onderweg ongeveer 3500 keer zijn handtekening, somsüyoor mets, soms als toegift op door hem ver kochte Pitcaiamse postzegels, maar altijd met de toevoeging: „Chief Magistrate of Pitcairn". IN VELE STEDEN, over de gehele we reld, werd Christian door zijn „collega burgemeesters" in het stadhuis officieel ontvangen. Overal aan de wal werden hem tochtjes naar 1001 bezienswaardig heden aangeboden, per auto, rijtuig, tram, trein, trishaw, vliegtuig, oorlogsschip, rondvaartboot, helikopter. allemaal vervoermiddelen, die hij tot dusver al leen van plaatjes kende. En hij werd in alle landen zó overladen met geschenken, dat zijn „onderdanen" verschillende ma len met hun zwaarbeladen bootjes van de „Willem Ruys" naar het eiland moesten heen en weer varen om alles veilig aan aan de wal te krijgen! Zelfs de Edam mer kaas, die hij tijdens zijn rijtoer door Roermond kreeg en die aan boord in een koelcel voor hem werd bewaard, kwam behouden over. Een boot was alleen al nodig om zijn twee projektie-apparaten, zijn talloze films en zijn stapels dia's en foto's te vervoeren, die hij wil gebruiken om zijn eilandgenoten te doen delen in alles wat hij heeft gezien, gehoord en be leefd. fPWEE DAGEN lang heeft Fletcher Christian aan boord van de „Willem Ruys" handen geschud, want hij wilde van Iedereen, passagiers en bemannings leden, persoonlijk afscheid nemen. Op de brug. zijn meest geliefde plaats aan boord, sprak hij, getooid met z'n onaf scheidelijke Lloyd-pet, diep ontroerd voor de gezagvoerder en de officieren van het schip een afscheidswoord, waar in hij nogmaals zijn grote dank uitsprak jegens „mijn vriend de heer Theo Ruys", die hem deze unieke reis waartoe hij in dertijd, bij een persoonlijke ontmoeting met de heer Ruys zelf een visje had uitgeworpen, had aangeboden. Het was allemaal overweldigend zei hijen speciaal als ik aan Holland denk en aan alle hartelijkheid, die ik daar mocht on dervinden, springen de tranen me in de ogen. 'tWas een fijne reis en de wereld prachtig, 'k Had er best een beetje langer over willen doen. maar toch zou ik altijd weer terug willen naar m'n ei gen landje, want zoals het dóór is heb ik 't toch nergens anders gevonden. Maar naar de „Willem Ruys" zal ik altijd blij ven uitzien". Ook dat hij op z'n thuis reis in Engeland de plek had mogen zien. vanwaar z'n oerbetovergrootvader 175 jaar geleden met de „Bounty" uitvoer, had hem diep aangegrepen. SCHIEDAM. Geboren: Saskia tldr J van den Boegert en G H Thijssen. Monika E d.v. A Koning en A M van der Hoeven. Johanna M L d.v. A Mulderij en J M H Droge. Carla d.v. J H van Willigen en G van dar Spoel Jacob z.v, L de Waard en M N 'Reijgersberg. Monica H M d.v. W G J van Slobbe en M H L van der Hoeven. Eraoeis- cus C z.v. J B Bet en J H Haesakkers. Ja cob z.v. G F G Meijer en K van der Most. Robertus J z.v. J B C Beming en T C van Amerongen. Silvia d v A Meier en W van der Staaij. Annemarie d v J Barendregt en H J V erboom. Jacqueline d.v. J T Kraan en A SeHen' Johannes M z.v G Komaat en N M F D van der Valk. Gijsbertha A C d.v. C A Buijs en M A van der Horst Engelina J d.v. J E A Heesbeen en L T Zonderwijk. Dmgeman z.v, H G J'Un:clot en M J van der .Overleden: C van Gerven, 42 jr. P van der I Kuil. 70 jr. echtg van S W Ouwens F Ver- 1 voort. 75 jr. W H van Leeuwen, 79 jr. J J Hoherhoek, 55 jr. SCHIEDAM Geboren 9 Cathartna E A M dv C G Venngmeier en J M Geurts; 10 Leonardus J zv J C L van Vondelen en P J L Kloos; 9 Johannes F W zv M Schoute en A A Dröge; 10 Elsje M S dv A van de Graaf en S H Versteeve; 10 Johannes zv L Leliveld en C van Mazijk: 10 Yvo H F zv H H J van Ewijk en M E Smit. Overleden: 6 J van Oostende, 68 jr. 9 M van Walsum 55 jr; 3 J J Hoebert 75 jr echtg. van H. Jager.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1