museum Ouverture voor E pawn: Geuzen verdreven Spanjaarden bMWll r'-:^ .-£*V&4." Adriaan en Hendrik: op brommers in de knel Scholieren zien havens nu met andere ogen Vrolijke spelletjes in sombere buurten ROTTERD, W^Sbfnk&r* VERMEULEN Bh^/SSHÉ" O oh Marnix in massa-openluchtspel Vw WS' I"! 4- "'9ÜJ ^"l'#i Oude foto's op palen hij konhezoek Broedertrouw-misverstanden Reddende hand aan waterkant Ses' Trekhaak in auto geboord: boete.... [ZALa Cüsifuilz hndmhoSmM. OfdeifPraak^ Rechter Ellis naar Antillen Lijken geborgen Burgerlijke stand jnmnanrgl Rijksgoedkeuring bouw installatie rioolzuivering DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAGll2ljüil /$- r* rSCH-25 (Van, een onzer verslaggevers) Fotograaf Wamrteeker uit de Passage, heeft een prachtige bijdrage geleverd voor de versiering van de Broersvest b j Het bezoek van HM de Komnem op 13 September aan Sch edam Hij heeft 8a zeer grote ve grotmgen ge maakt van heel oude foto s van Sch e ■dam Deze foto s zullen ingelijst bevestigd van j^nahrt Hu, den gezet (Van een onzer verslaggevers) Ware broedertrouw kan een mooi motief voor een gedicht zijn maar het kan die de geesteskinderen Adriaan evenzeer tot misverstanden laatste brommer tegen de auto aan reed it eis tegen beile heren twintig gulden boete of vier dagen hechtenis meende de officier ALSouverture voor hetcon- eert waarmee zaterdag aan de Vlaardingse Westhavenkade het Nederlands Museum voor de Zeevisserij zal worden ge opend is dit een aardig plaatje Het is u zo wel duidelyk dat het een kijkje in het fraai ge restaureerde pand geeft De man die er op staat is de <uppoost' van het museum de heer Willem Spanjersberg Htj ts 45 jaar vis ser geweest en hij staat hter by een model nan de Scheuemnpen 25 een z g bom CONRAD N HILTON de hotelmagnaat was dan gisteren korte tijd m Rotterdam om zijn in aanbouw zijnd hotel aan het Weena te bekijken In een van de vertrekken (voorzover men deze betiteling kan gebruiken als het gaat om een betonkkelet dat nog in de steigers staat) werd hij welkom geheten namens Rotterdam Kamer van Koop handel voorzitter W H de M&ncby moest zich verontschuldigen vanwege het lawaai der drilboren, dat zyn redevoering bijna verloren deed gaan Wij zun er trots op zei de heer De Monchy dat wij u hier mogen begroeten. En we hopen dat dit hotel dat het mooiste en modernste van Europa moet worden een succes zal worden een hotel op niveau on danks het feit dat het vier meter onder de zeespiegel ligt Hij sprak ook over Rotterdam Een grote stad zei hy de tweede haven van de wereld die die van New York m omvang al aardig begint te naderen Conrad Hilton hield het kort Hu zei atlt«rv (onder hilariteit) als Botterdam over enkele jaren de grootste haven ter wereld zal zijn dan zal New Yoric de eerste zijn die haar daarmee zal felici teren Of mr Hilton na zijn blitz bezoek aan Nederland volgend jaar aanwezig zal zijn by de opening van zijn hotel' Pers cheffin mrs. Evelyn J Ritchie zei we hope so maar zeker Is dat met Mr HU ton moet in die tijd meer hotels in Europa openen om in Athene en Londen A very busy Job you know Na afloop van de korte ontvangst bezichtigden de gasten het hotel en brachten een bezoek aan de Euromast waar een Hollandse koffietafel werd gebruikt "HE Graan Elevator Maatschappij Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 3 199 373 ton graan overgeslagen tegen 2 405 573 ton m de zelfde periode van. het (eveneens als zeer dmk bekende) voorjaar 1961 De reden voor de grote drukte is geweest wat by ingewijden de EEG paniek zal blijven heten het streven om in verband met de na 1 3ult hogere importtarieven van de EE G landen voor van buiten hun gebied aangevoerde granen nog zoveel mogelyTk voor die datum in te voeren Ook de nog steeds groter worden rol van de tankers in het graanvervoer blijkt uit de cijfers van januan t/m jum 1962 werd er door de G EM 1213 751 ton graan uit tankers gelost tegen 765 794 ton in 1961 Het tan keraandeel steeg dus tot 379** (in 1961 ruim 30%) het aandeel van de droge ladingboot was 61 4 (in 61 63 en het aandeel van de copraboten was 07 <m 61 7%) De GEM eyfers over de maand juni wijzen een graanoverslag van 664124 ton aan (de gehele haven bijna 800 000 ton) In jum 1961 was het 433 320 ton m de tot nu toe drukste maand novem ber 1961 602 504 ton Deze cijfers spreken nog iterker indien men bedenkt dat ze vergeleken worden hïet de maanden waarin, nog geen vrije zaterdag bestond Hierdoor en door de feestdagen telde juni maar twintig volle Werkdagen De gemiddelde maandquanta van de GEM bedragen 350 000 tot 500 000 ton Op één recorddag in mei werd er 47 000 ton graan overgeslagen in de Rotterdamse hav-m waarvan 42 000 door «e GEM De toestand op graanlossmgs gebied in de Rotterdamse haven is nu weer normaal wat zeker met rustig betekent De vooruitzicnten wijzen ook allerminst in de richting van een vei minderde aanvoer hetgeen de vraag doet hj«n of de grote drukte misschien tot extra en niet tot eerdere aanvoer heeft geleid QPECIAAL voor chauffeuis van te hoog u geladen vrachtwagens is voor beide ingangen van de Maastunnel een waar söiu Aongsinstallatic aangebracht die be staat uit een tussen twee masten gespan ben draad en ^en rode lamo Zoals men weet is een maxunumhoogte vastgesteld voor he4 verkeer door de tunnelbuizen Desondanks komt het nog wel eens voor J«t auto s die te hoog zijn opgetast met «duig zich in de tunnel klem rijden en ^hade veroorzaken De nieuwe installatie waarschuwt dp chauffeurs door middel van een rode lamp als hun wagens te boog zijn beladen wanneer de lading de draad raakt gaat een stoplicht branden De bestuurders hebben dan nog ruim sch°ote tijd om te stoppen (Van een onzer verslaggevers) De scholieren van de W Brouwer school in Schiedam Zuid hebben mei enthousiasme en veel belangstelling deelgenomen aan de activiteiten van de; actie Een reddende band aan de wa terkantdie onlaqgs onder auspiciën van het bureau onderwijs in Schiedam is gestart De kinderen hebben tochten door de havens gemaakt zij hebben met personeel van de havendienst beke ken welk materiaal wordt gebruikt wat de betekenis van de havens en de scheepvaart js Zij hebben over de ze materie opstellen en sommen ge maakt Ook nebben zij een propagan datocht gemaakt waarbij zij via een geluidswagen aan de Schiedammers vertelden wat het belang is van de veiligheid aan de vaterkant Daarbij hebben zij folders aan de voorbijgangers uitgereikt waarin de Schiedammers gevraagd wordt zuinig te zijn op het reddiogsmatenaal aan de waterkant omdat dit van belang is voor de veiligheid van de mensen Te dikwijls gebeurd het dat reddingshaken en boei en vernield of ontvreemd worden en dat kan uiteraard noodlottige gevolgen heb ben Opdracht Ter afsluiting van deze eerste actie hebben 18 kinderen vergezeld door een drietal mensen van de Scbiedamse ha vendienst donderdagmiddag een boot tocht gemaakt Er was zoals voor elke gebeurtenis in deze actie ook aan deze tocht een opdracht verbonden De heer Gronhof directeur van de havendienst heeft de jongelui gevraagd een journaal te maken Er Is in de afgelopen week op ver schillende scholen veeJ gesproken over die reddende hand aan de waterkant Er werd een tekenwedstrijd gehouden waarvan Marijke Crama een 13-jarige leerlinge van Wlihelminaschool winna res werd Dank zij dit succes van haar kleurige it randtekening was zij de enl ge vrouwelijke passagier donderdag De boottocht betekende nog eens een verduidelijking van de lessen uit de laatste weken De jongens konden zelf nu meemaken hoe het schutten m een sluis toegaat en ze zagen de gang van brug vanuit een ander gezichtshoek zaken bij het opendraaien van een dan gewoonlijk Aan de voet van Europoort werd het scheepje geschut En door Rotterdam ging het toen langs Overschie naar Delft Het weer was ideaal en het landschap onder de zware wolkenvelden prachtig De kinderen werden verwend met re chocolade en er waren kisten vol met een verrukkende inhoud pen ch< lang uit het stadsbeeld verdwenen z jn als een verkeersongeluk van de paa dentram een tram die van de Rotter damsedijk in het water is gerold ko renmolens die er niet meer zijn het Oostmolenplein met molen (waarvan nu nog een stompje over is) k jkj->s op straatjes met ir het raidden nog vieze grachten (die nu gedempt z jn) groepen stadgenoten d e over de vroe gere Koemarktbrug wandelen (Van een onzer verslaggevers) Die trekhaak was pas aan de auto be vcstigd Dat wist de 35 jarige gasfittor L V ra wezen nauwelijks Bovendien was er een zwaai personeelstekort en dan was het toch eigenlijk een auto waar je twee man als toezicht voor moet heb ben Tenminste zo stelde de Schiedammer I het maar de kantom echter meen de dat het onju st is als men achten it rijd nde in de Botcrstiaat op 8 februan zon trekhaakin een andeie auto boort Och we hadden een spoedkarwei en ik zit met vast op die wagen voegde W zit met vast op die wagen voegde V aan het verweer toe Er moet een bijrjder bij zijn be sliste de balie 25of vijf digen deelde de officier mee Ja maar ik word ook door mijn zaak bestraf ik krijg mijn premie van wel dertig of veertig gulden al met Zo woidt mijn gezin op twee plaatsen bestraft Twin tig gulden boete of vier dagen hechte /ei mr Cos Diploma-uitreiking bij Chr. Teckn. School in de kantine van de Chrzsteliji- c Technische School voor Schiedam Omstreken wordt hedenavond om ac uur de uitreiking van de diploma s ge i houden Het schooljaar wordt vrijdag besloten met een Sportdag Van negen tot elf uur zwemmen de jongens m Bad Groenoord en s mid dags worden veldspelen gehouden op de terreinen van HBSS m Harga achter de ICind aangereden Toen de driejarige Adrianan Geertui de Gouka woensdagmorgen om tien voor tien plots van achter een elektr sche zuil in de Westfrankelandsestiaat te Schiedam het wegdek opliep werd zij aangeieden door de bromfietser J M H H Het kind is met een snywond boven het linkeroog naar de dr Noletstichtuig vervoerd Later kon het meisje nair de w ouderlijke woning Kortlandstraat 7b tevelden van SVV en Schiedam langs de Schiedam gaan 'spoorlijn, bij Vlaardmgen De boer Adriaan zei nes ook de achttienjatige H J F lad zich kenne 1 jk al verzoend me het Jot Ik spreek zinga het geval van de Vlaardingse Hendrik vrij en Adriaan krijgt twintig concurrentie zouden aandoen Neem"ulden boete besloo mr Cos tot Adriaan en Hendrik Toen ze woens I ?>°t en tevreden kmkten de gezworen dagmorgen voor de kantonrechter oe4ers Krijgik nog een g rootje stonden geraakte zelfs de magistraat de naamsverwarring verstrikt Was het nou Adriaan of was bet Hen dnk die voorop gereden had toen de broers op brommers liet Mendels sobnplem naderden op 28 januari Dus Hendrik reed voorop' stelde fotvaibu** by de kantonrechter mr P B Cos </e*iJ>raaK hte/c Nee Adriaan Wo reden samen V. gcAagrf achter eikaar en mijn broer is nooi in overtreding /ei Adr aan Houd je mond je komt hier met om als advocaat voor Hendrik op te treden meende mr Cos en daar zat dan ook weer een flinke dosis waarheid n Het liet de vier HBS ers nog maals lachen zodat dit zeldzame pu bliek in de Schiedamse noodzittmgs zaal geen ongenoeglijk uurtje beleef de Jij reed dus voorop meende ir Cos Néén Adriaan klonk het weer O dus pj er daarna kreeg de 22 jarige A J F de gelegenheid om te vertellen dat hij al voorbij ging toen de auto stl stond Omdat het mijn broer was bleef ik staan en toen ik me als getuige op gaf kreeg ik nog een be keur ng van d e agent oor zei Adriaan En k reed twee meter ach ter hem ik keek nog om het hoek e k niemand zie 1 an ik geen voor rang geven ook suggereerde Hendiik logisch Mag Ik even een opmerking maken edelachtbare die agent heeft de scha de opgenomen dat is vijftig gulden dat kan toch niet als we zo hard ge reden zouden hebben' Met die scha de hebben we nieU te maken ji| reed dus voorop' Neeeeehhbh Adriaan Met te grote snelheid gereden en ge zien de geringe remcapacltcit van bromfietsers had dat lot gevolg dat de vroeg Adriaan heel vriendelijk Ihu s Advertentie Advertentie Modern en degeluk WAALSTB. 38 Tel. 2075 FRANSENSTR. 9 - VLAARD1NGEN. I 5^ 1YE oude Schiedamse buurten ach- ter Lange Kerkstraat en Broers veld tonen de voorbijgangers hun somberste gezichten maar voor de vrolijke jeugd is het met van beteke nis dat deze huisjes meer t^an over jarig zijn Zij spelen de aloude spel letjes en het is voor de jeugd geen probleem dat de overheid deze hof jes zo snel mogelijk zou willen slo pen om er moderne woningen met comfort neer te kunnen zettei Een kaasautomaat is op de Hoog straat in Schiedam ontvreemd Voor de winkel van pand 11 hing de/e auto maat ter waarde van lio en met een inhoud ter waarde van ƒ9 Die ven mdeten bet voorwerp vannacht of gisteravond hebben ontvreemd De Schiedamse politie heeft een technische controle op 18 motorvoer tuigen gehouden Aan drie chauffeurs werd een procesverbaal verstrekt we gens gebreken aap de handrem de uitlaat speling m het stuur en over belasting Het bureau Onderwijs (Hoogstraat 20Q) te Schiedam zal van 16 juk tot 13 augustus 1962 voor het publiek ge sloten zijn Bord model II gaf veel complicaties (Vaal een onzer verslaggevers) Bord model 11 heeft een belangrijke functie op de Hoogstraat in Vt aandragen Op 28 februari s avonds om tien over zes reed de 62 jarige Vlaardrager G langs dat bord Daar sta ik al twe jaar voor en ik heb er n et doorgere den zei de heei G met o\ertu gang maar de officier wiHe deze steLigheid aantasten Ik reed bij de hoe c toen h elden ze me aan jk. wist n et uaarvo r ik zoi zaterdags naaT het bureau gaan maar toen kreeg ik het verkeerde br efje ze hebben het daarna ingetrokken het zou geen bekeuring zijn maar toen ng het toch weer door ze G H j liet ock moo e tuatieteken ogen 7 en lk heb zo n solexbrommertje dat moet je helemaal opnieuw aan rapp°n daarom stond k gek te kijken ik wilde me dan ook beklagen Mr Cos besloot om op 2a juli de verbalisant te horen over solex en boid 11 Kind valt met step Op de Monseigneur Nolensla an is de 5 jarige Robert v d Mosi uit de Heemskerkstraat 32 te Sch edam woens dagmorgen om tie j voor half negen met zijn autoped geval en H j viel met het hoofd op het wegdex Het kind is naar gemeeniezsekenhu s vervoerd Fransenstraat 23 Tel 6436 Vlaard ngen Concerten trekken belangstelling (Van een onzer verslaggevers) Woensdagavond hadden velen zich on danks de voorafgaande regenbui zich naar het Hof m Vlaardmgen begeven om daar getuige te rijn. van een Hof concert dat gegeven wed door Van. Dijks Amusementsorkest onder leiding van de heer L van Dijk Zoals de laatste tijd gebruikelijk zwermden er ook weei hee« wat bro zems in de buurt van de muziektent d e er schijnbaar prijs op stellen dat een eder weet dat zij er weer zijn Het lu sieren werd er zodoende voor de liefhebbers weer net beter op Op het Liesveld, te Vlaardmgen zal woensdagavond de Christelijke^Harmo nie Vereniging Sur sum Corda een zo meravondconcert geven in de ver plaatsbare muziektent Zeer groot was de opkomst van pubhök met te noemen hoewel beslist ook met onverdienstelijk Mr J W Ellis rechter ra de recht bank te Rotterdam is benoemd tot lid van het Hof van Justitie der Ned An tillen Geslaagden aan chr. huishoudschool Dinsdagavond ^werden aan, dê/leXluj gen van de Chr - Landbouwhuishoud- schopl te Maasland de getuigschriften uitgereikt Voor de primaire opleiding behaalden 32 meisjes het getuigschrift teiwyl vopr het getuigschrift assistente -- m de huishouding ;10 meisjes slaagden Het zunde volgende -leerlingen uit Maasland Coby Barendregt Anneke Bouwmeester Ada van Nierop Gerda Nöuwt lm Oosthoek Bep.PoofjTjda Pot jer K.a Fotjer Ineke .van- der Sar Come van Staalduunen NeljVan der Vaart Ria Véllekoop Henny Verkade Riet Vreugdenhil Herma de Vries Wil van der Wel tPleumfe van der Wel Uit Maassluis Clauda Bakker Corrie Booister Leny Brys. Marian Waraaar Marja van Buuren Joke van der Hoe i ven Petra Kooyman Nel Mooiman Nel Noordam Wil Post Hanme Rijke DUy Wamaar Uit Schipluiden Maryke Mooy en^uit Vlaardmgen Liesbeth Van Roon i Voor assistente m de huishouding slaagden uit Maasland Nel de BlOois Ank Brinkman Hanny de Brinjn**Bep Moerman Joke van der Sar 'Npl v§n Staalduijnen Uit Maassluis Janny van Leeuwen Nel van Putten en uit Maas dijk Wil de Bruijn Elbe Koorneef. CV an een onzer verslaggevers) De lijken van de beide bij een aan varing op woensdag ;4 jtdi verdronfeen mannen zijn geborgen. Het Ifjkivan de 31 jarige voorman ijzerwerker W* Veu fer werd ontdekt nabij betjeiland van rienenoord/en dat van de- 46-jarle ka pitein H vG« Veer ter hoogte van? de Steenplaat Beiden waren opvarenden van het motorviet Jan» flat op de Nwe Maas door -, een e leeg motortankschip msrd overvarena, {f Werf Gusto 100 jaar: - herdenkingsboek Juist in de week dat HM Koningin Juliana Schiedabi zal bezoeken van 10 14 september zal de scheepswerf Güsto aan de Maasdijk ra Schiedam het hon derdjang bestaan vieren De bekende auteur Max Dendermonde heeft ter ge legenhexd van het eeuwfeest van Smul ders Gusto een herdenkingsboek geschre ven dat binnenkort aan vrienden en re laties wordt uitgereikt SCHIEDAM -Geboren 10 Jozma G d van B J Vermeulen en C Dito 11 Franciscus J z van B van der Zee en G van. der Velden 11 Werner W z van W d« Vries en S A Faasse U Margaretha d van B Sleeuwenhoek en J C de Jong 10 Hendrikus P z van C van Buren en H P Brouns 11 - Wil lem J z van H van Overhagea^en K Riedijk. SCHIEDAM Geboren 10 Jozina G d van B J Vermeulen en C Dito 11 Franciscus J z van B van der Zee en G van der Velden 11 Werner W z van W de Vries en S A Faasse, H. - Margaretha d van B Sleeuwenhoek en J C de Jong 10 - Hendrikus P z van C van Buren en H P Brouns 11 Wil lem J z van H van Overhagen en T Riedyk. v Het tegoed hij de Spaarbank Vlaardln gen is ra de maand jum enigszins terug- Er werd in totaal 145$ 309 94 1 en ƒ1644.321,23 terugbetaald .....te liep het tegoed metirmm ƒ188 000 terug-» tot ƒ33 272 066 43 op(30 Aan schoolspaarzegels werd ia juni voor een bedrag van 5 793 65 verkocht In dezelfde maand van het vorig jaar was dit meer n 1 6 868 45 Op 30 juru 1962 was in 12932 spaar busjes een bedrag van ƒ28 33725 ge spaard (vj ƒ24 56138) gen is m ue gelopen Er g]IIIIIIIUIIIU.illliLül,li,I!1i.,.k UniNGSORANG J'OT DE prett g te bez gheden Van het tekenen en schilderen beho ten Allen hebben toe weieens de net ging om met het te kenstift of de verfkuast ors te uiten Dat schijnt een drang te ztjn die de mens mee gekrege i heeft Dat bewijzen de schilder ijen van de primitieven in de rots no en Poppetje tekenen hondje tekenen huisje boompje maken Dat hébben we allemaal gedaan en dat doen we dikwijls nog Bekend njn de krabbels van de mensen die als het ware gedachteloos het potlood of de balpen hante en als zij in gesprek zijn of iets dergelijks Dan zijn er weer ->eer geleerde heren die specm Vandaag Zwartewaalsestraat Jeugd Jolyt 1962 Wagenrace 19 Chr Techn School Uitreiking diplo mas 20 en morgen Uitreiking diplo- SchiezicÉt bijeen Klaas Katerstraat Technische School mas 10 Beatrix Reisver komst 20 Jeugd Jolijt 1962 autopedwedstrijd, 19 Bad Groenoord sportdag Chr Techn School 9—11 Terreinen HBSS Harga sportdag Chr Techn School veldsporten 13—16 ...en dagelijks Parallelweg Jeugd Jolut 1962 Spel avond 19 Dagblad De Rotterdammei Sehie damse redactie tel 64154 b g g tel 115588 toestel 51 (b g g 80037) alleen voor redactie aangelegenheden Agentschap H. J Troost Aleidastr 23 tel 6o451 (alleen voor klachten ad vertenties en abonnementen b g g teler 1 Apotheek Gouka Groenelaan hk Wil Iemskade Belangrijke telefoonnummers Branü alarm 69123 politie alarm 64666 GG en GD waarschuwing 69290 Westvest 12 Cees van der Geer ex positie (tot 15 juli) (Van een onzer verslaggevers) Onder de bescherming van stoere geuzen zal Marnix van St Aldegonde Schiedam op 13 september bij het bezoek van H M Koningin Juliana nog eens bevrijden van het Spaanse juk Aan weinigen is het bekend dat De rijksgoedkeunng is verleend voor de eerste fase van de bouw van een r oolzuivenngsmstallatie te Capeiie aan de IJssel De kosten bedragen 6 000 000 De lasten van het gehele project ra clusief de mechanische installaties be stratrag rioleringswerken beplantingen en de bouw van drie dienstwoningen z jn geraamd op 14 827 500 De instal latie is een onderdeel van het toekende structuurplan Capelle aan de IJssel Rot terdam Oost, De zuivermgs nstallat e s noodzakelijk omdat het Rijks nst tuut voor Zuiver ng van Afvalwater het lo zen van rioolwater op de Hollandse ÏJs sel alleen toelaatbaar acht wa neer het water tevoren biologisch is gerei mgd De zuiveringsinstaliat e wordt ge obouv. tei hoote van het thans no be staande Ambonezenwooncentrum IJs seloord Jongen valt uit boom De 1* jarige A L B uit de Coper mcusstraat 5a te Schiedam is woensdag middag om 12 uur uit een boom gevai len ra de Turalaan De jongen is met geeuwen Schiedam presei pijn ra zijn rug ter observatie naar hetdat tijdens het bezoek van de Koningin i gem ziekenhuis vervoerd aan onze stad op 13 september op het parkeerple n zal worden opgevoeid De Geuzen met Solomon ra der Houven en Jacob Antomssen verdr jven de be zetters uit onze stad Dubbel... A.U neemt de Nat nalo Reserve n t,c chten aan de dichter van het volkslied ook een i Schiedam die dvg tvee man van de wapenen is geweest Het ïV!nt_ kVIL t ^I d t korps zullen j., ais gt-hate Lom ba den fungeren cn is evenzeer aan weinigen bekend datltwintg an(jere 7Unen a]s roemruchte Bovendien $omt Philips van Marniv heer van St Aldegonde naar Sclu dam waar hij in dc woelige jaren van de be «e vrnding gouverneur is geweest Sch t dam was toen ais negende stad van Hol l?nd een belangrijke steun voor de Prins van Oranje die onder vooraans aan den in het land nog vc g steun Krec- Node moest hij daarom aan Maritn van St Alde»oudc ac leih g over Sch«» Schiedam zich ais een der eerste keuzen bevrijders de stad Wkken steden ra den lande direct na de ra val van de Geuzen voor de Prins verklaarde Het waren dan ook Schiedammers die een voorname rol bij de veroveruig van Den Bnel speelden en daarna trokken zij naar hun geboortestad Vooral balju v Salomo vai der Houven hee t met pleziei de vloot van Lumey van der Mark verlaten Het was Sa lomon die voor 1572 baljuw was in zijn stad Schiedam Hj ^eraakte m de kerker omdat hj ge<-1 straffe maatregelen i am tegen de ketters ra Schiedam Salomon trok naar dc vr je zee met hem waren de Schie damse scheepskapitein Jacob Auto nissen cn vele mindere scheepsmak kers In de eerste dagen van april tcreeg Sa lomon van -der Houven de gelegen heid om zeven jaar gevangenisstraf te wreken De Spanjolen onder leid ng van de stadhouder van Holland Ma\i mihaan graaf van Bossu werden uit Schiedam verdreven Deze belangrijke episode krijgt nog eens kleur tijdens het massaspel Twin eeuwen Schiedam presenteert zich H 3 verdcd gde Schiedam dan oo c ia tei met zo kundig maar de Pi ras van Oranje ickunde ten volle op deze vnena (en terecht) omdat hij wist dat Marnix op h«t punt van de religie onbu gzaam was In deze jaren moet de intellectueel Main k de felle gedicnten tegen dei Spaanse onderdiukker en speciaal tegen' Alva hebben gemaakt In Marnix zullen vele Schiedammers I de bekende tonelist Koos de Groot lid van de geref amateurtoneelvereni ging Geron herkennen Het gedicht dat Koos de Groot als gouverneur' Marnix zal reciteren is evenwel e n| t,,PM7v T7 authentieke aanval uit d e eerste ooi j UNIX VAN ST ALDEGONDE iogsjaren tegen Alva i gouverneur van Schiedam Ie verklaringen en -uiteenzettingen hebben over dergelijke tekeningen maar daar hebben we het dan geluk kig nu met over r JEUGD-VREUGD ÏJET gaat er om te stellen dat we allen wel eens heel graag kunst zinnig tot creeren willen komen Jfu is deze rübnek qua karakter geschre ven voor volwassenen maar hopelijk willen de volwassenen de volgende mededelingen overdragen aan de Schiedamse kinderen opdat deze za terdag levensvreugde kunnen erva ren aan de verfkwast en het tekenpa pier Dat dit mogelijk wordt ts dan weer te danken aan de Schiedamse Jeugd Raad die de evenementen van Jeugd Jolijt 1962 op grootse vnjze gaat besluiten In de Plantage voor het podium woidt zaterdag ter af sluiting van Jeugd JoUjt een Doe- Feest gehouden Dat betekent dat er marktkramen worden gezet en dat de jeugdige deelnemers op vellen papier mogen schilderen wat ze willen Na a/loop ts er ze ijs een prijsuitreiking dte door een vooraanstaande stadge noot zal geschieden MEER PL4ATS m Schiedamse Jeugd Raad heeft aan de Schiedamse scholen ver zocht namen van deelnemers aan het Doe feest te willen verstrekken Dat is enigszins teleurstellend verlopen want slechts dertien scholen heten veertig kinderen noteren Er is ech ter voor veel meer kinderen plaats Nu zal de Kunstklas van Luuk Schol ten met dertig deelnemers komen Er is voor nog meer kinderen plaats Enkele honderden kunnen deelnemen Zij behoeven niet bevreesd te zijn dat te zeer gelet wordt op capaci teiten want tekenleraar Luuk Schol ten zal alle deelnemertjes enigermate behulpzaam zijn UNIEKE KANS Js WASTEN en verf wordt verstrekt de kramen staan klaar het vél papier kan horizontaal ov de kramen worden gelegd Voor het welslagen is het nodig dat de jeugd zich tn grote groeven meldt Daarom zijn de organisatoren, van de Schiedamse Jeugd Raad zaterdagmorgen vanaf tien uur t« de Plantage bij het po dium waar ze de liefhebbers gaarne zullen noteren Zaterdagmiddag om twee uur bepmt het Doe-feest en met enig enthousiasme van de talrijke jeugd kan hier het begin gelegd wor den voor veel kunstzinnige creaftut teit van de jonge Schiedammers Aan de ouderen de taak de jeugdig wijzen op deze unieke kans éSJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1