Nieuwe lijnen begin van binnenlands luchtnet Rotterdam heeft (nu nog) onbelangrijk aandeel Vacantie met Lexi Evangelie brengt het hele Vendavolk in beweging Speuractie „melkbussen" duurt nu al een jaar Shell-tankpark gereed Sinberg Luchtvaartbedrijf Zendingsdag in Vlaardingen 19 m Beiaardspel Laurenstoren Omzet Emba N.Y. steeg met 4 pet. Ernstig gewond Bedrijven ivillen bezit terug Laatste reis van passagiersschip Rang (Eng.) Goed nieuws komt van het zendingsfront Hele zware dominee Met auto tegen lichtmast Twee roeiers gered Amerikaan staat terecht in Oost-Berlijn iisa DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 12 JULI 1962 Tw (Van een onzer verslaggevers EE nieuwe lijnen, die enkele maanden na elkaar worden ge GARANTIE HAAMSTEDE NIET Zaterdagmorgen, 21 juli stijgt van het vliegveld Eelde (bij Groningen) een Jodel Mous- quetaire op voor de eerste lijn. vlucht naar Ameland, Texel, Schiphol en terug. Half of eind september opent Sinberg een lijnverbinding van Eelde naar Schiphol en de Duitse havenstad Ham burg. Speciaal voor dit tra ject heeft het ruim ander half jaar geleden opgerichte luchtvaartbedrijf een (ge bruikte) De Havilland Dove besteld. 1 w uxihgton Vergeet met tnv stoffenmee te nemen WERELDMERK Minnelijke weg Zoon raakte «waar gewond doordat vader slingerde Ook Celebes Werelds LTET tankpark van Shell in E; (poort is klaar, nu de beide laatste reusachtige opslagtanks in gebruik zijn genomen. De totale opslagcapaciteit bedraagt thans ongeveer 440.000 kubieke meter. in zeer nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in Groningen. Ht t belang, dat handel va industrie in hot noorden van ons land hechten aan een luchtver- binding. wordt onderstreept door de z.g. Vliegcommissie Groningen, waarin ver tegenwoordigers van de Commerciële Club. de Vereniging van Handelaren en de Maatschappij van Nijverheid en Han del zitting hebben. (Advertentie) opend, zyn het bescheiden begin van een wijdvertakt binnen-1 G„n^en lands luchtnet, dat het Rotterdamse luchtvaartbedrijf Sinberg voor een luchtverbinding. tot Sinberg Nv j l Luchtvaartbedrijf via de Kamer van .V. tot stand wil brengen. Koophandel van Groningen met de ver- tegenwoordige:-» van het bedrijfsleven jj m contact kwam. Daar niet met zeker- beid kan worden gezegd of de luchtlijn ..f rendabel zal zijn. bedong Sinberg ga- Y rantie-bepalingen. Het resultaat: een garantie-fonds van 170.000. waarin overheid en bedrijfsleven elk cvn be- drag van 85.000 hebben gestort. De K.L.M. beschouwt Sinberg niet als een concurrent. De lijn Eelde-Schiphol is eerder een aanvoerlijn van passagiers uit het noorden, en het aantal reizigers, dat wellicht niet een toestel van Sinberg Itiaar Hamburg vliegt om vandaar naar leen van de Scandinavische landen te jreizen, gaat nu ook al (per trein of j auto) naar de Duitse havenstad om tijd te winnen. De plannen van Sinberg voor een regelmatige verbinding van Rotterdam via Hoeve (in Noord-Brabant) naar Haamstede op Schouwen-Duiveland gaan. naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet door. Het vliegveld van j Haamstede is namelijk nog steeds niet in orde gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid, dat de lijn in de loop I van 1963 wordt geopend, nu de ge- meente Westerschouwen en het rijk I overeenstemming hebben bereikt over j de betaling van de kosten, 'die nood- I zakelijk zijn om het vliegveld op te knappen. Als na 21 juli de beide Jodèls van j Sindberg in het noorden vliegen, zullen taxi-vluchten met zakenlieden (naar elke bestemming in Europat met een charter-toestel worden uitgevoerd. Rondvluchten boven Rotterdam1 zullen in de komende maanden alleen worden gemaakt, wanneer een van de toestel len toevallig op Zestienhoven is. Hoewel hei hoofdkantoor van Sinberg (lees: een hoekje in de passagiershal van de Luchthaven) in Rotterdam is onder gebracht, speelt hei vliegveld Zestien- hoven helemaal geen of slechts een zeer ondergeschikte rol in de nieuwe lucht- verbindingen. In de plannen voor de eerste luchtlijn werd Rotterdam aanvankelijk wel ge noemd, maar op het laatste ogenblik besloot de jonge directeur Theo Sinnige (ex-straaljagerpiloot en ex-verkeers- leider) Zestienhoven pas volgend jaar in het traject op te nemen, als met een. groter toestel kan worden gevlo gen. De Havilland Dove (maximaal negen passagiers), die van Eelde naar de nationale luchthaven. Schiphol en naar Hamburg gaat vliegen, zal slechts een keer per week (vrijdags) in Rotterdam landen. Het vliegschema vermeldt op deze dag echter geen verbinding met Hamburg Om snel in Groningen j CINBERG Luchtvaartbedrijf in Rot- terdam zal twee Jodel Mous- quetaire-toestellen inleggen op de nieuwe luchtlijn, die zaterdag, 21 I juli wordt geopend tussen Eelde, Ameland, Texel en Schiphol v.v. I te zijn is de Dove overigens niet het aangewezen vervoermiddel, want met de tussenlandingen duurt de reis door de lucht meer dan twee uur. Directeur Sinnige heeft optimistische verwachtingen over de lijn Schïphol- Waddeneilancton-Eelde. Tot nu toe heeft hij op taxi-basis van Schiphol naar Texel en van Ameland naar Eelde ge vlogen. De belangstelling voor deze ver- voersmogetijkheiö was steeds zo groot, dat de kans van slagen voor de geregel de luchtverbinding gerechtvaardigd lijkt. Bovendien zullen de beide Jodèi Mous- quetarre-toestelletjes (vier passagiers* in de uren. waarin zij niet op de luchtlijn zijn ingelegd, rondvluchten boven Texel maken. Deze attractie had verleden jaar zoveel aftrek bij de toeristen, dat Sin berg toen aan zijn beide vliegtuigen lang niet voldoende had. De luchtlijn, die Eelde met Schiphol en Hamburg verbindt, is tot stand gekomen j, v'SAderres from Qmericq's Best Tob* FROM AMERICA'STOBACCOS Nadat enige malen achtereen de avond bespeling op de stadhuisbeiaard had plaatsgevonden, was woensdag de Lau- rensbeiaard weer aan de beurt. Het is te hopen dat het plein voor de Laurenskerk spoedig wordt verbeterd, want dat zal de sfeer aldaar beslist ten goede komen en dan zal het aantrekke lijker worden om te gaan luisteren, want de toren heeft een mooie heldere beiaard. Leen 't Hart had weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Als eerste groep klonken achtereenvolgens: „La Ba- dine" van Leblan, Gavotte en double van de Fesch en „Les cloches" van Rebel. De figuraties van de double bij de Feseh en de echowerkingen bij Rebel deden het zeer goed. De klank kwam bijna met die van een cembalo overeen. Vervolgens klonken drie liederen uit „Valerius Gedenckclanek". Van de naar Amerika gemigreerde Belg Kamiel Le- fevere speelde 't Hart de suite „The Uni versity of Chicago" met mooi uitgewerkte tegenstellingen. De hierna gespeelde Engelse Hymnen klonken echt statig, volkomen in stijl. Na een archaische suite van de Belg G. Clément, waarin vooral het tweede gedeelte „Pavane" opviel, werd het pro gramma besloten met drie avondliederen, te weten: „Der Mond ist aufgegangen", -All through the night" en het zeer be kende „Au Clair de la lune". Ragfijn kwamen deze stukken tot blinken. Er waren slechts weinig bezoekers, waarschijnlijk vanwege het weer. dat na het onweer vrij fris te noemen was. De totale geconsolideerde omzetten van de N.V. Emballagefabrieken en Hout handel over het op 30 april geëindigde boekjaar 1962 hebben, blijkens het ver slag, die van het vorig boekjaar met vier procent overtroffen. Voor de nieuwere produkten lag dit cijfer echter op twintig procent. Met uitzondering van de tech nische capaciteit van een enkele produk- tie-afdeling, werd eer. gunstige bezetting van de bedrijven bereikt. De bedrijfs- rekening steeg tot 5 m.ln. (v.j. 1.42 min.), de buitengewone baten en lasten brachten op 15.583 16,758). Na af trek van afschrijvingen ad 660.073 (ƒ665.680), inter, ad ƒ283.772 196.432) resteert een winstsaldo van 563.016 (ƒ576.670). Voorgesteld wordt, zoals be kend, een onveranderd dividend van tien procent. Voor het boekjaar 1962/1963 meent de directie geen verwachtingen te mogen uitspreken. Het achterblijven van de houtverwer kende afdelingen tekende zich wederom af. Een extra invloed werd op de houten errOoallage omzet uitgeoefend, doordat de bollenteelt aanmerkelijk beneden de ver wachting bleef. De omzet in de sector timmerprodukten vertoonde enige stij ging, die in de meubelen gaven ec-n daling te zien. De totale resultaten evenaarden die van 1960/61, waarbij de sterkere positie van de nieuwere produk ten een verzwakking van de hout- en meubelsector compenseerde. De concur rentie in de bedrijfstak houthandel en timmerfabriek was scherp, terwijl prijs dalingen op de aankoopmarkten in de tweede helft van 1961 onrust in de markt brachten. Met de nieuwe houtmeelinstal- latie ging de ontwikkeling pas tegen het einde van boekjaar naar wens. De omzet in de door de vennootschap geleverde inrichtingen voor zelfbedieningsbcdrijvon steeg aanzienlijk. De vierjarige Vil ja Deichmann. die; op de Straatweg te Rotterdam woont, j moest woensdagmiddag met een sche-1 delbasisfractunr in het Dijkztgtzieken-1 huis worden opgenomen. Het meisie werd. toen zij in de buurt j van de ouderlijke woning zonder uit te; kijken overstak, door een bestelauto aangereden. JET een toestel van dit type, een De Havilland Dove, gaat Sin berg diensten onderhouden tussen Eelde en Schiphol en Eelde en Hamburg. De 23-jarige mevrouw Th. H. G. Cafferata-Bussink uit de Tuinlaan te Rotterdam is woensdagmiddag, toen zij op de fiets de helling van die laan naarj de Pastoriedijk opreed, doordat zij he evenwicht verloor, gevallen. De wielrijdster moest met een her- senschudding in het Dijkzigtziekenhuis i worden opgenomen. j (Van een onzer verslaggevers) Sedert een jaar is in Rotterdam en wijde omgeving een speurtocht aan de gang naar melkbussen. Deze bekende veertig literbussen vormen, zo is reeds lang gebleken, een aantrekkelijk bezit voor bijv. volkstuinders, die er geen melk, maar water in opslaan. Maar die bussen blijven onvervreemdbaar eigendom van de melkbedrijven, wier merk erin staat. En daarom zijn allen, die zo'n zus hebben onrechtmatige ge bruikers. De speurtocht gaat uit van de gezamen lijke melkbedrijven in Rotterdam en omgeving, die daartoe hun bedrijfs recherche heben ingeschakeld. Deze bedrijven zijn: De Combinatie. Ver. Zuivelfabrieken. Van Grieken, De Sier- kan. Leerdam, Dordtse Melkinrichting. Sterovita. De Graafstroom. Quack en de Coöperatie. (Dus niet alleen Stero vita. zoals onlangs in een kort bericht vermeld. Tot dusver heeft de speurtocht al enkele honderden bussen opgeleverd. In het gehele land missen de melkbedrijven wel een vier a vijfduizend bussen. Die Uit de Waalhaven In Rotterdam is woensdagmiddag het 16.969 ton metende passagiersschip Rang aan zijn laatste reis begonnen. Tot begin mei van dit jaar heeft dit schip als de „Rangitata" onaf gebroken sinds 1934 de verbinding onder houden tussen Engeland en Nieuw Zee land via het Panamakanaal, en wel voor de New Sealand Shipping Cy. Ltd. in Londen. De Rang werd begin mei door een Nederlands slopersbedrijf aangekocht Het is thans doorverkocht aan Yoego- slavische slopers. Op de reizen die de Rang tussen Enge land en Nieuw Zeeland heeft gemaakt, bevonden zich aan boord ongeveer 250 bemanningsleden en 450 passagiers. Vanmiddag heeft de Rang als een ..spookschip" Rotterdam veriaten, want aan boord waren slechts 19 man en vier passagiers. De opvarenden staan onder bevel van kapitein W. J. B. van Gruisen van het scheepstransportbcdrijf N.V. Redwijs uit Baarn. dat opdracht verkreeg om de Rang op eigen kracht naar Split in Yoegoslavië te brengen. Men denkt over de" reis ongeveer tien dagen te doen. Het gereedmaken en vaarklaar maken van het schip vergde van de 19 man slechts tweemaal 24 uur. bussen kosten doorgaans 40 a 50 en ze mogen niet aan derden worden ver kocht. Dat gebeurt echter wel vaak. hoewel ook een groot deel der bussen van bezitter verandert via diefstal. De voornaamste oorzaak van de speur actie naar de melkbussen is echter het feit, dat de melkbedrijven kampen met een groot tekort aan deze nuttige op slagruimte. De kwestie is namelijk dat de levertijden roor bussen, zoals voor vele artikelen, zeer lang zijn. Het is dus voor de bedrijven moeilijk om aan nieu we bussen te komen. Het probleem van de schaarse arbeidsmarkt speelt hier vanzelfsprekend een rol. Zo gezien is het een maatschappelijk kwaad dat bus sen aan hun oorspronkelijke bestemming worden onttrokken. Niet alleen in volkstuincomplexen worden de melkbussen dankbaar benut als waterreservoir. Men vindt ze ook op kampeerterreinen en bij kermisexploi tanten. De bedrijfsrecherche van de melkbedrijven tracht steeds langs min nelijke weg do bussen terug te krijgen Waar het om volktuinen gaat wordt overleg gepleegd met do betrokken be sturen nadat is geconstateerd dat leden vnn de vereniging bussen in gebruik hebben. Voor kampeerterreinen wordt het beherend orgaan ingeschakeld. Het bliikt daarbij dat het niet algemeen bekend is dat deze bussen niet aan het betrokken bedrijf mogen worden ont trokken. In vele gevallen hebben de bezitters de bussen volkomen te goe der trouw gekocht. Wanneer de om standigheden daartoe aanleiding geven wordt wel eens vergoeding verstrekt. Wil men een bus beslist mot afstaan dan dient pas in laatste instantie de politie eraan te pas te komen. Begrijpe lijk is, dat dit voor de betrokkenen onaangename gevolgen kan hebben. Men is nu eenmaal onrechtmatig gebruiker! De dertienjarige Cornells van Rooijcn uit Zevenhuizen werd in de afgelopen nacht met hoofdwonden, een schedel breuk en een beschadigd linkeroog In het Bergwegziekenhuis opgenomen. De jongen zat bij zijn vader, de 48- jarige landarbeider W. van Rooijen, die op een bromfiets reed. op de duo. De heer Van Rooijen schrok op de Terbreg- seweg van een naderende personenauto, en stootte met een koffer, die aan een riem over zijn schouder hing, tegen een hekwerk, waardoor hij begon te slinge ren. Zijn zoon was hier niet op bedacht en viel van de brommer. Hij kwam met het hoofd tegen een der koplampen van de auto. (Van een onzer verslaggevers) Bij het zendingswerk in het Vendage- bied (Noord Transvaal) is er geen sprake van enkelingen die zich hier en daar tot het Evangelie aangetrokken gevoelen, maar het lijkt er op dat het hele volk in beweging komt. Dat zei ds. A. Bikker uit Utrecht, zendingspredikant van de chris telijke gereformeerde kerken gisteren op de zendingsdag van de classis Rotterdam, die onder de klimatologisch meest guns tige omstandigheden in het Vlaardingse Oranjepark werd gehouden. Ds. Bikker las dit voor uit een brief die hij onlangs ontvangen heeft van ds. 3. Floor, die sinds december in dit gebied werkzaam is en wiens werk bui tengewoon gezegend wordt. In de me dische diensten werken daar dokter A. Helms en zijn vrouw, maar helaas tobt het ziekenhuis waarin deze arts werkt met een groot personeelstekort. Vele stamhoofden uit het Vendaland bezoeken de kerkdiensten en geven zich op voor dooponderricht. Ook uit de sek ten treden de mensen tot de kerk toe. Ten aanzien van de samenwerking met „die Gereformeerde Kerk" (de z.g. Dopperkerk) van Zuid-Afrika zijn er zegenrijke contacten met de predi kanten van Rooy en Snijmans. Ds. Floor acht het nodig dat er met deze kerk meer coördinatie komt: er be staan reeds plannen voor een gemeen schappelijk beleid. Ook uit Celebes kon ds. Bikker goed nieuws melden. Een brief van ds. M. Geleijnse, die weldra naar ons land zal terugkeren, meldde dat de op- en uitbouw van het zendingswerk daar rustig en gezegend doorgaat. In Ma kassar zijn nu twee grote gemeenten en een derde werd onlangs geïnsti tueerd. In economisch opzicht kan ech ter weinig van de Toradjakerken ver wacht worden; er is veel honger en armoede. Na al dit recente en moedgevende nieuws sprak ds. P. Ovorduin. predikant j van de Gereformeerde Gemeente (Herst. IVerb.) te Rotterdam naar aanleiding van j Jesaja 25 6. Het onderwerp van zijn toe- I spraak luidde: „Eer. vette maaltijd". Ds. joverduin zag ..de berg Sion" in deze tekst als het beeld van Gods Kerk in deze wereld. In de middagsamenkomst sprak de bejaarde ds. K. G. van Smeden uit Utrecht op enthousiaste en indringen de wijze over .diet wondervolk Is raël". Op een sappige manier gaf ds. Van Smeden een gesprek weer dat hij eens met een Amsterdamse Jood in de trein had en waarbij uiteraard de pre dikant zich de kans niet liet ontne men de Israëliet op de Messias te wij zen. Ds. Van Smeden zag een groot verschil tussen het Zendingswerk on der Toradja's en Venda's aan de ene kant en de Evangelieverkondiging aan de Joden aan de andere kant. In het eerste geval Is er het gevaar van de verzoekingen dat men om bijbe doelingen tot het christelijk geloof komt: dat men terwille van een horloge of een broek het heidendom verlaat. Toradja's en Venda's hebben de christenen Immers veel te danken? Maar de Jood hoeft de Kerk warempel niet te bedanken! Veel meer is de Kerk de Jood dank verschuldigd. Toch zijn de Joden helaas een vergeten groep in ons Zendingswerk. Maar het Jodendom gaat nooit verloren, ondanks het feit dat het zogenaamde christendom 6 miljoen Joden heeft afgeslacht. Het volk Israël wacht een heerlijke toekomst: in het laatst zal het als volk in z'n geheel zalig worden. Tenslotte sprak ds. H. C van der Ent van Middelhamis naar aanleiding van Prediker 11 1 over het Evangelisatie werk. ..het stiefkind van onze kerken", dat spr. toch dringend nodig achtte, on der andere omdat „vandaag de dag men zelfs onder eigen mensen moet evangeli seren' Ds. Van den Ent zei dat alle Evange lisatieclubs opgeheven zouden kunnen worden, wanneer ieder z'n plicht ver stond tegenover a»jn naaste, Overigens klonk het woord „evangeiisatieciub" hem (Van een onzer verslaggevers) /AAT DE classikale Zendings- dag van de christelijke gereformeerde kerken, die gis teren in Vlaardingen gehouden werd een feestdag is geworden (elders in deze krant leest n daar meer van) is voor een be langrijk deel te danken aan de manier waarop ds. S. Wijnsreo van Rotterdam-Zuid de algehe le leiding verzorgde. Hij had de touwtjes strak in handen en trok de eerwaarde sprekers aan hun (zwarte) jasjes wan neer het gevaar ging dreigen dat zij te lang can het woord bleven. Ds. Wijnsma, die met vrouw en kroost in het Oranjepark aanwezig was, heeft de Zen dingsdag ook voor de vele kin deren tot een feestdag ge maakt. Op een hartverwarmen de wijze betrok hij telkens de jongens en meisjes bij de din gen waar het om ging en hij deed het zó, dat de kinderen zijn taal verstonden. In de lunchpauze speelden ds. en mevrouw Wijnsma heel wat spelletjes met de kinderen en toen deze daarvan moe gewor den waren hebben ze geluisterd naar verhalen van de predi kant (in overhemd) en versjes gezongen. Toen een kleine 50 kinderen op het plankenpodium naar een vertelling van de heer Ter reehorst geluisterd hadden, was voor ds. Wijnsma het mo ment aangebroken waarop hij de volgende spreker moest aankondigen: ds. H. C. van den Ent van Middelhamis. Ds. Wijnsma zei; Jongens jullie mogen wel op het podium blij- ven zitten, maar pas op dat je er niet doorzakt, want nu komt er een hele zware dominee op te staan.... Met een harde klap reed de 46-jarige accountant J. A. H. Swart uit de Ghise- brechtstraat te Rotterdam woensdag avond op de Straatweg te Rotterdam met zijn auto tegen een lichtmast. De echtgenote van de heer Swart kreeg een hoofdwond en een hersen schudding, waarvoor men haar naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerde. Dc heer Swart liep geen leisel op. Zijn auto werd zwaar beschadigd. O Gisteravond werd op verschillende eilanden van de centrale Phihppijnen een aardschol: waargenomen, aldus deelt het worrbwciHi vandaag mee. Er zijn nog geen berichten over schade. over de maand mei geven weer een aanzienlijke stijging te zien. Vijftien tankers voerden samen 722.564 ton aardolie aan. Het feit, dat net grootste tankschip van de Shell, de Sitala (draagvermogen 74.300 ton) m mei twee keer de Europoort-haven werd binnengesleept, heeft belangrijk bijgedragen tot het hoge gemiddelde. Ln de eerste vijf maanden van dit jaar is ruim twee en eert kwart miljoen ten aardolie via Shell Europoort naar de Shell-raffinaderijen in Pernis gestroomd. Het schip (zie foto), dat langs de tweehonderdvijftig meter lange vip.ger- pier ligt, is de Sepia, die met ct-n draagvermogen van 67.120 ton d°e grootste tanker van Shell Tankers N.V. is. Begin juli heeft de Sepia een nieuw losreeord gevestigd door de lading van ruim 66.000 ton aardolie met een gemiddelde van 5300 ton net' uur in de opslagtanks te pompen, (Van een onzer verslaggevers) Personeel van de sleepboot Apollo heeft woensdagavond twee roeiers uit het water van dc Tweede Petroleumha ven te Rotterdam gehaald. Het waren de 33-jarige P. Prins van de Boergoensevliet en de 39-jarige C. J. Boekweit van de Puttershoekstraat. le den van de roeiersvereniging Een dracht. wier motorvlet R.V.E, 24 bij bet afmeren^ van het van zee binnenge komen Belgische motortankschip <4el- gulf Glory door schroefwater vol wa ter geraakte en zonk. eigenlijk te werelds. Men spreekt immer» ook van een voetbalclub. Het Woord van God. zo besloot ds. Var den Ent zijn toespraak, is het brood de» levens: Het kan zijn dat ik zwem temid den van dat Brood en het nochtans rue opeet. Daar behoede God ons voor. De Zendingsdag in Vlaardingen storw) onder de vlotte en bijzonder prettige leiding van ds. S. Wijnsma van Rotter dam-zuid, die wist te bereiken dat programma precies volgens het tijd schema werd afgewerkt, In de middagsamenkomst heeft de A. Terreehorst uit Vlaardingen een verhaa verteld aan de vele kinderen die met hun ouders naar Vlaardingen waren meege komen. Twee collecten voor de zending brach ten resp. 256,64 er 190.76 op. een res pectabel bedrag voor deze betrekkelij kleine groep (plm. 300 personen warer aanwezig). Voor het werk van dokter A Helms werd nog een gift van 100 ont vangen. De negentienjarige Amerikaanse stu dent Robert Mann heeft gisteren achter gesloten deuren terechtgestaan in Oost- Berlijn op beschuldiging van hel „weg lekken" van Oostsduitsers naar het was ten. Tegelijk met hom staat de 25-jarige Ocstduitser Uwe Sturber.g terecht. Ik vader van de jongen was aanwezig bti het proces, maar moest de publieke tri bune verlaten, nadat de vrouwelijke openbare aanklaag er had gezegd dat „oW redenen van staatsveiligheid", het pro ces achter gesloten deuren zou worden gevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2