SS Zomerexpositiereeks komt in Sted. Museum Maasdijk viert in goede stemming Oranjefeesten Tweehonderd slaagden aan Technische School AGEND-L. ,La belle Américaine' vol Franse humor ROTTERDAM Vrouwe Aleid, kapelaan Betto Twee speciale rollen massaspel Zeer grote belangstelling Slotavond zeer goed bezocht ZETHAMETAn.vi vanHEYST VLAARDINGEN *tuï molton dekens Gouden ON voor mej. M. v. Duinhoven RELTUM PLEET itot i^ojsutcCCt ty*v«- W. J, K. Mollevanger 50 jaar drukker Uitslagen AMERIKA bij nacbt Tegen de macht van televisie Hercules-cliché Heldenbrigade (OniË Emancipatie bij marva Uitblinkers aisü een kwaüteits nieuwe prijzen ing, 1 juli 1962 KT 126 f 368,- KS 155 f 538,- KT 124 f 378,e KS 215 f 738,- KT 142 f .448,- KW 105 f 498,- KT 145 f 508,7-* KÉ 412 f 458,- Te paard Advertentie Vindt U het geen aanwinst als U nu molton-dekens kunt kopen In een maat, breder en langer dan de normale maat.' Maandagmorgen om 9 uur begint de verkoop van een grote exportparti] moltondekens, met kleine schoonheidsfoutjes, die echter niets afdoen aan de kwaliteit, in de maat 125x180 cm. Zware m iltondekens. export prijs 3.5 v, koopt U morgen voor nog géén twee gulden. In Vlaardingen zijn de volgende rij wielen c.q. rijwielen met hulpmotor onbeheerd aangetroffen: groen da- mesrijwiel, merk Simplex, nummer 513043. aangetroffen op 5 mei '62 Mercuriusstraat: zwart damesrijwiel merk Burco, aangetroffen op 2 mei o2 in de Valeriusstraat; grijs dames- r.jwiel. merk Locomotief, aangetrof fen op 4 mei '62 in de Sneeuwbal straat; zwart herenrijwiel. merk Evo aangetroffen op 4 mei '62. Westhaven- kade; zwart damesnjwici, merk Ger maan. aangetroffen op 4 mei "62 op do Van der Duyn van Maasdamlaan" zwart herenrijwiel, merk DCR. (Bal lonbanden) aangetroffen op 8 mei '62 Energieweg; zwart herenrijwiel. merk LOCO Star, aangetroffen op 21 mei '62 Vetteoordzkade; zwart da- mesrijwiel, merk Ervo, frame no 323550. aangetroffen op 21 mei '62', Plein Emous; blauw damesrijwiel, merk Hermes. aangetroffen op 23 mei 62, Floreslaan; bromfiets merk Batavus, Super Sport, kleur rood-cre- me, motorno.: 4S141403, frame no.: 4- 41504, aangetroffen op 9 juni 1962 op de Deltaweg; Rood-wit damesrijwiel, merk DCR. aangetroffen op 26 juni "62, Industriew.rood damesrijwiel, merk Burco. aangetroffen op 27 juni 62. Van Oldenbarneveltstr. brom fiets, mérk Solex motorno. 187714, aangetroffen op de Woudweg; brom fiets. merk aangetroffen op de Galgkade op 3 juli 1962; zwart da mesrijwiel. merk Benzo, aangetroffen op 5 juli 1962 op het Verploegh Chas- septein; rood merkloos damesrijwiel, Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze moltondekens, 125x 180 cm, (daar het transport Ietsje vuil) voer Géén ttt. ef tchrift. b«t. Bij Koninklijk Besluit werd aan mej. 35. van Duinhoven te Schiedam toege kend. de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. in goud. Mej. van Duinhoven viert vandaag de dag dat zij veertig jaar ge leden haar praktijk als verloskundige te Schiedam begon. j Op een speciaal betegde bijeenkomst heeft burgemeester, mr. J. W, Peek, haar dit ere-teken vanmorgen in het stadhuis te Schiedam uitgereikt. Advertentie «00CSTUAI«-«VWU9UMH De Schiedamse GJV zal van 24 tot 29 augustus vijftien leden van een. Paunenschor uit Herberde Bheinland Westfalen te gast hebben. Deze jon gens van zeventien jaar zullen bij Schiedamse gezinnen onderdak krij gen. Voorzitter Wim F. de Wolff. Lange Haven 129 noteert gaarne wie er gelegenheid heeft een der gasten als loge te ontvangen. Dinsdagmiddag komt de bejaarden club „De onderlinge Band" van de Gereformeerde Kerk voor de laat ste maal bijeen m de consistorie van de Julianakerk in Schiedam voordat de vakantie begint. Twaalf jongens en hun enthousiaste leider De Boer van. de Christelijke Technische School voor Schiedam en Omstreken gaan van zes tot tien augustus naar Veenendaal voor deel name aan de Jeugdvierdaagse. Dage lijks loopt de groep vijftien kilome ter. gelogeerd wordt in de jeugdher berg te Eist Daarbij gaan de ge. dachten naar de nieuwe trofeeënkast die gemaakt wordt want de uitsteken de wandelgroep is vast van plan met eremetaal terug te komen. Hoewel de groep nog niet de derde zomer ach ter de rug heeft zijn de wandelaars er toch al in geslaagd een medaille- kast vol met bekers, wandbord jes, glazen, medailles en andere kostbaar heden te veroveren. Deze volle kast hangt dan ook triomfantelijk in de hal van de mooie school aan de Nieu we Damlaan in Schiedam. Voor het diploma Elektronica aan de Christ,aan Hujrgensscbool is ge slaagd R. van Leeuwarden te Schie dam. aangetroffen op 6 juli 1962 Mozartln. Een ieder die inlichtingen omtrent deze rijwielen kan verstrekken wordt verzocht zich te melden bij de ge meentepolitie te Vlaardingen, afdeling recherche. Naar wij eerst thans vernemen heeft het Apostolisch Genootschap in VlMhdtngen zondag 8 juli haar nieu we ..plaats van samenkomst" in de Westwijk officieel in gebruik geno men. De volgende meisjes uit Vlaardingen hebben een diploma ontvangen van de Zonnebloemcursuseerstejaars Jan- nie Bergwerff, Riet Berg werf f. Adrie Drutschmann. Ria van Embden, Leni Holtkamp, Alle Hoogwerf. Riet Mer- vel, Adrie Noordhoek, Nel Struys, Bep Verhey, Wil Utberg en aan tweede- jaarscursiste Thea Jordaan. De cursus van de Prinses Juliana V.G.L. O.-school te Vlaardingen kan met succes terugzien op het afgelopen leerjaar. Voor het examen I.V.I.O. Sleuteldiploma slaagden Ali Don. Gina Hofmans, Ina Kalkman, John van Keu len, Marijke Nieuwstraten. Nel Plomp, Trudy Vermaat en Dicky Breederveld. Voor de examens Engels, Boekhouden en Bedrijfsrekenen I.V.I.O. slaagde Chris Krijger, Het examen machine- schrijven werd met succes afgelegd door Dicky Breederveld. Ali Don. Ine ke van Gilst Ineke Kalkman. Gins Hofmans, John van Keulen» Chris Krij ger, Els van der Linden en Trudy Vermaat. Eveneens werd aan 18 leer lingen het V.G.L.O.-diploma uitgereikt. Morgen, 15 juli is de heer W. J. K. Mollevanger (Oranjelnan 25) vijftig jaar in dienst van de N.V. Dorsman Odé's Drukkerij te Vlaardingen. Hij is daar calculator en drukker. Dinsdag morgen om 11 uur begint in de drukke rij in de Kuiperstraat de huldiging van deze jubilaris, Van vijf tot acht uur re- cipiëert de heer Mollevanger in zijn huis. De jubilaris is geboren op 21 oktober 1898 m Vlaardingen. Op dertienjarige leeftijd trad hij in dienst bij Dorsman Odé. waar zijn vader gedurende meer dan 25 jaar chef is geweest De heer Mollevanger begon zijn loopbaan als leerling-binder. wat hij een half jaar geweest is. Daarna was hij een paar jaar zetter, om vervolgens drukker te worden. F.cn van zijn hobby's is reke nen. Dat zat er al vroeg in want al op zestienjarige leeftijd behaalde hij het diploma voor calculator, Naast reke nen hebben puzzels, wooral kruiswoord puzzels en cryptogrammen, zijn volle aandacht. De gouden jubilaris is bestuurslid van de afdeling Vlaardingen van deAlge mene Nederlandse Grafische Bedrijfs- bond. Hij is in dat bestuur commissa ris. Op 2 november 1914 werd hij lid van de ANGB. Meer dan 25 jaar is de heer Mollevanger collectant geweest in de Remonstrantse kerk. Hij was secre taris van het college van collectanten. Voorts vervult hij bestuursfuncties in de afdeling Vlaardingen van de Vereni- ging tot bevordering der gezondheid in de Grafische v.akken in Nederland. (Advertentie) (Van onze correspondent) De tweede en laatste dag van de Oranjefeesten te Maasdijk bracht in de ochtenduren alle leerlingen van de lagere scholen op het Oranjeplein. Daar beeft burgemeester D. van Heyst bloemen en een fruitmand Neyst bloemen en een fruitmand mochten ontvangen van de 4-jarige Margreetje Koornneef en de 6-jarige. Ankle van Leuteren, een openings woord gesproken waarin hij wees op de grote waarde van de vrijheid waarin wij ons onder en met het Oranjehuis verheugen mogen- Vooral in dit voor het Koninklijk Hals zo belangrijke jubeljaar voelen wij ons temeer met hen verbonden. Terwijl het burgemeesterlijk echt paar een korte wandeling maakte, toog de schooljeugd naar het sportterrein, waar tal van vele wedstrijden en spe len gehouden werden. De volksspelen trokken *s middags 'goede belang stelling; vooral het droppingsspel werd een enorm succes. Bijna 100 per sonen werden in gesloten auto's weg gevoerd en in de omgeving van Was senaar gedropt, waarna men zo snel mogelijk bet vertrekpunt weer berei ken moest. Daarbij 'was men sterk aangewezen op de medewerking van chauffeurs van passerende auto's, waarvan sommigen de gedropten tot op het feestterrein meenamen. Het tamboer-pijpers en hoornblazers- corps De Pijpers uit Vlaardingen bracht 's avonds een show concert. In fraaie costuums werd na een mars door het dorp, op het plein van de oranje- school een taptoe gegeven waarbij de harm, veren. E.M.M. assisteerde. Dit spel van klank en kleur, van ritme en discipline trok zeer grote belangstelling en vormde een prachtig besluit van het programma. De stemming bleef nog lange tijd echt feestelijk, vooral op het Oranjeptein heerste grote drukte. De uitslagen van de wedstrijden en spelen waren: KingriJdea per brom fiets: 1 J. Sonneveld P2; 2 C. Haaring; 3 mevr. Koornneef-Voort4 M. P. Hanemaayer. Tonnetje steken: 1 mevr. Robbemond-Kleijwegt; 2 F. v. d. Schee: 3 Ria v. d. Lugt, Hardlopen voor jon gens: 1 I» Westdijk; 2 A v. d. Schee; 3 J. van Oostrum: 4 J. Groenheide; Hardlopen boven IS laar: 1 L. v. d. Ende; 2 M. van Ardenne; 3 Joh. Groen heide: 4 M. Hanemaayer; Droppings- spel: 1 H. Hoogendonk en J. Berends: 2 de heer en mevrouw J. v. d. Berg- B. v. d. Beukei; 3 W. v. Seters en J. de Waal: 4 C. Hollaar en Gea Stigter; 5 Ad. Veilekoop en M. Vellekoop 01CA& Fioris de Vijfdelaan 134 Tel. 8210 i Uit een overzicht van de Volks krediet - bank te Vlaardingen over het eerste half- Ijaar van 1962 blijkt ten opzichte van de ivergelijkbare periode in 1961 allerwege leen stijging Zowel het aantal verstrekte leningen als de hiermee gemoeile be- jdragen zijn hoger Een daling deed zich I alleen voor wat het aantal aflossingen betreft, maar de corresponderende c(j- i'fers der aflossingen stegen weL. Het overzicht geeft dc volgende cijfers van dc loningen tde eerste getallen heb ben betrekking op dit jaar. de tweede groep op vorig jaar): januari 104 f 61.630, 509 f62 700; februari 109 f61.100» 75 f31.100; maart 116 (65.605, 112 f 62.425; april 119 f72.215. 117 f 59.670; mei 163 f 96.665. 148 f 77.990: juni 124 f 76.080, 124 f 70.103; totalen 735 f 432.695 685 f 363.988, Wat de aflossing betreft, wordt het volgende vermeld (eerst 1962 dan 1961: januari 2522 f72.996.77. 2759 f 67.424.84; februari 2221 f 58.290.22, 2402 f 48.408.30: maart 2322 f 63.514.67 2535 f 53.588,50; april 2097 f 07.275.—2566 f 64.395,90; mei 2419 f 71.562,94 2383 f 68.986,18; juni 2318 f 62.422.99: 2493 f 58.200,98; tota len 14099 f396 082,58. 1513B £331.004,90. (Van een onzer verslaggevers) Foto's als deze van het smoezelige maar ook zo heerlijk onschuldige Jongetje zullen te zien zijn op de ex positie „Het menselijk gezicht van Europa" in het Stedelijk Museum van Schiedam. Die tentoonstelling maakt deel uit van de jaarlijkse zo- mertentoonstellingenreeKs. Vrijdagavond 20 juli gaan de zom-erten toonstellingen feestelijk o-pen. De heer F. A. de Wolf, voorzitter der Schiedamse Gemeenschap, zal de plechtige handeling verrichten om kwart over acht. Daarna zal de film documentaire van dr. J. Hulsker over de grote Nederlander Erasmus worden vertoond. De kunstenaar Con stant Nieuwechuys. leidt elektronisch zijn project ..Nieuw Babylon" in. In de zalen zijn dan behalve ,.Het menselijk gezicht van Europa" (-een gedicht in foto's over de Europese Europese mens). Oplahds statiezaal van .„Europa tu-ssen Adenauer en de Gaulle", werk van deze bekende poli- »er*> film ARENA; zesde en laatste week van de geestige film .Air. Vlubber, de vliegende schoolmeester", alle leeft., 2 79.30. zat ook 4.30 uur. CENTRAAL: première van ,JDe liefde van Hercules 14 jr., 279.15, zat. ook 4.30 uur. CINEAC NRC kleurige lente in Oostenrijkse Alpen, nieuws, jazz- en tekenfilm. CINEAC AD: première tan „De heldenbrigade", 14 jr.. 9.3021.30, om de twee uur. Colosseum: repnse van „Fanny", een nogal grof uit gevallen lach-plus-traan-ver- haal, minder geschikt voor jongeren, 14 jr., t.m. woensd.. 279.15 uur. Zat. 2 uur; „Coany cn Peter maken mu ziek", alle leeft CORSO: prolongeert tve- derom de kostelijke opera- Mm ..Porgy en Bess", 14 jr., 2 en 8 uur. HARMONIE: reprise van „The tin star", een knap ge maakte Western. 14 jr. Van De «lm „La belle Améri caine" is een kostelijk brok je dagelijks leven In een Parijs straatje, door de Franse regisseur Dhery met zwier in beeld gebracht. Een geschiedenis vol kleine (Lumière, 18 jr.). Lionel Hampton drumt in steeds hoger tempo en sug gereert zo het tempo van het nachtleven in de grote Amerikaanse steden, waar van de film „Amerika bij nacht", tijdens een auto tocht, mede" door de toege paste kleuren, een fascine- maand. t.m. woensd.: reprise rend beeld geeft. Dit is het van „De wereld van Suzie beste deel van de rolprent. Wong", 18 jr., 27—9.25 uur. De rest is een drukke war- KRITERION: première reling ,va" dan,?*n van t t helb Ameriraine" dte wel even kan boeien. kostoiitke 5"ranse comedie doch al gauw vermoeiend KosMUijke r ranse com en e ;,et ieven van d930 uT Amerika bij nacht buiten leen., 2.30—7—9.30 uur. sex gerichte Mamu- 1 LUMIÈRE: première van sement" is daarvan wordt „Amerika bij nacht", 18 jr.. toeschouwer in deze oti- 2.15i9.30 uur, zat. 2—4.30 snrnenhanijide 'ilcm niets en verder. gewaar. Daarover zijn ech- LUXOR: première van ter. gelukkig, Jietere Mms „Matrozen in nvlons". alle gemaakt, leeft., 2—7—9.30, zat. ook 4.30 uur. METRO houdt nog ,,De kanonnen van Na va rune", een boeiende oorlogsfilm, 14 jr.. 2 en 7.30 uur. PASSAGE: reprise van ..En eeuwig zingen de bos sen", 14 jr.. 2 en 8.15,. zat. 2—4.157—9.15 uur. PRINSES: reprise van a „High Society" met Grace Kelly. Frank Sinatra en LnuiJ Armstrong, 14 jr.. t.m. woensd. 2.15—7—9A0 uur. Zat. 2 uur: „Johnny, de vluchteling", alle leeft. REX: reprise van „Hoog- 8 scanning in Table Rock". 14 jr., t.m. woensd. 279.15 uur. zat. ook 4.30. THALIA: zesde week van i luiden readout eeu prachtige Amerikaanse auto: la beRe Américaine, Uit de tegen stelling vloeien reeksen hu moristische situaties voort, die de toeschouwer telkens weer een gulle lach afdwin gen. Zo nu en. dan schijnt de regisseur zelf niet genoeg te krijgen van. de grappigheid; dan helt de film over naar de klucht. In ieder geval is het pure ontspanning; de ulo-leerlingen die donderdag de persvoorstelling mochten meemaken, zaten zich op- Een dramatisch-psycholo- giscbe analyse is de film ,,A face in the crowd" (Men sen die men ontmoet) van de vermaarde regisseur Elia Ka zan. Via een soort Gartfaof- programma van een klein ra diostation in Arkansas be zorgt een verslaggeefster (Patricia Neal) de meest ver vuilde klant van de gevange nis. „Eenzame Rhodes", gro te populariteit Deze ex-bajesklant (Any Griffith) wordt een bewie- rookt t.v.-artist, maar als het succes hem naar het hoofd stijgt, ontpopt hij zich als een tyrannieke figuur, die in wezen niets anders dan min achting koestert voor zijn pu bliek. Het nog ingeschakeld TY/ELGETELP 201 leerlingen ran dc Vereniging „De Ambachtsschool" Vlaardingen zijn vrijdagavond in het bezit gekomen van een getuigschrift. Zij allen hebben de cursus 1961/1962 met goed gevolg doorlopen. Slechts negen cursisten zullen het nog eens een jaar moeten proberen om het waardevol stukje papier in bun bezit te krijgen. Zelden zal de kantine van het school gebouw aan de Deltaweg zo vol ge weest zijn als voor deze bijzondere bij eenkomst, Alle plaatsen waren bezet, zelfs zat men op de verwarmingen en in de raamkozijnen, terwijl velen met (Advertentie) perbest te amuseren en tie- blijven van de microfoons na ten merken, dat zij ook de een t.v.-uitzending is oorzaak wat meer verborgen humor van zijn ontmaskering en be- De Italiaanse filmindus trie is weer eens in de voet sporen van Hollywood ge treden met een van wan smaak getuigende spekta kelfilm rondom Hercules, de held uit de mythologie. Voor de hoofdrollen is het fors gebouwde paar Hargi- tay - Mansfield aangetrok ken en daarmede is de»film al voldner.de getypeerd. Bodv-builder Mickey Har- 8i;ay (eens „Mister Uni verse") bevecht draken en andere monsters en bevrijdt ziin geliefde Dejanira ten slotte u.t de intriges die hofdienaren haar bereiden. Er is weinig .fraais te zien dc geestige ..Cartouche", een in deze opgezet brok scholmenromantick. 14 geijnte van vroegere jr.. 2.15—7—9.30. zat. 2—4.30 en "iet afwijkt va^ vroeg ere er, verder. 't VENSTER: première f van „A face in the crowd". 14 jr. 2—7—9.15 uur. VICTORIA: reprise van „Battle Cry" naar de roman ..Gezworen kameraden". 14 jr., tm. woensd. 2—8 uur. Zat. en woensd. 2 uur: „Verraad van de zwarte roofridder", alle leeft Donderd. 2 en 8 uur: soortgelijke produkten uit Hollywood (Centraal. 14 jr.). Meneer Hulot met vakantie alle leeft. m CEFA-ATRIUM: houdt de succesvolle film „De berg van het zesde goluik zat. 3 en 8 uur. eruit konden pikken. Of de jeugd er ook nog een soort moraal uit puurt, namelijk dat het bezit van zo'n „dure slee" ook met al les is. zullen we maar be twijfelen. Hier en daar blijft de geestigheid een tikkeltje aan de naïeve kant, maar als geheel is de film zeer ge slaagd. Wij hebben er met plezier naar gekeken en pret beleefd aan de grappige typeringen van o.s. Atfed Adam, Eliana dTAImeida, Colette Brosset. Robert Dhe ry zelf (als dc hoofdpersoon) en zeker niet minder geno- ten van Louis de Funes. die ai-s werkbaas en als commis saris verrukkelijke „smoel tjes" maakt. (Xriterion, al le leeft.). „De heldenbrigade" is een oorlogsfilm, die in zoveire afwijkt van het gebruuke- liik genre/dat deze keer al le helden op één na ,.r" ven. De Franse militair die de slag om de brug op de «rens van Algerije en Tunis overleeft, is nog een schurk ook: hij liet zijn Joodse ge liefde in de steek toen het sing spannen en hij ver moordde zijn ex-geliefde en haar nieuwe vriend, een dappere luitenant. Er wordt in de film veel gepraat, want niet alle Fransen zijn in 1942 pro- geallieerd. Zo komt het, dat pas ver over de helft van de speeltijd het, gevecht ios- brandt. Maar dan krijgen dc liefhebbers dan ook waar voor hun geld, tenminste, als men in het zien van 14 Jr.). tekent het einde van een op machtswellust gestrande car rière. Kazan heeft nogal wat anti- propaganda weggegeven te gen dc snel opschietende ster ren van de televisie en waar schuwt bovendien voor een te gemakkelijk aanvaarden van hetgeen dit medium voor schotelt. Daar zit veel waars in, doch helaas zaagt de re gisseur zelf van al te dik hout zijn planken. Overdrijving schaadt de geloofwaardig heid. Wie het mankement doorziet, ontdekt echter ook wel de interessante kanten van het probleem, t't Vens ter, 14 jr.). Zelfs de Engelse marva blijkt het begrip „emancipa tie van de vrouw" goed te kennen en,., in praktijk te brengen, zo doet de film Pet ticoat Pirates (matrozen in nylons) elke bezoeker ge loven. Want daar op het wit te doek overrompelen 150 marvn's op een avond een zo goed als verlaten oorlogsbo dem teneinde de theorie eens in de werkelijkheid mee te maken. En niet zonder succes. Tij den® een grootscheepse Nato- oefening gelukt het zelfs de vrouwelijke zeelui het Ame rikaanse en vijandelijke vlag- geschip te torpederen. De admiraliteit verneemt dit en stelt een samenwerking tus sen mannelijke en vrouwe lijke matrozen (die tijdens de terugtocht heel erg zeeziek zijn en dus de hulp van de mannen moeten inroepen) in het vooruitzicht. Luxor dat is het verf van de vakman "DE KROON" Eendrachtstr, 29 Tel. 2755 T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Fioris de Vijldelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 een staanplaats genoegen moesten ne men. De voomtter. ir. A. A, Kreber, vond het verheugend, dat ook de ouders van de leerlingen belangstelling toonden voor de diploma-uitreiking, want mede door hun grote opkomst was de kantine veel te klein. De heer Kreber sprak de wens uit, dat het met goed gevolg doorlopen van de cursus geen einde van de studie zou betekenen, maar dat men niet zou aarzelen nog verder te gaan studeren. Hij achtte dit van groot belang voor •hen. die een goede plaats in het bedrijfs leven willen gaan innemen. Het moest de 'heer Kreber van het hart, dat er twee klassen waren ge weest, die wat betreft ijver en gedrag bepaald geen beste beurt hebben ge maakt. Dit heeft vooral het leraren korps veel zorgen gebaard. Hij band de scheidende cursisten op het hart om in het bedrijfsleven een betere beurt te maken, hetgeen in feite niets kost. Natuurlijk waren er ook ditmaal uit blinkers onder de leerlingen en deze kregen een boek aangeboden. Bas van Duffelen kreeg de vorderingenprijs van de Schoolvereniging, W. A. Vink de ijverprijs van de Vereniging, terwijl Arie van den Berg de vorderingenprijs kreeg, beschikbaar gesteld door de Ka mer van Koophandel. Voor de avondcursus V.U.T.O./O.B.A. O. slaagden W. C. Bergwerf. R. G. A. van Dijok. W. M. Essenberg, W. Gee- len, B. de Groot. J. .Kerpel, D. Kloos, D. de Korte. J, C. Kortleven. G. W. v. d. Linden. W. van Oudheusden. W. J. van Paassen. N. Scheper. A. J. Ver- duijn en W. J. de Vette. Er slaagden 86 leerlingen voor de 3- jarige cursus machinebankwerker 7 voor de 3-jarige cursus meubelmaken, 16 voor de 3-jarige cursus scheepstirn- meren, 23 voor de 3-jarige cursus tim meren, 11 voor de 4-jarlgc cursus auto montage, 15' voor de 4-jarige cursus tieke cartoonist en dan de expositie „Nieuw Babyion project voor een samenleving van Constant Nieuwen- huys. te zien. De exposities in de zalen van het ste delijk museum zijn tot 3 september te zien, tot die datum worden tevens klankbeelden en films vertoond in de aula van het Stedelijk Museum te •Schiedam. (Advertentie) TN het eerste halfjaar van 2952 zijn 12.854 zeeschepen met een gezamen lijk netto-register-tonnage van 31,6 mil joen ton de Rotterdamse haven binnen gelopen. Dat is een toename van 568 schepen en ca. 2.3 miljoen b.r.L ten op zichte van het recordjaar-1961. In het eerste kwartaal van dit jaar was hei to tale goederenvervoer ter zee via Rot terdam 23,7 miljoen ton. een fractie minder dan in de eerste drie maanden van 1961 (23.«3 min. ton). De import be droeg 10» 1 miljoen ton (10.9 min. ton), de export 4,5 miljoen ton (42 miljoen ton) en de totale transit 9.1 miljoen ton (8,7 mki. ton). Het bij Lobith geregis treerde goederenvervoer op de Riin be reikte in het eerste kwartaal een "totaai van 17.9 miljoen ton (16.7 min. tont. Daarvan .ging in de richting Duitsland 11.7 miüoen ton (10.5 min, ton) en stroomafwaarts 6.3 miljoen ton (6,2 min. ton). Rotterdam was daarbij be trokken voor 10.8 miljoen ton (9.3 min. ton), Amsterdam voor 1.0 miljoen ton (1,1 mtn. ton), andere delen van Neder- land voor 2.2 min» ton (2,9 min. ton). de haven van Antwerpen voor 1.7 mi!- joen ton (1.3 min. ton)", andere plaatsen in België voor 1,5 miljoen ton (1.3 min. ton). Frankrijk' voor 0 3 «miljoen ton (0.3 min. ton), terwijl het rechtstreekse Rijn/zeeverkeer 0,4 miljoen ton (0.4 min. ton) bedroeg. TYE 59-jarige landbouwer H. B. B. uit U Rotterdam heeft van de recherche j wegens het onbevoegd uitoefenen van J de geneeskunst een proces-verbaal ge- kregen. De man. die in Zuid woont, zei, 1 dat hij door idealisme werd gedreven Zijn therapie bestond hierin, dat hij een rondgebogen koperen stang, die hij zijn wichelroede noemde, boven het hoofd van de patiënten hield. Aan de stang, die een groot gewicht had. waren tal van. schijven en drader, bevestigd. Een emmer water diende voor het opvangen van kwade stoffen in het lichaam..De landbouwer vroeg voor zijn behandeling slechts een kleine vergoeding, in casü de taxi-kosten. Hij paste zijn therapie eerst op zijn vee toe. Volgens zijn zeg- 'gen hadden zijn koeien na de béhande- 1 VLAARDINGEN: Hervormde Gem. Grote Kerk 10 u dhr Jac Westmaas 17 tmr ds C H van Rhijn; Rehobothkerk 9 vur dhr J van Lambaigen, 10.30 uur ds P v cl Vloed, H Avondns, 19 uur or. J van Noort; Eethelkerk 10 uur da A de Jong. van Scheveningen, 19 uur ds IV" J Schouten: Nieuwe Kerk 10 uur ds P Posfebouwer, van Goudswaard, 17 uur ets M Don van Bot terdam; Westwijkkapel 10 uur <3s W Oost hoek, van WestltapeUe. Christ Gerei Kerk Kerk Emmastraat. 11 uur J P Geels van Haarlem, 16 uur idem: Aula <is De Cockschoal. Pb de Goedestraat» 9.30 en 18 uur ds J P Geels. Geref. Gem, Kerk Westnieuwland. 10 en 17 uur ds I» Hute man. Christ Geref Gem, Dijksteeg 5» 10 en 17 uur ds K van Twihert. Leger des Hells, geb Baanstraat 10 HeiilgiQgssuscE- komst. 18.30 uur Opeluchteameofccimst bij de VLsbank, 19.30 uur Openbare samen, komst, leider Kapitein J Heijnsdljk. Overige kerkgenootschappen: geen opgave ontvangen. SCHIEDAM Ned Herv Kerk; Grote kerk ds J G Jansen en 17 uur ds A Hoffman: Bethelkerk 10 uur dr J J Stam. Rotterdam en is uur ds J van Noort, Vlaardingen; Opstandingskerk 10 uur ds H W Hemmes en 19 uur ds H Tab ma, Den Haag; Vre- deskerk 9 uur ds J D Smids, 10,45 uur ds J D Smids en IS uur ds M J C Vteser, Rotterdam; Kethel De Rank 6.30 tmr ds P Kloosterman, Dorpskerk 10 uur ds P Kloosterman en 19 uur ds J D Smada. Geref Kerk: Oosterkerk 19 uur ds P J Jonkhof. ern pred Parijs en 17 uur ds P R Everaars: Kethet De Ark 9 uur ds C A Vreugdenhil Den Haag-West en 14.30 uur ds 3 Couvée; Kantine SCF Burgemeester Honnertage Gretelaan 159 10.15 uur ds C A Vreugderüül en 17 uur ds J Couvée: De Goede Haven 10 uur ds H J Heynen, Vlaar dingen en 17 uur ds F J Jonkhaf; Julian* kerk 16 uur da P R Everaars en 17 uur <v H J Hevnen. Oud-Katholieke Kerk: 10 uur H Mis. Baptistengem: 19 uur ge bouw Irene ds R Reiling. Leger de» Heil?: 10 uur heiligingssamettkcrmst, 18.45 uur openluchtsamenkomst ea 19.30 uur ver* lossingssamenkomst o.Lv. brig K Wieringa en maj R Reitsma Vrije chr Geref Ge meente: 30 en 16 uur ds I J IJsseisfeto, Oud-Geref. Gem: 10 en lT'uar Dierst Chr Geref Kerk 9 en. 17 uur ds J-Keu rig, Veenendaa! Ned Here (Geref) Evangelisatie: 10 uur geb Irene eerw hr Van der Hoeven, Benthuizen en 19 uur Op standingskerk ds Talsma, Den Haag. Ned. Protestanten Bond: 10-30 uur dr N van der Zijpp. Rotterdam. Evangeliseh Lutherse Gem: prop S E Hof. Amsterdam. Geref Kerk (Vrijgem): 9.30 en 16,30 tl. ds C Vonk. MAASSLUIS Ned Herv Kerk 10 uur ds L van Hartingaveld, 19 uur ds J G Jansen Schiedam: Herv Rusthuis 10 uur ds C H van Rhijn Vlaardingen;. Jeugdkerk Sur sum Corda 30 uur J A v d Velde en gei* Gen de Wetstr 2 10 uur W de Waard; Kin-' derkerk Cat lok Gr Kerk 10 uur mevr Dekker. Geref Kerk Immanueikerk 9.30 uur ds J C J Hagen. 16.30 uur ds E J Duursema; Maranatiiakerk 990 uur .de E J Duursema, 16.30 uur és, 3 C J Hagess, Geref Kerk (vrijgem.) 8.30 en 14.30 uur kand O Doornbos. Chr Geref Kerk 9.30 uur leesdienst. 15 uur ds J C van Raven- swaay Scheveningen. Leger de» Heil* 10 uur Heiligingsdienst. 18.45 uur Open luchtsamenkomst op de Markt en 19.30 a Veriosstagssamenkomst oi.v. kapiteine 3 Arissen. (Advert entte) fljnbankwerken en U voor de I-jarige j ling de hoogste meikopbrengst van het cursus elektrotechniek. Hand (Van een onzer verslaggevers) Twee Schiedamse tonelisten zijn verkozen voor de belangrijke hoofd rol! en in het massaspel ..Twintig eeu wen Schiedam presenteren zich dat bij het bezoek van de Koningin op 13 september zal worden opge voerd op het parkeerplein aan de Broerswest, Bet zijn meurouto Reina Radenburg-Jiirgens uit Kethel die als de stichteres van SchiedamVrouwe Aleid van Henegouwen zal fungeren j en de amateur-toneelspeler Jan Gud- Het Is tijdens een dergelijke manifesta tie namelijk niet doenlijk om alle me dewerkenden via microfoons te laten spreken. Dat zou alleen al technisch niet te verwezenlijken zijn op het gro te plein maar bovendien is de tijd van voorbereiding voor het spel te kort. Daarom heeft de auteur twee personen uit de Schiedamse geschiedenis geko zen die nog eens de ontwikkeling van Schiedam gaan bezien. In enkele ta bleau's worden fragmenten uit Schie dams geschiedenis vertoond. Natuur lijk zullen de honderden medewerken den niet de gehele Schiedamse ge schiedenis kunnen tonen. de van de R.K. toneelvereniging I "Tun optreden blijft daarom beperkt tot „Brederode" die de rol van de kape-j laan Betto zal spelen. Deze twee his- j torische figuren zijn voor de totstand-1 koming van de stad Schiedam zeven honderd jaar geleden van grote bete kenis geweest. In het massaspel krij gen zij een speciale functie. I schikbare tijd, voor de opvoering van het spel en de noodzakelijke harmo nische opbouw van het geheel de or ganisatoren dwong tot compromissen voor de totale opzet. Zo kunnen dus slechts Vrouwe Aleid en Betto de sprekers zijn. Als Gravin Aleid is gekozen mevrouw Rodenburg omdat zij kan paardrijden en omdat ze een goed toneliste is. In het spel komt Vrouwe Aleid namelijk met haar der- tiendeeuwse ridderstoet op bezoek bij haar vroegere kapelaan Betto die in een huisje in de tuin van haar Huis te Ri viere woont. Dat huisje komt te staan op het trottoir van het parkeerplein bij de Singelkerk. Hier was ook vroeger de slottuin van het kasteel van het geslacht Mathenes- se. Heer Betto werd in 1260 door Aleid enkele belangrijke facetten uit de his torie van Schiedam waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan op merkelijke gebeurtenissen. •vendien zijn in het spel minder be kende elementen uit die geschiedenis verwerkt waarbij uiteraard de korte tijd van voorbereiding, de korte be-1 met de geestelijke leiding van"het sT i Jaeobsgasthuis en de kapel bij Ie sluis aan de "tere belast. In 1264 is er een geschil tussen de plebaan Philippus van Overschle en Vrouwe Aleid. Betto treedt dan als sehoUNman op. Voor twaalf schellingen wordt het parochiale rechtsgebied van Schiedam Itoen Nieuwendam)' gekocht van Philippus. Schiedam gaal een eigen leven leiden. De Grote Kerk of St. Jan was overi gens al in december 1262 gesticht. Tij- dens het spei zal Betto aan Aleid de ontvvikkehng van Schiedam (in vogel vlucht,) tonen. Terwijl zij deze dialoog houden heeft het huisje als entourage ae hofhouding van Aleid en het spel van de twee Florissen. In de jaren omstreeks 1262 woonde Fioris Graaf van Henegouwen, de I#. ;«e Ftons de Vijfde in Schiedam (acht jaar oud in 1262) tezamen met *ijn neefje Fioris van Avennes. zoon van Jan van Avennes en Gravin Aleia,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1