„Doe-feest" maakte vele kinderen zeer actief mBBSBBÉ Regen oorzaak van veel ongemak Route bekend voor koninklijk bezoek Diploma's uitgereikt bij" de Technische School Leuk slot van Jeugd, Jolijt"-reeks Overstromingen op tal van plaatsen in stad Matroos rijdt voetganger aan Inbraak in kassa van slagerij SG-voorzitter: Goede vorm van recreatie Wiir^eil iKe 'tand Brommers in brand ioo% £75 zuiver wol f ié V Dief gepakt Kampioenen zomeravond voetbal Inschrijving van nieuwe leerlingen V PUCH.. VOOR FANS! N E TV M E S J f AANKOMEND CORRESPONDENT1 Bevorderingen Stedelijk Gymnasium DE, Vlag wil niet bij opening Visserij museum Een Rotterdamse matroos P van heeft m de nacht van zaterdag op zondag een voetganger klem gereden op de Lange Haven te Schiedam Omstreeks half een hep de Schiedammer J J v 13 ter hoogte van de Fa Rosman op Lange Haven H j had zijn b omfiets aan 4e hand Ce matroos reed de bromfiets omver en de heer IJ kon zich maar nauwelijks in veiligheid brengen Hij kon niet voor komen dat de rechter bumper van de auto run benen raakten De Schiedamse politie heeft de bloed uitstortingen aan het rechterkuitbeen en de schaafwonden verbonden Daarna js naar de dader gezocht, deze kon in Rot terdam worden aangehouden De bo scbadigingen op de auto toonden aan hoe verkeerd deze woesteling had gereden Ingebroken is big de slager J B de Beer op de Rotte rdamsedyk 23Ba n Schiedam. Zondagmorgen had het gezin de woning aan de achterzijde verlaten toen het echtpaar de Beer om kwart over aoht thuis kwam bleek dat een on bekende de kassa in de winkel had ge forceerd en ook is een kast ra de huis touner openbreken Er worden twee rol ten. van elk 60 stuivers vernuft rpROTS toont winnaar Wim Goud -*• appel zijn indianen en het ree bruine paard die hij schilderde en bedeesd neemt hy daarvoor van de heer F A de Wolff de welverdien de medaille t» ontuanpst (Van een onzer verslaggevers) 1NIEGEN marktkramen stonden zater dagmiddag m Schiedam op het tegelplateau voor het Plantage podium en daarvoor stonden tientallen onge duldige kinderen toen Wim F de Wolff en C D Schewe de namen van deze kinderen afriepen De heren functionarissen van de Schiedamse Jeugd naad maakten indelingen voor het Doe Feest Aan iedere kraam zon een groepje kiiideren gaan schilderen op tekenvellen maar de kinderen konden van ongeduld nauwelijks wachten _Pa®rna kwam de tekenleraar Luuk acnolteD om uiteen te zetten wat er d ende te gebeuren De kinderen mochten taferelen van Hans en Grietje een indianendorp of zo maar een vaas met bloemen schilderen De kinderen' zouden ra groepsverband werken ieder' schilderde een onderdeel en dat zou worden uitgeknipt en tot een moo e compositie worden aaneengevoegd Toen de conservenblikjes met verf en de mooie nieuwe kwasten werden ver strekt begon de grote aanval In een oogwenk ontstonden er overal prach tige schilderingen n et geheel overi gens volgens het plan van de heer Scholten Ongehinderd VOLDOENING llfET TROTS kan de Schiedamse Jeugd Read ferup zien op de af slutting van de evenementen van Jeugd Jolyt 1962 Het is toei o dat deze evenementen tn het algemeen minder belangstelling en mmder deel nemers hebben getrokken dan vortge jaren maar het ts de waag of dit tian belang In alle wijken hebben de Jeugd Jolyt actioiteiten de aandacht, gehad en misschien kan de SJR trach ten m eigen kring meer clubs te am meren tot deelname bij de organisatie can deze belangryke zomeravond recreatie Het zou onjuist zyn als de organisatoren het werk staakten of zelfs verminderden Enkele evenemen ten als de wielerwedstrijden e d zijn na eenmaal bijzonder spactaculair en daarom mag de SJR het bestuur van de rennersclub „Schiedam toet dank baar zyn voor het feit dat deze heren Iedere toeek zoueel pubhek op de been bracfiten EVTIEM ff ET Doe Feest tn de plantage u, een heel leuke afsluiting geworden Het werd een intiem festijn De km deren zaten tn spanning te wachten op de kramen tot ze de verf en de begeerde kwasten zouden knjgen Achter de kramen zaten wat ouderen niet altyd geïnteresseerd maar w°l geamuseerd naar de jeugd te kijken Moeders poogden de belangstelling van het schuchtere zoontje te trekken vaders demonstreerden dat ze wel overwogen van de vnje zaterdag ge noten. Toen Luuk Scholten en vijn assistenten eenmaal de tocht langs de kramen begonnen werd de belangstel Img van ieder getrokken De eerste aandacht van de kinderen ging uit «aar het verkrijgen van een mooi kwastje Ik zon dunne nee ik zon dtkfee zeiaen ze met een zekere vak kennis TACT J VUK SCHOLTÊN ts een bekwaam tekenleraar Bovendien heeft hij ook het enthousiasme dat zyn be faamde vader Karei Scholten he i merkt Luuk wandelde rustigjes langs en dagelijks Dagblad De Rotterdammer Sch e damse redactie tel 64154 b g g tel 115588 toestel 51 <b g g 80037) alleen voor redactie aangelegenheden Agentschap H. J Troost Aleidast 23 tel 65451 (alleen voor klachten ad yertenties en abonnementen b g g telef 115588) Apotheek Evers Lange Haven Belangrijke telefoonnummers Brand alarm 65123 politie-alarm 64665 GG en GD waarschuwing 69290 de kramen om m de aanvang ver baasd te zien dat men niet deed wat htj gevraagd had Ja maar we zou den het toch samen doen' zet hij en toen uond het enthousiaste volkje wel even de tijd bm naar die mijnheer te luisteren Luuk Scholten zei hoe hy het gedacht had en prompt begon nen de kinderen met de eigen »m tiatieuen Er ontstonden fraat afge werkte p rodukten Luuk Scholten bïykt de man om met tact dit enthou siasme met te verstoren maar toch deze creativiteit tot de goede ontplooi mg te brengen SCHILDERS TT/ERKERS van de Schiedamse Jeugd Raad hebben ook dit slot festijn weer goed georganiseerd zy het dat zaterdagmorgen al troeg enkele ouders mei aspirant deelnemers ver geefs naar de Plantage kwamen De functionarissen waren niet zo vroeg aanwezig als ze oorspronkelijk meen den dat ze er zouden zyn Dat mag evenwel geen onoverkomelijk bezwaar genoemd worden Belangrijk w dat a' len veel vreugde aan dit feest beleefd hebben De functionarissen hebben zelf voor jury gespeeld en wel hebben we hiertegen geen beztaaar maar iet per dient mtsschie aanbeveling een wol gend maal een andere jury te vragen Dat zou dan een jury van Schiedamse kunstschilders kunnen zyn Hu er zich vele schilders tn Schiedam gevestigd hebben zou het een goed idee zyn om deze kunstenaars het werk van hun jonge confraters te doen keuren Dat zou ongetwijfeld de belangstelling van actieve en passieve poe Feest ers bevorderen tCHTEBAM Geboren Marinas z F Spil en A Poot Rosalma F d v H C - den Berg en C Wessels E Ie F A z L H de Meris enH M E Giebelen Rene J z J B van Baatten en J H Overleden J Weergang 70 jr ed J C van Ot erioo C M Meershoes 71 jr echts M H van D jk D J D Hovenier 68 jr Het Doe Feest s een b jzonder leuk slot van de evenementen, van Jeugd Joljt 1962 geworden De belangstelling was n et groot by ouders of verwanten maar dat heeft misschien, het voordeel gehad dat de jeugd ongehinderd kon arbeiden De meisjes sn jongens onge veer zeventig ia getal hebben enthou s ast gewerkt Hun prestaties waren n et genng Er ontstonden bloemen in vele kleuren daartoe waren vooraf de verstrekte waterverfsoorten vakkundig gemengd Er ontstonden wigwams in vele aantrek keljjke variaties vreesaanjagende indla nen In fel rood het koekhuisje van Hans en Grietje in veel bruin cn andere prod uk ten werden vervaardigd Toen de heer Scholten na zyn inleiding z(Jn instructieve rondwande Hng langs de kramen maakte zag hy airas dat het merendeel ztfn toellch ting niet had begrepen maar met wat tact kon hf) duidelijk maken dat elke kraam in groepsverband zou werken Dat gebeurde ook na enige tyd en later op de middag hadden allen fraa e kunstwerken vervaardigd zj het dat er ook wel enige verf op het houtwerk op de rokjes of broeken was gekomen maar geen kn esoor heeft daar enige aandacht aan geschonken Prijsuitreiking Aan het slot heeft de voorz tter van de Schiedamse Gemeenschap de heer F A de Wolff de prijzen u tgereikt waarbij hij tevens het slotwoord voor de evenementen van Jeugd Jolijt 1962 heeft gesproken De heer De Wolff noemde de tekenwedstrijd een pracht ge vorm van recreatie Hy had het aantal deelnemers graag groter gez e i De heer Twee bromfietsers stonden zondag nacht in de Aleidastraat te Schiedam in brand De p oh tie zag het brandje omstreeks kwart voor twee ter hoogte van pand Aleida straat 84 Met een. nevel spuit is het vuur bestreden de voer tuigen zyn 'Zwaar beschadigd Gebleken is dat de heer P Len zyn. zoon A. K hun bromfietsen omstreeks 11 uur voor him woning hebben geparkeerd (Advertentie) Morgen brengen wij ^Ithans voor in de zomer een on gewone aanbieding Onze hele voorraad wof waar In kleur of kwaliteit geen serie me-r volledig Is verkopen wij morgen voor de helft van de normale prijs Knotten 100% zuiver wol prachtige sportwoi en jumper wol normale prijs 2 95 en 2 75 per knot koopt U morgen per knot van 100 gram, voor nog geen «en gulden vijftig (Advertentie) verf van de vakman ''PE KROON" Eendrachtstr, 29 - Tel. 2755. "T. VERFCENTRUM" H*«(straat 41 Tel; <41,53 "DE GOEDE HÓE K'Vn.v. V FieHs de yijMelaan 134 (Premenaie West) Tel. 12 it 100 gram Ze*5 Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezeenorme partij wol in een regenboog van kleuren als gem grijs zwart wit marne lichtgroen geel JÊ A enz per knot van MmSry Geen tel of sehr ft best De Wolff hoopte dat de organ satoren \an de SG en Jeugd Jolijt nog lang op dit gebied mogen samenwerken De eersteprijswinnaars kregen medailles er werden verder mouwemblemen en als tractaties knotsen uitgereikt De groep die de eerste prys behaalde bestond uit Bennie van de Broek Jan Petit Jan Ras Jan Rusman Erik Lun stroot Hans Vrijdag Cobi Duyfhuizen en Toos Hermans De individuele prijzen gingen naar 1 Wim Goudappel 2 Henk Krijger en 3 Hanme Maltha (eervolle vedmeldrag) By de kinderen beneden t en jaar kregen Gabriel Wilmo en Jan Rietveld een eervolle vermelding De Schiedamse pol tie heeft de Viaar drager J O van U aangehouden De man werd verdacht van d efstal van een tas inhoudende injectiespuit en ampul len Later is de dokterstas ook in zyn wo mng teruggevonden U de Schiedamse Zomer Avond Com petitie zyn de kampioenen nu bekend In afdeling A eindigde Demos 2 op de eerste plaats in afdeling B PPSC 2 in afdeling C SVDPW 2 en in D GTB 3 Deze clubs gaan nu spelen om het kam pioenschap van Schiedam De wedstry den worden op neutraal terrein ge speeld maar aangezien er al drverse velden zyn stilgelegd wegens restau ratie worden de eerste wedstryden op een veld van SW m Sportpark Harga gespeeld Maandagavond speelt het team van Demos tegen PPSC voens dagavond speelt het team van SVDPW tegen het elftal van GTB Volgens programma staat dan een ver liezerswedstryd en de stryd Ussen de winnaars van genoemde wedstryden voor zaterdag 21 juli genoteerd Het programma van de Algemene Be dry fsvoetbal Competitie is nog vrij omvangrijk Voor deze week zyn de volgende wedstrijden vastgesteld maandagavond HBSS t err e men NIVA PTTd en MafaboysVegla tereinen Schietbaanstraat GZV—SCF dinsdag avond HBSS terreinen EnkaPTT en GPSHav Bank terreinen Schietbaan straat WK—IPC en Hoek Scheffer Volkspark InternaatDewitro woens dagavond Schietbaanstraat Bingham Vegla donderdagavond terrein Schiet baanstraat Bingham—Vegla donder dagavond terreinen Schietbaanstraat DewitroHelios 2 en Internaat—ETBH vrydagavond terreinen Schietbaan straat SchefferSCF en Enka—GPS HBSS terrein Hoek Helios Een dronken automobilist F B K iser 'aterdagnacht in geslaagd een betonnen verkeerszuil onder zyn auto over de Btr*g Knappertlaan voort te schuiven Omstreeks half dne heeft de Rotterdam se machinebankwerker F B K in de nacht van zaterdag op zondag twee ver ve-keers?u>len ter hoogte van de Vondel omvergereden Kennelijk heeft hij daarby over de Iin ke-weghelft van de BK laan gereden De heer K reed rustig door By de Ju lianalaan gekomen moet hy tot het be sef zijn gekomen dat zyn auto met zo gemakkelijk reed Hy ging eens kijken waarbij hy ont dekte dat het stuk beton onder zyn auto zat Deskundigen hebben een kriek ge plaatst bij het beton en zo de beschadig de auto bevryd. Nu staat de auto by het hoofdbureau van politie te Schiedam. GEMEENTELIJKE MIDDELBARE HANDELSAVOND SCHOOL MET 3- EN 5-JARIGE CURSUS te SCHIEDAM dinsdag 17 en woensdag 18 Juli lm, e avonds van 7 tot 8 uur in het Schoolgebouw St Llduinastraat 38 Toelating tot alle Wassen naar genoten vooropleiding bezitters van het mulo-diploma kunnen Jn de vierde klas geplaatst worden E wordt les gegeven In Nederlandse "l Boekhouden Duitse handelstaal Handelskennis Engelse Bedrijfsleer Handelsrekenen Hechts en, Vfetskennis Ook aan het einde van de derde klas kan een diploma worden behaald dat tevens vrijstelling geeft van het Middenstandsexamen vraag een proefrit en rolder bij AFD MOTOREN ST UDUINASTRAAT 52 Tel 64313 Betaling desgewenst in overleg GEVRAAGD voor kantoorwerkzajunheden^f Kolenhandel Brabbel West, West Nieuwland, 85^ dragen Telefoon 5641 - WILTON-FUE vraagt voor de afdeling corresponds ter opleiding voor technische correspon dentie in de moderne talen Gezocht wordt een persoon, m de leeftijd van 2026 jaar met 5-jar HB S MULO of hieraan gelijkwaardige opleiding Enige ervaring strekt tot aan&evehng Eigenhandig (n et met ballpoint) geschreven xrs sollicitaties te adiesseijen Postb 22 Schiedam NIET OP DE HOOGTE ZIJN KAN GELD KOSTEN ADVERTENTIES HOUDEN U OP DE HOOGTE Bj het Stedelijk Gymnas um te Schiedam zijn Bevorderd uit de proefklasse naar de eerste klasse MIeke van Dijk Jan Kalis vaart. Allee Koenders Martien Mulder Ton Olde Monn khof Herman Quispel Marianne Tuvl allen te Sch edam Maarten Beukets Jetje Keppler Corrie van Mansum Stan Smits allen te Vlaardlngen Ineke Mulder e Rotterdam Acht kandidaten werden afge we zen Bevorderd uit de eerste naar de tweede klasse Jos van Blesen Jan Brand Steef Engelsman Menno Gerkema Ronald de Leeuw Luuk Middelburg Maarten Nesse Ferdinand van Nievelt Frans van der Poest Clenent Kans Smits Ries Verbeek. Ina Verhoef allen te Schiedam Wouter van Os Wouter van Rossum Kees Jaap in Veld EHbert Warmolts Marjolein Willemse allen e Vlaardlngen Hilde de Vink te Rotterdam Elf leerlingen werden afgewezen. Bevorderd nit de tweede naar de derde klasse Jan Willem Blankert Frank den Butter Sieger Greveling sjoerd van Keulen Jaap de Kluy ver Han Koogje Carel van Nievelt Hesbeth Quispel Ria Rademaker In grid Zoetmulder allen te Schiedam Marita Beukers Maarten Xejjpler Wlentje Verwaaljen Vos He len de Zwart allen te Vlaardlngen Aan één leerling werd een herexamen opgelegd afge wezen werden vijf leerlingen Bevorderd uit de derde naar de vierde klasse Zita Beckers derkamp Eppe da Jong Wim Kerst Lucas Ma llette de Buy Weniüger Fetra SpaHng René Timmer Hièn TJla Leo van Weele su len te Schiedam Loes Confurtus Anneke van Mangum GJalt van der Molen, allen te Vlaardlngen Jan Robert Braat te Rotterdam Zes leer hu gen werden afgewezen Bevorderd uit de vierde naar de vijfde klasse Hans Bronnemao Johan Kerst ens belden te Schie dam Tia Kloots te Vlaardlngen Henk Kla sema en Carl Laijgschmldt te Rotterdam, ^an ééa leerling werd een herexamen opge legd Drie leérlSrgen werden afgewezen Be vorderd uit klasse 5a tot klasse 6a Tineke Kerstens Martijn Sanders en Hugo Wittop Koning allen te Schiedam Ineke Zelden rust te Rotterdam Aan drie leerlingen wer den herexamens opgelegd Bevorderd uil klasse 5b tot klasse 8b Lex Berghuis Theo Boas Paul van Geem Kees in t Veld en Freek de Wolff allen te Schiedam Egbert dHamecourt te Vlaardlngen Drie leerlingen werden afgewezen Voor het einddiploma b slaagden nog Hans Gurineweg en Jan Verhoef beiden te Schiedam Eindresultaat van het eindexamen, van de 20 kandidaten slaagden er 17 ROUTE met het Juiste tijdschema voor het bezoek van HtL. de Koningin aan Schiedam op donderdag 13 september is nu definitief vastgesteld Uiteraard wordt verwacht dat tenminste de bewoners van de hieronder genoemde straten de vlaggen zullen uitsteken en zo mogelijk de gehele omgeving een feestelijk aanzien zullen geven Het programma voor 13 september is als volgt 10 30 uur Aankomst Hare Majesteit de Koningin bj grensflat Rotterdamse- dyk Via Rotterdamseduk Koemarkt en Hoogstraat naar Gemeente Museum (gewone ingang) 1040 uur Aankomst Museum De burgemeester mr J W Peek houdt ra aula begroetingsrede 1115 uur Vertrek Gemeente Museum vanuit hoofdingang Via Appelmarkt, Lange Haven Oostzijde Dam Hoogstraat Grote Markt, Lange Kerkstraat naar nieuwe parkeerterrein aan de Singel 11.30 uur Aankomst nieuwe parkeerterrein aan de Singel Vertoond wordt het massaspel Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich 1215 uur Vertrek van nieuwe parkeerterrein voor rijtoer door Schiedam via Broensvest, Provenaersbrug s Gravelandseweg Bung van Haareniaan, Damiaan Bung Homnerlaige Gretelaan P J Troelstra laan Mgr NoRnslaan Parkweg naar Bealrixpark. door Beatrix: park naar KefcheL Duavenpad Meeuwensmgel Sdnedamseweg achter langs Bad Groenoord SportpaPkfbrug Nieuwe Damiaan Burg van Haareniaan Buig Knappertlaan Rubenslaan, Juliana laan Prins Bernhardt aan W de Zwygerlaan Westfrankelandse- dijk langs de Jachthaven naar Europoort 13— uur Aankomst Europoort 14 30 uur Vertr» Jc Europoort voor rijtoer via Maasboulevard Hoofdplein, Havercyk Poortugaalsestraat, Nieuwe Maasstraat Lekstraat Hoofdstraat, Lange Nieuwtraat Oranjestraat Orangebrug Nieuwe Haven. Burg Knappertlaan naar Juhanapark 14 40 uur Aankomst Julianapark Begroeting bejaarden 15— uur Vertr eik Juhanapark voor rijtoer via Ary Prinslaan en Adm de Ruyterstraat naar Wilton (Ingang Oost) 16 30 uur Vertrek uit ae gemeente vanaf hoofdingang Wilton aan de Vlaardmgerdyk (Het kan voor de lezers van belang zyn dit alvast uit te knippen Red.) (Van een onzer verslaggevers Tudens een gezellige bijeenkomst In de kantine van de Technische School voor Schiedam en Omstreken zijn de diplomas uitgereikt aan vele geslaagden. Daarna werd afscheid genomen van enkele leer brachten die de school aan de mgr Nolenslaan gaan verlaten. Een diploma ontvingen Klasse 3 Met 1 Machinebankwerkers J A v Alphen, M v Alphen (verkla Ting) F L Beiboer R N Br egoos W v Hengel K v d Hoek (verklaring) T C Knook, J Kok W Kok M van Leeuwaarden J D Mattys R A. Mun nik J M Ouwerkerk B Veirvoort B Wezenaar D M Witter Diploma 14 verklaring 2 geen dipl 4 Klasse 3 Met 2 Machinebankwerkers W Abcouwer J H Ballyns W Braven boer J S Bysterveld, G Donks H C Elshcf J J Fontyne A Herben J J de Kok, L P Noordzij W L Pelkman A L de Raat R v d Valk, P A J v Vliet J Vogelezang B C W-eed a P C Wesenaar A Kmkman Diploma 19 geen diploma 4 Kalsse 3 Met 3 Machinebankwerkers M v Berkei G F Bisschop R H L Buist X Buttner K B V Harrewljen Chr v Kapel A L v Leeuwen R v Loenen C L Loog W C Meyers P Muntz J W Oranje H J W Pronk E G v d. Roer G C Schuurtnans L L J v «L Water A. Zipp, Th. Zwanenburg, J O f Oers Diploma 19 Klasse 3 Tim Timmerlieden A M Coenradie J W Heyblom J G Kramp W Kruys A. G Peters M de Regt, H H A Roodenrys L Scheffers A Stolk Diploma 9 geen diploma 3 Klasse 3 Men Meubel modelmakers s cheeps beschteters G v Diest E J v Duuren E K Molendyk, W J Mulder N C Pee^ F P Hoe mr J Klaasesz commissaris der Koningin ra Zuid Holland zaterdag in Vlaardlngen ook trok het lükte hem met een oude door en door verweerde blauwe z g jagery vlag op de toren van de Grote Kerk te hysen De organisatoren hadden dit hijsen bedoeld als een aardige ouver ture van de plechtigheden ter opening van het Nederlands Museum voor de Zee vissen] Het dundoek bleef vastzitten er gens hoog boven de hoofden van de vele autoriteiten uit twee provincies die de plechtigheid bijwoonden Burgemeester mr J Heusdens van Vlaardlngen heeft het museum ingericht in een oud rederspand aan de Westhaven kade zaterdagm ddng overgedngen aan het algemeen bestuur der stiebt ng die de ras telling zal beheren Mr Klaasesz kruid de de toespraak waarmee hy het museum opende op zijn bekende wijze met spits vondigheden Verder sprak hij de hoop uit dat de betrokken gemeenten nauw zullen samenwerken ten aanzien van de verdere uitbouw van deze nieuwe aan winst voor Nederlands museumbezit De daadwerkelijke opening was aardig pgezet de commissaris der Koningin diende driemaal de klopper op de grote voordeur van het oude maar fraa e ge restaureerde pand te laten vallen Een aantal ra vissersvrouwenkleding gesto ken meisjes opende de deur en bood mr Klaasesz een pakje vygen aan Zichtbaar smakelijk at de commissaris éen vyg op Vygen werden vroeger gegeten door pnkkebqters als zy hun vervelend werk hadden verricht en de vieze smaak uit hun mond moesten kwijtraken In zyn eerder gehouden toespraak had mr Klaa sesz zichzell met zo n pnkkebyter ver geleken >7 A v d Poel A M Sala, F J Sens^ C, A. Sprayt Diploma 9 geen d ploma 4. j, Klasse 3 Sehl Schilders W Boer W Brauckman Plv Dyk»^ J J A Feelders D Hamakers, Ar*C H- M Hendenckx, A W Holleman C VjA Xrutt; K. H Ruseier F B Scheffers H A V d. Starre A Tintel, H M Tnel; A Valk G J Vermeulen J J Vis.' Diploma 16 geen diploma 1 Klasse 4 Aut Automonteurs vft W Bos A- G J W Eikmans y «eff. sv Harte v d Hoek, C M C de Klerk, G J Krabbendam, H Kxelt,^ B J Prang H de Ruiter H. S<3Kjutefi G C B Smit E Vos Kooy -c Tt Diploma J5 geen diplc Klasse 4 Fraet Fdnmei J v BeUen A'^v-^dfeBelf^VAi'T Berkei J H. J Boere H Cappello G,4 Go vaart H Hazewmkel F W^Hei C J Hoogendoorn C v d Keemel, J de Kok, j J Kuijper N E Lemso i S H. 1~ Penders L -'Pronk, C de -Rohde, J J^ Schafthuizen N H v Steenoven Hl v Tilborg A G Verveen B J v.»ar" Waard A D ploma 21 Geen diploma 1 4 Klasse 4 El 1 Electrlciens R A Aukes D J den Boer K* 'jBrf G A. v Bruchem, Ta J Dnessen. Cveig klaring) C T R vHllbenpk», H vv Jove* ren J v Jeveren J Kerssen, PaJ7 Knöè, F H Leenders Df V Leeuwen Cver^ klarmg) K Lee wis (verklaring) A. Ruiven J Tettelaar W C Zwiers D ploma 13 verklaring 3 geen- dipl Klasse 4 EI 2 Electtfciens G S Bosdyk, J Th. M Gunneweg Heystek, Th. J Janssen G J v Keul W Kiela J J v Klaveren A. Kortela G H Krabbendam, J C JKral K Koppenhagen HLTh Mn J J Nobel J de Raaij M H. l Smirren H. Steenbergen MA Stoffels J C Vermeulen, M. naar D C Schenk. 7 -X "3 Diploma 21 9*- bK Erediploma Klasse Mét 3 Schuurmans machinebankwerke: 3 Met 3 Th Zwanenburg -f- prijs chraebankwetker Klasse 4 El 2 A teland, elektricien Klasse 4 El 2 Smuren elektricien Prys Kamer van Koophandel Klasse ,4 El 1 D J den Boer elektricien J L 1 D J den Boer elektricien (Van een onzer verslaggevers) r\F, hevige regen heeft veel ongemak U veroorzaakt ai Schiedam Tal van kelders zijn onder water gelopen De Schiedamse brandweer cn gemeente reiniging zyn m de nacht van zater dag op zondag op tal van plaatsen druk doende geweest om het over tollige water af te doen zuigen en om het water door de riolen te spuiten Van omstreeks tien uur tot ver na het middernachtelijk uur hebben de telefonisten van brandweer en politie voortdurend gefunctioneerd om alle klachten over watersnood ra ontvangst te nemen Op diverse plaatsen ver oorzaakte d<* 0to regenval verzak kragen m het wegdek van de Schie damse straten Vanmorgen waren velen nog aan het werk om de schade weg te kun kerk ra de Lange N euwstraat in Schiedam was het water naar bnnen nen werken In de voormalige geret gestroomd De vloer stond blank de gemeenteremiging heeft d<* riolering doorgestoken By de familie Van Eyk m de Fabr estraat 33 stond de b nnen plaats blank Ook hier is de riolering gereinigd Woningen in de Nieuwe Maasstraat kregen, grote last van het b nnenstromende water De schuiven van de rioleringen naar de Wester haven zijn opengezet en daarna was. het euvel verholpen In de Groenelaan gulpte het water de winkel de Goedkope Winkels in Daarbj s veel materiaal beschadigd maar het bleek niet mogelyk z ch toe gang te verschaffen tot het pand In de Fabriestraat Mamstraat Van der Els straat Aleiaastraat en omgeving waren de bewoners de polibe de brandweer en de gemeenterein ging uren aan het werk geweest om het water uit de kei ders te verwijderen Daarby is veel meubila r en mater aal beschadigd Het water stroomde uit de toiletten en de gootstenen de kelders in Sommige kelders zijn tot slaapkamers ingericht Met kolkenzuigers is getracht het decimetershoge water weg te zuigen De dancing Trianon in de Burg Knap perttean kreeg eveneens een kelder vol water Het water stond tot een meter hoog in de kelder er was veel materiaal beschadigd De brandweer heeft de kelder leeggezogen Op de rijbaan ter hoogte van Broersvest 103 is een groot gat in het wegdek gevallen Hetzelfde gebeurde op zes plaatsen in de Burg Knappertlaan Ju lianalaan BosboOm laan Personeel van de gemeente heeft rondom de gevaarlyke plaatsen afzet hekken gezet ALe rioolgemalen hebben zaterdag en zondag op volle toeren ge draatd bovendien zyn de schuiven by de haven geheel opengezet By de fam. H B ra de Brugman straat 56 stroomde het water zelfs vanaf het balcon van zyn bovenburen zyn hu skaroer ra De bovenburen waren afwezig De Schiedamse politie heefteen ruitje van de woning ingeslagen en zich daarna toegang tot het pand verschaft Toen de afvoerpyp was doorgestoken was ook deze overstroming bestreden Uit het clubhuis voor RJC en jeugdwerk Don Bosco aan de J Haven te Schiedam is een bedrag van 25 ontvreemd Zaterdagmiddag hoor 4. de de leidster mej J C M van K ge- stommel m het gebouw Toen zy opS; onderzoek ging zag zy een onbekende! man verdwijnen Later bleek, dat+ vanl-u de schoorsteenmantel twee potjes emeene 54 geldtrommel met 25— ten nadeleivaaf het jeugdclubje is gestolen. De Schiedamse werkster mevr F L Z G loopt met haar rechterarm 111 een draagverband Toen zy zaterdagmor gen half twaalf haar woning Ampeire straat 33 te Schiedam wilde verlaten is mevrouw Z G gevallen Zy brak daarbij haar rechterpols «De accu s van de auto van de chauf- feur D H van D zijn zaterdagavond op de "Westerkade te Schiedam in brand ge raakt Stadgenoten waarschuwden 001 streeks half twaalf de politie en.de brand weer De achterzitting van de met ver zekerde auto is beschadigd De branden de accus zijn in een plas water gedom peld De Schiedamse mevrouw M J V - van E is haar portemonnee ïnhotuteniia 20,kwijtgeraakt op de Veemarkt m ihiedam De Schiedammer W H £L mist zyn bromfiets die met op slot op de Hoog r straat heeft gestaan Van de leraar iL Apon is een fiets gestolen die m de P J Troelstralaan heeft gestaan De bijrijder M. vd. W mist zyn bromfiets die met op slot op de Langeachterweg heeft ge- 4 staan Van de kapster mej M. C R. is een bromfiets ontvreemd die op de Vlaardingerd jk heeft gestaan Zaterdag heeft de Schiedamse poli tie 23 bromfietsers bekeurd wegens over j tredrag van de maximum snelheid J3e 15 jarige Schiedammer J G heeft een postduif gevonden gemerkt K 901 Hol land no 61-8450o2 Het dier verblijft ty delyk by de heer P van O Van ruysdaal laan te Schiedam. Toen de expediteur TPS urtDeo^ Haag zondagmiddag om tien voor half dne op de B Knappertlaan bij de over steekplaats voor de Penmnghlaan wilde stoppen is de Schiedamse Schipper H V met zijn auto tegen de achtefzyde van de auto van de heer S gebotst Belcfa&J voertuigen werden beschadigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1