Nieuwe „studie-afdeling aan verwachting voldeed ROTTERDAM i m Beheer „Waterpoorter geeft opnieuw zorgen CJV-Harmonie beeldt .«Chatham-stunt" Paar Soeters-Van Katwijk is 55 jaar getrouwd wWsÊmÊ; IHB SgË SjiWP Miljoenen zuurstof in 50 jaar I 1 Verslag Openbare Leeszaal-Bibliotheek ft uit „Hoek" begon met stoomvraehtivagen opruiming 68 99 Personeelstekort groeit uit tot personeelsnood Salaris voorstellen onaanvaardbaar Hoge eisen tegen jeugdige dieven SZC-zet reeks zeges voort Uit armoede tot misdaad gekomen Gearresteerde bekent zeven inbraken Inbraak fabriek: buit van f 350 Fraai orgel op toernee Onderdeel van massaspel WEER BROMMER INBRAND Kleuter onder vrachtauto ernstig gewond Burgerlijke stand Vrouw valt van trapje: gewond Snelle groei tot wereldhedrijf li DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 17 JULI 1962 Ruim gebruik ORGELSTEM SERIEUS STRIJDER Protest R.Ph. O GELD NODIG Bezit: gelijk '■■•en dagelijks Hulp nodig Hran™-- Hl Mariniers Afscheid griffier kantongerecht Met fiets gevallen 150 miljoen Expansie Achtste wijziging Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom van_ Schiedam Artikel 5 Wegen verkeersreglement I II "PI 11 '■mi fAdvertentie Als U na morgen nog met zo'n zware antieke keukentafel zit te knoeien, dan is dat heus Uw eigen schuld. Want morgen begint de verkoop van moderne, lichte en toch oersofide keukentafels. Een Linofeit blad, 80 x 50 cm, op een solide buisconstructie en crème gemoffelde poten. Normale prijs 24.75, nu in deze Opruiming voor nog géén vijftien gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van de Je mo derne keukentafels, 80 x 50 cm, in diverse kleuren. nu voor Géén tel, of schriftbesté (Van een onzer verslaggevers) Het openstellen van de studieafdc- ling voor de bezoekers van de Gemeen- telijke Openbare Leeszaal en Biblio- j theek' in Schiedam heeft aan alle ver- i wachtingen voldaan. De belangstelling van de Schiedammers voor het studie- I boek is daardoor sterk gestegen ver meldt het jaarverslag van de Biblio- I theek over 1961. Vorig jaar is deze I studie-afdeling weer voor het eerst voor het publiek toegankelijk gemaakt nadat twintig jaar geleden deze afde ling wegens omstandigheden gesloten werd en de uitleen toen slechts moge lijk werd via verzoeken aan de biblio thecaressen. Het personeelstekort is inmiddels gewijzigd in een personeels nood, meldt het jaarverslag. Liefst negen dames verlieten wegens diverse omstandigheden de Schiedamse instelling. Het aantal ingeschreven leden bedroeg in 1961 7284, hiervan zijn 63'ê volwassenen en 37Ti jeugdleden. Het totaalcijfer van de uitleningen bleef 1500 beneden het cijfer van het vorig jaar. De daling valt alleen af te lezen bij de romans: 4815, bij de jeugdboeken was een stijging van 580 werken en bij de studieboeken een stijging van 2731. Gesteld wordt dat van bijna alle ru brieken van de ontwikkel in gs lectuur, die TXT? CINDS enige tijd functioneert de grammofoon van uw verslaggever niet. Dat is van ondergeschikt belang, er zal iets zijn, met „het saffiertje" maar de belangstelling voor de gram mofoonplaat is toch zo gering dat er nog weinig pogingen zijn gedaan tot hernieuwd musiceren te komen. Toch hebben we dezer dagen met genoegen naar een grammofoonplaatje gekeken. Het is een plaatje in veelkleurige hoes can het Schiedamse draaiorgel De Waterpoorter. De beheerder van dit kolossale instrument kreeg enkele exemplaren van de firma die de eerste grammofoonplaat van het orgel ver vaardigde. Wij op onze beurt kregen dus dit present-exemplaar. We zijn er heel blij mee. Er is hier beslist geen sprake van corruptiewant Teunissen is een oude «riend uit de verre school jaren en hij vond het leuk ons de stem van zijn toestel te kunnen aan bieden. Nu luisteren we graag naar die stem en daarop zullen we vrij dagmiddag beslist van tien voor een tot een uur naar Hilversum I luisteren omdat dan dit plaatje via de radio te horen is. £OALS we al stelden is Tennissen een kennis, we weten dan ook dat hij het draaiorgelvak heel serieus opvat. Daarom is hij dan ook beheerder ge worden van het mooiste rijdende in strument op dit gebied. Het werd een volkomen samenloop van allerlei omstandigheden. Teunissen was een goed automonteur, in zijn vrije tijd verzamelde hij van ales over draai orgels. Dat doet hij al vanaf zijn jeugd. Hij maakte ook minialuurorgels waar van u er dezer dagen in de etalage van het gebouw van de VVV kan zien. Nooit heeft hij gedacht dat zijn hobby nog eens zijn beroep zou worden. In middels is hij tvel een loandelende encyclopedie op het. gebied van het pierement geworden, hij kent van elk toestel de gehele doorsnee, omvang, geboortejaar, diverse eigenaren, toe stand, nou ja noem maar verder op. fOEN Albert Teunissen het bedrijfs ongeval kreeg leek het met hem gedaan. Aan het ene oog blind en het andere oog niet best. Gelukkig was er de Kring van Draaiorgelvrienden die wist hoezeer Teunissen voor het draai- De Stichting Rotterdams Philharmo- nisch Orkest protesteert tegen de in het derde rapport commissie-Witteman vervatte voorstellen gezien de achterstel ling van het Rotterdams Fhilharmonisch Orkest ten opzichte van het Residentie- Orkest en andere orkesten. Zij acht de foorstellen, ook wat de salarissen be- 'mft, onaanvaardbaar. Het bestuur heeft een protestschrijven san de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen gezonden. orgel voelt. Vanuit Sneek kwam het wrak De Waterpoorter. Nu is het dankzij de arbeid van Teunissen een magnifiek instrument in Schiedam. Teunissen is als goede liefhebber ge kant tegen beunhazerij en wangedrag in zijn beroep, hij ziet in wanhoop koevele excessen er op dit gebied zijn, juist daarom streed hij vroeger al als amateur voor meer waardigheid in dit beroep. Dat doet hij nu als profes sioneel nog, vandaar dat het instru ment en Teunisseri met zijn helpers er altijd keurig uit zien. fJELAAS vraagt De Waterpoorter, een orgel dat vele tienduizenden guldens waard is, veel geld voor on derhoud. Teunissen kreeg met behulp van een Schiedammer geld voor een sterke auto, nu blijkt de auto versle ten. Teunissen geeft veel geld uit voor aankoop van nieuwe autobanden, aankoop van nieuwe veren in de auto, ander nieuw materiaal en zo is Teu nissen na de vele tegenslagen in zijn leven toch weer in de moeilijkheden geraakt. Schiedam zou kunnen tonen het te waarderen dat het beste instru ment van geheel Nederland hier ver blijft. Buiten Schiedam.heeft men de roep van de goede kwaliteiten van De Waterpoorter gehoord en daarom gaat het orgel in de komende waken enkele malen de provincies in. Verdacht van diefstal en poging tot diefstal hebben voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan de negen tienjarige classificeerder L. B. te Amersfoort, de 22-jarige pijpfitter C. B. te Rotterdam, de 22-jarige monteur P, v V. te Leeuwarden, de twintigjarige zeeman M. D. L. te Krimpen aan de IJssel en de 28-jarige oliewerker R.K. zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande. Verdachten bekenden de ten laste ge legde feiten, die diefstal van een brom- fiets van fietsen (te Amsterdam), eet- waren uU een kantine, flesjes vla uit een melkhandel en pogmg tot diefstal van. auto's tc Rotterdam betroffen. De jongemannen hadden in verschillende een grotere leesintensiteit vraagt, een ruim gebruik wordt gemaakt. Vooral in de bibliotheek aan do Lange Haven en in de filialen in Schiedam-Zuid en Kethel is de belangstelling groot. Een achteruit gang valt in Schiedam-Oost en Schiedam- West te constateren. De uitleen in Oost is al jaren dalende maar in West komt dat voor het eerst voor. Gedacht wordt aan een filiaal voor Nieuwland-Oost maar wegens personeelsgebrek is dat nu nog niet te verwezenlijken. De eerste aandacht is gericht op Kethel. Medegeleeld wordt dat voor het fili aal in deze wijk rijkssubsidie is aan gevraagd voor het volgende begrotings jaar. Het gemeentebestuur heeft voor dit filiaal een extra subsidie van vijf duizend gulden verstrekt. Deze afde ling moet nu aan de door het rijk te stellen voorwaarden inzake huisvesting, boekenbezit en openingstijden gaan voldoen. In november kwam een contact rnet het St. Jacobsgasthuis tot stand. Maan delijks wordt een wisselcoliectie naar het bejaardentehuis gezonden. Daar ver zorgt een bejaarde de administratie. Naar andere bibliotheken werden 776 boeken geleend, leden vroegen uit an dere bibliotheken 368 werken aan. Het boekenbezit bleef vrijwel gelijk, 4425 boeken werden gekocht en 4482 werden afgeschreven. In de binderij werden 4800 boeken ingebonden en geplasticeerd. Gememoreerd wordt dat de bezoekers van het centrale gebouw met voldoening de wijzigingen In tljdschriftenznai en andere lokaliteiten hebben ontvangen. De nieuwe vestiging in de school aan de Leliestraat voor het filiaal Gorzen wordt bevredigend genoemd. De vensterexpo- sltles van boekwerken en de causerieën van Pierre Janssen over het boek wor den een sueees genoemd. Voor de jeugd werden diverse acti viteiten georganiseerd die veel weer klank ondervonden. Het aantal scholen dat door middel van de jeugdbiblio theek van boeken wordt: voorzien breidt zich zo sterk uit dat naar een nieuwe regeling voor een economisch verantwoorde oplossing moet worden gezocht. (Van een onzer verslaggevers) Ook TZV" uit Tilburg heeft bemerkt dat het waterpoloteam van SZC in het vijftigste levensjaar ongenaakbaar wenst te zijn. In Bad Groenoord is gisteravond de overwinningenreeks voortgezet. Met 31 werd de Tilburgse ploeg het slacht offer van onze stadgenoten. Toch hebben de TZV-ers goed partij willen geven. Zij begonnen direct met een felle aanval maar de verdediging van SZC met doel man Goederond in goed vorm het zich niet passeren. Eerst in de laatste speel periode konden de Tilburgers raak schie ten. Bij SZC was de winst er al in de eerste fase. Met een ongrijpbaar boogballetje liet Koimeyer 1aantekenen. Hierna werden de gemoederen ncgal verhit zo dat de scheidsrechter Magito van SZC en een tegenstander naar de kant zond. Toch kon SZC het overwicht behouden. Van de Boom bracht de stand op 20. SZC maakte in deze wedstrijd slechts gebruik van één wisselspeler. Toen Ruys zijn plaats afstond aan M. Zijlstra bracht deze de stand prompt op 30. TZV wilde beslist terug slaan. Er ontstond dan ook tenslotte een te- genpunt maar daarna was het initiatief weer aan SZC en Van de Boom miste een strafschop. Intussen is SZC nu wel dicht bij het kampioenschap gekomen maar dan zullen zij in Schiedam nog moeten winnen van de naaste concurrent VZC uit Vlaardmgen. DE WIJKRAAD voor Kralingen heeft het Rotterdamse college van bur gemeester en wethouders schriftelijk ver zocht „al het mogelijke te doen om her bouw van. de molen De Ster te bevor deren". In zijn brief aan B. en W. geeft de wijkraad uiting aan zijn ontsteltenis over liet afbranden van de specerijenmo len. Het wijkcollege spreekt „de vrees uit, dat het aantal molens dat ons land rijk is, in de toekomst nog zal verminderen na de verliezen, welke op dit gebied de laatste tientallen jaren "reeds zijn ge leden". Het verzoek om herbouw formu lerend, schrijft de wijkraad, „dat de beide molens aan de Plaszoom in het beeld van de Kralingse Plas niet kunnen worden gemist". Al met al is ondertussen nog niet bekend welke omlijnde plannen er zullen worden ingediend om de molen te herbouwen of een andere molen te doen verrijzen op de plaats van De Ster. EEN GROEP Zuidslavische studenten dansers, de Akadeska Folklorna Sku- pina „France Marolt" die in het kader van de door de Nederlandse Volksdans vereniging georganiseerde dansweek (on der het motto „Europa danst") ook Rot terdam aandoet, werd maandagmorgen in het stadhuis door burgemeester mr. G. E. van Walsum ontvangen. „Europa danst" brengt naast een Joegoslavische dansgroep ook Engels, Frans, Grieks, een Schots en een Zweeds ensemble naar Holland. De Joegoslavische groep zette de Maasstad op haar programma, omdat er al geruime tijd contact tussen beide bestaat. „Ik hoop dat de Rotterdammers veel genoegen aan uw danskunst zullen betaleven en dat p ou uw beurt er ook met plezier aan zal terugdenken", zei de burgemeester tot de groep, die uit de universiteitsstad Ljubljana komt. De heer Roman Povse, sprak namens de Joego- slaven de hoop uit, dat er tussen de groep en Rotterdam een nog hechtere vriendschapsband zou ontstaan. Hij over handigde burgemeester Van Walsum een muziekinstrument uit zijn land. vei'swfuucuuc combinaties samengewerkt. -rVE AFDELING ROTTERDAM van hei De officier van justitie vroeg de vol-jJ veteranen Legioen Nederland heeft gende straffen: Voor L. B. een jaar plannen om geschenken en lectuur te zes maanden met aftrek, voor c, rs. vers(uren naar de Nederlandse militairen acht maanden met aftrek, TV0°^v'.o,jl in Nieuw-Guinea. Ouders en echtgenotes deze militairen zijn daarom opge roepen hun adres zo spoedig mogelijk op te geven aan het secreteariaat van de afdeling. De afdeling heeft verder brieven doen uitgaan naar de burgemeester van Rotterdam, het Rode Kruis, afdeling Rot terdam en naar andere instellingen, waarin medewerking wordt gevraagd voor de oprichting van een plaatselijk comité „Thuisfront Nederland Nieuw- Guiena". Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. S4154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Evers, Lange Haven. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politio-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. een iaar met aftrek, voor L. een jaar met aftrek, alsmede ter beschikking stel ling van de regering. De raadsman van L, B.. mr. J. Knot tenbelt, kritiseerde het feit, dat de voor lichting van de rechtbank ^omtrent de persoonlijkheid van zijn cliënt xs geba seerd op een oud rapport, opgemaakt toen B. ongeveer veertien jaar oud was. De officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam heeft vanmorgen teger, de 19-iari?e classificeerder L. B. en ae 2u- jarige "zeeman H. D. L. naar aanleiding van een reeks diefstallen van bromfiet sen gepleegd in februari en maart te Amsterdam en Rotterdam, gevangenis straffen van respectievelijk een jaar en 6 maanden en een jaar en 9 maanden fieBefden hadden zich in die periode bo vendien schuldig gemaakt aan andera diefstallen en ook nog inbraken, maar deze feiten werden hun niet ten las.e gelegd. Ter zitting verklaarden verdach ten dat de aanleiding tot de diefstallen werkloosheid was geweest: door de ver- koop van do gestolen bromfietsen voor- zagen zij in hun levensonderhoud. B. en L die reeds eerder waren veroordeeld wegens diefstal in vereniging, hadden in een' Amsterdams hotel een kamer ge huurd. waaruit zij htm operaties onder namen, De zaak kwam aan het rollen toen B. te Rotterdam werd aangehouden werens joy-nding. De rechtbank zal tn deze zaken vrijdag uitspraak doen. De Vlaardingse politie heeft vannacht een Duitse zeeman in bewaring gesteld. De man was achtergebleven van zijn schip dat in de loop van maandag naar zee vertrokken was. (Van een onzer verslaggevers) Zeven inbraken in Schiedam zijn op gehelderd nadat de Rotterdamse politie er in is geslaagd de vertegenwoordiger F. W. J. C. J. aan te houden. De man is ingesloten in het huis van bewaring. Hij heeft al bekend te hebben ingebro ken op 16 april uit een radio-winkel in de z.g. Grensflat te Schiedam. Twee bandrecorders, drie transistors en een seheerapparaat, waarde 200 had hij daar gestolen. Twee dagen later ont vreemde hij bij de parfumerie Hensen aan de Broersvest te Schiedam 50 uit de kassa, drie dagen later bezocht hij het corsettenhuis Wala in de Oranjestraat te Schiedam alsmede de fotowinkel Angus, in de Oranjestraat waar hij j 1122.61 ont vreemdde. Op 8 mei brak hij in bij de mnnufac- turenhandel van der Leeden op de Broersvest, waar hij 22 zwembroekjes. 28 sjaals,. 6 vesten en een zaklantaarn wegnam, op 19 mei heelt hij een poging tot inbraak gedaan in het Sporthuis Rit- man in de Oranjestraat en in dezelfde nacht kon hij bij de winkel I. D. W. aan de Broersvest te Schiedam twee radio's en 8 scheerapparaten wegnemen. Ds. A. Ie Coq, hervormd predikant te Beerta (Groningen) heeft het beroep van de Hervormde Gemeente van Schiedam aangenomen. Ds. Le Coq is beroepen ter vervulling van de achtste predikantsplaats. 0 Van de Schiedammer J. W. R. is een rijwiel gestolen dat niet op slot in de Warande heeft gestaan. De fiets van mej. T.„ C. van B. is gestolen uit de kelder van de Wilhelminaflat. Een portefeuille met een bankbiljet van 10 is ontvreemd uit de kleding van de bankwerker A. I. De kledij hing in een kïedingkastje bij de scheeps werf Gusto te Schiedam. 0 In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de Rotterdamse- dijk N.Z, tussen de Singel en de Boer- havelaan in Schiedam kan daar vanaf woensdag 18 juli 18 uur tot donderdag 19 juli 9 uur niet worden geparkeerd. Ingebroken is in dc fabriek van de fa. L, van Duinen aan de Jan van Riebeeck- weg 19 te Schiedam. De dieven hebben een stuk ijzerdraad losgemaakt waarna zij over het terrein het kantoor zijn in geklommen. Twee stel hengeluitrustingen, een op vouwbaar stoeltje en uit een vrachtwagen zijn een accu en een contactsleuteltje, tezamen met een waarde van 300 ge stolen. (Van een onzer verslaggevers) Voor Albert Teunissen, beheerder van Neerlands beste draaiorgel „De Waterpoorter'' komen bijzonder dagen in zicht. Volgende week donderdag speelt De Waterpoorter in Tilburg, vrijdag 27 juli in Helmond en zaterdag 28 juli in Venlo, Deze concerten geeft De Waterpoorter op uitnodiging van winkeliersverenigingen in deze plaat sen die van de faam van De Water poorter hebben gehoord. Daarna wacht De Waterpoorter een tocht naar het gebied van Voornc-Putten waar De Waterpoorter feestelijkheden zal op luisteren. Het is overigens heel gelukkig dat ook in andere delen van ons land nu bekend wordt welke grote kwaliteiten het Schiedamse draaiorgel heeft, want het beheer van het kostbare orgel brengt vele zorgen met zich. Zo zijn de onkos ten voor het onderhoud en de vervan ging van de onderdelen van de auto en het orgel heel hoog. Onlangs heeft de auto die een zware last moet torsen veel reparaties ondergaan en dat heeft de te krappe beurs van de kleine zelf standige Teunissen bijzonder aangetast Voor een stad als Schiedam maar ook voor heel ons land is het van betekenis dat De Waterpoorter behouden blijft. Het instrument is dan wel de trots van de (Van een onzer verslaggevers) DIJ HET C.J.V.-tamboer- en pij- u perkorps „Harmonie" in Schie dam gaan dezer dagen de gedachten naar één van de grootste stunts uit de geschiedenis van de Nederlandse zeevaart, de verovering van Chatham in 1667 door de grote admiraal Mi chiel de Ruyter. Het Schiedamse aandeel bij deze verbluffende inval op Engelse bodem was toen bijzon der groot en daarom heeft Chatham een plaatsje gekregen in het massa spel „Twintig eeuwen Schiedam pre senteren zich....." dat bij het bezoek van de Koningin aan Schiedam op het parkeerplein Singelplantsoen zal worden opgevoerd. De leden van het tamboer- en pijper korps zullen op authentieke wijze een van de overwinning terugkerend korps zeesoldaten uitbeelden. Zij zullen daartoe gekleed zijn in; de costuums van het zeevolk van Bestevaer, zij zullen echter ook de muziek spelen uit die periode. Daartoe heeft de heer H. Jongman van Harmonie de medewerking verkre gen van marine-autoriteiten op dit .gebied zodat Harmonie nu de juiste muziek kan spelen. Deze scheepsmu- ziek zal ook gespeeld worden tijdens de optocht die de deelnemers aan het massaspel, na afloop >van het spel. door Schiedam zullen houden. Het aandeel van Harmonie in dit spel herinnert aan de glorieperiode van Michiel de Ruyter. Deze heeft na I960 de Staatse vloot gestalte gegeven. Van een ongeorganiseerd geheel maakte De Ruyter een homogeen ensemble. De discipline eiste ook zeesoldaten en zo ontstond in 1663 het korps mariniers. Het waren Schiedammers die al vroeg een zeer belangrijk en .beslissend aan deel in de strijd met Engeland lever den. Toen De Ruyter zijn huzarenstukje op de Thames uithaalde zodat de ver blufte Engelsen vreesden dat htm Londen zou worden bedreigd moest De Ruyter enkele obstakels overwin nen. In de eerste plaats moest het fort Sheerness onschadelijk worden gemaakt. Dit fort lag als een on neembare vesting in de monding van de Thames en geheel Engeland voel de zich veilig achter dit fort. De Schiedams,? scheepskapitein Eland du Bots ging aan land met twee mede- bevelvoerders en vele manschappen en het fort werd veroverd. Dat betekende dat Ruyter de Medway opvoer, daarbij veel vernielde, het Engelse ad miraalsschip Royal Charles kon stelen, maar dit Schiedamse aandeel in de strijd betekende ook dat de Tweede Engels?, Onoriog op 31 juli 1667 in Bre da met gunstige voorwaarden voor ons vaderland kon worden getekend. Uiteraard werd Eland du Bols dan ook feestelijk in zijn stad ontvangen. Harmonie maakt die zegetocht naar Schiedam nog eenmaal en op het par- keer.plein. staan de Schiedammers uit de zeventiende eeuw in en om hun toneel- stadje om het overwinnende korps har- telijk te ontvangen. landelijke vereniging „Kring van Draai orgelvrienden" maar deze kring heeft geen geld om het beheer te financieren. Daarom zal het noodzaak zijn dat de Schiedammers prijs stellen op het be houd van dit mooie instrument. De toernee die Teunissen nu gaat maken kan de prachtige Gavioll meer onder de aandacht brengen zodat mogelijk meerderen de betekenis van dit orgel, dat bij alle concoursen steeds de eerste prijzen wint, zullen onderkennen. Vrijdagmiddag zal De Waterpoorter via de gramofoonplaat het radiodebuut ma ken. Voor het eerst worden dan werken van de eerste gramofoonplaat van dit gerestaureerde draaiorgel ten gehore gebracht. Over Hilversum I zijn van tien voor een tot een uur te beluisteren de werken Circus Renz, Lichtensteiner Polka. Die Blume von Hawaii en The Wistler and his dog. (Van een onzer verslaggevers) Voor de derde maal is een bromfiets in Schiedam door onbekende oorzaak ïft brand geraakt. Maakten we maandag melding van de brand van de bromfiet sen van de heren Klepke in de Aleida- straat, maandagavond is de bromfiets van de verwarminigsmo'nteur G. W. O. in de kelder van zijn woning Dr, Wibautplein 157 verbrand. De heer O. heeft de fiets om 7 uur in de kelder gezet, 's nachts om een uur be merkten de bewoners van het trappen huis een sterke rookontwikkeling. Met zand is de brand geblust. Het achter wiel en de zijtassen zijn verbrand. De heer O. is niet verzekerd. Zo sterk was de raakontwikkeling dat het gehele trappenhuis gereinigd zal moeten worden. De drie-jarige Antonie Johannes Ruttman uit de De Manstraat te Rot terdam is gistermiddag in de Den Hertighstraat tegen een passerende vrachtauto gelopen. Het jongetj'e raakte met beide benen onder het dubbele wielstel en werd ernstig ge wond. De chauffeur, die nog juist het jon getje achter zich zag oversteken remde krachtig, maar te laat. De kleuter is naar het Dijkzigtzie- kenhuis vervoerd. Hij had ernstig letsel aan zijn beentjes, een schedel- basisfractuur en verwondingen aan de rug opgelopen. SCHIEDAM. Geboren: Silvia d.v. A in 't Hol en I Langeobach; Maria J d.v. G H van Dalen en M P Versteeg; Cocnraad T M z.v. J T van Gent enMJCT van Vlerken: Willem Z.V. T C Kars cn A M L van Keulen; Michael z.v. J J van lagen en M P van der Linden; Lena d.v. P Roes en H J Groene- wolt. Overleden: J G Wolthuis. 69 jrt P 3 M Vrijenhoek, 82 jr. Maandagavond om kwart over vijf is de 62-jarige mevrouw A. Stolk van het stenen trapje bij de Koemarkt inSchie dam naar de fietsenstalling gevallen. Omstanders en een politieagent hebben haar weer op de been geholpen, hoewel het ongeval zich eerst ernstiger liet aan zien. Mevrouw Stolk had een gat in het rechter scheenbeen, zij kon naar haar woning op de Rotterdamsedïjk gaan. Dinsdagmiddag 31 juli zal tijdens een bijzondere terechtzitting van het kanton gerecht te Schiedam aan de Lange Haven om drie uur afscheid worden genomen van de griffier mr. O. W. Sipkes, die per 1 augustus de dienst zal verlaten in ver band met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Vandaag, dinsdag, is het een feestelijke dag in het Schiedamse Proveniershuis. Op nummer twaalf wordt de dag ge vierd waarop het echtpaar Soeters- Van Katwijk 55 jaai; geleden in het huwelijk getreden zijn. Zowel de heer J. Soeters-(78) als zijn even oude bruid zijn geboren en getogen Schiedammers. Jarenlang hebben ze in de Gorzen ge woond en ze verwachten dan ook op deze heuglijke dag nog wel enige be langstelling van die zijde. In een goede gezondheid kijkt de heer Soeters terug op een werkzaam leven. Eerst als brandersknecht, later als wachtsman bij Wilton-Feyenoord. Zijn bruid, mevrouw J. Soeters-van Kat wijk. gaat het iets minder naar wens. Zij tobt nogal met de benen maar voor de rest is alles prima in orde. Een blokje hout fungeerde maandag avond om 5 uur op de Rotterdamsedijk in Schiedam als struikelblok voor de kantoorbediende J. A„ die met zijn fiets tegen het wegdek viel. Hij is met een gebroken sleutelbeen naar de dr, Noletstichting vervoerd. (Van een onzer verslaggevers; Met een stoom vrachtwagen van vijf ton is het begonnen. In 1907 introdu ceerde de constructeur-uitvinder ir. W. A. Hoek een bijzonder type stoom sleperswagen. Daarmee legde hij nu 55 jaar geleden, op 15 augustus, de grondslag voor een wereldbedrijf. W. A. Hoek was toen 32 jaar maar ge durende tientallen jaren heeft hij in en met zijn Schiedamse machinefa briek nog vele verbeteringen of nieuwe constructies bedacht. Op tachtigjarige leeftijd construeerde hij nog een spe ciaal automaatje. Op 1 oktober 1907 vestigde h-t bedrijf zich in een voormalige branderij aan de Buitenhavemveg in Schiedam. Series stoomwagens, zelfs stoombrand- spuiten werden gemaakt, maar tegen woordig heeft Hock's Machine- en Zuurstoffabriek toch de grote bekend heid door het leveren van gassen als zuurstof, waterstof e.d. Vrijwel zonder enige ruchtbaarheid heeft het bedrijf dit jaar een gouden jubi leum gevierd. Toen oprichter W. A. Hoek meer financiële armslag wilde hebben heeft hij het besluit genomen het bedrijf om te zetten in een naam loze vennootschap. Dat gebeurde op 9 februari 1912. In een halve eeuw heeft „Hoek" onge veer 150 miljoen kubieke meter zuurstof afgeleverd. De bekende wagens werden gevestigd in Amsterdam (1913), Utrecht (1919), Groningen (1921), Hengelo (1928), werd het eerste luchtzuurstofapparaat Dieren (1939), Rotterdam (1951), Gro ningen (1956), Den Haag (1957). In de dertiger jaren werd de fabri cage van acetyleen-dissousgas wense lijk. in 1933 kwam een fabriek in Over- schie in bedrijf, een jaar later volgde de bouw van een tweede fabriek in Dieren, vijf jaar geleden werd ook een fabriek in Eindhoven gebouwd. In 1921 heeft Hoek's het financieel zwakke „Oxygenium" overgenomen. Dit bedrijf aan de Buitenhavenweg dateert uit 1399, hier wordt waterstofgas ver vaardigd via compressoren en electro lyse. Van de vestiging in de oude branderij aan de Buitenhavenweg trok Hoek in 1910 naar een woonhuis naast de voor malige remise van de paardentram aan de Hoofdstraat 28. De ratten uit de remise wandelden welig over het terrein van Hoek aan „het Hoofd". In die tijd gebouwd bij Hoek en wel voor rekening van Wilton's Machinefabriek en Scheeps werf. De expansie kreeg toen een grote om vang en reeds in 1913 werd het nood zakelijk een „buitenfabriek" (in Amster dam) te bouwen. Voor de onderzeeërs van de Nederlandse marine vervaardig de Hoek speciale scheepscompressoren en voor de kolenmijnen in Nederland en België 120 persluchtmijnlocomotieven. In de eerste wereldoorlog werd te Tandjong-Priok een zuurstoffabriek ge bouw, in 1921 kwam een fabriek in Soerabaja. in 1938 in Bandoeng en enkele jaren terug was er een fabriek in aan bouw in Medan. In 1916 kreeg het bedrijf de grote vestiging aan de Havenstraat, dertig jaar geleden werd het terrein eigendom van de firma. Het personeels beleid in dit bedrijf is gunstig gezien o.a. het feit dat bij „Hoek" de eerste Schiedamse Ondernemingsraad (op 9 juli 1955) werd geïnstalleerd. (Gronden, gelegen ten noorden van de Willem Brouwerstraat, tea oosten van de Dwarsstraat ea ten westen van de Hoofdstraat). Het hoofd van het Gemeente bestuur van Schiedam maakt ingevolge het bepaalde in ar tikel 43. juncto art. 37 der Wo ningwet bekend, dat op heden voor de tijd van vier weken ter Gemeente-Secretarie (afd. Al gemene Zaken. Stadhuis) voor een ieder ter inzage is neder- gelegd het ontwerp van een Achtste Verordening tot wijzi ging van de Verordening tot regeling van de aard van de bebouwing en het gebruiJc van gronden in de bebouwde kom van Schiedam (Bebouwings- voorschriften voor de Bebouw de Kom) (Gemeenteblad 1945 1949 no. 33, 1953 no. 11, 1959 no. 16, 1961 no. 27 cn 1962 nrs en(Gronden, ge legen ten noorden van de Wil lem Brouwerstraat, ten oosten van de Dwarsstraat en ten wes- van de Hoofdstraat), Schiedam, 16 juli 1962. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd J. W. PEEK. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij In hun vergadering van 29 mei 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid. sub c van L Wegenverkeersreglement vï -j stellen de volgende 52e „Wijziging van het Verkeers- besluit voor de Gemeente Schie dam. „Enig artikel De onder het hoofd „Wacht- verbodtussen de rubriek „Boterstraat" en de rubriek .Broersvest" opgenomen ru briek „Broersveld", tijdens de weekmarkt (des vrijdags van 818 uur), nummer 55" (bord model W.V.R.) wordt gelezen „Broersveld" op de dag van de weekmarkt (van B.00~22.0(> uur nummer 55" (bord mode! W.v! ■R.). Yan besluit slaat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een ter- mJjn van, dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht maar ingediend bij de Commis saris der Koningin in de pro vincie die een bewijs van ont vangst afgeeft. Dit besluit is ia" afschrift ver- 7.ondcn aan de desbetreffende Ho^chngenieur-Directeur van d? Rijkswaterstaat, aan de Ko ninklijke Nederlandse Toeris- A.N.W.E., de Konink lijke Nederlandse Automobiel- j' 4e Koninklijke Neder landse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende de genoemde beroepstermijn ter yis'e ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, Afd. Algemene Za ken). Schiedam, 16 juli 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, J. W. PEEK. De Secretaris, M. J. BLOK. t?J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1