Boeiende expositie over Schieland en zijn huis Technisch onderwijs nog miskend i'; KANTONGERECHT START IN „HERBOREN" ZAAL Installatie sociale en culturele commissies .„Heren van Land en Watergeopend Drie eeuwen Gemeenlandshuis - en pleidooi voor restauratie Anders dan andere Borneo komt zaterdag terug van jeugdreis Primeur voor Kethels probleem Berhel laat zich adviseren Beslissing blijft bij B. en W. Gecompliceerde botsing geeft zeer veel schade Demonstratie strandreiniger nog niet gelukt Vreemd geluid: waterbuis brak Loos alarm MÊËm Directeur C.T.S. geeft uiteenzetting (I) C^Ldafwaako pgfc ROTTERDAiMMER PAGINA 3 DONDERDAG lVaUUJ (Van een onzer ersïaggevers) Driehonderd jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor een van de weinige historische ge bouwen, die Rotterdam thans nog kent het Schielandshuis meer bekend als de zetel van het Histo risch Museum Het eeuwfeest van het gebouw aan de Korte Hoog straat werd aanleiding tot het in richten van een tentoonstelling die een indruk geeft van de acti viteiten van het Hoogheemraad schap Schieland door de eeuwen heen en van de architectuur van het „jubilerende gebouw dat als Gemeenlandshuis immers Schie 'lands zetel is geweest Heren van Land en Water is d° toepasse lijke naam der expositie die tot 17 september zal duren. De hoogheemraadschappen in ons land zijn evenals de polders en waterschappen zeer oud Omstreeks 1300 is ook Schieland gevoimd als een lichaam dat een uitgestrekt gebied wa terstaatkundig beheerde er bestuurde Dijkgraaf en hoogheemrad >n vormden het dagelijks bestuur en dm u cr de verenigde vergadering waarin dit col lege samen met de hoofdingelanden idie de eigenaren der gronden en pol ders vertegenwoordigen) de proble men bespreekt Zo ls het var daag nog alleen de dijkgraaf van thans is nie* meer de baljuw van vroeger voor wie het dijkgraafschap een nevenfunctie was. Kaarten tekeningen gravures ge bruiksvoorwerpen doen zien hoe een hoogheemraadschap vroeger aan de weg timmerde Een kaart van geheil Schie land vormt een fraaie blikvanger Het it een herdruk uit 1684 van een oor spronkclijke kaart van mr Jan Stam pioen uit 16511653 een kunstwerk op zichzelf. Een kostbaarheid ls erenzeer de verguld zilveren Hensbeker die Da niel van Hogendorp stichter van het Schielandshuis in 1657 aan het hoog heemraadschap schonk D«*e beker wordt ook thans nog ge bruikt uiteraard bij zeer zeldzame ge legenheden, bijv wanne r Schieland bijzondere gasten ontvangt Men kan op deze expositie een lijst lezen van de mensen die de lippen aan de beker heb ben gezet. Floris V prijkt op het dek van de beker die verder de wapens van Schieland (met een adelaar) en van Van Hogendorp draagt Engeltjes op de beker geven een symboliek van Jicht en wijnoogst Zilversmid Brechter maakte dit werkstuk fJIT deze fraaie beker drinken de hoogheemraden van Schieland nog wel eens met gasten waar het nu over enige tijd weer naar een volgende vestiging zal worden over geplaatst In 1841 werd het Gemeenlandshu s be zit van de gemeente Rotterdam de er de gelegateerde collectie kunstbezit van J A ging inrichten In 1848 werd museum Boymans ge opend In 1864 verwoestte een felle brand het gebouw in 1868 volgde her opening m 193o werd het tegenwoor d ge museum Boymans geopend aan de Mathenesserlaan Daarna is het Histo iisch Museum tot stand gekomen Ontlnisterd OP DEZE expositie is zeer duidelijk te zien dat de brand van 1864 het kos telyke gebouw van veel luister heeft be roofd In die tijd restaureerde men met bijster nauwgezet zoals thans Het ho ge dak keerde dan ook met terug ra men van de zijgevels werden geblin deerd en ook het interieur boette in aan rijke ornamentiek Het Gemeenlandshuis neemt een bijzondere plaats m temxd den der vele monumenten van de barok ke bouwkunst die ons land nog bezit (de gel jkenis bijv met het stadhuis van Maastricht is frappant) Al met al is dit deel van de expositie een stil pleidooi voor herstel van het Genu niandshuJs In zijn oorspronkelijke blister De hoop op een dergelijke res tauratie j eft nog altijd De interessante expositie Heren van Land en Water is geopend van. 10 tot 17 uur e ke werkdag (Advertentie) 20 stuks 80 cent Onvoorziene omstand gheden voorbe houden zal het m s Borneo van de NV Stoomvaart Maatschappij Neder land onder commando van kapitein F P A Jam n zaterdag omstreeks ne gen uur van haar tweede jeugdreis te Hoek van Holland terug keren Het schip zal meren langszij de frmtsteiger Diezelfde dag zal het scihp weer om vier uur s middags (inscheping tussen 14 30 en 15 uur) de haven van Hoek van Holland verlaten voor het maken van de derde jongensreis naar Gote borg Oslo en de Sognefjord Onder de jongelui die op deze derde reis meegaan zijn twee prijswinnaars George Copra j en Hans Broere Geor ge Copraij js een leerling van het Plus X Lyceum te Amsterdam die een vrije passage met het m s Borneo heeft gewonnen door het ontwerpen van een affiche over de jeudgreizen van de Bor neo Hans Broere leerling van de chr HBS b te Amsterdam Noord is win naar geworden van een reis door het maken van een opstel over een bezoek aan de rederij te Amsterdam Er is een grote verscheidenheid van stukken oorkonden ordonnanties oc troolen en keuren Een van de belang rijkste is een bnet van graaf Jan I met zegel Dokumenten over aanbestedingen rekeningen e d werpen interessant licht op de werken die ook vroeger nodig: waren om de waterkeringen in stand tft „Vuur Machine" TTAN HET plaatwerk kan worden ge noemd een afbeelding van een he vel om water uit een polder op de m te lozen een octrooi dat overi gens met is toegepast en een tekening van een Vuur Machine een der eer ste stoomgemalen van ons land dat in 1785 stond bij de toenmalige Oostpoort in Rotterdam Het Schielandshuis heeft tal van il lustere historische figuren binnen zijn muren gez en zoals Napoleon en Ma rie Louise en Alexander I van Rusland en zijn gemalin De lan* met kleine sleutels van de stad Rotterdam die de Franse veroveraar bij zijn bezoek in 1811 werden aangeboden zijn op de expositie te zien evenals ontwerpen voor erebogen bij de intocht van de keizer Aan de vele hoge waterstan den en vloeden die het gebied van Sch eland meemaakte herinneren fraaie gravures Het eerste deel van Heren van Land en Water geeft dus weer waarmee Schieland zich de eeuwen door heeft be ziggehouden Het tweede deel bepaalt de bezoeker nader bij het Gemeenlandshuis dat in die drie eeuwen een met mm der bewogen leven beeft gekend De in leiding tot de tweede zaal is een grote kostbaarheid een met de hand vervaar digd boek van Jacob Lois over Schie land met veie tekeningen een werk dat nooit is gedrukt en dus een zeer grote waarde heeft Veelzijdig JACOB LOIS is een bijzonder man ge we est. Een vooraanstaand Rotter dammer een van de intellectuele di lettanten van zijn tijd een veelzijdig mens Hij noemde het boek Oude Wa re Beschryvinghe van Schieland en uit de tekeningen blijkt hoe de vormgeving van het gemeenlandshuis tot stand is gekomen Het grondplan was van de vermaarde bouwmeester Pieter Post. (van het Mauritshuis o a maar Lois zorgde door zijn toevoegingen voor de njke ornament ek die bijv de gevels' kenmerkt Als Gemrenl andshuls Is het tegen woordlge Historisch Museum In gebruik geweest van 1664 tot 1841 Het hoog b emraadsihap heeft daarna vergaderd in een gebouw aan de Korte Hoogstraat en vanaf 1923 zetelt het in het huidige gebouw aan de Eendrachtsw .g van (Van onze correspondent) HET dagelijks bestuur van Berkei en Rodenrijs heeft twee commls sles, die B en W in hun bestuurlijke taak zullen bijstaan en adviseren een culturele commissie en een com missie voor maatschappelijke en so caile zorg Woensdagavond heeft bur gemeester L M J Hendrik de twee adviescommissies in bet veremgmgs gebouw „De Ark" geinstaUeerd In zijn installatierede zei de btirge meester dat de snelle groei van de gemeente (in acht jaar verdubbelde het aantal Inwoners) het in het leven roepen van deze commissies noodza kelijk heeft gemaakt Met nadruk stel de de heer Hendrix vast dat de com missies adviserend zijn en dat de uit emdebjke beslissing en verantwoor deüjkheid bij het college van B en W liggen De adviezen zullen in de eerste plaats objectief moeten zyn De sociale commissie zal niet aheen moeten adviseren over ondersteumngs en morsen Stedelijk museum voorz Sctuedamse Gemeenschap F A de Wolff opent zo mei-tentoonstellingen 2015 ...era dagelijks Dagblad De Rotterdammer Sche damse redactie tel 64154 b g g tel 115588 toestel 51 (b g g 80037) alleen voor redactie aangelegenheden Agentschap H. J Troost AJeidastr 23 tel 65451 (alleen voor klachten ad vertentles en abonnementen b g g teiei 115588) Apotheek Evers Lange Haven Belangrijke telefoonnummers Hrana alarm 69123 politie alarm 64666 GG en GD waarschuwing 69290 getallen maar allerlei raadgevingen moeten verstrekken betreffende de maatschappelijke en sociale sector Breed terrein De werkzaamheden van de culturele commissie omvatten een breed terrein Zo zal ook de ree eat e en de leefbaar heid van de gemeente m het algemeen haar aandacht krijgen Het ia de bedoeling dat een subcom missie van deze commissie het beheer zal hebben van het sportpark aan de Westeisingrl Daarnaast zal een werk commissie speciaal heiast worden met allerlei culturele aangelegenheden De ze sub commissie ziet zich meteen al geplaatst voor de opdracht de f esteiijk heden In verband met het 1000 jarig bestaan van de gemeente voor te here! den Het terren van deze commissie ligt feitelijk nog helemaal braak B en w verwacht n van haar dan ook allerlei adviezen en initiatieven die een ge meente a s Berkei en Rodenrijs nodig heeft Zo zal men zijn gedachten kun nen laten gaan over het vestigen van een muz ekscbool m de gemeente om maar een voorbeeld te noemen Tijden® de errsfe vergadering van de commissies is een algemeen oriënteren gesprek gehouden en konden de leden een indruk krijgen van wat van hen wordt verwacht De comm ssieleden krijgen voor elke vergadering 10 presentiegeld J?EN meer dan manshoge ge- kleurde kaart van Rotter dam met enkele herinneringen aan vroeger eeuwen een wtp- watermolen wachtstokken van de molenaars aan de Rotte en een lantaarn Een gecompliceerde aanrijding met vernielingen ontstond toen de chauffeur B L F van B Zaterdagmiddag om t en voor half eén met zijn vrachtwagen van de binnenplaats van de distilleer derij Bols m Schiedam naar het Groenweegje wilde rijden De auto reed tegen een houtenvat aan het vat rolde een carrier omver en de carrier botste daarna tegen een dames flets aan waarna de fiets tenslotte een vuilnisvat indeukte De carrier en de damesfiets eigen Mn van de destillateursknedbt T J Hendriks zijn danig bescbad gd De carrier is geheel vermeld en het voor wiel van de fiets is verbogen Nu burgemeester F J Groot Enze rink van Maasland met vakantie is wordt zyn spreekuur waargenomen door wethouder C C Oosterlee Wordt gewoonlijk des woensdagmorgens het spreekuur gehouden thans is dit op donderdagmorgen 26 juli van 10 tot 12 uur Van en onzer verslaggevers Op het strand van Hoek van Holland is woensdagavond een proef genomen met een z g strandreiniger De belang rijkste toeschouwers daarbij waren de leden der i g strandconumssie van de gemeente Rotterdam die verzocht wa ren het apparaat te beoordelen Door dat men met pech te kampen had kan deze eerste demonstratie nog niet als ge ukt worden beschouwd De strandreimger Is een Amerikaanse vinding die de Haagse firma Inbouw m Nederland importeert Het apparaat wordt getrokken door een tractor die de reiniger door middel van een speciale as m beweging brengt Helaas had men woensdag met pech te kampen De de monstratie begon te laat als gevolg van een defect aan de motor van de trac tor Toen het apparaat in werking was verliep de demonstratie nog niet naar wens De strandreimger zal naar het schijnt zijn taak het best kunnen ver vullen op volkomen vlak strand Wan neer het terrein iets geaccidenteerd is wordt het moeilijker Maar misschien spreekt ook het gebrek aan ervaring met de machine een rol In ieder ge \al wordt getracht de demonstratie te herhalen omdat er voor De Hoek na tuurhjk belang bij is Tijdens de vakantie zal de muziekver enigmg Euterpe te Maasland enige weken geen repetities houden Op 14 augustus gaat men weer beginnen (Van een onzer verslaggevers) HET probleem van de botsing op de Kethelse Harreweg op 25 maart kreeg de primeur van een herboren zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam Het zij direct gezegd de zee groene gobelins brengen de authentieke sfeer In de vroegere balzaal van het nzafrehuls De wit geschilderde wanden brengen het licht in de rechtszaal,. nieuwe houten vloer is fraai en van kwaliteit maar de beeltenis van de Ko ningin is nn moeilijk te zien tegen de nieuwe zaai de koperen balie is er ook niet meer hoewel de ultramoderne hout-met-staal balie wel fraai van vorm ls evenals de nieuwe haarden Jammer is echter dat de sfeer wat aangetast is doordat de banken voor de getuigen de verdedigers en de verslaggevers met meer ingekapseld staan achter houten wanden Die wan den zyn weg evenals de te kleine banken voor het publiek zodat de eerste bezoekers woensdag vrijelijk plaats namen op de drie bankjes voor de autoriteiten m de wat kaal gewor den zaal Voor de Haagse bioloog J K was de ze wijziging m het historische gebouw met van belang Hij verte de dat hij niet begreep waarom hij terecht stond Hij had gewoon gereden op 25 maart Voor hem reden fietsende meisjes daar achter de bromfiets met duopassagiere mevrouw G B V uit Delft Hij had al leen maar langs deze groep willen rij den De snbstitumofficier van justitie nu J L F van Moorse 1 kersvers terug van vakantie maakte er geen proble men van Hij stelde dat verdachte het verkeersbeeld niet Juist heeft gezien Gunning bouw telefooncentrale De Rijksgebouwendienst heeft het bouwen van een telefooncentrale aan de Hoofdweg te Rotterdam naar ontwerp van het architecten en ingemeursbu reau ir F C de Weger opgedragen aan Van Vliet Sc Van Duist s Bouwbedrijf NV te Rotterdam Het bouwen van een bedrijfspand aan de Stnckledöweg in de Spaansepolder voor de N V Chem Industrie Folyplas tic naar ontwerp van architect C Hoek veen is opgedragen aan het Bouw en Aannemingsbedrijf v h C Spee te Rot terdam Als een brommer langs wielrijders gaat op een te smalle weg moet men niet passeren De 62 jarige mevrouw G B V vertel de dat ze verschrikkelijk geschrokken was Haar tan had 47 50 schade hij had een heel e-nd verder langs de sloot gelegen haar kousen waren kapot haar mantel ze kon het wel even laten zien ze had het allemaal bij zich nee nee, la-at maar zitten zei mr P B Coss en dat had allemaal een schade van 293 95 teweeg gebracht „Te hoog" Dan moet ik u zeggen dat dit te hoog is zei de kantonrechter en hij zette uiteen dat men direct tot honderd gulden schade kan eisen bij een derge lijke procedure maar als het meer dan honderd gulden bedraagt dient men zich via advocaat of deurwaarder tot de cl viele rechter te wenden Toen mr P B Cos uitgesproken was bleek ook de civiele rechter niet actief te zullen worden want de 67 ja nge Hagenaar vertelde dat zijn ver zekering de schade wel zal vergoeden. Daarop begonnen verdachte en bele digde party alvast maar aan bet overleg Dertig gulden boete of zes dagen hechtenis deelde mr Cos nog mee Vreemde geluiden brachten vannacht beroering m het pand Nieuwe Haven 123 te Schiedam De benedenbewoner de heer Houtzager hoorde de vreemde geluiden het eerst Hy meende dat het geluid van de bovenverdieping kwam Aangezien hij meende dat de bovenbu ren met thuis waren ondernam hij via het balcon een expeditie naar boven De buren waren echter wel thuis De heer Janssen en echtgenote hadden het vreemde geluid gehoord Tens'otte hebben de bewoners en politie ontdekt dat een buis van de waterleiding bij de watermeter was afgebroken m de kelder waardoor de trilling van de ove rige buizen in het pand het onbekende geluid maakten. I Het reserve wiel van de truck met oplegger bestuurd door R A E koos woensdagavond om tien voor half acht een eigen weg op de Rotterdam sedijk m Schiedam Het wiel vermei de het linker voorspatbord van de geparkeerde auto van de heer P v d B De Schiedamse matroos J D vanD mist zyn bromfiets die met op slot op het Dr Wieboutplein in Schiedam heeft gestaan WOERDEN Een hevig .ge schrokken inwoner van Nieu- werbrug stapte woensdagmorgen het politiebureau van Woerden binnen met de mededeling dat zyn auto die hy in de Rijnstraat bad geparkeerd was gestolen Onmiddellijk nam de politie maatregelen en alarmeerde de politieposten m de onmiddellijke omgeving Groot was de verbazing van de Nieuwerbrugger toen hij een uurtje later een pohtie-agent in de Rynstraat naast zijn auto zag staan Heeft U hem al gevon den zo vroeg hy verheugd. De vreugde van de autobezit ter ontstak echter m woede toen de agent hem vertelde dat de wagen een paar minuten geleden neer was gezet door een jonge man en uit de beschryvmg van de agent herkende de automo bilist zijn eigen zoon. Deze was zonder dat vader het wist een. ritje gaan maken Van diefstal was dus geen sprake en het op sporingsbericht werd met spoed ingetrokken Wat vader tegen zoon zei toen hy hem ontmoette is met bekend Jonge vrouw werd uit haar auto geslingerd Bij een botsing- met een bestelauto op de kruising Lange Hllleweg HlUevIiet ii te Rotterdam werd de 32 jarige apothe- kers assistente M de Graaf uit Wad dinxveen woensdagavond uit haar per sonenauto geslingerd Zy liep een hoofdwond en een her senschuddmg op waarvoor men haar naar het Zuiderzickenhuis vervoerde De bestelwagen fiie aan de rechter- achterzijde werd geraakt, sloeg om en schoof tegen een geparkeerde personen-- a auto De chauffeur kreeg geen letsel. Alle dne de auto s werden beschadigd^ t j Inwoners van Maasland, stelling hebben voor de 1 1962 kunnen na 25 doch t as by de WV (gevestigd gemeente secretarie Maasland) bestelka aiten voor plaatsbewijzen afhalen "Er*wordt op gewezen dat het aantal bestelkaar- ten beperkt is FH .1..5 UillininKiLiliil^. iHpjj (Advertentie) TOERIST ALLEN worden of zyn we dezer da- gen een beetje toertst Dan gaan we in Zutfen naar de St Walburgskerk n dan zeggen we m stille bewonde ring dat het toch heel mom ts dan gaan we de icerken m Delft binnen en dan neigen we wederom voor al het eerbiedwaardige dat deze bouwwerken uit vroeger eeuwen te zien geven De tounst vindt zo veel op zyn tochten tri Salland of Haamstede tn Rome of m Thebe Zou Schiedam mets te bieden hebben op dtt gebied Niet zo best, maar de Grote Kerk zevenhonderd- jang symbool van Schiedams geschie denis zou toch zeker geschikt zyn Men zou dan tevens de Waag die aan de Grote Kerk is gebouwd geschikt moeten maken voor bezichtiging door tounsten Het interieur van de Waag moet er dan weer in worden aange bracht ONBEKENDHEID NOODZAKELIJK is dat er wat prentbriefkaarten wat brochures e d gereed liggen dte de vreemdeling iets kunnen geven van de sfeer die toch werkelyk nog in deze historische bouwwerken leeft Bovendien zouden er boekwerken over Oud-Schie dam over Scmedam en byvoorbeeld het ko mende boek van ds J G Jansen over de Grote Kerk, kunnen hggen^TIela kent de Schiedammer de Lgeschte&ej va>n zyn stad met.Het ts de grot waarde van hetj, pletnspel Twvnti eeuwen Schiedam presenteren zich "f dat dit maal aan duizenden mensei kan worden gewezen op een toch ryk historie van deze stad.- Onlangs be£ vestigden een hoofdonderwijzer ,en enkele verslaggevers ons dit Zy tow® ten vele zaken uit Schiedams historie niet Niemand kende het gevecht van x de Schiedammer Eland du Bois m (te monding «au de Thames en de Med- way om. De Ruyter's vloot de door- 5 tocht te geven Niemand weet dot. het met Jan van Brakel xs geweest maar Eland du Bois dte als eerste over d% befaamde ketting voer en die als eerste met zyn Schiedammers -de Royal Charles beklom Het plein-'- 1 spel zal dus met alleen een be weeglijk historisch spel, een moot schouwspel zyn maar tevens de> goeds (Advertentie) Als ik een heel mooi MONTUUR zie derk ik meteen aan MOSTERT HOOGSTRAAT 150 T£1~30P' (Van een onzer verslaggevers) TE ZEER NOG wordt het technisch onderwijs miskend Te weinigen ook weten dat de leerlmgen van het technisch onderwijs de scholing kun nen krijgen die hun brengt naar de belangrijkste functies in de maat schappij Bij de Christelijke Techrn sche School voor Schiedam en Om streken gaat men zelfs met ingang van het meuwe leerjaar Voorberei dende Theoretische (VTO) lessen ge ven die de meer begaafde leerlmgen de mogelijkheden zullen bieden na het behalen van de diplomas naar de ETS VMTO en dergelijke te gaan In de korte periode van haar bestaan zag de school al vele leerlmgen al naar dergelijke instellingen vertrekken maar steeds kregen de leerlmgen dan bijlessen Nu zyn deze voorbereidende theoretische lessen voor het eerst onderdeel van het lesrooster geworden dwz dat enkele uren geen praktijk maar meer theorie zal worden gegeven dat IS voor de derdeklassers maandags re kenen en Nederlandse taal s woens dags natuurkunde en werktuigkunde donderdags algebra en meetkunde Als de goede leerkrachten kunnen wor den aangetrokken zal op deze school ook les gegeven worden m Engels en Duits De directeur van de Christely ke Technische School de heer H van de Waal was zo welw llend een uiteen zetting over deze belangwekkende ma tene te willen geven waarvan wy hieronder het eerste deel laten volgen Welke school Ieder jaar opnieuw staan vele ouders voor de moeilijke opgave om een ant woord te vmden op de vraag school gaat myn zoon volgen i verlaten van de lagere school' VAN DE WAAL directeur groetende CTS welke i Er moet een keuze gemaakt worden het tussen het technische basisonderwijs en de andere vormen van voortgezet on derwijs Dit is geen eenvoudige opgaaf omdat over de toekomst van uw zoon een beslissing moet worden genomen Een verantwoorde keuze kan alleen be paald worden in overleg met het hoofd en de klasseonderwijzer van de lage re school Sommige ouders grijpen echter te hoog en kiezen een school die de jongen met ligt en waarvoor hy geen capa citeiten heeft Een verkeerde keuze ver oorzaakt teleurstellingen en spanningen m het gezin en deze hadden voorkomen kunnen worden indien men het advies van de lagere school had opgevolgd Techniek beheerst de toekomst Als uw zoon voor het technisch onder wijs voelt en wanneer is vastgesteld dat het er ook de capaciteiten voor heeft stuur hem dan met een gerust hart naar de CTS (ChristelijkeTech msehe School) Door het volgen van dit onderwijs heeft uw zoon dan de eerste en een belangrijke stap gezet op de weg naar een goede veilige toekomst Ook de techniek stelt zn eisen zy vraagt naar praktische kunde en heo retische kennis en hiervoor moet de school de grondslag leggen De techniek ondergaat een storm achtige ontwikkeling en het is daarom met te verwonderen dat vele jonge mensen hun toekomst zoeken in de techniek die ongekende mogelijkheden biedt en in een zeer groot aantal richtingen educatieve waarde hebben STEEDS MEER 4% TF7ANDELEND door de Grote Kerk kan men op zoek gaan naar de betekenis van het verre verleden Ds grafstenen vertellen van de heer Kneppelhout die vn de vonge eeuw- op 109-jange leeftyd stierf Ook toen kon men oud worden Er staat op eeri wonderbaarlijke grafsteen vn de jnuut het verhaal van de man die op Va-* lentynsdag werd neergeschoten Kr staat 1» een zuil het grafschrift van Schiedams beroemde zoon mr Cor nells Haga dte als eerste ambassadeur naar Konstantinopel ging in een tyd dat Turken gevreesde lieden warep Ontroerend is te zien de steen van het echtpaar Nieuwpoort Hy al groot man als secretaris van de stad Schie-. dam maar zyn zoon heel groot als lid Dan het landbestuur m de Gouden Eeuw Willem Nieuwpoort verrichtte als gezant vele belangrijke missies Het communistische raadslid S Groe nendijk: heeft het college van B en W van Rotterdam schnftelyfk vragen gesteld STENEN SPREKEN over het eenmaal per week ophalen van de vuilnis gedurende de vakantie Vol gens hem leidt deze maatregel tot on hygiënische toestanden m de oude wo rungen en hy vraagt deze toestanden met alle middelen te bestrijden CZaditik LduhivrhallimM Franseo5t«at £3 - Tel 6435 Vlaardmgen DIJ wat goed rondzien ontdekt men D steeds meer tn deze kerk Daar ts de stenen fundering te zien van de vroegere kapél voor het meisje Li duina Men vraagt zich dan tevens^ af waar de rooms-kathoheken omstreeks 1572 hun beelden en ander mafcenaal m de grond zullen hebben gestopt (of met') toen Barthold Entens met zyn Geuzen te keer ging Er is zo veel te zien en nog meer te bespeuren, soms komt er een groepje bwterwmders maar kennen Schiedammers de historie van de stadIn de Grote Kerk ts de yuerige koster W G oan Put wel be reid het een en ander van de kerk te vertellen Hij weckt er met liefde ook al meende zyn omgeving dat hy als goed koperslager ander werk zou moeten doen Hy houdt uan zyn kerk daarom ts het geheel stof vrij Daarom ook heeft Van Put de verdienste dat hy de grafstenen weer ontdaan keeft van het stof zodat er nu steeds meer te lezen ualt uit -coorbye tyden Van Put presteerde het ook een grote geldkist te openen en zowaar er er kwam een perkamenten document te voomchyn dat stelde dat de Her vormden ten alle tyde het recht zullen hebben te kerken tn de aula van het St Jacobsgasthuis Collega s leren van Van Put hoe de twaalf koperen kro nen vol kaarsen ontstoken moeten worden Heus, Schiedam, heeft nog veel schoonheider is heus 10at te le ren en te zien. r.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1