Poezen kosten Sandra f550 per week.... eeman maakt dodelijke val in Delistraat ROTTER DA I IEDERE ZAT ER C 3fENTENSHOW ENORME SORTERING CAMPING ViiN ROON - WESTHAVEN KADE lil - TEL. 3492 KOOPJES in ZOMERSTOFFEN COUPONS CALVIJN Dili FER 5-35% KORTING LUESKEN'S OPRUIMING „VECO" 7 FNRËRG'e SCHIEDAMSEWEG 73 TEL. 32714 RO TTERDAM \/gja4qu£4 a - SPKM1E NUmtMMMK VOOR HET ZELFDE GELD, MAAKT U NU 2 JAPONNEN JET KINDERPARADIJS" N06 SLECHTS ENKELE DAGEN.... ANDER C K E L L 'i ANDORRA* Liever dan quarantaine EEN mmï üSTBUSriNG Mastiekwerker moet naar psychiater m gei M ||J ig;||§* ofv^<>0Juli SLAAPZAKKEN ZONNEBEDDEN LUCHTBEDDEN Volledige MEPAL KOLL. vitm BETERE TEXTIEL EXCLUSIEVE MODES SENSATIE-PRIJZEN 10% KORTING DS. E. PIJLMAN ZEGT U Ir. DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAG 19 JULI 1962 S S A K .L.M.-reductie voor Sinberg-passagiers eugdzivemwedstrijd voor Ridderkerkers Advertentie D£ HOOP H.V. Bedrijfsschool 1 belan9S A nodigen w>! h,erÖ Bemete» jn ons bedrfj 1 Wi!ü"gestraai Rotterdan;* Aanvang 8 uur* Voor de jeugd: ZWEMRINGEN v.o. f 2.50 OPVOUWBARE STOELEN v.a. f 14.00 4 pers. DUBBELDAKTENT f 150.00 3 pers. BUNGALOWTENT f 289.50 NAAST DE VELE UITZONDERLIJKE VANAF HEDEN LIESVEL» 17 u rijdt weg zonder trappen de fiets die HELEMAAL vanzelf gaat KOOPJES HALEN OP ALLE ARTIKELEN, OOK SPEELGOEDEREN KINDERWAGENHUIS ZOMER SEIZOEN RUBBERCORSETTEN lang model, boven en onder om geboord, NU 15.95 RUBBERCORSETTEN kort modelboven en onder om geboord, NU 12.95 Partijtje zware katoenen B-H's met lange maagband NU 6.95 B-HOUDERS nu sterk afgeprijsd vanaf 2.50 Verder op alle courante corsetten en B-H's CORSETTENHUIS Hoogstraat 94 - Tel. 3159 - Vlaardingen datt/ Snde/t vat ihristen gelooft r "k tk "k gebonden f4.W Verkrijgbaar in de boekhandel Advertentie Een nieuwe sigaar voor aan nieuwe prijs! &ÜS&3&3S ClErtfT m i "2v I Z kj «y Voor de ronde prijs van 1 kwartje de kwaliteit van een luxe sigaar; Velasques Andorra. ¥j>N NEEPXJSOS gfio0' EEN KNAPPE rijke Amerikaanse, de 24-jarige Sandra de Havilland. vliegt tweemaal per week van Lon den, naar Rotterdam om haar twee poezen te aaien, die zij daar in peti tion heeft gedaan Sandra, die afkomstig is uit Los Ange les en in Londen een zaak in schoon heidsartikelen heeft, keerde onlangs met de poezen van een bezoek aan Holland naar Engeland terug. Op Londen-Airport hoorde zij, dat de die ren zes maanden in quarantaine moesten, voordat zij weer in Enge land zouden worden loegelaten. Daar op ging Sandra met haar dieren, een Siamese en een Birmese kat. terug naar Nederland, waar zij onderdak voor de poezen vond hij een Rotter damse familie. Nu besteedt zij aan pensionkosten en vliegreizen weke lijks ongeveer 550 gulden, uitsluitend uit liefde voor haar poezen! We Amerikaanse was niet van de qua- rantaineregeling op de hoogte, toen zij met haar poezen op reis ging. Zij ziet nu uit naar een larlementslid" dat gevoelig is voor blonde meisjes en poezen" en hoopt dat deze een wij ziging in de quarantainebepalingen zal kunnen bewerkstelligen. Zolang dit niet het geval is, laat zij haat poezen in Rotterdam. Op het ogenblik ziet het. ernaar uit, dat mijn reizen naar Rotterdam tot in het oneindige zullen voortduren", zei ze. Sandra acht het niet rechtvaardig haar poezen, in quarantaine te doen, te meer daar zij door haar onwetend- 1 heid de schuld van alles is. „Zij zijn gewend om als menselijke wezens be handeld te worden. Ik zou. ze waar schijnlijk wel kunnen bezoeken in de kennels op London Airport, maar m Rotterdam zitten ze niet in zo'n onpersoonlijke kennel." Sandra bezit ook een negen maanden oud hondje dat in het bezit is van zes verschillende jasjes en lijnen in negen verschillende kleuren met bij passende halsband tie K.L.M. zal een kleine reductie geven aan passagiers, die met een toe stel van Sinberg Luchtvaartbedrijf N.V. van Groningen naar Schiphol vliegen en vandaar met een toestel van de natio nale luchtvaartmaatschappij verder rei zen. De reductie op het totaal tarief komt neer op een bedrag van globaal negen gulden. De K.L.M. en Sinberg zijn deze z.g. interline-agreement overeengekomen binnen het raam van de IATA-bepalin- gen. Zoals men zich zal herinneren, opent Sinberg zaterdag, 21 juli de lijndienst Eelde (bij Groningen)-Ameland-Texel- Schiphoi v.v. Ir oktober gaat Sinberg vliegen van Eelde naar Hamburg en van Eelde naar Schiphol en Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) In de zeemansbuurt Katen- drecht te Rotterdam is de 54- jarige hulpsteward Herbert Leo nard Carter uit Brooklyn (V.S.) woensdagavond omstreeks half twaalf van een balkonnetje op de derde verdieping in de Delistraat gevallen. De zeeman, die een be zoek bracht *aan een vrouw werd zeer ernstig gewond en overleed ter plaatse. In het pand waar de vrouw verblijft, bevindt zich een bar, waarvan de be zoekers werden opgeschrikt door een doffe slag. Op de binnenplaats vond men toen de Amerikaan, een kleur ling, in stervende toestand. De man, die een bekende in Katen- drecht was, is volgens de politie ver moedelijk misgestapt, toen hij zich op het moment dat de vrouw even afwezig was op het platje buiten de kamer bevond, Gedacht wordt, dat bij in een marihuana-roes verkeer de. De politie, die zowel de bewoners, meest vrouwen, als de barklanten aan een scherp verhoor onderwierp, moest een Duitser, die zich ook met een vrouw in een kamer bevond, we gens een agressieve houding mee naar het bureau nemen. Zaterdag 28 juli zal de Ridderkerkse gemeenschap in. het kader van de va- cantiebesteümg, in samenwerking met de gemeentepolitie Ridderkerk, een zwemwedstrijd voor de jeugd houden, Elke sportieve jongen of meisje kan voor deze wedstrijd inschrijven op de 50 m. vrije slag (slag naar keuze) en de 50 m, schoolslag. Inschrijvingen bij de badmeester van het zwembad te Rid derkerk aan de Molendijk en op het po litiebureau aan de Klaas Katerstraat. De sluitingsdatum voor de inschrijving is maandag 23 juli. "passen de zwemnummers door zullen bekende zwemsters van de Rotterdamse dames-zwemciub de verschillende zwem slagen demonstreren. Een polowedstrijd tussen de zeven tallen van Poseidon te Ridderkerk en de R.E.T, te Rotterdam, zal het sluitstuk zijn van deze sportieve middag. Advertentie ADOX C 18 kleurenfilm in een ADOX camera vanaf f 54 De hulpsteward woonde aan de Lexington Avenue in Brooklyn en was een opvarende van het Ameri kaanse motorschip American Buil der, dat een dezer dagen in Rotter dam aanlegde. i De LANDINGSBRUG, die de vrije wereld onschatbare diensten heeft be wezen bij de geallieerde invasie in Nor- mandié. zal binnenkort de Rotterdammers van dienst zijn. Het stalen gevaarte is namelijk schuin tegenover het stadhuis ter hoogte van de Kruiskade op de stalen damwand van het toekomstige metro kanaal geplaatst en zal daar fungeren als voetgangersbrug. Deze brug. voorzien van een betonnen plaat en houten leuning zal straks een uniek uitzicht bieden op de metrowerken, hoewel zij natuurlijk in de eerste plaats bestemd is voor het over steken van de Coolsingel op deze plaats. Na de vakantie van de bouwvakkers wordt de stalen damwand van het metro- kanaal gesloten, zedat dan de brug gereed zal zijn. Houten trappen geven toegang tot de brug Voor moeders en ook vaders met wandelwagens wordt het dus een toer om aan do andere kant te komen Een bijzonderheid van de brug is ook, dat ze,"wanneer het metrowerk dit nood zakelijk maakt, ennkele meters kan wor den verschoven. Zo maakt dan dit stalen geraamte geschiedenis: eerst rolden er aan de Normandisclie kust oorlogsvoe- tuigen over voor de bevrijding van West- Europa. Daarna kwam het terecht in een legerdump en vervolgens wordt de brug verbonden aan de geschiedenis van de metrobouw ten gerieve van de voet gangers. DE EERSTE EN TWEEDE Uitgebreid Technische School te Rotterdam had den aan het einde van 1961 689 leerlingen (einde I960 613), de avondschool 301 (277). De toenemende belangstelling voor deze vorm van technisch onderwijs, zo blijkt uit het jaarverslag over I960 van de Stichting Uitgebreid Technisch Onder wijs, komt ook tot uiting door de wens van het autobedrijf om met een opleiding voor autotechniek te starten en verschil lende nieuwe cursussen ionder meer ver volgcursus werktuigbouwkundige appa ratenbouw en vervolgcursus bouwkundig opzichter en tekenaar). Mot de gemeente Rotterdam heeft de Stichting contact op genomen voor bouwgrond ten behoeve van de tweede "U.T.S. die in het schoo, gebouw aan de Kromme Zandweg 9 is ondergebracht, cn per 1 september ook in het aangrenzende schoolgebouw aan de Jan Ligthartstraat ruimte krijgt. (Van een onzer verslaggevers) Stukken metaal zou de 57-jarige Rot terdammer op het wegdek van de Edi- sonstraat hebben geworpen vanaf het pand 56. Daarom stond hij nu voor het kantongerecht in Schiedam, „We ge bruiken geen metaal" zei mastiekwer ker R. V. en daarmee was voor hem de kous af. „De politeagentej. hebben het toch geconstateerd, wel driemaal, het is ook een ingedeukte emmer gt weestzei de officier. „Dat kan niet" meende verdrfchte. „We laten stukken dakbedekking zakken, een keertje is er een stukkie van het touw gevallen, er kwam niemand aan, is dat nou zo erg". De officier liet vele twijfels horen, mr. Van Moorsel beriep zich op de po litie. ,,XJ vertelt nu een gans ander ver haal dan toen bij de politie, u wilde geen voorzorgen nemen". Veertig gul- Men boete o£ acht dagen hechtenis eiste 'mr. Van Moorsel. „Dan laat ik. het mijn advocaat uitzoeken" besliste V. „Nog iets te zeggen?" vroeg de kantonreeh. ter. „Ik Iaat het mijn advocaat uitzoe ken." „Dal moet u .veten, ik meen dan wel..." „Dan laat ik het mijn advocaat uitzoeken „Houdt uw mond". „Ik laat het mijn advocaat uitzoeken". „Houdt uw mond" zei mr. Cos nog.- maals maar verdachte kwam bij inter, ruptie nog ettelijke malen op zijn. zoe kende advocaat terug. Aan het slot van de zitting vonniste mr. Cos een Schiedammer die heel dwaas kniebuigingen maakte en een Hitlergroet bracht. Hij meende mogelijk een slim spel te spelen. Het had eer averechts effect. Mr. Cos stuurt de man naar de psychiater, terwijl hij ook tien gulden bcete heeft wegens openbare dronkenschap. Uit de kelder van de Prinses Wil- helminaflat is de fiets van de Schle- damse verpleegster B. R. M. gesto len. heeft speciaal voordelige vakantie aanbiedingen. Een grote collectie zeil- en motorboten, Zomerspeelgoed en gezelschapspelen. Ook in onze HOBBY-AFDELING zijn er ongelooflijke koopjes o.a. een ELEKTR. LOCOMOTIEF voor 8.95 H.o. goederenwagens vanaf 1.50 ZIE ONZE ETALAGE S MOBYf-ETTE predukt dooi Di. L. Praamsma Tweede druk; 296 bladzijden, gebonden f 5.50 EN u hoeft niets te bedienen EN u stuurt licht EN u rijdt stabiel EN uw kleren biijven schoon vraag de uitvoerige folder bij; voor BOVENDIEN 10% KORTING OP ALLE NIET-VERLAAGDE PRIJZEN VELE ARTIKELEN MET 20 %-80 KORTING Verkrijgbaar in de boekhandel N.V. GEBR. ZOMER KEUNINGS UITG. MIJ WAGENINGEN s Schimmelpenninckstraat II Vlaardïngen - Tel. 4915 v. Hogendorplaat 199. telefoon (018S8) 5-2-0-9 VLAARDÏNGEN TE SENS! EB LI liTUïï JIHIHG ro; X;i;X.Xvv;X'..ax-x';.'vvXG;•xv&tfvx-x ;X;-y':"*.vXv!X"XvXXnxx KLÉI IN IGMAG 1111 ii Een helder boekje ever de belangrijkste geloofswaarheden Doorzijn eenvoudige opzet ook door hen dié. met .de taal'dér. kerk niet op de hoog- te zijn, gemakkelijk té Om zelf te bezitten Om te verspreiden 160 btadiijden N,V. GEBR. ZOMER &XEUNIIÏS UITQEVERSMU - WAQENINQEU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2