Stekje historisch gebied op pent te verdwenen iim STADSKWEKERIJ KOST RIJIM EEN TON MEER Krediet gevraagd voor bestrijding watervloed Directeur C.T.S. geeft uiteenzetting (11) Techn. School: grondopleiding 08 E K "AM ER IN 's-GRAVELAND K^uper-ypioele in cjoucl LEO van IERLAND Krediet nu boven half miljoen Overschrijding om vele redenen Aanleg nieuwe rioleringen Hevige botsing: slechts schade Franz-Paul Decker vrij voor R. Ph. 0. opruiming srjmm 00 AVO opende in Spaansepolder Burgerlijke stand WERF - BEHANG - 80ARD - HOUT BOUWPAKKETTEN de rotterdammer Indeling Scliiedamse zaterdagvoetbal VRIJDAG 20 JULI 1962 PAGINA - ï.- A'p S*p lili OrU^-J^ LIJNBAAN EEN stukje historisch gebied staat op het punt .te verdwij nen. Tekenaar Octave DeConinck noteerde wat men vele jaren lang moet hebben gezien als men ten minste de moed had om over de verdwenen Spoelingbrug te gaan over de Noordvest naar het ver dwenen pontje over de Noordvest. Wie weet dat nog al is het kort geleden? Dan kon de wandelaar over de andere zijde van óm, Noordvest naar het wijde polder land van het 's-Graveland gaan. Hier kwam geen Schiedammer ais het niet noodzakelijk was want het was immers een barre tocht. Toch zag men er op goede wijze de fraaie rij gevels gemarkeerd. Als men nu de nieuwe Proveniersörug over de Schie over wandelt ziet men de oude gevels aan de achterzijde van de Boterstraat nog. Sloop panden Toelichting KOSTGANGERS BEETJE ROOK PAULTJE vandaag,,.. ....en dagelijks HANGMAT. Neemt U de maat van Uw kamer mee? IN ONZE OPRUIMING MORGEN, ZATERDAG, SPECIALE VERKOOP VAN ZUfVER WOU€M MERKOEKENS MERKMATRASSEN Extra lessen Hül SESwKÏ SïsF J OFFICIEEL Opbouw DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLORIS DE VIJFDELAAN 134 {Promenade West) TELEFOON 8210 'fr 'f t r .T/ ■Jir NuoCfS. (Advertentie) Al vlug heeft het bondsbestuur de in deling bekend gemaakt van de voetbal-1 teams in de zaterdagafdeling van de' afdeling Rotterdam van de KNVB. Ver rassingen komen daarbij niet voor. PPSC j verblijft weer in de eerste klasse met de bekende tegenstanders en evenals vorige jaren zal ook nu weer de Schicdamse club sterk favoriet zijn vooral ook om dat PP weer versterkingen heeft ge kregen. In de tweede klas B verblijven GSS en GTB bij elkaar met ditmaals tegenstan ders de bekenden Dos. 32, Egelantier Boys. GOZ. HeUevoctsluis, The Red Stars, RSM, Stellendam en SC Ztsider- park. Ook hier geen verrasingen zodat de beide Schiedamse clubs weer tot de sterken kunnen gaan behoren. In de reserveklassen zijn. ingedeeld: res, le klasse B: PSC 2; res. Ie klasse C: GTB 2, PPSC 3; res. 2e klasse A: HBSS 3; res, 2e klasse D: PPSC 4. M-WkSAilW (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Als de ïtedeboawkundlge plannen ver wezenlijkt worden zal het llnkcrgedeel- te op de tekening over enkele jaren verdwenen zijn. Ban wordt het gehele gebied tossen Broersvest en Krenpel- s tra at (de inham Is te zien op de te kening) met de grond gelijk gemaakt en dan komt er als garnering van hei gigantische Stadhuisplein In ontwikke ling een reeks moderne winkelgale rijen. Zoals men ziet zal de Grote Kerk Immer boven het centrum van Schie dam uitkijken. De draglines op de voorgrond tonen de arbeid die aan de aanleg van de oprit naar de brug wordt verricht. Over enkele weken is de weg gereed op het terrein, dat voor kort nog water, ■modder of weiland was. Bij de komst van de Koningin op don derdag 13 september Is hier echter een fraaie weg naar de nieuwe wijken Mleuwland en Kethel en dan ziet men over de ruime (nieuwe) zwaalkom op de hoek van Noordvest en Schie nog dit beeld van het verdwijnende Schie dam. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van de meest gedragen Nylons, 30 denier. Geen gewone Nylons, neen, de orig. sjaal Royal Stockings, uit de serie van 1.95 per paar. Als U morgen Nylons 30 denier wilt kopen voor een prijs, die de helft is van de normale, zorg dan dat U er bij bent, want morgen koopt U deze Jo«e Nylons per paar voor nog géén gulden. (Van een onzer verslaggevers) DE aanleg van de Schiedamse Stads- kwekerij achter de spoorlijn Schiedam-Delft op het terrein kost 128.000 meer dan oorspronkelijk is geraamd. In maart 1960 stelde de Schiedamse gemeenteraad een kre- diet van 426.000 beschikbaar voor aanleg van deze kwekerij. Thans blijkt dat het beschikbare krediet met 128.000 is overschreden. Dit kon niet eerder aan de gemeente raad worden medegedeeld stellen B. en W. in verband met mutaties en personeelsgebrek bij de Dienst van Gemeentewerken. B. en W. noemen diverse redenen voor de stijging van de uitgaven. Zo moest /33.60O meer salaris worden uitgege ven in verband met de totale loons- stijging van 15 Bovendien werd de Dienst van Gemeentewerken belast met een extra uitgaaf van 17.100.-. als gevolg van5 mutaties, verhoging van salarissen, extra werkzaamheden. In de raming was ook geen rekening gehouden met stoffering en meubile' ring van kantoor, schaftlokaal. Boven, dien moesten een benzinetank, olie tank en een benzinepomp worden ge plaatst. verder moest een loods wor den overgeplaatst, gezamenlijke kos ten 14.800.-. T)E WATEROVERLAST bij regen- buien in de Mari ast raat en Van der Elsstraat (zoals zondag het ge val was) zal bestreden worden als de gemeenteraad het voorstel van B. en W. van Schiedam goedkeurt. Voor een bedrag van 76.500 willen B, en W. nieuwe rioleringen doen aanleg gen in de Aleidastraat. Wel is op de begroting 1962 een bedrag van 56.000 opgenomen voor het ophalen van de rioleringen in Aleidastraat en Vlaardingerdijk maar het bedrag dient nn groter te zijn omdat de nieuwe rioleringen een grotere mid dellijn zullen hebben dan de oude riolering. De zakkingen in de riolering in de Vlaardingerdijk (oostelijk gedeelte) en in de Aleidestraat variëren van 0,60 m tot 0.90 m. Een vlotte water afvoer voor dit gedeelte van de stad is niet meer mogelijk. Ook het reeds vernieuwde gedeelte riolering in de omgeving van het Fabripledn en de Westfrankelandsedijk heeft, hij zware regenbuien, geen voldoende lozmg meer door de riolering in de Aleida- Een nadere berekening heeft tevens aangetoond, dat het bestaande riool- profiel in de Aleidastraat thans 50-75 cm vergroot zal moeten worden tot een profiel van 80 cm p. Door uitvoering van deze riool werken zal naar alle waarschijnlijkheid ook de wateroverlast bij stortbuien, ui het bijzonder voor de Van der Eist- straat en de Marianstraat, opgeheven kunnen worden. Het pand Parallelweg 125. beneden woning met twee bovenwoningen, kan gekocht worden voor zesduizend gulden. De panden zullen worden gesloopt' we gens de slechte toestand van de wonin gen aan de Parallelweg. Dan komt hier bouwgrond voor een nieuw complex wo ningen. B. en W. van Schiedam vragen de raad het krediet van zesduizend gul den, tevens vragen zij een krediet van 2300 voor onderhoudswerk aan het pand zodat de woningen nog enige tijd bewoond kunnen worden. B. en W. van Schiedam hebben de ge meenteraad. een wijziging in de veror dening voor de kindertoelage voor het gemeentepersoneel toegezonden. B. en W. bieden de wijziging ter vaststelling aan waarbij zij opmerken dat in het Centraal Overleg reeds overeenstem ming is bereikt. Dan kostte de centrale verwarming 6500, de aanleg van een vijver bij de woning kostte 3500 en, abusieve lijk was gerekend op een rijksbijdra ge van 10.000. De overschrijding, kan als volgt wor den gespecificeerd: (resp. Onvoorziene hogere uitvoeringskosten en Meerwerk) Verhoging van kosten door aanbrengen paalfundering kassen 28.500.-, Uit voering van bovenbouw kassen door aannemer i.p.v. specifieke kassenbouw 14.000,-. Centrale verwarming aanbrengen in de woning met leidin- dingen 6.500,-; Toegangsbrug 3.500,-:Premie woning 10.000,-, Magazijnstellingen - stoffering en meu bilering 8.000,-; Voorraad tanks benzine en olie met pompje 2.300,; Overbrengen stalen loods 4.500,-; Verhoging lonen en sociale lasten, ex tra werkzaamheden voorbereiding en toezicht, enz. 50.700.-, totalen 103.200,- en 24.800,-. KUNSTENAARS zijn rare kostgan gers zegt men. Schiedam heeft tegenwoordig veel van die kostgan gers en het zij gezegd dat het stads beeld wel wat wordt opgefleurd door die jongens met die baarden en die immense truien en vesten. Nu zij bo vendien gezegd dat de erkende critici hebben geconstateerd dat deze Schie damse- jongelui „wel eerlijk werk" leveren zodat het wat dat betreft ook een hele geruststelling is. Die kunste naars wonen in allerlei oude huisjes, de meeste in het centrum van de stad maar enkele hebben andere wijken verrijkt. Misschien zit er wel een Van Gogh'tussen, een Domenico, Theoto- copulli oftewel El Greco maar naar onze bescheiden mening kan er eerder een Salvador Dali te voorschijn ko men. Goed, laten we de kunst de kunst laten. Wat doen die jongeman nen? gE SCHILDEREN niet altijd ook al lopen ze heel schilderachtig door Schiedams straten. Ze zijn niet mati- neus ook al wordt dat niet verwacht. Onlangs moest de brandweer naar het huisje van zo'n knaap. Er kwam een enorme rook uit het pand. De brand weer wilde de deur inslaan want men dacht dat de schilder niet aanwezig was. Toen kwam deze gauw te voor schijn om onheil te voorkomen. Er moet zich daarna een vreemd debat hebben voorgedaan want de schilder meende „dat er niets aan de hand was". Daarna hebben de brandweer mannen gemeld „dat de schilder lag te slapen op zijn bed en dat een siga ret het stro in brand gestoken had". Niets van waar meent deze man nu, hij zou „gewoon" zijn bed aan het op stoken zijn geweest in de kachel en dat rookte gewoon" een beetje. Jaja. SCHILDEREN niet altijddie jon gens, neem nu wat Paultje doet. Dat is een jongen die nog geen kunst werk te tonen heeft. Komt nog meent men. Paultje is een zoon van een Ter nadere toelichting zeggen B. en W. nog: In verband met de verwachting, dat in 1960 reeds met de Douw van het Gemeente-Ziekenhuis zou worden be gonnen, waardoor de verplaatsing van de kwekerij op dat tijdstip zeer urgent werd geacht, kon vooraf geen bodem onderzoek worden ingesteld. Aanvanke lijk is bij de opstelling van de raming gerekend op z.g. standaard kassenbouw met fundering op staal (zonder palén). Het daarna ingestelde bodemonder zoek wees uit, dat de aanwezige grond slag niet geschikt was voor het bouwen van een kassencomplex, zodat een kost bare paalfunderingconstructie moest worden toegepast hetgeen aan extra- kosten een bedrag vergde van 28.509. Bij de raming was er voorts op gere kend, dat de kassen zouden worden ge bouwd door een specifieke kassenbou- wer. Hoewel diverse pogingen daartoe zijn aangewend is hei niet gelukt het werk door een kassenbouwer te doen uitvoeren, aangezien de groep van kas- senbouwers in de kassengebieden ruim schoots emplooi vindt en zodoende geen interesse voor werk buiten deze gebie den heeft. Het gevolg hiervan was, dat de bo venbouw van de kassen moest worden opgedragen aan de aannemer van de bouw, hetgeen met zich meebracht, dat de kosten, die waren vastgesteld aan de hand van gegevens, verkregen bij informaties in andere gemeenten, bij de Landbouwhogeschool te Wage- ningen en bij bloemkwekers ie Aals meer, met ongeveer ƒ14.000.- wer den overschreden. Bovendien was de dienst van gemeentewerken genood zaakt voor deze bovenbouw extra detailtekeningen te vervaardigen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vart de originele (trt Nylons, met ladderstop In boord en teen, in alle maten en diverse jjk kleuren, per paar voor 1 W Per dient niet meer dan 4 paar. Géén tel. of schrift- best. Het comité „Maassluis voor Christus" houdt zaterdagavond zijn wekelijkse openluchtbijeenkomst aan de Adriaan van Heelstraat met als spreker de plaatselijke predikant ds. E. J. Duur- sema. Stedelijk museum: voorz. Schiedamse Gemeenschap, F. A. de Wolff, opent zo- mertentoonstellingen. 20.15. Dagblad „De Rotierdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Evers, Lange Haven. Belangrijke telefoonnummers: Brand-' alarm 69123; politie-alarm 64666; GGj en GD waarschuwing 69290. Zeeuwse reder. Pa stuurde het geld dat Paultje vroeg en nu richt deze knaap zijn atelier in een oud pand in. Daartoe sloopt hij deuren en vloeren hij stort beton, hij maakt moderne in terieurs en wat dies meer zij. Eigenlijk zou Paultje een flink reder moeten zijn op Walcherenmaar wie hem zo ziet denkt dat het een bekwame be tonwerker wordt. Dan is er Dick, ook geen jongen zonder moeilijkheden. Hij maakt een ontwerp en heel argeloos denkt hij niet aan het maken van j contracten, overeenkomsten of andere belangrijke papieren. Nu wordt zijn' ontwerp misbruikt. Uiteraard gaat Dick gewoon door. Zo leverde men hem donderdag allerlei materiaal voor het vervaardigen van' andere1 ontwer pen. De vrachtwagen bracht dat mate riaal al achteruit rijdende, vets boem tegen een mooie gaslantaampaal aan, de paal knapte af, de mooie kop van de lamp viel in diggels en het gas stroomde wild uit de grond. Dick meent dat zoiets iedereen kan overkomen. T)AN IS ER dat verhaal van die hangmat. Nu loopt de kunstenaar voorzichtigjes en wat mank. De voet zal verbrijzeld zijn of gekneusd of mis schien op een andere wijze gekwetst. Dat wist'die kunstenaar niet zo precies. Het is gebeurd toen de zon scheen. Hij wilde daar een goed gebruik van ma ken. Daarom heeft hij wat draden tus sen de schoorsteen en de goot gespan nen. Kleedje er over heen en lekker lui in de zon liggen. Het duurde niet zo lang, de schoorsteen begaf het, de stenen vielen op des kunstenaars voet. Andere stenen troffen het hoofd van een eveneens zonminnendehet be wijst dat het leven van kunstenaars niet gemakkelijk is. Van twee, in de richting Hoek van Holland rijdende auto's te Maasdijk, week de bestuurder van de voorste auto, J. H. uit Apeldoorn naar de linkerweghelxt om een afrit naar rechts te kunnen bereiken. De achterste auto bestuurd door E. A. W. de K. uit Rotterdam bleef doorrijden en toen de naar de andere weghelft "af gezwenkte auto plots dwars de rijweg overstak volgde een hevige botsing. De personenauto werd door de bestelauto in de flank gegrepen en daarbij zwaar be schadigd. Met de bestuurder waren in de per sonenauto gezeten mevrouw de K" en twee kinderen. Ondanks de hevige bot sing bleven allen ongedeerd. De bestel auto werd aan de voorzijde ernstig be schadigd. Advertentie) De gemeenteraad van Bcchum (Duits land) heeft besloten, het tot 31 augustus lopende contract met de dirigent van het plaatselijk symfonie-orkest, Franz-Paul Decker, voorlopig niet te hernieuwen, teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn verplichtingen na te komen jegens het Rotterdams Phil harmonisch Orkest, dat hij met ingang van 1 september naast Eduard Flipse zal leiden. Als blijkt dat Decker zowel in Rotterdam als .in Bo- chum zal kunnen werken zonder dat zijn huidig orkest daarvan hinder ondervindt, wil de Bochumse gemeenteraad alsnog met de dirigent een contract sluiten. (Advertentie) .Steeds meer zoeken de tapijt-: fabrikanten naar mogelijkheden om vast tapijt in bredere maten te fabriceren: want hoe minder naden hoe beter. En een zeer bekende fabriek die 150 cm breed vilttapijt tegen de vastgestelde prijs 30.50 per meter verkoopt, heeft zelfs de productie alléén op deze breedte vastgesteld. Morgen verkopen wij ditzelfde brede tapijt... door die breedte eventueel makkelijk zelf te leg gen... per meter voor nog géén vijftien .gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit 150 cm brede vilttapijt, in de kleuren geel, groen en blauw, per meter i voor (Advertentie) LJ-i AANVANG 9 UUR Denkt U niet aan vooroorlogse prijzen als wij het hebben over wollen zemerjumpers voor nog géén vier gulden? En toch Ts dit geen verhaal maar een Opruimings-aan- biedingin een ongekend slechte zomer. Morgen begint de verkoop van wollen dames-pullovers in di verse modellen uit de series van 8.95 en 9.95 met kraagje en hooggesloten. De wijkraad voor Overschie is op de goede gedachte gekomen om de wijx- genoten eens kennis te laten maken met Set „onbekende" Overschie. Zaterdag avond wordt in de „Hof van Cyrene de kunstenaarssociëteit aan de bcnieKa- de, een concert georganiseerd, dat dij goed weer buiten gehouden wordt, wet is de bedoeling om, de stedelijke bewo ners van. Overschie eens kennis te ia- ten maken met een gedeelte van over schie dat nog een zuiver landelijk Ka rakter draagt. (Van een onzer verslaggevers) WELKE mogelijkheden biedt bet technisch onderwijs vandaag de dag? Over dit onderwerp in het alge meen en dan meer in het bijzonder over de Chr. Technische School voor Schiedam en omstreken lieten wij gisteren de heer H. v. d. Waal, direc teur van deze school, in ome kolom men aan het woord. Vandaag het tweede en laatste deel van zijn uit eenzetting, waarin o.a- wordt gewe zen op de mogelijkheid van extra lessen aan goede leerlingen en wordt vakrichtingen uiteengezet. De heer Van. der Waal betoogde: Onbekendheid met. de studiemoge lijkheden van de technische school- en vooral het ontbreken van een behoor lijke doorstroming naar het dagonder wijs op hoger niveau, heeft bij vele ouders een onderwaardering van dit onderwijs doen ontstaan. De technische school heeft tot doel de leerlingen een grondopleiding te ge ven waardoor zij hierop voortbouwen de in de praktijk geschoold vakman kunnen worden. Hu zijn er elk jaar een aantal leerlingen die het „verder willen brengen. Voor die jongens, die door God gezegend zijn met een behoor lijke technische aanleg en een voldoen de intellect Is dit ook inderdaad mo- ^Het is verheugend dat de minister van onderwijs, kunsten en wetenschap pen aan de besturen van de technische scholen de mogelijkheid heelt geboden om aan meerbegaafde leerlingen van het laatste studiejaar onderwijs te ver strekken waardoor een goede aanslui ting wordt verkregen om toelatings examen te doen voor de Uitgebreid Technische School (U.T.S.), School voor de scheepswerktuigkundigen (Machinis- tenschool), Luchtvaart Technische school, Voorbereidend Middelbaar Tech nisch Onderwijs (V.M.T.O.), bewijs Al gemene Ontwikkeling N.O., enz. Om aan de toelatingseisen van boven genoemde scholen te voldoen, zal met ingang van de cursus 1962-1963, die op 27 augustus begint, aan de goede leer lingen van de C.T.S. extra lessen in de exacte vakken (algebra, meetkunde, re kenen, Ned. taal, natuurkunde en werk tuigkunde) worden gegeven. Deze lessen vallen geheel in de nor male schooltijden en brengen geen extra kosten met zich mee, behalve dan het aanschaffen van leerboeken. Het aantal praktijklessen .zal met 6 lestijden worden verminderd en hier voor in de plaats komen dan 6 les tijden in de exacte vakken. Het volgen van dit verzwaard pro- Advertentie) :rr A V JH gramma zal extra eisen aan de leerlin gen stellen. Er zal dubbel aangepakt moeten worden; immers de 6 lestijden in de praktische vakben zullen zoveel mogelijk ingehaald moeten worden, en de extra theoretische lessen geven meer huiswerk. De direkteur van de C.T.S., Nieuwe Damlaan 762, Schiedam, is graag be reid alle gewenste inlichtingen te ver strekken. Tenslotte de opbouw der vakrichtin gen, een schema, waaruit de moge lijkheden der school blijken: Na de zesde klas der lagere school wordt de leerling toegelaten tot het eerste leerjaar algemeen CTS. Van daar kan hij twee richtingen uit: in de eerste plaats naar het tweede leer jaar „Algemeen Hout", waarop het derde leerjaar „Timmeren" volgt. Na afloop hiervan wordt het getuig schrift van de driejarige cursus uit gereikt. In de tweede plaats kan de leerling naar het tweede leerjaar Algemeen Metaal". Hierna kan men echter twee kanten uit: ten eerste naar het derde leerjaar „Metaalbewerken", na afloop waarvan het getuigschrift drie jarige cursus wordt verstrekt. Ten tweede naar het derde leerjaar „Eleetrotechniek of autoherstellen" en daarna naar het vierde leerjaar „Elektrotechniek of autoherstellen". Na afloop hiervan .wordt het getuig schrift van de vierjarige cursus uit gereikt. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen zomer Jumpers, in courante maten en in div. kleuren, per stuk voor Géén te1. of schrift, bejt. Wederom heeft een Rotterdams bedrijf een plaatsje gekregen in de Spaanse pol der te Schiedam. Tijdens een geanimeer de receptie is donderdagmiddag aan de Bokelweg 28 de garage met onder houdswerkplaats voor de AVO-Autover- huuronderneming geopend. Vele vrienden c i relaties hebben de directeur C. van Mourik gelukgewenst met de uitbreiding. Tal van bloemstukken vergezelden deze felicitaties. De verhuurinrichting dateert uit 1959. Met vier auto's is de heer Van Mourik in de Ketelaarstraat begonnen. Het be drijf breidde snel uit, nu zijn er 35 auto's Dat zijn luxe-wagens, bestelwagens en busjes. E-1 uitbreiding werd noodzake lijk. Het nieuwe pand heeft een opper vlakte van 400 vierkante meter. Het geheel heeft een moderne aan kleding, lichte witte en gele kleuren-zijn toegepast en de ruime en vele ramen laten veel licht in het bedrijf. Hier gaan zeven man onder leiding van de beheer. ,der G. van Be'Ien werken. In de garage' j zullen voornamelijk de eigen wagens onder handen worden genomen maar in- dien mogelijk is er ook plaats voor parti- culieren. SCHIEDAM. Getrouwd: N Barto. 23 jr en L J Vlasblom, 20 jr; A T van den Berg 24 jr en G E dem Uijl, 24 jr; P C van der Gaag. 23 ir en W Keesmaat. 24 jr; C J van Fesse - s jr en A van Veen, 25 jr; W van Wililp 25 jr en C A Jansen. 21 jr: J A Sintm. as, 22 jr en T E M Grims, 21 jr; A J van Schie, 24 jr en ,T Verschuur, 23 jr; J C Knaapen, 25 jr en J C Plooster, '23 jr; A Fijten, 26 jr en M I Pijnacker, 20 jr; A Oosterman, 24 jr en S G A Zondag, 18 jr: A j Pegels. 29 jr en K J P Nieswaag, 22 jr; J P B wuisman. 23 jr en. F Hoogenboom, 21* jr; A M van der Geer, 25 jr en C J van Doorn, 26 jr; W F Slieket, 26 jr en E van Sint Maartensdijk, 24 jr. Ondertrouwd: M L Adriaanse. 21 jr en M A van de Kooij. 19 jr; A Boon, 20 jr en H Mulder, 23 jr; J Geurts, 28 jr en J K Mol» 19 jr; A van de Graaf, 24 jr en M Wijzenbroek, 21 jr; W de Jong, 23 jr en W M E Ooster man. 19 jr; P Kalfsbeek, 34 jr en H J de Boer, 24 jr; P J B Kleiss, 35 jr en C A W van Beugen. 19 jr: J K W Kraaijeveld. 23 jr en C A Huijzer, 24 jr: J Pasztjerik, 22 Jr en W A Post, 19 jr; F A M Bombouts, 23 jr en I J C M van Hooijdonk, 20 jr; C L Speel- meijer, 26 jr en MAL Maagdenberg. 24 jr; A van de Vorle, 24 jr en M A Touw, 18 jr; E Zijlstra. 26 jr en H Z van der Kamp, 23 jr. Geboren: Johannes z.v. N W J van der Stap en N Bezemer; Theodorus A z.v. J van Gerven en M T Zandbergen: Elisabeth J M d.v. C Schaeffer en P M G Mooren; Louise d.v. H de Jager en J Coops. SCHIEDAM. Geboren: Johannes P z.v. I Broere en J Verwaal: Willem z.v. H E de Jonge en C Koning; Tonny J z.v. T J Bas- tian en T Ouwerling; Marcel z.v. J D Klop pers en N Seinen; Sophie d.v. M Valk en E Heyne: Gerardus A M z,v. S L Heijdra en KAM van Mil. (Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1