„Uniek drie museum" toont zomerexposities Drie ernstig gewonden bij lievige botsing OUD-KATHOLIEKE KERK BESTAAT 100 JAAR 3S E* 1 Eeuwfeest Grote Kerk ROTTERDAM GROTE UITBREIDING NOLETSTICHTING Aanleg derde volkstuincomplex Foto s. woonklimaatr prenten r Met twee sportvelden onder Kethel Totale kosten bijna 7 ton S.G.-voorzitter zwaait Pierre Janssen lof toe ZETHAMETAn.v. W asmachines klem onder viaduct GRONDRUIL VOOR R.H.B.S. LEVERT ZESTON OP Op afrit van Maastunnel Op Acties voor nieuw bedehuis REEDS 700 JAAR TROTS CENTRUM VAN STAD Middagpauzeconcert in laurenskerk Garantie van drie miljoen Verzengende hitte en gebrek aan water de rotterdammer Aansluiting Binding VLAA R DIN G EN Meer subsidie voor Y.U. en N.I.V.O.N. G.S. stellen R.A.M. in het gelijk Medische diensten PAGINA ZATERDAG 21 JULÏ 1962 (Van een onzer redacteuren) Erasmus, de aangrijpende do cumentaire over de rede van dr. Jan Hulsker die met deze film de betekenis van de grote Nederlander Erasmus belichtte is vrijdagavond als opening van de zomertentoonsteliingen in het Ste delijk Museum in Schiedam ver toond. Hierna heeft de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap de heer F. A. de Wolff de drie tentoonstellingen ontsloten. BRUIKBAAR IJZER Advertentie (Van een onzer verslaggevers) de open afrit van de oos telijke buis aan de zuidzijde van de Maastunnel te Rotterdam zijn vannacht door een frontale botsing tussen een personenauto en een taxi drie personen levens gevaarlijk gewond geraakt. en dagelijks en dagelijks Raming kosten NAAM: STRAAT: PLAATS: In de benedenzalen zijn tot septem ber te zien de foto's „Het menselijk sfAnnfehiff„am dergelijke tentoon- ste.lmg helaas moeten missen. t«^n'lefri Wolff ze; dat de mees- J onstemngen afgestemd waren op de mens, ze hadden alle een bijzonder karakter. De heer De Wolff constateerde dat het Schi-edamse mu seum een eigen sfeer heeft met een wezenlijke plaatsbepaling van de lo- cal-e behoefte en een educatieve in- slag. Hij stelde dat Schiedam een u- niek museum heeft. Het heeft toe ver buiten de grenzen de aandacht ge trokken. 6 'hür?nï betreurde de voorzitter van de SG het dat deze drie exposities de laatste zomertentoonsteliingen zullen zijn die de heer Janssen maakt :n Schiedam. Hij hoopte dat zijn opvolger op dezelfde enthousiaste wijze zat wer ken. Sprekend over de expositie van Nieu wenhuys noemde de heer De Wolff deze utopie voor een moderne samenleving de visie van een kunstenaar die knap past in deze tijd. Na het inleidend woord van de heer De Wolff heeft de conservator van het Stedelijk Museum in Schiedam, de heer P. L. A. Janssen. de tekenaar Opland gehuldigd. Met humor schonk hij hem een imitatie-insigne van de Schiedamse schutterij voor „Trouw en Tucht". (Advertentie) DE heer De Wolff meende dat de foto tentoonstelling „Het menselijk ge zicht van Europa" uitstekend aansluit bij de documentaire van dr. Hulsker. Hij achtte het juist de belangstellenden te confronteren met de man die het .-.«menselijk gezicht van Europa zo goed gericht van Europa dit rijn foto's i getekend heeft. Met waardering noemde gekozen uit duizenden door de Raad de heer De Wolff Oplands bijdrage, van Europa, In de bovenzaal aan de voorzijde zijn de ontwerpen van Constant Nieuwenhuys voor een nieuw woonklimaat „Nieuw Baby- Ion" te zien en. in de andere boven zaal van de linkervleugel zijn poli tieke prenten van Opland te bekij ken. Er zijn vele bekende- maar ook nieuwe exemplaren waarbij deze car toonist de situaties in de landen van Adenauer. De Gaulle en Luns te gra zen neemt. Als decor zijn eigen dommen van het Schiedamse museum zoals poppen met de costuums van de schutterij c.d. neergezet. DE heer F. A. de Wolff wilde gaarne uiting geven aan zijn blijdschap over het tot stand komen van. deze zo merexposities (die in de vakantieweek van de SG van 1118 dhgustus ook 's a- vends geopend zal zijn). Hij zei dat er een traditionele binding van de SG met de zomerexposities is. Vorig jaar (Van een onzer verslaggevers) Eenenzeventig was-droogmachine3 kWamen vrijdagmiddag rond twee uur totaal vernield op de rijbaan terecht, doordat een vrachtwagen van Janssen Auto's uit Amsterdam vijfenveertig cen timeter te hoog was beladen voor het Blaak-viaduct. De chauffeur vervoerde 142 vau deze machines. 1 De apparaten tuimelden links en rechts van de vrachtwagen af en be schadigden verschillende achteropko mende personenauto's. De totale schade bedraagt ongeveer vijfendertigduizend gulden. Sommige van de machines werden volkomen ge plet. (Van een onzer verslaggevers) Het terrein van de Rijks H.B.S. als mede het gebouw zullen ter beschik king komen van de gemeente Schie dam. mits voor de bouw van de H.B.S. een terrein, groot 21.600 m2. aan de Burgemeester van Haarenlaan ter be schikking wordt gesteld. B. en W. van Schiedam delen de gemeenteraad mee dat de directeur-generaal van de Rijks gebouwendienst met de voorgestelde ruil instemt. Aan de grond en opstallen bij de Broersvest wordt een waarde van vierhonderdduizend gulden toegekend. De waarde van het bouwterrein aan de Burgemeester van Haarlenlaan be draagt 1.023.768 zodat derhalve een toegift van 628.766 van het rijk zal volgen. Zoals bekend, is het terrein, waarop thans de RHBS staat, nodig in ver band met de uitvoering van de ccn- trumplanneru VA t( De bestuurder van de personenauto, de heer A. Rietveld van de Charloise Lagedijk, liep inwending letsel en zware verwondingen aan het hoofd op. De taxi- (Van een onzer verslaggevers) Als de gemeenteraad het voorstel van B. en W. goedkeurt, krijgen de Volksuniversiteit en het Nederlands In stituut voor Volksontwikkeling en Na- tuurvriendenwerk meer subsidie. Ver der willen B. en W. het werk van het Instituut voor Kadertraining» Vorming en Ontwikkeling op gelijke voet subsi diëren als dat van de V.U. en het N.l.V.O.N. Tot nu toe was de gemeentelijke sub sidie aan de V.U. en het N.l.V.O.N. bepaald op dertig procent van de in komsten aan contributies en cursusgel den. Zowel de V.U. als het N.l.V.O.N. hebben echter laten weten, dat het werk alleen naar behoren kan wor den gedaan, indien zij de beschikking hebben over een voor zijn taak bere kend administratief-organisatorisch ap paraat. B. en W. vinden het redelijk behalve de subsidie van dertig procent van in komsten enz. een subsidie van twintig procent der uitgaven te verstrekken. Eindelijk is het dan zover dat met de bouw van nog een drietal winkelpanden in de Prins Hendrikstraat te Hoek van Holland kan worden begonnen. Het wach ten was namelijk op enkele bewoners van zeer oude huisjes, die eerst een ander onderdak moesten hebben waarna dan deze_ huisjes konden worden afgebroken. Juist deze week is de laatste bewoner van dit rijtje huisjes naar een nieuwe wo ning verhuisd. Daags na de verhuizing ging reeds het dak er af. Als ook deze grote winkelpanden ge reed zijn betekent dit een enorme ver betering van de entree van het dorp Hoek van Holland. De jeugdafdeling der Vlaardingse gemeente-bibliotheek. Schiedamse- weg 10, zal gedurende de vakanties der lagere scholen van maandag tot vrijag als leeszaal zijn geopen van 9 tot 12 uur. Jongens en meisjes, die daar willen lezen, hebben dan vrij toegang. De uitleen gaat nor maal door. Dinsdag 3i juli om half acht. is er vanuit de Geref kerk in Maasland weer een uitzending per kerktelefoon voor bejaarden, zieken en jarigen. Er is zang. muziek, een vertelling door de heer Nic Oosterlee en een medita tie door de heer J, H. Poot. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 11550" fSestel 51 Cb.'g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teief. 115588). Apotheek: Kemibrandt, Rembrandtlaan 5,.j belangrijke telefoonnummers: Brand- Irm 69123; politie-alarm 64666; GG /GD waarschuwing 69290. Museum: Zomertentoonsteilin- „Het menselijk gezicht van Euro- (foto's); Constant Nieuwenhuys buw Babylon"; pol. find (alles tot 3 sept.) 9 B, en W. van Schiedam willen een firanqieringsrageling voor het ge meentelijk jpersoneel waardoor hulp kan worden geboden bij het kopen of verbouwen van een woning. B. en W. stellen dat dergelijke financiële regelingen ook bij diverse particulie re bedrijven worden, getroffen. De re geling .voor "hét .verstrekken van geld leningen omvat negen artikels. Voor een..bedrag van- 7750--willen B. en W. van Schiedam twee urinoirs doen plaatsen, een op de zuidelijke hoek van de Oversehiesestraat en het Stationsplein en een aan de Singel te genover de R.K.-kerk op de zuidelij ke hoek van de verkeersweg over het grote parkeerterrein. De Schiedamse mevrouw F. heeft in de omgeving van het- Vijf Sluizen flat een postduif T gevonden genummerd - 6443892 Belg 62. Het dier verblijft in het duivenhok van de voorzitter S. van de postduivenhoudersvereniging Union. De scholier M.S. deed aangif te van diefstal van een bromfiets in de Jan van Avennestraat in Schiedam, j Bij Wilton-Fijenoord liep donder dag op de Vlaardingerdijk een brui ne boxer, een reu. Het dier heeft tij-1 deiijk onderdak in het dierentehuis St Annazusterstraat Schiedam. Achteruit ruidende over de Lange Ha ven in Schiedam heeft de vrachtwa genchauffeur J.C.W.S. donderdagmor gen om half twaalf een der laatste gaslantarens omver gereden. De tarieven van het slachtrecht en het recht voor de nadere keuring zul- i len worden verhoogd als de Schie damse gemeenteraad accoord gaat met het voorstel van B. en IV. Dit zal een hogere opbrengst van twintig duizend gulden opleveren zodatook de salarisverhogingen van dit jaar en de komende jaren zijn opgevan gen, In de verordening die enkele wijzigingen zal ondergaan zijn in 26 artikels de tarieven opgenomen. Schiedam van de Ned. Bond van Oud- Strijders en Dragers van het Mob. Kruis zijn de vakanties aangebroken. De eerstvolgende contactavocd wordt gehouden op dinsdag 4 september, daarna op dinsdag 2 oktober en er zal een feestavond worden gehouden op vrijdag 12 oktober. Dan voert de toneelgroep van de Technische Be drijven de klucht -,De consul van Co- corico" van Franz Arnold op. De Wil- ton-Fijenoordband The Music Boys zuilen muzikale medewerking verle nen. Van de bijrijder P.L.S. is een brom fiets gestolen die voor zijn woning in de Lombardsteeg te Schiedam stond. Uit het Herenpad is ten nade-' le van de sleepbootkapitein J.V. een motorfiets ontvreemd. (Advertentie) prenten van fda/CAS T")E LEDEN van de Oud-Katholie- J-' ke-Kerk in Schiedam, die ook in Vlaardingen, Maassluis en omgeving wonen, gaan binnenkort het 100-jarig bestaan vieren van het kerkgebouw op de Dam te Schiedam. Dit gebouw zal evenwel vervangen moeten wor den omdat het bedehuis ,,'t Huis te Poort" in een deplorabele toestand is. De leden van de Oud-Katholieke Paro chie van de Heilige Johannes de Doper te Schiedam voeren dan ook diverse acties om te komen tot een nieuw -kerkgebouw. De kerkelijke viering van de 100e ver jaardag van de kerkwijding van het bedehuis zal geschieden op zondag 30 september. Deze dag begint met een plechtige hoogmis om 10 uur mor gens. *s Middags zal het kerkbestuur recipiëren van 3 tot half 5. Deze ker kelijke hoogtijdag wordt dan besloten met de plechtige Vespers van de ver jaardag van kerkwijding om halfzes. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. A- Pinkel heeft toegezegd die dag aanwe zig te zijn. terwijl ook de oud---stoors van de parochie, de pastoors In. Bak ker en C. ToL beloofd hebben aan het altaar te assisteren. Voorts zal de priesterzoon van deze gemeente die dag te gast zijn. Maandag 15 oktober wordt een bijzon dere bijeenkomst in het kerkgebouw ge houden om acht uur 's avonds, waar alle gemeenteleden van harte wel kom zijn. Deze bijeenkomst zal tevens benut worden om de kerk, het oud- katholieke geloof, naar buiten toe uit te dragen. Aan deze bijeenkomst wer ken mee pastoor C. P. van de Berg, organist S. W. J. Schade van Westnun en het kerkkoor, en enkele violisten zullen medewerken. Bovendien wor den alle aanwezigen ook actief betrok ken in de samenzang. Op vrijdag 23 november vieren de le den het feest in zaal Irene. Op deze avond, die om acht uur begint, wordt opgevoerd het spannende blijspel „Ma- ja en de .griezel". In de maand sep tember zal het maandblad „De Roe per" van deze gemeente een extra en speciaal feestnummer uitgeven. In de ze uitgave zijn tevens opgenomen al le programmapunten van de festivi teiten. chauffeur, de 53-jarige P. van Dalen van de Drakenburg, had een versplinterde linkerknie, een verbrijzelde neus en hoofdwonden. Zijn passagier, de negentien jarige Duitser J, H. J. Funke uit Dres den. die in het A.M.J.V.-hotel aan de Mauritsweg verblijft, kreeg ernstig letsel aan het hoofd. Alle drie werden naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. In verband met werkzaamheden is de westelijke tunnelbuis, zoals bekend, in de late avonduren en 's nachts afgesloten en wordt het verkeer van beide zijden door de oostelijke buis geleid. De heer Rietveld reed met hoge snel heid de buis uit en is toen met zijn auto tegen de tunneiwanö gebotst, waardoor hij op het linker gedeelte terecht kwam en tegen de personenauto reed. «««»- "DE KROON" Eencfrachtstr, 29 - Tel. 2755 "'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153" "DE GOEDE HOEK" n.v. Floris dë Vijfdelaan 134 (promenade West) Tel. 8240 -6,' HX -4 HEI Laurens van Wingerden had voor de orgelbespeling op vrijdag een speciaal programma samengesteld onder de ti tel „Drie eeuwen cantabile in Franse stijl". Het openingsnummer werd ge vormd door vier delen uit de Suite du premier Ton van Clerambault. Men kon hier een typisch voorbeeld horen van de Franse barokstijl, waarin op kunstige wijze het spel van orkestin- strumenten. vooral blazers, wordt ge ïmiteerd met name in de „Dialogue sur les grands jeux". Van César Franck speelde Van Win gerden diens Prélude, Fugue et Varia tion, op. 18, Prachtig was de rust, die uitging van deze vertolking, zodat men zich ver verwijderd voelde van het drukke leven rondom. De orgelvoor dracht werd besloten met Koraal, trio. introductie en fuga over gezang 227 van Jacob Bijster, gecomponeerd in zijn laatste levensjaar <1958>. Het werd een boeiende vertolking van dit werk, dat trof door de mooie sfeer, vooral in het trio. Het werk is ge schreven in een enigszins behoudende stijl, maar verrast hier en daar door mooie harmonische vondsten. A.s. vrijdag zal het middagpauzecon cert worden verzorgd door Koos Bons. P. Veenstea Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het beroep van de Coöperatieve Vereniging „Rotterdams Auto Maat schappij" U.A. te Rotterdam tegen het besluit van B. en W. van Rotterdam, af wijzend te beschikken op het verzoek het wagenpark met vijf taxi's uit te brei den, gegrond verklaard. De R.A.M. krijgt dus alsnog vergun ning voor de uitbreiding van het be drijf met vijf taxi's. Floris de Vijfdelaan 134 Op 14 augustus zal Gemeentewer ken aanbesteden bestek 692: het ver nieuwen van een oevervoorziening met betonnen tegels langs de westelijke oever van de Delftse Schie. (Van een onzer verslaggevers) 1/OOR EEN BEDRAG van drie mi Ui oen gulden wil de Rooms Katholieke Vereniging voor Ziekenverpleging te Schiedam een diagnostiek- en be- handelhuis doen bouwen bij de dr. Noletstiehting. Venvacht wordt dat de rijksgoedkeuring voor de uitbreiding van dit gebouw reeds in augustus zal worden verkregen. B. en W. van_ Schiedam stellen de gemeenteraad voor garant te willen staan voor de lening van drie millioen gulden omdat zij de uitbreiding van de verpleegruimte in Schiedam van belang achten. De verpleegprijzen zullen aan de uit deze uitbreiding voortvloeiende hogere uitgaven worden aangepast. december .'bestaat de Grote Kerk te Schiedam zevenhonderd jaar. Tenminste, in december 1232maak ten de documenten melding van de totstandkoming van de Grote Kerk of St. Jan. Het bedehuis is eerst jaren later afgebouwd en daarna nog vele malen gerestaureerd maar nog steeds is de Grote Kerk het fiere centrum van de stad hoog oprijzend boven al les zoals deze foto wel eoont. Zoals wij onlangs meldden, dient er nog meer gerestaureerd te worden in de oude kerk, het prachtige orgel is namelijk versleten en een comité streeft er nu naar het kapitaal van ■een ton bijeen te krijgen om ter ge legenheid van de jubileumviering een nieuw orgel te kunnen kopen. Tevens zal bij de feestviering een boek werkje over de geschiedenis van de ze kerk verschijnen geschreven door ds. J. G. Jansen die over dit onder werp een artikelenreeks in het tijd schrift van de Schiedamse Gemeen schap heeft gepubliceerd. N VERBAND met het afbranden van de fraaie molen „De Ster" aan de Plaszoom in het Kralingse Bos te Rot terdam staat de brandbeveiliging van de overige Maasstedelijke molens (het zijn er maar drie!) thans sterk in de aan dacht. Daarbij" is gebleken dat de oudste van het molenbezit. de uit 1648 dateren de Prinsenmolen op de Bergse Rechter Rottokade (tussen de Ratte en de Bergse Voorpias) niet veilig is. Als gevolg van de brand in de De Ster werden de Rot terdamse brandweer en het Hoogheem raadschap Sehieland (de eigenaar) op nieuw met de neus op de feiten, gedrukt. Opnieuw, want men heeft hier te maken met een oud probleem. De brandweer kan de molen namelijk slecht bereiken en bovendien kan de molenaar geen brandmelding geven per telefoon. T3ij zware brand is de molen reddeloos ver loren", zeggen de mensen die het kun nen weten. Slechts een tegelfietspad en een wandelpad van koolas lopen aan twee zijden langs de molen. De brand weerauto's zouden bovendien wegzakken in het sponsachtige veen van de strook grond tussen Rotte en plas. NU HEEFT de brandweer een aanvals plan voor de molen op papier. Dat voorziet in het uitrukken van een Volkswagenspuit, die vijf minuten na alarm water kan geven. Dan moet er echter niets in de weg zitten: geen druk verkeer en geen tijdverlies bij het ope nen van de sloten, waarmee de palen op hei bruggetje bij de Prins Bernhard- kade (alleen voor langzaam verkeer) vast zitten. Met zwaar materieel kan men slechts vanaf de overkant van de Rotte brand in de molen bestrijden. Slangen moeten dan met een bootje (dat overigens steeds bij de molen ligt) over het water worden gebrachb En ja, wat richten vier stralen uit tegen een baai erd van vuur, zoals die ia De Ster (er werden tien stralen op gericht) uit brak. Een grote moeilijkheid is echter ook het ontbreken van telefoon. Be 68- jarige molenaar Leen Post moet 50O me ter lopen om in een café brandmelding te doen.Volgens de brandweer biedt slechts een volautomatische Sprerikier- installatie afdoende beveiliging. „Sehie land" heeft nu de zaak in onderzoek. inbre- in samenwerking met de Rotterdamse en de Rijswijkse, in totaal 21 inbraken, waarvan een groot gedeelte brandkasten, kunnen oplossen; De inbraken, -werden gepleegd tussen februari en juni in Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Seme- dam en Rotterdam. Zij leverden de in brekers in totaal ruim 16.000 gulden op. Vier van de inbrekers komen uit Den Haag, de 21-jarige schoorsteenveger J, J. J., de 23-jarige machinebankwerker T. H.. van A., de 27-jarige los-werkman W. J. H. en zijn 25-jarige collega H. J. G. S. Een lid van de bende komt Uit Rotterdam, waar hij bekend staat als Rotterdamse Henk. Het is de 21-jarige havenarbeider H. J. G. Er is nog een zesde man aangehouden, de 29-jarige Haagse vertegenwoordiger W. M. M. H. Hij heeft eenmaal ais tip gever dienst gedaan en daarvoor 1000 gulden ontvangen. De inbrekers hebben volgens de Haagse politie een buiten gewone koelbloedigheid aande dag .ge legd. Eens zijn, ze op een. vroege zondag morgen'zeven uur aan het werk geweest met een brandkast in de Haagse binnen stad. Zij zetten toen zelfs koffie! Dat ze uiteindelijk met slechte honderd'gulden de aftocht moesten blazen, kwam door de komst van een personeelslid, dat de kachel moest opstoken. DE BORAX Holdings Ltd. gaat in Rot terdam een depot bouwen voor de distributie van bcriumprodukten over geheel Europa. In verband met deze uit breidingsplannen is onder de naam Borax N.V. een dochteronderneming op gericht. Met de bouw van het depot is een bedrag van ongeveer vijftien mil joen gulden gemoeid. De bouw zal in augustus in het Botlekgebied beginnen. Eind volgend jaar kan het depot dan in gebruik worden genomen. Opdat grote vrachtschepen rechtstreeks kunnen lossen zal bij het depot een stei ger worden aangelegd. De boriumpro- dukten, die in de Verenigde Staten wor den vervaardigd, zullen van de fabriek der dochteronderneming, de United Sta tes Borax and Chemical Corporation, los MET DE aanhouding van vijf kers heeft de Haagse recherche, Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaar- dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.; tel. 6775 (b.g.g. voor red. 6619 b.g.g. 010-80037). Klachten bezorging: In verband met vakantie kunnen klachten over de bezor ging tot 30 juli worden opgegeven aan ons bijkantoor: Smalle Havenstraat 11, te lefoon 6775, maandag t/m vrijdag tussen 18,30 en 19.30 uur, 's zaterdags tussen 17 en 18 uur. Apotheek: A. Bot, Biilixonlaan 66, tel. 4729. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17. tel. 3345. Belangrijke telefoonnummersMel- dingspost, brand en ongevallen 444, GGD-waarschuwing 5241, SCHIEDAM krijgt er een derde volkstuinencomplex bij als de gemeenteraad accoord gaat met het voorstel van B. en W-Voor een be drag van 663.000 willen B. en YV. een volkstuinencomplex met 86 volks tuinen alsmede twee sportvelden doen aanleggen achter het Sportpark Thurlede op de weilanden bij de spoorlijn Schiedam-Delft, Zoals bekend dient een deel van het volkstuinen complex Vijfsluizen ten behoeve van -de aanleg van de Beneluxtunnel en Beneiuxweg te worden geamoveerd. Ter compensa tie wordt nu reeds een nieuw volks tuinencomplex bij het Prinses Bea- trixpark aangelegd. Daarnaast blijft de -behoefte aan meer volkstuinen be staan en bovendien zijn er nieuwe sportvelden nodig doordat terreinen uit de bebouwde kom zullen verdwij- n en. Het onderhavige terrein heeft een totale oppervlakte van 6.93.41 ha. De volkstuinen zijn toegankelijk vanaf de hoofdlaan van sportpark Thurlede. Een centraal gelegen speelveldje is ais onmisbaar element bij volkstuinen in het plan ondergebracht. Beplantingen omsluiten het complex en zorgen voor de nodige beschutting. De volkstuinen hebben elk een oppervlakte van 250 m2. De twee sportvelden zijn gelegen ten noorden van de Spirit"-hockey- terreinen. Zij sluiten aan bij het sportpark Thurlede en zijn evenals de volkstuinen toegankelijk vanaf de door dit sportpark lopende hoofdlaan. De afmetingen van de speelvelden bedragen 64 x 100 m en voldoen daar door aan de door de K.N.V.B. gestel de maten, Ruimte voor het plaatsen van opstallen is gereserveerd. Beide sportterreinen zijn door sloten be grensd en door beplanting omgeven. De kosten van aanleg van dit nieu we recreatiegebied zijn geraamd als volgt: 1. aanl-egkosten volkstuinen: a. grondkosten, t.w. 3.89.31 ha a 1,55 per m2 60.343; b. lonen 121.114; c. materialen 37.277: d. werken en leve ringen door derden 84.047.50: e. on voorzien en afronding 3.561.50; f. ai- gemene bedrijfskosten 4.788; g. toe zicht 20.000; totaal 331.131. 2. aanlegkoslen sportterreinen: a. grondkosten, t.w. 3.04.10 ha a 1,55 p. m2 47.136; b, Jonen 133.610; c. materialen 49.562; d. werken en leve ringen door derden 79.471.50; e. on voorzien en afronding 4.056,50; f. ai- gemene bedrijfskosten 5.490; g. toe zicht 12.000; totaal 331.326; totaal generaal 662,457. 1 var» Westmaas (hulpprediker VlaarsBngen). Gèref Kerk 10 en '19 ds J Z Pofjer. HOEK VAN HOLLAND. Ned Herv Kerk 10 en 19 ds H S Wasstok. Geref Kerk 10 kand B ter Haar (Rotterdam), 19 Ss K W Dercksen (Maassluis). Herv Evans -14.30 ds E F Vergunst (Ede). SCHIEDAM. Ned herv gem: Grote kerk 10 ds L Brasser, VoortJmizen. en 17 ds H F Meijer. Maassluis; Bethelkerk 10 ds S P de Roos. Rotterdam en 19 ds A Hoffman; Op- standlngskerk 10 dr L J Cazemier en 10 mei ds E A Bos: Vredeskerk 9 en 10.45 ds A Hoffman en '10 dr L J Cazemier. Oud-Katho- Ueke kerk: 10 H Mis Baptistengem: geb Irene 19 ds R Reiiing Ned herv ketk Kethel: De Rank 8.30 ds S Bijl en 19 jeugd dienst ds D Cazemier. Den Haag; Dorpskerk 10. ds S Bijl Chr geref kerk: -10 en 17 ds J P van der Boomgaard, Sneek Ned herv (Geref) Evangelisatie: 10 Grote kerk ds L Brasser, Voorthuizen en 1-6 Irene ds Brasser Geref kerk (Vrijgem) 9.30 en 16.30 K C Smouter. Valthermond Evange lisch Lutherse gem 10 ds S G van der Haa- gen Oud-Geref gem 10 ets 17 Dienst - Vrije Chr geref gem 10 en 16 ds 1 J IJs- selstein Leger des Heils 10 heüigings dienst, 18.45 openiuchtprediking en 19.30 ver- lossingssamenk o.l.v. brig K Wïeringa e n maj H Reitsma Ned Protestanten Bond 10.30 ds J B Schouwink Gereformeerde kerk Oosterkcrk lp dr C Augustijn, Schip luiden en 17 ds F J Jonghcf, em pred Pa rijs: Kethel De Ark 9.30 ds J Couvée en 14.30 ds F Vroon, Amsterdam: Kantine SOF Burgemeester Honnerlage Gretelaan 159 10 ds F Vroon en 17 dr C Augustijn; De Goe de Haven 10 ds F 3 Jonghof en 17 ds J Couvée; Julianakerk 10 ds J van Feeven, Hillegersberg en 17 ds H J Heynen. Vlaar- dingen. VXAAKD1NGEN. Hervormde gem. Grote Kerk 10 ds P Zijlstra H Avondmaal; 17 ds J Bouterse; RenoboUtkerk 9 en 10.30 ds W J Schouten; 19 dhr J van Lambalgen: Bethel kerk 10 ds J Bouterse; 19 ds D Noordmans: Immanuëlkerk 10 dhr J v. Lambalgen; 10 ds J Korpershoek van IJssetstein; Nieuwe Kerk 10 ds J Korpershoek; 17 ds A J Kret van Lekten: Westwijkkapel 10 ds P van der Vloed. Gereformeerde Kerk Oasterkerk 10 ds Th Swen: 17 ds G J Porstier emer. pred te Vlissingen; Emmauskerk 9 en 30.30 ds H J Kouwenhoven; 17 dr M J Mulder: Pnilëkerk 9 en 10.30 dr,M J Mulder,; 17 ds Th Swen Maranathakerk 10 ds G J Pontier; 17 ds H J Kouwenhoven. Christ. Geref. Kerk. Kerk Emmastraat 10 ds J van Doorn, van Tholsgi; 38 ds J Keuning, van Veenendaal; Aula H de Cockschool P de Goedestr, '11 ds J Keuning; 17-30 -ds J van Doorn. Geref. Gemeente Kerk Westnieuwland 10 en 17 ds L Huisman. Chr. Geref. Gemeente. Dljksteeg 10 en 17 ds K van Twillert. Leger des Heils Geb Baan- straat 10 Heiiigingssamenkomst; 18.30 Open-: u bare^am^^^Veidêr^jc"^ ff icooh^m stekend. Dankzij de luchtgekoétde 750 cc - Gedurende het weekeinde zullen ia spoed gevallen dienst doen; Schiedam: W. H. F. Meijer, Swaimnerdam- slngel 43. tel. 69696, mevrouw C. Duyster-Ja- min. Burgemeester Knapperüaah 156, tel. 69991; L. H. Geerdes. Veenlantstr, 2, tel. 68357; G. W. Ormel. Schooistr. 5. tel. M244. Vlaardlngen: W. H. Karreman, Joh. Wes- terweelstr, 54, tel 5615; HAR Nikkeïs, Gansfoortstr. 4, tel. 5100. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Har- vvichweg 210, tel. 56S. Maassluis: dr G A A van der Poel, Alb. Cuypplein, tel. 2900. Verloskundige mej. J. Y. v. d Veen. Jac Catsstraat 24, tel. 2376. Zondagsdienst veearts: voor Maasland en Vlaardingen, P. H. Klcinjan, Pr. Irenelaan. Maasland. Voor het Mulo diploma A en B slaagde de heer P. A. M. Muijselaar in Maasland. Voor het Mulo diploma A slaagden de dames E. Buitelaar, C. Buitelaar, J. Buitelaar en de heer Th, Buitelaar en voor het ULO diplo ma A slaagden mej T_ van Hemert en de heer T. v. Vliet, aHen uit Maasland. Advertentie Journalist Wim Dussel en reisgenoot Peter Hissink kenden deze gevaren. Desondanks trokken ze door Azië over steile hellingen 3f bar slechte wegen, door droge rivier- oeddingen of intens fijn woesttjnzand. Hun volautomatische DAFfodil hield zich uit- Overlge kerkgenootschappen: geen "opgavenj 30 pk motor, de prima vering en weglig- Ü\S1sluis. - N-oa Herv Kerk lo dslF^ Priemen. Maak 'n proefrit, Noordmans (Vlaardingen); 19 cis B Baks (Ca- D openbaring, pelle a. d. IJssel); Herv. Rusthuis'10 ds Ver-i li"1? J,Ede,: Jeugdkerk 10 (Sursum Corda) M C Alers; 10 (geb Gen de Wet-.tr 2) B; v d Stoep; Kinderkerk 10 (Cat lok Gr Kerk) I mevr. Smit; Geref Immanuelkerk 9.30 i ds E J Duursema; 16.30 ds K W Dercksen: Maranathakerk 9.30 ds K W Dercksen: 16 30! ds E J Duursema: Geref Kerk (vrijgemaakt) i 8.30 en 14.30 ds A Veldman van Rotterdam; i Chr Geref Kerk 9.30 en 16.30 P Sneep. Vlaar dingen; Ned Prot Bond ,10.15 ds L van Os' Leger des Hells 10 Heiligingsdienst, 13.45 Openluehtsamenkomst Markt en 19.30 Verlos- singssamenkomt o.l.v. kaniteine J Arissen MAASLAND, Ned Herv Kerk 10 en 19 j COUPON F Stuur mij zonder enige verplichting In lichtingen omtrent: Daf 600. Oaf 750 of DAFfodil (doorhalen wat niet gewenst wordt). A.u.b frankeren als brief en zenden aan DAF, Eindhoven. DP 294

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1