Gemeentelij k Archief ongeschikt gebouw vol Kill mm I 1 SHSIitii Hü™»—"iS N. Koren: „Uitlatingen, die onheil stichten" BOTTERDAM Grote wijzigingen aan de havenkant Mooiste optocht in de historie Eeuw geleden kwam nuttig werk op gang i I® i EEN KOELKAST COÜZY Anders dan andere Aanvulling op Twintig eeuwen presenteren zich m mm Dringend nodig j dat Schiedam stadhuis boutvt Ontmoeting CNV-her v. herberaad m Spaarnekerk van stapel Rechercheurs deden op goed moment mval Bevolking van Schiedam nu iina 81.000 Met auto over de kop r P pifiafifi*! *111 "«1; Goede zorg iïïïïï Burierh'ike ?4and m DE ROTTERDAMMER PAGINA DINSDAG 24 JULI 1962 GRIJS VERLEDEN EXPOSITIE FEESTTOOI REGELMATIG is een ideaal bezit. Koopt echter bij vakkundigen. U voorkomt teleurstelling. Ruim 40 jaar ervaring. 1e Middellandstr. 72,"tel. 30340-37434 Onkunde Onheil 20 stuks 80 cent en dagelijks Ridders voorop Oorlogsschip Maquette (Advertentie) Morgen begint de grote cre tonne-slag, want dan begint onze grote Oprulmings-verkoop van gordijn-cretonne voor bijna de halve prijs. Leuke, gordijncretqnne fn ge zellige dessins en kleuren, nor male prijs 2.85, koopt U nu per meter voor nog géén een gulden zeventig. ft II Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij gordijncretonne, 120 cm breed, per meter voor Geen tel. of schrift. fc«t. (Van een onzer verslaggevers) 11 ,,.N,le'. a,,een het te kleine stadhuis, jjie vele verspreide diensten in aller- de stad maar toch zeker ook het Gemeentelijke Archief I in een volkomen ongeschikt gebouw i §aJ?- j Kerkhof toont dat' ochiedam dringend een nieuw» stad-i hms nodig heeft. Wel worden er tel-! kenmale stappen in de richting van I dat stadhuis gedaan. Vrijdagavond' j rum de gemeenteraad via zijn goed- keuring mogelijk grond en gebouwen1 met het Rijk (HBS) maar in de ge meentelijke documenten wordt meer malen vermeld dat Schiedam i streeft(de) naar de totstandkoming jvan een nieuw stadhuis. I In,de laatste jaren wordt het werk ïn het Gemeentelijk Archief zo goed ter hand genomen dat het reeds onge- schikte gebouw aan de rand van Oud- Schiedam overvol raakt. Overal zijn ae paperassen opgeborgen, zonder air-condiiioning, zonder vocht- en temperaluurbedwingers en regelaars, zonder silica-gel en zonder de verde re apparatuur die het bewaren van kostbaar historisch materiaal noodza kelijk maakt. Uiteraard beschikt het gemeentelijk ar chief dan ook niet over expositieruim te, over lokaaltjes waar de bezoekers rustig kunnen lezen, waar ze wat Iggs MM kunnen schrijven of studeren. Toch vinden steeds- meer belangstellenden hun weg naar het gebouw aan het Oude Kerkhof waar het personeel ds gasten steeds met grote welwillend heid de gewenste inlichtingen, ver schaft. Misschien ontvangt men niet direct alle inlichtingen die men meende te kunnen verkrijgen, dan zal enerzijds het personeel van het gemeentelijk ar chief verder blijven speuren maar an derzijds is het mogelijk dat de gezoch te documenten niet aanwezig zijn. T/RIJWEL onopgemerkt verrichten ambtenaren heel nuttig werk in in een verouderd gebouw aan het Oude Kerkhof. In het (heel-)vroege re gymnasium huist het stedelijk ar chief. Er is weinig bekend over de ge schiedenis van Schiedam, het zou daarom juist zijn als er meer over de ze geschiedenis bekend werd. Het pleinspel dat bij het bezoek van de Koningin vertoond wordt, zal velen tal van onbekende facetten van Schiedam tonen. Het is daarom prettig dat dan tegelijkertijd aan palen op de Broers- vest heel grote foto's zijn gehangen die afbeeldingen bieden van het oude Schiedam. Er zijn tal van facetten uit het negentiende en twintigste-eeuwse Schiedam te zien die al lang weer tot het grijze verleden behoren en daar om alleen al zijn de foto's het bekij ken waard. kenlang is het verlichte Julianapark zeker de trekpleister. Er staan wat andere activiteiten te wachten. Zo is sinds het voorjaar een kunstmarkt met werken van alle Schiedamse kunstenaars (en dat zijn er nu heel veel) te wachten. Daarna komt het feest van het bezoek van de Konin gin. Met enige reclame en enige acti viteit kan het toerisme naar Schie dam nu worden gestimuleerd. JUIST zou het ook zijn als tegelij kertijd een expositie kon worden gehouden van materiaal uit het Stede lijk Archief. Men ziet dan eens welke waarde en betekenis dit archief heeft. Te weinigen zijn zich bewust van de grote waarde van het archiefwerk, te weinigen weten in het algemeen iets van de historie van hun stad, van het land en van de wereld en toch leeft het heden uit de ervaringen van het verleden. In Vlaardingen en Rotter dam beseft men dat meerdaar wor den de bezoekers lichtbeelden ver toond waarbij zij educatief-visueel bij groei en leven van de stad worden betrokken. Schiedam moet dit ook kunnen. TUIST in de komende weken kan Schiedam lantelijk in de aan dacht komen. Dat zal het toerisme naar deze stad blijvend kunnen be vorderen, dat zou de inkomsten van de middenstanders kunnen doen stij gen. Dan is het echter nodig dat de ze middenstanders er aan meewerken dat Schiedam in augustus en sep tember in feesttooi komt. Op 9 augus tus wordt het startsein gelost. We- fPEN van deze activiteiten zou moe- ten zijn een regelmatige (en te rugkerende) expositie van het Stede lijk Archief. Helaas is dit archief te slecht behuisd. Daarom zullen de ex posities voorlopig in Schiedamse.zalen moeten worden gehouden. Ook de Schiedammers zullen met veel genoe gen de kaarten van oud-Schiedam, de prachtige tekeningen en de omvang rijke hoeveelheid foto's -can recenter Schiedam willen zien. Die voorraad groeit zodat er steeds wat te expose ren valt. Er kunnen goede toelichtin gen komen, mogelijk kunnen via een bandrecorder e.d. regelmatig explica ties worden gegeven. Meer materiaal kan worden getoond. Grote Kerk, Oud- Katholieke Kerk, Liduinastichting be schikken over waardevolle documen ten die zelden zijn getoond. Dat kan dan eens gebeuren bij zulk een expo sitie. Men weet nog niet dat Schiedam een volwassen archief heeft. Wel zijn er enkelen gelukkig steeds meer) die frequent materiaal zoeken en halen in het archief. Men ziet de oud-gemeen teontvanger regelmatig met krante klappers uit het archief gaan. Hij stelt een werkje over een parochie samen. Het is mooi documentatiewerk. Ds. Jansen schreef zelfs een geschie denis van de Grote Kerk. Nog in 1897 kreeg de eerste gemeente-ar chivaris jhr. mr. Tj. A. N. A. Hu- malda van Eysinga een jaarwedde van tweehonderd gulden. Een journa list en een corrector werden later archivaris maar in 1938 kreeg het ar chief een volwaardig beheerder. Nu wordt het tijd dat de belangrijkheid van dit instituut aan de burgerij ge toond wordt, het zal de belangstelling van Schiedam voor de geschiedenis van onze stad ten goede komen. Daarom valt het te betreureu dat vele Schiedammers de waarde van het Ge meentelijk Archief niet kennen. Vele Schiedammers hebben oude boeken, oude tekeningen, oude foto's, zelfs an sichtkaarten e.d. van en over Schie dam en men beseft niet dat dit mate riaal zeer welkom is in het gemeente lijk archief. Daar werkt men hard aan de aanvulling en liefst completering van het documentatiemateriaal maar het archief kan niet volmaakt worden zon der de steun van de Schiedammers. Op zolders, in kasten en kisten moet nog veel zijn dat in het archief ■een goede plaats verdient. Familie documenten- en archieven, vooral van vooraanstaande en bekende stadgeno ten .verdienen in dat archief ezker hun plaats. Verenigingsarchieven e.d. be horen uiteraard ook voor het nage slacht te werden bewaard. De ge- meentetearchivaris en. zijn ijverige assistenten zullen met belangstellen den gaarne van gedachten wisselen over deze materie. De vroegere gemeentearchivaris drs. A. van der Poest Clement schreef in het miniatuurtje van de SG in 1954 over „Stedelijke Archiefzorg en Stadsge- schiedschrijving" „dat de overheid goe de zorg moet dragen voor haar ar chieven". Hij vertelt daarbij dat veel materiaal is zoek geraakt. Dat de docu menten vroeger werden bewaard door de gemeentesecretaris, kanselier, grif fier in stadhuis of kerk. Bewaring van charters in een kist in de kerk kwam voor. Het oudste Schiedamse archiefdocu ment Is uit 1286 waarin gesteld wordt dat de bewoners bij overlijden verplicht zijn „hun beste cleet" af te staan aan het St. Jacobsgasihuis. Helaas zijn er geen naslagwerken over de geschiede nis van Schiedam, er' zijn enkeie pogin gen gedaan maar het geheel is zeer mager. In wezen is de geschiedenis van Schiedam op vele plaatsen heel duis ter. Hoe is de reformatie hier tot stand g-ekomen? Er zijn wat verhaaltjes (verzinsels?) van bewoners die de Geu zen te keer zouden hebben zien gaan in de Grote Kerk maar niets wijst daar op. Zo zijn er meer onbekende punten. Schiedam moet een grote en belangrij ke stad zijn geweest vijf, zes eeuwen terug maar het valt nu moeilijk aan te tonen. Honderd jaar geleden is de zorg voor ■het gemeentelijk archief op gang geko men. De secretaris bewaarde zijn ge brekkige inventaris in het vroegere Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat, maar er kwam het postkantoor. Toen moest het materiaal naar het politiebu reau aan de Grote Markt. Willem Nieuwpoort en Ar ent Vinck stelden drie eeuwen geleden de eerste ontwerpen voor „een geschiedenis van Schiedam" samen, het materiaal geraakte verloren, het werd verkocht voor enkele tiental len guldens en nu is het in bezit van het Liduinacomité in Schiedam. De arts Adrianus Maas begon hon derd jaar geleden met de opbouw van het archief, in de vergaderingen van de gemeenteraad drong hij aan op het aan stellen van een archivaris. Eerst in 1897 kreeg jhr. mr. Tj. A. N. A. Humalda van Éysinga de benoeming, tweehonderd gulden salaris per jaar, hij werd op gevolgd door dr. K. Heeringa in 1899, UET is goed zo nu en dan eens de maquette van het trotse ont werp voor een nieuw Schiedams stadhuis te tonen. Rechts de „ad ministratieve toren". Op een der etages zal hopelijk ook het gemeen telijk archief zijn ruimten krijgen. door de Schiedamse verslaggever N. J. M. Dresch in 1911. door dr. C. R. Ver maas in 1923 maar voor allen waren het bijbaantjes. In 1938 kwam de eerste vol waardige aanstelling. Toen kreeg dr. Van der Poest Clement de leiding en nu beheert drs. P. Th. Kuyer op sym pathieke en bekwame wijze een nog te weinig gekende instelling. Hopelijk zal het Gemeentelijk Archief spoedig -de volwaardige plaats krijgen in de bovenverdiepingen van het nieuwe stadhuis in het toekomstige nieuwe grootse hart van Schiedam. Op de werf van P. Smit Jr. te Rotter dam is vanmorgen het motorvrachtschip Spaarnekerk (12.250 ton d.w.) te water gelaten. De doopplechtigheid werd ver richt door mevrouw B. M. de Geus-Gold- stein, echtgenote van een van de direc teuren van de Verenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. De Spaarnekerk is het negende en laat ste schip van de zg. S-kerk serie. De V.N.S. heeft acht schepen van deze serie in Rotterdam en directe omgeving be steld en een Ln Amsterdam. Zeven schepen zijn al in de vaart; het achtste, de Sinoutskerk, gleed begin april in Krimpen, aan de IJssel in zijn element. jl/TET DE AANHOUDING van de 23- -VJL jarige classificeerder R. F. te H. en de even oude losse werkman G. van V., alle twee uit Rotterdam, heeft de Rotterdamse politie vijf inbraken kunnen oplossen. De classificeerder drong tweemaal een school binnen en brak verder met de losse werkman iü bij drie radiozaken, aan de Jonker Fransstraat, de Nieuwe Binnenweg en de Sctdedamseweg. De eerste twee zaken drongen zi in de nacht van 18 en 19 juli binnen. De buit bestond uit honderd gulden, de inhoud van de kassa. De volgende nacht bracht het tweetal een. bezoek aan de radiohandel op de Schiedamse- weg, waar het twee transistorradio's meenamen. ff. werd toen in de morgenuren ruw in zijn slaap gestoord door twee rechercheurs, die hem over de twee schoolinbraken en de inbraken bij de radiozaken aan de Jonker Fransstraat en de Nieuwe' Binnenweg aan de tand wilden voelen. De politiemannen ble ken een wel zeer goed moment te hebben gekozen, want in de hoek xian de slaapkamer prijkten we twee bij de radiozaak aan de Schiedamseweg ge stolen radio's! Op dat moment wist de eigenaar van de zaak nog niet dat er bij was ingebroken De verbaasde H-, die dacht dat de rechercheurs voor déze inbraak bij hem binnenvielen, bekende vlot en noemde direct de naam van zijn com pagnon, die ook werd gearresteerd. H. is vandaag voor de officier van justitie geleid. Het bevolkingstotaal van Schiedam nadert nu toch dicht de 81.000, als er zich wederom geen teruggang voordoet wordt het totaal van 81.000 deze maand wel overschreden. Op 1 juni telde Schie dam 40.105 mannen en 40.853 vrouwen, in totaal 80.958 inwoners. Het bevolkings totaal steeg met 59 personen. In mei werden 80 jongens en 70 meisjes geboren, er overleden 23 mannen en 25 vrouwen, in Schiedam vestigden zich 141 mannen en 152 vrouwen en uit de stad vertrokken 163 mannen en 173 vrouwt-n. Het geboorteoverschot bedraagt 102 personen en het vestigingstekort is 43. Beneden de leeftijd van een jaar overleed een kind. in de leeftijd van 5059 aar overleden zes personen, in de leeftijd van 6069 stierven twaalf Schiedammers, in de leeftijd van 7079 dertien en in de leeftijd ouder dan tach tig jaar overleden tienen stadgenoten. Er tarden zeventig stadgenoten in het huwelijk, er werden zes echtscheidingen uitgesproken. Binnen Schiedam verhuis den 136 gezinnen met in totaal 563 per sonen. (Advertentie) De 27-jarige kapper P. van Duijven.-) bode van de Frovenierssingel te Rotter-1 dam is zondagavond laat op de rijksweg Rotterdam-Dordrecht met zijn auto uit de bocht gevlogen en over de kop ge slagen. De 23-jarige echtgenote van de heer Van Duijvenbode zij zat naast hem liep een hoofdwond en een hersenschud ding op, waarvoor men haar naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerde. De auto werd zwaar beschadigd moest worden weggesleept. 1~)EZER DAGEN plaatsten wij de volledige tekst van een artikel van ds. J. D. Smids uit Schiedam in bet hervormd kerkblad ,,De Zondags bode" over een samenspreking, die is gevoerd tussen de Chr. Besturen bond Schiedam en het moderamen van de centrale kerkeraad der Her vormde Gemeente van Schiedam. Ds. iSmids stelde o.a. dat tijdens deze sa menspreking duidelijk werd dat de kerk haar leden „beslist niet mag opwekken zich bij een bepaalde vak organisatie al of niet aan te sluiten". Op dil artikel ontvingen wij een reac tie van een onzer lezers, de heer N. Koren, West Frankelandsestraat 82. De heer Koren is lid der Hervormde Kerk, voorzitter der afdeling Schie dam van de Ned. Chr. Grafische Be- drijfsbond en oud-bestuurslid der chr. historische kiesvereniging ln Schie dam. Hij schrijft dat hij vanwege zijn vakantie niet in" staat was de samen-1 spreking waarbij hij was uitgeno- t digd bij te wonen. De heer Koren zegt verder: „Met verwondering nam ik kennis van het eenzijdig verslag met commentaar van deze bijeen komst in ..De Zondagsbode" van ds. Smids, een der redacteuren, tevens gedelegeerde van de centrale kerke raad". „Mijn verzoek om op dit artikel in „De Zondagsbode" te reageren met een enkele zin als „Hoe ds. Smids so ciale gerechtigheid wil doen bedrij ven zonde' God daarbij te erkennen lijkt mij ten enen male voor een christen een raadsel. Dit gehele arti kel vond ondergetekende onwaardig", werd afgewezen." „Nog voor de volgende „Zondagsbo de" verscheen kreeg ik bericht dat mijn opmerking niet zou worden ge plaatst. Het lijkt mij goed, nu ook „De Rotterdammer" dit stuk heeft ge plaatst op deze zaak dieper in te gaan en wel om de volgende redenen: ..De meeste predikanten der kerk, die volgens ds. Smids geen verstand heb ben van praktische sociale politiek wil len wel na verkregen kennis de vakbe weging (ook het NW) helpen en haar begeleiden. Aan deze helpende hand en nog minder aan het begeleiden heeft de vakbeweging geen behoefte." Mij Nederlandse samenleving" dunkt dat juist dit stuk grote beroering heeft gewekt juist bij hen, die christe lijk zijn georganiseerd." „Daarom vind ik dat deze uitlatingen in het artikel van ds. Smids onheil stichten. De kerk moet juist het mense lijk kunnen dat sterk uitkomt in de niet-chris.telijke organisatie, verwerpen. Dal er mensen zijn, die een eigen be slissing gelijk stellen met het enkel god delijke kan waar zijn, maar een orga nisatie die zich alieen toevertrouwt aan de leiding Gods kan toch moeilijk als een fout worden beschouwd", aldns de heer Koren. Zelfs prof. dr. Th. L. Haltjema, in die tijd hoogleraar te Groningen, denkt er anders over. DE BRANDWEREN van Bergschenhoek en Bleiswijk hebben felle strijd ge leverd met een hevig uitslaande brand in de timmer- en carrosseriefabriek van de N.V. Van Logehem aan de Rottekade te Bergschenhoek. Ondanks het snelle op treden van beide brandweerkorpsen ging de hele fabriek verloren. Van het machi nepark (in de fabriek stonden 24 kost bare machines) kon niets worden gered. „Als een theoloog de vakbeweging politiek noemt in het streven naar so ciale gerechtigheid dan blijkt hier we! een grote onkunde temeer waar juist de chr. vakbeweging niet aan politiek doet." „Vele predikanten in de Nederland se Hervormde Kerk geven er steeds blijk van dat zij de christelijke orga nisaties en de christelijke pers niet nodig vinden. Meer treedt men op, ook in de prediking van het Woord Gods, tegen alles wat christelijk is dan dat men de zondaars op het Evangelie opmerkzaam maakt. Als men dan het praktisch Christendom naar voren wil brengen is een ver wijzing naar de organen, die Christus op alle terreinen van het leven willen erkennen meer op zijn plaats." „Dan wordt ook nog gewezen (in het artikel van ds. Smids red.) op het herderlijk schrijven der synode van en keie jaren geleden „Christen zijn in de Advertentie SCHIEDAM. Geboren: Johanna, d v M Barvoets en M W Swaneveïd; Peter A, z v H Bosscha en M van der Zijden; Robert 'A, z v H A Visser en P J Zagwijn; Norma F, d v J Jt Zorge en A de Boer; Frederik,. z v F van Dijk en J H Esbach; Frederik B, z v S J Rosman en A M S Koren; Johannes M Th, z v J M Th Kuiters en A van Bodegom: Martinus J H, z v H Monster en MJL van 'Krugten; Marja, d v M van Taarling en A J Wittekamp; Clasina «T M, d v J Th van der Klink en C Scheffers; Frederik H, z v F H Berends en iM'Bezemer; Eerke, z v P J van Wagtendonk en J Overheul. Overleden: J Saris, 83 jr; C Bron, 51 jr, echtg v P Post; P Abel, 85 jr, wed v P van Voorden. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 ('b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonstellin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa'' (foto's); Constant Nieuwenhuy-s „Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) De schade, die nog niet volledig is vastgesteld, wordt geschat op een bedrag van tenminste een half miljoen gulden. De verzekering dekt een gedeelte van de schade. De nablussing nam nog een groot geaeelte van vandaag in beslag. De uit slaande brand werd omstreeks kwart voor twee ontdekt. De waarnemend brandweercommandant van Bergschen hoek riep onmiddellijk na aankomst op het brandterrein de assistentie in van de Bleiswijkse brandweer. In totaal gin gen de brandweren het vuur mét elf stra len (acht van Bergschenhoek en drie van Bleiswijk) te lijf. Het terrein van de brand werd begrensd door een koelkas- tenfa'oriek aan de ene kant en een wo ning aan de andere zijde. Op last van de bevelvoerder werd het huis de gehele nacht ontruimd. Het pand kreeg aanzien lijk glasschade; de koeïkastenfabriek liep schade op aan het dak en kreeg verder veel waterschade. De opslagplaatsen van de N.V. Van Logehem bleven gespaard. HET GROOTSTE passagiersschip van Scandinavië, de Gripsholm van de Swedish American Line, zal donderdag 2 augustus een bezoek van een dag aan Rotterdam brengen. Het schip. dafcj op 28 juni uit New York is vertrokken voor een 47 dagen durende cruise naar, Scan dinavië (o.a. Noordkaap) en Rusland, heeft ruim vierhonderd Amerikaanse passagiers aan boord. De Gripsholm is zeer modem uitgerust. Het schipheeft uitsluitend buitenhutten, die zijn voor zien van bad of douche. Het Finse stoom bad blijkt een druk bezochte vergader plaats te zijn voor de mannelijke passa giers, die de gevolgen van de verrukke lijke Smörgasbrod (een Zweedse lekker nij) willen bestrijden. Na het stoombad kunnen zij een duik nemen in het koele zoute water van het overdekte en bij mooi weer van het openlucht bad. Na een fikse wandeling op het zonnedek (zes rondjes zijn gelijk aan een Engelse zee mijl), zijn zij weer fit voor excursies naar de walDe passagiers zullen op 2 augustus een tocht door Nederland ma ken. 's Avonds vertrekt het schip weer naar Antwerpen. WIJKRAAD voor Overschie heeft een nieuwe attractie bedacht voor e vakantie vierende jeugd: varkens voerenDe varkenshandelaar S. van der Mark van de Overschieseweg zal, als het stuntje tenminste inslaat, de ko mende weken enkele malen „vakantie hulpen" op zijn bedrijf krijgen om de varkens ie verzorgen. „Het zal voor de Overschiese betonjeugd ongetwijfeld in teressant zijn een varken van nabij te mogen zien. Er zullen wel heel merk waardige ontdekkingen worden gedaan, want hardnekkig houden vele stadskin deren vol, dat varkens van modder en vuiligheid leven", schrijft de secretaris van het wijkcoUege. (Van een onzer verslaggevers) Als aanvulling van het pleinspel iiïwintig eeuwen Schiedam presente ren zichgeschreven door Nic. van Loopik dat op donderdag dertien september ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Juliana aan Schiedam zal worden opgevoerd zal de mooiste optocht door Schiedam- Oost trekken die er in Schiedam ooit is gehouden. Het ziet er naar uit dat He stoet zo imponerend zal zijn dat bet een waardige tegenhanger is van gigantische défilé's in het buitenland. Zo zal alleen al de vaart va" dc suu*ienie>recori struct ie van een «uunen- tiek zeventiende eeuws frgatsch:p met drie masten en raas met zeilen, met kanonnen, lantaarns en al wat er op en aan hoort met een lengte van twaalf meter en een hoogte van tien meter een verbluffende indruk maken. Speciaal ten gerieve van de chronische patiënten in het Zonnehuis in de Boerhaavelaan zal de optocht voorbij deze inrichting trekken. Nd' het pleinspel vertrekt de optocht tegen half een van de Swammerdamsin- gel richting Boerhaavelaan. Tijdens het spel gaan telkenmale diverse onderde len van het parkeerplein Singel naar de richting Swammerdamsingel waar de stoet zich bij de Marconiweg opstelt. Voorop rijden de ridders en hofdames uit het gevolg van Vrouwe Aleid van He- dé stichteres van Schiedam. Dan volgt de reconstructie van het aUinenuc.,c ivamnelatenhuis met een twintigtal Knninefaien, dames en heren. Een~ Romeins officier te paard wordt gevolgd door twaalf legioensoldaten. De bevolking van een vijftiende-ecuws Schiedam met als groten Keizer Maxi- miliaan, Adriaan van Mathenesse. bur gemeester Pieter Veenlant. wat Kabel jauwen. rustige en nijvere poorters, een oproerige trommelslager van verrader Wittenhorsi, vissers en lakenwevers wandelen mee. Dan volgen de burgers uit de ze ventiende eeuw met als groten het pas gehuwde echtpaar Jan van Rie- beeck, stichter van Zuid-Afrika, de gezanten Cornells Haga en Willem Nieuwpoort. kwaadaardige Spanjolen en ruwe Geuzen. Er achter zeilt een authentiek oorlog schip van Tromp uit 1653, daar achter speelt de CJV-Harmonie lustig de mu ziek uit de tijd van de roemrijke tocht naar Chatham toen de Schiedammer Eland du Bois in 1667 de eerste was die over de bekende ketting bij de Thames naar de Engelse vloot ging. Het gedistilleerd volgt het oude ver leden van Schiedam, bekende jiersona- ges uit het begin van de twintigste eeuw rijden in de toenmalige voertui gen, de bevrijding volgt, dan beelden vrolijk versierde tilburies met een lus tig musicerende boerenkapel de nieuwe tijd voor Schiedam uit. Met de annexatie van Kethel volgde de grootse uitbreiding van Schiedam. Wat dit op industrieel terrein betekent zullen de Schiedamse bedrijven uitbeel den en het is verheugend dat deze be drijven van deze optocht zulk een im ponerende stoet gaan maken. Uiter aard wandelt in dit gedeelte een mu ziekkorps mee. Zo is er aan de staart van de colon ne o.a. een torenhoge maquette van een drijvend kraan-booreitand van Gusto, hoogte vier meter. Wilton toont ma quettes van grote schepen, een scheeps motor in werking. Meer van dergelijke bijdragen zuilen van deze stoet een festijn maken. Via de Boerhaavelaan gaat de optocht over de Singel naar het parkeerplein. 's Avonds wordt een herhaling van het pleinspel zonder optocht gehouden. Dan volgt wel onder het licht van de schijn werpers op het nieuwe plein een groot se taptoe waaraan alle muziekkorpsen meewerken. Hoewel er nu niet gewerkt wordt aan de Maasboulevard is toch wel te zien dat er grote wijzigingen komen aan Schiedams havenkant. De toren- en sterflats gaan deze grens van Schiedam markeren. Ze rijzen al hoog uit boven de oude wijk. Nieuwe bewoners trekken reeds in de eerste kostbare huizen. Binnnenkort zal de aanleg van de nieuwe waterkering komen. Dan wordt het niveau van de nieuwe dijk aan de waterzijde hoger dan de oude Havendijk. i Achter de Havendijk wordt dan begon nen met de eerste ontruimingen van de oude panden omdat de waterkering en de zo belangrijke nieuwe sluis bij de Voorhaven stevig genoeg worden om herhaling van een ramp als in 1953 te voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1