ROTTERDAM DAGTOCHTEN VALLEN ZEER IN DE SMAAK ZONDER WEELDEBELASTING VANAF f345. Opwaartse lijn bij Gem. Openb. Leesz.-Bibliotheek Inbraken in cantines van sportverenigingen Staalbedrijf Rozenburg maakt meer kans w Honderden kinderen met SG naar de Hoek eel vermaak van vrolijke groepen aan rand der zee IieetmanjÈ Chr. LOM-school in Vlaardingen nu op komst Meer uitleningen in juni Begin produktie hoeft niet zo hoog te zijn Drie jongens vlak na inbraak door agenten gegrepen Burgerlijke stand Na Frans-Amerikaans onderzoek DE ROTTERDAMMER Advertentie WOENSDAG 25 JULI 1962 ROLEX ZfE 'S WERELDS MEEST GEKOCHTE KOELKAST Vier weken lang is Hoek van Holland het domein van twaalf honderd schoolkinderen. Dat kan op goede en ook goedkope wijze geschieden dankzij de samenwer king van de Schiedamse Gemeen schap met de Raad voor Licha melijke Opvoeding te Rotterdam. Vorig jaar hebben vijftienhon derd Schiedamse kinderen voor de eerste maal aan deze dagtoch ten deelgenomen, nu zijn het er wat minder maar de organisato ren rekenen er op dat er ook nu nog wel wat aanmeldingen zullen binnen komen. Deze dagtochten vallen buitengewoon in de smaak. GROEN KAARTJE VROEGER STERIEL GEEN BESEF Geen handicaps.... Animo BIJ DE SPECIALE FRIGIDAIRE DEALERS FR IG I D AI R Er'1- E E N PROD KT VAN GENE RAL MOTOR S Discipline..» Verhaal.... en dagelijks datejust de trots vaiuotex, gedragen door vele beroemde mannen van deze tijd! edelsteenkundige f.g.a. diarnantexpert g.i.a, LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155 -157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Buitengewoon Lager Onder wijs voor Schiedam en Vlaardingen heeft rich tot het Vlaardingse gemeentebestuur gewend met het verzoek medewerking te verlenen voor een in deze gemeente te stichten school voor kinderen met leer- cn opvoedingsmoeilijkheden. Volgens verklaring van het schoolbe stuur is de te stichten school bedoeld voor leerlingen van protestants-christe lijke scholen te Vlaardingen, Schiedam en omstreken. Het totaal aantal leerlin gen van deze scholen bedraagt ruim 7.000 zodat men ten minste op 70 leerlingen voor de L.O.M.-school rekent. Dit ver eist een minimum aantal leerlingen van 44 volgens de wet. Volgens opgave van het schoolbestuur moet het gebouw ruimte bieden aan ten minste 46 leerlingen en zal het vier klasselokalen moeten bevatten. De staats secretaris van onderwijs, kunsten en we tenschappen heeft verklaard dat het mi nisterie bereid is rijkssubsidie te verle nen. B. en W. van Vlaardingen stellen de gemeenteraad voor de gevraagde mede werking te verlenen door vaststelling van een desbetreffend ontwerpbesluit. Advertentie FRIGIDAIRE T)AAR sta je dan met je schopje om een put te graven en met de taak op de kleren te passen... (Van een onzer verslaggevers) Iedere morgen wandelen de kinde ren al of niet vergezeld van de ouders in de richting van het Schiedamse station. Ze wandelen er al om half acht, het herkenningkaartje van de SG met vermelding van naam, adres, groepsindeling om de nek. Om kwart over acht gaan de groepen keurig in een gestoten rij het station in naar de speciale trein uit Rotterdam die dan ook al kinderen uit Rotterdam bevat. JpEN klein hummeltje draafde van morgen heel vroeg door Schie dams straten. Ze had een groen kaartje aan een touwtje om de hals en onder de kleine arm bevond zich een grote tas met kennelijk veel brood. Dat is het beeld van de va kantiedagtochten van de Schiedamse Gemeenschap. Deze stichting doet in deze zomervakantie crp dit gebied bij zonder goed werk. De jeugd is van de straat af. Nu worden er op allerlei gebied al vele jaren lang vakantie evenementen georganiseerd door al lerlei instanties. Altijd heeft men wei begrepen dat het belangrijk is de kinderen bezig te houden. Het wordt steeds belangrijker. Het is mogelijk al een vorm van bestrijding van de flatneurose. Vroeger toch hadden de kinderen de ruimte. Ze gingen de polders in, kilometers ver hadden ze kit aan Kethel de ruimte, ook was er nog een grens tussen Rotterdam, tussen Overschie, tussen Vlaardingen. |/OOR de jeugd was er vroeger nog ruimte voor vermaak. Op de boe- lsïïi aan de Rotterdamsedijk bouwden hun tenten, speelden ze hun india- lnenspel, er was de zandvlakte, im mense ruimte, er was het Sterrebas. Dan kon er bovendien nog altijd ge voetbald worden, zelfs het „putjebal" hield de kinderen in de straten van de baldadigheid af ook al moest er soms gesprint worden als de wande lende politieman om de hoek van de straat kwam. Dat is nu allemaal an ders. Het is mogelijk geestdodend Setoorden. Men ziet de kinderen niet ""teer op straat spelen. .Dat kan niet omdat er zoveel verkeer is gekomen. "<tt ze dan wel doen is onduidelijk maar als ze zich vervelen zal het wel kattekwaad worden. Kennelijk hebben ze altijd geld want de jeugd staat dikwijls voor en in de winkels. fELUKKIG gaan altijd grote groe- o pen naar Bad Groenoord maar dat moet toch ook veel geld kosten. Naar de speelweiden gaan heeft niet veel zin. De kinderen mogen er hun tentjes niet neerzetten want ze vor men een bedreiging voor het mate riaal van de Plantsoenendienst. Ze mogen er niet voetballen of honkbal len want dat is zo lastig voor de om geving. Dat de jongens het_ wel doen begrijpt een ieder die ook jong is ge- weest. Voor het overige is de ruimte van het vroegere Schiedam verdwe nen en wat er voor terug gekomen ts mag zo sanitair, zo steriel genoemd worden dat het nog opmerkelijk ts dat de jeugd er enig gebruik van maakt. IJET valt daarom toe te juichen dat de Schiedamse Gemeenschap de jeugd wel in staat stelt te ravotten in de vrije ruimte ook al is Itef misschien jammer dat het moet gebeuren op het Rotterdamse strand. Daar is dan echter de attractie van een treinreis bij, van het wandelen door bos en duin en van het baden in zee. Belang rijk is echter dat de jeugd kan ravot ten. kan gillen, draven, dat de kinde ren niet meer gebonden zijn aan de vele veto's en verdere voorschriften, Hier geniet de jeugd weldadig van de vakantie. Het is daarom ver bazingwekkend dat niet tienduizend kinderen gebruik maken van deze mogelijkheid. Zouden de Schiedamse ouders geen besef hebben van de grote waarde van deze vakantiedag- tochten, heeft men het geringe bedrag er niet voor over of zouden toch alle Schiedamse kinderen zo gelukkig zijn dat ze wekenlang met vader en moe- der op reis mogen gaan? Wat doen die kinderen in Hoek van Holland? Dé Schiedamse Gemeen schap was zo welwillend uw verslag gever een kijkje te laten nemen bij diverse groepen. Nu was het ditmaal wel moeilijk om de activiteiten van de Schiedamse jeugd te bezien want het leek er op of ge heel Botterdam bezit had genomen van het strand. Over het gehele ge bied lagen de badgasten te genieten van die eerste zomerzon. Tot ver na het middaguur stroomden de dagjes mensen uit de treinen en omstreeks vier uur gingen de eerste groepen al weer terug naar huis zodat geheel Hoek van Holland gisteren een be weeglijk mierennest van gaande en komende mensen was. Voor de Schiedamse jeugd waren er geen handicaps. Zij hebben zich bij zonder vermaakt en dat zullen ze blijven doen of het nu bijzonder mooi of misschien wat slecht weer is. Jeug dige leiders en leidsters, voorname lijk onderwijzeressen en onderwijzers of kwekelingen, hebben de leiding. Het algehele commando is gesteld onder de heer J. H. C. Deijl die over twee weken wordt afgelost. Dan ko men er ook weer andere leiders. De dagprogramma's zijn aangepast bij de programma's van de Rotterdamse Raad voor Lichamelijke Opvoeding. Alle kinderen eten dan ook gezamen lijk in het kamp dat de Raad sinds jaren beheert. Hier kunnen de kinde ren bij regenweer onder de luifels eten en als de zon schijnt gaan de banken naar bniten. Hier wordt het spelmateriaal bewaard, hier trekt het Roode Kruis enorme splinters uit pikzwarte voeten, hier mag de jongen of meisje wat op het veldbed rusten als hij of zij bij het stoeien hoofdpijn heeft gekregen. Hier maken de kinderen ook druk gebruik van de rijen kraneh want niets is heerlijker dan een heldere slok water om het stoffige duinzand weg te spoe- len. Om twaalf uur gaat de bel, dan eten de meer dan honderd groepen tegelijker tijd. Dan drinken ze met pleizier uit de kleine flesjes melk die al gereed staan en ze doen dit met zoveel ani mo dat het wel duidelijk is dat de dagtochten gezonde kinderen kweken. Gisteren kon er niet tijdig worden ge geten, alle groepen waren nog niet gearriveerd. Sommige kinderen snoepten alvast stikum van hun brood want het spelen maakt honge rig. De laatste groepen druppelden binnen, ze hadden solidair naar ach terblijvers gezocht. Dat is namelijk ook belangrijk. De leider houdt het toezicht op de groep maar de kinderen, vjjftlen, zes tien voor elke groep zorgen dat ze een eenheid blijven. Commentaar Is L/AP zeggen deze Schiedamse monden, die op zo'n dag in de buitenlucht wel constant door kun nen eten er de gehele dag wel maar iedere is steeds welgemutst. Bij de maaitijd werd gesteld „dat ze juist uitgeram meld waren" en daar bedoelden deze jongeren mee dat ze gehele bakkers winkels van hun voorraad konden ver lossen. Mevrouw Van Schaverbeken van de Schiedamse Reddings Brigade heeft een grote verantwoordelijkheid. Zij bepaalt welke groepen te water zul len gaan. Dat is- voor de kinderen vooral bij warm weer misschien wel vervelend maar het moet voor de ouders een grote geruststelling zijn. Geen groep gaat te water zonder toezicht. Op het strand staat de grote toren van de Rotterdamse Reddings Briga de. Deze deskundigen houden van ver toezicht maar tevens gaat met elke groep badende Schiedamse kinderen de leidster van de SRB en een lei der of leidster mee. Dat gebeurde gisteren ook. - Enthousiast heeft men spelletjes gedaan, elkaar onder wa- ter geduwd, nat :gegooid, naar bal len gedoken. NU FRIGIDAIRE PIETERSEN, Nw. Binnenweg 71—77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 7476, Schiedam, tel. 6940* - 6X459 FIRMA DE LANGE, Rotterdam: Oude Binnenweg 146—148, tel. 124067. Bejjerlandseiaan 31, tel. 71593 Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schledamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 ..WTLMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 cn Goudsesingei 35—37, Rotterdam, tel. 110502 (Van een onzer verslaggevers)- Kennelijk ondervindt de Gemeente lijke Leeszaal en Bibliotheek van Schiedam invloed van de vakanties en het ongunstige weer waarvan jong en oud „geniet". Dit de statistiek over de maand juni blijkt tenminste dat in die maand meer boeken wer den uitgeleend dan in juni van het vorig jaar (toen was het weer ook niet onverdeeld gunstig....) De cijfers der uitlening zien er als volgt uit: Romans 5506 (v.j. 5675); Studiewerken 3909 (v.j. 3065)Kinder boeken 3797 (v.j. 4049). Totalen 13212 (v.j. 12789). In juni waren er 5742 hou ders van leeskaarten (v.j. 5359). ste dag kon zien toen vijftien meis jes rond „hun juf" zaten te luiste ren naar een mooi verhaal. Tenminste het moet mooi geweest zijn gezien de spanning en de stilte rond het boek van „de juf". De SG heeft de indelingen van de groepen zo ge maakt dat oudere meisjes (om streeks twaalf jaar) bij elkaar zijn evenals oudere jongens en dat de kinderen van zeven, acht jaar bij el kaar zijn. A FM ARS der Schiedammertjes van het Hoekse strand terug na een dag van plezier Op het strand speelden andere groepen herkenbaar aan het geel-zwarte bord je dat een der 'kinderen altijd mee torst. Zonder chauvinisme consta teerden wij dat de Schiedamse groe pen zich gedisciplineerder gedroegen dan de Rotterdamse. De verkoop tentjes op het strand kregen ruime Schiedamse aandacht. Wat verderop in de nog vrije ruimte van het strand vermaakten onze jonge stad genoten zich met balspelen. Tegen halfvler trokken ze verspreid over de wegen naar het kamp toe om de stoet te formeren voor de wandeling naar de trein. Ook dat ging correct, .er was zelfs een groepsleider die geen tijd had om te posereu voor onze fotograaf want hij moest dringend naar het kamp. De jongens en meisjes echter poseer den wel en graag. Ze hadden kenne lijk nog geen zin om afscheid te ne men van het strand, maar ze troostten zich met de opmerking dat ze morgen terug zullen komen. Dat doen ze 'dan ook en overmorgen ook en sommige kinderen gaan zo we ken naar de buitenlucht, naar het strand, naar de zee, naar de duinen en als het wat slecht weer is naar het bos. Daar spelen en stoeien ze, de tijd vliegt en als er even gele genheid is vertelt de leidster of lei der wat flora en fauna te tonen heeft. ZO GROEIT er een goede sfeer die men er overigens al op de eer- jfJET eten ts weer een apart feest voor Schiedammertjes in De Iloek. Stel je voor, zomaar (half in cle openlucht) met de flessen op tafel (Van een onzer .verslaggevers) Een groot aantal voetbalclubs is gisternacht in Schiedam de dupe ge worden van een serie inbraken. Werd verleden week in drie cantines van voetbalverenigingen ingebroken, thans drongen de daders zes cantines in sportpark Harga binnen. Zij na men geld en snoepwaren mee en richtten schade aan. In de kantine van Hermes-DVS werd een draadglasruit vernield, waardoor men zich toegang tot het gebouwtje verschafte. Vermist worden 40, do zen sigaretten en sigaren ter waarde van 60 en een nylon herenregenjas. Ook van de kantine van SV en HV „Schiedam" werd een ruit vernield. De daders doorzochten de buffetladen. Ze stalen drie flesjes limonade en een flesje chocomel. (Een openslaand raam van de kantine j van HBSS werd stukgeslagen om bin- I nen te kunnen komen. Drie drinkgla- zen werden vernield, een grijze regen- i jas werd ontvreemd. Uit de kantine SVV wordt niets ver mist. Wel is de ruit stukgeslagen. Bij de handbalvereniging UVG zijn vier ruiten ingeslagen, terwijl bovendien een deurtje van het buffet is vernield. Ook de kantine van URSUS is door zocht nadat een ruit werd vernield. boekenbezit bedroeg 63.112, tegen 62.686. De overige cijfers zien al als volgt uit: Centrale bibliotheek Lange Haven: Ro mans 2541 (v.j. 2933); Studiewerken 2644 (v.j. 1825); Totaal 5185 (v.j. 4758). Filiaal Lorantzlaan Romans 644 (v.j. 671); Studiewerken 391 (v.j, 431); Jeugd boeken 467 (v.j. 447); Totaal 1502 (v.j. 1549) Filiaal Dr, Wibautplein Romans 741 (v.j. .836); Studiewerken 592 (v.j. 589); Jeugdboeken 830 (v.j. 871); To taal 2163 (v.j. 2296)Filiaal Dwarsstraat Romans 600 (v.j. 496); Studiewerken 114 (v.j. 98); Jeugdwerken 394 (v.j. 326); Totaal 1108 (v.j. 920); Jeugdafdeling: Jeugdboeken 845 (v.j. 1083); Jeugdstu- 570 (v.j. 763); Totaal 1415 1846); Filiaal Kethel Romans 516 aoai- Studiewerken 155 (v.j. 109); 531 (v.j. 389); Totaal 1202 896)Ditleenpost Lindenhof Ro- 20 (v.j. 16); Studiewerken (v.j. Jeugdboeken 160 (v.j. 170); Totaal (v.j. 186); Ditleenpost Ziekenhuis Romans 301 (v.j. 325); Studiewerken 3 (v.j. 13); TOtaal 304 (v.j. 338); Uit- ieenpost St. Jacobsgas thuis Romans 143 Studiewerken 10 (v.j. To- •153 (v.j. (Van een onzer verslaggevers)' Drie jongens, die dinsdagavond voor een bromfietsdiefstal werden gearresteerd, bleken ook nog een in braak in een timmermanswerkplaats in Ridderkerk, enkele uren daarvoor gepleegd, op hun geweten te hebben. Het waren de achttienjarige opper man W. de R., de even oude draaier R. W. van W. en een zestienjarige schilder, allen uit Rotterdam. Twee politie-agenten, die in een sur veillancewagen reden, zagen hen op de Stadionweg plotseling achter een gebouw tje vandaan komen en er snel op twee brommers, vandoor gaan. De agenten hadden hen in een mum van tijd in de kraag gevat en in het bureau Sandeling- plein bekenden de drie een bromfiets- diefstal en een inbraak in Ridderkerk. De achttienjarige draaier H. A. de W., die ook aan deze inbraak had meege daan. kon nog vannacht van zijn bed worden gelicht. De R->' iprd->msf> politic heeft de vier aan haar collega's in Ridderkerk over gegeven. SCHIEDAM Geboren: 23Jaen£tte d v R v d Linde en H v d Well. 23 Ronny H z v z La tuny en G R Stoks, 24 Gerardus A z v J A v d Pluljm en C v Kampen. 24 Francisca C M d vv W F de Vette en J L P van Raaij. Overleden: 23 W Pullen 73 jaar. T)ELFSHAVEN krijgt een wijkmuseum! dJ in he' Zakkendragershuisje aan de AelbrechtskoLk, dait tot de oudste ge bouwen van Rotterdam behoort, zal een dependance van het Historisch Museum aan de Korte Hoogstraat worden inge richt. Talrijke voorwerpen, die betrek king hebben op de geschiedenis van Delfshaven en- die thans in het Historisch Museum zijn te bezichtigen, zullen naar het eeuwenhoude Zakkendragershuisje verhuizen. De restauratie van het Zak kendragershuisje in Delfshaven kan nog wel twee jaar duren. De directeur van het Historisch Museum, de heer C. J. du Ry van Beest Holle, heeft plannen de begane grond en -de eerste verdieping van het gebouwtje als tentoonstellings ruimte te gebruiken. In een van de zalen kan materiaal over de Pilgrimfathers, die in 1620 in Delftshaven hun reis naar Amerika be gonnen, worden geëxposeerd. De directie van het Historisch Museum streeft er ook naar een dependance in Charlois onder te brengen. Wellicht zul len ook Kralingen, Msselmonde en an dere geannexeerde gebieden aanspraken gaan maken op een wijkmuseum. XJET heeft heel wat voeten in de aarde gehad, voordat de Rotterdamse poli tie de vijfendertigjarigè Turkse koopman I. B„ die ervan wordt verdacht de-Rot terdamse juwelier A. D. voor twee-bril janten ter waarde van ƒ29.000 te hebben opgelicht,-in het huis'vanbewaricgkcm opsluiten. De koopman, die de laatste jaren geen vaste woon- of verblijfplaats had, vervoegde zich in oktober 1959 mét een aanbevelingsbrief, die, 'zo bleek-la ter, was vervalst, bij een kennis van de juwelier en vertelde deze, dat hij van plan was. in Nederland brillanten te kó pen. D. werd toen met de Turk in ken nis gebracht en reisde met hem naar zijn zaak in Amsterdam, waar de man twee briljanten uitzocht en betaalde met een chèque die bij een bank in Zürich in gewisseld zou kunnen worden. De arge loze juwelier deed dit enkele weken la ter en werd toen bijna in arrest gesteld, omdat de chèque vals bleek te zijn. Te- in Nederland verwittigde hij de Rot- politie, die Interpol inschakel- Turk was echter spoorloos ver dwenenEerst in 1961 werd hij te Salzburg gearresteerd en aan Zwitser- laad uitgeleverd, waar de justitie hem niets ten laste kon leggen, en wel omdat Nederland om zijn uitlevering had ver zocht. Op weg naar ons land, wist de Turk in Duitsland zijn begeleiders om de tuin te leiden en nam hij de benen. Het duurde tot juni van dit jaar voor men hem weer te pakken had. Hij werd in Baden Baden gesnapt toen hij zich van een valse pas bediende. Op 19 juli werd de Turk aan Nederland uitgele verd. Meer dan twee jaar na de oplich ting dus Het Frans-Amerikaans onderzoek naar de mogelijkheden van de vesti ging van een hoogovenbedrijf in het Europoortgebied heeft een positief re sultaat gehad. Positief, zo weet de Tijd- Maasbode te melden, zowel wat betreft de vestigingsplaats als de economische mogelijkheden. In beperkte deskundige kring in ons land worden de resultaten van dit on- derzoek aan een nadere studie onder worpen. Niet het minst heeft het Frans- Amerikaanse onderzoek de aandacht van het ministerie van economische za ken in Den Haag. Over een mogelijk begin van de bouw van de fabriek op Rozenburg valt op het ogenblik nog mets te zeggen. De belanghebbenden tonen op het ogenblik een grote interesse voor de resultaten van het onderzoek. De inhoud van de aardgasnota schijnt veel bijge dragen te hebben tot deze riositieve houding. Vooral van Franse zijde moet de be langstelling groot zijn. De Fransen zouden bij wijze van spreken reeds morgen willen beginnen. Men probeert evenwel de zaak in nationaal verband te realiseren, waarbij men zich wel bewust is dat er zeker ook internatio naal gedacht moet worden bij de ver- wezelijking. Het resultaat van het Frans-Ameri kaans onderzoek spreekt zich ook uit over de aanvangscapaciteit van het be drijf. Zoals men weet vormde deze aan- vangscapaciteit een struikelblok in het rapport-Van Berkum, waardoor tenslot te in dit rapport een negatief advies is gegeven. In dit rapport werd een be- gmproduktie van tenminste 1,5 miljoen '°2r ?er iaar 3Is voorwaarde genoemd. Het Frans-Amerikaanse rapport geeft verschillende opvattingen weer. Er is een standpunt een produktie van 500.000 ton per jaar dat nauw over eenstemt met het zogenaamde Sidemar- project, de te bouwen staalfabriek bij Zelzate. De Amerikaanse opvatting is voor een produktie van 1 miljoen ton per jaar. Maar deze opvatting preva leert niet in het rapport. In ieder geval is men van mening, dat begonnen kan worden met een veel mindere produktie dar. in eht rapport van Berkum wordt gesteld. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie tel. 64154 'D.g.g. tel. 115563 Toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef 115588). Apolheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; potitie-alarm 64666" GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: ZomertentoonsteUin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa (foto's): Constant Nieuwenhuvsi „Nieuw Babyion'; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1