Schiedamse raad vergaderde Kredietoverschrij ding kwekerij werd gehekeld oTöx* Door Amerika's zachtste tabakken ;}Museumtocht op 2 augustus in Vlaardingen Reconstructie 17e eeuws fregat ROTTERDAM Ambtenaren moeten in Schiedam wonen flllllll Leo, Joke en Ina de besten Ongevallen in Hoek van Holland ZETHAMETAnv. ll Medische dienst UOTEK. ONDERDEEL VAN MASSASPEL „TWLVTIG EEUWEN» VLAARDINGEN DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 ZATERDAG 28 JULI 1962 (Van een onzer verslaggevers) TYET misnoegen van de Schie- damse gemeenteraad over een kredietoversohrijding van 128.00 bij de aanleg van de stadikwekenj aan de Oudedijk is vrijdagavond tijdens de openbare vergadering op duidelijke wijze kenbaar gemaakt. Op aandringen van de communist B. E. CoPé werd tenslotte over deze kwestie hoofdelijk gestemd. Hoewel voor al de heren J. J. Bieze (arb.), mr. J. B. Schueler (kvp) en C-ollé hadden gesteld dföt zij de ant woorden van wethouder W. Kok onbevredigend achtten, waarbij zij eensdeels de wethouder ver antwoordelijk stelden en ander deels constateerden dat bij Ge meentewerken-Plantsoenendienst grote fouten zijn gemaakt, stem de het merendeel Van de raads leden. toch voor het voorstel. aROOMs melk Goedgepraat Misrekening Leningen vandaag,... en dagelijks Advertentie TTEN alSPfc 11 'A' i VLAARDINGBN Hervormde Gemeente, Grote Kerk 10 ds P v d Vloed, H Doop, 1? ds H van Goshga (Rijnsburg); Rehoboth- kerk, 9 en 10 30 ds A, Labrie ("Wapenveld), 17 J Hoogendam; Bethelkerk, 10 J van Lam- balgen, 19 ds A Labne: Immanuelkerk, 10 dhr A van Zetten, 19 ds C H van Rhijr, Nwe Kerk, 10 ds H J van Achterberg (Lei den), 17 dhr J Hoogendam: Westwijkka- pel, 30 ds C H. van ïthijn Gereformeerde Kerk, Oosterkerk, 10 drs J van der Horst (Randwijk). 17 ds H J Kouwenhoven; Em- mauskerk, 9 en 10 30 ds Th Swen, 16 45 ds J Hessels Mulder, (Stud prcfl Amsterdam- Zuid); Pntelkerk, 9 en 10 30 ds H J Kou wenhoven, 17 drs J van der Horst, Mara- nathakerk, 10 ds J Hesserls Mulder, 17 ds Th Swen Christ Geref Kerk. kerk Emma straat, 10 dienst, 15 ds D Henstra, (Delft), H de Cocksehool. Ph de Goedestraet, 10, dieosi, 15 ds L 5 den Boer, (Sassenheun) Geref Gemeente, kerk Westnleurvland. 10 en 17 leesdienst Christ Geref Gemeente, Dijk- steeg 8, 10 en 17 dienst Overigs kerkgen schappen, geen opgaven, ontvangen MAASSLUIS Ned Herv Kerk 10 ds J A Dankbaar (Apeldoorn, 10 ds L van Hartlngs- veld; Herv Rusthuis 10 ds L van Hartings- veld, Jeugdkerfc 10 (Sursuin Corda M J Siepman en (geb Gen de Wetstr 2) J A v d Velde; Kxndèrkerjc 10 (Cat lok Gr Kerk) mevr Meijer, Geref Immanuelkerk 9 30 ds K W Dereksen, 16 30 ds T Spllker (Utrecht Maranathakerk 9 30 Js T Spllker, 4 30 sis K W Dereksen, Geref Kerk (vrijgemaakt) 8 30 en 2 30 ds A Veldman (Rotterdam) Ned Prot ltond 1015 ds mr C G Mulder (Rotterdam); Leger des Hcils 10 Heüigtags- d'enst; 6 45 Openluehtsamenkomst op de Markt en 7 30 Verlossingssamenkamst o 1 v Kapitetne J Arissen. HOEK VAN HOLLAN. Ned Herv Kerk, 10 ds N Luyendijk (Zeist), 19 Jeugddienst Geref Kerk 10 erv 18 ds H van Oostrom (Soemba). Herv Evang 14 30 ds van Kooten (Huilen.) Vrifs Herv 19 Mej De Jong Overs chie) MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 de heer Rozenburg (Vlaardingen), 19 ds Luljtea Delft) Geref Kerk 10 en IS ds A Prins (Wormerueer). jKarrEDAiM: Clir Geref kerk- 10 en 17 ds Slagboom, Urk* Herv (Geref) Evangelisa tie: Gebouw Irene 10 ds C den Boer Siie- dreeht en 16 ds W Vroegmdewey. Barne- veld Herv gem: Grote Kerk 10 ds J de Vries. Apeldoorn en 17 -wtka J Broreis Gouda (jeugddienst); Bethelkerk- 10 ds C van der Steen en 19 ds J de Vries. Apel doorn, QpstandingsJcerk 10 mej ds E A Bos en 10 dr L J Cazemier, Vredeskerk 9 en 10 45 uur dr L J Catemier en 19 ds C van der Steen Geref kerk. Oosterkerk 10 ds C Mak. Maassluis en 17 ds J van der Klauw, 's-Gra-renhage; Kethe! De Ark 9 30 kand B ter Haar, Rotterdam en 14 30 ds K J Schaafsma. Deifshaven, Kantine SCP Burgemeester Honr.erlage Greielaan 159 10 ds L F A BötttCher, St Anna Parochie en 17 ds L Blijdorp. Groningen, De Goede Ha ven 10 ds J van der Klauw en 17 ds L if A Bottieher; Jullanakerk 10 ds L Bhjdn-- <n 17 dE C Mak, Geref kerk (vnjge* ©.30 en 16 30 ds J O Muider, Kam) Evang Lutherse gem: 10 ds S G van Haagen. Ned PK»t Bond: 10 30 ds J Sohoirwirtk Bapüstengem; 19 gebouw Irene ds R Ketting Oirt-Katb kerk: 9 H Mis Oud-Geref gem 10 en 17 dienst Vrije Chr Geref gem: 10 en 16 ds I J Nteseistein Leger des Heiis: 10 heiligmgsdienst, 13 45 «speniudhtpredikmg en 10 30 verlossingssa- menkomst o 1 v bng K Wieringa en ma) |R reitsma. Ned Herv kerk Ketbel' De Rank 8 30 ds Ch M ten Kale, Den Haag, Dorpskerk: 10 ds Oh M ttn Kate en 19 ds Van Noot, Vlaardmgen. SCHIEDAM. P. J. W. Beukers, Burg Knapperilaan 76. telefoon 68004; A Q C Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tele foon 69952, C. J M. Vlootman, Singel 155, telefoon 67760 Gedurende het weekeinde nullen in spoed gevallen de volgende artsen dienst doen; VJaardtagen D J. Wieringa, Karei de Gro telaan 143 tel 66®, J, vd Pol Binnensingel 47 Tel. 3370, Maassluis: J. Collet, Zuidelijk 86, tel 2002 Verleek.mej. J. X, v,d. Vee», J. Catsstr. 24, tel. 2375. Hoek van Holland. J. J. van Lonkhuj-zen. Jolinkstraat 2, tel, 627 Zondagsdienst veearts. Voor Maasland en Vlaardingen P. H. Klcinjan, Pr Irenelaan, Maasland. Met 21 stemmen voor en <Je stemmen van Ir. C. Boerman (arb) en Col Ié te-gen werd het voorstel voor het aanvullend krediet aangenomen. Hoewei de ge meenteraad in vakanties temming was, waarbij alleen van ontstemming hij de kredietsoverschrijding bleek, nam het afwerken van de toch korte agenda wei wat tijd in beslag omdat de leden bij vele agendapunten nog wei een zegje hadden. Deze laatste zitting van de „oude raad" voor de vakantie werd niet bijgewoond door burgemeester mr. J, W. Peek, wethouder mr. M. J. M. van Kinderen, mr. H. B. Engelsman, J. J. van Wierkom, A, Hock, H. W. G. Hoek en W. de Vries, die reeds van de vakantiebon genieten. Bij de aanvang deelde mevrouw W. Drukker-Briah me de dat de geloofdbrieven van de on langs verkozen nieuwe leden van de ge meenteraad. in orde zijn bevonden. He was de heer J J. Bieze (arb) die u-' aanval inluidde. Hij noemde het voorstel voor een aanvullend kre diet voor de kwekerij (die reeds in Advertentie ivt^ BOTER ovtRHeexiiJK' (Van onze correspondent) Er heerste vrijdagmorgen m het ge bouw Sursum Corda te Maassluis een prettige, bedrijvige 'sfeer' 'De minder goede weersomstandigheden hadden de tekenwedstrijd van de Maassluise Ge meenschap van het Fenacoliusplien ver dreven, Nu zaten met minder dan 70 schoolkinderen in twee zalen in volledi ge concentratie over hun werkstukken gebogen in Sursum Corda Zij waren aangewezen door het onderwijzend per soneel, omdag zij zo'n goed cijfer voor tekenen op hun rapport hadden Inderdaad was dit merkbaar, want er zijn prachtige resultaten bereikt Een stuk strokarten werd met kleurkrijt be- werkt en alle mogelijke onderwerpen van straaljager tot indiaan en na tuurlijke verschillende typen woningen en schepen verschenen op het teken bord Enthousiast is er geweikt om een prijsje in de wacht te slepen De jongens en meisjes zaten in de bovenzaal van Sursum Corda op de grond en m de be nedenzaal aan tafeltjes Zo kwamen de „schilderijen" ten slotte tot stand De jury kende de volgende prijzen toe- Leerlingen 4e klas: 1. Lee Meerman; 2, Jan Don; 3 Willy Hofland 5e klas: 1. Joke Lievaart; 2 Margareet Koree, 3. Jilles v.d. Deel. 6e klas: 1 Ina v u. (Advertentie) ÜffAS floris de Vijfdelaan 134 Tel- 8210 fTHVEE VRIENDINNEN, een a felblonde en eert diepzwarte, werkten tijdens de tekenwed strijd van de vakantieweek m Maassluis zusterlijk naast el kaar. Beide kozen een bloemmo tief voor hun iverkstuk En dat is natuurlijk geen kwestie van afkijken, maar meer van gees telijke verbondenhetd, zoals die bi] hartsvriendinnen pleegt te ontstaan Burg: 2 Janny de Vries; 3 Paul Hui- zmga; i Hans Teumssen Het werk van de prijswinnaars is op de tentoonstelling in de kantine van de Verenigde Touwfabneken te zien gebruik is) een vervelend raadsstuk Ér is gebouw,d er is een loods ge- lpaatst zonder dat er kredieten zijn gevraagd De heer Bieze zei dat ook bij het bouwen van de Spuisluis de kredieten zijn overschreden en dat de toenmalige wethouder had beloofd dat zulks wet meer zou gebeuren. De heer Bieze meende dat -de omschrijvingen In het raadsstuk geen juiste weergave van de feiten zijn, hij vroeg ruiterlijk te bekennen dat er fouten zijn ge maakt. Hij meende dat de kredieten tijdig hadden, kunnen worden aangevraagd, kennelijk er posten vergeten. Hij Hij had 'evoel dat er meer werd goedgepi n er m de toelichting staat. D mmunist B E. Collé ging uitvoerig y deze kwestie in waarbij hij stelde dat het naar zijn mening niet zo kon zijn gegaan als in de toelichting is gesteld Hij betwijfelde of men snel had moeten werken bij de aanleg van de gemeentekwekerij vanwege de bouw van ihet gemeenteziekenhuis omdat daar bij het indienen van de voorstellen nog geen sprake van zo-u zijn. Ook mr. J. B Schueler geselde de de manier waarop het raadsstuk was gesteld. Hij meende dat het bodemon derzoek voor de bouw van de kassen tij dig had kunnen geschieden en dat men tevens had kunnen teruggrijpen op de bekende gegevens zodat het met nood zakelijk was dat hier hogere uitgaven moesten worden gedaan Dat de woning bij de kwekerij 51.500 moet kosten leek hem een vrij zware onrendabele top. Weihouder W. Kok beriep er zich op, dat het werk was aangevangen onder zijn voorganger de heer Th. J, L. van den Berg, daarna overleed de directeur van gemeentewerken, Ir. S. Moesker, er kwamen mutaties, de diensten zijn over belast en bovendien is er een per soneelstekort van 25 procent. In decem ber 1961 bleek het krediet te zijn over schreden, men schatte toen slechts met de stijging van de lonen. In februari 1962 werd het 70.006 gutden, bij nadere beschouwing werd het ƒ125.000. Dit zou echter eerst op 23 maart 1962 aan wet houder W. Kok zijn meegedeeld. Hij had toen een gedegen gesprek met de betrokken functionarissen waarbij hem was gebleken dat zij onder hoge druk hebben moeten werken. De wethou der meei e dat de overschrijding van de kosten wordt gecompenseerd doordat er uitstekend werk is geleverd De wet houder wees op het vele werk dat bij Gemeentewerken moet worden gedaan en. op het feit dat jn de huidige tijds omstandigheden snelle wijzigingen tot stand komen. De wethouder meende dat „de misreke ning met te duur is gekomen". De he ren Bieze, Collé en Schueler achtten ook de wethouder verantwoordelijk, zij stelden dat er fouten zijn gemaakt De heer Collé benadrukte dit in derde in stantie waarna de raadsleden htm ,,voor" lieten horen in een zaak die zowel loco burgemeester H. Sabel, de wethouder als de raad als „hoogst onaangenaam" kwa lificeerden. Bij de aanvang had de heer Bieze bezwaar gemaakt tegen de aankondi ging dat er woningen zouden worden gebouwd op de piaats van de woningen die aan de Parallelweg worden afge broken. Hij betwijfelde of de grond geschikt was en of daardoor niet de zelfde situatie van verzakkingen zou ontstaan als nu het geval is. Wethou der W„ Kok wilde de mededeling over woningbouw uit het voorstel tot amove- ring van de huidige woningen schrap pen. Mr. J. B. Schueler was verheugd dat de grond voor de nieuwe HBS geruild kan worden met de grond van de h uidige school omdat daardoor de bouw van het stadhuis bevorderd wordt. Hij betreurde het dat de ter inzage gelegde stukken wemig overzichtelijk waren Over de wij ze van betaling deelde wethouder W. Kok mee dat het eventuele renteverlies voor de gemeente is verdisconteerd in de koopsom van het nieuwe terrein en dat het rijk aan Schiedam zes ton zal be talen zodat Schiedam de vier ton voor het oude terrein met behoeft te voldoen. Het voorstel tot verstrekken van le ningen aan gemeentelijk personeel voor het kopen van woningen vond als voor standster mevrouw A. Moll-Lips (lib die het toejuichte dat de gemeente „deze vorm van bezitsvorming gaat steunen" De heer Bieze zag hier rneer een vorm van steun verlenen bij het verkrijgen van een woning wat daarna ook door wethou der mr. P. van Bochove werd gesteld De heer Bieze vroeg of er wel behoef te was aan zulk een regeling. In tegen stelling tot mevrouw Moll oordeelde hij dat ambtenaren m Schiedam dienen te wonen. Mevrouw Moll wil de mogelijk heid openlaten voor het kopen van goed kope woningen in bijvoorbeeld Berkel- Rodenrijs, Barendrecht e d. De wethou der zei dat er voorheen geen behoefte v/as aan deze regeling, het laatste half jaar in enkele gevallen wel, het zou wel een regeling voor de beter gesalaneer- den blijken, en hij meende dat men er naar moet streven dat de ambtenaren m Schiedam wonen Voorrang voor het leggen van de rioleringen m de Aleidastraat vroeg de heer H. M Willemse (kath) „ge zien de ramp die gisteren heeft plaats gehad". Zoals bekend functioneren de rioleringen m de omgeving van Alei- dastraat en Mariastraat met goed waardoor het regenwater de kelders van. de woningen m deze omgeving binnenstroomt Wethouder W. Kok zeg de toe dat hij op bespoediging zal aandringen maar tevens deelde hij mee dat de directeur van gemeente werken ir J. C Broeyer hem vrijdag had verteld dat het met de overlast van legenwater ditmaal wel was meegevallen m Schiedam Uitvoerig en met enige ironie is ge sproken over het plaatsen van urinoirs in Schiedam Mevrouw Moll was er he lemaal tegen, later vroeg zij dergelijke toestellen ook voor het gebruik voor da mes. De heer Colle wilde het apparaat voor de hoek Smgel-parkeerplem ver plaatst zien naar de bushalte op het parkeerplem bij Broers vest en de heer H. M. Wdlemse meende dat er meer van dergelijke huisjes in de stad ge plaatst moeten worden, speciaal in Nieuwland. Wethouder Kok zei dat de hoek Singel de ernge goede plaats was. hij zou bekijken of er aan de wensen van de raad kon worden tegemoet geko men. Na de pauze ging alles vlot onder de hamer door hoewel hef er bij de aan vang van deze vergadering naar uitzag dat enkele raadsleden commentaar zou den leveren op een speciaal onderdeel van .het voorstel tot het machtigen van het college tot het doen van de In ver band met het Koninklijk bezoek noodza kelijke uitgaven." mwmm - Gereformeerde Xerk: Westvest, Orgel concert, 20 Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel, 64154 b g g. tel U55S3 toestel 51 (b g g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. 3. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115538). Apotheek Nieuwiand, dr Wlboutpiein Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonsteitm gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwehhuys „Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland, (alles tot 3 sept.) (Van onze correspondent) Be ^-jarige M. P van B.- die met zijn bromfiets over de Dirk van der Burgstraat in Hoek van Holland reed is daar door een dertienjarige fietser A. C. van B. uit Maassluis aangereden. Van B. werd gewond, zijn bromfiets be schadigd. De 33-jange motorrijder L. W. uit Rot terdam is met hoofdwonden naar een ziekenhuis gebracht nadat hij op de Haakweg kruising Prins Hendrikstraat was aangereden door een vrachtwagen. Twee jongens van vijftien jaar zijn in Hoek van Holland opgepakt omdat zij bromfietsen bereden, hetgeen op die leeftijd met mag. De brommers werden in beslag genomen. Het waren twee vriendjes en ze kwamen uit Vlaardm gen Mevrouw G, van D. uit Arnhem heeft haar tas op een auto gelegd toen zij even iets aan haar kousen moest doen. Toen zij daarmee gereed was ging ze weg en het de tas liggen. Er zaten twee po-rtemonaiaies in met m totaal ƒ335. De politie heeft de luchtbuks van G. J. M. T. G. uit Hoek van Holland m beslag genomen omdat hij met een vriend vanuit een woning aan de Riet dijkstraat heeft geschoten m een slaapkamer van een woning achter zijn eigen huis. (Advertentie) verf van de vakman "DE KROON" Eendracbtstr. 2» - Tel. 2755 "TVERFCENTRUM" Hoogstraat 41 - Tel, 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Floris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 1210 Golden Fiction - sjjpm -m— •r- i—CTjT _u X -ET5!Is;ht2. EEN LAURENS PRODUCT 20 STUKS f 1- yOALS wij reeds hebben, bericht or- ganiseert het Comité Jeugdva- kantievreugd te Vlaardingen een gro te wand elm ars. De naam is „Mu seum tocht 1962'% dit naar aanleiding van de opening van het Museum van de Nederlandse Zeevisserij. De start geschiedt op donderdag 2 augustus, s middags om kwart over twee van af het Kolpabad, doch alle deelne mers wordt verzocht om twee uur aanwezig zijn zodat men op tijd kan starten. Na het vertrek wandelt men eerst langs het huis van de 70.000ste inwoner van Vlaardingen, die enkele dagen geleden geboren is. Daarna gaat de tocht vooral langs objecten, die nog doen herinneren aan de Vlaardingse haringvangst van vroeger. Natuurlijk gaat het langs het museum, waar vrolijke muziek ons de spierpijn en de blaren zal doen ver- geten. Onderweg krijgt iedere deelnemer een. tractatie en het laatste gedeelte van het parcours wandelt men op de tonen van de drumband van de R K. Gidsenbe- weging. Allen die de mars hebben uitgelopen ontvangen een schitterende medaille 9 Bestelformulieren voor toegangs kaarten voor Taptoe Delft 1962 (24 augustus tot en met 1 september) zijn maandag in Vlaardingen gratis ver krijgbaar bij de afdeling Algemene Zaken van het Stadhuis ingang Waal straat). De V.V.V. in Delft, waaraan de formulieren geadresseerd zijn, neemt deze alleen in behandeling in dien ze van een poststempel zijn voor zien dat met vroeger dan. 31 juli ge dateerd is In de editie van vrijdag is een fout geslopen In het artikeltje onder de kop „Act,e Geref Kerk bijna aan ƒ40 000" meldden, wij dat er van de gevraagde 40 000 reeds 35 000 zou binnen zijn Het juiste bedrag is ech ter 33.500. 9 Voor bet middenstandsdiploma m Maasdijk slaagden de dames W. van Oostrum en A. Noordam en de he ren A Quak Pz en J. van Oostrum Voor dit diploma slaagde ook de heer M A Krijger die enige dagen tevo ren achtereenvolgens het bewijs van vakbekwaamheid als banketbakker en voor broodbakker verwierf aan een lint in de Vlaardingse kleuren. Dat het éi moeite loont .is op bijgaan de reproductie goed te zien. Het parcours is als volgt: Kolpabad - J. iP. Coenlaan - Rioirwlaan - Floreslaan - Floris V laan - Dirk de Derdelaan - Zeemanstraat - Kamerlmgh Onnes- stxaat - Buys Ballotlaan. - Marnudaan - Johan Westerweelstraat - Prof. Tel- dersstraat - Arij Koplaan - Maassluise Dijk - Deltaweg - Veersingel - Maas boulevard - Westhavenkade - Parallel weg - Stationsstraat - Zomerstraat - Dayer - Westhavenkade - Vettenoords- kade - Prins Hendrikstraat - Parallel weg - Oosthavenkade - Grote Visserij- plein - Koningin Wilhehnmahaven - Bin nensingel - Verploegh Ghassêplem Ju- lianasmgel - Hogelaan - Oranjepark - Hoflaan - Schiedamse Dijk - Deiftse Veerweg - Groen van Pnnstererstraat - Kolpabad - fmish. De totale lengte van het parcours is 13 km. Ook voor de volwassenen is bij dit programmaonderdeel een prachtige taak weggelegd. Het Comité heeft na melijk voldoende Riders en leidsters nodig om ook dit evenement tot een succes te maken. Bent U jeugdleider, wandelaar, voortrekker, senior-verken ner of onderwijzer en ouder dan 17 jaar, verlicht dan de zorgen van het Comité en geeft li op als leider aan het Vakan tiebureau in de Visbank op de West havenplaats o? kom naar de kennisma king op dinsdag 31 juli, *s avonds om acht uur in bet Badpaviljoen boven bit Kolpabad. (Van een onzer verslaggevers) fregatschip wordt L mooiste een van de bijdragen aan het spel Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich.,.", geschreven door Nic van Loo- pik, dat onder regie van de bekende acteur van het Rotterdams Toneel, Pie- ter G. Lutz. op donderdag 13 septem ber bij het bezoek van H. M. ^oningw Juiiana op het nieuwe parkeerplein bin- gelplantsoen wordt opgevoerd. Het fregatschip is een "^efding van de Indievaarder De Vogel Struysz Dit Schiedamse schip maakte deei uit van de vloot van Maarten Har- pertszoon Tromp m de dn®djj^Sse zeeslag bij Portland In het beiang- rnkste gevecht was het kapitein Kor- nelis Adriaan Kruik die zich met zijn veertig Schiedammers ondei scheidde Zo dapper vochten deze matrozen dat de heldhaftigheid van de Schiedam mers extra vermelding verkreeg De veertig Schiedammers waren, allen jonger dan twmtig jaar, men neemt aan dat het weesjongens zijn geweest De vloot moest toen nog onder Michiel de Ruyter tot de goede organisatie vorm komen en het was dan ook in die tijd usance dat koopvaarders en oorlogsschepen werden omgebouwd en ook met het werven van de be manning was men niet altijd kieskeu- n° In de voorste linie drong het Schiedam se schip tot de Engelse schepen door om daar tegen een overmacht stand te houden. Een Engels schip werd de grond ingeboord. De masten van het Schiedamse schip stortten in, de moedige Kruik en 37 matrozen lieten het leven, ten slotte verdween de Struysz in de golven. Toen echter was Bestevaer de Schiedammers al te hulp gekomen, de vijand was af geslagen. In liet pleinspel krijgt deze episode een belangrijke functie Daartoe wordt een zoveel mogelijk authentieke re constructie van het zeventiende eeuw- se schip gemaakt Het schip kon uiteraard niet dertig meter lang wor den maar het wordt wei bijna twaalf meter lang. de driemaster is met viaggemasten en verdere onderdelen bijna tien meter hoog Een Schiedam se scheepswerf vervaardigt deze bij drage aan het spel De vertoning van een dergelijk vaar tuig mag uniek worden genoemd en het kan qua opzet concurreren met de grote kijkspelen in het buitenland. Het zal alleen al veel rnoelte kosten dit machtige fregatschip naar het par keerplein „te varen". Daartoe wordt het schip op een enorme vrachtwa gen met aanhangwagen geladen. Voorzichtigjes wordt de wagen dan over de Schiedamse wegen gereden waar geen palen en draden e d over de rijweg bevestigd zijn. Tijdens het spel komt het schip het plein „opzei len". De bemanning brengt de ma- trozengroet, er is activiteit m het want totdat de strijd begint. Uit alle kanonnen zal Sink worden geschoten en visueel zal het schip zelfs in de kruitdamp vergaan. Later komt het toch weer tijdelijk te voorschijn want niet alleen dat het 's avonds met de Zeekadetten van het corps Jacob van Heemskerck een reprise moet geven van de roemrijke geschiedenis maar bovendien zal het schip de trots van de optocht door Schiedam-Oost zijn. 3 T4RIE l ben Brabanders uit Eindhoven heb ben donderdagavond in Rotterdam een stadgenoot van z?jn portemonnee met 55 beroofd. De politie, gealarmeerd door het hulpgeroep van het slachtoffer, had de berovers al snel opgespoord. Het zijn. de dertigjarige schilder M. J". P. V, de 46-jarige betonwerker J. v. V. en de 25-jange schilder J. A. G. De vier mannen waren donderdagavond, na dat zij de trein naar Eindhoven hadden gemist, op stap geweest In enkele ca fé's hadden zij hun dorst gelest. Het geld om het gelag te betalen was echter vrij spoedig op en daarom be sloot het drietal zqn stadgenoot te be roven. Op de Nassaukade grepen de drie mannen, die m Rotterdam, werken, het slachtoffer beet en gristen zij de portemonnee weg. De berovers, die ra een tram waren gestapt, weiden korte tijd later op aanwijsing van het slacht offer en een getuige gearresteerd De portemonnee werd in een rioolput langs de Nassauhaven teruggevonden, DE fractie van de A.RJPde heer C. N. van Dis van de SGP. en het liberale raadslid de heer C. v. d. Lin den, hebben in de Rotterdamse raad tegen de wijziging gestemd van de ver ordening op de heffing van de verma kelijkheidsbelasting. De wijziging komf hierop neer. dat het tarief voor de b.os- eopen wordt verlaagd van 25 tot 20 pet De heffing op de entreeprijzen voor dancings wordt 15 pet lager en be draagt nu 20 pet. De derde wijziging betreft het zogenaamde opperviakteta- rief voor café's met muziek. Deze hef fing wordt met 30 en 50 pet. verhoogd. De bedoeling van dit voorstel van B. en XV. is, zo liet de wethouder van fi nancien, mejuffrouw mr. J. Zeelenberg, duidelijk uitkomen, meer een uniform systeem in te voeren bij de heffing van de vermakelijkheidsbelasting. Zij be loofde. dat m de toekomst de gehele verordening op de helling komt en wordt vereenvoudigd Maar de voorbe reiding van oen dergelijk voorstel kost de nodige Si. en studie TMJDENS de verdediging van het voor- -*• stel tot wijziging van de vermake lijkheidsbelasting heeft de wethouder van financiën, mejuffrouw mr. J. Zee lenberg m de Rotterdamse gemeente raad enkele interessante gegevens ver strekt over het Rotterdamse uitgaans leven en met enkele cijfers aangetoond, dat de belastingverhoging (opperviakïe- tarief) in feite met hoog is. In de Maas stad bestaan op het ogenblik 14 dan cings, waarvan 1 dagelijks entree heft en twee alleen op zaterdag en zondag. Er bestaan in Rotterdam 851 café s, waar muziek te horen is. In 776 van deze café's wordt mechanische muziek geproduceerd en m 75 kan men van echte muziek genieten. Voor de kleine cafe s bedraagt de verhoging slechts 3.60 per maand. Het grootste café ra Rotterdam met muziek moet 67 50 meer per maand betalen. „Door dese verhoging", zo was de conclusie van de wethouder, „behoeft geen enkel café in moeilijkheden te komen". (Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1