Mr. Sipkes: afscheid als griffier kantongerecht VERRASSENDE DOORKIJK „Ballet Russe" treedt in Passage-Theater op Levende dieren, maar ook dertien dierplastieken Transformator tijdens transport beschadigd Zanghulcle, défilé en rijtoer 1 Mr. P. gevestigd B. Cos: samen record r afe ■-T\ Vorstelijke bezoeken aan Schiedam (III en slot) ADRESSEN IN VAKANTIE Na inbraak uit fabriek gestolen tegen Auto reed wielrijdster Hartelijke hulde in bijzondere terechtzitting Voor eerste maal in Nederland Burgerlijke stand Dierenkijkin Julianapark Op Schiedamse Koemarkt KoninginPrins en Prinses Bromfietser gewond bij slippartij Schiedamse politie was bij Vierdaagse Altijd goed TERUGBLIK IN HISTORIE J Veel steun Dief(?) aangehouden na achtervolging H1 Financieel belang W.F. en N.D.S.M. in Mexico TYPISTE PE ROTTERDAMMER I'A GhNiA 4 WOENSDAG I AUGUSTUS 1962 NUTTIG (I) NUTTIG (II) VAKANTIE (I) VAKANTIE (II) Inenting tegen pokken en tegen difterie, kinkhoest, tetanus, kinderverlamming Nog een, twee, drie dagen zomer en dagelijks EEN SCHRIJVER A WIJ maken er onze lezers In Schiedam attenö op de adreswijziging- van de Schfe- damse reda ctie in deze va- kantietijd. Post voor de redac tie gelieve men alleen te zen den aan het adresLange Kerk stra at 82. Telefonisch is de r e- dictie te bereiken op de nummers 66382, bij geen ge hoor 115588 toestel 51 (bij geen gehoor op het eerste nummer na 18 uur 80037). Deze wijzi gingen gelden tot nadere aan kondiging. In het pand van de firma Esveld en Van Lom aan de Nieuw-Mathenesser- straat 19 in Schiedam is ingebroken Men is over de achtermuur geklom men en heeft een deur geforceerd en een ruit ingeslagen. Uit het kantoor werd een kistje sigaren weggehaald en uit de fabriek een elektrische boortol en een elektrische soldeerbout, twee tan gen en een pijpsnijder; gezamenlijke waarde 250. De Duitse chauffeur K. K. stopte dinsdagavond om negen uur op de Nieuwe Haven in Schiedam bij de Hoek van de B.K. laan om de weg te vragen. Hij had echter de met-verlich te verkeerslichtbak niet zien staan en reed er met zijn vrachtwagen tegenaan, waardoor het verkeerslicht werd ver nield, Op het kruispunt van de Van Swin- densingel-Swammerdamsingel te Schie dam is dinsdag om 10.45 uur de wiel rijdster. mevrouw H. H. aangereden door de auto van de heer J. S. de B, Mevrouw H. had de auto te Iaat opge merkt en was er zo tegenaan gereden. Zij brak het rechter sleutelbeen. Op de B.K.laan in Schiedam is gister avond om 22 uur de bromfietsrijder F. C. geslipt en gevallen. Daar hij over pijn in de rug klaagde is hij voor on derzoek naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Vijf leden van de Schiedamse politie hebben onder leiding van brigadier W Hagestein deelgenomen aan de Nijmeegse Vierdaagse en deze met succes beëindigd. De ineest ervaren loper was rechercheur M. oen UijL die voor de zesde maal mee liep. (Van een onzer redacteuren) TIJDENS EEN bijzondere terecht- zitting heeft de griffier van het kantongerecht te Schiedam mr. O. W. Mpkes dinsdagmiddag afscheid geno- Mr* Sipkes gaat als griffier, met pensioen, hij blijft plaatsvervangend nfi1 lJ5e5 zijn zeventigste jaar. Tal van sprekers hebben dins dagmiddag m aanwezigheid van ve- ejuristen, deurwaarders, notarissen, leden van de pachtkamer en de sub stituut-officieren die in de loop der jaren bij dit kantongerecht hebben „gestaan van hun waardering voor de scheidende functionaris getuigd. Bloemen en geschenken vergezel den hun beste wensen. De kantonrechter mr. P. B Cos sprak bij de aanvang uitvoerig over de goede verhouding met mr. Sipkes. ■Hij meende dat kantonrechter en grif- meneen record hebben geves- «5i V, m_,!S namelijk geen enkel ge val bekend waarin beide functionaris sen zo 'lang met elkaar hebben samen gewerkt. Op een andere wijze heeft mr, bipkes een record gevestigd. Hij is nooit ziek geweest, wel is hij eens afwezig geweest wegens een verstuik te enkel. O„?e„k-??ton^cllter 'besprak de taak van -n"jer d'e «en tweedelige is. Hij is het hoofd van de griffie en hij is tevens u b'-> de terechtzitting. Beide onderdelen heeft mr. Sipkes op voortref felijke wijze verzorgd. Mr. Cos zei dat mr- Sipkes altijd op voortreffelijke wij ze heeft gewerkt ook al zijn er tal van wetten in de loop der jaren veranderd Het verheugde hem dat dit afscheid Been volledig afscheid was maar dat mr. Sipkes behouden blijft, als oiaats- yervangend kantonrechter. Namens kan tongerecht, pachtkaaner e.a. schonk hij een vulpen. J va? de Arrondissements rechtbank voor het O.M. de Officier van Justitie mr. S. J. van der Hoeven sprak van waardering namens het Rotterdamse O.M. en namens alle sub stituut-officieren die vroeger bii het kan tongerecht te Schiedam hebben gestaan en die nu over het gehele land verspreid werken. ntü'li1®'. !eU. dat Jnr- Van der Hoeven t u,e°,nadele van het werk yan het Schiedamse kantongerecht neert gehoord, concludeerde hjj dat het ONDER de vele Schiedamse vereni gingen, die een belangrijk en nut tig doel nastreven is ook de .Vereni ging 'tot Behartiging der belangen van tbc-patiënten in Nederland. De afd. Schiedam daarvan bericht ons dat zij toestemming kreeg voor het houden van een lijst- en straatcollec te, de eerste te houden van 6 tot 10 augustus, de tweede daarop aanslui tend op zaterdag 11 Augustus. De ba ten van de collecte komen ten goede aan de Stichting Steunfonds, verbon den aan deze vereniging. Nog even iets over de verenigingin december yan het vorig jaar vierde zij haar 40- jarig bestaan en zij telt 40.000 leden. Het doel: hulp aan alle oud-tbc pa tiënten. Deze mensen worden, indien swdig en na overleg met de plaatse' hjke instanties, zoals consultatiebu reaus en arbeidsbureaus geholpen roet extra voeding, werkkleding, ter wijl velen van hen door omscholing naar een andere beroep weer in de gelegenheid komen om hun plaats in de maatschappij te hernemen. VOOR dit doel zijn jaarlijks duizen den guldens nodig. Daarom is de vereniging het Schiedams gemeente bestuur zeer dankbaar voor de toe stemming tot het houden van collec ten. Het hoeft geen betoog dat de voor dit doel zoveel mogelijk te of feren. En dan nog een verzoek. U voelt het al aan komen...Ja, er zijn collectanten nodig, anders zal er mis schien een te geringe opbrengst ko nen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een collecte een beetje mislukt doordat te weinig vrijwilligers hun 'ijd en kracht beschikbaar stellen voor een goed doel. Daarom, vrijwil ligers, vervoeg u bij de volgende adressen: P. Luyx, Vlaardingerdijk 55, mevrouw C. Borsboom, Da Cos- tastraat 10B, mevrouw H. Verlinde, Marconistraat 69, tel. 63595. SCHIEDAM gaat op de Vakantie feesten af. Duizenden zijn al bui- (Van een onzer redacteuren) AP VRIJDAG 18 september 1925 bezocht Koningin Wilhelmina rnet Prins Hendrik en Prinses Ju liana Schiedam. Dat is het laat ste Koninklijk Bezoek, waarop de stad kan bogen, het laatste of ficiële feestelijke bezoek. Als men de gegevens leest, die stadsarchivaris drs. P. Kuijer, voor ons over r**" tut rie ver- geelde papieren haalde, is het wel duidelijk dat er sedert 1872 (toen Koning Willem III langs de stad ■voer) veel is veranderd. Een be zoek in die tijd ademde een. ge heel andere sfeer dan in de 19e eeuw. De staat van Koninklijke Be zoeken aan Schiedam is niet bijs ter lang, maar is het toch waard oog eens even onder de aandacht te worden gebracht nu een be zoek van Koningin Juliana voor de deur staat. Merwaardigerwijs zal dit bezoek ook in september zijn, dus dan ruim 37 jaar later. ten de stad, nog meer duizenden vol gen in deze week. Ijverige functiona rissen zijn inmiddels rustig bezig met vele voorbereidingen om ande ren iets te laten zien en te laten be leven. Daar is allereerst de Vakantie week, die volgende week donderdag avond wordt geopend. Het programma ziet er goed uit. In het bijzonder de attractie „Dierenkijk" in het Juliana- park belooft veel. Juist vandaag kunt u in de krant lezen dat er ook dierplastieken worden tentoongesteld. Zonder twijfel zullen duizenden Schiedammers en bezoekers uit an dere steden hiervan genieten. Vorig jaar had Vlaardimgen zijn „Droom land", nu heeft Schiedam, een attrac tie op dit gebied, ook met dieren (maar meer> en met illuminatie. IN de tweede plaats zijn er de voor bereidingen voor het Koninklijk Bezoek op 13 september. De veel omvattende voorbereidingen mogen we wel zeggen. Men denke maar eens aan de nadere uitwerking der geplande programma-onderdelen. En aan al het werk, dat reeds is gedaan voor het massaspel „Twintig eeuwen in Schiedam altijd goed is gegaan. Het verheugde hem dat de rechtbank nog vijf jaar van de grote juridische belang stelling en ervaring van mr. Sipkes zal kunnen profiteren. Voor de pachtkamer sprak de heer J. van Berkel. Ook hij waardeerde de pret tige omgang en de sympathieke samen werking. Steeds waren de stukken per fect in orde en op tijd gereed. Voor de advocatuur voerde mr. F. Z. Bordewijk het woora. Hij had immer goed met mr. Sipkes samengewerkt, hij kende hem ook als scribent op juridisch gebied. Hij betreurde het dat mr. Sipkes nog te wei nig had gepubliceerd en daarom hoop te hij dat hierin nu verandering kon ko men. Het werk van mr. Sipkes herinnerde hem aan diens grote voorganger mr. Ka velaars, die eveneens een man van gro te wetskennis was. Gaarne wilde hij stellen dat hij steeds veel steun had gehad van de goede voorlichting van de scheidende griffier. Mr. Bordewijk schonk een boek en muziekstukken. Notaris F. Schaberg vertelde dat mr. Sipkes nooit geweigerd heeft bepaalde documenten even snel gereed te ma ken. Deurwaarder P. C. van Duin wees op de goede steun en de grote werkzaamheid van de griffier. Ook hij schonk een boek. Daarna kreeg de heer Bijl het woord. Deze is met ingang van heden tot opvol ger van mr, Sipkes benoemd, zij het dat hij ais secretaris hoofd van de griffie wordt. Het is dus nog mogelijk dat voor Schiedam een jurist tot griffier wordt benoemd. Hij roemde de prettige werksfeer en de steun, die mr. Sipkes zijn personeel bij promoties verleende. Hij schonk een sigarendoos en een kan delaar. Voor een drietal kantongerechtsver- slaggevers voerde de nestor D. Kreb- bers het woord. Geestig bracht hij de TLfET een hartelijke handdruk nam kantoor echter mr. P. B. Bos (rechts) afscheid van mr. Sipkes. lach in de zaal om tenslotte ook een boek te schenken. Mr. Sipkes heeft alle sprekers uit voerig dank gezegd, hij behandelde daarbij de door hem zo gewenste vrij heid voor de rechter waarbij hij wees op publicaties van mr. dr. Fockema Andrea en van de befaamde prof. Meyers. Ten slotte werd een -geani meerde receptie in de kamer van de kantonrechter gehouden. De heer P. M. G. Krebbers uit Schiedam is in Amsterdam geslaagd voor het examen leraar gymnastiek M.O. (Advertentie) Op donderdag 2 augustus 1962 van OO—2.— U.m. zal er ten huize van de VlaardUigse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kin deren, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt en tegen difterie- kink hoest, tetanus, kinderverlamming voor kin-, deren geboren in 1962. Men kan zich zonder 'voorafgaande aan melding vervoegen bjj de huisarts. De volgende gevonden voorwerpen zijn te bevragen ibij het 'hoofdbureau van -politie te Schiedam, -tussen 12.30- uur en 14 uur 18 uur: damesvest; ring met sleutels en flesopener; kin- derbril; damespara pluie; kanarievo gel; Te bevragen bij de vinders; slot van bromfiets, Kolmeijur, Van Smaie- veltstraat 16a; zebra-vinkje, Gaste iaars, Julianalaan 90b; autostep, Soe- ters, Singel 13216; rieten stoel, Wol- ters, Chrysantstraat 6, Vlaai-dingen dekzeil, Landsbergen, Vlaardingerweg 8, Kethel; kindertasje met inhoud, Ko ren, W, Frankelandsestraat 82b; grij ze tas met inhoud, Huigen, Tuiniaar. 32b; tasje met bromfietsgereedschap Heinsbroek. Van Heuven Goedhartstri 116; motorzijtas met inhoud, Van Tie nen, p.a, Eurotax, B. K. Laan; bruine kantoor, Tuïnlaan; witte portemon- laan 6, Kethel; dame.sparapluie, Post- portemonnee. Reedijk, Nachtegaal nee, Coöp. Supermarkt, Mgr. Noiens- laan 458; ring met sleutels, Morra, Schiedamseweg 254, Kefchel; rin gmet sleutels, Persoon, Plein Eendracht 31b, herenzotmebril, Vermeulen, Gr. Markt 37a; 2 autosleuteltjes, Van Asten, Antb. Muijsstraat 52; fietssleuteltie, Kortrijk, St. Liduinastraat 38a; Mets- jesbril, Harte, Rotterdamsedijk 307c; herenbril in étui, Hagen, Tb. a Kem- pisstraat 5a; wollen sjaal, v.d. Meij- den, -W. Frankelandsestraat 26c; plas tic kindertasje. Bras, Lange Nieuw- straat 153; badgoed, Duifhuizen, Boer- havelaan 115b"; badgoed, v.d. Waal, en een plastic jas, Elberse, Lange Sin- Stephensonstraat 2b; een stoffen jas gelstraat 8; wit overhemd, Harüngs- veld. Parkweg 79. witte kinderschoen, De Jong, Nic. Beetsstraat 14a; padvin- derspet, Wolthuis, Boerhavelaan 120b; jongensjasje, v.d. Most, Van Heems kerkstraat 3 fjOK in Vlaardingen staan, alle bouwwerkzaamheden thans stil in verband met de bouwvakvakantie. On danks de stilte is het echter 'een ver rassend gezicht het Liesveld vanaf de haven in ogenschouw te kunnen ne men. Het is het eerste zichtbare teken van de belangrijke metamorphose van de Vlaardingse binnenstad. Eigenlijk het belangrijkste tekenwant met SCHIEDAM, Geboren: Robert z v A J Wttberg en. A de Vrijer; Sjaak, z v C Schef- fers en W C van den Berg; Lucienne d v A. L. Verburg en G. 3 den Breems; Jen ny K d v K 3 Soltveit en F H op ten Berg. •presenteren zich". Twee namen ko men in dit verband onmiddellijk naar voren: die van de acteur Pieter G. Lutz (regisseur van het spel) en die van onze collega Nic. van Loopik, Schiedams redacteur van „De Rot terdammer". Over de laatste willen we het tot slot even hebben*. Ver moeid van al het werk voor de Schie damse editie en van de bemoeienissen die het massaspel met zich brengt, is hij nu enige tijd met vakantie. Daar om zal deze rubriek voorlopig niet verschijnen en maken we de lezers opmerkzaam op de wijzigingen in de redactie-adressen. Het inentingsboekje worden. dient overgelegd te Ter voorkoming van komplikaties zal in de maand augustus geen gelegenheid worden gegeven voor inenting of herinenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus voor kinderen t/m vijf jaar. (Van een onzer verslaggevers) OP 16 augustus zal in het Passa ge Theater voor de eerste maal in Nederland optreden het befaamde Ballet Russe onder leiding van de be kende danseres en choreografe Irina Grjebina. In het kleurrijke en verfijnde program ma worden de toeschouwers meege nomen. op een adembenemende reis door diverse streken van Rusland en het nabije Oosten. Een veertigtal dan sers en danseressen, zangers en mu zikanten met meer dan 300 verschil lende costuums tonen het sterke leven ven. en de kleurige folklore van Groot Rusland, Besarabië, Oekraïne, Kauka- sië en Trans-Xaukasië.Magnifieke scenes van oosters exotisme, rasech te zigeuners en de beroemde kozak- kendansen zorgen voor een onverge telijk schouwspel. Dit zegt de pers over Ballet Russe: Schouwspel van grote klasse, deze dra matische saibeldans met zijn slot van ongekende kracht, waarin, de arties ten het bewijs leveren van een- excep tionele virtuositeit... (Zweden). Ëën'kijkspër van" de eerste orde: Dé- naam Irina Grjebina alleen is al een garantie voor succes (Parijs-Le Figaro). En tenslotte de Gopak!! Iri na Grjebina bestuurt de oude Russi sche troïka bij deze finale. Een ver blindende wervelwind, in toom gehou den door de veelkleurige linten van de bespanning, vol bewonderenswaardig originaliteit, een en door het en thousiaste publiek luid toegejuicht slot (Duitsland). De scene op het dorpsplein- van een dorpje aan de Don toont een grote frisheid en een zeldzame waarachtig heid. Men heeft zelden eerder in Is raël een artistengroep gezien waarbij zoveel vrolijke jonge meisjes waren (Israël). het Liesveld in wording is de verbin ding Schiedamsew.eg—-Liesveld toch wel de meest sprekende. Waar men op het ogenblik aan' het slopen is zal binnen afzienbare 'tijd (volgens de raadsvoorstellen) een- wandelpad komen van Hoogstraat naar de nu afgesloten Blokmakerssteeg. De bewaker van de ESB, de heer P. Kellenbach, zag vanmorgen op zijn ron de om 4.15 uur in de St. Liduinastraat te Schiedam een man staan, die.bij.na4 dering van de bewaker snel wegliep. Op de plaats waar de man had gestaan, lag een dekzeil zoals dat wordt gebruikt; voor, het afdekken van bromfietsen of motorfietsen. j De heer Kellenbach zette prompt een achtervolging tot aan de Kon. Wilhelmi: nahaven in Vlaardingen toe waar de man door de Vlaardingse politie kon worden aangehouden.. Het bleek de in Vlaardingen woon achtige Hongaar G. T., die ontkende jets van het dekzeil af te weten. Hij. is in het Schiedamse politiebureau opgeslo ten. (van een onzer verslaggevers) r\E tentoonstelling „Dierenkijk" die i (Van een onzer verslaggevers) PEN gloednieuwe reusachtige elektrische transformator met afmetingen van 4 bij 3,8 bij 3,2 meter, die op een tienwielige oplegger van het Rotterdamse GEB naar Vlaardingen werd vervoerd, waar de transformator aan de Indus trieweg zou worden opgesteld, is gistermorgen om tien uur op het Koemarkt plein in Schiedam aangereden en beschadigd. Het zware transport hield op het Koemarktplein even stil om het achterop komende verkeer in de gelegenheid te stellen de grote wagen te passeren. Maar een achterop rijdende vrachtauto, bestuurd door chauffeur H. L. v. d. D. reed er net tegenaan, waardoor de ommanteling van de transformator werd gescheurd. Uit het lek liep olie weg die echter opgevangen kon worden in meegevoerde vaten. Na dit ongeval is de transformator, die in Aix-les-bains is vervaardigd en ongeveer 200.000 kost, weer naar het GEB in Rotterdam teruggebracht. Door dit alles ondervond het verkeer op het Koemarktplein vertraging. (Van een onzer redacteuren) ET KONINKLIJKE BEZOEK aan Schiedam op vrijdag 18 september 1925 begon met een carillonbespeling van II tot 12 uur. Om 14.07 uur arri veerde de koninklijke trein. De konink lijke familie werd op het perron be groet door burgemeester Gjjsen. Na de inspectie van de erewacht van de Vrijwillige Landstorm volgde de tocht naar het stadhuis via Singel, Emmaplcin, Lange Kerkstraat. De klokken van alle kerken luidden. Bij aankomst aan -het Stadhuis werden de Koningin en de Prinses bloemen aangeboden. Vervolgens werd de koninklijke fami lie de raadzaal binnengeleid waar de burgemeester een toespraak hield. Na enige welkomstwoorden te nebben uitgesproken gaf hij een overzicht van de ontwikkeling der stad gedurende de re-sering van Koningin Wilhelmina. Hierbij sprak hij o.a.: ..Al hebben wij zorgelijke tijden doorgebracht en gaa-. onze gemeente nog steeds gebukt onder de wereldteisterende economische cri sis en is het vooral de werkeloosheid die nog in vele bedrijven heerst, waar door onze stad meer dan andere steden getroffen wordt, een werkeloosheid die van onze financien zulke grote offers gëeist heeft en nog eist,... toch valt er enige opleving te bespeuren. De burgemeester maakte vervolgens melding van enkele grote bedrijven, met name van de werf Gusto (die van daag bezocht zou worden) en van de Wtltonbavom, „waarvan Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke Hoogheid reeds eer der het zich daar bevindend 46.00# ton grote dok. een der grootste dokken van het vasteland, ln ogenschouw namen - Daarna volgde het défilé van circa 70 verenigingen. Om 16.00 uur volgde de rijtoer door de stad. Bloemen werden aangeboden voor het St. Jacobs Gasthuis, het R.K. Weeshuis, het Weeshuis der Hervormden, het Gereformeerd Rusthuis, 'het St. Li- duina Gesticht, het Gemeentelijk Zie kenhuis en de Huishoud- en industrie school. De rijtoer eindigde om 17.00 uur voor een bezoek aan de werf Gusto. Om 17.55 vertrok men van de werf Gusto naar het station, vanwaar om 18.11 uur de koninklijke trein naar Den Haag af reed. De archivaris tekent hierbij aan; In de plaatselijke bladen, alsook in het Gedenkboek dat bij gelegenheid van dit Koninklijk bezoek werd uitge geven vindt men tal van gegevens en foto's betreffende de talrijke erepoor ten die in de stad waren opgericht en de straatversieringen die overal wa ren aangebracht, alsmede een be schrijving van de lichtstoet. op 9 'augustus ih het Julianapark aan. de Borg. Knappertlaan zal wor den geopend, toont naast de levende dieren een unieke verzameling van Nederlandse dierplastieken. Zij zoilen zo ongedwongen mogelijk tegen de achtergrond van dit mooie park wor den opgesteld. Geraffineerde belichting zorgt 's avonds voor een toverachtig effect. Maar wie in de middagzon een parkwandelingetje maakt zal ook be koord worden door de sierlijke plas tieken temidden van groene bomen én struiken. De Schiedamse Gemeenschap is er in samenwerking' met de Nederlandse Kunststichting in geslaagd de beschik king te krijgen over de volgende beeld houwwerken: (eerst de naam van de maker, dan de naam van het beeld): A. P. Schalier, „Taurus"; Mevrouw Hund W., „Poes"; L. J. Pieters, „Knie lende Stier"; P. A. M. Siegers, „Zwijn"; B. Guntenaar, „Leda en de Zwaan"; C. N. Visser, „Parende Vogels"; C. D. van den Bergh, „Haan"; A. van den Ussel, „Amazone"; P. Kingma, „Haan „Kat"; T. Leeser, „Meisje op ezel"; P. Killaars.- „Vechtende eenden"; Kri Pelgrom, „Pad". rii I Tegen het door B. en W. van Vlaar dingen plan tot onteigening in het be lang van de volkshuisvesting van een aantal percelen in de Holiërhoeksche- en Zouteveenschepolder zijn geen schrif telijke bezwaren ingekomen. Het college stelt de gemeenteraad voor thans tot onteigening te besluiten. De Dok- en Werf-Maatschappij Wflton Feijenoord N.V. te Schiedam èn de Ne- derlandsche Dok en Scheepsbouw Mij, te Amsterdam hebben samen een derde deel verworven van het aandelenkapi taal van de Astüleros TTnidos del Paci- fico S.A. te Mazatlan in Mexico. In het door Mexicaanse belanghebben den en de beide Nederlandse werven opgerichte bedrijf heeft de huidige eige- naar, Toomas de Rueda, een aldaar' gé-' vestigde scheepswerf, waar vissersbo-. ten worden gebouwd en gerepareerd, in gebracht. Op de werf werken thans .tweehonderd man. In portefeuille zijn opdrachten voor de bouw van 35 vissersboten tfoor de garnalenvangst. - rs'A Het is niet uitgesloten, dat op den duur grotere schepen op de werf znU len worden gebouwd of gerepareerd. De Nederlandse werven zullen tech nische assistentie verlenen. Aangezien aan de Pacific-kant van het Amerikaanse continent betrekkelijk-, weinig reparatiewerven voor zeesche pen zijn, lijken de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het bedrijf gunstig. -- Advertentie Extra grote maten, o.a.: van voor Mahal 565 x 417 6500 4000 t-u Oude Keshan 463 x 322 9500 6900 opruiming bij Afghan 524 x 31.9 4500 2990 Perzische tapijten Hal- en gangtapijten, tafelkleden, mat- ROTTERDAM Meent124, tel.136854 sterk afgeprijsd AMSTERDAM - ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT HAARLEM - EINDHOVEN - ARNHEM - HILVERSUM Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 18 uur 800371 alleen voor redactie-aange legenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek; Nieuwland, dr. Wibautplein. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonsteilin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babyion"; pol. prenten vaii Opland (alles tot 3 sept.) TfEN aardige opname uit dc twin- tiger jaren: Koningin Wilhel mina Prins Hendrik en Prinses Juliana in Huis ten Bosch, gekleed in costuums, zoals die driehonderd jaar tenoren in dit vorstelijke huis werden gedragen. Vermeld werden ook ét werf de Nieu we Waterweg en het bedrijf Schleveem. Na afloop van de ontvangst in de raadzaal begaf de koninklijke familie zich naar -het bordes van het stadhuis om de zanghulde in ontvangst te ne men, om 14,50 uur. Aan deze zanghul de namen deel ongeveer 800 zangers en zangeressen. GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling Bevolking c.a. der Gemeente-Secretarie wordt gevraagd een Bezit van het diploma typen is gewenst. Beloning is afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva ring. Inlichtingen te verkrijgen bij de chef van de afdeling Personeelszaken der Gemeente-Secretarie, Nieuwstraat 26 (tel. 69051). Sollicitaties tot 13 augustus a.s. in te zenden aan Bur gemeester en "Wethouders. Bij het bureau kan GEMEENTE Huisvesting'* SCHIEDAM van bovenstaande Gemeente worden, geplaatst. Jaarwedde, inclusief compensatie voor premlën A.O.W., 4219,78 ln minimum en 5537,55 in maximum, te bereiken na 6 ddens-t Jaren, benevens 2\z huur compensatie en vakantietoeslag per Jaar. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het Colle ge van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 10 da gen na verschijning dezer advertentie te worden Ingezon den aan de afdeling „Personeelszaken" der Gemeente- Secretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1