Aan Rotterdams wens van havenbeheer voldaan Op het strand overreden Architect H. A. Maaskant zilveren bouwmeester I Man gestorven na aanrijding Geslaagd met de beste cijfers... NIEUWE TIMMERFABRIEK GEHEEL AFGEBRAND i Automaatkrakers gepakt na schietpartij Wetsontwerp Rijnmond ingediend Gaat Rijk deel kosten dragen Reacties van burgemeesters - ontwerper verzamelgebouwen - Laaiende vuurzee in Capelle Rotterdamse brandweer was eerder.... Vluchteling in rechter arm getroffen Eindelijk 0 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1962 U (Van een onzer redacteuren) Het lang verwachte wetsontwerp tot instelling van een openbaar lichaam dat de naam Rijnmond zal dragen is bü de Tweede Kamer ingediend, en dit wetsontwerp volgt in grote trekken het rapport van de commissie-Klaasesz, dat in februari 1960 werd uitgebracht, met een tweede rapport op 1 juli van dat jaar. Uniek DE Rotterdamse architect H. A. Maaskant, die zo'n be langrijk aandeel heeft gehad de wederopbouw van de binnen stad, viert vandaag zijn zilveren jubileum. Bevoegdheid Bindend Tenslotte: de kosten van Rijn mond komen ten laste van de ge meenten en worden naar inwoner tal omgeslagen. Het wetsontwerp laat de mogelijkheid open dat het Rijk in de algemene kosten bij draagt. Gedacht wordt bijvoor beeld aan vergoeding van de jaarwedden van de voorzitter en de leden van het dagelijks be stuur, de presentiegelden van de raadsleden en een tegemoetko ming in de kosten van het ambte lijk apparaat. „Ik 'heb nog niets van het wets ontwerp-gezien", zo zei de burge meester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, toen we hem naar een voorlopig commentaar op de inhoud van het wetsont werp-Rijnmond vroegen. „De kranten schijnen de stukken eer der te hebben ontvangen." In deze kranten had Rotter dams burgemeester gelezen dat •het wetsontwerp in grote trekken overeenkwam met het rapport van de commissie-Klaasesz. „Er is in ieder geval discussiestof", aldus mr. Van Walsum. „Maar' het is nu beslist te vroeg voor verklaringen." Verrassing voor de meest verfijnde melange en voor de zuiverste tabakken. wereldmerk- from America's BEST TOBACCOS Noodwoning Rijnmond Lang gewacht en (niet altijd) stil ge- zwtyren eindelijk dan is .bij de Twee de Kamer der Staten-Generaal een wets ontwerp ingediend, dat behelst de in stelling van een openbaar lichaam dat dc naam Rijnmond zal gaan dragen. De munsters Toxopeus en "Van Aartsen zijn dus met overijld te werk gegaan. Ruim twee jaar geleden legde een commissie, n-aa£de voorzitter genoemd de commis- sie-IOaasesz, haar gedachten over de taait» bevoegdheden en samenstelling van een dergelijk lichaam in een twee tal rapporten neer, en zij di£ dachten dat de instelling van Rijnnmnd zelve toen nog maar een kwestie van enkele maanden zou zijn, zijn bedrogen uitge komen. Het lange uitblijven van het wetsontwerp heeft al vele reacties ge wekt Meermalen is door bij Rijnmond betrokken autoriteiten de vrees geuit, dat van een instelling wel (hélemaal) niets zou komen. Die veronderstelling is natuurlijk - met juist gebleken Het wetsontwerp is ingediend. Het pleit voor de degelijk heid van werken en de inzichten van de commissie-Klaasesz, dat de twee minis ters m -grote trekken haar gedachten •hebben overgenomen. Een belangrijke afwijking is er echter met name op het hoofdpunt van de -bevoegdheden inzake de ruimtelijke ordening. Elders in dit blad. wordt die afwijking vermeld. Wie kennis neemt van het wetsont werp komt tot de conclusie, dat Rijn mond vèr gaande "bevoegdheden krijgt. Het heeft die bevoegdheden ook nodig. Het gaat de belangen bundelen van 24 gemeenten in het Waterweggebied ten einde te komen tot een gezamenlijke aanpak van de Rotterdamse havenex- pansit- en de daarmee gepaard gaande ruimtelijke ontwikkeling. Het gebied van Rijnmond zal worden gevormd tot een. economische en sociale eenheid. Eén ding is te wensen: dat het ont werp snel tot wet wordt verheven. In het betrokken gebied wachten nog tal van problemen op een oplossing, en Rijnmond kan die oplossing brengen, mede omdat de ministers- zoals gezegd, dit orgaan vèr strekkende bevoegdhe den willen verlenen. Met Rijnmond doet voor het eerst het „district" zijn intrede in de Nederland se staatsinrichting. Men kan dus spre ken van een experiment. Dit experiment zal moeten slagen, de belangen van Ne derland eisen dit. Twee ministers heb ben de "kans tot slagen groot gemaakt, straks zullen de leden die kans moeten grijpen. (Van «en onzer verslaggevers) öp het strand van Rockanje werd de tienjarige Johanna Broeksmït uit Rotter dam dinsdagmiddag om ongeveer vier nar door een personenauto aangereden en zodanig gewond, dat zjj, toen een arts uit Oostvoorne ter plaatse kwam, bleek te zijn overleden. Het meisje, dat met baar ouders in een caravankamp te Rockanje verbleef, reed op de fiets over het strand. Nabij kilo- meterpaal acht werd zij ingehaald door de automobilist C. L. uit Rotterdam, die een signaal gaf. "Waarschijnlijk is het meisje hiervan geschrokken, want plotseling week zij naar links uit. Dit op het mo ment dat de automobilist haar passeerde. Het meisje kwam onder de wielen van de auto terecht. Afwijkingen zijn er met name op het hoofdpunt van de bevoegdheden inzake de ruimtelijke ordening. Deze bevoegdheden zijn nl. aange past aan de zo juist aanvaarde wet op de ruimtelijke ordening, en voorts is de positie van Rijnmond niet onbelangrijk versterkt door de regeling waarbij dit openbaar li chaam de bevoegdheid wordt toe gekend om voor zijn gebied, onder goedkeuring van Gedeputeerde Sta tenstreekplahnen vast te stellen. De commissie-Klaasesz had de vaststellingsbevoegdheid by provin ciale staten gelaten. In het wetsontwerp wordt voorgesteld de raad van Rijnmond te doen bestaan uit 81 leden, van wie er 54 rechtstreeks door de inwoners van de 24 betrokken gemeenten worden gekozen. Dit dient te geschieden gelijktijdig met de gemeente raadsverkiezingen, behoudens de eerste keer. Het gehele gebied zal voor deze verkiezing een kieskring vormen. De ove rige 27 leden worden aangewezen door de gemeenteraden van de 24 gemeenten: vier door de raad van Rotterdam en een lid door elk van de raden der overige gemeenten. De gemeenteraden mogen daarvoor een lid van de raad aanwijzen of de burgemeester, dit laatste in tegen stelling tot het (nader) advies van de commissie-Klaasesz. Het dagelijks bestuur van Rijnmond gaat bestaan uit zeven leden, zes aange wezen door de raad van Rijnmond uit zijn midden (drie Rotterdammers en drie niet-Rotterdammers), en de voorzitter, die in dit college ook stemrecht heeft. De vergaderingen van Rijnmond zullen als regel openbaar zijn. En de zetel van Rijn mond komt te Rotterdam. In de memorie van toelichting, die het wetsontwerp vergezelt wijzen de minis ters Toxopeus en Van Aartsen op de unie ke positie van Rotterdam in het wereld- scheepvaart en goederenverkeer ten op zichte van West-Europa en op de spec taculaire ontwikkeling van de haven se dert het einde van de Tweede Wereld oorlog. „De sterke dynamiek van de havenont wikkeling aldus de ministers moet Botterdam "kent architect Maaskant vooral als de ontwerper van verzamel gebouwen. In 1947 maakte hij het ont werp voor de Industrieflat op de Oost zeedijk, in de jaren 1947-1949 werd zijn (Van onze correspondent) Maandagavond is in Krimpen a. d, IJssel de 45-jaxige Jacob Verkayk dode lijk verongelukt. De heer Verkayk reed met zijn liets over de IJsseldijk toen ter hoogte van de bottelarij van de firma Geleeds een wagen plotseling ging rij den. De heer Verkayk reed tegen de wagen en werd door de schok de dijk af geworpen. In zorgwekkende toestand werd het slachtoffer naar het Van Itterzonzie- kenhuis in Gouda gebracht waar hij la ter op de avond aan zijn verwondingen is overleden. De politie stelt een onder zoek in. m Het Nederlands Talen Instituut, ge vestigd in Rotterdam heeft dezer dagen de vijfhonderdduizendste cursist inge schreven sinds de bevrijding in 1945. Het Nederlands Talen Instituut is in de oor log ontstaan op initiatief van enkele Rotterdamse onderduikers, die schrifte lijk de Engelse taal wilden onderwijzen. plan voor het Industriegebouw aan de Goudsesingel uitgevoerd en in de pe riode van 1948 tot 1951 verrees op het Stationsplein het Groothandelsgebouw, dat naar men zegt het grootste gebouw van West-Europa is. Tot het laatste in deze rij behoort het Verza melgebouw aan het Zuidplein. Andere grote projecten, waarvan architect Maaskant de bouwmeester is geweest, zijn de Dijnbaanflats. Zijn opleiding ontving de heer Maas kant aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, waarna hij in dienst kwam bij het bureau van ir. Van Tijen. Zelfstandig zette architect Maaskant het bureau voort, nadat ir. Van Tijen de combinatie had verlaten. Hij asso cieerde zich enkele j-aren later met de tegenwoordige compagnons Van Dom melen, Kroos en ir. Senf. Het bureau behoort thans tot de grootste van ons land. Architect Maaskant, die twee jaar geleden werd benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, is lid van het dagelijks bestuur van de Konink lijke maatschappij tot bevordering van de bouwkunst B.N.A. en lid van enkele andere verenigingen en commissies. Belangrijke bouwwerken, die hij in andere steden heeft ontworpen, zijn o.a. het Tomadohuis in Dordrecht en de pier in Scheveningen. Ook de Hüton- hotels in Amsterdam en Rotterdam en de Euromast staan op zijn naam. zo worden opgevangen, dat werken en wonen, natuurbehoud en ontspannings mogelijkheden zo goed mogelijk tot hun recht komen, terwijl ook het verkeers- en vervoerssysteem, dat daarvoor een eerste voorwaarde is. siechts als element van de totale ontwikkeling tot een opti male oplossing kan geraken." En dit al les over eon gebied aan beide zijden van de rivier dat de grenzen van het hoofd centrum Rotterdam aanzienlijk over schrijdt. Deze situatie vraagt een gezamenlijke aanpak van de hoofdzaken. De ministers achten het middel van informele samen werking en overleg tassen de betrokken doel te bereiken. Ook op basis van de wet gemeentebesturen ontoereikend om dit gemeenschappelijke regelingen zien zij geen praktische oplossing. De in Rijnmond samenwerkende ge meenten zullen zijn: Abbenbroek, Baren- drecht, Brielle, Capelle a. d. IJssel, Geer vliet, Heenvliet, Hekelingen, Hellevoet- sluis, Krimpen a. d. IJssel, Maassluis, Oostvoorne, Oudenhoorn, Poortugaal, Rhoon, Ridderkerk, Rockanje, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vier- polders, Vlaardingen, Zuidland en Zwar- tewaal, Het totaal aantal inwoners in dat gebied is ruim 900.000. De functie van de gemeente Maasland wordt door Rijnmond niet van dien aard geacht, dat deze gemeente tegen de uit drukkelijke wens van de gemeenteraad in, in het openbaar lichaam zou moeten worden opgenomen. Met Rijnmond doet voor het eerst het districf' zijn intrede in de Nederlandse staatsinrichting. Het bestuur zal zeer goed te vergelijken zijn met dat van een gemeente. Er is, zoals gezegd, een Rijnmondraaü, een dagelijks bestuur en een door de Kroon benoemde voorzitter. De raad van Rijnmond krijgt een vierledige taak: planologisch, coör dinerend, potentieel uitvoerend en adviserend, Hij kan streekplannen vaststellen of herzien en zonodig een aangesloten gemeente in vervolg op een streekplan verplichten een be stemmingsplan vast te stellen, waar bij bindende aanwijzingen over de inhoud kunnen worden gegeven.' Voorts kan de raad richtlijnen, en ook bindende aanwijzingen, geven voort de aanleg van havens en de daarbij behorende bedrijfsterreinen, vestiging van bedrijven op deze ter reinen, de woningbouw, de toepas sing van de Woonruimtewei 1947, de openluchtrecreatie, de aanleg en verbetering van land- en waterwe gen, de oeververbindingen en de verontreiniging van lucht en water. Provinciale Staten zijn overigens be voegd vaa Rijnmond binnen een bepaalde tijd een streekplan te vorderen en als Rijnmond in gebreke blijft weer in de oude bevoegdheden te treden. Een streek plan door Rijnmond vastgesteld is in feite een complex van (niet-bindende) richt lijnen, op basis waarvan bindende aan wijzingen aan de gemeentebesturen -kun nen worden gegeven. Het wetsontwerp gaat er van uit, dat de projecten door de gemeenten zelf worden geëffectueerd. Te gen de bindende aanwijzingen is beroep bij de Kroon mogelijk. Verder opent het wetsontwerp de mo gelijkheid voor gemeentebesturen om uit eigerx beweging taken, waarvan het be lang over de gemeentelijke grenzen reikt, voor bepaalde of onbepaalde tijd aan het bestuur van Rijnmond over te dragen. Bij de onderwerpen, waarover Rijn mond richtlijnen en aanwijzingen kan geven worden de exploitatie, het on derhond en het beheer van de havens niet genoemd, zodat Rotterdam in de wens van een gedecentraliseerd ha venbeheer tegemoet is gekomen. (Van een onzer redacteuren) m Ook Vlaardings burgemeester, mr. J, Heusdens, die eveneens bij de voor bereiding een belangrijke rol heeft ge speeld, achtte het nog niet juist een uit spraak te doen over deze gecompliceer de materie. Als insider was hij met verrast door de indiening van het wetsontwerp op dit tijdstip. „Het indienen van het wetsont werp nu, is voor mij een onweer slag bij een heldere hemel", zegt de heer P. J. Bliek, burgemeester van de snel-groeiende gemeente Spijkenisse. „Het is in de eerste plaats onze taak", vervolgt hij, „om het geheel zo goed mogelijk te laten functio neren tot heil van het gehele Wa terweggebied." Wat dit betreft is burgemeester Bliek niet pessimistisch. Hij is steeds aanwezig geweest bij het vooroverleg achter de schermen. En deze besprekingen zijn, hoewel er uiteraard meningsverschillen wa ren, steeds in een prettige sfeer ge houden. „Natuurlijk komen er haken en ogen", zegt de burgemeester van Spijkenisse. We staan voor iets ge heel nieuws. De autonomie van de gemeenten (nee, ik wil geen „chau vinisme" zeggen) zal zich steeds weer doen gel-den. We hebben hier te doen, om een gewaagde vergelij king te trekken, met een E.E.G. in het Mein. Ook hier merkt men steeds weer het nationalisme van de landen." Dat de voorzitter van het dage lijks bestuur van Rijnmond iemand wordt, die de Kroon zal benoemen, lijkt de eerste burger van Spijkenis se een goed ding. Volgens hem kan Rotterdam te vreden zijn. Vooral de burge meester van de Maasstad, mr. G. E. van Walsum, als initiatiefnemer van Rijnmond, meent de heer Bliek, moet het indienen van het wetsont werp veel voldoening geven. „Eindelijk ingediend", is de eerste reactie van de heer J. Bos, burgemeester van Rhoon. Burgemeester Bos heeft nog maar heel summier kennis geno men van de inhoud van het wetsont werp en kan er dan ook weinig over zeggen. „Het is net als met een auto", merkt hij op.. „We zul len met Rijnmond ook heel wat kin derziekten moeten overwinnen". Burgemeester mr. L. C. A. Le pelaars van Krimpen aan de IJs sel. die nog niet zo lang zijn ambt in het Waterweggebied uitoefent en de Rijnmondontwikkeling niet steeds van nabij heeft gevolgd, ont houdt zich geheel van commen taar: „Op het ogenblik kan ik er werkelijk niets van zeggen." Burgemeester J. C. Aschof van Rozenburg is met. vakantie, maar in zijn gemeentehuis toonde men zich zeer verrast. „Is er een wets ontwerp. Dat is mooi. Wij weten nog van niets...", luidde de reactie. OTTERDAM CAPELII SCHIEDAM VlAARDIHCt N* FWENtURfr WMtRKERK „HHNVDIT MER «AIET RHOON SUJKfNlS BARENÖtECHT P00RTU6AAL Advertentie) iu;ino' 0 (Van een onzer verslaggevers) F)E bijna nieuwe timmerfabriek van L de firma Blokland aan de IJssel dijk in Capelle a.d. IJssel is vanmorgen afgebrand. Voorlopig wordt de schade geraamd op 150.000. De brand is ontstaan om ongeveer half twaalf. Het pand werd gebruikt als opslagplaats voor de zakkenstop- perij van de firma Van de Berg uit Rotterdam. .Dit bedrijf was oorspronke lijk gevestigd aan de Oostzeedijk in Rotterdam. De firma v. d. Berg moest echter enigee tijd geleden haar eigen bedrijf verlaten en huurde opslagruim te bij de timmerfabriek. De brand is waarschijnlijk ontstaan door broei in de zakken. Het vuur greep zeer snel om zich heen. Hoewel de brandweer van Capelle-West zeer snel ter plaatse was. kon men niet on middellijk tot blussing overgaan. De oorzaak daarvan was dat de slangen niet lang genoeg waren om het water uit de Hollandse IJssel te pompen waarvan het peil op dat ogenblig erg laag was. De commandant waarschuwde onmid dellijk zijn collega in Capelle-Schenkel. Voordat deze zijn manschappen had op geroepen en het materiaal üangere slan gen) was gearriveerd, was inmiddels een kwartier, zeer kostbare tijd, verlopen. Omdat het pand vlak bij de grens van Rotterdam en Capelle is gelegen, hadden omwonenden inmiddels de Rotterdamse brandweer gewaarschuwd. Een bijzonder heid. is dat de Rotterdammers iets eerder aan de 'blussing toekwamen dan hun col lega's uit Capelle-Schenkel. Een naast dit gebouw gelegen houten noodwoning van de familie Pinkhof dreigde door het (lange) uitblijven van bluswater mede verloren gegaan. Me vrouw Pinkhof was overstuur. Op het kritieke ogenblik kwamen toen van weerszijden de brandweerwagens aan rijden. Ook dankzij het feit dat de wind richting van de woning af was kon het huisje behouden blijven. De Rotterdamse brandweer, uitgerukt met een gereed schapswagen verleende met twaalf stra len assistentie. Het gebouw gipg geheel verloren, ook het pand van het naastgelegen schilders bedrijf Oudenaarden kreeg ernstige wa terschade. Uiteraard veroorzaakte de brand veel stagnatie op de zeer smalle 9 Dinsdag nam de heer N. A. Ottervan ger, Robijnstraat 3 te Overschie, eerste straatmaker bij de afd. noord van de dienst der .bestratingen, afscheid we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. jyE fotograaf was eerder bij de brand aart" de IJsseldijk.,*aanwezig,das. de brandweerlieden. Op het ogenblik dat deze foto werd genomen was het vuur nog niet op het hoogtepunt. (Van een onzer verslaggevers) DE Rotterdamse politie heeft van nacht twee automaatkrakers ge arresteerd, nadat zij juist in net Zwaanhals 13 pakjes sigaretten en 5 pakjes shag hadden gestolen. De ar restatie van de twee dieven, de ge broeders R. R. en H. C. R. beiden varensgezel, verliep niet geruisloos. De politie moest gebruik maken van een pistool. De 26-jarige R. R. werd in zijn arm getroffen. De derde automaatkraker, die erin was ge- te vluchten, is vanmorgen vroeg ge arresteerd. Om kwart voor twee vannacht gin gen de drie mannen er met hun buit in de Zwaanshals vandoor. Maar ze waren opgemerkt en de politie ont ving telefonisch een signalement van de daders. Radiowagens rukten uit voor een onderzoek. Het personeel van een van de wagens merkte drie mannen op op de hoek van de Fabriekstraat. Zij kwamen verdacht voor. De automaat krakers die zich niet meer veilig voelden, vertrouwden het niet meer en gingen er vandoor. In de Hamelstraat kreeg een van de politiemannen twee van de vluch telingen te pakken. Maar gearres teerd waren ze nog niet. De mannen verzetten zich en vielen de politie man aan. Deze trok zijn wapenstok, maar <->ok hiermee waren de verdach ten niet tot reden te dwingen. De politieman trok toen zijn pistool en na drie keer in de lucht geschoten te hebben en de vluchtelingen tot staan te hebben gesommeerd, trof hij R. R. in de rechter arm. Door het geluid van de schoten ge alarmeerd, verschenen spoedig meer radiowagens op het toneel. Twee vluchtelingen werden ingere kend. De gewonde R. is in het Bergweg ziekenhuis behandeld en daarna over gegeven aan de politie. 9 Vanavond om acht uur bespeelt de heer Jean Mangelinckx, stadsbeiaarcüer van Enghien (Belgie), het carillon m de stadhuistoren. Op het programma staan o.m. prelude 111 van M. van den Gtoeijn en Fantasia op „Les cloches de Corne- ville" van Planquette.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2